Skip to main content

Full text of "Aeschyli fabulae"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 
"^ ΑΕδΟΗΥΙΙ ΓΑΒυΐΑΕ 

ΟϋΜ ΙΕ€ΤΙ0ΝΙΒΟ5 ΕΤ δ0Η01Ι15 

ΟΟϋΙΟΙδ ΜΕΟΙΟΕΙ ΕΤ ΙΝ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝΕΜ 

0001015 ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ 

ΑΒ 

ΗΙΕΕΟΝΥΜΟ νίΤΕΙΙΙ 

ΟΕΝϋΟ αΟΙΙ-ΑΤΒ 
Ε010ΙΤ 

Ν. "ννΕΟΚΙ^ΕΙΝ. 
ΒΕΚΟΙΙΝΙ 
λΡϋΐ3.'0»Ι.^ΑΚΪ ΕΙϋΕΟυΕ δοοιυΜ. •^ ί ϋΜ'<^ι ΑΕδΟΗΥΙΙ ΓΑΒϋΙΑΕ 

ΟϋΜ ΙΕΟΤΙΟΝΙΒϋδ ΕΤ δ€Η01ΙΙ8 
ΟΟΟΙΟΙδ ΜΕϋΙΟΕΙ ΕΤ ΙΝ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝΕΜ 

ΟΟΟΙΟΙδ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ λΒ 

ΗΙΕΚΟΝΥΜΟ νίΤΕΙΙΙ 
ΟΕΝϋΟ αοιίΑτκ 

ΕΟΙΟΙΤ 

Ν. \ν^ΕαΚΙ.ΕΙΝ. ΡΑΚδ Ι. 

ΤΒΧΤπβ. 80Η0ΙΙΑ. ΑΡΡΑΕΑΤπ8 ΟΕΓΠΟπβ. ΒΕΚΟΙΙΝΙ 

ΑΡυΟ 8. ΟΑΙΥΑΚΥ ΕΙΐί^ίτδΟβΙϋΜ, 

Μοοοοι,χχχν. Λ^ / .-? ν 


Λ 1 
ιυοονιοο ΟΕ υκιιΟΗδ ΑΒΗΙΝΟ ΑΝΝΟδ ΟϋΙΝΟϋΑΟΙΝΤΑ δϋΜΜΙδ ΙΝ ΡΗΙ1080ΡΗΙΑ ΗΟΝΟΚΙΒϋδ ΟΚΝΑΤΟ 
ΡΚΑΕ€ΕΡΤΟΚΙ ΟΕ δΕ ΟΡΤΙΜΕ ΜΕΚΙΤΟ ΗυΝΟ ίΙΒΚυΜ Β. ο. ΑϋΟΤΟΚ. 
ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. Ι η θάβηάίθ Αθβοΐι^ΐί ί&1)υϋ8 ίά ροϋββίιηαιη 8ρθ€ΐ;αΙ)&ιη, αϊ; 
&τϋ οηϋο&θ αηάθ ίχήο ρΓο&οίβοθΓθίιΐΓ ίάοηβαιη 8ΰΙ)8ΐ;6ηΐθΓθ]η 
ίαηά&ιηβιιΐιιιη. Ηΰίηβ ίαηά&πίθηϋ Ιτββ βΰηΐ ρ8.Γίθ8, οοάίοαιη 
&ηο1θΓϋ&8, 8θ1ιο1ί&, θχηβηάΕϋοηυιη ςυ&θ ί&οίαβ 8υηί ιηθΐηοη&. 
Οθ <]τιίΙ>υ8 ΓθΙ>α8 ρηυ8ςΰΕοι 8ίη£ΰΐ8.ϋοι βχροη&ιη, 8ΐιιηιηί8 Ι&υ- 
άίΙ)Π8 ιηίΐιί ββΓθΓθηάα, ιη&χίιηίδ ^&ίϋ8 οΓη&ηάα Θ8ΐ; Ηιθγο- 
η^ιηί νϋθΙΗ αιηΐοί ΡΙοΓβηϋηί 8ίη£υ1ίΐη8 ϋΙ)6Γ&ϋί&8 θΐ βχί- 
ιηί& οοιηϋ&8, οτιί ςΰ&θ βχ 1ίΙ)Γ0Γυιη οβοΰΓ&ϋοΓθ οο^ηίϋοηθ 
ίη Ιι&ηο βάίϋοηβιη οο11ε1;& 8υηί, Γθγθ οιηηί& βαςαθ ρ1υΓίιη& 
ά6ΐ)6ηίιιτ. 

Οηιη ιφϋΐ αροςΓ&ρΙιιιιη οοάίοί8 Μβάίοθί & Βιιάοΐίο ΜθγΙςθΙ 
οοηίθοίαιη βΐ &ηηο 1871 6άϋυιη υϋ1ί88ίιη&ιη ίΐΐυά ςηίάβιη οο- 
άίοίθ ςαο&ά ί7ρί8 βίδη^ί ροίαβΓ&Ι ίιη&^ηθίη θχ1ιίΙ)6Γθί, 86ά αϋ 
βϋοπιπι οο11&ϋοηίΙ)υ8 8&1 ιηυ1ϋ8 1ο(ί8 άί88θηϋΓθί θ1 άθ άίνβΓ- 
818 οο(1ίοί8 ιη&ηίΙ)ΐΐ8 ραπιιη άί86Γΐυιη Θ886ί, ηθ6688&ήΰΐη ιηίΐιί 
▼ίά6ΐ)ΕίιΐΓ €ϋ88θη8ίοη6ΐη οοΙίΕίίοηυιη θ οοάίοθ άβηυο 6Χ6υ880 
ςα&ηίαιη £6η ρο886ί άίηιηί, ίά ςηοά ηοη ίηηϋΐθ 6886 Β. 8οΙιο6ΐ1 
ίη Ηθπη. γοΐ. XI ρ. 219 — 222 1θ6ί8 ΡΓ0ΐη6ΐ1ΐ6ί £ΕΐΙ)υΐΕ6 βοΐ- 
ΐΑϋ8 ά6ΐηοη8ΐΓ&Υ6ΓΕί. Ιΐαςυβ οπ)ηίΙ)υ8 βοΠ&ϋοηΰΐη ΥΕη6ΐ;&ϋ- 
1)118 οοπβ68ϋ8 ΗίθΓοη7Π]ί νϋ;6ΐ1ί ρΓθΙ)ΕίΕΐη 6ΐ 1)6ηί£ηϋ;Εΐ6ΐη 
βί Γβί ρ6Γϋί&π) &<1π. Ι8 βαιη οιηη68 ί11θ8 1θ6θ8 8υιηιηΕ οοα- 
Ιοπιιη Εοίθ ρ6Γΐυ8ΐτΕΥί886ί 6ΐ ςαΕ6 <}υίά6ΐη βίΕΐυί ροί6Γ&η1 
βίΕΐηίββθί;, 6ί ίρ8θ, 6Γ6άο, βί 6^0 ςιίΕθ 6& 6ο1ΐΕϋοη6 Εά 1ίς[αί• 
άαιη ρθΓάιιο1& βτβαιί ΕάιηίΓΕΐυ8 ίη 6θ2ίίΕϋοη6ΐη Υ6ηί, ςΰΕΐη νιπ 

θχορί&ίιιιη θβββί (Όίυπι 1ίΙ)ηιιη οαιη β&άβιη άί1ίβθηϋ& Ιιιιη 
θ&άθπλ ρ6ηϋ& βί οοαίοηιιη αοίβ 6χοιιϋ. Ιΐα^ΰθ ουιη αΙίΓΟ — 
ιηίΓίΐΓβ ο^Βοίοβϋ&ίβιη — ίοί&ιη ιηθοιη ΓθΟθηβίοηθίη &ά 1ί1)ηΐΏΐ 
Μθάίοθΰΐη ίρβαιη θχίςβΓθ ββ υθΙΙθ οβίβηάθΓθί, ^[ΰ&ιηςα&πι άα- 
1)ίί&1)&ιη θ^Γθ^ϋ νίή οοιηϋ&ίβ &1)υϋ, ί&ιηθη ριιάοΓβ ΑθβοΙιγΙί 
βΓ&ϋα &1)ίθοίο 6& ΰβαβ βιιιη. Ηοο ββάαίο θί ίιηρί^ο 1&1)ογ6 
οιιιη ίθΓθ άυρΐ6χ, οοιηρίαηΰΐη ΙοοοΓυιη ίήρίβχ οοΙίΕϋο ί8.οί& 
βϋ βθΐηρθΓ Γ&ϋοηβ Ιι&1)ϋ& 6οηιιη ςιι&θ βΐπ Ιβ^θΓ&ηΙ, ίαιη ρα- 
Ι&Υθηιη θ&ιη οοάίοίβ Μβάίοθί ηοϋϋαιη θχρΙίοΑί&ιη θβ86, ιιΐ 
ηίΐήΐ ςαοά ςυίάβιη &ά θΐηβηά&ϋοηβιη §;τ&νίθΓί8 ιηοπίθηϋ βϋ 
ίΐάάί ρο886 νίάθ&ΐατ. £1; ςιι&ιηςυ&ιη ηοη οιηηθβ Αρίοββ, &ο- 
οοηίιιβ, ββτίρίυΓ&θ ςυ&θ ί7ρί8 ΙΐΕΐιά οοιηιηοάθ βχρηπίΰηΐιιτ 
ίοηη&8 θχ Υϋθΐϋί οοΐΐ&ϋοπθ θηοί&νί, ί&ιηβη ηίΐήΐ ςΰοά &1ί- 
ςιιίά ν&ΐβαί Υθΐ οοβηϋιι άίβηυιη βϋ οιηίββιιιη θββθ &Γΐ)ϋΓ0Γ. 
Εί &αί6ΐη οοάίώ ρβπιοθΟθηάο ί&ηΐ&ιη ορβΓ&ιη ίιηρβηβ&ιη 6886 
ηβιηίηί ιηίηιιη γίά68.ίυΓ, οιιί 6χρ1θΓ&1αιη 68ΐ, Ιοί&ιη 6ή8ίη 
Α686ΐΐ7ΐ6&ιη 6χ ίΠο 1ί1)Γ0 ρ6ηά6Γθ Υ6ηιιη<ιιΐ6 6886, ς[ΐιοά Βατ- 
^68 ίη Αάηοί. αά δυρρί. αηηο 1821 6ά. ρ. 41 ιη&^8 άίγίη&- 
γϋ ςυ&ιη &Γ^ιΐ)6ηϋδ ρΓθΙ)&γϋ, >6χ 1ί1)Γ0 Μβάίοβο οβιι ίοηί6 
ά6ηγ&η οθίβΓΟδ οιηηβθ 1ί1)Γ08 ιη&ηυ86ηρίθ8 ίη 1)ίΙ)ϋοϋΐ66& 
<ΐα&1ίΙ)6ί &ά86ΓΥ8.1θ8€. 06 ςαα γ6 ςΰ&ιηςιΐίΐιη ιηυΐϋ ίη ηΐτ&πι- 
ςιΐθ ρ&τ1;6ηι άί8ριιί&Υ6ηιη1; βί 6^0 ίρ8θ ςυοηάαπι (ίη οιΐΓί8 
Α68€ΐΐ7ΐ6ί8 &ηηο 1872 6άϋί8) 8ΐ&1ιΐθΙ)&ηι, 6886 <ΐΰ&6 6χ 1ίΙ)η8 
ά6ί;6ήοη1)ΐΐ8 ρ6ΐί ρο886ηί ίη 1ίΙ)Γ0 Μθάί660 οηιί88&, 1&ηΐ6η 
ίη άί68 πι&^ &1> 6& ορίηίοη6 ά6άιιο1ιΐ8 8αιη βΐ ρο8ΐ;Γ6Πΐο οιιηι 
οηιηί& ρ6Γ<ΐΰίτ6Γ6ηι ηίίίΐ ίηγβηί, ςαοά 86ηΐ6ηϋίΐ6 Βητβ68ί&η&6 

&άΥ6Γ8&Τ6ΐηΓ, ρ6ΠηΐΐΗ& <111&6 8ΰ£ΡΓ&{;&Τ6η1ΰΓ, Πλί1ΐί<1116 ρ6Γ8α&8ί, 

ςαοά ρο8ί ΟοΙ)6ΐΰηι ίηρηηιί8 ΟίηάθΓ&ιΐ8 ο1)ϋηιιί1;, οηιη68 1)θ- 
η&8 66ΐ6Γοηιιη 1ίΙ)Γοηιπι ΐ66ΰοη68 6 ί6ΐίοί οοηί66ίαΓ& κγ&πι- 
ηι&ΙίοοΓπηι Γ6ρ6ί6ηά&8 6886, 8ί(]ηίά6πι ηΰ11& 681;, <ια&6 ηοη 
ςιιοϋάί6 Α ςιιογίδ ΚΓ&ηιηι&ϋβο πΐ6άίοοηΐ6Γ άοοίο ίηΥ6ηίή ρο8- 
βίί. ϋ&(ΐη6 οιιπι &1> &ΡΡ&Γ&111 οιίϋοο 80Γά68 Β7Ζ&ηίίη&8 ρΓΟ- 
IX 

βοΐ 1ι&1>6ηά&8 6886 ριι1&τ6ΐη, 6&8 ίαηίιιιη αϋοπιπι 1ίΙ)Γοηιιη 
ΐ66Ηοη68 <}ΐι&6 &1ί<ιαίΐιη 8ρθα6ΐη ρΓθΙ)&1)ί1ϋ&ϋ8 ρΓ&β 86 £6Γ6- 
1)&η1 6θ]ηιιΐ6ΐηοΓ&νί, άθΐ6€ί;αιη Γ6ΐί<ιυ&ταιη Ιβοϋοηαιη ίη &ρρ6η- 
άίοθΐη Γ6ΐ6(;&γί. — Ιη 618 Α£&ιη6ΐηηοηί8 ρ&ΓϋΙ)α8 ς[α&6 6 1ί- 
1>Γ0 1ιΐ6€ΰθ6θ ρ6η6πιηί 6θάί6ί8 Ρ1θΓ6ηϋηί (ί) €ο11&ϋοη6ΐη ίά6ΐη 
νϋ6ΐΗ 6&ά6ΐη άϋί^θοΰα ιηϋιί οοοίβοϋ; €θάί6ί8 ΜΕΓΟίΑίιί (ς) 
ά6 αΐίςηοί 10618 ςηοηιιη ΐ6θϋο αιηΜ^υα βτ&ί Έτ,Άββτάβ^βη 
ήτ άοοϋ88ίιηα8 οαιη ΟίοβΓοηιβ ςΓ&ϋα ΙίΑΐίαιη ρβτΛ^τΒχβί 1ίΙ)6- 
Γ&1ί88ίιη6 €6ΓϋθΓ6ΐη 1116 ί6θϋ; ηονί88Ϊιη6 οΰΐη 6ΐ ά6 ΐ6θϋοη6 
είτόχοις^ ψχΆβ Ιιυίο ΗΙ)Γ0 ίη υ. 1416 1ηΙ)υθΙ)&ίυΓ , άΰΙ)ί1;&Γ6 

006ρί886ΐη βί άβ 9ίβί9Χβ 6θάί6ί8 &αθ(ΌΓϋΕ(;6Π1 ά68ίά6Γ&Γ6ΐη, 1)6- 

ηίριί88ίιη6 60ΐη68 δοΓ&ηζο Μ&Γθί&η&6 1)ίΙ)1ίοϋΐ66&ηυ8 πιβοαπι 
οοιηιηιιηίο&νϋ , 8αη6 ηαηο εΐτόχοίς ΐ6βΐ, 86ά 1ϋ6Γ&6 τ 1ίη6&πι 

ρ6Γρ6ηάίθα1&Γ6Π1 ίΑΠΙ 6ΤΕ88&Π1 6886, αϊ 6Χ 1ϋ6Γ& π άιι&1)α8 

Ιίηβίβ ίοΗ;6 &ΐΓ&πΐ6η1ο 6χρΐ6ϋ8 ίΐΐαά τ ηαίιαη 6886 γίά6ΑίαΓ, 
6ΐ γίτο ί&πιιη ΐ6ηιιη ρ6ΐίϋ88ίιηο 0&ηί6ΐ6 ΒίοοοΙ)οηί &ά- 
ΙιίΜΐο 6απι οοάίθ6πι ηοη XIII, ςηοά &ηΐ6 Βαά. Μ6γ1£61 ρα- 
Ι&ίοιη 6Γ&1, 86ά XV 8&66α1ο, ςαοά Μ6γ1{61 χηοηυϋ, 80Γίρ1ιιιη 
6886 8ΐ&1αϋ. ΕΙ Ιιί8 6ί &Ιϋ8 <ιυ&6 ηογ& 60<1ί6ί8 Ρ1θΓ6ηϋηί 
6θ11&ϋοη6 οο^ΐίΕ 8υηί, ίά ςαοά δ6ΐιη6ίά6^ηυ8 ίη Οοϋίης. 
Όσοϊ. Ιηά. α. 1843 ρ. 1943 ά6πιοη8ΐτ&γίί, 6ίί&ιη ιη&§ί8 βοιη- 
ρΓθΙ>Ηίυιη 68ί, 6χ ίηΙ)ΐΐ8 ςαί 6χ 6θά6πι ίοηΙ;6 £ιιχ6Γΐιηί 1ί1)Γί8, 
Ρ1θΓ6ηϋηο, Μ&ΓοίΕηο, ΡΕΓη68ίΕηο (Η), υηαπι ΡΙοΓβηϋηαηι 86- 
ς[η6ηάαιη 6886. Νίΐιίΐο πιίηΰ8 οπιη68 Ιηιιιη 1ίΙ)Γ0Γΰηι 1θ6ΐίοη68 
ηοίΑΥί βί Ώβ 6& (^ιιίάβπι ςιΐΕ6 ίη 00<Ιί€6 ΡΕΓη68ίΕηθ 6Χ ΤΗ- 
οΐίηί 1ίΙ)ίάίηο8Ε Γ666η8ίοη6 ηοΥΕίΕ 8αηί, οηιίδί, βΕη66ΐ1ί8 1;Επΐ6η 
ρΐ6ηιιη<ια6 αΓ6ηιη86ηρ8ί. 0οά6χ ΜΕΓοίΕηηδ 468 (ε) Εά ρΕίι- 

608 ςαΟΠΙΐη 1ί1)6Γ Μ6άίθ6α8 ίΕΟΐΐΙΓΕίη ί66ίί Υ6Γ8118 ρ6Γΐίη6ί, 

86ά 1ίΙ)Γ0 Ρ1θΓ6ηϋηο ρΓΕ68ίΕΐ 6ί ίη γ. 348 πΐ6ΐίοΓ6ΐη 1θθ1ίοη6ηι 
ίπαλίαχί^έντες οοη86ΓΥΕΥίΙ;. 

δοΐιοΐίοηιπι οοάίοί8 Μ6θί66ί, ςαΕ6 αηΕ Εά 6Πΐ6ηάΕϋοη6ΐη 
6(; ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&ϋοη6πι Α68θ1ΐ]τ1ί Εΐίςηίά υε16Γ6 ί1;6ηι 06Γίΰπι 6χ- χ 

ρΙοΓ&Ιιιιιιςϋβ θδί, οηιη ρηάθΐη αοουΓ&ϋοΓ €θ11&ϋο (1β8ί(ΐ6Γ&1& 
68861, Ιαιη Η6ίιη806ΐ;1ιί 6ρί8ΐο1& Ρ1θΓ6ηϋη& &. 1876 ββηρία 
ίοί ΪΛΏύφιβ ΌΊηάοτ&ΑΏΑβ βάίϋοηίβ 6ΓΓ0Γβ8 βϊ (Ι6£60ΐα8 8ί^ί- 
&ο&ϋ βυηί;, υ1 1η(ΐ6 ρο1;ί88ίιηαιη ίη ιη6 οοηδίϋαιη Α68θ1ΐ7ΐ1 ί&- 
1)υ1&8 ουιη 8θ1ιο1ϋ8 Μ6άίθ6ί8 (ΐ6ηαο οοΐΐ&ϋδ βάβηάί η&806Γ6ΐιΐΓ. 
ΑοοαΓ&ϋδδίιη&ιη οο11&1:ίοη6ΐη νϋ6ΐΗ 6οηί6θϋ. Ιαιη 1;6ΐηριΐθ 
βτΒί 8εΙ]θ1ί& βαάθΐη ειΐΓ& ςαα 1:6χίιιιη Γ666η86Γ6 61 ςυ&ηίυιη 
ς[υίά6ΐη βιηβηά&Γβ ΙίοθΙ)»!; 6ΐη6η(1&τ6 ί. β. ιη&ςη& ο&υϋοηβ &(1- 
1ιίΙ)ϋ& 60Γη§6Γ6 1ίΙ)Γ&Ηυιη, ηοη 8θ1ιοΗα8ί&ιη. €Γβ1)6]τίιη& οοιη- 
ρβικϋα βοΙιοΙίοΓυιη ηοη άί86Γ(;β βίςηί&οανί, ηίδί (^ιιοά Ιβαιπια- 
Ιιαηι οΙ&α8υ1&8 οοηιρ6η(1ίθ86 8οηρ1;&8 ίηάηχί. ^αειη1^υ&π1 η6 
ίά ςαίάβπι βχ αΐίςαο υβα 6Γ8,1;. Ν&ηι ςηοά αάΐιιιο ορίη&ϋ 
8ΐιηί, ΐ6ηιπ)&1& 8&6ρίυ8 & Ιιβχΐη άίθΟΓβρ&Γβ, ίά ίη&ηβ Ιιαο ηονα 
οοΐΐ&ϋοηβ οοςηίΐυηι 681. Ιβ ςυί 8θΗο1ί& αάίβοϋ, ηοη ίβηιβΓΟ 
βοηιηΐ6η1;αηαπι ρΓοροδϋηηι βχθοηρδϋ, 86(1 νοοειΙ)αϋ8 ροβί&θ 
&ά ςυ&β δοίοΐία ρβΓίίηβΓοηί ςυαοδίϋδ, ςυ&ο δί ηοη ίηνοηβΓ&ί;, 
ίη Ιι&ο ςποςαο Γ6 ίΐΐαά ζτ ί. 6. ζψει ηί ί^ηοΓ&Ιίοηίδ οοηίββ- 
8ίοη6Πΐ αρρίηχίΐ;. ΡΓ&βΐ6Γ6& Ιι&βο ςυ&θ δΟθρίδδίπΐθ οοουΓπιηί, 
ηΐ6ΐηθΓ&Γ6 8υρ6Γ86(1ί : αΐ ρΓΟ άιιτί τηύ^ ψ^ ηοη δοΐιιηι ρΓΟ ψηαί^ 
δθά βϋ&πι ρΓΟ ^ρασί. — Αά βαπι ραιίβηι Α^&ηιβπιηοηίδ ςα&θ 
βχ Μθάίοβο 1ίΙ)Γ0 βχοίάϋ, αάβεηρδί οοηίιιηοία δοΙιο1ί& β& ςη&θ 
Τηείίηίτΐθ ηί σχόλια παλαιά ρΓοροηϋ βχ ΗΒγο Γ&Γηβδίαηο (1ι) 
& ΌίηάοΓβο ίη Ρΐιίΐοΐ. νοί. XX ρ. 17 — 29 βί ίΐοοαΓ&ίίαβ αΙ) 
Ηβαδάίο ίη βά. Α^&πιβηιηοηίδ ί&1)α1&6 βχδοηρία 61 βα ςυαο 
νΐοΐοηυδ 6χΙιίΙ)6ΐ;. Ν&πι ΙιΟΓυπι φιαβ ρΐβιαςαβ οοηδβηϋηηί 
ηοηηα11& 6χ ίηΙβ^ΓΟ οοάίοθ Μβάΐοβο αϋςυο πιοάο ΰυχίδδβ ρΓΟ- 
1)&1)ίΐ6 νίάθίιΐΓ. Ροδίπιοάιιηι οιιπι ηοη αϋθηαηι ρυί&Γβηι ΓΙο- 
Γβηϋηί οοάίβίδ δοΙιοΗα οπιηίει ηοτίβδο, 6& ουηι α ηΐθ ΟΓ&ίυβ 
νϋβΐΐί 6ηο1&886ΐ;, αά οαΐοβαι θάίϋοηίθ Α^ααιβηιηοηίδ &(1ίββί. 
ΤβΓΐ;ί&.π) οροΓ&πι β&πιςυθ ίηδηίϋ ΙαΒοήβ εοΠοοανί ίη. ροΓ- 
ΙαδίΓαηάίθ οπιηίΒαβ 6άί1;ίοηί1)ΐΐ8 βί ςηί &(1 Α68θ1ΐ}'1ππι βρβοΐ&ηί 
ΙίΒΗδ. Οηηι βηίπι ρΓΟ^Γβδβα βΙαάίοΓαηι νίάίδβοηι, ηοη ηιοάο 
XI 

θβ ηοιηιηϊΙ)ΰ8 &υε1οΓϋΐη βιηοηά&ϋοηίβ ουίυβςαθ ίαίβα ρβΓ θάι- 
ϋοηββ ρΓοάί αίςυβ ςυ&δάαιη βάίϋοηββ ίηρΗιηίδ ΓθββηίίοΓββ 
ρΓ0Γ8ΰ8 Ιι&ο ίη Γβ 6ΓΓ&1ίθ 80Αί6Γ6, 86ά θΐί&πι, ί(1 ςιιοά ^Γ&νίαδ 
80 Ώοη Βοΐϋΐη τβηί&ϋ, 86(1 Α68θ1ι;Ιο ίηίΐΏίβιιιη Θ8ί, ίη νβίπ- 
8ϋοηΙ)υ8 6(1ίϋοηίΙ)ΰ8 βί 1ίΙ)Η8 ιι1ίΗ88ΐιη8.8 Γβ8 Ι&Ιθγθ ίαιη οΙ)ϋ- 
νίοηβ οΙ)ηι1&8, ηβοβδβ&ηυιη 688Θ οοςηονί ίιηιη6η88.ιη ΙίΙβΓ&Γαιη 
τίοα ρβΓΐα8ίΓ&Γθ οΧ ςυ&θβαηςτίθ &(1 ΑβδοΙι^Ιαιη βιηβικί&ηάπιη 
οο11&1& 8ΰη1, εοηςυΐΓβΓθ. δ&ηοίί88ίΐΏυιη βηίιη βάίΐοηδ οΜαυιη 
ίιιάίεο, 6& ςυ&θ &1ϋ ρΓοίαΙβηιηί, βί ηονί886 βϊ τββίβ &68ϋΐΏ&Γ6, 
ηοη οοηίβιηηβΓθ. Ιί&ςαβ ςυοά &1>ίίηο ιηα1ίθ8 &ηηο8 υιγ άβ 
Αβδβΐιγίο ορϋιηθ ιηβηίυδ Β&ιώ]}6Γ£6Γ ίη Ρΐιίΐοΐ. νοί. Π ρ. 306 
δίνβ ίη Ορτίδο. ρ. 212 & ηιηΗίδ ρηάβπι βχορί&η άΊχϋ, αί ίη 
βάίϋοηβ ρίβηο &ρραΓ&1α οήίίοο 6ζοηι&ί& βα ςυ&θ ρβΓ πιαίίοδ 
1ίΙ)Γ08 6ΐ 1ίΙ)6ΐ1θ8 άίδδίρ&ΐα βδδβηί ςυαπι 1)Γθνί8δίπ)6 οοΙΙί^βΓθη- 
ΙαΓ, ίά ρΓ&θδΙαηάαπι δΐΐδοβρί, ρΓ&βδβΓίίηι οηπι βί ίρδβ ίΐΐυά 
άθβίάβηυπι ουπι πιιιΐίίδ οοηιηιυηβ 1ι&1)6Γ6Πι βί ίβτβ ςαοϋάίθ 
οοπιρβΠΓβιη, ηβ ηηιιηι ςυίάθοι βΟΓυηι ςυί Αβδοΐι^ΐο θηιβη- 
ά&ηάο ορβΓ&ηι η&ναηί οηιηίηπι 6&Γυπι ΙϋθΓ&Γαπι οοηδρβο(;ιιηι 
1ι&1)6Γ6 ροδδθ, π)6πΐ0Γ βΐί&πι Ιιβδδίη^&ηί ίΐΐίαδ άίοίί ηηΐΐαηι 
1&1)0Γ6πι ίτηΐυπι 6δδ6 ςιιο &1ίίδ ΙαϋοΓ οοηάοη&ΓβΙιΐΓ. Νβςαθ 
ΥΘΓΟ ίρδβ ρβΓ δβ ίπΊίαδ ίιιί^ 1&]}0Γ. Ναη) δί ββΙβΓΑ ηιβα Αβ- 
δοΐιγίο ηίίίΐ ριοίηίδδβ νίάβαηίυΓ, ίά οβιίβ ρΓοίυίδββ βοηίβηάβ- 
Ηπι, β1 ςιιί Ιι&Γΐιπι ΓβΓαηι ρβηίιΐδ βδΐ, βυηι πιίΓ&ίυΓαπι βδδβ 
ραίο, ίο! ^Γ&ηα &αΓβ& βζ ιβΟΓβπιβηϋδ βΓυΙα βδδβ. Οαπι &α- 
Ιβπι ΓβρυΐΑΓβπα, ηιαίΐα βΟΓηηι ςηειβ ηιιηο ιι1;ί1ί& νίάβηΙιΐΓ, & 
ρηοηΙ)ηδ β(]ί1οήΙ)ΐΐδ υί ίηυ1ί1ί& οοηδηΐΐο οηιί88& βδδβ, ηβ ίρδβ 
ςοίάβιη ιηβο ίηάίοίο οοη£(1βη(1αιη αβ ηοη άβίββίιυη οοηίββΙτίΓα- 
ηιπι ηιβο &Γΐ)ίΙηο οοηιροδϋππι, δβά ςυ&ηΐυηι &βή ροδδβΐ; οπι- 
ηίιιιη βοηβρββίηπι βχίίϋβηάαπι βδδβ άιιχί, αϊ ςηί αά Αβδοΐι^ΐί 
βιηβηά&ίίοηβπι δβδβ οοοίη^βΓβΙ, &1ίίδ Ιοοίδ ίη βίδ ςυαβ ηβ^ΐββία 
βτιηΐ; 1)οη& ίηνβηίιβί απί αά ιβοίαπι βπιβηά&ηάί τ&ίίοηβπι βίβ 
(ΙοοβΓθΙαΓ, αΐίίδ ςυίΒΰδ ΥβΓ& ί&πι ίηνβηία δυηί, ςα&δί ίηίίία χπ 

βϊ ίοοΓθΐη6ηί& θοίβηϋ&β ρθΓδβςηί ροββθΐ;. Ρηιηο &α1;θΐη νο* 
ΙαβΓΟίη θ&άθΐη ι&ϋοηθ ηϋ ςυα Ο. Ι&Ιιη δορίιοοίίβ ΕΙβοίΓ&ιη 
θχοΓη&νϋ, 86(1 ιηοχ βοηβϋίο ιηιιΐ&ίο, ιιί βί βίβ ςιιί ιηιιηάϋί&8 
Ιθ^βΓβ βί 618 ηιιί 60]τυρΐ6ΐ8.8 6Π)θη(]&Γ6 Υ6ΐ1βη1;, &€6οιηιηο(]&1;θ 
6οη8υΐ6Γ6ΐη, οοηδίϋυί ^^τ^α.9 6ΐη6η(1&ϋοη68 ίη ί6χ1ιιιη Γ66ίρ6Γ6, 
ρΓοϋαϋϋΐδδίιηαδ 6οηί66(;αΓ&8 ΐ6χίαί 8ΐιΙ)ίε6Γθ, 661θγ& ρΓθΙ>&1)ίΗ& 
ίιηρΓθΙ)&1)ίϋΑ &ρρ6η(]ίοί ηί Ογοο οιηηί& Γ66οη(]6ηϋ οοπιιηίϋθΓβ. 
Οιιίαβ Ογοι Ηοβί υογο^ο ν&δία 68δ6ΐ;, 1&ιη6η 6& ς[υ&6 Ρ&υ^, 
Ηθ&ίΙ), δοΐιυθίζ, &Ιη ίη ςυοΓαιη ηιιιη6Γ0 ΒαΓ^βδ δβδβ άιιοϋ 
»6ηϋοί ΐΏ&ίοΓαιη β6ηϋαιη«, ίαΙδΟΓυιη ιη6ίΓοηιιη Τ6ΐ ί&ΐβ&β 
Γ68ροηδίοηίδ 6&ιΐδ& Υθΐ βΐί&ιη (16 οοάίοιιιη αυοίοπίαίθ άβοβρϋ 
δυιηιη& Ιίοβηϋα 1ι&ηο1&1ί βυηί; 6Χ6ΐα(ΐ6ηά& νίά6ΐ)&η1;αΓ η6ς[α6 
&1;1ίη6ΐ)&ί οιηηββ Ιοεοβ 6η&ΓΓ&τ6, ςιιιΒυδ Η6&1Ιι ίιηροΓίπη&ιη 
βϋ&ιη ρ&ΓϋοΰΙαίΏ οΙ)ΐΓαδϋ. Υβηιιη 1&ιη6η ρθ60&Γ6 ιη&ΐαί ηί- 
ιηίυιη ςιι&ιη ρ&Γυιη &(1ιηϋΐ6ηάο. ^α^ιIης[α&IΏ &ιιΐ6ΐη οιηιιί& 
οοηςιιΪΓβΓθ η6ς[υθ ςυίάςυαιη οιηϋΐ6Γ6 δυιηπιο βίιιάίο 1&1)0Γ&γί, 
ςα& Γ6 οαιη αΐϋ ίαιη αιπΐοί ιηβί 1<&ιιΙ>ιη&ηη βί 1<θϋ8θΙιιιΙι, 
ςποΓυιη ίΐΐβ Μοη&ββηδί, Ιιίο Β&ιηΙ)6Γ§6ηδί 1)ίΙ)1ίοί1ΐ6θ&6 δαιηιη8. 
1&ιΐ(ΐ6 ρΓ&66βί, & ιηβ ιηαΐίυιη οοουρ&ϋ ιη&χίιη&δ ιη68.8 §Γαϋ&8 
ιηβηιβΓυη!;, ίαιηθη ηοηηαΐΐί Η1)η Υ6ΐ 1ίΙ)6ΐ1ί ηυΐΐο ιηοοίο ρ&γ&γι 
ροίβΓ&ηΙ;, υί ηίΐιίΐ ρΓα6ΐ;6ηηίβδαιη 6δδ6 ηοη Ιίοβαί (]ί66Γ6. Νβο 
1;&ιη6η ιηηΐΐα γβΐ ^γδυιογα ιη6 6βΊι§ί5δθ ριιί&γβηιη. ^α&9 
οοηίβοίυΓ&δ α Ργ. Ι&οοϋδ ί&οΐΑδ &ά ΡΓ0ΐη6ίΙΐ6ΐιιη βί δθρί6ΐη 
8. Τ1ι. Β,ά\ι\χο ίηοοςηίί&δ &ί1ιι1ί, β&β ίηΥ6ηί &ά ιη&Γ§ίη6ΐη βάί- 
ϋοηίβ δοΐιαβίζί&η&β, ς[ΐι&6 Ι&οοϋδί ίιιϋ, Ιιαίαβ ιη&ηιι &άηο1&- 
ίΑδ. Ιδ 1&οο1)δ ουιη δ&βρίυδ οοΐΏΐηα1;6ίιΐΓ ουιη Ι&οοΙ), ηοη &1ί6- 
ηαπι γίά6ίαΓ πιοηβΐθ, Ιιαηο Η6ηηοαπι Ι&βοΙ), ΥίΓαπι ουιη 1ϋ6- 
Γ&ηιηι Ιιιιηι&.ηίοηιπι ίαιη Ηη^υείΓαιη οηβη(;&1ίαΐΏ ρβηϋδδίιηυιη, 
θΐηβηά&ϋοηβδ ςυ&δά&ιη &(1 ογ&ιπ 6άίϋοηί8 0Αηί6ηειη&θ ηο(;&- 
γϊβδθ, ςα&ιη ηίδί ουιη Βα1ΐ6Γ0 Η6ηήοαβ Βίιίεΐΐθ&ά 6οηιΐΏαηί6&^ 
γίδδβΐ, ηιιιΐΐ&δ ίΐΐίιΐδ αί αϋοπιπι υιγοπιπι άοοίοηιιη 6ηΐ6η(1&1ϊο- 
η6β δίαηΐβγ οοοαρ&Ι&β ΙιαΙ)6Γ6ί, ςιιί βί ίρββ ίΐίαιη ϋϋπιαι πι&ηα 
ΧΠΙ 

τβτΜίνΗ θΐ ρ&πβίβ Ιοοίβ υ! &(1 Ας&ιη. 1293, 1564 ιηθίηοΓ&νϋ;, 
ρΐαήπιίβ Ι&οϋϋβ ηβατρ&γϋ. ΑηϋςαίοΓββ βιηβικί&ϋοηθβ β&βρθ 
&ΒΐΙ>ί|ριιιη 681; ιιίηιιη &ά ΡοΗαιη &η &ά 0&8&α1)θΏυιη νβΐ βϋ&ιη 
λά Ρβ&ΐΒοηιιιη Γβίβτβηά&β βίη^. Οηαβ βχ θχθίηρΙ&Η Βί^οϋ 
ηι&ηη οηι&ΐο ρΓοίθΓί ΒΙοιη&βΜ, β&β ιηαχίιη&ιη ρ&Γΐβιη ΑαΓ&ϋ 
Αΐιΐ 0&8&αΙ)οηί αυί Ρβ&ηοηί ββββ οοςηονί, αί ρ&ηοίβ Ιοάβ 
ΐϋλοθ ηοιηβη Βίςοϋ Γβιη&ηβθηί. 

Ηαθο 1ι&1)ϋί ςιι&θ βί άθ βηύβίιΐϋδ ιηβίβ άίοβΓθΐη βΐ άθ ίτί- 
1)118 ΓθΙ)ϋ8 ιηίΐιί ρΓοροθίϋβ. ^ι1οά ςπ&Γίαιη βρββί&γί, πί ίρββ 
Αϋςαίά &ά Α68θ1ΐ7ΐαιη βηαβηά&ικίιιιη οοηίβιτθίη, ίη βο ςαίά 
ρΓοίβοοηιη, &1ίοηιιη ββί ίαάίο&Γθ. Ραυοα αάάβΓθ ΗΒβί άθ βίη- 
ρι1&ΗΙ)ϋ8 Γ6ΐ)ΐΐ8. Ι&ιη Ιβιηραβ 6886 νίάθϋ&ΙπΓ οοίοιηβίηα οο- 
θίοί8 Μβάίβθί Γ6<1α6ί& 1)οη&ιη ιπθΐηοη&ιιι βθςαί, ηοη ίηοθΓίαιη 
(ΙοσΙηΐΜίηι βί Β,Λϋήηιη. Ιί&ςαβ ίη άίνίάθηάίβ ν6Γ8ίΙ)ΐΐ8 πίθΐί- 
08 ιήΐιϋ ηΐΰίΐΑτί ηί8ί ςαοά α1)ί &ιηρ1ίίαάο βΙίΓορΙι&πιιη 6ί αη- 
ϋβίτορίι&ηιιη <1ί86Γ6ραΙ)&1; , νβΓβηβ )ηΐ6Γ 86 &64α&1>&ηι. Ηοο 
τιηο ιηοάο 6ΐί&ιη 6άϋίοηιιηι ίη ν6Γ8ίΙ)α8 ηυηΐ6Γ&ηάί8 γ&η6ί&8 
&(1 οβΓίαπι 16^601 ηοη 6χ &Γΐ)ίίΓίο αΐίοαίτ» 6(1ϋοη8, 86ά 6χ 
ηΐ6Πΐοη& 1ί1)η Μθάίοβί Γθρ6ΐ6ηά&ηι τβάί^ ροίβ8ΐ;. — 06 οΐιο- 
Ηοοηιηι ο&ηία <1ί8(Γί1)α6η(1ο ίη ίρβο Ιβχία ηίΐιίΐ ηοίατί, ρΓ&6- 
ίθΓφίΑΐη ςυοά ίηίΐίηηι &1ίη8 οΐιοη ρ&]*ϋ8 νβΐ &1ία8 6ΐΐ0Γ6υί&6 
ΙίΙθΓΑ ηηοί&Ιί δί^ί&ο&νί. — Ιη οιϋιο^Γ&ρΙιίοίδ 86ηρΙιΐΓ&8 
(Λχτίρω^ μέΊξαι^ τέίσαι^ φάρξαι^ Εΐί&8 ςα&θ ηογί88ίηΐ6 6οηιηΐ6η- 
ά&ηΙοΓ ίηνϋί8 Ιίύηβ, ηοη αάηιίδί. Ιη ν έφελχυστιχφ νβΐ &η1;6 
οοη8οη&ηΐ6ΐη υθΙ ίη 6ΐ&α8ΐι1& τ6γθπ8 &αί αάάβηάο &α1; άθ- 
πιβηάο, ηίδί πιβίηιιη &(1τ6Γ8&1)&1πγ, οοάίοίδ Μθάίοθί ηΐ6ηιοή&ηι 
α>η86ΓΥ&ηά&πι ραΐΑνί, ςαί ςη&ηιςηαηι 6οηιρ1αη1)ΐΐ8 Ιοοίδ 6γγ&1, 
Ι&ηιβη 6ί η6 Ιι&ο ςυίθθηι ίη γ6 ηίίίΐ &ιΐ6ΐ;οΓί1;&1ί8 6886 ίηά6 
Αρρ&τθΐ, ςηοά ίη 6ΐΐ68ηΓ& ρ6η11ΐ6ηιίηΐ6Γί ν Ιι&1)6Γ6 δοΐβί. Κ68ί&1 
ηί βίςίΑ, ίη ςηί1)η8 θΙίςθηάίδ ηι&χίηι&πι ρ&Γίθηι νβΐ ϋίηάοΓβαηι 
τθΐ ΕίΓ6ΐιΙιο£6αηι 86οαία8 8αηι, ά686ή1)&ηι: XIV 

^ Μ οοάθχ Μβάίοβιιβ δίνθ £ι&αΓθη1;ί&ηιΐ8 ρΐαί. XXXII 9, ιηοιη- 
\ 1)Γ&η&ο€ΐΐ8, ςαβιη Οοϋθίιΐθ 8&θο. Χ, εΙπ θ&θο. XI 8βηρ- 

ίαιη 6886 ίτκΐϊο&ηΐ, οοηϋη6η8 δορίιοοίίβ ίΓ&ςο6άί&8, Αβ- 
8θ1);Η Ρ6Γ8&8, Α^αιη6ΐηηοη6ΐη, ΟΙιοβρΙιΟΓΟβ, ΡΓοιηθίΙίθαιη, 
Ευχηβηίάθδ, δ6ρΐ6ΐη &άνθΓ8α8 ΤΙ}61>&8, δπρρ1ί668, Αροΐ- 
Ιοηϋ Βίοθϋ ΑΓ^οηβαϋοα. δοηρΙυδ 68ΐ οοάβχ & άυαϋαδ 
ιη&οί1)ΐΐ8, ςυ&Γΐιιη &1<:6γ& δορίιοοίθΐη, Αροΐΐοηίαιη Κΐιο- 
άίαιη, Αβ8θ1ιγΗ ρηιηιιιη ς[υ&ί6Γηίοη6ΐη ί. 6. ΕβΓ8. 1 — 707, 
&Η6Γ& Αβδοΐι^ΐί Γ6Ης[ΐι& 6χ&Γ&νϋ. ^α&1;1αο^(16^^Iη ίοΐϋβ 
ίΐιηί88ί8 ιηίθπβΓαηί Α^Λΐη. ν. 323 — 1050, 1159 — 1673 
6ΐ ΟΙιοβρΙιΟΓ. ίηΗίαιη. 
ΙΏ ηι&ηυ8 86θυιιά& ςιι&6 Ιϋ6ηδ υηοί&ΗΒαδ ιΐ8& @1θ88&3 ίη1;6Γ- 
Ηηβ&Γ68 (61.) 6^ ίη ιη&Γ^ίηίΒυβ 86ΐιοΗ& 8οηρ8ϋ ^αο 
ίη ηβ^οϋο οιιιη νοο&1)ΐι1& &ά ςα&θ 8ο1ιοΗ& ρβΓΰηθΓθηΙ 
ςυ&6Γ6Γ6(; 6οηίβιτ6ΐ(]ΐΐ6 &ρο§Γ&ρΙιαιη οαιη ατοΐιβίγρο, 
ιηαΐία ρηιηί Η1)Γ&ηί ιηθη(1& οοΓΓθχίί, ςιι&β &1) ϋΐο ρ&- 
πιιη 16^ ροία6Γ&η1;, άβηιιο ίηβρβχίΐ, 8α&ιη Ιθοϋοηβιη &ά- 
ηοί&νΗ (αί αά δυρρί. 254, ΟΙιο. 408), ν6Γ8α8 οιηί88θ8 
8υρρΐ6γί1;, άβηίςαβ δθρί6ΐΏ ε. Τ1ι, £&1)ιι1&θ αΓ^αιηθοΙαιη, 
Α^ΕΐΏθΐηηοηί 61; Ευπιβηίάίϋυδ &Γ^ιη6ηίαΐΏ βί ρβΓδοηα- 
ηιιη ίηάίοθΐη ρΓ&βιηίδϋ;, δυρρ1ίβί1>υ8 νϋ&ιη Αβ8θ1ΐ7ΐί βί 
ίαϋυΙ&Γυιη ο&Ι&Ιο^ηιη 8ΐι1)ί66ί1;. Η&ηο ιο&ηυιη 6&η(ΐ6ΐη 
6886 &ίς[ΐΐ6 ρηιη&ιη 66η8υ6Γαη1; Η. Κβίΐ, Κ. δ6ΐΐ06ΐ1, Ηβίιη- 
806111 ; οοηίτΒ, (1ίχ6ηιη1; ουιη &1ϋ, ίαιη ΡΓί6η, νϋ6ΐΗ, Ρηηζ, 
ς[ΐΐ08 Γ66ΐ;θ νίάίβδθ βχ Ιιοβ ίρβο βί&οϋαΓ, ςυοά ρηιη& 
ιη&ηυ8 1ιοιηίηΐ8 681; ίιηρ6ηϋ, &116Γ& ρ6η1ι, ςιιί 6ϋ&πι 
6οηΐ6βίαΓεΐ8 ίηνβηϋ ιιΐ; αά δυρρί. 312, 435, Ας. 124, 
€1ιο. 310, 434, 588, Εαιη. 204, 331, ίο 8βΙιοΗο &ά Ρ6Γ8. 
42 61 Οίο. 561. ΡθΓί&886 6ειη(ΐ6ΐη £υί886 &1<]α6 6&ιώ ςααβ 
ρηιηί ς[π&ΐ6Γηίοηί8 Ιβχίαιη 8θηρ86Γί(; 8ΐΐ8ρί6&ίυΓ νίΐ6ΐ1ί. 
ιη^ άιι&6 ιηαηαδ Γ606ηΐ68, ιι11;6γ& Β^ζΕηίίηα, &)16γε ςυαβ- 
ά&ιη ηααηΰδ 8Ε66. XIV, φι&β ΕίΓ&ιηθηίο 8υ1)γίη(1ί αβϋ 
XV ν\ ιηηΐία βΟΓΓθχϋ θ(; βοΐιοΐία δ&ί πιαίία ϋάάίάιΐ;, ρΐθίαςαβ 
ΐη ίιηίδ ρειςίηίβ ιηαχιιηθ οοιηρθηάίοβθ βοηρία. & οοάθχ Μ&ΓΟί&ηυβ 468 βιγβ ΧΟΙ 4, οϋΐΏ Βθββαήοηίβ, βαββ. 
XIII Υβΐ XIV δοίρίαδ, οοηϋηβηδ βί βΜά βί ΑβδοΙι^Ιί 
ΡΓΟίηβίΙίθαηι , 86ρ1;6ΐη &(1ν6Γβαβ ΤΙΐ6ΐ)&δ, Α^&ιηβΐΏηοηίβ 
ν. 1—3.60. 

1> οοάβχ ΟυβΙίθΐύ^ΐΕηιιβ 88, δ&βουΐί XV, οιηηθδ οοοαρίβχοδ 
ΑβδοΙι^Ιί ί&1)α1&δ, βθά ΟΓβδΙιβ&ιη βΐ; δπρρϋοββ ε τθοβη- 
ϋοΓθ ιηαηυ ςα&ιη ριίοΓβδ ΐΓβδ θχ&Γ&Ι&β. 

6 οοάθχ Ραηβιηιΐδ 2886, δ&βοαϋ XV θχθυηϋβ, οοηϋηβηδ 
ρΓ&6ΐ6Γ δορΙιοοΗβ ί&1)υ1&δ ςυΕδάΑΐη ΑθδοΙι^Η νίίαιη, Ργο- 
ιηβώβαιη, δβρίβιη ε. ΤΙ}., ΡθίδΕδ, Εαιηβηίάθδ, δυρρίϊοθβ. 

ά οοάβχ Αυ^τΐδίΕηιΐδ, ηαηβ ΜοπΕοβοδίδ 546, βΕβο. XVI, 
οοηϋηβηδ Ευπιοηίάυπ) ρΕΓίβπι ροδΙβηοΓβπι ίηάβ ε υ. 579. 

β οοάβχ ΕδοοηΕίβηδίδ (Τ. 1 1 5), δΕβο. XVI, οοηϋηβηδ Νοηηί 

Οίοη7δίΕθΕ βϊ ΑβδθΙΐ)τ1ί δαρρϋοβδ. 
ί οοάβχ ΡΙοΓβηΙίηυδ δϊγβ Ι.ΕηΓ6ηϋΕηαδ ρΐιιΐ:. XXXI 8, οΙιετ- 
ΐΕοβυδ, δΕβοαΙί XIV ρηοΓβ ρΕΓίβ δοηρίηδ. Ιηδίιηί Αβ- 
βοΙι^Η ΡΓΟπιβΙΙιβιΐδ, δβρίβηι ε. Τι., ΡβΓδΕβ, Α^Εηιβπιηοη, 
Εαπιβηίάβδ, δβά Εαηιβηίάβδ ουπι άτίΕϋαδ ΕπιρΗοηϋιιβ 
ΐΕοαηίδ. 

^ οοάβχ νβηβίηδ δΪΥβ ΜΕτοΐΕηαδ 616 (ΧΟΙ 5), ηιβηι1)ΓΕ- 
ηΑοβηβ, βΕβοηΙί ηοη XIII, ββά XV. Ιηβηηί; ρΓΕβίβΓ δο- 
ρίοοϋδ ίΕύτιίΕδ Αββοΐιγίί βΕβάβπι ςιίΕβ ίη ί ίΓΕ^οβάΐΕβ, 
Εηιηβηίάβδ οαπι βίδάβπι ΐΕοαηίδ. ΙεοΙώγε Εΐίςυοί ίοΐίο- 
ηπη ίηίβΓοίάβΓηηΙ Α^Επιβπιηοηίδ υ. 46 — 1079. 

1ι οοάβχ ΓΕΓηβδΪΕηηδ (Ι. Ε. 5), βΕδάβηι ίΕΐ)υΐΕδ οοηϋηβηδ 

βί βΕδάβηι Εηηιβηίάηηι ΐΕουηΕδ βχΐιίΐ^βηδ, βχ Γβοβηδίοηβ 

V βί Οΰΐη δοΐιοΐίίδ Οβπιβίηί Τηοϋηϋ, ουίαδ ίρδίαδ ηΐΕηα 

βχΕΓΕίυηι βηηι βδδβ δηδρίοΕίηδ βδί ΡΕδοΙίΕΐίδ ΒΕί&αδ XVI 

&ραά Η&τίθθίακη Νου&θ Ι)ίΙ>1. Ογ. Ρ&ύηά&ο&β Τ. V 
ρ. 776. 
Γ6β• ιιηιΐ8 6χ Γ6θθηϋοη1)ΐΐ8 Ιίύιίθ. 

Γθοο. ΓβοβηϋοΓθθ 1ί1)ή νβΐ οοιηρίυτοβ υθΙ οιηηθβ, ίηρηιηίβ ςπί 
ΓθΟθοβίοηθίη Β7ζ&ηϋη&ιη ΐΗαιη ί&ύυΐαηιιη ΡΓοηΐθίΙιβί, 
δβρ^θΐη &. ΤΗ., ΡθΓβ&πιιη Θχ1ιί1)6η1;. 
< ) Ιιίβ ο&ηοβίϋβ 6ίτοαηΐ86τίΙ)ηη1;αΓ, ςη&θ θαρρΙβηάΑ, 
[ ] Ιιίθ ςιιαβ άθΐβοά» νίάθηίπΓ. 
* Γ&8ϋΓ&ηι ίηάίο&Ι. 
Ι άίνίβίοηβιη νθίβηαιη 8ί{;ηί£β&^ ΟΟΚΚΙβΕΝϋΑ. 

Ρ. 16 1. β ίηί. ρΓΟ μβγάλης * Ιβ^^θ μητάλης ^. 

ρ. 17 1. 6 ίηί. ρο8ΐ »ρΓ&68βήρ8ί(€ αάάβ »χηΐ€• 

ρ. 20 1. 3 ίη£ ρΓΟ ιιο(& 1. ηοί&ιη. 

Ρ. 23 ι 7 ίηί. ρΓΟ ηοΐ&ΐ&νίΐ; 1. ηοΐ&νίΐ;. 

Ρ. 26 1. 13 ίηί. ρΓΟ Προμη^Βυς) χοΧ 1. Προμη^^βΰς ιηΐ). 

Ρ. 79 1. 4 ίηί. ρΓΟ ρΓαββοήρί* 1. ρΓΛββοήρΒίί. 

Ρ. 269 1. 9 ίηί. ρΓΟ λείπβ 1. λβίπβί, 

Ρ. 273 1. 3 ίηί. ρΓΟ 1062 1. 1050. 

Ρ. 309 1. 3 ίηί. ρΓΟ »ίθΓΐ;. πέπλων ν«ν€ 1. ^πέπλων νιν Μ6γ]£θ1€. 

Ρ. 433 1. 1 βηρ. ρΓΟ ποπόταται 1. πεπόταταί. 
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜ2ΤΗΣ. Α«>€ΐλΤΐ^> ^^ 1¥βο]ϋ€ίΒ. ΠρομηΒέως ίν ΣχϋΒίψ δεδεμενου διά τό χεχλοφέναχ. τό ιώρ 
τευνΒάνβταα Ίώ ηλανωμενη^ χατ ΑΤγι^τηον γενομένη δτι έχ της έτητ 
φησεως του Δώς τέξεται τ^ν ^Εηαφον, "^ Ερμης τε παράγεται απειλών 
αύτψ χεραυνω&ήσεσΒαί, ίάν μ^ εατ^ τά μέλλοντα ΙσεσΒαι τψ Διί, 
χα! τέλος βροντής γενομένης αφανές γίνεται ό Προμηθεύς, 

χέίται ή μα&οποιία έν παρεχβάσει ιιαρά Σοφοχλέί έν Κόλχοις 
(Κολχίσι Βπιηοίε), παρά. δ* Ε^ιπίδ^ Βλοβς ού χέιται, ^ /ι^ν σχην^ 
του δράματος Ι^πόχειται έν ΣχυΒίψ έπΙ τ6 Καυχάσιον δρος' ό δέ 
χορός συνέστηχεν έξ Ώχεανίδων νυμφών, τδ δέ χεφάλαιον ούτου 
ίστι Προμηθέως δέσις. 

τά. του δράματος πρόσωπα' 

Κράτος χα\ Βία 
^ΒφοΛστος 
Προμηθεύς 
χορός Ώχεανβων 
Ώχεανός 
'ίώ Ίνάχου 
"Ερμης 

^Ηραχλης]. 
Κράτος, ΧΒονός μεν εΙς τηλουρόν ξχομεν ιιέδον, 

ΣχύΒψ ές ο^ον, αβροτον εΙς έρημίαν. 
^Ηφοαστε^ σοί δέ χρ^ μέλειν έπιστολάς 
δις σοι ηατ^ρ έφέιτο, τόνδε τφός πέτραις 
ϋφηλοχρημνοίς τον λεωργον όχμάσαα 6 

άδΰψίαντίνων δεσμών έν άρρηχτοις ηέδαις. 
τό σ6ν γαρ αν^ος^ πσντέχνου ττυρος σέλοίς^ 
^νητόισι χλεφας ώηασεν τοιασδέ τοι 
δμαρτία^ σφε δει ΒεοΤς δούναι δίχην, 
ως άν δίδαχΒ^ τί)ν Δώς τυραννίδα 10 

ατέργειν, ψιλαν^ρώτΐου δέ ταχύεσΒαι τρόπου, 

Πίψαιατος. Κράτος Βία τε^ αψΪΜ μϊν Ι^^το'^ Δώς 

1. εΙς τ^ν Καυχααον (01.)• — (ρθ8ΐ ν. 11 1. 6. ίη δηβ ρ&$ρΑ&6 
Ιβ^^Ιατ 1ι&60:) Ιστέον Ζτι ού χατά τόν χοινόν λόγον έν Καυχάαψ 
ψησί δεδέσΒαι τον Προμηθέα ^ άλλα προς τοις Είρωποίίοις τέρμααν 
του ^Ωχεανου^ ως άπο των τφσς τ^ν 7ώ λεγομένων Ιστι συμβαλέίν. 
2. νοΰτο εΙς τό άπορ€ψύϋητον του δε^ησομένου. χα! Σοφοχλης τό 
αίηο περ} Φιλοχτήτου λέγει. 3. δίχα φασιν ΆΒηναΙοι^ έπιστολάς 

χάι έντολάς. 5. λαών έργον δψείλοντα γενέσΒΰϋ. 7. ταατα 

έρεΒίζων ΙΙψαιστόν φησαν^ ως εϊ ίλεγεν τδν σον χόσμον, —^ χαΐ 
παρά τ6 ^Ομήρου (/ 212) "^αΰτάρ έπεί πυρδς άν^ος άηέητατο^ παΐπ 
σατο δε φλόξ^, 9. το χ διά το σφε. 12. έν παφαχορηγη- 

μάτι αΐηω είδωλοποίη^έίσα Βία. παρά ΆΒψαίοις ΑΙδώς τι&ηνός *Α&ψ 2. Λβροτον βοΐιοΐ. Ηοιη. 3 78 βΐ δβΐιοΐ. ΑΗβίορΙι. Β&η. 814: ϋβατόν 
τ* Μ {άβατον Γβοο.). 3. μέλλβιν αηΐβ Γ&βιιτ&ιη Μ. β. άδαμαν* 

τ&ων δεσμών ίν άρρήχτοις πέδαις βοΐιοΐ. Αηβίορίι. Β&η. 814: άδαμαντί» 
ραισ χέδηΐ4ην ίν άρρήχτοια πέτραισ Μ. 9. χ ρΓ&β&ηυη ίη Μ. 

1* 4 ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

ίχει τέλος δί) χουδ^ν έμποδών ίτΐ' 

έγώ ί' άτολμος εΙμι συγγενή Βεόν 

δησαί βίψ, φαράγγι τφυς δυσχειμέρψ, 15 

πάντως δ* άνάγχη τώνδέ μοι τόλμαν σχε^εΤν 

εΐίωριάζειν γάρ πατρίς λόγους βαρύ, 

τ^^ς όρ^οβούλου θέμιδος αΐτιυμητα παζ 

άχοντά σ^ αχών δυσλύτοις χαλχευμααι 

ηροσηασσαλευσω τωδ* άηανΒρώπω ττάγφ^ 20 

Γν' οΰτε φων^ν ούτε του μορφών βροτών 

οφει^ σταΒευτΙς δ* ήλιου φοίβγι ψλογΐ 

χροιάς άμ£ίφεις ανΒος' άσμενω δέ σοι 

^ ηοιχιλείμων νυξ άποχρύφει φάος^ 

τΐάχνψ &' έώαν ^λιος σχεδ^ πάλιν 25 

άεί δε του παρόντος άχΒηδών χαχου 

τρυσει σ * 6 λωφησων γάρ οί πέφυχέ πω, 

νας^ Τόλμης τε χαΐ Αναίδειας τεμένη παρά αυτοΤς, 12 βς. ή μεν 

παρά. του Διός εντολή ή δι* υμών άγγελ&εΤσά μοι ίχει ήδη τέλος 
χ(ύ ουδέν έστιν έμποδών του γενέσΒαι^ άχων δέ επιχειρήσω τψ δε- 
σμεύειν. 14. τόν άπό μιας όρμώμενον τέχνης, 15. άνω άβατον 
χαί ϋφηλόχρημνον α!»τήν είπεν^ ώδε προσανεπλήρωσε τό δυσχει- 
μέρψ* 17. ίξω ώρας (ώρας να) χα} φροντίδος ποιεισΒαι, 18. άπο- 
στροφή προς τόν Προμηθέα, θέμιδος δέ τον Προμηθέα ψησ\ χάί 
οό Κλυμένης. 22. φλογιζόμενος, σταΒεύειν γάρ τδ χατ* όλιγον 

άτττάν φασίν *Αττιχοί, 23. χροιάς χαί στοιάς φασίν Μηναΐοι, 

24. ποιχιλείμ{ων) : ή ως λειμών τοις άστροις ποιχιλλομένη, — του ήλιου, 

25. πάλιν έχ διαδοχής μετά τήν νύχτα σχεδάσεΐ' έν νυχτί δέ ΐσμεν 
δτ€ γίνεται ή πάχνη, ταυτην^ φησίν^ (>πο τδν δρΒρον ανατέλλων 6 
ήλιος άποσχεδάσεέ σοι, έφαν δέ τήν ύπο τήν ϊω (Ιωι τη) γινομένην, 
δηλοϊ δέ 8τι ουδέ ή νύξ άσμένη αύτψ Ισται, 27. δ ποήσων σε 
λωψήσων {λωφήσαι δοΐιοΐ. Γ66.) 'Ηραχλής, 15. τ^^' δυσχζιμέρωι Μ. 16. σχέάειν Μ. 17. εΰωριάζειν 

ΡοΓβοη: ίξωριάζειν Μ. 20. πάγφ Γβοο.: τόπωι Μ. 26. αΐεΐ γ6& 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥΒ ΥΙΝΟΤϋδ. 5 

τοίωίτ έτντ^ύρου του ψίλαα^Βρώπου τρόπου, 

Βε6ς Βεών γάρ ουχ ύποτττησσων χόλον 

βροτοΤαι τιμάς ώπασας πέρα δίχης, 20 

άν^' ων άτερττη τηνδε φρουρήσεις πέτραν, 

όρΒοστάδην, άυτη^ος, ου χάμπτων γόνυ* 

πολλούς δ* όδυρμούς χα} γόους άνοψελείς 

^^εγξ/^' Δώς γαρ δυσπαφαίτητοι φρένες, 

άπας δϊ τραχύς όστις άν νέον χροίττ^, 35 

ΚΡ. έΐεν, τι μέλλεις χαί χατοιχτίζι^ μάτην; 
τι τον θεοΐς εχΒιστον ού στυγεις Βεόν^ 
δστις το σον ΒνητοΤσι προύδωχεν γέρας] 

ίίφ. τδ συγγενές τοι δεινδν ζ Β^ ομιλία, 

ΚΡ, συμφημ^ • άνηχουστεΤν δ^ των πατρός λόγων 40 

οιόν τε; πώς ού τούτο δειμαίνεις πλέον; 

ΗΦ, αΐεί τε δή νηλής σύ χαΙ θράσους πλέως, 

ΚΡ. άχος γάρ ουδέν τόνδε ΒρψεΐσΒαΐ' σύ δί 
τά μηδέν ώψελοΰντα μ^ πόνει μάτην, 

ΗΦ, ω πολλά μισηΒεΤσα χεφωναξία, 45 

ΚΡ, τι νιν στυγεις; πόνων γάρ ως άπλψ λόγψ 

28. τοιούτων, φησίν^ επέτυχες φιλάνΒρωπος γενόμενος, έν ηΒει 
δέ 6 λόγος, οίον τά έπίχειρα της φιλανΒρωπίας ταυτά σοι έγένετο, 
81. τινές, ξν ού δυνησγ) παρατρατ^ναι, άτερτή διά τά έτταγόμενα, 
33. προαναφωνεΤ τάς μονωδίας αυτού, 35. άπας δέ τραχύς Ζστις 
άν νεοχρατ^: χάλεπαι δέ τ' άνάχτων είσΐν άπειλαΐ των νέων, ταύτα 
δέ ψησιν ως νεωστί του Δώς {τον πατέρα αάά. ΒΟΐιοΙ. Γβο.) έχβάλ- 
λοντος (έχβαλόντος δοΐιοΐ. Γβο.)• — γνώμη. 39. τωρύς ταμίας 

γάρ χάι αυτός, 42. πρύς τον Δία, ού προς το Βράσος {Κράτος 

δοΐιοΐ. Γ60.). ώφειλε γάρ ούδετέρως άποδούναι, 45. χεφωναξία: 
ή διά χεφών εργασία, 

α 

28. Ιπηόρου Είπίδίβγ: έπηύρω Μ. 35. οτισΜ. 40. ηυΐΐ&ηι 

ρβΓβοη&β ηο(&ιη 1ι&1)6ΐ Μ, &€ΐάίάίΙ πιΐ. 42 — 82. ρ&Γ&^&ρ1ιί8 νίοββ 

ρβΓβοηΑπιιιι ηοΐΑηΐΏΓ ίη Μ, ηοπήηα αά(ϋάί( ιηΐ. 42. αΐεί γε Γβο. 

43. τών08 Αη(6 Γ&9. Μ. 6 ΑΕδΟΗΥυ 

των νυν παρόντων ουδ^ν αίτια τέχνη. 
ΗΦ. Ιμπας τις ούτ^ν άλλος ώφελεν λαχεΤν, 
ΚΡ. δίπαντ έπαχθη ηλ^|ν ^εοΤσι χοφανεϊν 

ελεύθερος γάρ ουτις έστ\ πλην Δώς, 50 

ΗΦ. ίγνωχα τοΐσδε χοΰδέν άντειπεΐν εχω. 
ΚΡ, ουχουν ίπείξ^ι τφδε δεσμά περιβαλεΤν, 

ως μη σ* έλινύοντα προσδερχ&^ πατήρ; 
ΗΦ. χαΐ δί) πρόχεψα φέλια δέρχεσί^αι πάρα. 
ΚΡ. βαλών νιν άίΛψί χερσιν έγχρατεΤ σθ^ένει 55 

(ίΟΛΟττ^ρι ΒεΤνε^ πασσάλευε προς πέτραίς. 
ΗΦ. τιεραίνεται δ^ χού ματψ τουργον τόδε. 
ΚΓ. άρασσε μάλλον^ σφίγγε^ μηδαμγ^ χάλα. 

δεινός γάρ ευρεΤν χάξ αμήχανων πόρους. 
ΗΦ. αραρεγ ^δε γ^ ώλένη δυσεχλυτως. 60 

ΚΡ. χάί τηνδε νυν πόρπασον άαφαλώς^ Ίνα 

μά^υ σοφιστής ων Δώς νωθέστερος. 
ΗΦ. πλην τοϋδ* άν οΐ^δείς ένδίχως μέμφαιτό μοι. 
ΚΡ. αδαμάντινου νυν σψηνός αυθάδη γνάΒον 

στέρνων διαμπάξ πασσάλευ* έρρωμένως. 65 

ΗΦ. αίαΐ^ Προμη&εΰ^ σων υπό στένω πόνων. 
ΚΡ. συ δ' αυ χατοχνεΤς των Διός τ' έχθρων υπέρ 

47. ]ήνίξατο δτι τήν αΐτίαν Διός εΙς τήν τέχνην μετηγαγεν. 
49. ωρισται^ έτυπώθη. τιν^ς δέ^ πάντα έχ Μοιρών δέδοται τοις 
Βεοίς ηλήν του άρχειν. 53. χρονίζοντα (01.)'. 54. φάλιά 

έστι χυρίως τά περιστόμια των Τππων. 55. νιν πληθυντιχώς τά 

ψάλια. 57. ο^ μάτην γίνεται. 63. πλην του Προμηθέως. 

64. ^λφ σιδηρω τά στήθη αυτού διαπαττάλευε, έπεί εντεύθεν αυτψ 
ή άγχίνοια. — ήλου σίδηρου άχρον^ τήν οξύτητα. 68. (ίιηΐηο 67) 

όχνεΤς τέλεον άποδεΤν. 49. επαχθή δΐ&ηΐβγ: έπράχθη Μ. 54. ψέλια Γββο.: ψάλια Μ. 

55. βαλών δί&ηΐβγ: λαβών Μ. 59. πόρους Βίοη^β. Η&Ι Αηΐ. Εοιη. 

νΠ 36, Μω•οβ11ίη. ν. ΤΙιαο. § 5, 8θ1ιο1. Αήδίορίι. Εςυ. 759: ηόρον Μ. 
66. δηό στένω δοηρδί: ΰποστένω Μ, δπερστένω πι {ΰπερ στένω Ρ&αν). 
ΡΚ0ΜΕΤΉΕν8 ΥΙΝΟΤΥδ. 7 

ατέί^είς; &ηως μή σαυτόν οΐχηεις ποτβ. 
ΗΦ. 6ρ^ Βέοψυα δυσ^έατον ίμμασιν. 
ΚΡ. δρω χυροϋντα τόνδβ των επαξίων. 70 

άλλ* άμψ\ ηλευράις μασχαλιατηρας βάλε, 
ΗΦ, δραν ταυτ' άνάγχη^ μηδέν έγχέλευ' &γαν. 
ΚΡ. 1} μ^ν χελεύσω χάτιώωυξω γε προς. 

χώρει χάτω, σχέλη δέ χίρχωσον βίψ. 
ΗΦ. χα} δ9ι τΐέτφαχται τουργον οΙ» μαχρψ πόνψ. 76 

ΚΡ. έρρωμένως νυν ^είνε διατόρους ττέδας* 

ώς οίιπιτιμη^της γε των ίργων βαρύς. 
ΗΦ. δμοια μορφ^ γλώσαά σου γηρυεται. 
ΚΡ. συ μαλ^ίΐχίζου^ τ^ν δ^ έμ^ν αυΒαδίαν 

όργης τε τραχύτητα μ^^ 'πίηλησσέ μοι, 80 

ΗΦ. στείχωμεν^ ώς χώλοισιν άμφίβληστρ' ίχεί. 
ΚΡ. ενταύθα νυν ϋβρίζε^ χαι θεών γέρα 

συλών έψημέροισι ηροστιΒει. τι σοι 

οίοι τε θνητοί τώνδ^ άπαντληααι πόνων; 

ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηθέα 85 

χαλουσιν * αίτον γαρ σε δει προμηθέως^ 

δτφ τρόπψ τησδ* έχχυλίσθήστ^ τέχνης. 

68. λείπει σχόπει. 71. δεσμά, άντΙ του δέσμευε ούτΐ^ν χαΐ 

παρά τά πλευρά. *ΐ4.^διά τό ^χώρει χάτω€ το μέγεθος ένέψηνε 

του δεσμευομένου θεού, — άντι του χρίχωσον, 76. διατιτρωσχού" 
σας ^ διατετορνευμένας {διατετορευμένας δοΙιηβίάβΓ). 77. δ 

έπιτιμαίν μέλλων σοι^ ει γε άμελησοις (αμελήσεις δοΐιοΐ. Γββ.)) δ 2^εύς. 
78. ώς έχτραπέλου (οογγ. ίη ευτράπελου) πεποιημένου του προσώ' 
που αυτού, αρμόζει τ^ ί^Ρ^ί ^ου τά τραχέα σου βήματα, 80. τά 
έχ φύσεως τφοσόντα μη όνείδιζέ μοι. 81. έν ποσΐ χαχ χερσί τά 

δεσμά ίχει. 86. εύφυώς άπα του ονόματος έλαβεν τδ διανόημα* 

Προμηθεύς γάρ έστιν δ τφοορών τά μηδεα^ χάί τροπ^ του δ εΙς 
τό θ. 87. των δεσμών. 

ό 
70. των08 Μ. 77. γ9 Γβοο. : σε (σ ίη γ ιηυΐ&νϋ ιηΐ) Μ. 80. Τ/οα- 

χότητα Μ. 8 ΑΕΒΟΗΥΙ^Ι 

Προ μη- ^ ^ος αΙΒί)ρ χαι ταχύητεροι ηνοοα, 
^6 υ ς. ηοταμων τε τιηγοίί^ ποντίων τε κυμάτων 

άνηριΒμον γέλασμα^ ηαμμητόρ τε γη^ 90 

χαΐ τόν πανόητψ χόχλον ί^λίου χαλώ' 
ϊδεσΒέ μ οϊά ηρος &εών πάσχω ^εός. 

δέρχΒηΒ* οΊαις αϊχίαισιν 

διαχναώμενος τόν μυριετη 

χρόνον άΒλεΰσω, τοιόνδ* δ νέος 95 

ταγός μαχάρων έζηυρ' έπ έμοί 

δεσμόν άε(χη, 

φευ φεΰ^ το παρόν τό τ* έπερχόμενον 

τήμα στενάχω^ π^ ποτέ μόχθων 

χρ^ τέρματα τώνδ^ έπιτεΤλαι, 100 

χαίτοι τι φημΙ\ πάντα τφουξεπίσταμαι 

σχεθρώς τά μέλλοντ\ οόδέ μοι ποταίνιον 

π^μ ουδέν ηξει. ττ^ν πετφωμένην δϊ χρ^ 

αϋσαν φέρειν ως ρη,ατα^ γιγνώαχονϋ^ δτι 

τό της άνάγχης ίατ άδήριτον αδένος. ^05 

άλΧ οΰτε σιγάν ούτε μ)) σιγάν τυχας 

οϊόν τέ μοι τάσδ^ εστί, ΒνητοΤς γάρ γέρα 

88. τεχνιχόν τό μ)) ευθύς εϊσάγειν λαλούν τό συνεχτιχόν τφό- 
σωπον προς έρε&ισμόν του άχροατου. μεγαλοφυώς δέ τά δ' στοί- 
χεια έπιχαλεΤται, μονψδεΤ (μον*δεΊ τα , ο 8υρ6Γ ν β\) βαάβιη ιηαηα 
ΒΟπρΙο) δέ πάντων άποστάντων, 90. διάχυμα, 91. ηλλαζεν 

τ^ν φράσιν, 94. πολυετή ' έν γάρ τω πυρφόρψ γ' μυριάδας ψησί 

δεδέσΒαι αότόν, 100. έπιτεΤλαι: άντΙ του έπιτελεσΒησεσΒαι, »8ν 

έχ Τροίας έπετέλλετο Παλλάς ΆΒήνη^ (Ηοιη. α 327). — άντΙ του 
έπιτελέσαι, 102. άχρίβώς (01.). — πρόσφατον, άπροόρατόν μοι, 

106. ούτε σιγαν δύνομαι ' άλγώ γάρ' οΰτε μ^ (μ^ άβίβΐ Βοϋΐθ) έλέγ- 
χειν εόλαβουμαι γάρ τόν Δία, 

88. όίος νίοΐοηυδ: όώσ Μ. 90. παμμήτόρ ΓΘΟΟ.: παμμήτωρΜ. 

93. αΐχέαισι Μ. 96. έξεΰρ^ Μ. 99. πξ Ταηΐ6ΐ)α8: ποί Μ. 103. 

π6π•ωμένψ Μ, οοιτ. ιη*. 107. ίοτί. ^ρητοϊσιν γέρα. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνβ. 9 

τιορών άνάγχαις ταΤσδ^ ένέζευγμαι τάλας. 

ναρΒηχοηληρωτον 6έ ΒηρώμοΛ πυρός 

τνηγ^ΐν χλοπαίαν^ ^ διδάσχαλος τέχνης 110 

τΐάσης βροτοΤς ηέφψε χαί μέγας τιόρος, 

τοιώνδε ποινάς άμπλαχημάτων τ/νω, 

ΰπαιΒρίοις δεσμοΤοι τφουσελούμενος. 

ά ά^ £α εα. 

τις άχώ^ τις όδμά 115 

τφοσέπτα μ* ^φ^ΤΤν^^ 

Βεόσυτος ξ βρότεως ^ χεχραμένη; 

ίχετο τερμόνων έπΙ πάγον 

πόνων έμών Βεωρυς^ ^ τι δη ϋέλων; 

οράτε δεσμώτην με δύσποτμον Βεόν^ 120 

τον Δώς έχΒρόν^ τον πάσι Βεοίς 

δί^ απέχθειας έλθόνθ^ όπύσοί 

108. 8 όρίον ο Ζευς οΐχ έπιλήσεται της είς έμέ δργης, 110. πψ 
γψ χλοπ(αίαν)\ πάσα οΐ^σία μείωσιν πάσχει^ τΐί δ^ πυρ έν δσψ χάν 
το τυχόν ίχι^ πάλιν αυξεταΐ' δ είδώς πρώτος 6 ποίητ^^ς έΐπεν ι> σπέρμα 
πυρός€ (ε 490). x^ι το σπέρμα γάρ έξ ελαχίστου αυξεται, προς 
τοΰτο ουν άντεμηχανηαατο (1. άντετεχνήσατο) ΛΙσχΰλος τπ^γ^ν εΙπών 
χαΐ αΜ} γάρ έχ του τυχόντος αυξεται. 114. έχπλήξεως επιρρή- 

ματα. 115. ϊσως ως (αϊ αάά. το})^Ωχεανβες ευωδιάς ίτινεον αίσ- 
θη^^ δε ή όσμή^ ούχι όρατη' δώ άφεγγης φησί, 117. ημιθέων (ΟΙ.). 
118. έτιεί τέλος της οίχουμένης 6 Καυχασος, η, οδχ (ου ΥίοΙ.) έγώ 
πέραν εΙμ\ δεδεμένος' έπ} γάρ άχρου προσδέδεται. 120. διά τούτο 
δεσμώτης έπιγέγραπται. 121. χα} αυτοί γάρ ώργίζοντο ΙΙρομηθεϊ 

διά τ^ τώρ' έχ γάρ τούτου πάντα ραστα το λοιπόν ειχον άνθρωποι 
χαϋ ουχ ίτι εθυον συνεχώς. 

112. τοιώνδε Γβοο.: τοιάσδε Μ. Ι13.ΰπαι^ρ(0ίς Βίοιη^βΐά: ΰπαί- 

^ρίος Μ. προυσελούμενος δοηρδί (ίάβιη οοηίβΰίΐ Μδοΐιιηίάΐ): πασσαλεό• 
μένοσ (οΰοβηία ρήοΓβ ΐΓ&ηββχο) Μ. 114. ϊα ία άβίβΐ ΒίηάοΓί. 117. 
^ίόσυτος Γβο.: ^εόασυτοα Μ. 119. ίμων γ6€0. : ^μων Μ. 120. ρ&- 
^^{[πιρίιαβ ρΓ&ββχ& ίη Μ. 10 ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

Η)ν Δώς αύλ^ν είσοιχνευσιν^ 

δίά την λίαν φιλότητα βροτών, 

φευ φευ^ τι ποτ' αυ χινάΒισμα χλύω 125 

πέλας οΙωνών; 

άΙΒίρ ^* έλαφράΐς τΐτερύγων /^ιπαΤς 

υποσυριζει. 

πάν μχ)ί φοβερυν το ηροσέρπον. 

8ΐΓ, 1, Χορός μη^ϊν φοβηβ^' φιλία 130 

έξ Ώχεανί' γάρ ξίε τάξις 

3 ων. τηερυγων ΒοαΤς άμίλλαις 

ηροσέβα τόνδε ηάγον^ πατρφας 

μορς παρειποΰσα φρένας. 

χραηινοψόροι 6έ μ* ίηεμφαν αυραΐ' 135 

χτύπου γάρ άχώ χάλυβος 

δί^ξεν άντρων 

μυχόν^ έχ δ* ίπληξέ μου 

τάν Βεμερώπιν αΐδώ' 

συΒψ δ^ άπέδιλος δχφ πτερωτω. 140 

125. χίνημα, 130. ό ρυΒμός Άναχρεόντειός έστι χεχλασμένος 
τφός το Βρηνητιχόν, έπεδημησε γαρ τ^ Άττίχ^ Κριτίου έρών χα! 
ήρέσΒη (^ράσΒη τα) λίαν τοΤς μέλεσι του τραγιχου (μέλεσιν αδτοδ δ 
τραγιχός ^βίΐ). έχρώντο δε αυτοΐς αύχ έν παντ) τόπφ^ άλλ^ έν 
τοις ΒρηνητιχοΤς^ ως χαί Σοψοχλης ΤυροΤ β\ εστί δε ταύτα Ζμοια 
τφ 3ουδ^ αυ μ* ιάσεις μεΒύοντ οϊχαδ' άπελΒεΤν€. ταύτα δε φασιν 
διά μηχανής άεροδονούμεναΐ' άτοπον γαρ χάτωΒεν διαλέγεσΒαι 
τφ έφ^ ύφους, έν δσω δε Ώχεανω τφοσλαλεΤ^ χατίασιν έπΙ γης. 
136. ήνίχα έπασσαλεύετο. 137. υπερβολή του φόβου (φόφου Όανίβδ), 
εΐ χαί μέχρι του *Ωχεανοϋ εφθασεν. 138. άπεσείσατό μου τ^ν αΐδώ^ 
οίον τολμηρότερον έφρόνησα ένΒάδε παρεΐναι. 139. Βερμην^ έχ δέ 
τούτου ττ^ν χαλλίστην φησί. 140. ^γείτονες άζωστοι εχιον€ (Ηβδίοά. 
ορ. 345). — ταΐς τηερυςιν^ δι* ων έπωχοΰντο οι ιπτάμενοι. 

131. 3ίδ6 Ηβπη&ηη. 139. Βίμερώηιν Μ, ρ Λάδοηρβϋ (ί. β. Βερ- 

μερώπιν) ιη^ 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥβ νίΝΟΤνδ. 11 

ΠΡ. αίοίι αιαΐ^ 

της πολίβτέχνου ΤηΒυος εχγονα^ 
του ηερί ηάσάν Β^ είλιασομένοο 
χθόν' άχοιμήτψ ρεύματι ϋοίίΰες 
πατρός Ώχεανοϋ, 145 

δέρχ&ητ\ έσίδεσΒ* ο7φ οεσμψ 
τφοσπορηατός τησδε (ράραγγος 
σχοπέλοις ίν άχροις 
φρουράν άζηλον όχησω, 
αηΗ9ίτ. 1. ΧΟ* λεΰσσω^ ΠρομηΘευ' φοβερά 150 

ί' έμοΊσιν δσσοις 
ομίχλη πρόσεξε πλήρης 
δακρύων, σον δέμας είσίδουσαί 
τιέτραας προσαυαινόμενον 

ταίσδ' άδαμαντοδέτοισι λυμαις• 155 

νέοι γάρ οίαχονόμοί 
χρατουά* ^Ολύμπου^ 
νευχμόΐς δε δη νύμοις 
Ζευς άΗτως χρατυνει, 
τα πριν δ^ πελώρια νυν άιστοΐ, 160 

144. γαληνώδει (01.)• — <^ (ί• β. σημείωσαι). — πολυχοιμήτω^ 
^ρεμχιίψ^ Ίνα τον άχαλσρείτην δηλώ<Γ[ΐ, τέσσαρα δϊ υδάτων έγχώμια * 
τό φυχρόν, τδ λευχόν, το ήδυ, το ήρεμάεον της βεύσεως, 149. χα- 
λεττην, χαχόζηλον φυλαχ^ν βαστάσω^ δ έστι φρουρήσω τ^)ν πέτραν, 
154. ξηρόμενον (ξηραινόμενον δοΐιοΐ. Γβο.)• 155. Ισχυροδέτοις. 

156. χυβερνηται τροπιχώς, 158. νέοις^ προσψάτοις (01.). 160. 
τους Τιτάνας χάί τους τούτων νόμους. 

141. αί 1)18 νβΐ ςιιαΙβΓ Γβοο.: ίβΓ Μ. 143. ι>' είλισσυμένου ΤυΓηβ- 

1)08: τ' έίλισοομένου Μ. 147. -κρόσ πατρόσ Μ, προσηορπατός &(1- 

βΰτίρδίΐ ιη^. 150. δνοψερά ΗΐΓβοΙιί^. 152. όμίχλα γθοο. 153. ε^<7(- 
όουαα (α &άρίηχ1( ιη^) Μ, ίίσιόοΰσαν Ηεπηαηη. 155. ταΐσό^ Υίοΐοηαδ, 

άόαμαντοδέτοίσί ΤαηιβΙ)α8 : ταισ άόαμαντοδέτοισ {το ίηΐ6Γ ν ^ίό ίηβθπιίΐ 
ιήΐ) Μ. 159. ά&έτως βχ Ηββγοίι. άί^έτως- ά&έσμως^ οό συγχατατε- 

^αμένίος, ΑΙσχόλος ΠρομηΜ δεσμώτη Ββηΐΐβγ: ά^έσμωσ Μ. 12 ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

ΠΡ, εΐ γάρ μ υπό γην νέρΒεν θ' ^Αιδου 
του νεχροδέγμονος 
εΙς άττέραντον Τάρταρον ηχεν^ 
δεσμοις άλύτοις άγρίοις πελάσας^ 
ως μήτε Βεος μήτε τις άλλος 165 

το7σδ^ έπεγηΒει. 

νυν ο' αΙΒέριον χίνυγμ ό τάλας 
έχ&ροΤς έπίχαρτα πέττον^α. 
«ίν. 2. ΧΟ. τις ώδε τλησιχάρδιος 

Βεών οτφ τάδ^ έπιχαρη; 170 

τις ου ξυνασχαλψ χαχοΊς 
τεοισι^ οιχα γε Δως\ ο ό 
έπιχότως άεΐ 
Βέμενος άγναμτννυν νόον 

δάμναταί Ουρανίαν 175 

γένναν^ ουδέ λήςει^ 
πριν ϋν ^ χορεστι 
χέαρ, ^ παλάμη, τινι 
τ^ν δυσάλωτον Ιλτι τις άρχάν, 
II Ρ* ^ μ^ν ετ' έμου^ χαίπερ χρατεραΐς 180 

έν γυιυπέδαις αΐχίζομένου^ 
χρείαν ίξει μαχάρων πρύτανις^ 

161. άντΙ του έϊΒε* 165. χαλώς (ουχ α(1(1ί(ϋ1 ιη^) έτήνεγ- 

χεν μήτε τις άνθρωπος* ου γάρ έηέχαφον ούτοι αυτψ^ άλλα χάί 
συνέηασχον. 167. εΐδωλον (01.)• — οί(τηερ έΐδωλον χρέμαμαι 

υπό τόν αέρα έπίχαρτα πεπον&ώς τοΊς έχ&ροΤς, 1 72. π^^ν Διός. 

175. η^ν Τιτανιχήν^ η^ν έζ Ουρανού, 179. ξ αύτον χα&έλ]^ τις 

τ^ς βασιλείας. 161. ιί' ΤιιπιβΙ)υ8: τ'ΙΛ.άίόουΜ. 164 ά/ρίωςτϋοο, 165. ώς 

μήτε ΤιιτηβΙ)α8: ώσ μήποτε Μ. 166. δοηΙ)βη(1ιιιη νίάθίατ έπέγα&εν 

(οίΓ. Οΐιο. 768). 173. άεΐ τβοο.: αΐεΐ Μ. 179. τίσ Μ. 18α ίτ' 

ίμοΰ Γβοο.: ίτ' 4π' έμοΰ Μ. 181, γυωηέδαις γθοο. : γυοπέδαισ Μ. 
ΡΚ0ΜΕΤΗΕν8 ΥΙΝΟΤΥδ. 13 

δέίξαι τό νέον βούλευμα άψ* ότου 
σχηπτρον τιμής τ άτΐοσυλαται, 
χά( /χ* ούτε μελιγλώσσοις πεώοΰς 185 

έπαοιβαΤσιν θέλξει^ στερεάς τ* 
οΰποτ* άπειλάς πτηξας τόο* έγώ 
χαταψα^νύσω^ 7φ\ν άν έξ άγριων 
δεσμών χαλάση^ ηοινάς •τε τίνειν 
ττ^σβ* αΐχίας έΒελησγ^, 190 

αηΗ9ίΓ. 2. ΧΟ. συ μϊν &ρασυς τε χα! ηιχράΐς 

δύαισιν ουδϊν έπίχαλψς^ 
άγαν δ* έλευθεροστομεΤς, 
εμάς δέ φρένας έρέΒισε ' 

διάτορος φόβος ' 195 

δέδια γάρ άμχρϊ σαΤς τύχοας^ 
π^ ποτέ τώνδε πόνων 
χρη σε τέρμα χέλσαντ* 
έσιδεΐν. άχίχψ 

τα γάρ η^εα χα} χέαρ 200 

άταχράμυΒον ίχει Κρόνου παις, 

183. περί του ίρωτος της Θέτιδος ψησ(. — τ6 νεωστϊ μτ^χα» 
νώμενον χατ αύτοϋ. 184. άποσυληΒήσεται, 185. πειΒόΐ γάρ 

1} βίψ πειΒομεν, ώς 6 ποιητής (Ρ 431) ^^πολλά δέ μειλιχιοισί προσ^ 
ηυδα^ πολλά δ* άρείγ^€, 189. τούτο της μεγαλοφυίας ΑΙσχύλου 

χα} ΠρομηΜως άξιον ^ τ^ μετά τ^ν λύσιν ποινάς αΐτέίν τόν Δία. 
193. παρμησιάζη, 195. 6 διατορέιν δυνάμενος χοά τιτρώσχειν. 

19β. έγώ απορώ , ψησίν^ εΐ 5λως σε λύσει τών δεσμών^ συ δέ χαΐ 
ποϋβάς λαβείν άξιοΤς ως άγνοών τόν Δώς τρόπον, 198. παυσά" 

μΒνο¥' ή μεταφορά άπό τών τφοσορμαζομένων νεών. 201. οί μυ&φ 
παραγόμίνσν χαΐ πειΒόμενον, — παρά τό ^δ τοι σ&ένος οόχ ίπιειχ" 

183. άφ*^ ταχΑ, ίη δψ\ Μ. 185. οϋτε ΡοΓβοη {οΰτι Γβοο.): οϊβτοι 

ΜΙ 186. άπαοιδαΐσι Μ. 189. η τίναν ΤιιηΐθΙ>α8: τέ μοι τίν%ΐ¥ Μ. 
19α τ%€δ^ Γ€θθ. : τ%σ Μ. 194. έρί^σε Τιιπΐ6ΐ>α8 : ήρϋ^ισε Μ. 197. π^ 
ΤοηβΙηιβ: δπαι Μ. 200 8<ι. χέαρ ού παράμυ 8βριιτ&1ο νβηιι Μ. 

901. άπαράμυθον Γβοο.: οό παράμυ^ν Μ. 14 ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

II Ρ, ο18* δτι τραχύς χαι ιζαρ^ ίαυτω 

τΙ> όίχααον (χων Ζεύς^ άλλ^ ίμποίς, όΐω^ 

μαλαχογνώμων εσται πο^', ί^ταν 

ταΰτιι ρωσ&^' 205 

τ^ν ί' άτέραμνον στορέσας ^ργ^ν 

εΙς άρΒμύν ίμοί χαΐ φιλότητα 

απεύδων σπεύδοντί ποΘ' ζξει. 

ΧΟ, πάντ* έχχάλοφον χαϋ γέγων* ^μίν λόγον^ 

ποίφ λαβών σε Ζευς έη^ αΐτίάματι 210 

ούτως άτίμως χαΙ πιχρώς άΐχίζεταΐ' 
δίδαξον ήμας^ εϊ τ« μ^| βλάττη^ λ όγω, 

ΠΡ, αλγεινά μεν μυοι' χαϋ λέγειν έστΙν τάδε^ 
άλγος δέ σιγαίν, πανταχ^ δε δύσποτμα, 
έπεί τάχιστ^ ηρξαντο δαίμονες χόλου 215 

στάσις τ έν άλλήλοισιν ώροΒύνετο, 
ο7 μεν Βέλοντες έχβαλεΤν ίδρας Κρόνον, 
ως Ζευς άνάσσοι δηΒεν^ ο? δί τουμτταλιν 
σηεύδοντες^ ως Ζευς μητιοτ άρξειεν Βεών^ 
ένταΰθ' έγώ τά λωστα βουλεύων πιθεΐν 220 

Τιταίνας^ Ουρανού τε χαΐ ΧΒονός τέχνα^ 
ούχ ήδυντζ&ην αίμυλας δί μηχανάς 

τόν€ (Ηοίη. θ 463). 202. ηάντα διχαίως οΐόμενος τίοιέίν. αΜς 
'έαυτφ άρέσχων χαΙ δίχαιον νομ/ζων είναι δπερ άν βούληται τφάττειν• 
205. ^Βαρ^ (πι^). 207. ^ιλίαν (01. Γ60.). 209. η^ν ϋηό^ε- 

αιν βουλόμενος διδάξαι το τταρεργον (ηερίεργον Τβ-ΠΨ) του γυναιχαπ 
δους ήθους προσέλαβεν. ούχ &ν γάρ 6 Ώχεανός ίιξίωσεν έρωτησαι 
εϊδώς. 215. τούτο (τούτψ ΥϋβΠί) συνατιτέον ι^οΐ μίν ^έλοντες€ 

(217). 222. συνετάς^ τάς εμάς δηλον οτι. 202. χαΐ Γ600.: τβ χαΙ Μ. 203. ίχον &ηΐ6 οοιτ. Μ. Ιώ (οοιτ. ίη 

όίω ιηΐ) Ββρ&Γ&ίο νβΓβη Μ. βίοαΐ όίω Βηιηοΐι:, Ζευς θ1 άλλ^ Βοΐΐιβ (ίχων 
ϊμκας^ όίω), 205. ^αισ^ξ Γβοο. : /^ωσ&ζ (ω ίη 1ί1υτ&) Μ. 217. ίδρησ 
Μ. 220. πίίάεο' εοιτ. ίο πιάβΐν ώΛ, 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 15 

άζφάσαντες χαρτερόΐς φρονημασιν 

ψοντ άμοχΒΙ τφί^ς βίαν τε δεσπόσειν, 

έμο\ 8ί μήτηρ ουχ &ηαξ μόνον θέμις . 225 

χαΐ ΓαΖα, ηολλών ονομάτων μορφ^ μ/α, 

το μέλλον ^ χραίνοηο τφουτε^εσπίχει^ 

ως ού χατ Ισχυν οΐ^δέ ηρός το χαιρτερόν 

χρείη^ δόλω 8έ τους υπερέχοντας χρατείν, 

τοίάυτ έμοϋ λόγοισιν έξηγουμένου 230 

οι^x ^ξίωσαν οΰβέ τφοσβλέφαι τίί ηαν. 

χράτιστα δη μοι των παρεστίοτων τότε 

έψαίνετ'* είναι τφοσλαβόντι μητέρα 

ίχόνΒ^ ίχόντί ΖηνΙ συμπαραστατεΤν. 

έμαις $έ βουλάίς Ταρτάρου μελαμβαΒί)ς 235 

χευΒμών χαλΰτηει τόν παλαιγενη Κρόνον 

αυτοΤσι συμμάχοισι. τοίάδ^ έξ έμου 

6 των Βεών τύραννος ωφελημένος 

χαχαίσι ηοινάις τσίσδέ μ^ έξημείφατο. 

ενεστι γαρ ηως τούτο τγ^ τυραννίδι 240 

νόσημα^ τοις φίλοιαι μ^ πεηοίΒέναι. 

3 3* οΖν έρωτατ\ αΐτίαν χαΒ^ ^ντινα 

αΐχίζεταί με^ τούτο δ^ βαψηνιω, 

Ζηως τάχιστα τ^ν ΐίατρφον ές Βρόνον 

χαΒέζετ\ εύΒΰς δαίμοσα* νέμει γέρα 245 

άλλοισιν άλλα χαι διεστοιχίζετο 

226. τΐί γάρ ΒεΊον φύσει μίν ίν έστιν^ όνομασί^ δί πολυμερές. 
227. χαθό (61.). 283. συναιρομένφ τι} μητρί» 238. ^τι (Ι. β. 

ϋημείώσαι δτι) όΐδεν τ^ Χνομα της τυραννίδος, πρ^ αύτου δί χα} 
^^χίλοχος' ^μεγάληςο ούχ έρω τυραννίδος^. 240. γνώμη (ιη^). 

241. τ^ άμΜημανέίν των φίλων, 242. όπερ δε ερωτάτε^ δι^ 9^ν 

αΐτίαιν χολάζομαι^ λέξω. 246. διγ^ρει. 

229. χρ^ίη Β&ιτββίιιβ: χρ^. ^ Μ, χρεΓ ^ ϊη ιη&Γ^. ιη^. όόλω τους Μ, 
Λ λάβοτίρήΐ ιηΐ. ύκερϋχόντας Ροηοη. 242. αΐτίην Μ. 245. όαί• 16 ΑΕδΟΗΥυ 

άρχην βροτών ^έ των ταλαίπωρων λόγον 

οδχ Ισχεν οΙί3έν\ άλλ* άιστώσας γένος 

το πάν Ιχρι^ζεν άλλο ψιτυσαι νέον. 

χαΐ τοΤσιν ούβε^ς αντέβαινε πλτίιν έμου, 250 

έγώ δ^ έτόλμησ^' έξελυσάμην βροτοΰς 

τό μ^ δίαρραισΒέντας εΙς "Αιβου μολεϊν, 

τω τοι τοιαίσδε ττημονάίσι κάμπτομαι^ 

ττάσχειν μίν άλγειναΐσίν, οΙχτραΤσιν δ* Ιδε?ν• 

θνητούς δ' έν οϊχτω τφοΒέμενος^ τούτου τυχέίν 255 

ο^χ ήξιώΒην α^τος, άλλα νηλεώς 

ωδ^ έρροΒμιομαι, Ζην\ δυσχλεί)ς Βέα, 
ΧΟ, σιδηρόφρων τε χάχ πέτρας ε}ργασμένος 

δστις, ΠρομηΒεϋ^ σοΐσίν ού συνασχαλψ, 

μόχΒοις' έγώ γάρ ουτ^ άν εΙσιδεΤν τάδε 260 

ίχρί^ζον είσιδουσά τ* ^λγυνΒην χέαρ, 
ΠΡ, χα\ μ^ν φίλοις έλε/νος είσοράν έγώ. 
ΧΟ. μη ποό τι προυβης τώνδε χα} περαιτέρω] 
ΠΡ. Βνητους Ιπαυσα μι) προδέρχεσΒαι μόρον. 
ΧΟ. τί> ποιον εύρων τησδε ψάρμαχον νόσου; 265 

ίΙΡ, τυφλάς έν α^τοΤς ελπίδας χατώχισα. 

247. μισοπονήρως χα\ φιλανΒρώπως τό ταλαίπωρων προσέΒηχεν. 
251. το/ϊς έτόλμησα. χα} τίί έξης μετά τ^Βους. δύναται χα} τόλμης 
εϊναι ως τιμής τιμηεις, 253. δύναται (^ σύνδεσμος είναι ί} &άάϋ 

ΒίηάοΓί) αντωνυμία έν συμπαΒείψ χειμένη ί} τοι ώς 3μή μοι μίμνε^ 
φίλον^ (Ηοιη. Χ 38). 257. έσταύρωμαι, έχτέταμαι. των δέ βΑε• 
σων τό ρυΒμίζειν. ή μεταφορά άπό των χορδών. 263. έρωτη^ 

ματιχώς. μ^ ίτερον ^μιφτες άμάρνημα; 

248. οόδένα Μ. 250. τοϊ^ιν (ν ίη 1ί(ιιτ&) Μ. 251. δέ τόλ- 

μησ* Μ. 253. τώ ταΐσ (τοι βαρβΓδΰΓ. ιη) Μ. 256. άλλα νηλεώς 

Είπιβίβ^: άλλ* άνηλβώσ Μ. 257. έρύΒμισμαι (&1(6ηιηι ρ οάβοτΐρβϋ ιη) 

Μ. 261. ήλγύνΒην Γβοβ.: άλγύι^ην Μ. 262—271. ρ&τ&^&ρΜ 

ρτ&θβχΑβ ίη Μ, ηοιηίιι& &ά(1. ιη^. 262. ίοτί, φίλοις γ*, έ^βιι^ς Ροηοη: 
έΐηινόσ Μ• 263. μη πού τι οοιτ. ΘΧ μήποτε Μ. 264^ θνητούς 

Γθοο.: θνητούς τ' Μ. προσδέρχεσΒαι αηΐβ Γ&βαΓ&πι Μ. ν ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤυβ. 17 

ΧΟ, μέγ* ωφέλημα τουτ^ έδωρήσω βροτόΐς, 

ΠΡ. τφός τοισβε μέντοι τώρ ίγώ οφιν ώηασα. 

ΧΟ. χάί νον φλογαηών τωρ Ιχου4^ ίψψΜροι\ 

ΠΡ. άφ* ου γζ ηολλάς έχμα^ήσονται τέχνας. 270 

ΧΟ. τοωΐσβε δη σε Ζευς ίτί αίηάμαϋίν 

ΠΡ, αΐχίζεταί τε χούδαμ^ Χ^^ψ χαχών, 

ΧΟ. ο&δ* ίστιν άθλου τέρμα σοί ηροχείμενον; 

ΠΡ, ουχ άλλο γ* ούδέν^ ηλ^ν δταν χείνφ δοχ^, 

ΧΟ. δόξει δέ πώς; τις έλπίς; οΙ»χ όρφς δη 275 

^μόρτες; &ς δ' ^μαρτες ουτ* ίμοί λέγειν 

χαΒ' ^ονι^ν σοι τ' άλγος, άλλα ταύτα μίν 

μεθώμ£ν, άθλου δ^ εχλυσιν ζητεί τινά. 
ΠΡ. ίλαφρδν Ζστις ττημάτων Ιξω πόδα 

ίχει παραανεΤν νουθετεΐν τε τόν χαχώς 280 

τφάσσοντ' • ^^'ο; δί ταυθ* δαταντ' ήπιστάμην. 

ίχών έχων ^μαρτον^ οΙ»χ όρνήσομαι* 

θνητοΐς όρήγων αΙ»τος ηυρόμην πόνους, 

οδ μην τι ποίνάίς γ* φόμην τοίαίσί με 

χατισχνανεΤσθαι πρ6ς πέτροας πεδαρσίοις^ 285 

τυχόντ* έρημου τούδ' άγείτονος πάγου. 

χαί μοι τά μέν παρόντα μ^ δυρεσθ' άχη^ 

πέδοι δέ βάσαι τάς προσερποΰσας τΰχας 

269. λαμπρόν. 272. συνήθης αύτψ ή χαλ^ φωνή. 277. »άλλά 

τά {ταΰτα ιη) μέν προτετυχθαι έάσομεν€ (Ηοιη. // 60). 281. τ^- 

μωρηθησόμενος. 288. γρ. βλάβας. — βούλεται γάρ στησαι τον 
χορόν^ Ζπως τό στάσιμαν ^σ]^. 269. φλσγωκόν σπέρμα \\Γ6ί1. 272. 273. ρβΓβοη&ηιιη ηο(&8, οιηί88&3 

ίη Μ, &άάί<ϋ1 ΜΓβΙοΙίβΓ. 274. 275. ρ&Γ&^&ρΜ ρΓ&β&χ&β ίη Μ, ηοΐ&β 

ρηβ5€ηρ8ί1.>η' 279. ρ6Γ8θη&6 ηοΐα ε&ΓβΐΜ, &άά. ιη^. 280 84. τ^ν 

χαχώς Ίζράβσοντ'* δίαηΐβ^: -ηυσ χαχώσ πράσσοντασ Μ. 281. ταΰτ' 

Μ, ταΰθ* τα}, 282. ρ&τ&^τ&ρΐιαδ ρΓ&ββχα ίη Μ. 283• εδρόμην Μ. 
284. ίοτί. τοίαισόε με. 285. χαησχνανεΐσάαι τ^^^.: χατίσχα)βείσθαί 

Μ. πεδαρσίαισ &η46 οοιτ• Μ. 18 ΑΕ8^ΗΥI^I 

άκοοόα^\ ως μάθητε δια τέλους τό ηαν, 
ηί^εσ&έ μοι^ τΐί&εσΒε^ αυμπονήσατε 290 

τω νυν μογουντι. ταύτα τθ( ηλανωμένη 
^φός αλλοτ άλλον ηημαν^^ ηροσιζάνει. 
ΧΟ. ούχ άχοόοοΛς ίηε^υξας 
τοΰτο, Προμη^έυ. 

χοά νυν ίλαψρφ ποδΙ χραιηνόσυτον 295 

^αχον ηρολκηουβ^ σίδερα ^' ί^γνον 
ηόρον οΙωνών^ όχριοέσόΐ^ 
χ^ν\ τ^δε πελω' τους σους βέ πόνους 
ΧΡ^Ζ^ ^«<λ παντός άχόυσαι, 

'Ώχεανός. ^χω δολιχης τέρμα χελεύΒου 900 

διαμειφάμενος τφί^ς σε, ΠρομηΒεΰ^ 
τον τιτερυγωχη τόνδ* οίωνόν 
γνώμΰΐι στομίων άτερ εύ^υνων 
τοις σαϋς δί τύχαις^ ΤσΒί^ συναλγώ, 
τό τε γαρ μυε^ δοχώ, ξυγγενίς ούτως 805 

ίσαναγχάζεί, χωρίς τε γένους 
ουχ Ιστ(ν δτφ μείζονα μυοφαν 

291. οί γάρ έτΐψϋένει μυί ή λυττη έφ* έν/, άλΧ έτά δαχφόροις 
άσχάλλω^ χσϋ τά τζαντα υμίν άφηγησοίσΒαί βοίβλομαα. — ^ ηερ\ τά 
αυτά ττλανωμένη ή {ί} οιηίΐΐίΐ δοΐιοΐ. Γ60.) ηημυον^ αλλοτ' έπ* άλλοις 
τφοσίζάνει 295. (ίιηιηο 293) ή μεταψορά άπο των χυνηγων, 

298. ττροσέΒηχε »τ^£€ διά τον Καύχοίσον οΙ» γάρ πάσα γη σχληρά, 
— έτΐέλοίσα. 300. χαιρόν δίδωσι τω χορψ χαΒηχοίσΒοίΐ της μη* 

χανης ^Ωχεανός έλΒών. υπερβολγ^ δί έχρησατο^ οπού γε όμηρος 
ούχ είσηγαγεν Ώχεανον εΙς τόν συλλογον των Βεών, έιά γρυπός δε 
τετροίσχελους δχειτοα, 302. τον ταχυν διά των τττερών. 303. οίον 
χωρίς ^νίων αυΒαίρετον^ ου βίη., 307. μυοΤραν, λείπει φιλίας. 290. πί&Βσ^έ μοι π6»εσ&ε Βίοιη^βΐά: πεί^σύέ μοι πβά9«η9β Μ. 
291. ίη ταΰτάτοι Μ. 295. χραιπνόσυτον ΓΟΟΰ.: χραιχνόσσυτον Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνβ. 19 

νείμαιμ ί} σοι. 

γνόπηι Βί τα^' ως Ιτυμ\ ουδέ μάτην 

χαριτογλωσσεΐν ίνι μοε* φέρε γάρ 310 

σημαοβ^ ο τι χρή αοι συμαφάσσειν 

ού γάρ ποτ* ίρεΤς ώς Ώχεανου 

φίλος έστΙ βεβααύτερός σοί. 

ΠΡ, ία^ τι χρήμα \ χοά συ δ^| τιόνων ίμα»^ 

^χεις έΐΐότΓτης] ηώς ίτόλμηαας^ λίηύν 315 

ίηώνυμόν τε ρεύμα χαΐ ηβτρηρεφη 

αΰτόχτίτ* αντρα^ π^ν σιόηρομήτορα 

έλ^έίν ίς αία^; ^ Βεωρηαων τυχας 

έμας άφίξαι χολ αυνασχαλων χααίόΐς\ 

δέρχου ^έαμΟι τόνδε τ6ν Διός ψίλον^ 320 

τόν συγχαταατηααντα η^ν τυραννβα, 

ϋϋάις υη αΙ»του ττημοναΐάί χάμητομαι. 

Ωΐί^όρω^ Προμη^ευ^ χαΐ ηοραινέσοί γέ σοι 
Βέλω τά λωστα^ χαίηερ δντι ηοίχίλψ, 
γίγνωσχε σαυτον χαϊ μεθάρμοσαι τράτΐους 325 

νέους ' νέος γάρ χοά τύραννος έν ^εως, 
εΐ δ* ώδε τραχείς χαΐ τεϋτηφάνους λόγους 
ρίψεις^ τάχ' αν σου χαΛ μαχρόοβ ανωτέρω 
^αΜών χλυοι Ζευς^ ώστε σοι τΙ>ν νυν χόλον 
ηαιρόντα μόχθων παιδιάν άναι δοχείν, 330 

ΖΙΟ. μέχρι γλώσσης χαρίζεσ^αχ σοι χαΐ οί^χ εργοις. 3148(1. δυσ' 
χεραίνει ει τους τΰ ϊδιον αξίωμα μ^ έτηρησεν ό ^Ωχεανός. 317. π^ν 
Σχυ^ίαν οι γάρ Χάλυβες Σχυ&ιχυν ίΒνος, 323. (ίη &16 ρ&- 

ρπΑβ Υ. 286 — 331 οοηϋηβηϋδ) σχώτησον τά των /^τόρων χ(ζλά τιαρά 
τφώτοις ευρεθέντα τοις τραγιχοΤς. 324. συνετά», 325. γνώθι 

σαυτόν, ώς δ ηονητ^ς (£440)* "Λψράζεο Τυδείδη χαΐ χάζεο€. γνώθι 
σεαυτδν δτι Τ/ττων ει του Διός, — γνωμιχόν (ΐη^). 330. ηείστ^ 

306. νέΐμαί μ* Μ, νΒΐμαιμ* πι\ 310. χαριτογλωσσέιν Αϋιβη&βαβ 

IV ρ. Ιβδ 0>'. σϊ τό χαριτογλωσσέιν 'Ά, 311. συμπράττ^ιν Μ. 323. 
ρ&Γ&{ρΓ&ρ1ια3 ΡΓ&6&Χ& ίπ Μ, ηοίαιη &(1(1. ιη^. 

2* 20 ΑΕ80ΗΥΜ 

άλλ\ ω ταλαΙηωρ\ 8ίς ίχεις οργάς 3ψες^ 

ζητεί δί τώνδε πημάτων άηαλλαγάς. 

άρχοι Τσως σοι ψαιίνομχιι λέγειν τάδε* 

τοιαύτα μέντοι της άγαν Ιφηγόρου 

γλώσσης^ Προμηθευ, τάηίχειρα γίγνεται. 335 

συ ^' οΜέπω τατχινός ούίί' εϊχεις χαχοΤς^ 

προς τοις ηαρουσι 8* Αλλα ηροσλαβεΤν θέλεις. 

ουχουν ίμοητε χρώμχνος διδοίσχάλφ 

ηρ6ς χάντρα χώλον ίχτενείς^ όρων δτι 

τραχύς μόναρχος ούδ* υηεΰ^υνος χρατέι. 340 

χάί νυν έγω μλν εΙμι χαΐ ηειράσομαι 

έάν δύνωμαι τωνδέ σ' έχλΰσαί πόνων 

συ δ* ησύχαζε μηδ' άγαν λαβροστόμει, 

9 ούχ οΊσΒ^ άχριβως ών ηερισσόιρρων δτι 

γλώσστ} ματαίψ ζημία ηροστρίβετ(ΐι\ 345 

ΠΡ» ζηλώ σ* ό&οόνεχ* έχτδς αίτιας χυρεΐς^ 
πάντων μετααχών χαί τετολμηχώς έμοί, 
χάί νυν Ιασον μηδέ σοι μελησάτω, 
πάντως γάρ οΰ πείθεις νιν οΙ> γάρ εΐ^πι^ής, 
πάπταινε δ^ αυτός μη τι πημίκνΒ^ς όδφ, 350 

ΩΚ. πολλω γ" άμείνων τους πέλας φρενουν Ιφυς 
^ σαυτόν ίγρψ χού λόγψ τεχμαιρομαι. 

γάρ χαλεπώτερα. 331. ώράιον (ιη^). 333. (ίιηιηο 334) δί 

πάσχεις νυν. γνωμιχώς δέ ψησί. 336. λείπει θέλεις εΐνοίΐ. 

338. έάν μοι μ^ τιεισ^^ς^ βλάφεις σεαυτόν. 346. θαυμάζω σε 

πώς οΐρδίν πεπονιάς υπό Δώς συναλγών μοι, άλλως, ζηλώ <τε, ψησίν^ 
δτι χαΙ τά περί σαυτοΰ ποιησοίς χεχόμισαι χάριν έξ έμοΰ^ χα} οδχ 
έάσω σε προσχρουσαι Διι υπέρ έμου, προγινώσχων δϊ δτι οό πείσει 
τδν Δία άηείργει αυτόν. 333. Χσωαοι αηΐβ ο,οτΐ, Μ. 335. γίνεται Μ. 337. παροΰσιν &ηΐ6 
Γ&8. Μ. 346. ρ&Γ&^Γ&ρΙιυδ ρΓ&βδχα ίη Μ, ηοΙβΑάά. ιηΐ. 347. ίοτί, 
τούτων, μετασχεΐν "ν^βϋ. 348. μηδέ Γβοο. : μηδέν Μ. 349. πείσεις 

χβοο. εΰπι&ής Γβοο.: εύπει^ής Μ. 350. πημα^ήσ αηΐβ οογγ. Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤϋδ. 21 

όρμώμΛνον δί μηδαμωζ άνησταίσι^ς' 
αύχώ γάρ αυχώ τψδ€ βωρεάν έμοί 
δώσειν ΔΓ, ώστε τώνδέ α* έχ^ί;<η» ηόνων. 356 

ΠΡ. τά μεν σ^ έπαανώ χοΜαμ^ λήξω ποτέ' 
ιφοΒυμίοίς γάρ ούδίν ελλείπεις, άτάρ 
μηδέν τΐόνεΐ' μάτην γάρ οΜίν ώφελων 
ίμοί πονησείς^ εϊ τι χα} πονεΐν θέλεις, 
άλλ^ ήσύχοίζε σ(χυτόν έχτωδών Ιχων 360 

ίγώ γάρ ούχ εΐ δυστυχώς τοΰδ* εΐνεχα 
Βέλοίμ' άν &ς πλείστοισι πημονάς τυχεΐν. 
ου δψ:\ έτζεί με χαΐ χασιγνήτου τύχοίΐ 
τείροΐί<ί ^Ατλαντος^ δς Ις ίστάρους νότιους 
ίστηχε χίον* ουρανού τε χαί χΘονός 3β5 

ώμοις ίρεβων^ αχΒος οίχ εύάγχαϋίον, 
τόν γηγενή τε Κάιχίων οΐχήτορα 
άντρων Ιδών ψχτεφα^ δάίον τέροίς^ 
έχατογχάρανον τφος βίαν χεφουμυενον 
Τυφώνα Βόυρον^ πάσιν 8ς άντεστη Βεοΐς^ 370 

σμερδναΐάί γαμφήλαΐσί συρίζων φόβον 
ίξ ομμάτων δ^ ηστρατττε γοργωηδν σέλας^ 
ως Γ^ν Δίος τυραννία* έχπέρσων βίψ' 

3β1•' τφομηΒητιχώς• ού γάρ χατά τόν άνθρώπινον λογισμόν πολ» 
λους αΰτψ (αύτψ ιη) συνατυχεΐν βοΰλεται δ Ώρομφευς* 366. δυσ* 
μεταχείριστον. 367. Κιλίχων. — οϊχήσαντα μέν έν Κιλιχίψ^ 

χολασ^έντα δί έν Σιχελίψ, Ησίοδος δί (ίπιιηο Ρίηά&Γ. Ρ^Ι^ι. Ι 82) 
»τόν τότε Κιλίχίον ^ρέφεν (Βρέφαα ιη) πολυώνυμον αντρον€, 371. οό 
;ιέν έλεητδς 6 τοιούτος^ άλλ* 6 τοσγτ^ς φύσει τοΊς τεραστίοις ίξαι• 
ροίψενος (έξαιρόμενος ΡΛΐβ7) οδ λετντολογειτοίΐ τά τφάγματσ^ 354. δωρειάν Αάβ Β&ιηΙ>6Γ^. 356. χούόαμ^ Γβοο.: χ' ο&άέ μή Μ. 

159. ^λύις η^^. 363 Οοβ&ηί ηο^αιη ρΓ&ββοΗρβίί ιη^. χαί Ροηοη. 

354. Βς πρ^ Γβοο. 369. έχατογχάρανον Βίοιηββίά (ίχατίΐγχάρψον 

Ριαιτ): ίχατοντοχάρηνον Μ, ίχατοντα» ττΛ, 370. πασι δ* ώ^τέστη 

Μίηείπηίζ (β1 Ηβπη&ηη). 371. γαμφιλαΧσι &η(6 €θΐτ« Μ. 22 ΑΕ80ΗΥΜ 

άλλ* ^λ^εν ούτω ΖψΙς αγρυτινον βέλος^ 

ι 

χατοϋβάτης κεραυνός έχττνέων φλόγα^ 375 

8ς α(ηΙ>ν εξέπληξε των (βφηγόρων 

χομτιασμάτων, φρένας γάρ εΙς αύτάς τυπείς 

έφεφαλώ^η χάξεβροντηΒη σΒένος, 

χαϋ νυν άχρεΤον χαΐ παφάορον δέμας 

χεΐται στενωπού πλησίον θαλασσίου 380 

Ιπούμενος βίζαπτιν ΑΙτνα/αις δπ«, 

χορυψσίς 8* έν αχραις Ψημένος μυδροχτυπεΐ 

Ήφαιστος, ίνθεν έχραγησονταΐ ποτέ 

ποταμό} πυρός δάτττοντες άγριαις γνόΒοις 

της χαλλιχάρπου Σίχελίας λευροΰς γυας' 385 

τοίόνδε Τυψώς έζαναζέσει χόλον 

ΒερμοΤς άπλάτου βέλεσε πυρπνάου ζάλης, 

χοίίπερ χεραυνψ Ζην6ς ηνΒραχωμένος. 

συ 8^ ούχ άπειρος, ο^8* έμου δίβασχάλου 

874. άπαυστον, ασβεστον, 378. χατεχάη, φέφαλος γ^ ο 

σπινθηρ. — έξησΒένησε τ^)ν Βΰναμιν, 8 ν τρόπον οΐ εμβρόντητοι, οΐ 
δί βροντής ξηράς άχοΰοντες έχπλήττονται. 379. έχλελυμένον (01.). 
380. του Σιχελιχου πορ&μου τουδιρμετά {ζ ί, ο. ζήτει ίη πιατ^. ιη, του 
διαφοΰντος ΌΪΏά., ίοΓί. του διαψουντος μεταξύ) Σιχελίαν χαί Ίταλίαν, 
382• χαλχευεί' μύδρος γαρ ό πετωρωμένος σίδηρος, 384. ίνΒεν 

δ Καλλίμαχος πυρίδειττνόν φησι• ποταμούς δϊ ττυρί^ς τους χατά Σΐ' 
χελίαν βΐΗΐχάς φησι, περ\ ων ηχουομεν πάλαι* χα! χατά τους "^ Ιέρω- 
νος χρόνους χατά το μέσον ρυέντες πολλά διέφΒειραν χωρία. 8θεν 
τό τε Βέίον χαϋ τά πυρεΐα, γη γάρ έστι παραχείμενον ίχουσα πυρ, 
3 έστι χατά ταψάΒεσιν της γης. άλλο δέ έστι πυρ τδ χατά χράσιν 
του δδατος, 8 ποταμούς πυρδς 6 Πίνδαρος (Ργίϊί. Ι 41) χού ό ΑΙσ- 
χύλος ψησί. 385. τους πλατεΐς (01.)• 

874. άγρυπνοσ Μ. 379. παρηορον Γβοβ., παράορον ΒβΓ^Ιτ: πα- 

ράωρον Μ. 381. Ιπούμΐνοσ Μ, ίπνούμενοσ ταΧ. 387. ^ερμοις 

Γββ.: ^ερμί^σ Μ. άηλάτου δοΐιυβίζ: άπληστου Μ. βέλεσι Γβοο.: βέλεασι 
Μ. Υβηταη ροβί 385 οοΙΙοοεΙ ΡΓΐΙζβοΙιβ. 389. ΡΓΟίηβίΙΐθί ηο^&ιη ρΓ&β- 
Ββήρβϋ ιηΐ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥΒ ΥΙΝΟΤΥδ. 23 

χρίΐζείς* σεαιυτόν σφζ* δπως έτιίστασοα' 390 

έγώ 6έ τί)ν ιαχροΰσαν αντλήσω τύχην^ 

1<η* άν Δώς φρόνημα λωψηστ^ χόλου, 
ΩΚ. ουχουν^ ΠρομηΒεΰ^ τόΰτο γη/νώσχείς δτι 

όργης νοσουσης είσίν Ιατροί λόγοι; 
ΠΡ, έάν τις έν χϋίΐρφ γε μαλ^άοσν) χίαρ 395 

χα} μ^ σψρΐγωντα Βυμόν Ισχναίν]/^ βίηί, 
ΩΚ, έν τω τφο^υμεΐσ^αι βέ χα! τολμαν τίνα 

όρ^ς ένόυσαν ζημίαν\ δίδασχε με, 
ΠΡ, μόχ^ον περισσδν χουφόνουν τ' εΙ^ηΒίαν, 
ΩΚ, εα με τ^ε τ^ νόσω νοσεΐν^ έπεί 400 

χέρδιστον ευ φρονουντα μ^ φρονεΊν δοχεΐν, 
ΠΡ, έμίίν δοχησει τόμπλάχημ* είναι τόδε, 
ΩΚ, σαφώς μ ές οίχον σός λόγος στέλλει τιάλιν, 
ΠΡ. μ^ γαρ σε Βρψος οΰμός είς ίχ^ραν βάλ^ΐ), 
ΩΚ, 1} τω νέον ^αχούντι παγχρατεΤς ίδρας\ 405 

ΠΡ, τούτου φυλάσσου μη τιοτ άχ^εσΗ}) χέαρ, 

394. » λόγος γάρ άν^ρώποισιν Ιάται νόσου {νόσους νίοί., ίοΛ. 
Ιατρός νόσου)* φυχτ^ς γάρ οΐηος μόνος ίχει Βελχτηρια* (Μβηοικίη)• 
^Ομηρος (Ο 393)• ι^ηστό τε χαί τδν έτερπε λόγοις», 395. άγα^ 

^^1 χατοαψαυγγ^, 396. τούτο χα} "^ Ιτπτοχράτης ψησ\ αΐΐέτιονα 

φαρμχιχεΰειν^ μή ώμά^. νυν ουν έν άχμ^ του (^υμου έστι Ζευς χαΙ 
ου τχίσεται, 397. έν τω προνοεΐσ^αι χα! πειρασί^αι τόν Δία 

τιεί^ειν, 399. αχρηστον (01.). 400. & με τΐοραχινδυνεύειν 

δτάρ σοΰ' αμεινόν μοι έστιν ευ φρονουντα σόϊ δοχεΐν τοΤς ΙξωΒεν 
άψρονεΤν, 404. δ οίχτος (01.). 393 — 409 ρ&Γ&(^ρΙιί8 ρβΓδοηαβ ηοΙ&ί&νϋΜ, 403 βϋαιη Οοβ&ηί ηο1& 
&(ΐ8θηρ(&, οβΙβΓ&δ Ι101&8 αάά. ιη^. 394. ψυχής νοσούσηςνΧνΛ. οοηβ. &ά 
ΑροΠ. ρ. 102Β, Εαβίαΐΐι. ρ. 696, 33 βΐ 1005, 21, ΟβΟΓ^ίά. Οηοιηοΐ. ίη Βοίβδ. 
Αηβΰά. Γρ. 100, ββΟΓ^. ΡαοΙιγπι. βά. Βοί88. ρ. 222, ΜβηΛπά. ιηοη. 650, 
{όργί^ς ματαίας εΐοϊν αϊτωι λόγοι δίοΐ). £. XX 13, όργ^ς οίδαινούσης 
Τΐιβιιιίβΐ ΟΓ. νΠ ρ. 98, ΐΓΛοαηάίαβ Οίο. Τιιβο. ΠΙ 31), ίοΓ*. όργί^ς σφυδώ 

Λ^. Ζ^,Ισχναίντιι Γβοο.: Ισχναίει Μ. 403. ατέλλψ Μ. 24 ΑΕδΟΗΥυ 

ΩΚ, :^ ση^ Προμη&ευ^ συμφορά 8ί$άσχαΙος, 
ΠΡ. στέλλσυ, χομίζου^ σ&ζε τόν τΐοράντα νουν, 
ΩΚ, όρμωμένφ μο( τόνο* έ&ώυζ(Λς λόγον, 

λευρόν γάρ ΰΐμον άΙ^έρος φαίρεί ητεροις 410 

τετρασχελής οϊωνός' ασμενος όέ τάν 

στα^μοίς έν οίχείοισί χάμψειεν γάνυ. 

Λίτ, 1. ΧΟ. στένω σε τάς οίλομένίχς 
τύχας, Προμηθευ, 

3(ΐχρυσίσταχτον δ* άπ' άσσων 416 

ραόινών λειβομένα βέος παρειάν 
νοτίοις Ιτεγξα ινηγαίς* 
άμέγαφτα γάρ τάδε Ζευς 
Ιδίοις νόμοις χρατύνων 

υτίερηφανον Βεόις τοις 420 

ττάρος ένδείχνυσιν αίχμην, 
αηϋβίτ. ί, τφόηασα δ* ηδη στονόεν 
λελαχε χώρα^ 
μεγαλοσχή/ωνά τ' άρχοι* 

407. του μ^ λυτιείν τον Δία. 408. (Λά 406 ΓβίβΓΐ Ρ»1β5τ) 

άντ\ του εΙίλαβηΒητι. 409. άτοπον ^ν ττ^ν πάντων γένεσιν χρο' 

νίζειν έπΙ της χινήσεως^ εϊ (έπΙ τ^ς σχηνης, ώς άν εΐ Υίβύ) χοΐ τις 
ί^λιον είσαγαγών έπΙ πολύ τ6ν χόσμον άνηλιον ειοίσεν, δέί ουν μεμε" 
τρημένως ταύτα ηοιεισΒαι. 413. το στάσιμον ψδει δ χορδς έτά 

'ής Τ^ς χατεληλυΒώς, — λείτιει τδ ϊνεχα. 416. ρέος: βευμυα. 

παφά τδ βεω βέος ώς χλέτττω χλέηος* ^οϊχεται τδ χΑ^πος αδτδς 
£χων€. 421. ττ^ν βίαν. χα} Πίνδαιρος (Ρ)Γϋι. Ι 8) »α2χματάν 

χεραυνόν€ τδν βίαιον λέγει, 424. μζγάλου σχήματος όδσαν. 408. σώζε Μ. 411. δέ τάν ΒΙοιη&βΜ: δ' ίτ' &ν Μ. 413. τίσ 

οόλομένασ Μ. 416. δαχρυσίσταατα Μίηοίπτϋζ. 416. βαδινδν 

Γβοο. 417. νωτίοΐύ &η(6 Γ&8. Μ. -καγαΧς Γβοο. 420. δπβρήψανοσ 

Μ. 421. ένδβίχνυίην γθοο.: έί^όειχνύαν Μ. αίχμάν Γβο. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 25 

οπρειή - ν> ν> - στέ\Μ>υσ( τάν σαν 425 

ξυνομΜμόνων τβ τιμάν^ 
ότΐόσοί τ' ίηοίχον άγνας 
Άσίβς 18ος νέμοντοα^ 
μεγαλοστόνοισί σοίς ττψ 

μασι συγχάμνουσι θνατοί; 430 

«ίτ. 2. Κολχβος τε γας ενοίχοι 
ταφΜνοι, μάχας ατρεστοι^ 
χα} Σχόλης Ζμιλος^ ο1 γας 
εσχατον τόηον άμφϊ Μαιω^ 

Τίν ίχουσι λίμναν, 435 

οΛϋΜέΓ. 2, ^Αρ€φίας τ' δρεων ΛνΒος^ 
[βφίχμημνον ο? ττόλισμα 
Καυχάσου τιέλας νέμουσιν, 
δώος στρατός, όξυτφώροι- 

σι βρέμων έν αίχμαίς. 440 

€ροά, μόνον Β^ τφόσΒεν δλ^ίον έν πόνας 
δαμέντ* άδαμαντοόέτοις 
Τιτάνα λύμαις είσιδόμαν 9εον 
^τΑαμ^', 8^ α?έν ιτηέροχον σΒένος 
χραταιόν ουρανών τε πόλον 445 

νώτοις ΰηοστενάζει, 

427. αναχρονισμός* ουιζω γαρ ην έποεχισ^εΤσα τοΤς "Ελλησιν ή 
Ασία, 430. συν ^μΤν χάμνουσιν. 432. αϊ ^Αμαζόνες 436. το 
άρψον. — ηώς τ^ν ^Αραβίαν Καυχάσψ συνώχισεν\ ^ έηε\ Στράβων 
(XI ρ. 50β) ψησ\ ΤρωγΧοδύτας οίχεΐν μεταξύ Μαιώτιδος χα) Κασ- 
ηίας^ οΐ είσιν "Αραβες, 437. λείπει 6 χαί. 438. νέμονται οι 

Κόλχα (δίηβ ηοΐα Ιβιηιη&ϋδ). 445. πόλος χυρίως το του άξονος 

δχρον, 446. λείτχί έχων ^ μετά στεναγμού φέρει» 437. δψίχρημνον £1ιη8ΐ67 (ο&. 8θ1ιοΙ.) : δψίχρημρον ^* Μ. 438. νέ• 
μύυσί Μ. 442. άίαμαντοόέτοις Γβο.: άχαμαντοόέτοισ Μ. 444. Βς 

Γ6€€. : ώσ Μ. ΰτήροχον Γ60. : ΰπείροχον Μ. 26 ΑΕδΟΗΥυ 

βοψ Βε πόντιος χλι^Βων 

ξυμπίτνων^ στένεί βυ^ός, 

χελαανος δ^ 'ΆιΒος χτηοβρίΐίΖί μχ}χ6ς γάς^ 

παγαΐ #' άγνορύτων ηοτίχμων 460 

στένουσιν άλγος οίχτρόν, 

Π Ρ, ρή '^^' Χ^^ϋ ^οχεΤτε μηό* αί^(Χ/8ίψ, 
σιγάν με' συννοίψ, δέ δάτπΌμαι χέαρ^ 
δρών έμαυτόν ώδε τφουσελούμενον, 
χοίίτοί Βεοΐσί τόΐς νέοις τούτοις γέρα 455 

τις άλλος 1} ^γώ παντελώς διώρισεν; 
άλΧ" αυτά σιγώ' χα! γαρ είδυίαισιν άν 
ύμΤν λέγοίμΐ' τάν βροτόΐς δέ ττηματα 
άχουσα&\ ως σφας νηπίους οντάς το τφΐν 
εννους ί^ηχα χα! φρενών έττηβόλους. ^βΟ 

447. τξ βο^, 448. άπ* εύ&είας της τ6 στενός, 450. χα- 
θ(ψόν βευμα εχόντων. 452. σιωπώσι γάρ παρά τοϊς τηιητοίίς 

τα πρόσωπα 1} δι' ούΒάδειαν^ ως Άχιλλεΰς έν τοΤς ΦρυξΙ Σοφοχλέους 
(ΑΙσχυλου Μβηα^^υδ), ^ διά σομψοράν^ ώς ^| Νιόβη παρ^ ΑΙσχΰλφ^ 
^ διά περίσχεφιν^ ώς δ 2^υς παρά τω ποιητή} (^4 512) πρδς τ^ν Θέ- 
τιδος σϊτησιν. 454. ϋβριζόμενον δί^εν χα} ^Λρχάδες προσέληνοΐ' 
υβριστα} γαρ (ιηυΐ&νϋ ίη ΰβρισται γάρ βί &(1(ϋ(1ϋ δ Προμη&ευς) ιη^. 
ι^μέμψιν ανθρώπων εχων€ (461). 456. διά το συμβαλεσΒαι Διΐ 
χατά τών Τιτάνων εΐ δ^ Ζευς άπένειμεν έχάστφ θεω τιμήν ^ σχε- 
δδν οί Διός^ άλλα Προμη^έως το χατόρθωμα, 458. δ έίχον 
ττηματα πρώην^ διά το μηδέν τών συμφερόντων εΐδέναι, 460. ίμ^ 
ψρονας (01.)• — έπιτευχτιχούς^ επιτυχείς ((51.). 

447. βοάί Μ. 448. βυ^ός Γβοο. : βα^ΰσ (ρΓοίβΓβΠΒ ίη ρΓΟχίιηυιη νβΓ- 

βυπι) Μ. 448. ξυμπίτνων Μ. 449. χ^λαινός^Αιδος 1<&€ΐιιηαηη. • γας 

ρΓοίβΓί ίη ρΓοχίπιυιη νβΓβυηι Μ. 460 άγνωρότων ηιυΐ. ίη άγνορύτων Μ. 

464. προυσελούμενον Αδίεβ^τ (προυσελεΐί^ 6χ1ιίΙ)6ΐ 1ίΙ>6Γ Καν. Αηβίορίι. 

Καη. 730, προυσελλεΐν Έίγτιι. Μ. ρ. 690, 12 προσεληνοι' ηρουσελλεΧν λέ' 

γουσι τό δβριζειν. χαί οΐ ^Αρχάόες ίηειδη λοιδορητιχοί είσιν οΰτως έν 

■ε- 
δηομνήματι Ώρομη^έως άεσμώτι^ο): προσηλούμερον Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 27 

λέξω δέ^ μέμψιν ουτιν* άν^ρώηοις ίχων^ 

άλλ' ών δέδωχ* ευνοιαν έξηγούμενος' 

ο? ιφώτα μέν βλέποντες ίβλεπον μΛτην^ 

χλύοντες οΰχ ι^χουον, άλλ* όνειράτων 

άλίγχιοί μοργαϋσι τον μαχρόν βίον 465 

εφυρον είχ'η ταίντα^ χουτε ηλιν^οφέΐς 

δόμους τφοσείλους ^σαν, ου ξυλουργίαν 

χατώρυχες δ* ενααον ωστ* άησυροι 

μΰρμηχες άντρων έν μυχοίς άνηλίοις, 

^ν δ^ ουδέν αύτο7ς ούτε χείματος τέχμαρ 470 

ουτ άν^εμώδους 1}ρος ούτε χαρπιμου 

βέρους βέβααον^ άλλ* άτερ γνώμης τό παν 

ίτφασσον, ίστε δη αψιν άντολάς ίγώ 

οίστρων ίδειζα τάς τε δυσχρίτους δύσεις. 

χα} μ^ν άριΒμ}»ν Ιξοχον σοφισμάτων - 475 

έξηυρον αυτοΐς^ γραμμάτων τε συνΒέσεις^ 

μνήμην απάντων^ μουσομήτορ' έργάνην, 

χδζευξα ηρωτος έν ζυγοΊσι χνώδαλα^ 

ζεΰγλαισι δουλευοντα σώμασίν Β^ δπως 

463. το παροιμιώδες εξηγείται ίχνους όρ^ χα\ νους άχούεΐ€ (βχ 
ν. ΕρίοΙίΑΠηί). 466. έν ταραχή ίζων. 467. τφΐίς ^λιον δρών- 

τα;•, χα! Ευπολις ι^οΔλή 7φόσηλος€, — ^σαν: του ^δεσαν συγχοπη, 
— οδ ξύλων έργασίαν (01.). 468. οΙ πτερωτοί ^ χουφοι» 470. ού 
διεγίγνωσχον δια τών οίστρων τους χαιρους. 473. τούτων τ^ν εΰρε^ 
σιν χα} Παλαμήδι/^ προσηφεν, ϊσως δέ χάχείνω Ι/ρομηΒέως. 474. 
δυσχρίτους: δυσχαταλήτττους^ δυσγνώστους, οΐον ^ΟρΙων δτι δύνων 
χειμώνα ποιεί. 467. χρούηλου Μ. 468. ϊναγον αηΐβ οοιτ. Μ. άήσυροι Μ, ά«<- 

ϋυροι ιη^. 475. σοφισμάτων δ(οΐ). βοΐ. Ι 1 βΐ β. Ι<ΧΧΧΙ 1: νοσφισ^ 

βάτων Μ, σοφισ ίη ιηΟΓ^. πιΐ. 476. ίξηΰρον δ(οΙ>. β. 1. 1. : έξεΰρον 

Μ. 477. μνήμην Μ, μνήμην ^* ιηΐ. ίργάνην 8ΐθΙ). β. 1. 1.: έργαν 

Μ, ϊργάτιν ιηΐ. 478. χνώδ• Μ, αλα &(1άίάί( ιη*. 479. σάγ^ 

μασιν Τλώ^. 28 ΑΕ80ΗΥΜ 

^νητοΐς μεγίστων όιάόοχοι μοχθημάτων 480 

γένοο^\ οψ" 8φμα τ' τ^γαγον φίληνίους 

Ττνηους, άγαλμα τ^ς (βπερπλούτου χλιδής, 

^οίλασσόπλαγχτα 8' ουτις άλλος άντ^ ίμοϋ 

λινότττερ' ηίρε ναυτίλων οχήματα. 

τοιαύτα μηχανήματ* ίξευρών τάλας 485 

βροτο7σιν^ αυτός ούχ εχω σόφισμα οτψ 

τ^ς νυν παρούσης τνημονης άηαλλΰητώ. 

ΧΟ, τΐέηον&ας αΐχές ττημ*• άηοσψαλείς φρενών 
ηλαν^ χοϋίός 3' ιατρός ως τις ές νόσον 
πεσών ά^υμεΤς χσ} σεαυτόν οόχ Ιχεις 490 

εΙ>ρεΤν ότΐοίοις φαρμάχοις Ιάσιμος. 

ΠΡ. τά λοιπά μου χλίκίοσα ^αυμ&ση πλέαν^ 
οΊας τέχνας τε χα} πόρους έμησάμην, 
τό μίν μίγιστον, εϊ τις εΙς νόσον τζίσοι^ 
ούχ ^ν άλέξημ^ ού^έν ούτε βρώσιμον, 495 

ού χριστόν ούόί πιστόν, άλλα φαρμάκων 
χρείψ, χατεσχέλλοντο^ πριν γ' έγώ σψισιν 
ίδειξα χράσεις ήπιων άχεσμάτων^ 
αίς τας άπάσας έξοψύνονται νόσους, 
τρόπους τε πολλούς μαντιχής έστοίχισα, 600 

482. τ^ γαρ ίποχεΤσβαι Ίπποις πλουσίων εστίν. 484. τάς 

νοίυς. 488. τούτο διά τδ φιλονειχήσαι Διί. μεσολαβουσι δϊ αϊ 

του χορού τήν εχ^εσιν των χατορΒωμάτων^ διαναπαύουσαι τόν ϋπο• 
χριτήν Αισχύλου (Προμη^έως 01)6Γ(1ίο1{:). 489. τον νουν (61.). 

496. τό διά πόσεως^ παρά τό πιω χαΐ πίσω βήμα. 497. χατ• 

εσχελετεύοντο (χατεσχελεϋοντο ιη), χατεφΒίνοντο. 500. χατά 

480. όιάδοχον &ηΐ6 οογγ. Μ. 481. γέ^/οιν^^ Ό&^τββ: γίνων^^ Μ. 

Γ 
άρμα τ' Γβο.: άρματ* Μ. 483. ^αΧαύσοηλαχτα Μ. 484. Λρ^ Μ. 

ναυτίλων Γβοο.: ναυηλόχων (ί. β. ναυτίλωί* βΐ ρουλόχων) Μ. 486. σό' 

φιαμ^ δτφ Γββο.: σοφισμάτων Μ (στα» 8υρ6Γ3θηρ8ί( ιη^). 488. αΐχϊς 

ΡθΓ8θη: άΐΐχϊσ Μ. 495. ούτε Γβοο.: οΰδΐ Μ. 496. χρ^στόν^ οοχτ. 

βχ χρηστόν υΐ νίάβίυΓ, Μ. 
ΡΒΟΜΕΤΗΕΥδ ΥΙΝΟΤΥδ. 29 

χίχρίνα ιφωτος ίξ όνειράτων δ χρί) 

υταψ γενέσΒοί, χληδόνας τε δυσχρίτους 

έγνώρκ^ ούτοΤς ένοδίους τε συμβόλους. 

γαμφων&χων τε πτ^σΐν οΙωνών σχεΒρώς 

διώρισ^ οΨζινές τε δεξιοί φυσιν 505 

ευωνύμους τε^ χαΐ δίααταν ^ντινα 

Ιχου(^ ΐχαστοί^ χα\ τφός αλλήλους τίνες 

Ιχ^ραξ τε χα! στέργη^ρα χα! συνεδρίου 

σπλάγχνων τε λειότητ(ΐ^ χα} χροιάν τίνα 

Ιχοντ" 3ν εϊη δαίμοσιν τφός ^ονην^ 510 

χολής λοβού τε ποιχίλην είμορψίαν^ 

χνίσι^ τε χωλά συγχαλυττζ^ χα^ μαχράν 

Ιπίψυν πυρώσας δυστέχμαρτον εΙς τέχνην 

ωδωαα Βνητοΰς* χα} φλογωηά σήματα 

έξωμμάτωσα, πρόσ^εν ^ντ έτΐάργεμα. 515 

τοιαίυτα μέν δή τα5τ' • Ινερ^ε δέ χβονός 

χεχρυμμεν* άν^ρώποισιν ωφελήματα, 

χαλχόν^ σβηρον^ αργυρον^ χρυσόν τε τις 

ψησειεν ^ν ταχροι^εν έζευρεΐν ίμου; 

στότχον ίδειξα• πολλά γαρ εϊδη μαντιχης^ είχαστιχόν, έπιπνευστιχόν^ 
άστρονομχχόν, 501. δσα άλί^Βη χα} δσα ου, 502. δυσνόη- 

τους (01.)• 503• τους έξ υπαντησεως. 504. άχριβως (ΐη^). 

508. όμόνοιοα ((τΐ.). 509. τήν διά σπλάγχνων σχέψιν. 510. εύ- 
πρόσδεχτα Βεόΐς, 512. τά μττ^ρία πώς δει χαλΰπτειν. 513. εύ- 
χίνητος γαρ ο5σα χ<χ} σπέρματα Ιχουσα θύεται τοις ^εοΤς* άφ* ου 
χα} χλόνις (χλονίς τω) ονομάζεται διά τό άειχίνητον, 514. ωδωσα: 
εΙς γνώσιν χα} όδδν ηγαγον. 515. έξελάμπρυνα (61.). — τυφλά 

((ι1.). — τάς διά πυρός μαντείοίς τυφλάς ούσας χαΐ ού ψαινομένας 
βλέφαί έτηίησα χα} ίφανέρωσα, ίπάργεμα δέ χυρίως τά λευχωμα- 
ησΒέντα, ταψά {περ\ πι, οογγ. ιη*) το άργόν. ρ 508. «ηέργψ^α Μ. συνίδρίαι^ Ιϋβηβ δρ ίη 1ϋτιτ& βοηρϋβ, Μ. 510. 
^αίμοοί Μ. 610 8(ΐ. Ι^ουσ*, . ήόονί^ν χολή "ννίβδβΙβΓ. 518. σίδηρον 

τκϋ,: σίδαρον Μ. τ« Γβοΰ.: δ^ Μ. 30 ΑΕ80ΗΥΜ 

ου^είς^ σάφ* οϊόα^ μή μάτην φλυσίΐί Βέλων. 620 

βραχεί δέ μύ&ω πάντα συλλήβδην μά^ε^ 
πααοα τέχναα βροτοΊσιν εχ Προμη^έως, 

ΧΟ. μη νυν βροτους μέν ύφέλει χααρου ιιέρα^ 
σαχηου 8* άχίβει δυστυχουντος' ως έγώ 
ευελπίς εΙμι τώνόε ά' έχ δέσμιων εη 625 

λυΒέντα μηόέν μεΤον Ισχόσειν Δώς, 

ΙΙΡ, ού ταύτα τσχ}τι^ μοφά πω τελεσφόρος 
χράναι πεηρωται, μχφίαις 8έ ηημονάις 
8υαις τε χαμψΒε\ς ώδε δεσμά φυγγάνω' 
τέχνη δ* άνάγχης ασθενεστέρα μαχρω. 630 

Χ0> τις ουν άνάγχης ίστίν οΙαχοστρόφος\ 

ΠΡ, ΜοΙροΛ τρίμΛρφοι μνήμονες τ* ^Ερινύες, 

ΧΟ* τούτων άρα Ζευς έστιν ασθενέστερος; 

ΠΡ. ουχουν άν έχψόγοι γε τ^ν πετφωμένην. 

ΧΟ, τι γάρ ττέτφωτοα ΖηνΙ πλ^ν άεΙ χρατεϊν\ 635 

ΠΡ. τουτ* ούχ άν ουν ηυθοιο μηδέ λνηάρει. 

ΧΟ. 1ι πού τί σεμνόν έστιν ο ξυναμπέχεις. 

Π Ρ. άλλου λόγου μζμνησθε, τόνδε δ* ουδαμώς 
χοΛρος γεγωνεΐν^ άλλα συγχαίλυτττέος 

523. του δέοντος πέρα {πέραι τη). 524. άφ^ ών λέγεις χ(Δ 

λυθήσ]^ χΰά πλέον Δώς Ισχύσεις. 627. οδ ταύτα ούτως τάηρων- 

ται^ Ίν η τελεσφόρος Μοίρα ταχέως τα χατ έμέ χράνγι χα} πλη* 
ρώσγι^ δ έστιν^ ουπω μοι λυθηναι μεμοίραται• έν γάρ τω έζης δράματι 
λύεται^ δτιερ εμφαίνει (ο παψεμφαίνει ΒίηάοΓί) Αισχύλος. 581. τις 
της άνάγχης χρατεΤ χα} δεσπόζει; 533. εΐ θέλει σε τψο μοίρας 

λύσαι^ ού δύναται ο Ζευς τούτο ποίησαι. 534. τψοαναψωνεΤ τον 

ίρωτα Θέτιδος. 536. ε! χρατήσει είτε μή, 537. ίν σαυτώ 

χρύπτεις. 588. τω εζης δράματι ψυλάττει τους λόγους. 621. πάντα Γβοο.: ταΰτα Μ. 623. μ^ νί/ν Μ. 626. Ισχύσει &ηΐ6 

ν 

ΰΟΓΓ. Μ. 629. χαμφ^εις Μ. 531—538 ρ&Γα^αρΙιί ρΓ&ββχ&β ίη Μ, 
ηοΙ&8 αάά. ιη^. 635. πλψ Γβεο : πριν Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΉΕΥδ νίΝΟΤνδ. 31 

δύον μάλιστα• τόνδε γάρ σώζων έγώ 540 

δεσμούς άειχεΐς χα} δύας έχφυγγάνω. 

4ΐΓ. 1. ΧΟ, μηδάμ* 6 ηώβτα νέμων 

9έτΓ* έμφ γνώμφ χράτος άν^ 
τίίαιλον Ζευς, 

μηδ' έΐινυσαίμί Βεους δσίαας 645 

Μναις τζοτινίσσομένα 
βουφόνοις^ ταψ* ^Ωχεανου πατρός α- 
σβεστον ηόρον^ 
μηδ* άλιτοίμι λόγοις^ 

άλλα μοί τόδ* ίμμενοι 650 

χα} μήποτ* έχταχείη• 
αηίίβέτ. 1. ^/δύ τι Βαρσαλέαις 

τον μαχρόν τείνειν βίον έλ- 

ιζίσι^ φαναΐς 

^μον άλΒαίνουσαν έν ευφροσύναις. 655 

φρίσσω δε σε δερχομένα 

μυρίοις μόχ^οις διαχναιόμενον .. _ κ' — Ζψα γαρ ου τρομέων 

Ιδίφ γνώμψ σέβξ^ 

ένατους άγαν^ ΙΙρομηΒευ, 560 

540. όσον δυνατόν (01.)• 542. ό πάντα διοίχών Ζευς μηδέ- 

ποτέ άντίπαλον χράτος ποιοΤτο τ^ έμ^ γνώμι^^ άντϊ του μηδέποτε 
ένσΛηίος μοι γένοιτο, 546. πσυσαίμην (01.). 546. ^υσίαις^ 

εορταις (01.)• 550. το τιμαν ^εούς. 552. χαλόν τό άπό 

άγαμου συνειδότος άγαί^ά έλπίζειν πείσεσΒαι υπό θεών. 555. αυ- 
ζούσαν (01.). 556. ό δε άντΙ του γάρ. 559. αό&αφέτψ (01. 

Γ60.)• — φιλάνθρωπος ει, 

540. σώζων Μ. 543. ϋεϊτο Μ. 546. πυτινισομένα Μ. 550. έμε- 
>« &η(θ οοΓΓ. Μ. 552. άδύ Ηβπηαηη. 553. τείνειν Γβοο.: τί- 

ν•« Μ. έλ ίη ρΓοχίιηαιη νβΓβαιη ρΓοίβΓί Μ. 557. μόχθο• αηίβ οογγ. Μ. 32 ΑΕ80ΗΥΟ 

$ίτ. 2, ψέρ^ ίπ(υς άχαρις 
χάρ^ζ^ Λ φίλος* εΙ• 
πέ, ηου τις άλχά; τις έφσμερίων 
αρηξις; Μ* έδέρχθης 

όλιγοδρανίαν αχιχυν^ 565 

ϊσόνειρον^ φ τό φωτών 
άλαόν γένος έμ- 
ηετιοδισμένον; 
ουποτε τάν Δώς άρμονίαν 

ένατων τταρεξίασί βουλαί, 570 

αηϋΜίτ. 2, Ιμα^ον τάδε σας 
τφοοίδουα^ όλοάς 
τύχας, Προμη&εϋ. τό δισμφίδων 
8έ μοί μέλος τφοσέτττα 

τόδ^ έχεινό #' δτ άμψϊ λουτρά 675 

χ(ύ λέχος σόν ϋμεναίουν 
Ιότατι γάμων, 
δτε τάν ΰμοηάτριον 

561. λβίπεε έγένετο (01). — δευρο δή χα} σχόπησον δτι ί) χά- 
ρες^ ^ν έχαρίσω τοΤς άν^ρώποις, άχαψες ^ν χαΐ άμείφοίσ^αί σε μ^ 
δυναμένη, πώς γάρ θεώ βοηθήσει άνθρωπος; 564. ού προεσχά- 

πησας άσθενέσι χαριζόμενος, 566. σχίάς δνειρον άνθρωποι χατά 
Πίνδαρον (Ρτΐΐι. VIII 136). 567. άλαΙ)ν γένος: άντ\ του άπροό- 

ρατον του μέλλοντος, — λείπει ίστιν, ξ (^^' $ Όΐπά,) έμπετιόδισται. 
569. τήν είμαφμένην. — υφηλώς χα} τραγιχώς το της ειμαρμένης 
όνομα (τόν της ειμαρμένης νόμον ΤΒίΒγΥάώς άρμονίαν είτιεν, 573. το 
διαμψίδιον, διαπαντί^ς χεχωρισμένον , εναντίον τοις νυν, τότε γάρ 
γαμοϋντί σοι τόν ΰμέναιον γ^δομεν^ νυν δ^ δυστυχοΐΛ^τί σοι θρηνον, 
— τό δισσόν (01. Γβο.). 577. πορείψ^ παρά τό Ιέναι^ τ§ συνόδφ. 

561 8(1. άχαρις χάρις Τιιτη6ΐ)υ8: χάρισ ά\χαρισ Μ. 563. ποΰ χισ Μ. 
565. άχιχυν ίη νβΓδηιη ρΓΟχίιηαιη ρΓοίβιΙ Μ. 566. άντόνειρον Ββίδί^. 

567 8(1. άλαόν ζ^άέάεται} \ γένος έμπεηοδισμένον ; Μβίηβΐιβ. 569. οΰπως 
Ρίΐ1β7 {οΰπω Ηβπηαηη). 572. προσιόοΟσ* Γβοο. : προϊδόΰσ* Μ. 575. 

έχΛΪνό *' οτ' Βηιηοΐτ: έχεϊν' δτε τότ' Μ (έχείνό τε οτ' Γβοο.). 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 33 

Ιόνοίς αγαγες Ήσιόναν 

ηεί^ων δάμαρτα χοινόλεχτρον* 580 

ΙΩ. τις γη\ τ( γένος \ τίνα ψώ Χευσσειν 
τόνδε χαλινοϊς έν τχτρίνοισίν 
χειμαζόμενον; 

τίνος άμπλίχχίας ποινάς όλέχ^; 

αημηνον δποι 585 

γης ή μογερά πεηλάνημαα, 

ά ά 1 1; 

χρίει τις αυ με τάν τάλαιναν οίστρος^ 

εϊδωλον ^ Αργού γηγενούς^ αλευ^ ά 8ά, 

τον μοριωτών είσορώσα βοίηαν. 590 

δ ^έ τιορεόεται δόλιον ομμ* ίχοίν^ 

Ζν οΐ^δέ χατΒανόντα γαία χεύ&ει. 

άλλα με τάν τάλαιναν ίζ ένέρων περών 

580. τιεί^ων δάμαρτα: Ιδνοις τζείΒων τ^ν έσομενην σοι δά- 
μαρτα χοινόλεχτρον, ^ την χοινόλεχτρον του Ώχεανοϋ ΤηΒυν πει" 
σας. 681. τις γη: το της Ίους ίπεισόδιον μονψδέι μέν^ ίχει δέ 

τφος τ6 υηοχείμενον συναψές^ δτι μαντεύεται αυτ^ δ Προμηθεύς δτι 
άη' α&της εσται ιγ\ δς αύτω χρόνω έπαμυνει {έπαμύνει πι, οογγ. ιη*). 
άλλως τε χαι αΙ»τή υηδ Διός ψησιν ήδιχησΒαι χα} διά τούτο τταροτ 
μυ&έιτοίί τον Προμηθέα, 582. τοις Ιρείοις (61.)• 584. άπο- 

βιδους (ιη^). 587. έμμαν^ς ούσα ϋπδ του οίστρου φαντάζεται. 

588. χεντρίζει. 589. γράφεται 'Αλευάδα πατρωνυμιχώς άηδ του 

Άλεύας (ροδΙ γράφεται δΰρβΓδοηρδϋ του βΐ ίη ιη&Γ|;. αάδοηρδϋ ηατ^ρ 
του ^Αργου τή^). ^ 3ν δει ^υλάζασβαι. τινίς οΰτως^ άλευ ά δά' άλευ^ 
ώ^χώρει^ εχχλινε- το δε & δα ω γη. οΐ γαρ Δωριείς τ^ν γην δην 
χαι δαν φασοβ^ χα} τον γνόφον δνόφον. 690. φαντάζεται γάρ 

αυτί^ χαΙ μετά Βάνατον τηοουμένη. 

579. ^^£0ναν Μ, ί^σιονην ιη^. 580. πείΛων Μ, ην^ων ϊα\. 681. λεύ' 
«<ο Μ, σ βαρπι &ά8α'. ιη^. 582. χαλινοίς γθοο. : χαλιροίσιν Μ. έμ ηί νΐάβ^ατ 
Αΐΐΐβ ΓΜ. Μ. ντρίνοισι Μ. 588. μΛ τάν Γβοο.•^ Αΐβ. Μ. — οιψνροισ Μ, 
οίϋτροσ πι*. 689. ΑΙβί; & ωιίβ οογγ. }!. δα Τήοϋπΐαβ: δι, φο^ΰμαι Μ. 34 Α£δΟΗΥυ 

χυνηγετεΐ^ ηλορψ τβ νηστιν άνά τάν 
ηαραλίαν ψάμμαν. 596 

«<Γ. 6π^ ίέ χηρόπλαστος ότοβεΐ όόναξ 
άχέτας ϋτη^οδόταν νόμον 
Ιώ Ιώ ηόποι^ 

ποΐ μ* αγουσι >^ - τηλέηλανοι πλάνοι \ 
τι ποτέ μ\ ω Κρόνιε πα?, 600 

τι ποτέ ταΙσ8^ ένεζευξας εΰρών άμαρ' 
τουσαν ίν πημοσύναις^ § Ι, 
οίστρηλάτψ Βϊ δείματι δειλαίαν 
παφάχοπον ώ8ε τείρεις; 

τιυρί με φλέξον^ ^ χ&ονί χάλυψον^ ^ 606 

ποντίοίς 8άχεσι δδς 
βοράν, μηδέ μοι 

φΒονη(ηις ευγμάτων, £ναξ. 

άδην με πολύπλανοι πλάναα 

γεγυμνάχασιν^ ού^' ίχω μα&εΐν δπγ) 610 

τεημονάς άλύξω. 

596. άλλ* ούχ έμοί δίά τό νηστεύειν. Σοψοχλης ίν Ινάχφ χ(ύ 
^δοντα (ώτδν εΙσάγει. εΙπών δϊ αυτόν »βούταν€ ενέμεινε τ}} τροτΐ^. 
αυλουσι γάρ επόμενοι τοις ποιμνίοις οΐ βουχόλοι. — άντΙ του ήχεΐ 
{61.). — ή συριγξ (Θ1.). 597. Τσως ϋτη^οποιόν τι μέλος πρδς 

έσπέραν αύλοΟμενον, φησ\ δί δτι ίσπέρα έστΙν ηδη. έγώ δέ νηστις 
ούσα έλαΰνομαι. 601. παρά τ6 »ώς εϊ τι χαχόν /^έζουσαεν ^ναιπ^^ 
(Ηοίη. Ε 374). οό δι * άχοης τι μα^ών φαυλον περί έμου. 604. πα- 
ραχεχομμένην μέρος του νου. 609. Ιχανώς (01.). 610. παρη^ 
λασαν (61.) (τχριήλασαν Ραΐβ^). 694. χυναγέΐ Ηβπη&ηη. 595. ψάμμαν Μ, ψάμμον Ίύ\, 596. ίη 

ιηοΓ^. ζτ ιη. χηρόπαχτος Μβίηβίεθ. 598. Ιώ Ιώ ηάκοι δβίάΙβΓ: Ιώ Ιώ 

ποΧ ηον π' <ί τι* οι π^ 6 π ο2 Μ. 599. ποι μ* Γβοο.: π^ μ* Μ. ά^ουσιν 
(πλάναι^ Μβίηβίτβ• τηλέπλαροι δθΜΙθΓ: τηλέπλίητχτοι Μ. πλάνοι Μ, κλά' 
ναι ιηΐ. 602. πημοσόναις Ηβπη&ηη: πημοναισιν Μ. 604. τ»υρ»ισ 

ΰ( νίάθΐυτ &η(6 οοιτ. Μ« 605. πυρί με Εήαιάί: πυρί Μ. 606. πον- 
τίοις ΓβΰΟ•: ποντίοίσι Μ. 610. δκα βοΐιυβίζ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕνβ νίΝΟΤνβ. 35 

χλΐίεις φ^έγμΛ τας 
βουχερω πζψΒένου; 
Π Ρ. πώς ^' ού χλύω της οίστροδίνητου χόρης 

της Ίναχείας; ^ Διός θάλπει χέύρ 616 

ίρωτι^ χ(ύ νυν τους ΰπερμήχεις δρόμους 
'Ήρψ, στυγητ^ς τφός βίαν γυμνάζεται. 
αψιΟ^ίτ. ΙΩ. πό^εν έμοϋ συ πατρός ονομ' άταίεις; 
είπε μοι τ^ μογερ^ τις ών 

τις άρα μ\ ώ τάλας^ 620 

τάν ταλαίπωρον ώδ' ίτυμα τφοσ^ροεΐς, 
Βεόσυτόν τε νόσον ώ- 
νόμασας, Ά μαροίίνεξ με χρίουσα χέν- 
τρασι - φοιταλέοίς^ Ι Ι, 

σχφτημάτων δέ νήστισιν αΐχίαις 625 

λαβρόσυτος ^}λΒον^ — 
έπιχότασι μήδεσί δαμεισα, δυσ^ 
δαιμόνων δε τίνες ο7, 
2 Ι, οΓ έγώ 

μΌγουσιν\ άλλα μοι τορώς 680 

τέχμηρον 8 τι μ' έπαμμένει 

615. δ(ά του τον πατέρα αύτης όνομάσαι ένέψηνε τδν μάντιν^ &ς 
χαΐί ταψ ^Ομηρψ (λ 100) δ Τεφεσίας »νόστον διζηαι μελίηδέα, φαϋδψ! 
νδυσσεΰ€ (Οδυσευ πι). 617. δια τόν ζηλον στυγητη. 621. ίτύμΜς 
προσφωνείς (61.). 622. τδν Δώς έρωτα, 624. μανιχοις (61.)• 625. 
νγηε^ηίχάίς. — άπί> του νη χαΐ του στάσις (πι*). 627. τοις της^Ώρας. 
628. τίνες δλως των δυσδαιμόνων μογουσιν οϊα έγώ; τινές οίτως^ 
(δυσδαιμόνων Λάάϊί Βίηά.) δέ τίνες {δε τίνες πι), 7να λείπη τδ παίδες. 612. ρ&τ&βρτ&ρΙιΐΗη ρΓ&β&χϋ Μ, οΐιοή ηοΐ&πι &(ΐ8θήρ8ϋ πι^. φάάγμα Μ, 
τρόσ 8αρβΓ8€ηρ8ϋ πιΐ. 617. ^ίφα βΐ γυμνάιζεται Μ. 621. ίτοψα 

οΙ τίά. Μ, ϊτυμα Ίή\. 622. ^εόσντόν ΜΟΓβΠ: ^90σσυτόν Μ. 623. 
9μαραί (νει 8αρβΓ8ΰηρ(ιπη) με Μ. 624. φοη<ιλέοις ΗβηηΑίιη: ψοιτα• 

ΙέύίοϊΜ Μ. 625. ί^ίστισιν Μ, ΐ'ή<ηίσίν πλ^. 626. λαβρόσυτος ΗβΓ• 

ΒίΑίιιι: λαβρόσσυτοσ Μ. 628. οΓ Μ. 

δ* 36 ΑΕδΟΗΥΙ^Ι 

ηαΒε1\^^ τι μ^χοψ^ ^ τι φάρμ€αχον νόσου^ 

δέίξον, ενπερ οϊσΒα' 

$ρόεζ^ φράζε τηί 

δυσπλάνω ηαρΒένω, 635 

Ι1Ρ, λέζω τορώς σοι παν δπερ χργιζεις μαΒεΙν^ 
οΰχ έμπλέχων α!νίγματ\ άλλ^ άπλω λόγψ, 
ωσπερ δίχαων τφός φίλους οϊγειν στόμα* 
πυρός βροτοΤς δοτηρ^ δρ^ς Προμηθέα, 
ΙΩ, ύ χοινόν ωφέλημα ΒνητοΊσιν φανείς^ 640 

τλημον Προμη^ευ^ του δίχψ πάσχεις τάδε] 
ΠΡ. άρμοΤ πέπαυμαι τους έμους Βρψών πόνους. 
ΙΩ. ουχουν πόροις άν τηνδε δωρεάν έμοι\ 
ΠΡ, λέγ^ ηντιν^ αΐτ^^* πάν γαρ ουν πύΒοω μου, 
ΙΩ, σημψον δστις έν φαράγγι σ ώχμασεν. 646 

ΠΡ, βούλευμα μεν το Δϊον^ ^Ηφαίστου δε χειρ, 
/Ω, ποινάς δέ ποίων άμπλαχημάτων τίνεις; 
ΠΡ, τοσούτον άρχίυ σοι σαφψίσαι μόνον, 
ΙΩ, χάί προς γε τούτοις τέρμα της έμης πλάνης 

δεΤξον τις ίσται τ^ ταλαιπωρώ χρόνος, 650 

ΠΡ, το μί) μαΒεΤν σοι χρεισσον ξ μαΒειν τάδε, 

639. δει προσ&ειναι τδ α τδ {τωΌιηά,) δοτηρα διά τί^ν τομήν, 
641. τίνος Ινεχα τιμωρά \ 643. δωρεά έπΙ συμφοράς, χα} Αρ- 

χίλοχος 3χρύπτομεν (χρύτττωμεν ΚοΙ)., δ* Β,άάϊί 8ο1ιηβί(1β^η) άνιηρά 
Ποσειδίονα (Ποσειδάωνος δοΐιηβίάβντίη) άναχτα (άναχτος ΚοΙ).) δώρα€, 
645. ίδησεν^ παρά τδ ίχειν Ιχεμα ίχμα. 648. διά τδ μή ταυ- 

τολογησαι, 650. τις χρόνος εΙς τδ πέρα ϊσται\ 651. τδ μ^ 

μαΒέίν σοι χρεισσον : Έπιχούρειόν έστι δόγμα, αναιρούν τ^ν μαντιχήν • 632. (τι μήχαρ] τί Εΐιηβίβγ), τί μήχαρ-, ^} τι Μ&τϋη: τ( μί) χρή Μ. 
634. φράζε τδ Γθβο.: φράζετε Μ. 636. δπερ Είγιη. Μ. ρ. 762, 30: 

ΟΤΙ Μ. 640—643, 646—653, 655—657. ρ&τ&ςρτ&ρΜδ ρ6Γ8θη&3 ηοί&γϋ 
Μ, ρβΓ8θη&ηιιη ηοΐ&β βαρβΓβΟΓ. ιηΐ. 643. τΐάβ 354. 644. αιτεΐ 

μ 

Μ, αΐτηι τη. γάρ δν γθοο., δ" δν ού ΡπΙζ8θ1ιβ. 647. άπλαυιημάτων Μ. 

648. σαφηνήσαι &ηΐ6 ΟΟΓΓ. Μ, σαφηνίσας Ι<ίη¥Τθθά. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 87 

ΙΩ. μητοι με χρύψι/^ς τουΒ* Βπερ μέλλω τη^έη^, 
ΠΡ. άλλ' ου μζγαίρω τοϋδε του δωρήματος. 
ΙΩ. τι δητα μέλλεις μ^ οί γεγωνίσχειν τ6 παν; 
ΠΡ. φθόνος μεν ουδείς, σάς δ* Ιχνω ^ραζαι φρένας* β55 
ΙΩ, μή μου τφοχήδου μασσον &ς έμοί γλυχύ, 
ΠΡ. έττεί ηρο&υμιΐ, χρ^ λέγειν άχουε δη, 
ΧΟ. μήηω γε' μοιραν δ' ήδονης χάμοΙ πόρε. 
τί^ν τησδε πρώτον Ιστορήσωμεν νόσον, 
θύτης λεγοΰσης τάς πολυφ^όρους τύχοίς' 660 

τά λοιπά δ* άθλων σου διδαχΒήτω πάρα. 
ΠΡ. σόν ίργον, ϊοζ ταίίσδ^ ΰπουργησαι χάριν, 
άλλως τε πάντως χα} χασιγνήταις πατρός, 
ως τάποχλαυσαι χάποδυρασΒαι τύχας 
ένταυ&\ δπου μέλλοι τις οϊσεσθαι δάχρυ 665 

τφΐίς των χλυόντων, άξίαν τριβών έχει, 
ΙΩ. ούχ οίδ* δπως ΰμίν άπιστησαί με χρη, 
σαψέί δε μύθω παν δττερ προσχργ^ζετε 
πευσεσθε' χαίτοι χαΐ λέγουσ* οδύρομαι 
Βεόσσυτον χειμώνα χαϊ διαφΒοράν 670 

ειμαρμένης γάρ, ψηοί, πάντα χρατοΰσης πρ6 χαχρου λελύπηχας, ^ 
χρηστόν τι εΙπών τήν ηδονών έξέλυσας. λέγουσι δέ οτι χα} τό •5 
δεΙ γενέσ&οΛ, ταύτα χαι γενήσεταΐ€. 655. ταράξαι (01.)• 656. 
τό άχούειν. 658. Τούτο άμα χαι σαφηνίζων τψ άχροατξ τά, πράγ- 
ματα (χοΛ αάάϋ Ρ&ΐβ}^) διά των της Ιούς Προμηθέα παραμυθούμε- 
Μ)ς, δπως τε μεταξύ τά τε (τά τ^^ Ρβίβγ) Ιούς βηθείη, είτα πάλιν 
τά παρ" αυτού, χα\ ή εξαλλαγή της τάξεως νεαροποιήσει τους άχούον- 
τας. 666. διαγωγην, διηγησιν άξίαν ίχειν (1. Ιχει) τό εΙπεΤν. 

670 δς. 8 μάλιστα λυπεΐ γυνάίχα, τό της αμορφίας. 662. μέλω Μ, λ 8υρΓ& λάβΟΓίρβϋ ιη. 653. τοΰδέ σοι Τιιπίθύαβ. 

654. μή Μ, οό ΒΐιρβΓβΟΓίρβίΙ Π). 655. ύράξαι Μ 660. λ^γούοασ 

Μ, ΟΟΓΓ. ιη^. 664. τάκ^χλαΟσαι Γβοο.: χ' άποχλαΰσαι Μ. 665. 

δκου £11βη<11: δποι Μ. τίσ Μ. 668. προσχρήζ^τε Μ. 669. οδύ- 

ρομαι γρ. αίσχύνομαι Μ. 38 ΑΕδΟΗΥυ 

μορψης^ δ&βν μοι σχετλίφ προσέτηατο. 

αΐεΐ γάρ ίφεις Ιννυχοι πωλευμεναι 

Ις ινψ^ενών<χς τους έμούς ταψηγόρουν 

λείοισι μύΒοις' ω μέγ' έυδαιμον χόρη^ 

τι 'παρ^ε)*ε{ηι Βαρόν^ εξόν σοι γάμου 675 

τυχβίν μεγίστου; Ζευς γάρ ίμερου βέλει 

τφός σου τέΒαλτηαα χα\ συνα^ρεσ^αι Κΰτψιν 

^έλεί' συ 8\ ώ πα?, μί) άπολαχτίσγις λέχος 

τλ Ζψός^ άλλ' ίξελ&ε τφός Λέρνης βα&ΰν 

λειμώνα^ ηοίμνας βουστάσεις τε τφός πατρός^ βθΟ 

ως άν τό Δίον υμμα λωφήστ) πόθου, 

τοωΐσδε πάσας εΰψρόνας όνείρασι 

ξυνειχόμην δύστηνος^ ίστε 5^ πατρί 

Ιτλψ γεγωνεΤν νυχτίφαντ^ όνείρατα. 

^ δ^ ίς τε Πυθώ χάπΙ Δωδώνης πυχνους 685 

θεοτφόπους Ταλλεν^ ώς μάΒοι τι χρη 

δρώντ* ^ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν γι λα, 

ηχον δ* άναγγέλλοντες αίολοστόμους 

χρησμούς άσημους δυσχρίτως τ' είρημένους» 

τέλος 5' εναργές βάζις ^λΒεν Ίνάχω 690 

σαφώς έτζισχήτττουσα χα\ μυΒουμένη 

Ιξω δόμων τε χαΐ πάτρας ώ^εΐν έμέ^ 

αφετον άλάσ^αι γης έπ^ έσχάτοις δροις, 

χεΙ μή Βέλοι^ πυρωπόν έχ Διός μολεΐν 

χεραυνόν, δς• πάν έξαϊστώσοι γένος, 695 

674. λείπει τάδε λέγουσαι, 677. συνουσιάσαι, 678. ώς 

άηό τών άλογων ζώων. 679. παρά το ^^άλλ^ ϊομεν πλυνέουσαεα 

(Ηοίη. ί 31). 686. ίπεμπεν (ιη^). 691. εντελλομένη (ΘΙ). 672. δφει &ηΐ6 οοιτ. Μ. πωλεύμει>αι {πολ 8ΐιρθΓδεηρ8ϋ ιη^) Μ. 
674. ευδαίμων Μ, εΰδαιμον χη. 678. μήπολαχτίσησ Μ 684. νυχ' 

τίφοίτ* Γβοο. νυχτίφοιτα δείματα ΑΝ&αοΙε θ1. Ιι^οορίιτ. 225. 687. φίλωι 
Μ, α βυρβΓ α;( βοιίρδϋ τή\. 694. ε\ Ν&1)6Γ. τιυρωπόν Γβοο.: πυρωτόν 

Μ. 695. έζαϊστώσοι Βίοιηββίά: έξαϊστώσει Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 39 

τοίοΐσδε πεισθείς Αοξίου μαντεΰμασιν^ 

έξήλασέν με χάηέχλ^^σε δωμάτων 

αχούσαν άχων άλλ^ έττηνάγχαζέ νιν 

Δώς χαλινός τφος βίαν ιφάσσειν τάδε. 

εύ^υς δέ μορφ^ χα} φρένες διάστροφοι 700 

Ι^ν, χεραστίς δ\ ως δράτ\ όξυστόμψ 

μύωηι χρισ^εΊσ^ έμμανεΐ σχιρτηματι 

^^σσον προς ευποτόν τε Κερχνείας βέος 

Λέρνης άχρην τε' βουχόλος δ^ ΙΓ^Υ^^ζ 

ίχρατος δργ^ρ* ^Αργος ώμάρτει ττυχνοΐς 705 

οσσοις δεδορχώς τους έμοΰς χατά στίβους. 

άπροσδόχητος δ^ αυτόν αΐψνίδίος μόρος 

του ζην άηεστέρησεν. οίστροπλ^ξ δ' έγώ 

μάστητι ^είψ γην προ γης έλαυνομαι, 

χ λύεις τά πραχ^έντ' εΐ δ^ έχεις εΐηέιν Ζ τι 710 

λοιπόν πόνων, σήμαινε ' μηδέ μ' οίχτίσας 

ξύνΒαλπε μύθοις φευδέσιν νόσημα γάρ 

αίσχιστον εϊναι ψημι συνετούς λόγους» 

ΧΟ, Ια ία, άπεχε^ φευ* 

ουποτ^ ουποτ ηυχουν ξένους 715 

μολέισΒαι λόγους 

696. άνεχρόνισεν ουπω γαρ ^ν τό μάντεων. 701. οξέως 

δάχνοντί' μόνον δέ τ^ν δφιν μετεβλήθη εϊς βουν. 703. Κέρχνη 

χρήνη ^Αργούς, τό άπό Κέρχνης χατιόν, δ έστιν δρος. χα! ή άχρα 
δε δρος. 711. ι^μηδέ τι μ αΐδόμενος μειλισσεο μηδ' έλεαίρων^ 

άλλ* ευ μοι χατάλεξον^ (Ηοιη. γ 96). 712 δς. ώραχον (το}). — 

γνώμη {νο} ίη οΙΙβΓΟ ιη&τ^ίιιβ). 713. τους φευδεΤς. 714. σιώπα (61.)• 697. χάπέχλΛίσεν Μ. 701. χεράατισ Μ. 702. έμβανεΐ• (συ<; νίά. 
βΓ&βηΐη) Μ. 704. Δέρνης τε χρήνηρ ΟΛπΙβΓ, ίοΓ*. Αέρνης τε νάμα, 

709. πρό Μ, πρόσ ιη. 710. δ τι ΤαΓηβΙ)α8: ίτι Μ. 711. πόνων 

Γβοο.: πόνονΙΑ. μηδ* ^/ί' ρηιηίΐυβ Μ. 712 ψεόδέσσιν Μ. 714 

— 721 οοΓΤρΙι&βαβ ο&ηβΓβ νίάβΙΠΓ. 715. ηΰχουν 8θ1ιοΙ.: ηύχόμην Μ. 

ξένους ίη νβΓβυιη ρΓΟχίιηαιη ρΓοίβΓΐ Μ. 40 ΑΕδΟΗΤυ 

ές άχοάν ^/^άν, ού^' ώ^ε δυσΒέατα 

δύσοζοτα πηματα^ λύματα^ δείματ* άμψηχει 

χ&^τρφ ψύχειν φυχάν έμάν. 

Ιώ Ιώ μοίρα μοφα, 720 

τίέψριχ* ίσιδόυσα τφάξιν Ίοΰς, 

ΠΡ, ηρψ γε στενάζεις χαϋ φόβου πλέα τις εΐ' 
Ιπίσχες ίστ^ άν χαι τά λοιπά προσμάΒι^ς. 

Χ Ο» λέγ\ έχδίδασχε' τοις νοσουσί τοι γλυχύ 

τό λοιπόν άλγος τφουξεπίστασ&αι τορώς. 726 

ΠΡ, τ^ πριν γε χρείαν ήνύσασ&' έμου πάρα 

χούψως* μαΒεΤν γάρ τησδε πρώτ^ έχρτ^ζετε 

τ6ν άμψ^ ϊαυτης ά&λον έξηγουμένης' 

τά λοαιά νυν άχούσαΒ\ οία χρ^ πά&η 

τληναι προς ^ρας τήνδε τ^)ν νεανίδα. 730 

σύ τ\ Ίνάχειον σπέρμα^ τους έμοΰς λόγους 

Βυμφ βάλ\ ως άν τέρματ^ ϊχμάΒτ^ς όδου, 

τφώτον μεν έν&ένδ* ήλιου προς άντολάς 

στρέφασα σαυτήν οτεΤχ* άνηρότους γΰας' 

ΣχύΒας δ^ άψίξγ^ νομάδας^ ο? πλεχτάς στέγας 735 

πεδάρσιοι ναίουσ^ έπ' ευχύχλοίς οχοις^ 

έχηβόλοις τόξοισιν έξηρτυμένοι' 

717. άπό χοινου τό ηυχουν, — διότι βοϋς ήν ((χ1.). 718. όςε: 
έξ ίχατέρου μέρους, τροπιχώς, 722. πρ)ν ^ σε μαθέίν τά λοιπά, 
δυσφορείς χάί θαυμάζεις ταύτα. 731. αποστρέφει τόν λόγον 

προς αότήν, 733. άποφέρεται συνή&ως εΙς τό διαγράφειν Ιίρη, 

ποταμούς, χαΐ τά τοιαύτα γνωστά άγνωστα. 736. έν τσΤς εότρό• 
χοις άμάζαις. 737. τους ώμους δηλονότι. 721. είσιδοΰσα Γβοο. 722. ηρώγε Μ, οογγ. ίη πρωιγε ιη, ό 8υρΓ& 

βοΗρβίΙ (ηρό γε) ιη^. τίσ Μ. 724. 726. ρ&τα^&ρΐιοδ ρΓ&β&χϋ Μ, οΙιΟΓί 
βΐ ΡΓΟίηβΰΐθί ηο<Λ8 &ά(ϋάϋ ιηΐ. 726. χρείαν γθοο.: χρεΧαν τ' Μ. 

727. έχρήζετε Μ. 730. τψδε τηρδε αηίβ οογγ. Μ. 732. βάλ* 

Γβοο.: μάά^ Μ. 735. νωμάΰασ &ηΐ6 οογγ. Μ. 736. ναίουσ' Γβοο.: 

νεουσ* Μ. 737. έξηρτυμενοι Γβο.: έξηρτημένοι Μ. 
ΡΚΟΒίΕΤΗΕνδ νίΝΟΤνδ. 41 

0(ς μ^ι ηελάζειν^ άλλ' άλιστόνοις γύποδας 

χμ^ίΤΓΓουσα βαχίαισιν έχιιεραν χ^όνοί, 

λαιάς βί χεφοζ οΐ σώηροτέχτονες 740 

οίχουσι Χάλυβες^ ους φυλάζασ&αί σε χρψ 

ώβήμζροι γάρ Μέ τφόσηλατοι ξένοις. 

^Βίς 9* ϋβριστί^ν ιτοτοψών ού ψευδώνυμον, 

8ν μ^ ηερά(η}ς^ όΰ γάρ ευβατος ττεράν^ 

ηρίν άν τφός ούτόν Καύχασον μόλ]ΐ^ς^ όρων 745 

οφιστον^ εν&α ποταμός έχφυσψ μένος 

χροτάφων άη' αυτών, άστρογείτονας δέ χρί} 

χορυφάς υπερβάλλουσαν ές μεσημβριν^ιν 

βηναι χελευΒον^ ΙνΒ' Αμαζόνων στρατόν 

^ζεις στυγάνορ\ α? θεμίσχυράν ποτέ 760 

χατοιχίουσιν άμφ\ θερμώδονΒ\ Ίνα 

τραχεία πόντου Σαλμυδησσία γνάΒος, 

έχΒρόζενος ναυταισι^ μητρυιά νέων 

ώταί σ^ δδηγησουσί χαΐ μάλ^ ασμένως. 

ΙσΒμίίν δ* έπ^ α^τάις στενοπόροις λίμνης πυλοίς 755 

Κίμμεριχόν ^ζε(ς^ 8ν Βρααυσπλάγχνως σε χρη 

738. υπό αλός τζναασομένας {τινασσομεναις 8θ1ιθ1. Γβο.)* μ^ δι^ 
ορεινών, ψησί, τόπων πορεόου^ άλλα δι* εναλίων, — ίΒνος, άντΙ γενί' 
χης, τίνες γυμνόποδας (ιη^. 742. τφοσπελαστοί, άδζχοϋντοί γάρ οΙ 
έχείσε άφιχνούμενοι, 743. τον 'Αράξην, παρά τό άράσσειν χα2 ήχεΤν 
τά χυματα αύτου. 746 (ίιηΐηο 747). τών άχρων, 748. τάς του 
Καυχάσου. 749. ως τό πρώτον τών ^Αμαζόνων έν ΣχυΒίψ οίχουσών. 
751. ποταμόν (01. ιη^). — δπου (01. ιη*). 752. ως τό ι^πολέμου 
στόμα€ (Ηοίη. 7*313) δίά τό πάν τό εΙς αυτήν εμπίπτον χαταναλίσχειν. 
- δίά τό ^ημα τοιούτον γνάθου όνειος ίχειν τί}ν Βάλασσαν ταυτην 
(πι*). 764. οίί ^Αμαζόνες ως γυναΤχες γυναίιχά σε όδηγησουσιν. 755. 
τάΐς έξόδοις. — τάς Κασπίας λέγει (01. ιη*). 766. τόν Κιμμεριχόν 

738 γόποάασ Μ, ων βαρβΓ ασ Βοήρβϋ ιηΐ. άλλα γοΓ άλιστόνοις 
Ηβπη&ηη. 742. πρόσκλατοι Εΐιηβίβγ : πρόσχλαστα Μ. 743. Ύβρ*' 

Λτ>ν δΰΐιαβίκ (Υβρίστην ΒοΛβ). 760. στυγάνορα Μ. 751. χατ- 

οοΛϋβιν Μ, οοιτ. ιη*. 753. ναότ^ισι Μ. μητρυά Μ, οοιτ. ιη^. 42 ΑΕδΟΗΥυ 

λίΤίουσαν αυλών ' έχπεραν Μαουηχόν 

ίσται δέ Βνητόις εΙς άε\ λόγος μέγας 

της σης ηορείας^ Βόσπορος 3* επώνυμος 

χεχλησεταα. λιποϋσα δ' Εί$ρώπης πέδον 760 

τ^ψον ζζεις ^Λσιάδ\ ίρ' ϋμίν δοχεΤ 

6 τών Βεών τύραννος ές τά παν/^' δμώς 

βίαιος είναι; τ^ε γάρ Βνητξ Βεός 

χρ^ζ^ν μιγηναΐΛ τάσδ' έτΐέρριφεν πλάνας, 

πιχρου δ' ίχυρσας^ ώ χόρη^ τών σών γάμων 765 

μνηστηρος, ους γάρ νυν άχηχοας λόγους^ 

είναι δόχει σοι μηδέπω 'ν προοιμίοις. 

ΙΩ, Ιώ μοί μοι^ Ι ί. 

Π Ρ, συ δ^ αδ χέχραγας χάναμυχ^ίζη • τι που 

δράσεις ^ δταν τά λοιπά ττυν^άνγ) χαχά; 770 

ΧΟ. η γάρ τι λοιπόν τ^δε ττημάτων έρεΤς\ 

ΠΡ, δυσχείμερόν γέ τιέλαγος άτηράς δύης, 

ΙΩ, τι δητ' έμοί ζην χέρδος^ άλλ' ουχ έν τάχει 
ίρριφ^ έμαυτ^ν τησδ* άπα (ττυψλου πέτρας^ 
δπως πέδοι σχηφασα τών πάντων πόνων 776 

άττηλλάγην; χρεΤσσον γάρ εΙς άπαξ ^ανεΐν 
^ τάς άπάσας ημέρας πάσχειν χαχώς. 

ΠΡ. ^ δυσπετώς άν τους έμοΰς άθλους ψέροις^ 

Βόσπορόν φησιν^ δς έστι πλήρωμα της Μαιώτιδος λίμνης, — χαρτε- 
ριχώς ((τ1. ιη^). 757. ψάραγγα. 759. σημείωσαι περϊ του 

Βοσπόρου, 767. δσα ηχουσας^ ως τψοοίμιον άχουειν σε χρή, 

^, μηδ^ δλον το τψοοίμιον δι αυτών πεπληρώσθαι, 768. έπΙ 

τοις ^ηΒησομένοις δυσχεραίνει ή Ιώ, 769. ποιας φωνής χάί στε- 

ναγμού είδος, 772. πέλαγος έστι πλήθος τών έσομένων αύτ^ 

χαχών τδ δί δυσχείμερόν προς τ^ν ποιότητα. 761. άσιάό^ (αοοβηΐυ βηρβΓ ι βΓ&80) Μ, ΆΜ* ΕΙηΐΒΐβ^• 762. δμωσ 
Μ, όμως ιηΐ. 764. έπέρριψβ Μ. 767. μηδέπω* ν ΤιΐΓηθΙ)υ8: μ^ίό* έπων 
Μ. 771. λοίπών Ληίβ οογγ. Μ. 775. ηέόοι ϋίηάοΓί: πέδω Μ. 778. ^ 
δυσπ^τώς Γβοο.: ^όυ π^τώσ οογγ. υΐ; νίάβΙαΓ ίη ^^δυπετώσ Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νΐΝ0Τν8. 43 

δτφ ^νεΤν μέν έσην οΰ ηετφωμένον 

αΰτη γάρ 1}ν 2ν ττημάτων απαλλαγή* 780 

]^ν δ^ ο^έν ίση τέρμα μοι ιψοχείμενον 

μόχ^ων^ ηρϊν 2ν Ζει^ς έχπέσ]^ τυραννίδας, 

ΙΩ. ^ γάρ ηοτ' ίστιν έχπεσεΤν άρχης Δία; 
ΠΡ, ξδοί* άν^ οίμαι^ ιήνδ^ Ιδουσα συμφοράν» 

ΙΩ. πώς δ' οΰχ βίν, ζης έχ Δώς πάσχω χαχώς\ 785 

ΠΡ. άκ τοίνυν δντων τώνδε μα^εΤν σοί πάρα» 

ΙΩ. τφδς του τυράννα σχηπτρα συλη&ήσεται\ 
ΠΡ. τφός αυτός αυτού χενοφρόνων βουλευμάτων. 

ΙΩ ποίω τρ6πψ\ σημηνον^ εΐ μη τις βλάβη. 
ΠΡ. γαμεΐ γάμον τοιούτον φ ποτ* άσχαλ^. 790 

ΙΩ. Β^έορτον^ 5 βρ^'^ειον\ εΐ (αητόν^ ψράσον. 
ΠΡ. τι δ* δντιν' ; ου γάρ ^ητόν οίΰδασΒαι τόδε. 

Ι Ω. ^ τφός δάμαρτος έξανίσταται θρόνων; 
ΠΡ. 1} τέξεταί γε παίίδα φέρτερον πατρός. 

ΙΩ. ούί' ίστιν αυτω τησδ^ αποστροφή} τύχης \ 795 

Π Ρ. οό δητα^ πλην ϊγωγ* 3ν ίχ δεσμών λυΒείς. 

ΙΩ. τις ουν δ λύσων έστΙν άχοντος Διός\ 
Π Ρ. τών σών τ/ν' αΐ^τόν έχγόνων είναι χρεών. 

ΙΩ. πώς έίπας; ^ ^μός παις σ* απαλλάξει χαχών\ 
ΠΡ. τρίτος γε γενναν πρδς δέχ* άλλαισιν γονάίς. 800 

ΙΩ. ^δ* ούχέτ είίξΰμβλητος ί} χρησμωδία. 

783. ώς άπιστοϋσα έρωτ^. 788. οόχ ε!δώς γάρ λήφεται θέ' 
Τίν, ^τίς τέξετοΛ τον έχβάλλοντα αυτόν της άρχης. 789. σοΙ τψ 

λέγσντι χα2 έμοί. 791. οψία ζη λούσα έρωτ^. 794. ούχ ^ ^Ηρα. 
801. έμο\ ού νοητή. 783. ρ&τ&^αρίιυιη ρΓ&β&χίΙ Μ, ρβΓβοηαβ ποίαιη δαρβΓβΟΓ. ιηΐ. 
784 8^. ηυ11&6 ρβΓβοηαηιιη ηοΐ&β ίη Μ. 784. ηδοιο άν τβο.: ^δοιμ* 

4» Μ. 78β. μα^εϊν σοι (ν σοι ίη 1ϋυΓ&) Μ. £οι1;. δντων σοι γκγα^έναι 

πάρα. 786 — 806. ρ&τ&^αρίιοβ ρΓαβ^χϋ Μ, ροΓβοη&Γυιη ηοϋΐ8 βηρβΓβΟΓ. 
ιηΐ. 788. αίηοΰ νΛ νίά Μ. 794. ^ ΛηΙβ οογγ. Μ. 798. τί'ν» 

Μ. αΐιτόν ίχγόνων Γβοο.: αυτών εγγόνων Μ. 800. άλλαισι Μ. 44 ΑΕδΟΗΥΟ 

ΠΡ. χαί μηόέ σαυτης ίχμα^έιν ζήτει ηόναυς. 
ΙΩ. μη μοί τφοτείνωρ χέρδος είτ' αποστερεί, 

ΠΡ, δυόίν λόγοιν σε ^ατέρψ δωρήσομαι. 
ΙΩ, ποίθίν\ ηρόδειξον αϋρεσίν τ' έμοί δίδου, 805 

ΠΡ, δίδωμ*' ίλού γάρ^ 1} πόνων τά λοαιά σοι 
ψράσω σσψψως^ ^ τϊ>ν έχλόσοντ^ έμε. 

ΧΟ, τούτων συ τ^ν μέν τ^^δε^ ττ^ν 6^ έμοϊ χάριν 
^έσΒοΛ Βέλησον^ μηδ' άτιμάσι/^ς λόγους, 
χαΐ τ^δε μέν γέγωνε τ^ν λοιπ^ πλάνην, 810 

ίμοί δε τον λύσοντα. τούτο γάρ ποΒω, 

ΠΡ, έπεί προΒυμεΤσΒ\ όΐχ ίναντιώσομαι 

τό μ^Ι ού γεγωνέίν παν δσον προσχρ]^ζετε. 

σο\ πρώτον^ Ίοΐ^ πολυδονον πΧάνην ψράσω^ 

^ν εγγράφου συ μνημοσιν δέλτοις φρενών. 815 

δταν περάσ]ΐ^ς ^ειΒρον ηπείρων δρον^ 

τφός άντολάς φλογώποίς ήλωστφεΐς 

πόντου περώσα φλοΊσβον^ ίστ δν έζίχγ} 

τφί^ς Γοργόνεια πεδία ΚισΒήνης^ Ίνα 

αΙ Φορχίδες ναίουσι δηναιαΐ χόραι 820 

τρεις χυχνόμορφοι^ χοινόν δμμ* έχτημένοΛ^ 

804. τώ έτέρψ των δύο σοι χάριν δώσω, 815. χοά Πίνδαρος 
(01. Χ 3) ι^ηοτίψρένας εμάς (1. πό^ι φρενός ίμας) γέγρατττοίΜ, 81β. 
τον Τάναϊν ποταμόν, ι^Ευρώττην δ^^Ασίης Τάναϊς διά μέσσον (μέσον 
τη) δρίζεΐ€ (Βίοη>'8. Ρβήβ^. 14). 818. αφρώδη (01). 819. τε- 
ρατεύεται. — ΚισΒψη πυλις Λφΰης ^ ΑϊΒιοπίας. 820. αί γραΐοα 
(01.). 821. τοϋτο χατά διαδοχην εΙς χείρα λαμβάνουσαι έφΰλασσον. 802. σαυτ^ς Γβοο. : ^ αίττ^σ τ' Μ. 804. δοοιν (ν βχ σ ίΆβ^υιη) Μ. 
805. πο(οΐ¥ (ν ίη γ&8 ) Μ. 808. τούτοιν 8θηΙ>6ηάαιη νίάβίατ. 809. 

λόγου εΐΐηβίβγ, ΐοτί. λόγων. 810. την λοιττί^ν οοίτ. 6Χ τη λοιτιη Μ. 

812. ρ&τ&£ρτ&ρ1ιυιη ρΓ&β&χϋ Μ, ΡΓΟίηβΙΙιβί ηοίαιη &(!&. ιη>. Ιη έναντίώ- 

σομαι ϊβοϋ ο βχ ω Μ. 813. μ^ γεγωνβιν (ού βαρθΓβΟΓ. ιη) 6<; προ^" 

χρηζίΤΛ Μ. 816 ήηε(ροίν ΗβΓνβηΙθη. 817. φλσγωπάσ Μ. ήλιο- 

στϊβεΧα (ϊ οοπτ. βχ λι) Μ. Ρθ8ΐ 817 1&€ΐιη&ιη 8ί&(τιϋ Ηβ&ίΜο &υε(0Γβ 
Βηιηοΐε. 818. ηόντου Γβοο.: ηόντον Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 45 

μονάζοντες ^ 8ίς οϋ^' ^λιος τφοσδέρχετω 

άχτΤσα> ου&^ ή νύχτερος μήνη ποτέ. 

πέλαυς ^' άϋ^ελφαΐ τώνδε τρεις χατάπτεροι^ 

δραχοντόμαλλοί Γοργόνες βροτοστυγεΤς, 825 

Άς θνητός ούδεΙς είσιβών ίξεί πνοάς, 

τοιούτο μέν σοι τούτο ψρουριον λέγω• 

αλλην δ^ άχουσον δυσχερή ^εωρίαν* 

όζυστόμους γάρ Ζηνός άχραγεΐς χΰνας 

γρύτΐας φυλαιξαι^ τον τε μουνωπα στρατον 830 

'Αριμαστών ίπηοβάμον\ οΊ χρυαόρρυτον 

οίχούσιν άμφϊ νάμα Πλούτωνος ηόροο' 

τούτοις συ μ^ ττέλαζε, τηλουρ^ν δ^ γην 

ζξεις χελαιν6ν φύλον^ ο7 προς ήλιου 

ναίουσι πηγαΤς^ ίν^α ποτΰψίός ΑΙΒ(οφ. 836 

τούτου παρ^ δχ^οις ίρψ\ ίως δ,ν εξίχγ} 

χαταβασμύν^ ένθα Βυβλίνων όρων άπο 

Ίησι σετττόν Νείλος ευποτον βέος, 

οίηός σ^ δδώσει τ^ν τρίγωνον ές χΒόνα 

Νειλώτιν, ου δί) την μαχράν άποιχίαν^ 840 

'/οΓ, τΐέπρωται σοι τε χαι τέχνοις χτίσαι, 

827. δ σε δει φυλάξοίΐ, — χαταγωγην^ 9}ν οφείλεις φυλάξασ^αι. 
829. χαταπολυ χράζοντας {χώ}). 830. πρώτος Ησίοδος έτερατευ- 
σατο τους γρύπας. 831. Σχυ&ιχον μονόψ^αλμον {^^}). 832. του 
ιιλουσιου ποταμού ΑΙ^ιοπιας ούτως λεγομένου^ άπο τού πολύν είναι 
Ιχέζ χρυσόν. 835. δ ΝεΤλος (01.)• 837. χαταβασμός ορός 

διορίζον Λιβύην χαι Αηνπτον. άπδ της γινομένης παρ αύτοίς βίβλου 
επλασεν τά Βίβλινα ορη. 841. άντ\ τού οΐχησαι (ρίχίσαι βοΐιοΐ. Γβο.). 822. μονόδοντες Γβοο.: μορώόορτεσ Μ. 829. όξυστόμου Μ. 

830. γρύκασ Μ. τώ τ« οοητ. ίη τ<5ντε Μ. μουνωπα Μ, μουνώπαν ιηΐ. 

831. ίκηόβαμον Μ, Ιπποβάμον^ ιηΐ. 832. πόρου Γβοο.: πόρον Μ. 
833. τηλοοργόν Μ, οογγ. ιη•. ΓογΙ. τηλουροΰ Λ γης. 837. βυβλίνων 
κοΰ.: βφΙΙνων Μ. 838. εΰποτο Μ, ν &άάίάί( Μ νβΐ πι. 839. οι- 
τοσσε δώσει Μ, οοιτ. ίη οδτωσ α^ δδώσει τα\ νβΐ ιη. 46 ΑΕδΟΗΥυ 

των δ* ει τί σοι ψελλόν τβ χα} δυσευρετον^ 
ίηαναδίηλαζε^ χα} σαφώς έχμάνΒανε* 
σχολ^ δέ ηλείων ^ &έλω ττσρεστί μοι, 

ΧΟ, εΐ μεν τι τ))δε λοιπόν ^ τκφειμενον 846 

έχεις γεγωνέιν της τωλυψ^όρου πλάνης^ 
λεγ^' εΐ δέ ηάντ^ εφηχας, ήμίν αδ χάριν 
δός ^ντιν οΙτουμεσΒα, μέμνησαι δέ ττου. 

ΠΡ, τό πάν πορείας ηδε τέρμ* άχηχοεν, 

δπως δ' άν είδ^ μ^ μάτην χλυουσά μου, 850 

8ί πρ\ν μολεΐν δευρ^ έχμεμόχ^ηχεν φράσω, 

τεχμηριον τουτ* αΐ^τδ δους μύΒων έμων. 

δχλον μέν ουν τον πλείστον έχλείφω λόγων, 

πρδς αυτό δ^ ειμί τέρμα σων πλανημάτων, 

έπεί γάρ ^λΒες τφός Μολοσσά δάπεδα, 855 

τ^/ν αΜνωτόν τ άμφϊ Δωδώνην, Ίνα 

μαντεία Βαχός τ' έστ\ θεσπρωτου Διός, 

τέρας τ' απιστον, αί προσηγοροι δρύες, 

υφ' ων συ λαμπρώς χουδϊν αΐνιχτηρίως 

προσηγορεΟΒης ^ Διός χλειν^ δάμαρ 860 

μέλλουσ' £σεσ&αΐ' τώνδε τφοσσαίνει σέ τι\ 

842. άσημον, αναρ&ρον. 843. έπανερώτα. 844. ηττερ 

Βέλω ((τί.). 845. δ παρηχας, 847. φιλανΒρώπως αί Ώχεα- 

νβες ηγούνται χάριν Ιδίαν του {τό 8θ1ιο1. ΓΘΟ.) άχουσαι της λύσεως 
αύτου, 856. η^ν ϋφηλόνωτον , ^ τ^ν τραχεΐαν, παρά τό αίπος. 

858. αί Ιμφωνοι (οοιτ. ίη εΰφωνοι ιη). 859. τών δρυών. 861. 
ΰπομιμνήσχει σε. — τέρπει (01. ιη*). 

842. τών ε< Τ( σοι &η1θ οοιτ. Μ. 843. έπανόΜαζε Μίηοΐαψϋζ 

(βί ΡίηάοΓί). 844 ίη ιη&Γ§. βαρρίονϋ ιη. 848. ^ν7τ«/> Ηβπη&ηη. 

849. ρ&τ&£ρτ&ρ1ιιΐ8 ρΓ&6£χ& ίη Μ, ΡΓοηιβΙΙιβί ηοί&πι &άά. πι^. 851. έχ- 

μίβόχ^ηχ &η1θ οοιτ. Μ. 852. δοόσ (υ ίη Γ&β.) Μ. 855. γάπ^δα ΡοΓβοη. 
856. αΐπύνωτ* οοπτ. ίη αΐπύνωτόν τ' Μ. 857. ^^χός τ' ίστί ΒτΌηοΙί: 

^ώχοσ έστι Μ, τ* αάρίηχϋ ηι. 859. αΐνιχτηρίωσ {Ιν οοπ. νβΐ ΐΌίθοίΙ 

πιΐ) Μ. 861. προσσαίρΛί σέ τι Γβοο. : προσαίν,ίΐσίτΐ Μ, ηροσαίν^ι 

σίτι βί ίη πι&τ^. ^ Ιη ώϊΚ 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνβ. 47 

ίντευ^ν οίστρησααα τ^ν ποψαχτάιν 

χέλευΒον ^ζας τφός μέγαν χόληον ^Ρ6ας^ 

άψ^ ου ΐΐαλίμπλάγχτοισι χεψΛζ[) δρόμοις* 

χρόνον δέ τόν μέλλοντα ηόντιος μυχός^ 8β5 

σαφώς έ7αστασ\ Ιόνιος χεχλησεται^ 

της σης πορείας μνήμα τοις τ^σιν βροτόΐς. 

σημύά σοι τάδ^ έστΙ της έμης φρενός^ 

ώς δέρχεται πλέον τι του πεφασμυένου. 

τα λοιπά δ^ ΰμίν τ^δέ τ' ϊς χοινόν ψράσω^ 870 

ες τούτον έλ&ών των ταχλαι λόγων Τχνος, 

ίστιν πόλις Κάνωβος έσχατη χ^ονός, 

Νείλου προς αύτψ στόματι χα} τφοσχώματι* 

ενταύθα δη σε Ζευς τί&ησιν εμφρονα 

επαφών άταρβεΐ χεφι χάί θιγών μόνον. 875 

έπώνυμον δε τών Δώς γεννημάτων 

τέξεις χελαινδν ^Επαφον^ δς χαρπώσεταχ 

3σην πλατύρρους Νείλος αρδεύει χθόνα. 

τίέμτττη δ* άη αίύτού γέννα πεντηχοντάπαις 

863. χαΐ Απολλώνιος (ΑΓ§;οη. IV 827) Κρονίην &λα τόν Ιύνιόν 
ψησι. ούτω γάρ έχαλεηο. — δτι ^Ρέας χόλπος ο Ιόνιος πρώην έχα- 
λ£ίτο• 866. Ζθεν δ Ιόνιος χόλπος ούτω προσηγορεύθη. 869. του 
φανερού, άντΙ τού χαΙ τά χρυτηά έΐδεν ^ έμί) ψρ'^ν, 872. τηί^ς 

νυχτός. — αναχρονισμός, 873. προσχώματιι τφ ύπό τού ποτα- 

μού έτησίω τφοσΒηματι τού χώματος, φθόνων δέ σωμάτων (1. 885 
φθόνον δέ σωμάτων: της νυχτός 6Χ 8θ1ιο1. 872). — έν ΰψηλψ γαρ 
Ισην, 874. άνθρωπόμορφον. 875. άφοβοποιψ (01.). 876. ^ 
των έχ Δώς γεννηθέντων ^ της Δώς έπαφησεως, 877. μελανό- 

τεροι γάρ είσιν οί ΛΙγύπτιοι. 879. 6 Δαναός (01.). — αϊ Δαναού 
θυγατέρες, πέμπτη δέ ούτως* Έτιάφου Λιβύη, ης Βηλος^ ού Δαναός, 
Λ αί ν' θυγατέρες, 

864. παλίηλάκτοιβι ΟΟΓΤ. ίη παλιμ-κλάχτοισι Μ. 865. ίοτί, μέλλον^ 6, 
866. Ιώνίοσ &ηΐ6 ηβ. Μ. χεχλήηται Γβοο.: χληθήσ•ται Μ. 8728^. ίη 
ΒίΒΓ^. ζτ ΜΐΒΟΊρΕϋ ΠΙ. 874. τίθΒίσιν Μ, η βαρβηοηρβϋ πι. 876. γί- 
νημάτων Μ, οοιτ. ηι. 879. πεντηχοντάπαιςτ^οο,-, π6ντηχοντάπ€ασ Μ, 48 Α£8€ΗΤυ 

τιάλιν 7φ6ς ^Αργος οΐίχ έχοΰσ' έλεύσεται 880 

^ηλίπητορος^ φεύγουαα συγγενή γάμον 
ανεψιών οι δ* έτηοημάβα φρένας^ 
χίρχοί πελΒίών ού μαχράι^ λελειμμένοι^ 
^ξουσι &ηρεύσΌντες οό ^ηρασίβίους 
γάμους, φθόνον 3έ σαψάτων ίζει Βεός. 885 

Πελασγία 3έ Βέξεταα Βηλυχτόνφ 
^Αρει δαμέντων νυχηψρσυρήτφ βράσει* 
γυν^ γάρ άνβρ' Ιχα4Ττον οίΐωνος στερείς 
δίΒηχτον έν σφαγαϋσι βάφασα ξίφος, 
τοιάδ' έη* εχθρούς τους έμούς ίλ&οι Κυπρις, 890 

μίαν δέ παίδων ^ρος θέλξει τό μ^ 
χτεΤναι συνευνον^ άλλ* άπαμβλυνθήσεται 
γνώμψ' δυοΤν δέ θάτερον βουλήσεται, 
χλυειν άναλχις μάλλον ^ μιαιφόνος, 
αύτη χατ' ^Αργος βασιλιχόν τέξει γένος* 895 

μαχροΰ λόγου δει τα^τ' έπεξελθέίν τορώς. 
σηοράς γε μ^ν έχ τησδε φυσεται θρασυς 
τόξοισι χλεινυς^ ^ς πόνων έχ τώνδ^ έμέ 
λύσει, τοίόνδε χρησμύν ^ παλαιγενης 
μήτηρ έμοί διήλθε Τιτανις θέμις* 900 

Ζπως δέ χωτη^^ ταύτα δει μαχρού λόγου 
είτιέιν^ σύ τ ουδέν έχμαθούσα χερδανεΤς, 

882. άγαπώντες λίαν αυτάς (ιη^). 883. πελείας τάς νύμφας 

ψησί' άφροδισισχον γάρ τό δρνεον τους δέ νυμφίους χίρχους δια τό 
άρταχχτιχόν. 885. αύτοΤς τοις σώμασι τιμωρηθήσονται^ θεών νε- 

μεσησάντων αυτούς (ούτοΐς ΚοΙ).). 887. τψ νυχτύς έπιτηρήσαντι* 
νυχτός γάρ αυτούς ειλον. 895. ^Αβαντα. 901. όπως δέ εχω 

τύχης χάί δι' ζν αΐτίαν λυθησομαι^ πολλού λόγου άν εϊη τούτο, 

881. θηλυσπόροσ Μ. 884. θηρεύοντες Γβοο.• 890. έπ' Γβοο.: 

έσ Μ. 892. άπαμβλυνθήσεται Γβεβ. : άχαμβίυθήσεται Μ. 893. όυοιν 
Γβεο.: ^εΧν Μ. 898. χλειι»ός Γ600.: χλεινοίσ Μ. Ροιί. χλεα^ός Χνις 

5; ηόνΐύ}β έμέ. 899. χραισμόν &η1θ οοπτ. Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤΎδ. 49 

ΙΟ. έλίλελελελευ^ 

υττυ μ* αυ σ<ράχελος χαΐ φρενοηληγέις 

μανίαι ^λπουσ\ οίστρου δ* αρδις 905 

χρίει μ* ατωρος' 

χροΒία 3έ ψόβψ φρένα λ<ιχτίζεί. 

τροχοδ ίνέΐται δ' δμμαΒ^ ίλίγδψ^ 

ίξω δέ δρόμου φέρομαι λύσσης 

πνεΰματι μαργω^ γλώσσης άχρατης' 910 

δολεροί δ^ λόγοι τνιίουσ* είχτ^ 

στυγνής τφός χΰμασιν ατής» 

9ίτ. ΧΟ. ^ σοφός ί^ σοφός ^ν 8ς 

τφώτος έν γνώμψ. τόδ* έβάστασε χαΐ γλώσ- 
σψ, διεμυΒολόγησεν^ 915 

ως τό χηδευσαι χαέ^* εαυ- 
τόν αριστεύει μαχρώ^ 
χα} μήτε των πλου- 
τφ δια^ρυητομένων 
μήτε των γέννψ μεγαλυνομένων 920 

903. Βρηνωδες ίπίφ^εγμα, 904. σπασμός του έγχεφάλου, 

905. ή ^Μ '^^^ ΊΐάΒους, 906. ^ {^ Υϋβΐΐί) πολυπυρος διά τό σφο' 
δρόν τΐά^ος ^ ^^Ρ μή ίχουσα. 907. άντΙ του τταράφρων γίνεται ΰτώ 
του φόβου. 908. ούχ εΙμΙ έν τώ χα^εστώτι. 909. δρόμου : της όρΒης 
1»δοϋ {όδαυ ιη). 910. υτώ της μανίας {μανής Επίβ ΟΟΓΓ.) μ^) χατέ- 
χουσα της γλώττης^ άλλα τταίουσα. 911. τεταραγμένοι δέ λόγοι ως 
έτυχε τφοσττταίουσι τώ των χαχών χλύδωνι^ τουτέστιν υτώ οδύνης τιολλά 
λζ^ώ. 914. έδοχίμασεν »έπε2 μέγα τόξον έβάστασε χοά Ιδε πάντ]^€ 
(Ηοπί. φ 405). 916. χαΐ Πίνδαρος (?^Χ\ϊ. Π 64)• ^χρ^ δέ χαΒ" εαυ- 
τόν παντός όράν μέτρον. εύναά δέ παράτροποι ές χαχότητά τε 
άΒρόαν Ιβαλον€. — χατά τά ίδια μέτρα, 919. έντρυφώντων (01.). 903. έλίλΜΟ έλίλ9ΰ Έβχιψ. 907. χραόία Γβοο. : καρδία Μ. 908. δμ- 
Αβτ' Μ. 911. παίουσ* Γβ€0.: πταίουσ^ Μ. 913. ^ν άβίβΐ Τηοΐίηίαβ. 
^{ι^ Ι δσ Μ. 914. χα} \ γλωσύα οοιτ. ίη γΧώσσαι Μ. 918. ηλούτψ \ Μ. 

\ζ%^ϊί^\η% €<1. ν<€ΐϋβία• 4 50 ΑΕ80ΗΥυ[ 

δντα χερνηταν ίραατευσαα γάμω)*, 
αηϋβΐν, μηηοτε μήποτε μ\ ω 

- ^ - Μοφαα^ λεχέων Δώς εύνά- 
τεφαν ϊδοια^ε πέλουσαν» 

μηδέ πλαθείην γ<χμετψ, 925 

ηνί των έ$ οίρανου, 
τΰψβώ γαρ άστερ- 
γάνορα παρΒενίαν 
είσορώσ^ Ίοϋς άμαλαπτομεναν. 

δυσπλάνοις ΤΙρας άλατείοας πόνων, 930 

βροά, έμοί δ' δτι μεν ομαλός δ γάμος 
άφοβος ου δέδ(α^ μηδέ χρεισ- 
σόνων Βεών έρως αψυ- 
χτον δμμα τφοσδράχοί με. 

άπόλεμος δδε γ* 6 πόλεμος^ άπορα 935 

πόριμος^ ούδ' εχω τις άν γενοίμαν 
τάν Δώς γαρ ουχ ορώ 
μητιν δπψ, φΰγοιρ^ αν. 

ΠΡ, ^ μ^ν ετι Ζεύς^ χαίπερ αύ&άδης φρενών^ 

ίσται ταπεινός^ οίον έξ€φτύεται 940 

925. άπό του πελάζω πλάζω (το}). — γαμεταν τόν ίχοντα συνοΐ' 
χον Βεάν δίά τον Δία χαΐ τον της 'Ήρας ζηλον (το}). 927. ^ν 

ού στέργει δ γενόμενος αυτής άνήρ' η (Ιί^βΓ&β — ττ^? — βΓ&β&β) 
τ^ν υπδ άρσένων στεργομένην. 929. αμα τφ γάμφ* λείπει γαρ 

τδ αμα. 931. ϊσος. 982. μηδέ έπίδοι με δ έρως χρεισσόνων 

Βεών^ δς έστιν άφυχτον όμμα. 985. δ τφδς χρείσσονας πόλεμος 

άχαταμάχητος. 93β. πόριμος αύτοϊς. 940. ετοιμάζεται (ΠΙ^). 

923. μοίρα α( νί(ΐ6(υΓ Μ, μοιραι τα^. 925. πλαΒείην γαμέτφ Ο&η- 

ϊΒτ: πλαϋενην (σ δΐιρΓα αά τ9 αάδοηρδϋ βΐ ν &άρίΏχϋ ιη^) έν γαμετώι 
(ΟΟΓΓ. ιηΐ ίη γαμέται) Μ. 929. γ* άμαλαπτομέναν ΥΙΓβίΙ (]Τ* αΜβάΙ 

ϋίηάΟΓί): γάμω δαπτυμέναν Μ. 930. δυσπλάνοις βΐ; άλατείαις Γβοο. : 

δυσπλάγχνοισ β(; άλατείαισι Μ. 932. ού όέόια άοΐβί Βοΐΐιβ. 934. 

προσάράχοι δ&ΐνίηίαβ: πρυσδάρχοι Μ. 938. οπα Μ, δπη ιη^. 939. 

αύΒάόης φρένων Μ, δη β^ ρο βιιρΓα αάβοηρβίΐ ιη^ (αύΒάδη φρονων Γβοο.). 
:&40. οίο• ΊΑ, ν αάρίηχίΐ; ιη^. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 51 

γάμον γαμεΤν^ ος αίττόν έχ τυραννίΒος 
θρόνων τ αιστον ίχβαλεΤ• ηατρί>ς 3' άρα 
Κρόνου τότ ηδη παντελώς^ χρανΒησεται^ 
ξν έχπίτνων Ι^ράτο δηναιών θρόνων, 
τοίώνδε μόχθων έχτρσπην ουδείς θεών 946 

δυνοατ^ δίν ούτω πλ^ν έμου δεΊξαι σαφώς, 
ίγώ τάδ' οίδα χω τρόπψ, τφός ταϋτά νυν 
θαρσών χαθή(τθω τοις ηεδαρσίοις χτΰηοις 
ηατώς τινάσσων τ' έν χεροΐν πύρτινουν βέλος, 
ουδέν γάρ ούτω ταυτ* ίπαρχέσει το μη ού 950 

ηεσεΤν άτίμως πτώ/ζατ* ούχ άνασχετά' 
τοΤον παίλοα<ηί)ν νυν παψασχευόζεται 
^π' αύτ^ς αυτω, δυσμαχώτατον τέρας* 
Ζς δί) χεραυνου χρείσσον' ευρησει φλόγα 
βροντής θ* υπερβάλλοντα χαρτερόν χτΰηον^ 955 

θαλασσίαν τε γης τινάχτεφαν νόσον^ 
τρίαιναν^ αΙχμ^ν ττ^ν Ποσειδώνος^ σχεδψ, 
ιτταίσας δέ τώδε τφός χαχψ μαθησεται 
δσον τό τ* αρχειν χαΐ τό δουλεύειν δίχα. 
ΧΟ, συ θην ά χρ/^ζεις^ ταυτ' έηιγλωσσήί Διός* 9θ0 

ΠΡ. 5περ τελείται, προς δ^ δ βούλομαι λέγω, 

941 (ί. 942). ηψανισμένον (το}), 943. πληρωθήσεται (πι*). 947. 
χαι ω τρόπω. 948. τί^ βροντι^ χαΐ τψ χεραυνω. — ΰφηλοΐς τότιοις 
(61 Γβο.). 951. μ^ δυνάμενα έπανορθωθψαι, 953. τόν τεχ- 

θησόμενον έξ αυτού, 9β0. τ^ γλώτττ) χατηγορεΤς, έποιωνιζι^ 

χατά του Διός ά βούλει γενέσθαι αυτω, — χατά έρώτησιν. 942. ^ρό)^ων τ' Γβοο.: θρόνων Μ. ό^ ΤυΓηβΙ)α8: τ' Μ. 943. τ<ί<Γ 
Μ, τότ* Ίή\. 944. δηναιον Μ, ων δαρβΓβοηρδϋ ιηΐ. 945. τοώνόε 

Μ, ώ βαρβΓβΟΓ. ιηΐ. 947. >ΰν Μ. 949 πιστωσ Μ, ό βαρβΓβοτ. ιη. 

954. εδρήσΜί Γβοο.: βδρήσοί Μ. 956. >όσων αηΐβ οοιτ. Μ, ςαοά βχ 

ίϋΙβΓρΓβΙ&χηβηΐο ϊνοσιν βΐ — ων [βάθρων ΗβΓνβηΙβη) οοηΑ&Ιαιη ΥΐάβΙατ. 
958. χαχών Μ, φ 8αρβΓ80Γ. ιηΐ. 959. δσσον Μ. άρχ*• (ί. β. άρχην) Μ, 
Λρχειν πι. 960. σύ^ην ^, συ δην ϊά^. 961—967. ρΛΓΛρ»ρ1^ 

ΡΓ&6&ΖΑ6 ίη Μ, ρβΓδοηαηιιη ηοΙ&3 δαρθΓβΟΓ. ίώ\. 

4* 52 ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

ΧΟ. χα} τφοσδοχαν χρή δεσπόσείν Ζψός τ/να; 

ΠΡ, χ€ά τώνδέ γ* Ιξει Βυσλοψωτέρους τζόνους, 

ΧΟ. ηώς ουχί ταψβεις τοιάδ* έχρίητων ίπη; 

Π Ρ. τι 8* άν φοβοίμην φ ^ανεΤν ού μόρσιμον; 965 

ΧΟ. άλλ* Μλον αν σοί τοϋβ^ Ιτ' άλγίω ττόροι, 

ΠΡ. 8 ^' ου¥ τΐοϋίτω* πάντα ηροσδοχητά μοι. 

ΧΟ, οΐ τφοσχυνουντες τ^ρ^ ^Αδράστειαν σοφοί. 

ΠΡ. σέβου^ τφοσεύχου^ Βώτττε τον χρατουντ^ άεί. 

έμοί δ' ίλασσον Ζηνός ^ μηδ^ν μέλει. 970 

δράτω^ χρατειτω τόνδε τ^ν βραχον χρόνον, 
δπως Β^έλει* δαρόν γάρ ούχ άρξει Βεοΐς. 
άλλ^ είσορώ γάρ τόνδε τον ώδς τρόχιν^ 
τον του τυράννου του νέου διάχονον* 
πάντως τι χαινδν άγγελών έλήλυΒεν. 975 

Έρμης, σέ τον σοφιστψ^ τδν πιχρώς υπέρπιχρον^ 
τδν έζαμαρτόντ εΙς $εούς ίφημέροις 
πορόντα τιμάς^ τόν τωρδς χλεπτην λέγω' 
τκκ,τ^ρ ανωγέ σ* ουατινας χομπείς γάμους 
αΰδαν προς ων τ^ έχεΤνος έχταπτει χράτους. 980 

χα} ταύτα μέντοι μηδέν αΐνιχτηρίως^ 
άλλ^ αυΒ^ ϊχαατα ψράζε^ μηδέ μοι δίπλας 
οδούς, ΠρομηΒευ, τφοσβάλ^ς' όρ^ς δ* δτι 
Ζευς τοΤς τοιούτοις ουχί μαλ&αχίζεται, 

968. δυσπαυστους (ιη^). 967. ούτως υπερηφάνως χαΐ άφόβως 
εΐπεν. 969. ^ώπευε (01.). 973. ίγγελον, άπδ του τρέχειν. 977. 
τοις άν^ρώττοις. 982. δ έστι μί) χάματόν μοι διπλούν προξένησες 
δεύτερον με ποιών υπόστρεφαν. 984. τοΤς μ^ πεώομένοίς αύτφ. 963. ίξίΐσ &η1θ γ&8. Μ. 964. πώς ό" Γβοο. 965. δ' &ν Γβοβ. : δαί Μ. 
966. τοΰδ* ίτ" Ε1ιη8ΐ67: τοΰόέ γ' Μ. 969. Μτττί Μ, τ άθΐβνίΐ βί Μπευε 
8ηρ«ηοτ. πι. α2β/ ρΗιηίΙαβ Μ. 976. δκίρπιχραν Μ. 977. ίξαμαρτ•ν^ 
Μ, ίξαμαρτόντ* ιη. έψημέροις (νβΐ τ^ν ίφη(ΐέρ<Ης) Γβοο.: τόν ήμέρασΜ. 
960. προσ • τ' Μ, ών ίηββηιίΐ ιη. τ' Αβίβΐ; Είπιβίβγ. 982. ίχαστ* Ιχ- 
φραζε τβοο. μηό* έμοΙ &η1β οοητ. Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 58 

ΠΡ. σεμνόστομός γε χα^ φρονήματος ηλέως 086 

6 μυΒός έστιν^ ως &εών ότιηρέτου, 
ν^ον νέοι χρατέΐτε χαΐ ΒοχεΤτε δ^ 
νοίεξν άπενΒη ηέργνψί* * ούχ έχ τώνδ* έγώ 
δίσσοΰς τυράννους ίχτιεσόντας ^α^μην; 
τρίτον δε τόν νυν χοφανουντ^ ίτωφομαι 990 

(χίσχιστα χα} τάχιστα, μη τι σοι δοχώ 
ταφβειν ΰποπττ/σσειν τε τους νέους Βεούς\ 
τοίλλου γε χαι του ηαντος ελλείπω, συ δέ 
χέλευθον ηνπερ 1}λΒες έγχόνει ηάλιν 
ηείπηι γαρ ουδέν ών ανιστορείς έμέ. 995 

ΕΡ. τοίοΤσδε μέντοι χαΐ ηριν αυΒαδίσμασιν 
ές τάσδε σουτιέν τη^μονάς χα^ώρμισας. 

ΠΡ. της σης λατρείας τ^ν έμην δυσπραξίαν^ 
σαφώς έπίστασ\ ο6χ άν άλλάξαιμ' έγώ. 

ΕΡ. χρέίσσον γ^ οιμαι τ^δε λατρεύειν πέτρψ, 1000 

1} πατρι φυνοΛ Ζηνι ηιστον άγγελον. 

ΠΡ. ούτως υβρίζειν τους υβρίζοντας χρεών. 

ΕΡ. χλίδάν Ιοιχας τοΤς ηαρουσι τφάγμασι. 

988. ηρώτους τους ηερι 'Οφίωνα χαί Εΰρυνόμην, δεύτερον τους 
ΐΛρ} Κρόνον. ηέργαμα δέ απλώς τάς ουρανού άχρωρείας* χατεχρψ 
αατο δέ. 993. πολλού με δεΤν {δεΤ Όίηά.) τφός το ταρβειν^ μάλ- 
λον δέ του παντός. — σημείωσα: το πολλού γε χαι δει, ηολλω γε 
χα} δέω (σημείωσαι πολλού ελλείπω άντι τού πολλού γε χα} δέί ^ 
:ν>λλού γε χα} δέω ^οήο\. Γβο.). 1003. τρυφάν, άνίεσ&αι. 

9Θ5. ρ&Γ&£ρΓΕρ1ιιιιη ρπιβ&χ&ιη ίη Μ ιηυί&γίΐ ίη ρβΓβοηαβ ηοίαιη ιη^. 988. 
ίΌί &ηΐ6 ΰοιτ. Μ. 991. χαι χάχιστα ΗβΓητβηΙβη. 992. ΰποτιτήσβιν αηΐβ 
30ΙΤ. Μ. 993. γΛ Γβοο.: δέ Μ. 996. 998. ρ&τα^&ρΜ ρπιβ^χαβ ίη Μ, 
ηοιηίιίΑ &ά<1ί<ϋ( ιηΐ. 997. χα^ώρμισας Γβοε. : χα^ώρ^σασ {ο βχ ι τβΐ ω 
&οίιιπι) Μ. 1000. 1002. ρβηοη&τυιη ηο1&3 ίη Μ οηιί83&8 &άάίάί1 (ουπι 
ΤτητΜϋο) ΕΓΛίΓάΐ. 1001. φΰναι Γβοο.: ^νβ« Μ. πιστον Γβοο.: ηιατόν 
^ (δ* πιαίΑτίΙ ίη ^' πι») Μ. ΑηΙβ 1002 νβΓβαηι βχοίάί88β νίάίΐ Κβίβί^, 
Ρτοπιβ11ΐ6ί ίοίβββ πιοηηίί Κβοίτ. 1003 — 1018. ρ&Γ&^ιιρΙιίδ ρθΓ8θη&8 ηοίΑΐ 
Μ, ηοπι1η& βηρβηο. πι^, ηίβί (^υοά ΡΓΟπιβΙΙιβί ηο(Α8 1012. 1013 βΐ ΜβΓ- 
ουτί 1012 ίαπι Μ &άάίά6Γ&1;. 54 ΑΕδΟΗΥυ 

ΠΡ. χλίδώ; χλίδώντας ώδε τους έμούς έγώ 

εχθρούς ϊδοιμί' χαΐ σέ δ* έν τούτοις λέγω. 1005 

ΕΡ. ^ χαμέ γάρ τι συμφορσίς έτταιτι^; 
ΠΡ, άηλψ λόγφ τους ηάντας ίχΒ(ΐίρω Βεούς^ 

3σοί τια&όντες ευ χαχοΰσί μ ' έχδίχως. 
ΕΡ, χλύω σ' έγώ μεμηνότ' οΐί μιχράν νόσον, 
ΠΡ, νοσοΤμ* αν, εΐ νόσημα τους έχ^ρους στυγέίν. 1010 

ΕΡ. εϊης φορητές ούχ αμ, ει πράσσοις χαλώς. 
ΠΡ, ώμοί. ΕΡ. τάδε Ζευς τουπος ούχ έπίσταται, 
ΠΡ. άλλ* εχδιδάσχει τηζν^' ό γηράσχων χρόνος. 
ΕΡ, χάί μ^ν σό γ' ουηω σωψρονεϊν έπίστασαα. 
ΠΡ. σέ γάρ ηροσηόδων ούχ άν δν^^ ϋττηρέτην. 1015 

ΕΡ. έρεΤν ίοίχας ουδέν ών χρτ^ζει ηατηρ, 
ΠΡ. χαί μίιν όφε^ων γ* άν τίνοιμ^ αύτω χάριν. 
ΕΡ, έχερτόμησας δη&εν ώς παΐδά με, 
ΠΡ, οδ γάρ συ τταίς τε χ&τι τοΰδ' άνούστερος^ 

εΐ τφοσδοχ^ς έμοϋ τι πεύσεσ^αι ηάρα; 1020 

ούχ εστίν αϊχισμ ουδέ μηχάνημα 8τφ 

ηροτρέψεταί με Ζευς γεγωνησαι τάδε^ 

πρΙν άν χαλασβ^ δεσμά λυμαντηρια, 

ηρός ταίυτα /^ιτηέσ&ω μέν αΙΒαλουσσα φλόζ^ 

1007 (ί. 1008). συνηλΒεν γάρ αυτοΐς χατά των Τιτάνων, 1009• 
ίξ ών λέγεις. 1012. το οιμοι λέγειν. 1013. χάχεΤνος ουν τψ 

χρόνφ μαθήσεται τό στενάζειν, 1014. συ δέ ουδέ υπο του χρόνου 
ηαιδεύ]]. 1015. 6 νους* χαλώς λέγεις με μί) φρονεΊν εΐ γάρ έγώ 
έφρόνουν^ Ιτπηρένΐ) σοι οντι ουχ δίν διελέχβην (διηλέχ&ην τα), 1017. 
τόϋτο έν είρωνείψ. 1024. γρ, αΙΒερουσσα. 1004. χλιδόντασ Μ, οογγ. ΐη^. 1006. συμφοράς Γβο. 1009. σμΛχ• 
ράν Βτηαοΐί. 1012. ΠΡ. ώμοι. \ Ε Ρ. ώμοι, τόόε Ι<&ο1ιιη&ηη. 1018. 

ώς ηαϊά* ^ντα μΛ Γβοο., ώστε ηαϊόά με Ηβπη&ηη. 1019. ρβΓδοη&β 

ηοί&ηι οιη. Μ, αάά. ιηΐ. χαΐ ϊτι Μ. 1020. πεύσεσ^αι Γβοο. : πευσεΐσάαι Μ. 
1022. προστρέψεται Μ, σ άβίβνίΐ; βΐ ίη ιη&τ^. κροτρέ &ά80Γίρ8ί(; ιη^• 
1024. αΐ^αλοΰσσα ΟάηΙβΓ*. αι^άλουσα Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥβ νίΝΟΊΎδ. 55 

λευχοτΓτέρψ 8έ νιφάΒι χαϋ βροντημΛβι 1025 

χ^ονίοις χυχάτω ΐΐάντα χάί ταφαασέτω' 
γνάμφΒί γάρ ουδέν τώνδέ μ' ωστβ χΰά φράσαα 
τφός οΐ χρεών ν^ν έχττεσεΤν τυραννίδας. 

ΕΡ. δρα νυν ει σοι τοΕΙτ' αρωγά φαίνεται, 

ΙΙΡ, ϋηττοίΐ τΐάλαι 89} χα} βεβούλευται τάδε, 1030 

ΕΡ. τόλμησαν^ ώ μάταιε, τόλμησαν ττοτε 

τφός τάς παρούσας τϋημονάς ορθώς φρονεΤν. 

ΠΡ, όχλεις μάτην με χυμ' Ζπως παρήγορων, 
εΙσελΜτω σε μήποΒ^ ως έγώ Δώς 
γνώμην φοβηθείς θηλυνους γενησομαι 1035 

χ€ά λχηαρήσω τον μέγα στυγουμενον 
γυμαιχομ/μοις υπτιάσμασιν χερών 
Χϋσαι με δεσμών τώνδε' του παντός δέω, 

ΕΡ, λέγων ίοίχα πολλά, χαϊ μάτην ερεΤν 

τέγη^ γάρ ο^δέν Μϊ μαλθάσστ) λιταΤς 1040 

ίμαΤς* δαχών δέ στόμιον ώς νεοζυγ^ς 

πώλος βιάζτ^ χα\ τφος ήνίας μάχ^υ» 

άτάρ σψοδρίβνγι γ^ ασθενεί σοφίσματι• 

αύθαδία γάρ τω ψρονουντι μί) χαλώς 

αυτί} χαθ^ αυτ^ιν οΐίδενός μείζον σθένει. 1045 

1025. λευχ}} χαϊ ταχείς (61.)• 1030. τεθεώρηται. 1033. 
λαλών ώς προς χύμα άναίσθητον (ΐη^). 1038. εϊς τδ ποιησαι 

τοΰτο, 1039. γρ. άλλ' έρεΤν μάτην. 1043. θρασυνγ^, σό' 

Ι φισμα τ^ν προαγύρευσίν της έχτττώσεως. ασθενεί χαΐ άδηλφ (ΐη^). 

1044. γνώμη (το}). 1045. ϊσον ϊστ\ τω μηδενί. 1027. γναψ9ί Μ. φράσαι Γβοο.: φράσειν Μ. 1029 — 31. ρ&τ&£ρΓ&- 
ρΐιοβ ρΓ&β£χ6Γ&(; Μ, 6Γ&8ί( Βί ρ6Γ8θη&ηιιη ηοΙ&8 &(1<1. ιηΐ. 1029. νδν Μ. 
1030. ώπται δοΐιοΐ. βί Γβοο. : ώ παϊ Μ. 1034. μήτηθ* Γβοο. : μηπάθ* 

Η ϊη πΐΑΓ^. ζτ Μ, μή ηοθ* ώς ίη ιη&Γ^. αάδοηρδίΐ; χη^. 1036. στυγόμενον 
Μ, στυγοόμΛνον ϊύ\. 1037. δπτιάσμασι Μ. 1039. ρ&τ&^τ&ρΐιιιιη ρΓ&6- 
βχίΐ Μ, ηοΐ&ιη &ά(1. ιηΐ. -ηολΧά χάλλ* ίρεΧν μάτην βοΐιοΐ., ηΐ; νίάβΙιιΐΓ. 
1040 8<). χέαρ ΙηαΧς ΚοΙ)θΓΐ6ΐ1ιΐ8, αηάβ χέαρ \ λιταΐς' ((Ιβίβίο Ιμαις) ΡοΓβοη. 56 ΑΕ8^ΗΥI^I 

σχέφαί δ\ έάν μ^ τοις εμοΐς πεισ&^ς λόγοίς^ 
οως σε χειμών χαΐ χαχών τριχυμία 
επεισ^ αψυχτος' τψώτα μεν γάρ όχρίόα 
φάραγγα βροντή χαι χεραυνίψ, φλογ\ 
πατήρ σπαράξει τηνΒε^ χαί χρύφει δέμας 1050 

τό σόν^ πετραία ό' άγχάλη σε β(χστάσει, 
μαχρον δε μηχος έχτελευτήσας χρόνου 
αφορρον ζζεις εΙς ψάος' Δώς δε τοί 
πτηνός χύων^ δαψοινος αίετος^ λάβρως 
διαρταμήσει σώματος μέγα ράχος^ 1055 

αχλητος ίρπων δαιταλευς πανήμερος^ 
χελαινόβρωτον δ^ ητκψ έχΒοίνησεται. 
τοίουδε μύχιου τέρμα μη τι προσδόχα^ 
πριν άν ^εών τις διάδοχος των σών πόνων 
φανγ^, Βεληστ^ τ* εΙς άναυγητον μολέΐν ΐΟβΟ 

^Αιδην χνεψαϊά τ' άμφΐ Ύαρτάρου βά^η. 
πρδς τάΰτα βοόλευ^' ως Ζδ^ ου πεπλασμένος 
δ χόμπος^ άλλα χαί λίαν είρημένος' 
φευδηγορέίν γάρ οϊίχ έπίσταται στόμα 
το Δίον, άλλα πάν έπος τελεΤ. συ δε 1065 

πάτΓΓαινε χαι φρόντιζε, μηδ^ αύΒαδίαν 
ευβουλίας αμεινον ^γ^ησ^| ποτέ, 
ΧΟ. ήμίν μέν "^ Ερμης ουχ άχαφα φαίνεται 

1048. τραχεΐαν (01. Γβο.). 1049. τόν Καύχασόν φησι (ιη^). 

1051. το άπόρρηγμα χαί χοίλωμα της πέτρας, — χάσματος γενο' 
μένου μετέωρος εσ^ χρεμάμενος των χειρών, 1055. τό δέρμα, 

1056. αχλειστος. 1057. το μελαινόμενον έχ της βρώσεως 1059. 
ώς του βοη&ουντος ταύτα (ταότά Ρ&ΐβγ) πεισομένου. 1048. άφύχτωσ Μ, οσ 8ΐιρ6Γ ωσ 80Γίρδϋ ιη^ {άφυχτος Γβοο.). 1053. 
όέ σοι Γβο. 1057. έχ^οινάσεται Ν^αοΐε. 1058. τί Γβοο.: τοι Μ. 

1060. άναυγητον Μ, δ δΐιρβΓ γ βεΗρδίΙ; ιη^. 1063. λίαν είρημένοσ 

€0]Τ. 6Χ λείαν ειριμμένοσ ηί νί(ΐ6ΐαΓ Μ. ίοτί, αρνούμενος. 1067. άμεΐ' 
ρον οοιτ. ίη άμείνον* Μ. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. 57 

λέγειν ανωγε γάρ σε τ^ν αύΒαδίαν 

με^έντ* έρευνα^ τ^ν σοψ^}β ευβουλίαν, 1070 

πιΒου' σοφψ γαρ αίσχρον ίξαμαρτάνειν. 

Π Ρ. έίδότι τοί μοι τόσ^' αγγελίας 

δδ' ί&ώυςεν^ πάσχειν 8έ χαχώς 

ίχβρόν υπ* έχθρων ουδέν άειχές, 

ιφ^ τα5τ' έπ* έμο} ριτηέσθω μεν 1076 

ηυρός άμψηχης βόστρυχος^ αΙΒ^ρ 3* 

ίρεθιζέσΒω βροντή σψαχελψ τ' 

άγριων άνεμων χθόνα δ' έχ ττυθμενων 

αύταΐς βίζαις πνεύμα χραδαίνοί^ 

χύμα δε πόντου τραχεΤ ροθίω 1080 

συγχώσειεν 

των τ' ουρανίων άστρων διόδους^ 

ίς τε χελααών Τάρταρον άρδην 

Ι^^ειε δέμας τούμόν άνάγχης 

στερραΐς δίναις* 1065 

πάντως έμέ γ* οδ θανατώσει. 
ΕΡ. τοιάδε μέντοι των φρενοπλήχτων 

βουλεύματ* ειζη τ* ίστϊν άχοΰσαι, 

τι γάρ ελλείπει μί) ου παραπαίειν 

ί} τοΰδ* εί^χή^ τι χαλψ μανιών; 1090 

1071. γνώμη. 1073. σημείωσαι ώράίον. 1076. ή ίλι- 

χοειδί^ς του πυρΙ>ς χαταφορά, άμφηχης δε οξύς, — άήρ (ΐη*). 
1077. απασμψ^ συντόνψ χινησει. — σηφις (οβΙβΓΑ — χεφαλης έγχε• 
ψάλουΐ -— ίη βο(ϋθ6 ρΑπιιη οοιηρ&τβηΐ) (μ^. 1079. συν (ιη*). — - 
θεμέλιας (01 Γβο.). — χινοίη (01. Γβο.)• 1081. συγχαλυφειειν (01.). 
1089. μ^ παραψρονείν, — ΟΛ^τον (01. Γβο.). 

1071. ιιιθο^ Γ6β€.: πβέ9ο(; Μ. 1075. Ιπ^ ίμοί ριτιτίσθω ΓβΟΟ.: 

Μ μοί ^ίχτ^ισθω Μ. ΙΟβΟ. χΰμα ό^ δυρβηοη ν. &€ΐάί( βΐ; 1080. 1081 
οοαίαηβίΐ Μ. 1082. τώ> ουρανίων ν^νϊλ, 1083. 8οηΙ>βη€ΐιιπι 9ίς. 

1069. μη σύ δοτΐρβί: μη Μ. 1090. ή τοΰδ* 90χή ^ίηολβίχη&ηη : ^ 

τοδό* ευτυχή (βρίτίίαιιι βΐ ΜΟβηΙηιη 8ΐιρβΓ η &<1άίάϋ ιη) Μ (ί. β. ^ι τοΰδ* 58 ΑΕ80ΗΥΜ 

άλλ^ ουν ίμεις γ' αϊ ηημοσυναας 

συγχάμνουσαι ταίις τοϋδε τόπων 

μετά ποι χωρεΤτ* έχ τώνδε Βοώς^ 

μ^ φρένας ΰμων ήλι^ιώσγ^ 

βροντής μόχημ* άτέραμνον. 1095 

ΧΟ. άλλο τι φώνει χαΐ ηαραμυ^ϋ μ* 

δ τι χ€ά πείσεις ' οό γάρ 3ή που 

τουτό γε τλητί^ν τίορέσυροίς ίτζος. 

πώς με χελεύεις χαχότητ' άσχεΐν; 

μετά τουδ' δ τι χρ^ πάσχειν έ&έλω' 1100 

τους τφοδότας χάρ μισεΐν εμαθον^ 

χοΰχ ίστί νόσος 

τησδ* ^ντιν' άπέτττυσα μάλλον, 
ΕΡ. άλλ^ ουν μέμνησΒ^^ άγω προλέγω* 

μηδέ προς άτης ^ηραΒέίσαι 1105 

μέμφησΒε τύχην^ 

μηδέ ποτ* εατηβ* ως Ζευς υμάς 

εΙς άπρόοτιτον πημ* είσέβαλεν 

μί) δητ\ ούτα} δ* υμάς αύτάς. 

εΙδυΤοα γάρ χουχ εξαίφνης 1110 

ουδέ λαθραίως 

ε!ς άπέραντον δίχτυον άτης 

ίμπλεχ&ήσεσ&' υπ* άνοιας. 
ΠΡ. χα\ μ)ιν έργω χοΙ>χέτι μύθω 

1091. ω Ώχεανίδες. 1094. ματαιώσι^^ παραπληγας ποήσι^, 

1098. παρήγαγες εΙς το χαταλειφαι τον Προμηθέα. 1100. συμ- 

πάσχεαν αύτψ ου παραιτούμαι, 1109. λείπει το αΙτιάσΒε, 9ύχη 6( ή τοΰδε τύχη), 9ΐ τάό^ ίη ιη&Γ^. αάδΟΓίρβϋ ιη^. 1091. ίη 

ιη&τ^. ζτ τα. γ* αί ΤιΐΓηβΙ)α8: γΈ Μ. 1093. ποι γθο.: που Μ. 

1102. ίστιν Μ. 1104. οί^Μ. άγω ΡοΓδοη: 5τ' έγώ Μ. 1109. αό- 

τάσ Μ. 1110. χαΐ ούχ Μ. 1112. άπέρατον Μ, ν βηρβΓ τ δοηρβίΐ; 

τώ\, 1114. ρ&τ&^£ΐρ1ια8 ρΓ&β&χϋ ίη Μ, ΜβΓΟίιή ηοΐαηι, ςη&ηι &ηΐ6 ρατα- 
ΙΠ*&ρΙιιιιη 8οηρ86Γ&( Μ, ίη ΡΓΟπιβίΙιβί ηοΐαηι ηιαίανίΐ ηι^. 
ΡΚΟΜΕΤΗΕΥδ νίΝΟΤνδ. - 59 

χθων σεσάΧζοτίΐΐ' 1115 

βρόχια 3* ήχώ ταψαμυχάτοίί 

βροντής^ Ιλιχες δ^ ίχλάμττουσι 

ατεροτής ζάπυροι^ στρόμβοζ.δέ χό)^α* 

είλίσσουσι* σχιρτ^ δ* άνεμων 

πνεύματα πάντων εΙς Άλληλα 1120 

ατάϋΐν άντίιτνουν άποδειχνυμενα' 

ξυντετάραχται δ* αΙΒ^ρ ηόντψ. 

τοίάδ' ίπ ίμοί βιτ^ ΔιόΒεν 

τεύχουσα φόβον στείχει φανερώς, 

ω μητρί^ς ίμης σέβας, ω πάντων 1125 

αΙΒίΐΐρ χοινόν φάος είλίσσων, 

ίσορ^ς μ* ως Ιχδίχα πάσχω, 

1116. βρύχουσα (ϊβ}). 1117. αί ίλιχοειδέις χατά τά νέφη 

των αστραπών χινησεις. 1121. άποδειχνύντα. 1123. ζάλη 

(ΐη^). 1125. ω Ιη,^ ω θέμι. 

1119. είλίσσουσι ΤυπιβΙ)ΐΐ8: ϊλίσσουσιν Μ. 1126. Μίσσων Τυτηβ- 
Ιηιβ: ίλέσσων Μ. — διιΙ)8€ηρ1ιιιη ίη Μ: τίλ{οσ) ΑΙσχόλου Προμηά{έως). ΑΙ2ΧΥΑ0Υ ΠΕΡ2ΑΙ. ^Τηό&εσίς Περσών ΑΙσχύλου. 

Γλαυχος έν τόις^) περί ΑΙσχυλου μύ&ων έχ των Φοίνισσών 
Φρυνίχου φησί τους Πέρσας τταραηεποίησ^οίΐ. έχτιΒησι χαΐ τί)ν αρ- 
χήν του δράματος ταώτην 

τάδ' έστΙ Περσών των πάλαι βεβηχότων, 
πλην έχει είνουχός έστιν άγγέλλων έν άρχ^ ττ^ν Ξέρξου ηττοΰ^^ στορ' 
νύς τε θρόνους τινάς τοις της άρχης παρέΒροις^ ίνταυ^ δέ προ- 
λογίζει χορός πρεσβυτών. \τών^) ^έ χορών^) τά μεν έστι παρο• 
δίχά^ Ζτε λέγει δι ' ^ν αΐτίαν πάρεστιν^ ως τ6 3 Τύριον όϊδμα λιπουσα€ 
(Ευιίρ. Ρΐιοβη. 202), τά δέ στάσιμα^ δτε ισταται χσΐ άρχεται της 
συμφοράς του δράματος^ τά δί χομματιχά^ δτε^) λοιπόν έν θρήνφ 
γίνεται], χσΐ εστίν ή μέν σχηνί) του δράματος παφά τψ τάφω Δα^ 
ρείου^ ί^ δ^ υπό^εσις^ Ξέρξης στρατευσάμενος χατά ^ Ελλάδος^ ι^αϊ 
πεζιΐ μέν^) έν Πλατοίΐαΐς νιχηΒείς^ ναυτιχ^ δέ έν Σαλαμίνι, διά Θεσ- 
σαλίας φεύγων διετιεραιώΒη εΙς τήν Άσίαν. έπΙ Μένωνος (01. 76, 4 
8ίΥ6 &. ΟΙΐΓ. 472) τραγψδών ΑΙσχυλος ένίχα ΦινεΊ^ Πέρσαις^ Γλαύχφ, 
Προμη^εΤ. Πρώτη έφοδος Περσών έπΙ Δαρείου έδυστύχησε τκρί 
ΜαραΒώνα^ δευτέρα Ξέρξου περί Σαλαμίνα χα! Πλαταιάς. 

1) τ•, οαιη οοιηρβηάίο βαρβΓ τ ς[αο(1 οις βί^&οϋΐ, Μ, ηαιη &η(;6 γ&- 
8ΠΓ&ιη τώι Αιβηΐ;, αϊ; ίη ανβΓδο ίοΐίο ρΓΟχίιηβ ρΓ&βοβάβηΙί, ςυοά βχίτβ- 
ιηαιη 681; δορίιοοίίβ Ιτα^οβάί&ηιιη, &1ί& ς[α&6(1&ιη πιαπηβ, ςη&θ δϋοΐιοηιβ- 
(ή&ιη δορίι. δοΗρβίΙ; βΐ; ίηίϋιιιη Ιιαίαβ Ιιτροΐΐιβδίδ &<1<1ίάί1, γλαΰχος έν τώι 
περί αίσχύλου 6χ}ιίΙ)6ΐ, &η ς[αοά ηι&νιιΐΐ νίίβΠί τη (ί. β. τ^ 8θί1. πράγμα- 
τεί^\ ρ&ηιιη 1ί(ΐα6(. >) των δϊ , . γίνεται, (^υ&β ν6Γΐ)& βϋ&ιη αά Λήβίοΐ. 
Ρθ6ΐ. ο. 12 ίη ιη&τ^β 1ίΙ)ή Ρ&ηδίηί 2040, Κίοο&Γάί&ηί 15, ΟαβΙίβΓΐ)^- 

Ιαηί &(ΐ8θηρ1& Γβρ6ήιιη1;ιΐΓ, 86θ1ιΐ3ί1; Βίοιηδβΐά. >) τώνόε χ Μ, των χο- 
ρών ϋΙ)Η ΑήδΙοΙ., Ιθ^βηάυιη νίάβΐπτ τών δϊ χοριχών. *) Ιβ^βηάιιιη 
νίάβΙαΓ δ τι. &) μέν έτι, Ιίηβοΐα έτι Ιχ&ηδ^χο, Μ. ΧΟ. Τάδε μέν Περσών των οίχομενων 
^Ελλάδ* ές αίαν πιστά. χαλεΤται^ 
χάί των άψνεών χαϊ πολυχρύσων 
εδράνων φυλίίχες^ χατά πρεσβείαν 
ους αΜς ανοίξ Ξέρξης βασιλεύς 5 

Δαρειογεν^ς 

εΊλετο χώρας έφορεΰειν. 
άμφ\ δέ νόστω τφ βασιλείψ 
χαΐ πολυχρύσου στρατιάς ηδη 

ο 

1. διά (ΙίΙβΓΟβ ίβΓβ ρΐ&ηβ βνωιαβπιηΐ, χ Υίΐβΐϋ) γερόντων προ- 
λογίζ^ει. — δειχτιχώς (01.)• — τάδε μέν Περσών: οι υπομνηματι- 
σάμενοί φασιν δτι εαυτούς λέγουσιν πιστώματα Περσών οΐ χατά 
τον χορόν. άγνοουσι δέ δτι πόλις έστΙ Περσιχ^ Πίστεφα' ^ν συγ- 
χόψας Πίστα Ιψη, οΐ δί άλλως υπομνηματισάμενοί ψααιν^ ^μεΤς 
ίσμεν οΐ πιστοί χρηματοφυλαχες Περσών. 2. Πίστεψα χατά. συγ- 
χοττήν ίστι δί Περσιχΐ) πόλις. 3. λείπει τα βασίλεια, 4. λεί- 
πει το έσμέν. — χατά τφεσβείαν: χατά τιμ^ν αίρε&εντες, 5. ους 
ίώτδς αναξ: ους αΐ^τΐ^ς 6 Ξέρξης χατέλιπεν χατά τιμήν. 6. ^α- 

ρειογεν^ις Δαρείου υϊός: χαι μ^ν Δαρείοι τρεις, τούτων δέ τφώτος 
ό'Τστάσπου, τψοχρώείς δε υπό τών Περσών χαΐ βασιλεύσας^ Ξέρ- 
ξου πατ^ρ του στρατεύσαντος έπΙ τους ^Ελληνας, δεύτερος δέ Δα" 
ρεΐος ό ^Αρταξέρξου νό&ος προσαγορευ&είς. έσχατος Δαρείος 6 υπό 
Αλεξάνδρου του Φιλίττηου αναιρεθείς, τινές δέ χαΐ τέταρτον Δα• 
ρέίον γράφουσιν. 7. άρχειν^ έπόπτας είναι, 8. τίρ βασιλείψ: 

τω Ξέρξου. ^Ομηριχώς δέ τφώτον τόν βασιλέα^ είτα τους υπηχόους• 
ιίΑτρέίδαί τε χαί αλλοΐ€ (Α 17). 

1. όήοτί ηοί&πι οιηίδίΐ Μ. 2. πίστα Μ. — Δαρ^ιογεν^^ς Ιι: δα- 

μ9ΐογ9νησ'. δαρείου υίόσ» Μ. 9• πολυχρύσου στρατιάς Γβοο.: πολύ• 

χρόσουσ στρατιάσ Μ. ΓοΓ*• πολυάνδρου. / 64 ΑΕδΟΗΥυ 

χαχόμα)βτις άγαν όρσολοπεΤταί 1^ 

^ο/Α^ς εσω^εν. 

πάσα γάρ Ισχυς *Ααατογεν^}ς 

ψχωχε^ νέον 8' άνδρα βαυζει 

χουτε ης άγγελος ούτε τις ίτπτεύς 

άστυ τό Περσών άφιχνειταα* 16 

οΊτε το Σουσων ή8* ^Αγβατάνων 

χαΐ τΙ> παλαών Κίσσων Ιρχος 

τφολιπόντες ίβαν^ ο? μέν ίψ* Τηποβν^ 

ο7 ί' έπΙ ναών^ πεζοί τε βάδην 

πολέμου στΤψος παρέχοντες* 20 

οίος Αμίστρης ηδ* Αρταψρένης 

χαΐ Μεγαβάτης ήδ* Ιίστάσπης, 

ταγοί Περσών^ 

βασάης βασιλέως υποχοι μεγάλου 

σοΰνται^ στρατιάς πολλής έφοροι^ 25^ 

τοζοδάμαντές τ' ήδ' επποβάται^ 

ψοβεροΧ μ^ν Ιδεΐν^ δεινοί δέ μάχην 

φυχης έν τλήμονι δόξτ}' 

10. διαηολεμεΐται, ταράσσεται, θορυβείται (61.)• 13. οιχωχεν: 
άπόλωλε γάρ ή πάσα ή δυναμις των Περσών. 16. 3^^ ' Έχβατάνων: 
8τι (ί. 6. σημείωσαι δτι) ^Αχεσσαία πρότερον εχαλέίτο άτώ ^Αχεσσαίοι^ 
τά νυν Έχβάτανα χαλούμενα, 17. πόλις Περσών τό Κίσσινον. 20. 
τό πυχνωμα (01.). — οντες' ^ τό πολέμου άντΙ του πολέμψ. 21. 
ΰπέρ&εσις διά τό μέτρον (01.). — τά μέν τών ονομάτων ίστόρησεν^ τά 
δέ τελείως ίπλασεν. 24. βασιλης βασιλέως: βασιλείς μέν τών 

Ιδίων πόλεων, υποτεταγμένοι δέ τω Πέρσγ^, — υπαφχοι {β\.)• 26. 
ιππιχοί χα\ τοζόται. 27. φοβεροί μέν ίδεΐν: έχ προσόφεως ίχα- 

νοί ψοβείν ομοίως χαΐ £χ της πείρας, 28. γνώμ/ι, ^ ψιλστί' 

13. ψχωχ9 Γβοο.: οΧχωχ€ Μ. 16. \^γβατάνων Βηιη€& (&αο1θΓ& 

ΜΓββββΙίη^ο) : ίχβατάνων Μ. 17. Κισσών Β1οιη6β1(1: χίσσινον Μ. 

18. τοί μέν ΒΙοιηββΜ. 19. νηων-ΊΑ. 21. άρταφέρνησ Μ, άρταφρέ- 
νη& ΐη. 22. α^γαβάτης νβΐ Μεγαβάζης Γβοο. : μεταβάτησ Μ. 28. 

εύτλήμονι Γβοο. έν τλήμονι πείσι^ Ηβίχηβοβίΐι.* 
ΡΕΚ8ΑΕ. 65 

Άρτεμβάρης ^' Ιππιοχάρμης^ 

ΧΟΛ Μασίστρης^ 30 

Ζ τε τοξοβάμας έσΒλος Ίμάίος, 

Φαρανδάχης ^\ 

Τππων τ' έλατηρ ΣοσΒάνης. 

άλλους 3* ό μέγας χαί ττολυΒρέμμων 

Νείλος ίπεμφεν Σουσιαχάνης^ 35 

Πηγαστάγων ΑΙγυπτογενης^ 

Ζτε της ιεράς Μέμφιδος άρχων 

μέγας ^Αρσάμης^ τάς τ' ώγυγίους 

Θήβας έφέηων 'Αρώμαρόος^ 

χαχ ίλεωβάται ναών έρέται 40 

βεινοί ηληΒός τ' άνάριΒμοι. 

άβροδιαίτων δ^ ϊηεται Αυδών 

^χλος^ οΊτ^ ^π/παν ήπεφογενές 

χατέχουσιν εΒνος^ τους ΜητρογαΒ^ς 

*Λρχτεύς τ' άγαΒός βασιλης δίοποι^ 45 

μί^. άλλως {ένάλλως, έν βχραηοίο, ιη)* ένυποστάτω δοχήσει χα} 
τχίσμχατι (πίσματι ιη) φυχης. 34. ιτηοχείριοι γάρ ^σαν τότε 

Περσών ΛΙγιτητιοι. 35. τινίς διαιρουβί Σουσισχάνης {Σοϋσις χα} 

Κάνης Βίοιηί.) χαΐ Πηγάς χαί Ταγών, τα γαρ ονόματα πέπλαχε χα! 
οΰχ Ιστιν Λίγυτΐτιαχά. 38. ΑΙγυπτίους. 40. χαΙ έλειοβάται: οΐ το 
ΑΙγυπτίον ίλος οίχοΰντες» ξ κοινώς ΑΙγύτττωί' ίλώδης γάρ ή Αϊ" 
γυτΓΓος. οι δέ^ οι χαΐ έηι ίλους έλαΰνειν δυνάμενοι νους, δπερ έστΙ 
των δυσχερέστατων. 42. άβροδ (αϊτών, δ^ &ιε(τ<«): δντως γάρ τοι- 
ούτοι οι Αυδοί. χαϊ τό {τώ ιη) τκψ^ Αναχρέοντι ^ΑυδοπαΒεΤς^ τινές 
άντΙ του ^υπαΒεΤς. χαΐ το ηεριψερόμενον ^μήτε μοι Λυδών χαρυχ- 
χας μήτε μαστιγών φόφους.€ χαι δ Λυδοψοίτης δϊ μυροηώλης τήν 
τροφών ταυτην (ρίμυαι τον τρυψητήν ίη ιη&τ^ηβ) δηλοΐ. χαί τ^ιν βάχ- 
χάριν δε ίνωι Λυδών μυρον εψασαν. 43. οι διόλου τήν ηπεφον 

οΐχόυντες. 45. διότνται χαί διέηοντες ηγεμόνες. 30. (Μασίστης ΗβΓοά. ΥΠ 82, IX 107, 113). 40 ίη χη&τ^ίηβ αά- 

βσίρβίΐ Μ. 44. μητραγαάής Υβΐ μχβρσγοΒ^ς νβΐ μχτρογα^^ις Γβοο. 

Αοοίιχίιΐλ 6<1• νοοίϋηη. 5 66 ΑΕδΟΗΥυ 

χ(ύ πολύχρυσοι Σάρδεις έπόχους 

πολλοίς αρμχίϋιν έξορμωσιν^ 

δφρυμά τε χοά τρίρρυμα τέλη^ 

ψοβεράν δψιν προσώέσΒαι. 

στεοταα 8* ίερου Τμώλου πελάτοα 50 

ζυγόν άμψιβαλείν δούλιον Ελλάδι^ 

Μάρδων^ θάρυβις^ λόγχης άκμονες^ 

χαΐ άχοντισταΐ Μυσοί' Βαφολών δ* 

η πολύχρυσος πάμμιχτον οχλον 

πέμπει σΰρδψ^ ναών τ' έτζόχους 65 

χ€ά τοξουλχφ ληματι πιστούς ' 

το μαχαφοφόρο)β τ' ί^νος έχ πάσης 

^ Ασίας ϊπεται 

δεινοίίς βασιλέως υπο πομπάίς, 

τοιόνδ' άν^ς ίίερσίδος οίας 60 

οιχετοί ανδρών^ 

ους πέρι πάσα χ&ών Άσιάτις 

Βρέψασα πόΒω στένεται μαλερω, 

τοχέες τ* άλοχοί έ^' ημερολεγδόν 

τείνοντα χρόνον τρομέονται. βδ 

48. άντΙ του άρματα (01.)• — άντΙ του τέθριππα χαΐ ίξάιτνπα τάγ- 
ματα• έχ τούτου βέ τό πληΒος των ίππων δηλοΤ, 60. »χΑδ^', 

Αλαλά^ Πολέμου Βύγατερ^ ^ Βΰεται άνδρεςα (χλυΒι άλλαπολέμου Βίπ 
γατερ αΙΒύεται άνδρες ιη) (^Πίνδαρο ς'} έν διΒυράμβοις, οΰτως στευ- 
ται ένιχόν άντΙ πληθυντικού» — ίνοιχοι^ γείτονες (01.). 52. άκ- 

μονες: ακίνητοι υπό λόγχης^ ως άκμων υπό σαυρών. 66. άντι 

του έμπειρους τοξικής, 57. κοινώς απάντων Περσών, 69. τφο- 
τροπαΐς (01.). 64. ήμερόλεγδον: τό έκ τών άριΒμών (ημερών 

^οΐιοΐ. Γβο.) καταρώμούμενον ^ παρά τάς ημέρας καΐ τό λέζασ&αι. 
— μακράίς ήμέραις λεγόμενον, 65. μηκυνόμενον (01.). 

46. τρίρρυμα Γβοο. : τίρρυμα Μ. 50. στεύνται, ΙίΧϋΤΛ ν ραηοΐο ηο- 
Ι&ΐα, Μ. 51. άσυλων δο&ϋ^βΓ: όούλεων Μ. 62. ΓογΙ. οϊς, περί Μ. 
^^σίάτις ΌίηάοΓί: άσιήτισ Μ. 64. ήμερόλεγδον Μ. 
ΡΕΒ8ΑΕ. 67 

Ηγ. 1. ηεπέραχεν μεν δ ηερσέητολίς η8η 
βασιλέως στρατός εΙς άν- 
τίπορον γείτονα χώραν^ 
λινοδεσμφ σχεδίψ, πορ' 

^μΰν άμείφας 70 

Ά^αμαντίδος "Έλλας, 
τΐολΰγομψον Ζδισμα 
ζυγον άμφφαλών αυχένι πόντου. 
αηΗβίτ, 1. πολυάνδρου 8^ Ασίας θούριος δίρχων 

έπΙ ηασαν χ^όνα ττοίμα•- 75 

νόριον θείον έλαύνεί 

διχόθεν, τιεζονόμοις εχ 

τε θαλάσσης 

έχυροΤσζ ηεποιθώς 

στυφέλοις έφέτα^ς^ χρί}- 80 

σογόνου γενεάς Ισόθεος φως. 

66. ηεπέραχεν: χωμωδεΤται ταϋτα, Ευπολις {χωμωδεΐ ταΰτα 
Εοπολις ΒίικΙοΓί) έν Μαρίχψ' »ηεπέραχε μέν ό περσέτηολις ηδη 
Μ<ψίχας,€ 68. τ^ν Ευρώπην (61.). 69. ως λινίϋν των χά• 

Ιυαν όντων. 72. γρ. ίρεισμα' τ^ν ναΰν, 73. έγεψυρωσε 

γαρ τό επταστάδων ταχς ναυσΐ συνδήσας αυτάς χαΐ γην έτκβαλών^ 
ώστε 6δ6ν ττοήσαί έττΐ των νεών. δώ πολόγομφον οδισμυα είπεν, — 
ζεύξας (συνδέσμω Λάάϋ ΡλΙθ^) νεών τ^ν θάλασσαν. 75. ττ^ν 

Εορώττην (01.)• — ποιμνίον (01.). — τό άνδριχόν πλήθος^ σημαίνον 
το στράτευμα παρά τό τους βασιλείς λέγεσθαι ποιμένας, ποιμανό- 
ριον το έχ ποίμνης ανδρών συνηγμένον βασιλέων. 80. σχληρόΐς 

ηγεμόσιν. 80 8^. χρυσονόμου γενεάς: νυν της πλούσιας, τινές 

γάρ ανέγνωσαν (ι. β. γρ. βΐ τινές ανέγνωσαν) χρυσογόνου διά τό τόν 
Περσέα άπΙ> χρυσού γεγεννησθαι- δ χα\ βέλτιον. άλλως, της Περ- 
σέως γενεάς απόγονος • ξ της τών χρυσών ανθρώπων ' ^ πολυχρύσου. 

ν 

66. πεχέρ<ζχ9 Μ. 68. χώρασ Μ. 77. πεζονόμον τ' Η δΙ&άϋηαβΠβΓ. 

78. θάλασσας ΒΙοιηδβΜ. 79. έχυροισι Μ. 80 βς. χρυσογόνου 

8€ΐιο1.: χρυσονόμου Μ. 81. Ισόθεος Γ660.: Ιαόθεον Μ. 

6* 68 ΑΕ8^ΗΥI^I 

8ίτ, 2. χυσνεον ^' δμμασι λεύσσων 
φονίου δέργμα δράχσ^τος^ 
ηολύχεφ χαί πολυναύτης^ 

Σύριόν ^' βίρμα Βίώχων^ 85 

ίπάγζί Βουριχλΰτοις άν- 
δράσι τοξ68αμνον Άρη, 
απΗ^Ιν, 2. δόχιμος δ* ουτις ϋτηστάς 
μεγάλφ ρευμαζί ψωτών 

ίχυρόις ϊρχεσιν εϊργειν 90 

αμαχον χύμα θαλάσσης ' 
άτφόσοζστος γάρ ό Περσών 
στρατός άλχίφρων τ ε λαός, 
»ίτ» 3, δολόμητιν δ^ άπάταν Βεου 

τις άν^ρ Βνατός άλύξει; 95 

τις 6 χραιπνψ ποδΙ ττηδή' 
ματος ευηετέος άνάσσων\ 

85. Σορών ^' έζο/£α: άντ\ του ^Ασσύρίον οΐ γάρ Πέρσαι τά πρότε- 
ρον Άσσύρωι (άσυριοί το) έχαλουντο, 86. τοΊς ^ΑΒηναΙοις, 87. τυν 
των Περσών τοξόται γάρ, 88. δόχίμος: ανδρείος, δόχησιν ττερί 

ίαυτου ίχων μεγάλην, — άντιστάς^ άντιμαχησάμενος, 90. »ο5γ' 
αρα ϊρχεα ϊσχεΐ€ (Ηοιη. Ε 90). — τάξεσιν (β-1.). 91. αμαχον 

χύμα Βαλά(σσης) : ττ^ν ηροσβολ^^ν τών Περσών, 92. άχαταμάχψ 
τος (01.). 93. ίηΐ του (ώτου στρατός χα\ λαός,, 94. δολό- 

μητιν δ* άπάτ{αν): ώς Ιδει ηαφατέταχταί ό Ξέρξης, εΐ δέ Βεου 
έταβουλ^ τά τ^ς νίχης αναβάλλεται (άναβάλεται πι), τις ό νιχήσων 
^εόν\ 96 8^. πηδήμχιτος εύπετέος: εΙ>χινητου. ^Ομηρος (Ι 601) 

Ίΐ:^ δ^^Ατη σθεναρή τε χαί άρτίπος, φθ^άνει δέ τε πασαν έπ^ αιαν,€ 
(98) ή γάρ έχ θεού, φησίν, άμχώρωσις χώ δόλωσις αψυχτός έστιν, 
5μα γάρ δόλοι χαί τφοσαίνει (τφοσσαίνει Ήβπη&ηη) χα} χαχοπαει. 82. λεόσων Μ. 83. φονίου Τιιηΐ6ΐ)υ8: φοινίου Μ. δέργμα Γβοο.: 
δέρμα Μ. 84. πολυναύτας Γβοο. 87. τοζόδαμνον Μ, ξ 8ηρβΓ80Γ. 

ιη. 90. εΐργειν αηΐβ οογγ, Μ. 97. εύπετεως ο. άνφσσων Βηιηο^. 

τήάημα τόδ* εύπετώς άνάσσων Ειηρβηαδ. 
Ρ£Β8Α£. 69 

αηΟΗτ. 3. φιλόφρων γάρ σίΐίνοί}• 

σα το πρώτον παράγει 

βροτόν εΙς αρχυας ατας^ 100 

τόΒεν οΙ>χ εστ/ν ίβπέρ ^να- 

τόν άλύξαντα γυγεΤν. 
βίτ, 4, ΒεόΒεν γαρ χατά μοψ* 

έχράτησεν τ6 ηαλοϋ' 

όν, έπέσχηφε 8έ Πέροαις 105 

ηολεμους πυργοΒαίχτους 

διέπειν απιωχάρμας 

τε χλόνους 

πόλεων τ' αναστάσεις^ 
αηϋβίτ• 4. εμαΒον 3* εύρυπόροΐ' 110 

ο ^λάσσης ηολιαί' 

νομένης πνεύματι λάβρψ 

έσοράν πόντων άλσος, 

πίσυνοί λετττοόόμοις ηε(' 

σμασι λα- 116 

οπόροις τε μηχαναΤς. 

98. ή Βεών άπατη, 104. ίξ άρχης (01.)• — ^ ιιαλαιόν: 

τ6 ανέκαθεν άνδρεΤοί είσι χαί χατά ειμαρμένην πολεμουσι, πολεμι- 
χοί δέ ίίντες ούχ ^σσηθήσονται. 105. ίπέσχηφε δε: άντΙ του 

εΒένοί ίποίησεν, 110. ίμα$ον δ^ εΰρυπόρ{οιο) : οΙ»χ οΐ Πέρσαι 

ναυτιχοί^ άλλ^ οΐ ΰτήχοοι Περσών, τι {τινές ϋίηάοΓί) δέ τό ίμαθον 
ψησιν (^ασίν Όϊηάοτί) άντΙ του μαθεΐν εποίησαν, ΙΙΙ, τηλιαινο' 

μένος: αεριζόμενης τω άφρω της χωπηλασίας, 114. λετηοδόμοις: 
τοις λεπτώς χατεσχευασμένοις. 1158<ΐ. λαοπόροις τε μηχ(αν(ΐίς): 
ταις τους λαούς πορΒμευούσαις ^ 1^ ταΐς άπό της χωπηλασίας μηχοτ 
νάίς ταΐς υπό τών λαών γινόμενους ' ουχ ως αυτών τών Περσών Βα' 

98 — 100. γάρ ΊίαρασαίνΛΐ | βροτόν δβίάΙβΓ. άρχυας άτα Ηβπη&ηη, 
άτας Η&ι1υη|^: άρχύιηατα Μ. 101 βς. βπβράβν, οιηίβΒΟ {^νατόν, ΚοΙ)θΓ- 
(βϋιιβ, {οΗ. δχερύέν ν(ν άι^ατον ίξαλύξαι. 109. τ* Γβεο.: ^ Μ. 111 8<1. 

'α' 

ϋαλάσσας Γ6€0. πολιαινομέ^ης Μ (α 8υρ6Γ30Γ. ιη). 11584. λεωπόροις 

Ηβήηβοβύι. 70 ΑΕδΟΗΥΜ 

#<Γ. 5, Τάΰτά μου μελαγχίτων 

φρ^ άμΙχτσετοΛ φόβψ^ 

6α 

Περσιχου στρατεύματος 120 

τούδε μή τωΧις ιώΒη- 

ται χέναι^8ρον μ£γ* άστυ ΣουσίΒος, 
αηϋΜίν. δ, χαϊ το Κισσίων πόλισμ* 

ώη•ίδουπον ^σεται^ 

όά, 125 

το5τ* ίπος γυναιχοπλη" 

θ^ις δμιλος άτώων^ 

βυσσίνοις 8* έν ττέπλοις πέστ} λαχίς. 
9(τ, 6, Πας γάρ ίΐΐπηλάτης 

χαΙ τΐεΒοστίβ^ς λεώς 130 

σμήνος ως έχλέλοί- 

πεν μελισσοί συν όρχάμω στρατού^ 

λαττίων όντων ^ άλλα των έχείνοις υπηχόων π<ψαλίων, 117. ι^ 

συνετή (61.) (ή συννεφής ΕίΓοΙιΙιο^). — μελαγχίτων: πενΒήρης, ^ 
άμψιμέλοίνσ^ ίση 8έ παρά το χτύ δ* ενδοΒι ^υμόν άμύξ]ΐ^ς€ (Ηοιη. 
Α 243). τά γάρ του σώματος πάΒη δοχουμεν χαΐ τι^ν φυχί)ν ττάίτ- 
χειν, 119. όά: Περσιχον Βρψημα. 121. μ^ πόλις 7ώΒ(ηται) : 

μί) τώΒητίΐί τις των έτερων πόλεων χενόν ανδρών Ι^ν τδ άστυ, μ^ 
τδ της Σουσίδος άστυ χένανδρον άχοΰσγι, 124. άντί^ουτΐον, αν- 

τηχήσει τοις ^ρήνοις• μή άντηχήσι^, 9^^^ι\ ^ρψον αυτών τελευτησάν- 
των. 127. άπΰοντος^ προς τδ άντίδουπον εσεταΐ' ^ λείπει το 

Ισται • εσται άπύων • ^ ή μετοχή άντι του ρήματος^ άντι του άπυσει, 
128. χατά χοινου πάλιν τδ μή • μή ρτ^ξις πέστ^ (έν αάάϋ δοΐιοΐ. Γβο.) 
πέπλοις. 131. χαταλελοίπασι τήν πόλιν άχολουΒουντες Ξέρξ^ι ως 

μέλισσαι τδ σμήνος. 117 — 142 ]ΐ6ΐηίο1ιοη& ο&ηβΓβ νίάβηΙυΓ. 117. βοι Γβοο. 118. άμύ- 
σεται Μ. 123. Κίσσιον Βίοιηββίά. πό- | Χισμ^ Μ. 124. ^σεται ΒαΓ- 
ηβ7: ϊσεται Μ. 128. ηέσηι λαχίσ οπήδΐί Μ, ίηΙβΓ νβΓ8υ9 αάδοηρβίΐ ιη. 
129. ΙπΊπιλάτησ"^^ α βιιρβΓ ι^ 80Γ. ιη. 131. μέλισσαι δοΐιοΐ.: μέλισσα Μ. 
ΡΕΚ8ΑΕ. 71 

τον άμφίζευχτον έξ(ψείφας 
άμ^τέρας &λιον 

τφώνα χοινόν (χΐάς. 136 

αηϋΗτ. β. Χέχτρα 8* ανδρών πό^ψ 
Ίζίμπλαται δίίχρύμασίν 
Περσίδες δ* άχροηεν- 
θέΐς ίχάστα ηό9φ φιλάνορί 

τ6ν αίχμηεντα Βουρον εύνα- 140 

ττ^ρ* άποηεμφαμένη 
λείηεται μονόζυξ, 

άλλ* άγε^ Πέρσαι^ τόδ^ ένεζόμενοι 

στέγος άρχαΤον^ 

φροντίδα χεδνί)ν χαΐ βα&ύβουλον 145 

ΒώμεΒοί^ χρεία δέ ηροσήχει^ 

πώς αρα πράσσει Ξέρξης βασιλεύς 

Δαφειογενής^ το πατρωνύμίον 

γένος ^μετερον 

πότερον τόξου ρυμα τΐ) νιχών^ 150 

133. τ6ν άμφίζευχτον: τόν ζευγνύντα άμφω τας ηπείρους^ ^ ζεο' 
γνΰμενον έξ άμφοΐν, ^ τον υποζευχΗέντα* βατον γάρ αυτόν έποίησεν 6 
Ξέρξης. 134(135). τον Έλλήσποντον οι δε, Ζτι Ταυρον το ορός. 
135. πρώνα: τί»ν τφονεύοντα εΙς αμφω τάς ηπείρους. ^ τον χοξνον 
εχατέρας γης, μεταξύ γάρ έστιν Ευρώπης χαΐ Ασίας. 136. τ^ 

άπουσίφ αύτα/ν. 138. επιμόνως πενΒουσαι^ ώς δοχεΐν άβρύνεσ- 

Θαι έπι το (τω δοΐιοΐ. Γβο.) πενθεΤν, < 139. μετά φιλάνορος πό- 
ί^ου (01.). 142. άνευ του ανδρός. 144. στέος. 146. ο 

οέ άντι του γάρ' η γάρ χρεία προσηχον ποιεί το βουλεύεσ^αι. 
148. 3τί χατά πατέρα συγγενής ήμιν, τουτέστιν 6 έχ τφογόνου ΙΒα' 
γενης. 

138. άβροκΛί/ι^εϊς Ραΐβ^. 189. ίχάστα Γβοε. : ίχάσται (ι τ&3. ί&ο- 

Ιαΐη βχ ν) Μ. 140. αίχμάεντα Γβεο. 141. εΰνατηρα ηροπεμψοβένα γθοο. 
144. στέγος Γβοο.: στέοσ Μ. 147. 5/?α Μ. 149. ήμέτερον Γβοο. : άμέτε• 
ρον ΰοιτ. βχ άμέτερον Μ. 150. ττότε/οον (αΐίοηιιη ο Γ&8υΓ& ίαοίαιη 

6Χ ω) Μ. 72 ΑΕδΟΗΥυ 

^ 8ορυχράνου 

λόγχης Ισχυς χεχράτηχεν, 

άλλ* η8ε Βεών ίσον ό^ΒαλμοΤς 

φάος δρμάτοΛ μήτηρ βασάέως^ 

βασίλεια 8* έμή^ ηροστιίτνω' 155 

χαϊ τφοσφ^όγγοις 8ε χρεών αυτήν 

τηε^τας μυΒοισι 7φοσαυ8αν. 

ώ βαΒυζώνων άνασσα Περσί8ων υπέρτατη^ 
μ^τερ ^ Ξέρξου γεραία^ Ζ^Ψ^^ Δαρείου γύναΐ' 
Βεοϋ μέν εύνήτεφα Περσών^ Βεου 8ϊ χα\ μήτηρ Ιψος^ 160 
εϊ τι μ^ 8αίμων παλαιός νυν μεΒέστηχε στρατφ. 
^Ατοσσα, ταύτα 8η λιττουσ^ ίχάνω χρυσεοστόλμους 8όμους 
χα} τ6 Δαρείου τε χάμον χοινον ευνατηριον, 
χαί με χ(χρ8ίοα^ άμύσσει φροντίς* ές 8* υμάς έρώ 
μΰ^ν οΰ8αμως έμαυτης ουσ ά8είμαντος^ φίλοι* 165 

μ^^ μέγας πλούτος χονίσας ου8ας άντρέφγι 7:ο8\ 
δλβον^ δν Δαρείος ^ρεν ουχ άνευ &εών τίνος, 
ταίυτά μοι 8ιπλη μέριμ,ν^ άψραστύς έστιν έν φρεσι\ 
μήτε χρημάτων άνάν8ρων πλη&ος έν τιμ^ σέβειν 

151. της άπό ξύλου χρανείας. 156. προσηγοριχοις ((τ1). 159. 
(ίη 6ηβ ρα^αβ ν. 12δ~169 οοηϋηβηϋδ ροδϋαιη) "Άτοσσα^ Βυγάτηρ 
Κυρου^ γυνή Δαρείου, μητηρ Ξέρξου χατά'/Ιρό8οτον (ΠΙ 68). 160. 
τους βασιλείς Θεούς χαλοϋσιν οι ίΐέρσαι. 161. :^ εΙρ8αίμονία (ΟΙ.). 
162. 8ιά ταύτα (Θ1.)• 166. χονισθείς^ ^ χονίσας αϊηος τό ου8ας, 
168. 8ιά ταύτα (01.). 169. χωρίς γαρ άν8ρών άχρηστα έστι τά 

χρήματα. 151. όοριχράνου Γβοο. 153. ρατα^ρτ&ρΐιιΐδ ρΓ&β&χα ίη Μ. 155. 

ο 
προσκηνώ Γβοο. : ηροσηίτνω προσχυνώ Μ. 158. ίτιοχ — (ΐ. β. Ιτ< δ 

χορός) ρΓ&β&χαιη ίη Μ. 160. κόνάτειρα Γβοο. 165. οΰά* άόΜΐ- 

μαντον Υίβϋ. 166. όαίμων ρπ) πλούτος ΗβίπίδΟβϋι. χονίύος Γ600.: 

χονίσσασ Μ. 168. μέριμνα φραστός €6Η&ηρ(. 
ΡΕΚ8ΑΕ. 73 

μητ άχρημάτοισι λάμπειν ψως^ δσον σΒέ^ος τάρα. 170 

Ιατι γάρ πλούτος γ^ άμ-εμψης^ άμφ\ 3^ όφΒαλμψ φόβος* 

όμμα γάρ δόμων νομίζω δεσπότου π<ψουσίαν. 

ηρος τάδ* ως ούτως εχόντων τώνδε σύμβουλοι λόγου 

τοΰδέ μοί γένεσΒε^ Ιίέρσοί^ γηροίλέα πιστώματα* 

ηάντα γάρ τα χέδν' έν υμΤν εστί μοι βουλεύματα, 175 

ΧΟ. ευ τόδ* ϊσΒί^ γ7^ς άνασσα τ^σδε^ μη σε δ\ς φράσαι 

μητ έπος μητ* έργον ων αν δύνοψας ηγεϊσΒαί Βέλτ^' 

ευμενείς γάρ δντας ημάς τώνδε συμβούλους χαλεΤς, 
ΑΤ• πολλοίς μέν άεΐ νυχτέροις όνείρασιν 

ξύνείμ\ άψ^ ουηερ ηαΐς έμος στείλας στρατών 180 

Ίαόνων γην οϊχεται πέρσαα Βέλων 

άλλ* ούτι πω τοιόνδ' εναργές είδόμην 

ώς της πάροιΒεν εύψρόνης^ λέξω δε σοι, 

έδοξάτην μοι δύο γυνάίχ* εύείμονε^ 

9 μζν τχπλοισι Περσιχοΐς ήσχημενη, 186 

^ δ' αυτέ Δωριχοϊσιν^ εΙς οφιν μολεΤν^ 

μεγέΒει τε των νυν ίχπρεπεστάτα πολύ 

χάλλει τ άμώμω^ χαι χασιγνητα γένους 

τ 

170. μητ' άχρημά(τοισί): μήτε τους πένητας πάν (παν ΐη) σΒέ" 
νος όράν του φωτός* δ έστιν^ ου πάσης άπολαύουσι της του φωτός 
ηδονής οι τκνητες, 172. σημείωσαι γνώμην. 177. άντ\ του 

δύνηται, 184. πρόσεχε τ^ {τη « ιη) του ονείρου αναγνώσει, 

έντεΰΒεν ίλαβεν Σοφοχλης (ίτ^. 796 Ν.) το ι^έδοξάτην μοι τάδ' (τά 
δίί ΥΑΐο]ί6η&6Γ) ηπείρω μολέίν% χαι Ευριπίδης ^Ιδοξεν υπνψ τησδ^ 
άηαλλαχΒέίσα γης* (Ιρίιί^. Τ. 44). 188. "Άνδρων δ ^Αλιχαρνασευς 

φησί' 3^εανδς δε γημας Πομφολύγην χαϋ ΠίψΒενόπην ισχει έχ μέν 
ΠαρΒενόπης Ευρώττην χαι θρφχην^ έχ δε Πομφολύγης ^Ασίαν χα! Αι- 171. ^^α^μ^ ΗβίΐηβΟβϋι: όφΒαλμοισΜ. 174. Περσών Βίοιη&βΐά. 
176. ^^ν<ιν £1ιη8ΐ67, σ* δν όΐς φράσαιΉ^Ά,τίχχΆ^. 177. δόναμις Γβοο.: 
όυνάρΛίσΜ, — ΒέλΛί (οοπ*. ίη ^Ιί^έλη ιηΐ) Μ. 179. ρατα^&ρΐιαδ ρΓ&6- 

£χΑ ίη Μ, &η1β ρ&τ&^ρτ&ρΐιαιη άτοσσα οάβοπρβϋ πι. αΐ^ι τβε. 184. Ιόί- 
ξάτην &η(β Γ&8. Μ. μοι δύο Γβοο.: δύο Μ. 74 ΑΕδΟΗΥυ 

τούτου* ηάτραν 8* εναιον ^ μίν ^Ελλάδα 

χληρω λαχουσα γαίαν^ ^ 8έ βάρβοίρον. 190 

τούτω στάσιν τ/ν*, ώς έγώ *8όχουν οράν^ 

τεύχειν έν άλλήλαισι* παΤς 3* έμος μχιΒών 

χατειχε χάτφάυνεν^ αρμασιν 8^ ΰπο 

ζεΰγνυσιν αΰτώ χαΐ λεπα8ν* έπ* αυχένων 

τίΒησι, χ9^ μέν τ^8* έπυργοΰτο στολ^ 195 

^ν ^ίοΛσί τ' εζ^εν εία/>χτον στόμα, 

^ 8* έσψάδ^ζε^ χαι χεροΐν ίντη 8ίψρου 

8ΐ(κτπαράσσεί^ χ<ύ ξυναρπάζει βίφ 

άνευ χαλινών χαΙ ζυγον θραύει μέσον, 

πίπτει <?* έμ^ς παΤς^ χα} πατήρ παρίσταται 200 

Δαρείος οίχτείρων σφε* τ^ν 8^ δπως ορψ 

Ξέρξης^ πέπλους ρηγνυσιν άμψϊ σώματι. 

χαι ταΰτα μλν 8^ νυχτος εΙσι8ειν λέγω* 

έττεί 8* άνέστην χα} χερόΐν χαλλιρρόου 

εφαυσα πηγτ^ς^ συν θυηπόλω χερϊ 205 

βωμον τφοσέστην^ άποτρόποισι 8αίμοσιν 

Βέλουσα ί^υσαι πέλανον^ ων τέλη τάδε* 

ορώ 8έ ψεύγοντ^ αΙετΙ»ν προς έσχάραν 

Φοίβου ' ψόβω 5' άφθογγος έστά^ψ^ ψίλοΊ, 

με^ύστερον 8έ χίρχον είσορώ 8ρυμψ 210 

πτεροΤς έ<ρορμαίνοντα χαι χηλάίς χάρα 

βυψ' άφ^ ων τ^ς ηπείρους όνομασ^ηναι συμβέβηχεν.Μ 195. τ^ 

Περσίδι δειχτιχώς^ ώς {ώς άβίβΐ νϋβΐΐί) τ^ ημετέρψ, ^ν ψορώ, 
196. υττηχοον (01.)• 197. έσχάριζεν. — εν τ^ βίψ. δίφρου χαλινα 
βήσσει, 199. τ^ν δίφρον άχαλίνωτον γενόμενον, 202. αΐδεσ- 

^είς το ΤΓτώμα. 206. οις άποτροπιαζόμε&α τους όνεφους. 211. 
χηλαΤς: τοις υνυξιν. 192. άλληλαισι Βίοίηββίά: άλληληισι Μ. μολών ΤοπΓηίβΓ. 194• 

έπ^ αυχένων Γβοο.: ΰπαυχένων Μ. 190. ί^νί'αίίτ/ τ' Βίοιηββίά: ^νίαι- 

σιν Μ. 197. έσγάδαζε Μ. ^ντη δοΛίί^ΟΓ: έντή Μ. 198. δια- 

σπαράττει Μ. 204. χαλλφόου Μ. 210. με&* ΰστερον Μ. 
ΡΕΚ8ΑΕ. 75 

τίλλον(^"' 8 8' ουδέν άλλο γ" ^ πτήξας δέμας 
παρείχε, ταυτ* ίμοιγε δείματ^ είσιδειν^ 
ΰμΤν δ* άχούειν. ευ γό:ρ Τστε^ ΉαΊς έμος 
ηράξας μεν ευ Βαυ μαστός δ,ν γένοη^ ^^ήρ^ 215 

χαχώς δί τφάξας — ουχ υπεύθυνος πόλει^ 
σωθείς δ' ομοίως τ^σδε χοιρανεΐ χ&ονός, 
ΧΟ, οδ σε βουλόμεσ&α, μητερ^ ουτ* άγαν φοβέιν λόγοις 
ο2τ^ θαρσυνείν^ θεούς δε ττρυστροηαΛς Ιχνουμένη^ 
εϊ τι φλαυρον είδες^ αΐτου τώνδ* άποτροτι^ν τελέΐν^ 220 

τά δ* άχάθ* έχτελη γενέσθαι σοι τε χαΐ τέχνοις σέθεν 
χα} ηυλει φίλοις τε πάσι, δεύτερον δε χρ^ χοάς 
γ^ τε χα} φθιτοϊς χέασθαι' πρευμενώς δ' αΐτου τάδε 
σ6ν πόσιν ΔΰφεΤον^ ονηερ φ^ς Ιδεΐν χατ' εύφρόνψ^ 
έσθλά σοι ττέμπειν τέχνω τε γ7^ς ενερθεν ές ψάος^ 225 

τάμ:καλιν δϊ τώνδε γαίψ χάτοχα μαυρουσθαι σχότω, 
ταύτα θυμόμαντις ων σοι πρευμενώς παρτ^νεσα' 
ευ δε ηανταχ^ τελεΐν σοι τώνδε χρίνομεν πέρι. 
ΑΤ. άλλα μ^ν έυνους γ^ ό πρώτος τώνδ* ενυπνίων χριτ^ς 

216. ίΛ>χ υπεύθυνος: ου τιμωρητέος^ ου δίχας όφείλων, διά το 
υμάς αυτόν παρορμτ^σαι^ χα) χοιντ} ήτοι χοινω δόγματι είναι τ^ν εξοδον. 
219. ίχεσίαις (01.). 220 (ίιηιηο 219). ως ου δεινά τεθέασαι, 226. 
τά δε χαχά τά σχεθέντα (χαχά χατασχεθέντα ΤΥβίΙ) ύπο ττ^ς γτ^ς 
άφανισθηναι τω σχότω, 227. θυμομαντις: ου φύσει μάντις^ άλΧ 
άηο λογισμού χρίνων χα) ύπυ ένθυμήσεως, 229. άλλα μην εΰ- 

νους: άντι του συ πρώτος άχούσας του ονείρου εύνοϊχώς συνεβού- 
λευσας έξιλεώσασθαι ουράνιους {χαί αάά. 8θ1ιο1. Γβο.) χθόνιους 
δαίμονας. 213. ίΙσιδίΧν Ηαϋιιιΐί^: εΜεϊν Μ. 217. δ' άβίβΐ "ννβΠ. 219. 

^ρσύνεΐ)^ Γβοο. : {^ρααό)'ειν Μ. 220. άποτροπειν ΟΟΓΓ. ίη άποτροπην 

Μ. 221. τά ό' άγάβ' Γβοο.: τάΰ' αγαϋά 6^ Μ, ίοΠ. τά δ' 6ηρ\ 

τέζναι Γβοο. 223. πρευμενη Γβοο. 226. γαίας ΤυΓηβΙ)υ8. χάτοχα 

μαυροΰσί^αι Βίοίηββίά: χάτοχα άμαυρυύσ^αι Μ. 229. ρ&ΓΑ^&ρΙιυβ 

ρΓΑββχα ίη Μ. 76 ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

πίΧίδΙ χα! βόμοις έμόίσι τηνό* έχΰρωσαις ψάην, 230 

εχτελοίτο δ^ τά χρ^(ηά' ταύτα δ\ ως έψίεσαι^ 
ηάντα ^ήσομεν ^εοΐσιν τοΤς τ' ενερΒε γζς φίλοις^ 
ευτ^ άν εΙς οϊχους μόλωμεν, χεΐνα δ^ έχμαΒέΐν Βέλω^ 
ω φίλοί^ που τάς 'ΑΒήνας φασ\)β ΐδρυσΒαι χΒονός. 
ΧΟ, τι^λε προς δυσμαΐς αναχτος ^ Ηλίου φΒινασμάτων, 235 

ΑΤ. άλλα μ^ν ΐμεφ' έμος παΙς τψδε Βηρασαι ηόλιν. 
ΧΟ, πάσα γαρ γένοιτ^ άν ^ Ελλάς βασιλέως υπηχοος, 
ΑΤ. ώδέ τις πάρεστιν αύτοϊς άνδροπληΒεια στρατού \ 
ΧΟ. ΧΟΛ στρατός τοιούτος ερξας πολλά δ^ Μήδους χαχά, 
ΑΤ. χαΐ τι προς τούτοισα^ άλλο; πλούτος εξαφχ^ς δόμοις; 240 
ΧΟ. αργύρου πηγή τις αυτοις έστι^ Βησαυρός χΒονός. 
ΑΤ. πότερα γάρ τοξουλχος αΙχμή διά χερος αυτοΤς πρέπει; 
ΧΟ. ουδαμώς* ίγχη σταδαΐα χαΐ ψεράστιιδες σαγαί. 
ΑΤ. τις δέ ποιμάνωρ επεστι χάπιδεσηόζει στρατψ; 
ΧΟ. ούτινος δούλοι χέχληνται φωτός ουδ^ υπήχοοι. 245 

ΑΤ. πώς άν ουν μένοιεν άνδρας πολεμίους έπήλυδας; 
ΧΟ. ώστε Δαρείου πολύν τε χαι χαλον φΒεΤραι στρατόν. 
ΑΤ. δεινά τοι λέγεις Ιόντων τοις τεχουσι ψροντίσαι. 

230. τον ονειρον (Θ1). 231. εχτελοίτο δε τά χρηστά: ή 

έξιλέωσις εΙς άγαΒον άποβαίη. 235. φΒινασμάτων. των λήξεων^ 

τίυν δυσμων^ ^ των δύσεων, ξ των έχλείφεων δτε γάρ δύει 6 ^λιος, 
έχλείπει. ίνΒεν χηΐ λιφ ο άνεμος 6 άπό δυσμων. 237. εΐ λψ 

φΒείησαν αι ΑΒψαι. 239. Ιρξας πολλά: της εν ΜαραΒώνι π£- 

ζομαχίας μέμνηται. 241. τά εν τ^ Αττιχί^ (61•)• — αργύρου 

πηγή: εν θοριχω γάρ εστί μέταλλα χαχ εν Ααυρίψ. 242. τοξιχή 

βολή (01.). 243. εγχη σταδάία: έχ του συστάδην μαχόμενα^ οίον 
συστάδην μάχονται, τους γάρ έχ διαστημάτων μαχόμενους χατηυτέ' 
λιζον. 245. μη έχοντες τον έφεστηχότα (01.). 248. άντϊ του ήμχν. 231. δη Γβοο.: Λ Μ. 233. χΐίνο ϋίηάοΓί. 234. ίόρύοΒαι Μ. 

236 — ^249. ρ&Γ&^αρΜδ ρβΓβοηαηιιη νίοβδ ηοΐαΐ&β ίη Μ. 236. ύηρά• 

σαι Μ. 242. χ^ρων Βηιηοΐί (χεροιν Έΐιηδίβ ^), χερός όφοις δΙ&άΙιηυβΙΙθΓ. 
248. ίοΓί. χώντων (οίτ. Οο1)βΙ. Υλγ. ΙβοΙ. βά. Π ρ. 129). τεχοΰσιν Μ. 
ΡΕΚ8ΑΕ. 77 

ΧΟ, άλλ^ έμοί βοχεΤν τάχ' εΥστ) πάντα ναμερτη λόγυν 

τούδε γάί* βράμημα φωτός Περσικον πρέπει μα&εΤν^ 250 
χα} φέρει σαφές τι τψάγος έσ&λον ^ xα^^όν χλυειν, 

^Αγγελος, ω γης άπάσης ^Ασιάβος πολίσματα^ 

ω Περσϊς αία χαϋ πολύς πλούτου λιμην, 
ως έν μι^ί ^^Τί χατέφ^οίρταα πολύς 
δλβος^ τύ Περσών δ* αν&ος οϊχεταα πεσόν. 265 

ωμοί^ χαχον μεν πρώτον άγγέλλειν χαχά^ 
δμως δ^ άνάγχη πάν άναπτύξοα πάθος, 
Πέρσαΐ' στρατός γάρ πάς ολωλε βαρβάρων, 
»ξτ, 1, ΧΟ. ανι ανία χαχά, 

νεόχοτα χαΐ δάε\ αΙαΤ^ 260 

διαίνεσΒε, Πέρσαι^ 
τόδ^ αχός χλύοντες, 
ΑΓ. ως πάντα γ' £στ' έχεΐνα διαπεπραγμένα^ 
χσΐίτύς δ^ άέλτιτως νόστιμον βλέπω φάος. 
απΗβέτ. 1> ΧΟ, ^ μαυίροβίοτος 265 

δδε γέ τις αΙών έφάν$η 
γεραιοΤς^ άχούειν 
τόδε πημ* αελπτον. 
ΑΓ, χαΐ μήν παρών γε χού λόγους άλλων χλύων^ 

Πέρσαι^ φράσαιμ* δίν οΓ έπορσύν&η χαχά, 270 

249. χατά ττ^ν έμ^}ν δόχησιν μα^σ^ τάλη^η. 251. λείπει 

ώστε. 255. τύ χάλλος^ τύ στράτευμα. 256. ^στέργει γάρ 

Μέίς αγγελον χαχών έπων* (βχ χαχώς απών οοιτ. ιη^) (δορίι. 
Αηϋ^. 277). 259. άνιάτοί. 260. νεωστί μηνυΒέντα ^μίν υπό τίνος 
των δαιμόνων. 261. δαχρύετε. 262. 3 εϊπον. 265. εΙς 

τούτο έμαχρύνΒη δ βίος ^μών^ εΙς τδ άχούσαι τοιαύτα χαχά. 

249. ν€ψίμτ^ Τοηοη: νημαρτή οογγ. ίη νημερτη Μ. 252. ρ&τα- 

^ρΐιο ρηββοηρβϋ ίγγελος ιη. ^Ασιδος Βίοιηβθΐά. 253. χαΐ ταΰς 

Ηβίιιΐ80€(1ι. 256. ρ&Γ&(^ρ1ιυ3 ρΓ&6&χ& ίη Μ. ώιμοι Μ. 269, 

/Μ Γβοο.: τ« Μ. 78 ΑΕδΟΗΥυ 

«/Γ. 2. ΧΟ, ότοτοτο!^ μάταν 

τά πολλά βέλεα παμμιγη 
γας βΐπ' ^Ασίάος ^λ&^ ^π' (χίαν 
8φαν ^Ελλάδα χώραν, 
Α1\ πλήΒουσι νεκρών δυσπότμως έφ δαρμένων 275 

Σαλαμίνος άχταΐ ττας τε πρόσχωρος τόπος, 
ηηϋίΐν, 2, ΧΟ. ότοτοτοΐ^ φίλων 

άλίδονα σώματα πολυβαψη 
χατ^ανόντα λέγεις φέρεσΒαι 

πλαγχτοίς έν διπλάχεσσιν, 280 

ΑΓ. ουδέν γάρ ηρχει τόξα^ πάς δ' άπώλλυτο 
στρατός δαμαστείς ναΐοισιν έμβολάις. 
8ΐτ. 3, ΧΟ. ϊυζ* αποτμον βοάν 
δυσαιανη Πέρσαχς 

δαΐοις, ώς πάντα παγχάχως 286 

εΒεσαν, αίαΐ στρατού ψΒαρέντος. 
Α Γ, ώ πλείστον εχΒος όνομα Σαλαμίνος χλύειν 
φέΰ^ τών Α&ηνών ώς στένω μεμνημενος. 
αηϋβίν. 3, ΧΟ. στυγναί /*' Α&ηναι δφοις' 

273 (ίιηιηο 272). διαφόρων έΒνών. 273. £π' αίαν Ελλάδα 

δίαν χώραν. 278. υπό του αίματος. Ιη χη&Γ^ίηβ 1ι. ν. αάδβηρίΌΐη 
ζτ ΑΑΙΔΟΝΙ (ί. β. ζητεί άλιδόνα). 280. πλαγχτοΐς: ώς &ν εϊποι 

τις δκχύλοις. τά γάρ χύματα έχχείται χαΐ υπονοστεΤ. διπλάχεσι δε, 
ταίς δύο πλαξι\ της θαλάσσης τε χαι γης. ξ έν Σαλαμινι χαι Πλαταΐ' 
άίς, 282. άντΙ του προσβολαΐς (01.). 284. δυσΒρήνητον. 28δ. δια- 
χεχομμένοις. 289. ημίν τοίς δηΐοις στυγνότητος αϊτιαι πάρεισιν εΙς 
μ\'ήμην αϊ ΆΒηναι, δ έστι τών ΑΒηνών η μνήμη στυγνούς ημάς ποιεί. 

271. ότοτοί τοϊ Μ. 272. πολέα Ι,ΛοΙιπίΛηη. 273. τασδ^ . . 

^λ^εν αϊας ΛΥβίΙ. 274. άαΐαν Γ60., ιιηάβ δααν Βίοιηβθΐά: δϊαν Μ. 

27.5. ηυηΐίί ηοίαιη οιη. Μ, &άά. ιη. 278. άλιόάι^α Μ. γρ. μέλεα γ6€., 

μέλεα παμβαφη ΚαγδβΓ. 280. ίοΓί. πλαγχτοΰς. έν σπιλάδεσσιν Η&Γ- 

(υη^. 281. ρ&Γ&^αρΙιυδ ρΓ&β&χα ίη Μ. 282. έν βολαΧσ Μ. 283. 
ιϋζε Μ. 2838(][. ίοιί. δποτμον ΙΗρσαις όυσαιανή βοάν. 286. ίΟΓί. 

ώς δαοί, 289. ^ΑΜναι Γβοο. 
ΡΕΚ8ΑΕ. 79 

μεμνησΒαί τοι πάρα 290 

ώς πολλά ς Περσίδων μάταν 
έχτισαν ευνιδας ήδ* άνανδρους, 

ΑΤ. σιγώ πάλαι δΰστηνος ίχπεπληγμένη 

χαχοΤς' ίίηερβάλλει γάρ ^δε συμφορά, 

το μήτε λέξαι μητ^ έρωτησαχ πά^η. 295 

δμως δ' άνάγχη πημονάς βροτοΐς φέρειν 

Θεών διδόντων παν δ' άναπτΰξας πάΒος 

λεξον χαταστάς, χεΙ στένεις χαχοΊς δμως, 

τις ου τέ^νηχε, τίνα δέ χαΐ πεν&ήσομεν 

των άρχελείων, δστ^ έπΙ σχηπτουχίφ 300 

ταχθείς άνανδρον τάξιν ήρήμου Θανών, 

ΑΓ. Ξέρξης μεν αυτός ζ^ τε χαΐ βλέπει ψάος. 

ΑΤ. έμοΤς μεν είπας δώμασιν φάος μέγα 

χαΐ λευχόν ί^μΛρ νυχτός έχ μελαγχίμου, 

ΑΓ. 'Αρτεμβάρης δέ, μυρίας ίππου βραβεύς, 305 

στύφλους παρ* άχτάς Βείνεται Σιλψιών 
χω χιλίαρχος Δαδάχης πληγ^ δορός 
πήδημα χουφον έχ νεώς άφηλατο' 

291. ματαίως, μηδέν βλαφάσας (01.)• 292. εποίησαν (01.). 

— δρφανάς, 295. λείπει ή προς, τφοσλέζαι, τοιούτοι δε οι συμ^ 
ψοραΐς μεγάλαις χατεχόμενοι. 298. χαταστάς: χατάστασιν του 

Θορύβου λαβών, 299. τις ου τέΘνηχεν: χαλώς πρώτον περί τών 

ζώντων έρωτ^, ώς ολίγων όντων, πα^Μστησι δέ χαΐ τό πληΘος τών 
αποθανόντων, 500. λαών αρχόντων (01.). — άρχελείων: τών 

βασιλέων, από του τών λαών άρχειν, 303. ένόμιζε γαρ αυτόν 

τεΘνάναι. 306. πετρώδεις, — Σιληνίαι αιγιαλός Σαλαμίνος, (πλη- 
σίον 2Λά, βχ Ηβδγοίι. 8. ν. Σιληνίαι Βίοιηββίά) της λεγομένης Τρο- 
παίου αχρας, ώς Τιμόζενος έν τω ς' περί λιμένων, 

293. άτοσσα μηρ ξέρξου ρ&Γ&^&ρΙιο ρΓ&βδοηρίί πι. 295. ίοτί. τό 
ρήτβ ψωνβϊν. 298. χαΐ λΙ (εοιτ. ίη χ€/ ιιιΐ)Μ. 300. άρχβλάων Κο- 

1)0ΐΐ6ΐ1ιΐ8. 302. βλέπει ψάος βεΐιοΐ. Ατίδΐ. Καη. 1028: φάοσ βλέπει Μ. 
303. 305. ρ&τ&^&ρΜ ρΓ&β&χ&β ίη Μ. 305. ΐππουσ &η1β Γ&8. Μ. 80 ΑΕδΟΗΥυ 

Τεναγών τ άριστευς Βαχτρίων Ιβαγενής^ 

^λοίσσόηληχτον νησυν ΑΧαντος πολεΤ, 310 

Λίλαΐίος^ ^Αρσάμης τε χάργηστης τρίτος^ 

ο73^ άμφϊ νησον τ^ν πελεω&ρέμμονα 

νίχώμενοί χΰρισσον Ισχυράν χ^όνα' 

τΐηγαΐς τε Νείλου γειτόνων ΑΙγυπτίου 

Αρχτεύς^ Άδεύης, χαΐ φρεσεΰης τρίτος 315 

Φαρνουχος^ οΊδε ναώς έχ μιας πεσόν. 

Χρυσεΰς Μάταλλος μυριόνταρχος Βανών^ 

Ίππου μέλαινης ^εμών τρισμυρίας^ 

πυρρών ζαπλη^η βάσχων γενειάδα 

ετεγγ\ αμείβων χρωτα πορψυρψ βαφγ^. 320 

χάί Μάγος 'Άραβος ^Αρτάβης τε Βάχτριος^ 

σχληράς μετοιχος γης^ έχεΙ χατέφΒιτο. 

^Αμκττρις Αμγιστρεύς τε πολΰπονον δόρυ 

νωμών^ δ τ' έσ&λός Αριόμαρδος Σάρδεσιν 

309. Βάχτρα πόλις Περσίδος, 310. ευφημως' χεΤται έν Σα^ 
λαψίνι. 312. τ^ν πυλυτρηρωνα Σαλαμίνα παρά το ^Ομήρου »πο- 

λυτρηρωνά τε θίσβην* (Β 502). 313. χΰρισσον. συνεχρουον άλ- 

λοις (άλλήλοις δοΐιοί* Γββ.). από μεταφοράς των άλογων ζώων των 
τυτΓτόντων τοις χέρασιν. 315. ταύτα ουχ ίχει τόν Αϊγύττηον 

χαφαχτηρα^ αλλά ποιητίχίυς διαπέπλασται, 319. τινϊς άντ\ γε- 

νιχης πυρράς γενειάδος- χάί τό ίξης, ετεγγεν (τέγγεν τα) χρίατα^ 
έβρεχε 'ζψ αίματι, — δασυτριχον (01.). 321. Μάγος έ^νιχόν^ 

^Αραβος χυριον. 322. ό έχεΤ άπελ&ών {άπο&ανών Κίτοίύχοίί) με- 

τοιχήσει τ^/ν Σαλαμίνα τί)ν σχληράν χάί πετρώδη» — έν Σαλαμίνι 
μετοιχήσας^ ε^φημως' παρ^ όσον ά\^υπόστροφος αί^τψ ή έχ ταύτης 
αψοδος γέγονεν. 309. άριστεΰς ΒΙοιηδβΙά: άριστοσ Μ. Ι^γεν^^ς Γβεο.: 1^α(γΛ)βήσ Μ. 
310. σπσ(Τ€? Ειηρβηυβ. 311. λίλάιοσ^. 312. πελιοάρέμμο^α'Μ., οοιτ. πι. 
313. ίοτί. δινούμενοί χύρισσον εΙς σχφάν, 314. γειτόνων Μ, οοη*. ιηΐ. 
315. Φερεσσευης Γβοο. , φερεσσαχ^ς Βοΐΐιβ. 316. οϊδε Γβο.: οΊ τε Μ 
319. ηυράν Μ, πυρράν ιη, 7ζυρ<Η^ν ΡθΓ8θη. δάσχειον Μ. 3.0. πορ- 

φυρή ΡοΓδΟη: πορψυρέα Μ. 321. μάγοσ Μ. άρτάμης ΓβΟΟ. 
ΡΕΚ8ΑΈ. 81 

ιώ^Βος ιαφααχών^ Σεισάμης ^' 6 Μύσως^ 325 

θάρυβίς τε ηεντηχοντα ηεντάχις νεών 

ναγός^ γένος Αυρναίος^ ευεώ^ις άνηρ^ 

χένται Βανών δείλαιος οΐ μάλ* ευτυχώς ' 

Συέννεσίς τε ηρωτος εΙς ε^υχίαν^ 

Κίλίχων άηαρχος^ εις άν^)ρ ηλεΤστον τιόνον 330 

ίχΒροϊς τνψασχών εύχλεώς άπώλετο, 

τοίώνδ' αρχόντων ϋηεμνήσ^ην τΐέρΐ' 

πολλών παρόντων όλίγ' απαγγέλλω χαχά. 
ΛΤ» αΐάί^ χαχών υφιστα ό^^ χ λύω τάδε^ 

€&χη τε Πέρσαις χσϋ λιγέα χωχΰματα. 335 

άτάρ ψράβον μοι τόΰτ^ άναστρέφας τιάλιν^ 

τΐόσον δέ πληΒος Ιρβ νεών 'Έλληνίδων^ 

ωστ* άζιώσαι Περοίχψ στρατεΰματι 

μάχην αυνάφοΛ ναίοισιν ίμβολίύς; 
ΑΓ. ηλι^Βους μέν &ν σάψ" ϊσΒ" Ιχατι βαρβάρων 340 

νοαπήν χρατψηα. χα! γαρ ^Ελλησιν μέν ^ν 

6 πας άριΒμί^ς ές τριαχάδας δέχα 

ναων^ δεχάς δ* ^ν τώνδε χωρίς ίχχρίτος' 

Ξέρξ]^ δέ^ χαΐ γάρ οίδα, χάιάς μέν ^ν 

ων ^γε πλη^ος^ αί δ^ Ι/ηέρχομποι τάχει 345 

327. άη6 πόλεως. 330. ^εμών (Θ1.). 333. λείπει τΙ> 

χαχων. 334. Ιαμβιχός 6 στίχος. 336. άναλαβών. 338. 

Λξων ^ιγψηισΒϋα^ τολμησαα, 339. τψοσβολαΐς (61.). 340. λεί' 
πει τ6 ^ν. 341. σημείωσαι τό των νεών πλη&ος τών στρατών 

αμφοτέρων. 342. τουτέστι τ'. 343. ίχ τών τ' δέχα ^σαν 

αί ήγούμεναι ώς βελτίονες. 325. ^* 6 Γβοο.: δ Μ. 329. Συέννβσίς ΤαπιβΙ)α8: σύννεσίσ (δβά 

ϋλ κηρ^ηπι, αϊ Ιβ^β σύνννβσίσ) Μ. 330. άπαρχύσ Μ, ίπαρχος Γβοο. 
332. ροεί αρχόντων βηρτα νβηαιη νΰν «άβοπρβϋ ιηΐ. 333. παρόν^ 

τ^ν δ' Γβοβ. 337. δέ Γβοο.: δή Μ. 340. βάρβαρον ΗβαΟι. 341. 
Μΐι^ β1 ϋλησι Μ. 343. νε&ν Βηχηοΐι. 345. (νεών τό πλ^ί^ος 

ΡΗϋ. Τΐιβπι. 14). δπέρχσποί ^&](6Μά. 82 ΑΕ8^ΗΥI^I 

έχατόν δις ήσαν επτά ^'• ώΒ^ έχει λόγος, 

μη σοι 3οχοϋμεν τ^^δε λειφΗψαί μάχτβ\ 

άλλ^ ώδε δαίμων τις χατέφ^εφε στματόν^ 

τάλαντα βρίσας ουχ Ισομρόηψ τυχ^^. 

Βεόι πόλιν σώζουσι Παλλάδος &εάς. 350 

ΑΤ, ετ δ(}' ^ΑΒψών εστ' απόρθητος πόλις; 
Α1\ ανδρών γαρ όντων ερχος έστΙν ασφαλές. 
ΑΤ. άρχη δε ναυσίν συμβολής τις ην ψράσον* 

τίνες χατηρξαν^ πότερον "^Έλλψες^ μάχης^ 

^ παΙς έμός^ ηλή&ει χαταυχτ^σας νεών; 355 

ΑΓ. ^ρςεν μέν^ ώ δέσποινα^ του παντός χαχου 

φάνεις άλάστωρ ^^ χαχος δαίμων πο&έν, 

άνηρ γαρ ^Έλλην έ$ Α^ψαίων στρατού 

έλΒών ελεξε παιδί σω Ξέρςι^ τάδε^ 

ώς ει μέλαινης νυχτος ιξεται xνέφας^ 360 

^Ελληνες οΐί μενοΐεν^ άλλα σέλμασιν 

ναών έπενί^ορόντες άλλος άλλοσε 

δρασμω χρυφαίω βίοτον έχσωσοίατο, 

δ δ^ ευ^υς ώς ηχουσεν^ ου ςυνείς δόλον 

346. σζ' αι ά^)ΐσταΐ' ^ σίδ\ Ίνα ^ το δΙς έχ χοινου. 349. 

τα τών Περσών ζυγά βαρησας, ηρέπε δ' αϊσιμον ημαρ Αχοίΐών^ 
(Ηοιη. θ 72). 352. ΑλχαΤος τ^άνδρες γαρ πόλεως πύργος άρεύϊος.^ 
358. άν^^ρ γάρ^Ελλψ: βουληΒέντων γαρ τών'^Ελλψων φυγεΤν διά το 
πληΒος τών Περσών^ θεμιστοχλης Σίχιννον τον παιδαγωγον επεμφε 
προς τόν Ξέρξην ώς αοτομολησαντα^ λέγοντα τω Ξέρξγ^ δτι μέλλουσι 
φυγείν ^Ελληνες, τούτο δε έποίησεν^ Ίνα έν άπογνώσει μαχησονται 
οι ^Ελληνες. 347. λείφ&ήραί-τ&οο.: ληφύ^ήναιΜ. 349. είσορρόπωι Ληίβ οογγ. Μ. 
350 — 353 ρΛΓΛ^αρΜ ρΓΛβήχΑβ ίη Μ: 350 ηυηΐίο εοηίίηυανίΐ βΐ 351 Αΐ08- 
8^6, 352 ηαηΐίο (τίΙ)ΐα1 δοΐιιΐθίζ. 350. σώζουσι Μ. 361. μενοϊεν 

Μοη1(: μένοιεί^ Μ. 362. >εών ΑΜ. έπε^ι'^ορόντες γθοο.: έπανιίο- 

ρόί^τεσ Μ. 363. έχσωσοίατο Μοηΐϋ: έχσωσοίατο Μ. 
ΡΕΚ8ΑΕ. 83 ^ΐ."* Έλλψος άνόρος ουδέ τόν Βεών φΒόνον^ 365 

τιάσεν τφοψωνεΤ τόνόε ναυάρχοίς λυγον^ 

ευτ^ αν φλέγων άχτϊσιν ηλίος χ^ονα 

ληςτ^^ χνεψας δε τέμενος αΐ^έμος λάβτ), 

τάξαι νεών στίφος μεν έν στοίχοις τρισίν, 

εχπλους φυλάσσειν χα: πόρους άλιρροΒους^ 370 

άλλας δε χυχλω νησον Αϊαντος ηέριζ' 

ως ει μόρυν φευ$οία&^ ^Έλληνες χαχόν^ 

ναυαιν χρυφαίως δρασμον ευρόντες τινά, 

ιζάσιν στέρεσ&αι χρατος ην προχείμενον. 

τοααυτ' ελεζε χάρ&^ υπ ευΒυμου φρενύς' 375 

ου γάρ το μέλλον έχ Βεών ήπίστατο. 

οΊ ο* ουχ όχόσμως^ άλλα πει^άρχφ φρεν\ 

δεΐπνόν τ επορσυνοντο^ ναυβάτης τ' άν^^ρ 

τροτΐοΰτο χώιζψ σχαλμυν άμφ^ εΰήρετμον, 

επεί δε φέγγος ηλίου χατέφ^ιτο 380 

χάί νυξ έπγ^ει^ πάς άνηρ χώπης άναζ 

367. ώς άπο Ξέρςου δ λόγος. 368. χατά περίφρασιν τον 

οΙΗρα. 369. πλήθος (01). 370. τας εξόδους. 371. 

χοινον το τάςαί. 372. άπο του διηγηματιχοΰ έπί τύ μ(μητιχόν^ 

νκ εΙ έςείλήσαιεν , φησίν. οι ^Έλληνες δραπετευσαντες., πάσιν ηπείλει 
τοις ταχβεΤσιν αυτοίς {αυτούς Ρα1β>) φυλάςαι της χεφαλης στερη- 
Ηηνοί, άτοπον δε άπεάειν πληί^ει τοσούτω {θάνατον, βέλτιον ουν 
χί*άτος^ ττ^ς τιμής χαΙ άηχης στερίσχεσ^αι ^ Ίν τ^ χράτος άντι χρά- 
τους (1. βέλτιον ουν χράτος άντι χράτους^ Γν' ί^ κράτους ήτοι ττ^ς 
τιμίως χαι άρχης στερίσχεσβαι δθουηάυιη δοΐιοΐ. γθο.). 379. χώ- 

πην ευήρετμον άμφι <τ;?«^/>ιον έδέσμευε, τροπωτηροδω (δραϋυιη δθχ 
ίθΓβ ΙίΙΙθΓαηιιη: τροπα)τηρ δε δ λώρος δ ΒίικΙοΓί θχ δοΐιοΐ. Γβο.) δεσ- 
μεύων την χώττην προς τω σχαλμω. 381. χαι νυς ίγένετο χαι 

(ρβΓϋηβηΙ Ιιαβο αά 387) ουδείς Ελλήνων ηξίωσεν, 

365. των οογγ. ίη τον Μ. 370. 371. ίηνβΓίίΙ (371. 370) Κοβοΐιΐχ. 

373. ^^ηυσίν Μ. 374. χράτόσ Μ. 378. δίϊπνόν τ' δοΛϋ^^βΓ: όεΐπ- 

»ον Μ. 380. φ^έγγοσ Μ (βχρυηχίί '9 ρηιηα ιηαηυδ). 

6* 84 ΑΕδΟΗΥυ 

ές ναϋν ίχώρει^ ηας δ* Ζήλων ίπιστάτης. 

τάξίς δέ τάξη ταψεχάλει νεως μΛχρας^ 

ηλέουσι δ' ώς Ιχαστος ^ τεταγμένος. 

χα} πάννυχοί Ο) διάπλοον χα^ίστασαν 385 

ναών άναχτες πάντα ναυτιχόν λεών. 

χαΐ νύξ ίχώρει^ χού μάλ* ^Ελλήνοίν στρίχτός 

χρυφαΐον ίχπλουν ούδαμΙ) χα^ίστατο' 

έπε/ γε μεντοι λευχόπωλος ^^ιέρα 

τιασαν χατέσχε γαίαν εΐίψεγγ^ς ΙδεΤν^ 390 

τφώτον μέν ήχ^ χέλαδος ^Ελλήνων πάρα 

μολττηδόν ηδψψησεν, ορ^ιον δ' 8μα 

ώ^λάλαξε νησιώτιδος πέτρας 

ήχώ' φόβος δί ττασι βαρβάροις ποίρην 

γνώμης άποσφαλεΤσιν ού γάρ ώς ψογ^ 395 

ποκαν' έφΟμνουν σεμνόν ^Έλληνες τότε^ 

άλλ' ές μάχην όρμωντες εΐίφυχφ βράσει* 

σάλπνγξ δ' άυτγ^ πάντ' έχέίν έπέφλεγεν, 

εύ^ύς δέ χώττης Ι^ο&ιάδος ξυνεμβολ^ 

Ιηαισαν &λμην βρυχιον έχ χελεύματος^ 400 

Βοίος δέ πάντες ^σαν έχψανέίς Ιδεΐν, 

τίί δεξών μέν τφώτον Ατάκτως χέρας 

ήγεΐτο χόσμφ^ δεύτερον δ^ δ πας στόλος 

έπεζεχώρει^ χα2 παρην όμοϋ χλύειν 

382. επιστήμων (01.). 383. της πολεμικής (01.). 388. 

ώς φόμζΒα. 398. τά. τών "^Ελλήνων έξέχαιεν χαΐ άνήγεψεν ή 

σάλπητξ, 399. ροΒιάδος: της ήχητιχης' ^ της έν υγρψ έλαυνο^ 

μενης. 402. τ^ Θεμιστοχλέους (01.). 403. τδ αριστερών χα! 

τδ μέσον. (411) τό ίμβολον λέγει* στόλον δέ λέγει παρ^ δσον εΙς 
όξΰ συνεσταλμέναι είσίν ούτως γάρ ελεγον στόλον τά άπωξυμμένα. ι 383. τάξεισ Μ. 386. νεών ΒγοποΙε. 391. ήχ^Τ Γθοβ., ίοτί. 

^χΒΐ . . πάρα• 392. εΰφήμησ^ν Μ. 394 ίη ιη&τ^β &άάΐάϋ πι. 

τάφος άέ 8(&Αΐ3ηπβ11βΓ. 398. ό* βηρΓΑ ΥβΓβυιη Μ. 
Ρ£Β8ΑΕ. 85 

πολλί^ν βσην ώ τΐάίδες 'Ελ^ήνων Ιτβ, 406 

ίλευΒερο!/τε πατρ{δ\ ΟίυΒερσυτε 9έ 

ηαΐδας, γυνάίχας^ Βεων τε πατρώων Ιδη^ 

&ήχας τε προγόνων νυν υτάρ πάντων άγων, 

χα2 μ^ παρ* ήμων Περσίδας γλώσσης /^όΒος 

ίητηντίαζε, χούχέτ' ^ν μέλλείν άχμη, 410 

εΐί^υς δέ ναυς έν νηί χαλχηρη στόΐον 

Ιπαασεν Ι^ρξεν δ* έμβοί3ίς^Ελ)ίηνιχ^ 

ναος^ χάπο^ρ€ώει πάντα Φοοβίσσης νεώς 

χόρυμβ\ έπ' άλλην δ' άλίος ηδ^σνεν δόρυ, 

τά πρώτα μέν νυν Ι^ευμα Περσιχου στρατού 415 

άντέίχεν ώς δέ π}η^ος έν στενψ νεών 

^ροιστ\ άρωγ^ δ* ουτις άλληλοις ταφην^ 

σίτο} δ* 6^' αυτών έμβόλοις χαλχοστόμοίς 

παίοντ\ ί^ραοον τίάντα χωτήρη στόλον^ • 

*Ελληνίχαί τε νηες ούχ άφρααμόνως 420 

χύχλφ πέριξ ΙΒεινον, υητιοΰτο δέ 

σχάψη νέων, Μίλασσα δ' οδχέτ' ^ν ΙδεΤν^ 

ναυαγίων π^ήΒουσα χαΐ φόνου βροτών 

άχτα} δί νεχρών χοφάδες τ έπλήΒυον, 

ψυγ^ δ* άχόσμως πάσα νοίυς ^^ρέσσετο, 426 

Ζσαΐκερ ^σαν βαρβάρου στρατεύματος* 

405. σψΛίωσαι, 408. τάφους, 411. τ^ν (μβολον παρά. 

το εΙς όξυ συνεστάλ^αι, 413. άντΙ του Περσίδας (61.). 414. 
η^ ναυν δόρυ εΊρηχεν, 415. άντ\ του δη (01.). 416. μεταξύ 
ΣαλαμΆκκ χαΐ ΑΙγίνης τ^ στενόν ^ν. 419. παψάλογον τ6 δυϊχόν. 
420. ο6χ άπλως ουδέ άδιδάχτως, 422. άντΙ του αί νηες, 423• 
ναυάγια αυτό (άβΐβ αυτό) το πά&ας, ναυαγών δέ ούτ<^ τό ναυάγησαν 
σχεχβος. διά τούτο ο5ν νσχραγίων βαρυτόνως, των σωμάτων {πτω- 
μάτων 8€ΐιθΙ. Γ6€.). — των Περσών δηλονότι, 

416. μέρ νον Μ. 417. 419. Υ6γ1)& άραη^ . . παρίΐν 6^ ί&ραυόν 

. . ϋτόλον ρβπηαΐ&ΐ Κοβοΐϋγ. 418. ΰφ* αδτών Γβοΰ.: δπ' αυτών ΒΙ. 

^ββόΐοξς 8(Αΐιΐ67: ίμβολαΐσ Μ. 425. άχόσρψ γθο. 86 ΑΕδΟΗΥυ 

τοί ο' ώστε ^ύννους η τιν' Ιχθύων βόλον 

άγάισι χωπών θραύμασίν τ' ερειπίων 

επαιον^ ερράχιζον^ οιμωγή ^' όμου 

χωχυμασιν χατειχε πελαγίαν άλα^ 430 

εως χελαινης νυχτυς ομμ' άφείλετο. 

χαχών 3ε ηλη&ος^ ουό' άν ε! οέχ' ηματα 

ατοίχαγοροίην^ οΰχ άν έχτζλησαιμί σοι, 

ευ γαρ τόό' ΤσΒί, μγι^άμ" ^μέρψ μια 

πλτ^Βος τοσουτάρώμον ανθρώπων θανεΐν. 435 

ΑΤ, αΙαΤ^ χαχών 3η πέλαγος ερρωγεν μέγα 

Πέρσαις τε χαΐ πρόπαντι βαρβάρων γένει, 
ΑΓ. ευ νυν τό3^ ισθι, μ.η3έπω μεσούν χαχόν 

τοιά3' έπ' αύτοις ήλθε συμφορά πάθους^ 

ώς τοΐσ3ε χαι 3ίς άντισηχώσαι ροπτ^. 440 

, ΑΙ, χαι τις γενοιτ αν τησο ετ έχσιων τύχη; 

λέςον τίν' συ ψ^ς την3ε συμφοράν στρατω 

έλθεΤν χαχών ρέπουσαν ές τά μάσσονα. 
Α Γ, Περσών οσοιπερ ήσαν άχμαΤοι ψυσιν^ 

Φ'^ΧΨ τ' άριστοι χευγένειαν έχπρεπεις^ 445 

427. άγραν (01.)• 428. ερείπια (ερίπια τά) χυρίο)ς τά πτώματα 
τών οΐχων νυν 3ε τά θραύσματα τών νεών. 431. λείπει την μά- 
χην. ίως ^ νυξ έπιγ'.νομένη επαυσεν αυτούς ττ^ς Ι^^^Χ^/^' 432. (ίη βηβ 
ρ»^ηαβ, ρθ8ί; ν. 432 ίΐαί βδΐ θχΐΓβηιηδ, δοπρίυιη) ^Ιων έν τοις Έπι- 
3ημία'.ς παρειναι ΑΙσχύλον έν τοις Σαλαμινιαχοΐς ψησί, 433. έψε^ 
ζης λέγοιμι^ στοιχομυθοίην, 435. πλϊ^θος ανθρώπων τοσούτον 
τω αριθμό), μήποτε οέ τοσουτάριθμον θέλει, 436. ευχαιρος ή 
τροτ:^ άπο τών έν πελάγει άτυχησάντων, 440. τ^ χαχτι (χαχών 
δοΐιοΐ. Γβο.) 3ηλονότι, 443. μείζονα, 

428. Βριπίων Μ. 429. οΙμωγη γθοο.: οιμωγήσ Μ, εύχωλη ΉοΧίη. 

Ό' 

433. στοιχαγοροίην δΟΓΪρδί: στοιχοιγαροίην Μ, στοιχηγοροίην νβΐ <τηχη' 
γοροίην ΓβΟΟ. 434. μηδάμ* ΓβΟΟ. : μηό^ 5ν Μ. 435. τασυΟτ^ άρι- 

ύ^μον Μ. 436. ϊρρω^ται Μ, οογγ. ίη ϊρρωγε ιηΐ. 438. νυν Μ. 441. 
τησδ* Ιτ* Γβο.: τησδέ τ' Μ. 445. χαϊ ευγένειαν Μ. 
ΡΕΚ8ΑΕ. 87 

α^τω τ' αναχτι πίσην έν πρώτοις άεί\ 

τεΒνάσιν αίσχρώς θυσχλεεστάτω μόρω. 
ΑΤ. οϊ^γώ τάλαινα συμφοράς χακης^ φίλοι, 

ποίψ μυόρψ ^ε τηύσδε φης όλωλέναι; 
ΑΓ. ντ/(τός τις εστί ηρόσί^ε Σαλαμίνος τόπων 460 

βοαά^ δύσορμος ναυσίν^. ?)ν δ φιλόχορος 

Πάν έμβατεύει^ πόντιας άχτης ίπι. 

ένταυΒα πέμπει τούσδ' δπως Ζτ έχ νεών 

φ^αρέντες έχ&ροι νησον έχσωζοίατο, 

χτείνοιεν εύχείρωτον Ελλήνων στρατόν^ 455 

φίλους 3* υπεχσωζοιεν εναλίων πόρων 

χαχώς το μέλλον ίστορών. ως γαρ Βεος 

νοΛον εδωχε χυόος ^Έλλησιν μάχης, 

αυθημερόν φράξαντες ευχάλχοις δέμας 

οπλοισι νοίών έξέΒρωσχον άμφϊ δέ 460 

χυχλοΰντο πασαν νησον, ώστ' άμηχανέΐν 

οποί τράποιντο. πολλά μεν γαρ έχ χερών 

πέτροισιν ήράσσοντο, τοξιχης τ* άπο 

^ώμιγγος Ιο\ προσπίτνοντες ώλλυσαν, 

τέλος δ* έφορμηΒέντες ές ίνός ρό^ου 465 

446. εις πίστιν έν πρώτοις, ο έστι πιστιχώτατοι. 450. τ^ν 
Ψυττάλειάν ( Ψυτταλίαν ιη) φησιν, ^ απέχει προσ ρον (ίηΙβΓ προσ βί; 
ρον ίπαιη ίβΓβ ΙΗίβΓ&τιιιη δραΐίαιη, ροδϋο ζτ ίη ιηαΓ^ηβ : προς ψτει- 
ρον ϋίικΙοΓί) σταδίους ε, 5που φυγοντες οι ηγεμόνες των Περσών υπο 
ΑΒηναίων άπώλοντο. 451. ό {^εος ό Πάν (01.). 452. ^ ως Ιεράς 
ούσης (1. ιερά ούσα) Πανός' ^ ως έρημος. 453. ό Ξέρξης (01.)• 454. 
άντι του μετά φθοράς έξέλ^οιεν. 457. σχοπών (01.). 458. της ναυ- 
μαχίας. 461. τους Πέρσας, 464. ί^ώμιγξ λέγεται το λεπτον σχοινίον, 

447. οίχτρώς Γβο., ίοΓί. αΐχώς. 448. οΤ έγώ Μ. 449. φηισ Μ. 

χ 
461. νηυσιν Μ. 453. δτ' έχ Είπίδίβγ: οτ' αν Μ. 464. έξσω- 

Ιοίατο Μ, ίξοισοίατο ΜδΙ&Μ. 455. στρατό-^ βχ στρατών ίθοίί ιη. 

ίοΡί. Ελλήνων άγραν. 456. ΰιεεχσώζοίεν Μ. 468. νεών γθο. 463. 

άπο Μ. 464. ώλλυσαν Γβοο.: δλλυσαν Μ. 88 ΑΈδΟΗΥΙιΙ 

καίουσί^ χρεοχοτώυσι ίυστηνων μ£λη^ 

ίως απάντων έξαηέψ&εφαν βίον. 

Ξέρξης ^ άν^ψΜ^ξεν χαχών όρων βάΒος• 

ϊ^ραν γάρ είχε παντός εϋαγη στρατού^ 

ίπ/η^λόν δχ^ν άγχί πελαγίας όΜς' 470 

βήζας δί ηέηλοίχς χάναχωχόσα/ζ λιγυ^ 

ηεζφ ηαραγγείλας δφαρ στρατεύμαη^ 

Ίψί άχάσμψ ξύν ψι^» τοιάνδε σοι 

ιφός τ^ πάροικε συμφορών πάρα στένειν, 

ΑΤ, & στυγνί δαΤμον, ώς δρ* ίφευαας φρένων 476 

Πέρσας ' πιχράν δέ τηΐις Ιμος τιμχύρίαν 
χΐιεξνων .^ΑΒψων ηυρε^ χούχ άπήρχεσαν 
ους πρόσΒε ΜαραΒών βαρβάρων άηώλεσεν 
ων αντίποινα τιαίς ίμί^ς τφάξειν δοχών 
τοσόνδε ηληΒος ηημάτων έττέσηασεν. 480 

συ δ' εΙπέ ναών άι ηεψεΰγασιν μόρον^ 
που τάσδ* ίλειπες' οΙσΒα σημηναι τορώς\ 

ΑΓ. ναών δέ ταγοί των λελειμμένων συδην 
χατ' ουρον οϊ^χ ευχοσμον αψοντοΛ φυγην, 
στρατός δ* 6 λοιπός εν τε Βοιωτών χ&ονί 485 

διώλλυΒ\ ο? μέν άμψ\ χρψο2ον γάνος 

468. ^πό τών ίίδάτων ή μεταφορά. 469. χα&αράν^ χεχω- 

ρισμενην ^ αύγάζοντα χαΐ όρώντα, λέγει δ^ τό άντιχρυ Σαλαμίνος 
δρος τον {τών τα) ΑΙγάλεων^ ως ψησιν ^Ηρόδοτος (ΥΙΠ 90). 472. 
φυγείν δηλον δτι. 475. φευσΒηνοίΐ έποίησας τών φρενών χώ άποτυ^ 
χέιν ων ^λπιζον. 478. έπΙ Δαρείου (αΙ) β&άβιη ιη. ς[α&β Ιθχϋαιη 

δΰπρβϋ). 483 βς. έχεΤ^ φησίν, άπίασιν δπου ό άνψος αύτους 

φέρει. 486. τόπος Βοιωτίας η Κρήνη. 

466. χρΒωχοποΰσι ΟΟΓΤ. ίη χρΜΟχοποΰσι Μ. 468. άνώμω$εν Μ. 469. 
ίύαίβγή Η6ΐη8ΐ6Γΐΐΐΐ8ίΰ8. 470. ηελαγίας Γβοο.: πελαογίασ Μ, 473. ϊησ 
Μ. 474. παρά Μ, πάρα ιη. 477. β^/>β Μ. άπήρχεσαν τβοο.: άχψ 
ρχ»4η Μ. 480. τοσόνόε Γβοο.: τοσών όέ ΊΑ. 481. ι^9φ•ύγασι Μ. 

481 8ς[. ο? . . ποΰ τοόσδ* ΟΤΙΐΰτοΙ:. 483. νβών Β1οιη£θ1(^. γ• ΚοΙμγ- 
ίοΐΐαβ. ίόιΐ. νβών ταγοΰχοι, 484. αίρονται Εΐιηβίβγ: άάραΰντοξ Μ. 

/ ι ΡΕΒ8ΑΕ. 89 

^ιεχτηρωμβν Ις τε Φωχέων χΒΟ¥α 

χα} Δωρίί* αίοα»^ Μηλιά τε χόλιιον^ οΐ 

Σπερχειός άρδει ηεδίον εύμενέι ποτφ, 490 

χά^ευ^ν ^μας γης Άχοί/^ος πέδον 

χα} Θεσσαλών πόλεις Ιίηεσηα¥ίσ μένους 

βοράς ίδ£ξαντ'' ί¥$α ^ πλείστοι Βάνον 

δίψιυ τε λιμψ τ'* αμφότερα γάρ ^ν τάδε, 

Μσγνητιχ^κ» δέ γαίαν ίς τε Μακεδόνων 496 

χώραν άψιχόμεσΒ\ ίπ' ^Αξίου πόρον^ 

Βόλβης Β* ίλείον δόναχα^ Πάγγαιόν τ* δρος^ 

Έδωνβ^ αΖαν. νυχτϊ δ' ίν ταΰτγ^ Βεός 

χειμων* δωρον 3φσε^ πηγνυσαν δέ παν • 

ρέεΒρον άγνου Στρυμόνος• Βεοι^ς δέ τις 600 

τδ πρ\ν νομίζων οΰδαμαυ τότ ηυχετο 

ληαίίσι^ γαιαν οΰρανόν τε προσχυνών» 

έπε} δέ τηλλά Βεοχλυτών έπαΰσατο 

στρατός^ περφ χρυσταλλοτήγα διά πόρον. 

χώστις μέν ήμων πρΙν σχεδασ&ηναι ^εοΰ 606 

αχτίνας οφμήΒη^ σεσωμένος χυρεϊ. 

φλέγων γάρ (ώγαίΤς λαμιφδς ^λίου χύχλος 

μέσον πόρον δήχε Βερμαίνων φλογί' 

πιπτον ^'.έπ' άλληλοισιν ηΰτύχει δέ τοι 

δστις τάχιστα πνευμ' άτιέρρηξεν βίου. 610 

487. οίον μετά ασώματος. 490. 6 Σπερχειδς έξ 'Ανιάνων 

(ΑΙνιάνων ΌΪΆάοτί) ^έων εΙς τόν Μηλιαχδν εμβάλλει χόλπον, 497. 
θρφχης. — λίμνη θρψχιχη. 499. τιαρά χαφόν. 600. Στρυμών 
ποταμ2>ς θρφχης. — χσΐ δ πάνυ άσεβης. 604. χρυστάλλψ πε- 

πηγάτα, — τό έξης διαττερ^. 608. διελ&έίν χα} Ι^ευσαι έτιοίησεν. 492. 1Ν$^β^ςI^8^1ι^1]6^: πόλατ Μ (πόλισμ* Γβοο.). 493. ίδέξαντοΜ. 
407. βολβήσ Μ. 601. ^ύχ^το Μ. 606. <ησωμένος βοηρβί: ^<- 

ψμένοσ Μ. 609. •ύτύχ€ΐ ΟΟ^δοΙιηθίάθΓ: •(/τυχΒΪ Μ. ι 90 ΑΕδΟΗΥυ 

δσοι 8έ λοιηοι χάτυχον σωτηρίας^ 

θργιχψ περάσαντες μόγις ηολλω πόνω^ 

ηχουσιν έχφυγόντες^ ου πολλοί ηνες^ 

ίφ* έστίοΰχον γοίία\*' ώς στένειν πόλιν 

Περσών^ ποθούσαν ψιλτάττ^ν ηβην χθονός, 515 

ταυτ έστ' άληβη' πολλά <5' έχλείηω λέγων 

χαχών δ Πέρσαις έγχατέσχηφεν &εός, 
ΧΟ, ω 8υσηόνητε οαεμον, ώς άγαν βαρΰς 

ποδοΐν ένήλου παντί Περσιχώ γένει, 
ΑΤ. όΐ 'γώ τάλαινα δίαπετφαγμένου στρατού ' 520 

ώ νυχτος οφ(ς εμφανές ενυπνίων^ 

ώς χάρτα μοι σαφώς έδήλωσας χαχά. 

υμεις δε φαυλως αυτ' άγαν έχρίνατε. 

όμως δ\ έπειδί) τ^δ' εχύρωσεν φάτις 

υμών^ ΒεοΊς μέν πρώτον ευζασί^αι Μλω' 525 

έπειτα γ^ τε χαι φ&ιτοις δωρήματα 

ηςω λαβουσα πέλανον έξ οϊχων έμών 

έπίσταμαι μέν ώς έπ' έξειργασμένοις^ 

άλλ ' ες το λοιπόν ει τι δη λωον πέλοι, 

υμάς δε χρή ^πι τοΐσδε τοις πεπραγμένοις 530 

πιστοΐσ πιστά ξυμφέρειν βουλεύματα^ 

χαι παιδ\ έάν περ δευρ' εμού τφόσ&εν μόλτ^^ 

514. τήν ΙΙερσίδα^ τ^ν εχουσαν αυτών τψ έστίαν. 520. 

πεφονευμένου (01.)• 523. ουκ αληθώς. — αυτά' άντι του τα 

όνείρατα. 524. ή υμών χρίσις η λέγουσα μοι ευξασί^αι &εοΐς 

χαΙ άαρείω, 527. πέλανον: πεπεμμένον πλακούντα, 528. οϊδα 
μέν δτι το χαχον ηδη έγένετο' άλλα χάν έπι τοΐς ζώσιν άνδράσιν 
ευξωμαι (ευξομαι ΚοΙ)θΓΐ.). 514. ώστένειν Μ, σ 8υρθΓ80Γ. ιη. 517. έγχατέσχηψε Μ. 519. 

ίνήλλου Γβοο. 520. αϊ έγώ Μ. 523. αΰτ' Μ, αότ" ' ιη. 527. 

πέλανόν Μ. 530—534 ρθ8ί 8.03 οοΐΐοοαΐ Νίΐ^ίΐίη. 530. ί)μάς 

Γβοο.: ^μάσ Μ. 531. πιστοΐσι Γβοο. 534. χαί τι Γβοο.: χέτι Μ. 

πρόσ^ψαι ΤαΓηβΙ)ΐΐ8: πρυσ&ητε Μ. ΡΕΚ8ΑΕ. 9 1 

παρηγορείτε^ χαί προπέμπετ^ ές δόμους^ 
μ^ χαί τί ηρΰς χαχόϊσι προσ&ητοίί χαχόν. 

Χ Ο. ω Ζευ βασιλευ^ νυν Περσών 53δ 

των μεγαλαυχων χάί ηολυάνδρων 
στρατίάν ϊίλέσας 

άστυ το Σουσων ήδ' Άγβατάνων 
τϊέν&ει δνοφερω χατέχρυφας, 

πολλά} δ' άπαλαΤς χερσί χαλύπτρας 540 

χατερειχόμεναί διαμυδαλέοις 
δάχρυσι χόλπους 
τέγγουσ\ άλγους μετέχουσαι. 
αϊ δ^ άβρόγοοί Περσίδες ανδρών 

πο^εουσαι ίδεΐν άρτιζυγίαν^ 645 

λέχτρων ευνάς άβροχίτωνας, 
χλίδανης ^^βης τέρφιν^ άψεΤσαι, 
πεν^ουσι γόοις άχορεστοτάτοις, 
χάγώ δ^ μόρον τών οιχομένων 
αϊρω δυχίμως πολυηεν^η, 5δΟ 

8ίτ, 1. νυν δί) πρόπασα μεν στένει 
γαι ^Ασιάς έχχενουμένα' 
Ξέρξης μεν ηγαγεν, ποποΐ, 
Ξέρξης δ^ άηώλεσεν, τοτοΤ, 

Ξέρξης δέ παντ' έπέσπε δυσψρόνως 555 

βαρίδες τε ποντίαι. 

541. χατασχίζουσαι, ένεργητιχώς. 544. άβρόγοοί αί έντρυ- 

φώααι τοις δάχρυσιν. 550. βαστάζω, 552. τών ανδρών, 

553. εις τον πόλεμον, 556. βαρίδες αϊ νηες. 540. άπαλαϊσ Μ. 541. ίοΓί. άιαμυδαλέους. 551. νίίν όη Ροτ8θη: 
νυν γαρ όη Μ. 552. άσίασ Μ, ^Ασις ΒΙοιηβοΜ. έχχεχενωμέι^α ΗβΓίηαηη 
βΐ Ρηβη. 553. μεν ΑΓη&1άα8 : Αΐέν γάρ Μ. άγαγεν Βίοιηββίά. 555 
— 64 ιη ιη&Γ^ίηβ &(1δοηρδί1 πι. 556. βαρίδεσσι ηοντίαις Γβοο. 92 ΑΕ8€ΗΥυ 

τ/7ΤΓ« Δαρείος μίν ου- 
τω τότ* άβλαβη ίηην 
τόξαρχος ηολήτοας^ 

Σουσίδαας φίλος &χτωρ\ 560 

ολΗλΙτ. 1, ταζούς τ« χα! ^λαισσίους 
αί δ' όμότΐτεροί χυανώπιβες 
νοΛς μέν ίγαγον^ ποποΓ, 
ναες δ* απώλεσαν^ τύτοΖ, 

ναες ηανωλέ&ροίσιν έμβολαϋς^ 665 

8ώ. δ* Ίίχόνων χέρας \ 
τυτ^ά δ^ έχφυγέίν Λναχτ^ 
αυτόν ώς άχούομ$ν 
Θρ]^χης άμ τηδιήρεις 

δυσχήιους τε χελεΰΒους, 570 
9ΐτ» 2, το\ δ' αρα ηρωτόμοροξ^ φεο^ 
λει^Βέντες προς άνάγχαν^ ήε, 
άχτάς άμφΐ Κυχρείας^ όα^ 
στένε χα! δαχνάζου^ 

560. βασιλεύς, 566. περισσοί οι δυο δέ χα} τό ώς* τό δ* ίξης' 
μόγις δέ διαφυγέίν άχουορυεν τους χείρας Ίαόνων τόν β&αχτα. 568 
(ί. 567). 8 ^μεΐς λέγομεν παρ^ ολίγον. 571 (574). περί ταίν τεΒνηχό' 
των έν Σαλαψίνι, — τφωτόμοροι: οι τφωτοι αποθανόντες, τό έξης 
τούτου έστι\ σχύλλονται (σχύλονται ιη) τφός άναυδων, 572. τφδς 
άνάγχαν: τ^}ν του θανάτου, ^Ομηρος' ^έπεί χατά μοίρ* έπέδησεν• 
{λ 291). 573. της Σαλαμίνος, 574. παραγώγως άντ\ του δάχνου. 557. τ(ΐΓΓ< Γβο. : τ( ποτ» ιη. 559. πολιήταις Υίοίοιΐαβ : πολήταισ ιη. 

ο 
560. σοξβΜαίς τοοο.: σουσιόίσιη (ο βυρθΓββΓ. ιη^). 561. τβ χαΐ Γβο.: τ» 

γάρ χαΐ πι. 56ΐ8ς. θαλασσίους λινόκτεροι δοΐΐΰβίζ. 565. πανωλέ^ροΐ' 

σιν Γ600.: πανολίθραησίν^ ο ίη ω &1) ιη^ ιηΰ(&1ο, Μ. 566. αΊ τ^ . . χέρες 

Εη^6Γ, ^^δ^ . . χέρες ΡίηάοΓί. 569. άμπεόιήρεισ Μ. 570. όυσ- 

χίμους Ατη&Ιάυβ: δυσχειμίρουσ Μ. 571 8ς[. πρωτομόροω^ ψ^^ψ ^Ψ 

φθέντες (ληφθέντες Γ600.) προς ά)»άγχας Βίοιη&βΐά. 573. άχτάσ άμφι 

•η' 
χυχρε(ασ Μ (π βηρβΓβΟΓ. πι). ΡΈΒ8ΑΕ. 93 βαρύ 8' άμβόασον οό- 575 

ράνι* αχη, όά, 

τείνε 8^ δυσβάυχτον 

βοάτίν τάλαιναν αύδάν, 
αηίΪΒίν, 2. γναοΐζόμενοί 8' άλΙ δεητά^ φευ^ 

σχύλλονταί τφός άναυδων^ ήέ^ 580 

παίδων τας αμίαντου^ όά^ 

πενθεί δ' άνδρα δόμος στερηΒείς' 

τοχέες δ* άπαιδες έραδοίΐ" 

μάνί' Λχη, όα, 

δυρόμενοί γέροντες 585 

τό παν δΙί/ χλύουσιν άλγος. 
9ΐτ. 3. τοί δ' άνά γαν Άσίαν ^ν 

οίχέτι περσονομοϋντοί, 

ούδ* Ιτι δασμοφορουσίν 

δεσηούΰνοίσιν άνάγχαις^ 590 

οι^δ* ίς γαν τφοπίτνοντες 

δζοντοΛ' βααιλεία 

γάρ δίόλωλεν Ισχύς, 
αηίιβίτ, 3, οΜ^ Ιτι γλώσσα βροτοΊστν 

575. ϊως τοΌ ουρανού βόησον τά. αχη, 577. Βρηνητιχήν (01.). 
578. βοητιχψ, 580. των Ιχ^ΰων. 581. της Βαλάσσης' αό- 

τίΐ/ν γάρ λέγει άμίαντον. 582. λείτχι πάς, 588. υηό Περσών 

όίρχονται. 592. τα τοιαύτα πάντα χτητιχά μαχρδν ίχει τό ά• 

— (591) σΙ γάρ βασίλεΐαα εχουσι τούτο, 594. ούδένα γάρ δεδία- 
σιν οΐ υτΐήχοοί ίτι. ήλευΒέρωται ουν αυτών ή γλώσσα προς τδ χα^ 
χηγορεΤν βασιλέα. 579. <Τ 'Αλοσύδνας Ν&1)6Γ. 580. σχύλλονται γθοο.: σχόλονται Μ. 582. δόμο β1 ίη πΐΑΤ^. ζτ Μ. 583. τοχί^ς ΡοΓβοη: τοχ^Βσ Μ. 583 8ς[. 
άχοίά^ς ίρρανταί όαίμόνι* Γββο. , άπαιδες όαιμόνί* ΡοΓβοη, ίοΓί. άποίδες 
ούράί^ί*, 591. ϋύά* Ηβ&(1ι: οίττ* Μ. ηροκίτνοντΒς Γβοο.: προ^πίτνον- 
τεσ Μ. 592. άζονται Η&ΐιη: Αρξονται Μ. βασίλαα Γβοο.: βασίλεια• 

ή βαβύχχή Μ. 94 ΑΕ80ΗΥ1.Ι 

έν ψυλαχαΤς' λέλυταί γαρ 595 

λαός έλευί^ερα βάζειν^ 

ώς έλύΒη ζυγυν άλχάς. 

αϊμαχβεΤσα δ^ αρουραν 

Αϊαντος περίχλυστα 

νάσος έχει τα Περσών* 600 

^Τ, ψζΧοι^ χαχών μεν δστις έμπορος χυρεΤ^ 
έπίσταται βροτοΊσιν ώς^ όταν χλύδων 
χαχών έπέλί^τ^^ πάντα δειμαίνειν φίλεΤ' 
όταν δ^ ό δαίμων ευρογ^^ πεποώέναι 
τον αυτόν αίει δαίμον' ουριεΐν τύχης. ήθ5 

έμοί γαρ ηδη πάντα μέν φόβου πλέα' 
έν ομμασιν τάνταΤα ψαινεται βεών^ 
βο^ δ^ έν ώσΐ χέλαδος ου παιώνιος, 
τοία χαχών εχπληξις έχψοβέΐ φρένας, 
τοιγαρ χέλευ&ον τήνδ^ άνευ τ' οχημάτων 610 

χλιδής τε της πάροώεν έχ δόμων πάλιν 
έστειλα^ παιδος πατρί πρευμενεΐς χοάς 

597. ή άλχή. 600. σώματα. 601. ε&ος εχουσιν οι δυ^ 

στυχουντες δυστυχίαν φαντάζεσβαι^ οι δε εύτυχουντες εύτυχίαν. 
605. ουριεΤν: ούρωδρομεΐν. παρά το '^Ομηριχόν (σ 136)* »τοΓος γαρ 
νόος έστϊν επιχθονίων ανθρώπων, οίον επ' ημαρ άηηι^σιν.ν. 607. 

άνταΤα: εναντία μοί φαίνεται τα ί^εών οίον^ άντιχειμένους ημίν δρώ 
τους {^εούς. 608. ου παιώνιος^ άλλα ψ^αρτιχός. 612- πατρ\ 

παιδός. — (Ιθ^ϋιΐΓ ροδί ν. 618 ίη ήηβ ρα^^ίηαβ) σημείωσαι το είδος 
τών χοών. 697. ίοΓί. οίς. άλχήσ, η ίη α ιηυΐαίο, Μ. 598. άρουραν ΡθΓ8θη: 

άρουρα Μ. βΟΟ. Περσάν ΒΙοτηύΒΐά. 60\. έμπειρος τβοο. 0ΟΙ$({({. 
ίοΓί. φίλοι^ βροτείων δστις έμπερης χυρεϊ^ έπίσταται, χαχών μεν ώς δταν 
τινά χλύδω)^ έπέλβτ^. 605. τύχας Βίοιηβθΐά, ρΓΕβδίΛί τόχην ^ ςαοά 

Βίοιηβθΐάίο 1;ηΙ)αί1; ΒίηάοΓί. 607. ^μμασι τ' ά)^ταια Μ. 612. 

έστειλα Γβοο.: έστείλατο Μ, ίοΓί. ^στειλα^ τέχνου πατρι. ΡΕΚ8ΑΕ. 95 

φέρυυσ^, άπερ νεχροίσι μειλιχτηρια, 

βους τ άφ" άγντ^ς λευχυν ευποτον γάλα, 

της τ' άνΒεμουργου στάγμα^ ηαψίφαιζς μέλι, 615 

λφάσιν υδρηλάίς παρθένου ηηγης μέτα^ 

άχήρατόν τε μητρός άγριας άπο 

ποτό ν παλαιάς αμπέλου γάνος τόδε' 

της τ* αιέν έν ψυλλοισι ί^αλλούσης βίον 

ξανθής έλαίας χΰψπος ευώδης πάρα, 620 

άνθη τε πλεχτά, παμφόρου γαίας τέχνα. 

άλλ\ ώ φίλοι, χοαισι ταΤσδε νερτέρων 

ύμνους επευφημείτε, τόν τε δαίμονα 

ΔαρεΤον άναχαλεΤσ&ε, γαπότους δ^ έγώ 

τιμάς προπέμφω τάσδε νερτέροις ΒεοΤς, 625 

ΧΟ, βασίλεια γύναι, 7:()έσβος ΙΙέρσαις, 

συ τε πέμπε χοάς θαλάμους υπο γης, 

ημείς θ^ υμνοις αΐτησύμεθα 

φθιμένων πομπούς 

εΰφρονας είναι χατά γαίας. 630 

άλλα χθόνιοι δαίμονες Ιίγνοί, 

Γη τε χαι Έρμη, βασιλεϋ τ' ένέρων, 

πέμφατ ενερθεν φοχην ές φώς' 

εΐ γάρ τι χαχών άχος οιδε πλέον, 

μόνος άν θνητών πέρας εϊποι. , 635 

614. λευχης, ξ άγελαίας, η άσινοΰς. 615. φαιδρόν (01.). 616. 
αΰν υδατι ττηγαίω. — χαΒαράς (01.)• 617. άγριοποιοϋ διά την μέ' 
Βην. 619. άει γάρ έχει τα φύλλα' δώ τφοσέθηχεν ΐίέν φυλλοισι 

ϋαλλούσης€ (Βαλούσης πι) προς τον χαρπόν, ου γάρ διηνεχης. 621. 
στέμματα. 623. ώς θε^ς γάρ παρά ΙΙέρσαις τιμάται. 626. τί- 
μία παρά Πέρσαις (01.). 633. την Δαρείου. 

613. μβίλατηρια Γβοο.: μηλιχτήρια Μ. 621. πληχτά Μ, •β• βπρθΓ 

η βοΗρδίΙ ιη. 6238(1. ίη πι&γ^. ^γ Μ. 624. άναχαλεισ^β Γ600.: 

άναχαλέίσϋαί Μ, άγχαλεϊσΒ* ΒίηάοΓί. ^ 96 ΑΕδΟΗΤυ 

«<Γ. 1. ^ /5' άί^ι μου μΛχαρίτας 

Ισοδαίμων βαχηλευς 

βάρβαρα βαψηνη 

Ηντος τά ηαικιίολ^ αϊ- 

α)ή δύσΒροα βάγματα; 640 

παντάλαν* άχη δίΰφοάσω; 

νέρΒεν &ρα χλύει μου; 
αηϋβίτ. 1. άλλ^ συ μοι^ Γα τε χαΐ άλλοι 

χθονίων άγεμόνες^ 

δαίμο)Κί μεγαυχη 645 

ϊόντ* αΐνέσατ* έχ δόμων^ 

Περσαν Σουσίγενη ^εόν * 

ττέμττετε δ^ ανω οίον ουπω 

ΠερσΙς άΙ* έχάλυψεν. 
9ΐν. 2. ^ φίλος άνήρ^ φίλος δχ^ος* 650 

φίλα γάρ χέχευ&εν ^^Βψ 

Άίδωνεΰς δ' άναπομ- 

τώς άνείης ^Αϊδωνευς 

Δαρείον^ οίον αναχτα Δαρειάν^ ήέ, 
αηΗβίτ, 2. ούτε γάρ άνδρας ηοτ^ άηώλλυ 655 

πολεμοφ^όροισιν αταις^ 

Βεομήστωρ δ* έχιχλψ 

686. μαχαρίτης ο τε^νεώς^ μακάριος 6 ζίυν. 640. Βρηνη^ 

τιχά, 645. τόν χαταχθυνιον. 646. αΐνέσατε έλ^εΐν έξ^Αιδου. 

650. τάφος (βαπρύί Μ). 654. τόν μόνον γενόμζνσν βασιλέα διά 

τ6 χηδεμονιχόν, ίοιχε δέ 6 Δαρείος χα! Δαρειάν λέγεσΒαι. 1^ τ^μ 
Δαρείαν φυχ^ν άνάπεμφον, 

636. μου γ600. : μοί Μ. 639. Ιέντοσ Μ. 640. βάγματ^ , ^ Ι>ίη^0Γί. 
641. ίοΓί. λίαν βοάσω; 645. μεγαυχη Γ66. : μβγαλαυχη Μ. 646. ΥβΓβαί 

&ά8€ηρ8ί1: ιη 1ϋΐ6Γ&ιη α (βο. ρηιη&ιη ΙίΙΙβΓ&ιη βοΐιοΐϋ αΐνίϋαη^ ς[ΐΐοά ροβίτ 

ε 
ιηοάππι &1ΐο Ιοοο βχ&τ&νίΐ;). 648. πέμπεται Μ. τόν οίον Βοίΐΐθ. 650. 

άνήρ Βνηΐθ]τ: άν^ρ Μ. φίλος Ατη&Μυβ: ^ φίλασ'Ά. 653. άν^ίης ΒπιιιοΙε: 

δ» βΙ^ΙΑ, 664. δαρ»{άν μ, 056. ούό^ Όνηάοτί. άκώλλυ τ^οο.: άχόλλυ "Ά Β£ΚδΑ£. 97 

σχετο Οέροΰας^ ^εομηστωρ δ' 
ίσχεν^ έπε} στρατόν ευ ίΐϊοδώχει^ ήέ. 
Ην, 3. βαλλήν αρχαίος βαλ^ν 6βΟ 

ί^ι^ ίχου, 

ίλ&* έπ άχρον χόρυρ" 
βον δχ^ου^ χροχόβατιτον 
ποδός ευμχψιν άε^ων^ 

βασίλείου τιάρας 6β5 

ψάλαρον ηίψαυσχων. 

βάσχε πάτερ άχαχε Δαριάν^ οϊ. 
αηί\»ίτ, 3, ^ως χαινά τε χλίη^ς 
νέα τ' άχη 

δέσποτα δεσπότου, 670 

ψάνηΒί. Στυγία γάρ 
τις ^π' άχλυς πεπόταταΐ' 
νεολαία γάρ ηδη 
χατά ηαίσ' δλωλεν. 

βάσχε πάτερ άχαχε Δαριάν^ οΊ, 675 

βροά, αϊαΤ αίαΐ. 

ω πολύχλαυτε φίλοισι ^νών, 
τι τάδε δυνάτα δυνάτα 

659. ιηώ τον ίαυτου πόδα ηνιόχει. 660. βαλΧηνα τόν βα- 

σιλέα* ΕΙπρορίων δέ Θουρίων φησί τ^ν διάλεχτον. — βαλλήν: βύοη^ 
λευς χατά θούριους, 664. είδος υποδήματος. 665• τιάρας: 

της χυρβασίας. 666. φαίνων^ δειχνύων της περιχεψαλαίας τόν 

λόφον, 675. ώς έπψδ^ χέχρηται τ^ *βάσχε πάτερα, 678. 

άντϊ του δυνάστα. 669. 6π«Α»χ« Μ, ε$ έποόώχει πι, «^ ποόοόχΒΐ Βίηάοτί. 661. αο» 
Μ. 666. τίέρας 1βιηιιι& βεΐιοΐ. : τήρΛ^ Μ. 667. δαριανοί Μ, όαί^ 

ε 
ρ9ξάν οϊ ιη, ίοτί. ^α/ΜαΓβ. 678. νεολαία Μ (ε 8ΐιρ6Γ80Γ. πι). 98 Α£δΟΗΤΙιΙ 

ηερϊ τψ σ^ δίόυμα Βιαγόεν άμάρτια 

ηάσψ γ§ί τψόε βθΟ 

έζέ^ιντοί τρίσχαλμυοί 

ναες άναες άναζς, 

εΤδωλον ω πιστά πιστών ι^λιχές &* τζβης έμης 
Δαρείου, Πέρσαι γεραίθ(\ τίνα πόΧις πονεΐ π6νον\ 

στένει^ χέχοτιταί, χα! χαράσσεται πέδον. 685 

λευσσων δ' αχοιτιν τί)ν έμ^ν τάφου ττέλας 

ταρβώ^ χοάς δέ τφευμεν^ς έδεξάμην. 

υμεΤς δε Βρψέίτ^ έγγυς έστώτες τάφου 

χαΐ ψυχαγωγοις δρ^ιάζοντες γόοις 

οίχτρως χαλεΤσ&έ μ\ έστΙ δ* ούχ ευεζοδον, 690 

άλλως τε πάντως χοΐ χατά χιόνος ^εο\ 

λαβείν άμείνους είσΐν ^ μεΒιέναι. 

δμως δ* έχείνοις ένδυναστεύσας έγώ 

^χω' τάχυνε δ\ ως αμεμπτος ω χρόνου. 

τι έστι Πέρσαχς νεοχμόν εμβριθές χαχόν; 695 

βίν, ΧΟ, σέβομαι μεν προσιδέσ^αι^ 

679. δΰο^ Πέρσου χαΙΞέρξου. — άμάρτια: όμοϋ αρμοσμένα, τινές 
(ρβΓ οοιηρβικϋιιιη, ςηοά γρ,^ δβά &οίΐ6 οοιηιηηΙ&ΙιΐΓ βο ςηοά τινές 
δί^δο&Ι) δέ τα αμαρτήματα. 682. αί μηχέτι νηες, άπώλοντο 

γάρ» 683. ϋποχρίνεται 6 Δαρείος, — έχ πιστών πατέρων πιστοί 
υίοί. 689. μεγάλιυς Βρψουντες. 690. ούχ ευέξοδον: ού δυ- 

νατόν ταχέως έξιέναι, άπολογέίτοίΐ δέ ως βραδυνας, 693. με- 

γάλα δυνηθείς παρ^ αυτόΐς. 695. νεωστί τιαρά τ^ν αΙχμ^ν γε- 

νόμενον (1. γενόμενον^ παρά. τ^ν αιχμήν). 

679. αμαρτία Μ, δι* άμάρτια ιη. 680. πα^αν χάν τάνόβ Μ, πάσαι 

οι 
γάι τάιόε €θΐτ. ιη. 681. έξέφ^ινται ΒΙοιηβθΜ: ίξέφυντ* (οι 8ΐιρθΓ80Γ. 

ϊ 
τα) αί Μ, έξέφ&ιντ^ αΐ νβΐ έξέφ&ιν^' αί γθοο. 684. πόλεισ (< βαρβηοΓ. 

ιη) Μ. 689. οργιάζοντας ΚοΙ)θΐΐ6ΐ1α9 : ρο^ιάζοντζσ Μ. 690. χα- 

α 

λεΐσ^6 Γθ<χ.: χαλεισ^αι Μ. 694. τάχυνε Μ (α βαρθΓβΟΓ. ιη). 695. 

ένβρι^σ Μ, έμβρι&έσ πι. 696. σέβομ^ Μ. ΡΕΒδ ΑΈ. 99 

σέβομοΛ δ^ άντία λέξοΛ 
σέ^εν άρχοΛψ τιερί τάρβει. 
ΔΑ» άλλ' έπεί κάτωθεν ^λ^ον σοις γόοις ηεηεισμένος^ 

μη τι μουαστηρα μυΒον^ άλλα συντομΌν λέγων 700 

εΙτά χοά τΐέραινε πάντα, τ^ν έμ^ν Μώ μεΒείς. 
ΟΛίΜΓ. ΧΟ. δίεμοί μλν χαρίσασ&αα^ 
δίεμαι δ* άντία φάσΒαα^ 
λέξας δύσλεχτα φίλοιαιν. 

ΔΑ, άλλ^ ίπεί δέος ηαλαών σοϊ φρενών άν^ίατατίκ, 705 

των έμών λέχτρων γεραια ξυννομ^ ευγενές γύν(Κψ 
χλαυμάτων λήξασα τώνδε χαΐ γόων σαφές τι μοι 
λέξον. ανθρώπεια ο' άν τοι ττήματ* άν τυχοι βροτοΐς. 
πολλά μεν γάρ έχ θαλάσσης, πολλά δ* έχ χέρσου χαχά 
γίγνεται ^νητοϊς^ δ μάσσων βίοτος ^ν τα^^ ηρόσω, 710 

ΑΤ. ω βροτών πάντων υπερσχών υλβον εΐηυχεί πότμω^ 
ώς, Ιως τ' ελευσσες αυγάς ^λίου, ζηλωτδς ων 
βίοτον ελαιώνα Πέρσαις ως ^εδς διήγαγες^ 
νυν τεί σε ζηλώ ^ανόντα^ πρΙν χσχών Ιδεϊν βάΒος, 
πάντα γάρ^ Δαρεϊ\ άχοΰστ) μυΒον έν βραχεί χρόνφ• 715 
δίοπεπόρ&ηται τά Περσών πράγμα&\ ως εΙπέιν έπος, 

ΔΑ. τίνί τρόπφ; λοιμού τις ^λ^ε σχψττός^ η στάσις πόλβξ\ 

ΑΤ, ουδαμώς^ άλλ^ άμφ' *ΑΒψας πάς χατέφ^αρται στρατός. 

700. μηχους έχόμενον. 702. τά τφδς χάριν εΙπεΤν δεδίαμέν 

σοι. 703. δέδια. — άλη&ευσαΐ' λί/τη^^ήσ]/^ γάρ, 708. γνώμη 

710. έν τω μαχρω του βίου χρόνψ. — ό μείζων (ΟΙ.)• 714. 

ρταββοηρίαπι γ (ί. β. γνώμη), 716. σημείωσαι το ως έπος εΙπεΐν 
(1. ειπείν έπος). ' 699. πεκΛίσμένοσ αάάΐάίΐ ιη. 702. 703. διεμαι Ηβπη&ηη : όείομαι Μ, 
όίυμαι•τΒοο. 705. ρβΓβοη&ιη οπι. Μ, αάάίάΐΐ ιη. παλαών σοι Μ. 707. 
αψεσ οοιτ. ίη σαφέσ Μ. 708. όη τοι ΒίηάοΓί. 710. γίνεται Μ. 

711. εΰτυχεϊ πάτμψ ΓβΰΟ.: εύτυχη (βΓ ίη ^ ιηαΐ&ΐηιη ίη 1ίΐΐιτ&) πότμον Μ. 
715. βραχεί Ιόγψ Γβοο. 716. έίπβϊν ίπος Γβοο. (βΐ ηο1&1ίο βοΐιοΐ.): 

ίκοσ εΙπεϊν Μ. 718 — 740. ρ&τ&^τ&ρΜ ρΓ&6βχ&6 ίη Μ 

7* 1 100 ΑΕ80ΗΥΜ 

ΔΑ. τις δ* έμων ίχεΤσε ηα^Βων έστρατηλάτει; ψράσον. 

ΑΤ, θούριος Ξέρξης^ χενώσας ηασαν ηπείρου πλάχα, 720 

ΔΑ. ηεζί^ς ^ νοίύτης δέ ηεϊραν τψδ^Ιμώρανεν τάλας\ 

ΑΤ. άμφότερα' Βαζλοΰν μέτωπον ^ν 8υόΐ¥ στρατευμάτοιν. 

ΔΑ. πώς 8έ χαΐ στρατός τοσόσδε πεζός ψυσεν περάν; 

ΑΤ. μηχανσίς ίζευξεν ^Ελλης πορ^μόν^ ώστ' ίχειν πόρον. 

ΔΑ. χ(ύ τό8' έξέπραιξεν^ ώστε Βόσπορον χλ^σαι μέγτα^; 726 

ΑΤ. ώ8* ίχεί' γνώμης Βέ που τις Βαιμόνων ξυνήφατο. 

ΔΑ. φεΰ^ μεγοίς τις ^λ^ε δαίμων^ ώστε μί) ψρονέΐν χαλώς. 

ΑΤ. ως ΙΒεϊν τέλος ταχρεστιν οων ψυσεν χαυίόν. 

ΔΑ. χα} τι δί) πρά^ασιν αυτοες ώδ' έταστενάζετε; 

ΑΤ. ναυτιχός στρατός χαχω^είς τκζόν ώλεσε στρατόν. 730 

ΔΑ. ώδε παμπηδψ δϊ λεώς πας χατέψ^αρται δορί\ 

ΑΤ. προς τάίδ^ ώς Σουσων μεν άστυ παν χενανδρίαν στένει. 

ΔΑ. ώ πόποι χεδνης άρωγης χάπιχουρίας στρατού. 

ΑΤ. Β(ΐχτρίων δ' ερρει πανώλης δήμος ουδέ τις γέρων. 

ΔΑ. ώ μέλεος^ οΐαν αφ ^βην ξυμμάχων άπώλεσεν. 735 

ΑΤ. μονάδα δέ Ξέρξψ ερημον ψασίν ού πολλών μέτα 

ΔΑ. πώς τε δ^ χαϋ τηΐ τελευτάν; εστί τις σωτηρία; 

719. Ηρόδοτος (VII 2) Γ φηο} Δαρείου παΐδας εϊναι, Έλλάνι- 
χος δέ ίά. 720. τό &πλωμα^ περιψραστιχώς τ^ν ητζειρον. 722. 
χα\ ναυτιχόν χαΐ πεζόν (01.)• 724. ώστ^ έπέχειν τυ υδωρχαΐ συνέ- 
χειν τόν πορον. 725. τόν Έλλησποντον (01., β1 ίη ιηαΓ^. 8αρβηθΓβ 
&ηΙβ 708 Ιβ^ρΙιΐΓ Βόσπορον: τόν'Ελλησποντον). 726. ϊσως χα! συνήρ- 
γησεν αυτφ δαίμων τις. 730. τών ναυτιχών φ^<ψέντων οι έν ψυταλία 
(Ψ'υτταλείψ δοΐιοΐ. γθο.) ευάλωτοι γεγένηνται. 733. της άπολομένης. 
734. ο έστι πάντες νέοι. 737. διατφάττεσΒαι. — έν ερωτήσει. 

υ 
721. ναίίτίσΜ, ναύτησ τη. 722. <ί^οΓν στρατΒυμάτοιν Γβοο. : δοωϊν 

στρατηλάτοιν Μ. 723. τόσσοσ ΰε Μ. ^^νυσεν πέρά\» Μ. 725. χληίσαι 

Μ, ει βυρβΓ ^ί 80ΐΊρ3ίί πι. 726. ώδ^ Μ {ρ ίηδβηιίί ιη). 728. 9^νυσζ¥ 
Μ. 782. οόα&ν Μ, σούσων πι. μχγ* άστυ ΛνΜβγβΓ. χενανδρία, 1ί(- 

16Γ& Απ&ΐί (ν?) οΜϋΙβΓ&ΐΑ, Μ. • 733. χάπιχουρια Μ, σ &<1ρίιιχί( πι. 
734. οό &ή Ηατίτιη^. ΡεΒ3λ£. 101 

ΑΎ. Λσμενσν μολεΐν γέφυραν γαίιν δυοίν ζ^υχτηρϋπα^, 
ΔΑ. ΧΟΛ ηρί^ ίρΛφον σεσώσΘαι η^ν^β, τοΕττ' ίτητυμον\ 
ΑΤ. να/• λόγος χρατέι σαψη\^ς τούτο χοΙρχ &€ στάσις. 740 

ΔΑ. φ^ο^ ταχεία γ' ^λ^ε χρησμών ηραξις, ίς δέ παίδ* ίμύ¥ 
Ζευς άπέσχηφεν τελευΗ)ν θεσφάτων ίγώ δε που 
δ(ά μαχρου χρόνου τάδ^ ηυχουν ίχτελευτησειν $εούς. 
άλλ* δταν σπευδτ) τις αίττός^ χω ^ός συνάπτεται, 
νυν χαχών εοιχε πηγί) πάσα* ηΰρησ&αι ψίλοις. 746 

παις δ^ έμος τάδ* οό χατειδώς τ^υσεν νίω βράσει* 
Ζστις ^ Ελλησποντον ίρόν δουλον ως δεσμώμασιν 
ηλπισεν σχησειν ρέοντα^ Βόσπορον Ι>όον ^εου^ 
χαΐ πόρον μετερρύ^μιζε, χα} πέδαις σφυρηλάτοις 
περιβαλών πολλ^ιν χελευΒον ψυσεν πολλω στρατφ, 750 

ΒνητΙ^ς ων Βεών δί πάντων φετ\ οΐβχ εΙ>βουλίφ, 
χαΐ Ποσειδώνος χρατήσειν. τους τάδ* οΰ νόσος φρενών 
είχε παιδ' έμόν; δέδοιχα μ^ πολύς πλούτου πόνος 
ουμος άνθρώποις γένηται του ψΒάσαντος αρπαγή. 
ΑΤ. ταύτα τοις χαχοΐς ομιλών άνδράσιν διδάσχεται 755 

ούριος Ξέρξης ' λέγουσι δ' ώς συ μέν μέγαν τέχνοις 

738. τον^Ελλησηοντον^ υς ζεύγνυσιν ^Ασίαν χαΐ Εύρώπην, — γρ. 
φυγείν (01.)• 740. αμφιβολίας (αμφιβολία ΥίοΙοηιΐδ). τούτο ούχ 
άδηλον. 741. ως του Δαρείου (μαντείου ΚίΓοΙιΙιοΐΒΓ) είπόντος 

αύτ^ν άποβαλειν πολΰν στρατόν. 744. οταν^ ψ^ί^ί•» οπουδά^ τις 

εΙς χαχά ^ εΙς χαλά, 6 Βεος συνεπιλαμβάνεται. 747. διά το 

ιδρΰσΒαι αυτόθι Δώς ίερόν^ ώς Μνασεας' ^ τόν άνειμένον^ ώς ^ιερδν 
ΙχΒύν€ (ΗοιηβΓ. Π 407.). 758. δέδοιχα μή δ πολύς πλούτος άρ^ 

παγξ 6 έμος ύπύ του ψΒάσαντος. 754. του χαταλαμβάνοντος (01.). 

738. γαιν ιη&τ£^ο Αβίεβνί: ίν Μ. δοιοΐν Μ. 740. χούχ ΒΙοΜβΙά: 

;'' οΰχ Μ. 741 β1 755. "Ατοσσα. Δ — ρπιββχϋ Μ. 742. έκέσχη- 

φεν Γβΰο. 745. %ύρ^σΒαι Μ. 746. 750. ηνυ^εν Μ. 751. Βεών 

τβ Γβο. , ώρ δέ Β»ών τβ ΟοβάβΓίβίη. 752. νόοσ Μ, νό^οσ οοπ. ιηΐ. 

754. αρπαγή οοπ. ίη άρπαγήι Μ. 755. ταΰτά τοι Ώίηάοτί. 756. 

Ξέρξης λέγουσιν ώς ΟΟΗΑυρΙ. μέγαν γθοο.: μέγα Μ. 102 ΑΕ80ΗΥΙ.1 

πλοστον ίχτήσω συν οΐίχμ9^^ τ6ν ^' άνανόρίας υπο 
ίνδον αίχμάζαν^ ηατρφον δ' δλβον Μίν σϋξάνειν. 
τοιάδ* ίζ ανδρών ονείδη ηολλάχις χλύων χαχών 
τψδ' ίβούλευσεν χέλευ^ον χα} στράτευμα ίψ^ Ελλάδα, 760 
άΑ. τοίγάρ αψΐν Ιργον Ιστίν έξεφγασμένον 
μ£γιστον^ άείμνηστον^ οίον ούδέπω 
τόδ* άστυ Σουσων έ$εχείνωσεν πεσόν^ 
έξ ούτε τιμ-^ν Ζευς άναξ τήνδ* ώτιασεν^ 
Ιν* ανδρ* άταίσης Άσβος μηλοτρόφου 765 

ταγέΐν^ ίχοντα σχψιτρον είΒυντηριον, 
Μηδος γάρ 1}ν 6 πρώτος ^γεμών στρατού, 
άλλος δ^ έχείνου πα?ς τόδ^ Ιργον ψυσεν 
φρένες γάρ σύτου ^υμ}>ν φαχοστρόφουν. 
τρίτος δ' άπ' αυτού Κυρος^ ευδαίμων άνήρ^ 770 

άρξας ε^ηχεν ηασιν είρηνην ψίλοις* 
Λυδών δϊ λαόν χαΐ Φρυγών έχτησατο^ 
^Ιωνίαν τε ιζασαν ^λασεν βί^• 
^ε6ς γάρ οΐβχ ^^χΒ7^ρεν^ ως έυφρων Ιφυ, 
Κΰρου δί παις τέταρτος ηυθυνε στρατόν. 775 

πέμπτος δί Μάρδος 1}ρξεν^ άΐσχύνη πάτρ^ 

758. οίχουρεΐν. 761. τοΤς τφοτρεφαμένοις. — (763) εΙς φ^ορά,ν 
χωρησαν, 768. έχενώ^η τά Σούσα, 769. δ Αρταφέρνης^ δν 

ίτυμολογεΊ δ άρτιας ίχων φρένας, — 6 'Αρταψένης έξ ετυμολογίας. 
770. (ίη ιη&Γ^^ηβ βηρβηοΓβ αηΐβ ν. 751) Κύρος τφώτος τφοσεχτη^ 
σατο Πέρσαις τ^ν άρχ^ν Μήδων άφελόμζνος, Κύρου υιός Κίχμβύσης, 
αδελφοί δε χατά ^Ελλάνιχον Μάραφες^ Μέρφις, 773. συνήγαγεν 

τ^ Ιδίψ δυνάμει. 775. Καμβύσης. 776. ττέμπτος δϊ Μάρδος: 767. ψ γαρ Μ (βηρβΓδΟΓ. ιη). 769. ψαχοστρόφοον Ροηοη : ο2- 

αχοστρόφσυν Μ. 773. ^λασ• Μ. 774. ήχ&ηιρεν Μ. 775. ι^^^- 

^(/νβ Βηιηοΐί: Ι^^υι^ε ιηηΙ&Ιυιη ίη ϊ^υνε Μ. 776. δ* εμάράοσ Μ, («σ 

'α' 

βαρβτβοΗρδίΙ ιη). χάτρηι Μ (βυρβηοΓ. ιη). Ρ£Κ8Αε. 103 

^ρόνοίοί τ' άρχαίοισί' τόν ^έ συν δόλω 

'Αρταψρένης Ιχτεινεν έσΒλός ^ν Βόμοις^ 

ξΰν ώβΒράσιν ψίλοισιν^ οΐς τό$' ^ ΖΡ^^^• 

Ιχτος δέ Μάραφις^ Ιβδομος 8^ 'Αρταψρένης. 780 

χάγώ πάλου τ* Ιχυρσα τοίβπερ Ι}9ελον 

χάηεστράτευαα ΐίολλά αυν ηολλψ βτρατψ, 

άλλ* ού χαχόν τοσόνόε ηροσεβαλον πόλεΓ 

Ξέρξης 8' ίμ6ς ηοίίς νέος ίων νέα φρονεί 

χού μνημονεύει τάς έμίας έταστολάς. 785 

ευ γάρ σαφώς τόδ* Τστ\ έμοί ξυνήλιχες^ 

&7ίαντες ήμέίς^ ο7 χράτη τάΒ* ίσχομεν^ 

οΐβχ άν φανεψεν πί^ματ* ίρξαιηες τόσα. 

ΧΟ, τι ουν^ άναζ Δαρείε^ ττοΐ χαταστρέφεις 

λόγων τελευτψ\ ηώς άν έχ τούτων ίτι 790 

ιφάσσοιμεν ώς άριστα Περσιχ^ς λεώς; 

ΔΑ. εΐ μί) στρατεύοισ^* ές τόν ^Ελλήνων τόπον^ 
μηδ' εΐ στράτευμα ηλεΤον ^ τό Μηδιχόν. 
α^^τ^| γάρ ή γη ξύμμαχος χείνοις πέλει. 

ή γράφει ^/μάρτητοα, τόν γάρ ίηώέμενον τ^ Καμβύσου άρχ}} μάγον 
Χντα Με\ς Μάρδον εΐπεν, ούτε γένος ^ ούτε ίνομα. μήηοτε ουν 
γραητέον ι^Μάρδις αΙσχύνη ηάτρψ€. δμωνύμως {δμώνυμος βοΐιοΐ. 
Γββ.) γάρ είναι ίσως ΰηεχρίνετο Μερδί^ τψ Κόρου τκαδί^ άδελφψ τε 
Καμβύσου. αΙσχύνη δέ πάτρψ, δτι μάγος ών ηώς- έσπασε {περιέ-- 
σπάσε ΒίηάοΓί, παρέσπασε νϋβΙΜ) ττ^ν Περσών άρχ^ εΙς μάγους. 
778. τούτον 'Ελλάνιχος Δαφέρνην χαλεΤ. 781. (ρβιϋηβΐ &ά 780) 

χαχώς. μετά γάρ τί^ν τών μάγων χαΒαίρεσιν Δαρείος δ μέγας ^ρ' 
ξεν, 781. δ δέ άντΙ του δή^ νυν. 784. ρΓ&βδβηρΙαιη γ \χί 714. 
787. οί πρδ του βασιλεύσαντες ήμεΤς. 788. δσα νυν. 794. 

αΜ) ή ' Ελλάς (01.). - ^ Άτ^ίς. 

780. ίηΐ6Γ μάραφισ βΐ ίβάομοσ 8ΰρΓ& ΥβΓβαιη ροδίΐιιπι ΊΒ ίη Μ. ίβδο- 

μος δ* Γβθ€. : ίβδομοσ Μ. 781. τ' Γβοο. : δ* Μ. 782. πολλά συν πολλψ 

λ 
ΓθΜ.: πολλάϋ ϋύν πολώ (&1ΐ6ηιιιι λ ΛάόίόίΙ ιη^) Μ. 783. προσίβαλον 

Μ. 784. δ>ν νέος Τηπΐ6ΐ>ιΐ8. φρονέϊ νέα ΕτίτίΓάί. 789 — 802 

ρ&Γ&^Γ&ρΙήβ ρ6Γ8οη&ηιιη νίοββ ηοΙ&( Μ. 104 ΑΈβΟΗΤυ 

ΧΟ. ηως τοοτ' ίλε$€ίς^ τίνι τράηφ 8ί συμμαχεί] 795 

ΔΑ. χτείνουαα λιμψ τους ΰπεμτιόλλους αχσ^» 
ΧΟ. άλλ^ ευσταθή τοι λεχτόν άροϋμβν στόλον, 
ΔΑ. άλλ^ ού9* 6 μείνας νυν έν ^Ελλάδος τάποις 

ατρατός χυρήσει νόστιμου σωτηρίας» 
ΧΟ. ηώς άηας\ Λ γάρ πάν στράτευμα, βαφβάρων 800 

ηερηί τί»ν ^Ελλης τηρ^μόν Ευρώπης αηο ; 
ΔΑ. ηαυροί γε ττολλών^ εϊ τι ικστέυσοΛ ^εών 
χρη ^εσφάτοισοβ^ ές τά νυν ηετφαγμενα 
βλεφαντΛ' συμβαίνει γάρ ού τά μέν^ τά 9' ου. 
χεΤηερ τάδ^ ίστ/^ πληΒος ίχχριτον στρατού 805 

λείπει χεναΐσοβ έλτιίσιν ττεπεισμένος. 
μίμνουσι δ* ΙνΒα πεδίον Ασωπός ρο<ύς 
αρδει^ ψέλον πίασμα Βοιωτών χΒσνί' 
ου σφιν χαχών υφιστ' ϊτζομμένει ταχΒέιν^ 
Ζβρεως άποινα χάΒέων φρονημάτων^ 810 

ο? γτ^ν μολόντες 'Ελλάδ' οό Βεών βρέτη 
^δυυντο συλαν ουδέ πιμπράναι νεώς' 
βωμοί δ* άιστοι^ δοίΐμύνων Β' ιδρύματα 
τφόρριζα φύρδην έξανέστραπται βάΒρων. 
τοιγάρ χαχώς δράσαντες ούχ ελάσσονα 815 

796. χαρπούς άρχουντας μ^ έχουσα. 797. ευμετρον. 803. 
άφ^ ών ταύτα έτελέσΒη^ χάχεΤνα συμβησεται. 804. οό γάρ τά 

μεν συμβαίνει^ τά δε ου* άντΙ του πάντα συμβαίνει. 806. δ Ξέρ^ 
ξης. 808. άντΙ του λιπαίνει τί^ν Βοιωτίαν δ Ασωπός, παασμα 

άντϊ του λίπασμα. 810. τ^ν έν Πλαταιάίς πεζομαχίαν φησίν^ ^ν 

πρί^ς Αάχωνας ήσσηΒησαν. 812. ένεπίμπρασαν γάρ τά Ιερά. 

615. ώραίον. 

796. δηερπόλλουσ Μ, ύχερχώλουσ τα.. 797. εόσταλή Γβοο. : εύστβλή 
Μ. 798. τόποις Γβοο.: τρόποισ Μ. 805. έχχριτών Μ, ίχχριτον ηι. α 808. φίλον Γβοΰ. : φίλοσ Μ. 809. δφιστΛ (βυρβΓβΟΓ. πι) παμμένει Μ. 812. 

μ 
πιπράναι Μ (βυρβΓβΟΓ. ιη). 818. όαιμόνων Β^ Γβοο.: δαιμόνων Μ. ΡΕΚβΑΚ 105 

ηάσχ(Ηίσι^ τά Βέ μέλλουσι, ΜοΜέτηΦ χαχώ¥ 

χρψάς δπ«4ΓΤίν, άλλ^ £τ^ ίχηόύεταα» 

τόσος γάρ εσται ηέλανος αψατοαψαγί^ς 

τφός γ^ Πλαταιών Δωρβος λόγχης ΰηο' 

Β^ΐνες νεκρών δέ χαί τριτοστΐόρφ γον^ 820 

άφωνα σημανίππην ομμασίν βροτών 

ώς ούχ ύηέρψευ Βνητον δντα χρ^ φρονέιν» 

ύβρις γαρ ίξίχνΒουσ^ έχάρπωσεν ατάχυν 

άτης, δΒεν πάγχλαυτον έζοψίψ. Βέρος, 

τοιαΰ^^ όρωντες τωνδε τάπιτίμια 826 

μέμνησΒ ' Αθηνών ^Ελλάδος τε, μηδέ τις 

ϋττερφρονησας τό)^ τιαρύντα δαίμονα 

άλλων έρασ^Ις ίλβον έχχέΐ} μέγαν. 

Ζευς τοι χολαστής τών υττερχόμπινν άγαν 

φρονημάτων {τιεστιν^ ευθυνος βαφΰς. 880 

τιρ^ς τοϋϋτ^ έχεΐνον σωψρονέιν χεχρημένοι 

πακβσχετ' εύλόγοισι νουΒετημασιν^ 

ληξαι ΒεοβλαβούνΒ* υπερχόμταρ Βράσει. 

συ δ\ ω γεραιά. μητερ ^ Ξέρξου φίλη^ 

ίλΒουσ* ές οϊχους χόσμον δστις ευτφεττής 835 

λαβουσ' ΰπαντίαζε παιδί, τιαντί γάρ 

χαχών υπ* άλγους λαχίδες άμφ\ σώματι 

817. Βεμέλίον. — αΰξεται τα χαχά. 819. Ααχωνιχης, 820. 
ΒΤνες: οι σωροί χαίπερ φων^ν μ^ άφιέντες δείξουσι τδ γένος {γεγο- 
νός δοΐιοΐ. Γβο.). τριτοσπόρω δέ, '^Ρ^'^ '<*'»' μεταγενεστέρων γενε^, 
823. ρΓ&686ηρ(αιη γ ηί 714. 828. τ^ν εύδαιμονιαν. 829. τών 
μ^ προσηχόντων ευΒυνος^ διχαστής. 831. τον Ξέρξην. 836. 

υηδ γδρ του άλγους τών χαχών πάντα άμφ\ σώματι στημονορραγοΰσι 
λαχίδες^ οίον διαρρέουσιν. 

817. ίχκιόύεται δοΐιαβίζ: ίχπαίόεύεται Μ. 818. πέλανόσ Μ. αί' 

τατοσταγ^ς Γβοο. 819. Ώλαταιω)* Γβοο.: πλατίων Μ. Δωρίδας ΓθΟ€. : 

δω ρ ά ί όο^ Μ. 820. τρ€Τοσχά•ρω Μ. • 821. σημαροΰσιν Γβοο.: ^ημαι- 

ν^ϋβ» Μ. δμμασι Μ. 834. &ηΐ6 γεραιά 1ίϋθΓ& 6ΓΑ3& ΐη Μ. 886. 
παντί Ο&ηΙβΓ: πάντα Μ. ^ 106 ΑΕδΟΗΤΙΙ 

ατημορμαγουβΐΦ τιοίχίλων ία^ημάτων» 

άλλ^ αΜν εύφρόνως συ τιράυνον λάγοις' 

μόνης γάρ^ οϊ8α^ σου χλύων άνέξεται. 840 

ίγώ δ' ατχίμι γης Ιηώ ζόφον χάτω, 

υμεΤς 8έ^ ιψέσβεις^ χαΙρετ\ ίν χιΐΜοΊς ϋμως 

φυχ^ δίδοντες ήδονί^ν χα^' ^μέραν^ 

ως τοις ^νουσι ηλουτος οΐίδέν ώψελεϊ. 

ΧΟ. ^ τΐολλά χα} παρόντα χσΐ μέλλοντ* ετι β45 

ηλγησ^ άχοΰσας βαρβάροΦσι πηματα. 

ΑΤ. ώ δαΤμον^ ως με πόλλ' ίσέρχεται χαχά 
£λγη^ μάλιστα δ^ ^ε συμφορά δάχνει^ 
άτιμίαν γε ττοαδός άμφΐ σώματι 

ΙσΒημάτων χλύουσαν^ ^ νιν άμτΐέχει. 850 

άλλ' εΐμι^ χαΐ λαβουσα χόσμον ίχ δόμων 
ΰτιαντιάζειν Ιμφ ιζαιδί πεφάσομαι* 
ου γάρ τά ψίλτατ έν χαχοΐς προδώσομεν, 

«ίτ. 1, ΧΟ. ω ποτζο^, ^ μεγάλας 

άγαΒάς τε τωλισσονόμου βιοτάς 855 

ίηεχύρσαμεν^ ευϋ^ δ γηραιίρς 
ηανταρχής^ άχάχης^ 
άμαχος βασιλεύς, 
ΙσόΒεος Δαρείος άρχε χώρας, 
οπΟβΙτ, 1. ηρωτα μεν ευδοχίμους 860 

888. δκφρέουσιν (01.)• 854. Βαυμαστιχώς συγχρισιν ποιείται 
των έπΙ Δαρείου εΐ^τυχημάτων τφος τά νυν χσχά. 855• ίη 6χΐΓ6ΐηο 
ιη&Γ^β . . . ονόμου (ίηϋίαιη νοο&1>ιι1ί ίη βοιηρίη^^βηάίβ ίοΐϋδ &1)1&1ιιιη). 
860. πρώτα μ^ν εύδοχίμου: πρώτον μίν χατά πόλεμον διά στρατιάς ευ- 
δοχιμοϋμεν χαΐ όρμωμεν (ώρμώμεν ββΐιοΐ. Γβο.) χατά νενομισμένα ΙΒη 
τοις πόλεσι τοις πορΒουμεναις, ο^ τεμένη Βεών πορΒουντες^ οΰ τα•- 

843. ψοχην . . 1)όοι*ζ Ρ&ην. 847. πολλά εΙσέρχ^ται Μ. χαχ&ν 

βοΐιιιβίζ. 856. γηραώς Γβοο.: γεραώσΙΑ, 860 βς. εόάσχίμους στρα» 
τιάς ^θΙΙαυβΓ: εύάοχίμου στρατιάσ Μ. ΡΕΚ8ΑΕ. 107 

στρατιάς άηεφϋΜ^μεθ\ ήδέ νομ/' 
σματα ιώργινα τηχντ' έηηύ^υνον. 
νόστοι δ* έχ πολέμων 
άπονους^ άτταΒεΐς^ 

^ ^ ^ ευ ηράσσοντας ίγον οϊχους, 866 

9ΐν, 2. Βσσας δ' ειλε πόλεις , 
πόρον οΐί διαβάς 
^Αλυος ποταμοΤο^ 
οό^' άψ* ίστιας συΒείς^ 

οίοι Στρυμονίου 870 

τίελάγους Αχελω^ 
ίδες εϊσϊ πάροικοι 
θρι^χίων έτκώλων^ 
αηϋβίτ. 2, λ/μνας τ' ΙχτοΒεν α? 

χατά χέρσον έλι^ 875 

λαμέναα περί πύργον 
τουδ^ άναχτος αιον^ 

φους άνοίοπώντες, ώς Ξέρξης τολμήσας έποά^σεν, — περιβόητοι ^μεν 
έν πολεμφ. 862. τά νόμιμα πάντα των τετειχισμενων πόλεων, — 
οι 8έ Βημωψελέΐς δήμοι (1. δεσμοί) πάντα έπολιτεύοντυ. 866. τό 
δσας Βαυμαστιχώς. τ^ ^^"^ί ^Ελληνας υπέτα^εν^ ούχ άνάγχψ} δ Δα• 
ρεΐος. 868 βς. σχληροτερα ή συναλοιψ^ (συναλιφ^ ΐη) ποταμουδέ 

άφ^ ίστίάς^ οίον έστι τΙ> τουένεχα τούνεχα. 870. ώς μέχρι^ ίπερ• 
βορέων παψατεινουσης της άρχης Περσών. 871. αι διυγροΐ' *Αχε' 
λψον γάρ πάν ύδωρ λεγουσι, 873. των ίτΐαυλισμάτων. 874. 

χα} εξω της θαλάσσης δσαι είσι μεσηπειροι. 875. τοις τείχεσι 

χεχυχλωμέναι. 876• χατά χοινού γεγένηται. 877. τοίΰ ^α- 

ρείου, — υττηχουον (01.)• 861. άπεφαινόμεϋ* Γβοο.: αποφαίνομαι^* Μ. 861 βς. νομίσματα 

Ηβπη&ηη: νομίματα Μ. 862. ίπί^υνον^ βΓ&βο υ &ηΐ6 ^, Μ. 865. 
οϊχους Ροηοη: έαα^ουσ'Ά, 868 8^. ηοταμοιο ού<)' Βιιπιβ7 : ποταμού 

^* Μ, ποταμού οδό* γβΐ ποταμού γ* οδό* Γβοο. 869. αυ^είσ Γβοο.: 

αυν^Ισ Μ. 870. ^ρηϊχίων Γβοο. : ϋρηΐχων, 875. έληλά | μεναί Μ. 108 Α£80ΗΥυ 

^ Ελλάς τ' άμψ} ιιάρον 
ηλα'ών εΙ^χόμΜναι, 

μυχία τε Προποντίς^ 880 

χαΐ στόμωμα Πόντου* 
»(τ, 3. νασοί Β^ α? χατά ηρων^ 
αλιον^ περίχλυστοε 
τ^^ε γ^ ιφοσημεναι^ 

Οία Λέσβος^ έλαα- 886 

όψυτός τε Σάμος^ 
Χίος^ ήδέ' Πάρος, 
Νάξος, Μυχονος, 
Τήνω τε συνά- 

πτουσ' ^Ανδρος άγχιγείτων. 890 

αηϋβΐτ, 3. χολ τάς άγχιάλους 
έχράτυνε μεσάχτους, 
Αημνον, Ίχάρου ^' 16ος, 
χα} ^Ρόδον ήδί Κνίδον 
Κυτφίας τε πόλεις, 895 

878. άπό χοινου το όιαί είσιν αϊ ποφά τον ^ Ελλήσποντον οΧχψ 
σιν αυχουσαι, 879. ^έηΐ πλατεΐ ' Ελλησπόντω^ (ΗοχηβΓ. Η 86). 

881. ο Βόσπορος. 882. αί χατά τον ^ Ελλήσποντον, 884. 

υτΐοτασσόμεναι. 885. αοτα; έν τψ ΑΙγαίω πελάγει είσίν. — δτί 

(ί. β. σημείωσαι δτή μεταβέβηχεν εΙς τό Αηταιον πέλαγος* ή γάρ 
Λέσβος έν τω ΑΙγαίφ πελάγει εστίν, 892. Όπ^ τό ϊδων χράτος 

είχεν, μεσάγχτους δέ^ μεσαχτίους, παραθαλάσσιους. 893. Δημ' 

νος θρφχης εστίν, αύται δε εΙσιν αϊ μεσάγχτωι. — Ίχάρου {Τχαρ 
ιη, Ίχάρου ββΐιοΐ. Γβο.) τον χλυδωνα. 878. Έλλας τ' γθοο.: ίΐλασ Μ. 879. άρχόμΛναι Βίοιηββίά, ίοΛ. ίύ- 

•όσ' 

ρόχοροί, 886. οΧα Μ. 888. ίη ιη&Γ^. ζτ Μ. 890. άνδρη^ν Μ (βυρβηοΓ. 
ιη). 891. ίοιί. χα\ )^ηριτστρόψοος βχ Α^ΐιβη. ΙΠ 86 Β ΛΙσχύλος 6^ έν 

Πέρσοίς τάς άι^αριτας (τρΒψοόσας^ ¥•ησους νηριτοτρόψους εΐρηχΒκ 892. 
μ9ϋάχτους Γβοο. : μ^σάγχτουσ Μ, ίοτί. μβτάχτους (οαίαβ ίηΙθΓρτβ^ϋο ίαθ- 
γΗ τάς άγχιάλους) 8οηΙ)βηάιιιη. 894. ^Ρόδον τ' (ρΓΟ χαΐ Ρ.) ΰβπη&ηη• ΡΕΚ8ΑΕ. 109 

Πάφον ήδέ Σόλους^ 
Σαλαμίνα τ£, τας 
νυν ματρόηολις 
τώνό* αίτια στεναγμών. 

€ρσά. χοί τάς ευχτεάνους χατά χληρίβν 
Ίαόνιον πολυάνδρους 
^ Ελλάνων έχράτυνέν 
σφετεραις ψρεβίν. άχάματον δε τταρην 
σΒένος ανδρών τευχηστηρων^ 

ηαμμίχτων τ' έπιχούρων^ 90δ 

νυν δ^ ουχ άμφιλόγως 
Βεότρεπτα τά^' αυ 
φέρομεν πολέμοισι 
δμαΒέντες μεγάλως 
ηλαγαίίσι ποντίαισιν. 910 

Ξέρξης, Ιώ^ δύστηνος έγώ στυγερός μοίρας 
τ^σδε χυρήσας άτεχμαρτοτάτης^ 
ώς ώμοφρόνως δαίμων ένέβη 
Περσών γενε^' τι πάβω τλήμων; 

λελυταί γάρ Ιμών γυίων βώμη 915 

τηνδ^ ^λίχίαν έσιδόντ αστών. 

897. αηοίχοί γάρ είσιν οί έν Κύπρω Σαλαμίνιοι τών έν τ^ Άτ- 
τιχ^. — την έν Κΰηρω, 901. Ίονίδας (Ίωνίδας Όίηά.) ηόλεις, 

903. τω Ιδίφ λογίσμω^ οίον φρόνιμος ών, 906. άλλα αληθώς. 

907. υη6 Βεών ένεχ^έντα χαΐ Βεοις δόξαντα. 909. (αάάβ γρ.) 

δίχα δψΜ Βεντες, 910. ταΤς ναυμαχίως. 912. χαχοτελευτητου. 

897 βς. τάς . . ματρόπολίς Γβοο.: τάς . . ματροπόλεισ Μ. 899. 

στεναγμών Ηβπη&ηη: στεναγμάτων Τά, 900. εύχτεάναυς Γβοε.: ευχ- 

ταίάνοι^σΜ. 901. Ίαόνιον Ηβπηαηη: ϊόνιον Μ. 902δ4. ίθΓ(. Ιχρατυν* 
ίτέρα»ς, 907. ί^ότρεκτα Γβοΰ.: ^εόηρεπτα Μ. 911. ρ&τα^αρίιαβ 

ρπιβ£ζ* 6ΐ ξερξησ &ηΐ6 ρ&τ&^ΑρΙιιιιη ίη Μ. 914. γβνεψ 6Χ γενεάν^ 

ηϊ τίάβϋιτ, οοιτ. ιη. ] 10 ΑΈδΟΗΥυ 

εϊΙ^* δφεΧεν, Ζεΰ, χαμέ μετ' ανδρών 

των οίχομενων 

Βανάτου χατά μοφα χαλύφοί, 

ΧΟ. ότοτοΤ, βασιλεϋ, στρατιάς άγαΒης ^20 

χ€ά Περσονόμου τιμής μεγάλης^ 
χόσμου τ ανδρών^ 
ους νυν δαίμων έπέχεφεν. 

γα δ' αΐάζει τάν ίγγαίαν 

^βαν Ξέρξ^ χταμεναν ^Αιδου 926 

σάχτορί Περσάν άγδαβάται γδίρ 

πολλοί ψώτες^ χώρας ανί^ος^ 

τοξοδάμαντες^ πάνυ ταρψυς τις 

μυριάς ανδρών έξέφ^ινται. 

οΐάχ αιαΤ χεδνάς άλχάς, 930 

Ασία δέ χΐ^ών^ βασιλεύ γαίας^ 

αΐνώς αΐνώς • 

έηι γόνυ χέχλιται, 

3{τ. ί, ΞΕ, δδ* έγών^ οΙοΊ^ αίσχτος 

917 (ιίιηιηο 915« νϋβΐΐί). υπομιμνησχόμενος γάρ τών παίδων αυ- 
τών αίσχύν^ι^ χα} ίλεω πιέζομαι, 921. τ^ς τοις Πέρσαις νεμη^είσης 
(01.)• 924. έγγαίαν : έγχωρίαν, — τουτέστι τ^ν έγχώριον • ^ οδτως, 
η γη ημών τ^ν έξω της γης ^βην σεσαγμένψ υπό του ^Αιδου χαΐ διά 
τόν Ξέρξην χταμένψ αΐάξει. 925. τό ίζης^ Ψ^βαν Περσάν, 926. 
σάχτορι : τω πληρωτή^ π<ψά το σάσσω (σάσω ιη) • δτι δι αυτόν απέ- 
Βανον, — έθνος Περσών, τό έζης, Αγδαβάται γάρ έξέψΒινται. 928. 
εχφυσις^ γονή, τούτο διά μέσου. — ψύστις: ή πεφυρμένη χάί έπΙ 
γης πεσουσα, 931. γαίας έπι γόνυ τό ίξτ^ς. 934. Βρηνητός 

τη γέννη άντι του δυστυχώς γενντ^&είς, 

920. ότοτοί ΤαΓηβΙ)α8 : ότοτοτοϊ Μ. βασιλεύ Γβοο. : βασιλεΰσ Μ. 922 

ίη ΐΏ&Γ^ηβ &<1άί<ϋ( ιη. 926. σάχτορ Μ, ι αάρίηχϋ ιη. 928. ταρφύς 

ο 
τις Γγ&πζ : γάρ φύστισ Μ. 930. ζέρζησ^ 931 / ρΓ&ββοήρΙιιιη ίη Μ, άβ- 

Ιβνίΐ ΜβίηβΙ^θ. 930. αϊ αϊ άΐ αϊ τβ^.: αϊ αϊ Μ. 934. ρ&τ&^&- 

ρΐιιιιη ρΓ&6&χϋ Μ. έγώ Όϊηάοτί. ΡΕΒδΑΈ. 1 1 1 

μέλεος γεννψ γ^ τε τιατρφφ 936 

χοίχον αρ* ίγενόμαν, 
»ίν, 1. ΣΟ. ηρόσφ^ογγόν σοι νόστου τάν 

χαχοψάτιδα βοάν^ 

χαχομέλετον Ιάν 

Μοψιανδυνού ^ρηνητηρος 940 

Ίΐέμφω^ 

πολύδαχρυν Ιαχάν, 
αηϋβίν. 1. 3Ε. Τετ* αίανη πάνδυρτορ 

δύσ^ροον ΰώδάν, δαίμων γάρ 8δ^ σύ 

μετάτροπος έπ' έμοί. 946 

ηηΗΒίτ. 1. ΧΟ. ^σω τοι χ€ά πάνδυρτον 

λαυοπα^η τε σέβων 

άλίτυηά τε βάρη 

πόλεως γέννας τιενί^ητηρος^ 

937. τφοσψώνησίν σοι του νόστου τάμφω^ τ^ν χαχοφάτιδα βοην, 
939. βοψ (το}), 940. Καλλίστρατος έν δευτέρψ τζερί "^Ηραχλείσ^ 

Τίτυου τρεις ηοιδας είναι ^ ΠριόλοΛ^ Μαριανδυνόν μόνον (1. Βωρμον, 
δν) χυνηγετουντα άπολέσ&αι^ χα! μέχρι νυν Μαριανδυνους άχμ^ έ^ε- 
ρους ^ρψειν αυτόν, τόν δε Μ<ψιανδυνον αυξησαι μάλιστα τ^ν ^ρψ 
νητιχ^ αυλφδίαν^ χαΐ διδάξαι Ύαγνιν τόν Μαρσύου πατέρα, χα! 
αΰλοΙ δέ τινές (οοιηρβικίίο ηΐ ν. 679) είσι ΜαριανδυνοΙ έηιτηδειότητα 
ίχοντες εΙς τάς ^ρηνψδίας, χαί το περιφερόμενον ^α^λει Μαριαν- 
δυνοΐς χαλάμοις χρουων 'Ιαστί•. — ως των Μ€φιανδυνών Βρηνωδών 
όντων χα} αΐ^λοί δέ τίνες λέγονται Μαριανδυνοι\ έπιτηδειως ίχοντες 
προς θρήνους, 944. ^ τΰχη μεταβέβληται, 947. τά πά&η 

των λαών σέβων. 948. τά έν τ^ Βαλάσσ^^ συμβάντα ατυχήματα 

των πολιτών, 949. πένΒους άξιας (01.)• 

936. πατρψα Ηβ&^Ιι: πατρίαι Μ. 937. -κρόίίψ^σγγάν σοι Γβοο.: 

νρΌψ^όγγουσοι Μ. 940. μαριανδύνοΰ Μ. 941. πέμψω ΡοΓδΟη: πέμψω 
πέμψω Μ. 943. χαι πα)/όδυρτον Μ: χαι άβίβτϋ ουιη ΘβΑ^δοΙιηβί- 

άθΓΟ Ρ&88θν, πάνδυρτον βετίράΐ Βίοηι&βΐά. 946. πάνδυρτον Βίοιη- 

£6ΐά: πανόδυρτον Μ. 947. σέβων Ε1ιη8ΐθ7: σ^βίζων Μ. ΡογΙ. λ^ιο- 

πα&έα σέβων, 949. πόλίΐυς £^1θ886ΐη&(6 βχριιίβο Γβοίρίβηάυιη βχ ν. 112 ΑΕδΟΗΥυ 

χλάγξω 3' αυ 950 

γ'όον άρί3<ιχρυ¥. 
Λίτ, 2, ΞΕ. Ιάνων γάρ άιαρρα^ 

'/άνα/ν ναΰφραχτος 

^Αμης ίτεραλχ^ς 

νυχίαν τζλάχα χβρσάμενος 955 

δυσδαίμονά τ άχτάν. 
βίν, 2, ΧΟ, οΙοίοΤ βόα χαΐ πάντ' ίχπεύ^υ' 

ηοϋ 3έ γίλων άλλος όχλος ^ 

τίου 8έ σοι παραυστάται,Φ ^ 

οίος ^ν Φαρανδάχης^ 960 

Σούσας^ Πελάγων^ 

χαΐ Δοτάμας 

ήδ' ^Αγαβάτας, Ψάμμις^ Σουσισχάνης τ' 

Αγβάτανα λαζών\ 
αηΗβίν. 2. ΞΕ, όλοοΰς άτιέλειπον 9β5 

Τυρίας έχ ναυός 

ερροντας έπ άχταΤς 

Σαλαμινιάσίν στυψέλου 

Τείνοντας έπ' άχτάς. 
αηΗεΙτ, 2, ΧΟ. οίοιοΐ^ που σοι Φαρνοϋχος 970 

952. δ Αττίχδς στόλος άψείλετο τ^ν Περσών σωτηρίαν, 953. 
6 των Ιώνων, 954. τουτέστι νιχηψόρος, 955. άηοχείρας 

στυγνών πλάχα χατά την δυσδαίμονα άχτήν^ τουτέστί χατά τί)ν 2α- 
λσμινα. ρΐΌχίιηο ]τόον αδ. 950 3<ι. χλάγξω ό' άρΐόαχρυν Ιαχάν Ηβπη&ηη 6ΐ 

Ρηβη. 952. ΞΕ. Ι^αοΐιπι&ηη : ηαΐΐα ηο1& ίη Μ. 953. Ιάων Μ (ν 

δπρβΓβΟΓ. ιη). 955. μυχίαν Ραα^τ. 957. 958. ρ&τ&^&ρΜ ρΓ&ββ- 

ΧΛβ ίη Μ. 957. έχπβύ^ου Γβοο.: έχπΒυ^^Μ. 962 9<). χαΐ άάτά• 

μασ ι^' ά \ γαβάτασ Μ. 963. ^Αγδαβάτας γθοο. 965—69 ίη ^βΛί- 
1;ιΐ0Γ νβΓβηβ ροβί Τυρίας, άχταϊς^ σαλαμινι^^, άχτάς άίνίάίί Μ. 967. 

ίοΓί. άγαΧς. 968. ΣαλαμίΡίάσί Ηβπη&ηη: σαλάμινίσιν Μ. 070. που 
((^βόά) που σοι) Ηβπη&ηη: ποΰ δέ Μ. ΒΕΒδΛΕ. 1 13 

'Αρίόμαρδός τ' άγαΜς^ 

τιοΰ 8έ ϋευά^ς δ»αξ^ 

^ ΑίίίαΆκ εύπάταφ 

Μέμψις^ θάρυβις^ 

χάί Μαυσίατρας 976 

'Αρτεμβάρης τ' ήό' Ύσταίχμας; 

τά3ε σ* έτιοΰίβερόμΛν. 
#/Γ. 3. ΞΕ. Ιώ Ιώ μοι^ 

τάς ώγυγίους χατώόντες 

στυγνάς 'ΑΜνας τιά^τες ένΐ ηνώΐφ^ 980 

ι ί Ι^ τλίμονες άσηαίρο^αι χέ/Μψ. 
9(τ, 3. ΧΟ. 1} χ(ύ τόν Περσών αύτου 

τόν <ώ}β τκστόν πάντ* όψ^ϋύίμόν 

μυρία μαρία ηεμπαστάν 

Βατανώχου πάίδ^ άλτη^ιστον 985 

^ ν^ ν . — 

του ΣησάμΛ του Μεγαβάτα^ 

Π4ρ0ον τε, μέγαν τ' ΟΙβάρψ 

ίλητες ίλιηες; 

& ώ ώ δψων. 

Πέρααις άγαυοΤς χαχά τφόχαχα λέγεις, 990 

982. σημείαπηχ δτι βασιλφως οφθαλμός άρι^μέι τάς 4ηρατ(άς, 
983. τόν ίντα ό^αλμόν. 9%4. μετρητί)ν στρατοτιέδου^ οίον {χατά 
&ά(1ϋ Ηβίιηβοβϋι) μυριάδα άρώμουντα τάς Ζλ(χς ^/γεμονιας. άριβ- 
μησαι χατά πεντάδα άνά μύριους ίχοντας {έχοντα Όίηάοτί) τους 
αρχόμενους. 989» διαχοπτιχών πολεμίων χαχών, 

971. ^Αρώμαρδός τ' Βηιηοΐι: χ* άριόμαρδόστ^' Μ. ' δγα^όστ ρήιηί- 
ηιβ Μ. 973. λίλαιοσ ]ϋί. 974. 975 οοηίπήοΐοβ ΙιώβΙ Μ. 977. 

ίηα¥9ρόβαν Μβίηβΐίβ: έπανέρομαι Μ. 978. μοι Γ66€.: μοϊ μοΧ Μ. 

ΘΘΟ. -κάντωσ οί τίάθ^υτ &η1β> οοπ. Μ. 982. τόν οαιη Ιί^ατ» &η(β 

ν (ίαβπϋ τών) Μ. • 985. άΧτΐνιατοίβ βοηρδί: άλταστον Μ. Μοηο• 

ιηοίταιη αη&ρ&ββϋοοιιι .βχοίάίβββ νίάίί ^βΙΙ&πβΓ. 986. τοδ ση4ίάμα\ 

του μεγαβάτα | Μ. 98.. τ' ΟΙβάρην Γβοο.: τοιβάρην | τ» Μ. 989. 

ώωώ ΒιηάοΓί: & & Μ. δαίων Μ. 114 Α£80ΗΥυ αηΗβίτ. 3. ΞΕ. &γγά μοι 8ητ 

άγαΒών έτάρων Ι^ομίμνήσχβίς^ 

Λλαστ' ίλαστα στυγνά ηρόχαχα λέγων. 

βο^ βο^ μελέων &τοα&εν Ι^ορ. 
ολΟμΦτ. 3. ΧΟ. χάί μ^ άλλους γε ιιοΒουμεν^ 996 

Μάριων άντρων μυρώνταρχον 

ΞάνΒψ^ δρειόν τ' 'Αγχάρην^ 

Δίαιξίν τ' ή8' 'Αρσάχην 

Ιτπζίάναχτας^ 

ΚηγδοΜτα» χαί ΑυΒίμναν 1000 

Τόλμαν τ' αίχμας άχόρεστον^ 

ίταψον Ιταψον^ 

ούχ άμφ\ σχηναϋς 

τροχηλάτοισίν δτιώεν ίτΐόμενοί• 

8ίτ^ 1φ ΞΕ. βεβααι γάρ οΊηερ άγρόται στρατού* 1006 

ΧΟ. βεβασιν^ οζ νώνυμοί, 

991• φιλίαν. 994. τκφά τό ι^χραϋΒ(η 8έ οί ίνδον δλάχτεί€ 

(Ηοιη. υ 18). 996. ί^νος Περσιχόν. 997. λείτίει 6 χαΐ. 999. 
τους ίναχτας των 7ππων. 1002. άηέΒανον ούχ έτά οχημάτων 

δντες^ άλλα γυμνοί χαΒεστηχότες. 1006. γρ. χαΐ άχρόται• έξ 

ου ίατοΛ άτώ του άχρου* εΐ 8έ άγρόται, άτώ του άγεαν χα^ άγεί' 
ρειν. — οΐ Λρχο^ες' εΐ δέ άχρότοα^ οί &χροι (01.). 1006. τδ 

οϊ Βρηνητιχως. 9918(1(1. έγγαμοι (πΐΰί. ίη δϊγγά μοι Θΐ ίη ιη&Γ^. γρ, ϊυγγά μοή δη^ άγα \ 
Μν Ντάρων δπομίμνήί \ σχΒΐς, άλαύτα \ στυγνά Μ. Έοτί. ίτάρων δκοσαίνβίς 
ο&. 8θ1ιο1« Ρτοιη• 861. Λλαστ^ &<1άίάϋ Ηθπη&ηη. 994. ϊντοσ^ν Βίοιη- 
Μά: Ινδοάεν Μ. 996• άλλους Ρήθη: άλλο Μ• γ^ ίπο^οΰμεν ρήπάΐ^αβ Μ. 

ν 

996. μυρίόταρχον Μ, μυρωταγόν Βίηάοιΐ 1000. Κηδαάάταν Γ600. 1001• 
Τόλμον τ' αίχμάς γθοο.: τόλμον αίχμάσ Μ• 1002. ρ&τϋ^τ&ρΐΐΐιβ ρΓΑΘ• 

6χ& ίη Μ. 1004^ δπΐ&εν Βοϋΐθ: δπίσύεν Μ• ίηόμζνοι Β1οιη£6ΐά: ^ 

ίκόμενοί Μ. ίπομένους Η&Γ^αη^ 1006. 1006. ρβΓβοη&ηιιη ηοϋβ ΟΑ- 

Γθί Μ. 1005. βεβ&σίν Μ. τοίκερ Ρ&880¥Τ• άγρέτοί Τουρ. 1006. 

νώνυμοί ΓΘΟΟ.: νώνυμνοι Μ. ΡΈΒ8ΑΚ 115 

ΒΕ. ^ Ιη, Ιώ }ώ. 
ΧΟ. ϊώ Ιώ^ δαίμονες^ 

Ισετ^ Λελητόν χαχόν 

βίοαφέτΐον^ οΐον δέίαρχεν Αό. 1010 

ομΜτ. 1. 8Ε. ηεηλήγμΛ^^ οΊαχ δί* αΙωνας τυχαία 
ΧΟ. ηεη)ίηγμεΒ\ ευδηλα γάρ^ 
3Ε* νέοί νέαα δύαι δύαι, 
ΧΟ, 'Ιαόνων ναυβατα^ 

χυρσαντες ούχ ευτυχώς. 1016 

δυσπόλεμον δ^ γένος τό Πέρσα». 
9ίτ. 2. 3Κ ηώς δ' ου] στρατόν μέν τόσου• 

τον τάλας ττέπληγμαα. 
ΧΟ. τι δ* οίχ δλωλεν^ μεγ* £λαστε^ Περσαν; 
ΞΕ. όρ^ς τό λοηών τόδε τας ίμας στολάς; 1020 

ΧΟ. δρω δρω. 
ΞΕ. τόνδε τ' όιστοδέγμανα 
ΧΟ. τι τόδε λέγεις σεσωμένον; 
ΕΚ θησαυρδν βελέεσσ/ν; 
ΧΟ. βοαά γ^ ως άπδ πολλών. 1026 

1010. οΐον χαχδν ή ^Ατη έφορφ. 1016. χιχχωΒϊν ηολέμψ 

χα^ δυστύχησαν. 1018. χότηομαα, 9ρηνώ όλέσας τοσούτον στρα• 
τόν. 1019. λείπει χαχά, ^ στιχτέον έν τψ τι δέ {δαί ιη)* είτα• 
ούχΙ τά μεγάλα Περσών ίλωλεν; 7να λείπ^^ (1. εϊπφ τδ τι δέ {δαι ιη) 
8περ λέλειπται. 1020. θεωρείς τδ περίλοιπον έμέ (ίμοί Τϋΐβγ) 

λείφανον της δλης στρατιάς. — οΐον στόλου ((Ά.). 1022. τ^ 

φαρέτρα». 1026. ολίγα έσώ^η άπδ πολλής ταχνοπλίας. 1007. ρ&τ&βτ&ρΐΐΰβ ρΓ&6βχ& ίη Μ. 1008. ηιι11& ρβηοιι&β ιιο(Α ίη Μ. 
1009. Μβ»(Γ^^ 00^8ο1ιηθίάβΓ. 1011 οιη. Μ, ίη πιατς;. βυρρίβγϋ Βίγρ. 
δαίμονος τόχαι ΒΰρβΓβοτ. ιη. οΊψ . . τύχα Ρ&ΐθ^. 1012. οΐιοή ηοϊ&ηι ίη 
ηβππι ΡΓΕΘ80Γ. ιη. 1013. νέα νέψ όόψ όόψ ^ϋτΐ. 1013. 1014. ρ6Γ8θη&- 
Γπιιι ηοΐίβ ο&τβΐ Μ. 1014. Ίαόνων Γβοο. : Ιάνων Μ. ναυβαταν Κο1>ογΙθ11ιι8: 
ναυβάτων Μ. 1017 — 1036. ρβΓβοη&ηιιη νίοββ ρ&τ&(ρ*&ρ1ιί8 ηοΐΑΐ Μ, ηίβί 
ςαοά 1022 ξέρζης ρΓΑββοήρ^αιη ββί. 1019. μέγ* Λλαστε βοτίρβί: με* 

γάλατΒ Μ. 1022. τόνΟΛ ΡοΓβοη: τάν όί Μ. 1023. σ^σωμένον 

•οτίρή: σ^αωσμένον Μ• 1024. βΛλέΛσσιν Ηθπα&ηη: βίλεσσιν Μ. 

8• 11( ΑΒ8(ΜΏΑ 

ΞΚ έστιανίαμεθ^ αρωγών, 
ΧΟ. Ίάνων λίώς ού φυγαίχμας* 
οηΗ&ίν. 2, ΞΕ• όγανόραος• χατεί* 

8ον δέ τήμ^ άείίπηήβ. 
ΧΟ. τρατιίιητα ναύψραχτον έρ^ς δμι^ν; 1090 

ΞΕ. ηέηλον 8* Ιΐΐέρρη^ έιά σ^μφορ^ χοαώο,- 
ΧΟ. παπα? παπα?. 
ΒΕ, χαί ηλίον 1^ παποΓ/Αέν β!^, 
ΧΟ. 3ί8υμα γάρ ίση χοά τριπλά* 

ΞΕ. λιηψά^ χάρματα δ^ ίχΒρο^, 1035 

ΧΟ. χαί σΒέ¥ος γ* ίχολα^η 
ΞΕ. γυμνός έΙμι τφοτιομηων. 
ΧΟ. ψίλων ί,τοΛΟί ποντίαισιν. 
9ίν. 3, ΞΕ. δίοΜβε δία£¥ε ια)μα.' ηρ6ς δόμους δ^ 9ί. 

ΧΟ. αίαΤ αΐάί^ δύα δύα. 1040 

ΞΕ. βόα νυν άντίδουτιά μοί. 
ΧΟ. δόσιν χαχάν χαχών χαχοΐς. 
ΞΕ. ^ζε μέλος όμοϋ τιΒείς. 
ΧΟ. ότοτοτοτοΐ. 

βαρεία γ* &δε συμψορά. 1045 

όί μάλα ΧΟΛ τόδ^ άλγώ. 
οηϋ•^^ 3. ΞΕ. ίρεσσ^ Ιρεσσε χαί στέναζ έμ))ν χάριν» 

1027. έρωτηματιχώς. 1030• τόν ήμων ναυτιχόν λαόν. 1031. 
τούτο χαί δ άγγελος προειπεν, 1033. υπερβαίνει ^ρψον, 1036. 
των Περσών. 1039. δάχρυε τδ άτυχημΑ. 1042. δίδου τοις 

χαχοΐς τί)ν xα^x^)ν δόσιν^ 8 έστι τά δάχρυα. 1043. συντι&είς μέλος 
Βρήνει, αντί του εΐ^ρύ^μως. 1047. τύτττε σεαυτόν εΙς έμί)ν χάριν. 

1027. 7<£νων Ρ&$8θν: ϊαόνων Μ. 1028. χατεΐόον \ 6ϊ Μ. 1036. 
ϊχολούϋη ΓβΟΟ.: έχολούσάη Μ. 1039. 1040. ρ&Γ&^Γ&ρΙιί ρτ&6&χ&6 

ίη Μ. 1040 6ί 1048 ρβπηηίαί ΒαΙΙθΓ. 1041. νυν Μ. 1043 Βί 

ο 
1044 ρ&τ&^Γ&ρΙιΟΒ, 1045 ξέρξης, 1046 /, 1047—1072 ρ&τ&^^τ&ρΐιοβ βίη^^β 

ρΓ&θ9θη1)ϋ Μ, ηίβί (ΐαο<1 & 1054, 1059 ηοΙ& &1)68^ 1047. χάριν ίη 

Γ&811Γ& ΙΐΑίιβΙ Μ. ΡΕΕ18ΑΕ.. 117 

ΧΟ* δίοίι^ομαα γοεδν^ς ών• 
3Ε. βόα νυν άντίίοσηά μχκ. 
« ΧΟ. μέλεοβ πάρ^αη, δέαποτβ. 1050 

ΞΕ, έηορΒίαζέ νσν γόοις. 
ΧΟ, άτοτοτοτοΐ, 

μέλαχνα 8' αο μεμίξεται^ 
οζ στονόεσαα ηΑα^. 
«/Γ. 4. ΞΚ χα} στέρν' δρασσε χάκφόα τό Μάσιον. 1056 

ΧΟ» άνι' ίνια, 

ΞΕ. χαί μοι γενείου ηερ9€ λευχηρη τρίχα. 
ΧΟ. δίτψξγ^ ίπριγδα μάλα γοεδνά. 
ΞΕ. άΰτει δ' όξύ. 

ΧΟ. χα! τάδ" ίρξω. ΙΟβΟ 

α/ηϋ^ίΓ. 4. ΞΚ τΐέηλον 8' Ιρειχε χοληίαν άχμ.^ χερών. 
ΧΟ. &νί^ ανία. 

ΞΕ. χαί φάλλ* ε^εφαν χάί χατοίχησαι στρατόν. 
ΧΟ. άτφιγδ^ ατψιγδα μάλα γοεδνά. 
ΞΕ. διαίνου 8' δσσε. ΙΟβδ 

ΧΟ. τέγγομαί τοι. 
εροά. ΞΕ βόα νυν άντίδουταί μοι. 

1060. 6 ^ρψος. 1051. έπεχτεταμένως θρηνεί. 1058. πει/- 
^ήρης. 1056. οί γάρ Μυσοί χαί οι Φρΰγες είσί μάλιστα ^ρηνη• 

τιχοί. 1058. έπίφ^εγμα έπι των μετά σφοδρότητος τιλλόντων 

τάς τρίχας. 1068. ψάλλε άντΙ του τίλλε. χαί χοφοψάλας Διό* 

νυσος 6 τίλλων τά μόρια των γυναιχών. — τίλλε (ίη &1(βΓ0 ΐη&τ^.). 1048. γο^δνός Γβοο. : γεεδνόσ Μ, γέεόνοσ τα. 1049 θ1 1051. νυν Μ. 

1058. αδ ίοοΐαιη βχ άν υθΙ άμ (οίτοιιιηίΐβχιιιιι &άάίάϋ ιη) Μ. άμμεμίξηαι 
ΒίηάοΓί. ίοτί, μάλ* αΐόλα μεμίξεται. 1054. οι Ιι&οΐιιη&ηιι : μοι Μ. 
1056. χαι βόα βχ Εαβί&ίΐι. &ά Βίοηγβ. Ρ. 791 Ηβπη&ηη, χάπιβώ Ί>ίηάοτΙ 
1056 6( 1062. άνια άνια Μ. 1067. ηέρ^^ε ΒοΙ)οη6ΐ1ΰ8 : 5περ&ε Μ. 1058 
θί 1064. άπρητδα άπρητόα Μ. 1058. γόεδνα βΐ ίη ηιατ^. ζτ γόεδνα Μ. 

1059. άίηι Μ, β ίηββηιϋ ιη. 1061. ϊρειχε Γβοο.: ϊρειδε Μ. 1067. νΖν 
Μ. 1072. <^* άν' άΧαν ΑΥβϋ. — 8αΙ)86ηρ(ιιιιι ίη Μ αίσχόλου ηέρσαι. 1ΐβ ΑΕδΟΗΤυ ΡΕΒδΑΕ. 

ΧΟ, οΙοΐ οΙο7, 

3Ε• αιΐΰϋίτός ^^ δόμους χ(β. 

ΧΟ. Ιώ 2ώ, Περ4ής οία δύσβατος. 1070 

££. ΙοΑ Α^ χατ* ίατυ. 
Χ0• Ιωά δητα^ να! ναι, 

ΒΕ. γοασΒ' άβροβάται. 

ΧΟ. Ιώ ϋώ, Περσίς αία δύσβατος. 

ΣΕ. 9 9 9^) 7/Ε>'<^^ί^<^ν, 1075 

^ ή ΐί ή^ βάρισαν όλόμενοι. 
ΧΟ. πέμφω τοί σε δυσ^ρόοις γάοις. 

1077. τφοτΐέμψω. ΑΙ2ΧΥΛ0Υ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΙ). Ύπό&εσίς των Επτά Ιπ\ Θήβας. 

Η μέι* σχην^ τιμ; δράματος έν (έπΙ το) θήβαας σπόχείται^ 6 δί 
χορός ίχ Θηβαίων έστΙ ταφΒένων^ ή 8έ ίτηόΒεσίς στρατιά (στρατεια 
τα) ^Αγρείων ια>λίορχουσα Θηβαίους^ τους χα! νιχήσαντας^ χα} Μνα^ 
τος Έτεοχλέους χα} Πολυνείχους. έδιδάχ&η έτά θεαγένους όλυμ• 
ηιάΒι οή (α. βΐιτ. η. 467). ίνίχα Ααίω^ ΟΙΒίτίοδι/Επτά έτά Θήβας, 
Σψίγγϊ σατυριχ^. β (ί. 6• δεύτερος) ^Αριστίων (Αριστίας Γτ&ηζ) Περ^ 
σεΐ^ Ταντάλφ^ ΠαλαισταΛς σατυριχάίς τοις Πρατίνου ηαχρός• γ (ί. θ. 
τρίτος) Πολυφράσμων Αυχουργείψ {λυχουργάχι τα) τετραλογίψ. 

τά του δράματος πρόσωπα* 
Έτεοχλής 

άγγελος χατάσχοπος 
χορός παρθένων 
^Αντιγόνη ^) 
Ισμήνη 
χηρυξ, 

1) Ά)βτΐγόνη &ηΐ6, Ίσμψη ρ03ΐ άγγελος χατάσχοπος 1ι&1)β1 Μ. Έτεοχλης. Κάδμου ησΟται^ χρή ϋγεο^ τά χαίρια 

δϋτις φυλάσσει ηραγος έν πρύμι^τυ πόλεως 

οίαχα ]/ωμών^ βλέφαρα μί/ χοιμων δτϋνφ, 

εΐ βάν γαρ εδ πράξαιμεν^ ώτΊα {^εου• 

εΐ δ* αδ&\ 9 μη γένοιτο^ συμφορά τυχοι^ 5 

^Ετεοχλέης άν εις πολΰς χατά ττΐόλιν 

ύμνοϊ^* όπ' αστών φροιμίοις πολυρρό&οις 

οΐμώγμασίν {^\ ών Ζευς άλεξητηριος 

επώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. 

Ιμας δε χρη . νύν^ χάί τόν έλλείττοντ' Ιπ 10 

τ^βης άχμαίας χαι τόν εξηβον χρόνψ^ 

βλαατημΙόν άλδαίνοντα σώματος πυλύν^ 

1. λείπει τό έχεΤνον, χαίρια δί τά άναγχαΐα (Ι. δίχαια) * ταψααιαί'• 
ρια γάρ τά άδιχα, 2. έχεΐνον (61. Γβο.)• — ^ν έξουσίψ. (61.)• 8. τ^ν 
της πόλεως χυβερνητην, 4. της εΐίτφαγίας ^ αίτια έπι τους ^εούς 
(αναφέρεται Λάά. 8θ1ιοΙ. Γβο.)) της δέ δυσπραγίας έπί τους άρχοντας. 
β. άντϊ του μόνος, 7. λοιδόροις (61.). — τό υμνεισθαι μέσον, 

8. άλεξητηριος Ζευς έν θηβαις τιμάται, φησίν ουν, συμφώνως έαυτψ 
τιμψτο, 10. χα! τόν νέον χάι τόν αύξοντα τί)ν βλάστησιν του 

Διός (σώματος Έώ^θγ). — τόν νέον (61.). 11. τον £ξω ήλιχίας^ 

τόν γέροντα. 12. αυξάνοντα ανδρών νυν. (13) οΐον χαΒό ίχασ• 

τος δύνατίχί βοη^εΤν. 2. δςισ Μ, δ*ηισ ρθ8ΐ Γ&βτίΓ&πι ςτι&β νοΐ6ΐ>&( δσησ. 3. χοιμών^* 

Ηβίιηβοβίΐι. β. έτΛοχλήσ Μ, έ βαρβΓβοηρβϋ ιηΐ. πολόσ 8ΐιρΓ& τθγ- 

611Ι1Ι 1ι&1>6ΐ Μ. 8. άλεξιτήριοσ ιη^. Ρθ8ΐ; 11 Ι&οηη&πι βίΑίιήΙ 

Μβοΐιιηίάΐ, οΰί ϊνόρχην λαόν ίή\}ΐύ% θχ Ηββχοΐι. ^νόρχην λαόν, τόν έπΙ 
^βης> 12. βλάατημον Μ. 122 ΑΕ80ΗΥΜ 

ωραν Ιχον^^ ϊχαστον^ &ατι συμπρ^πές^ 

ηόλει τ* άρήγεα/ χα) Φβαίν εγχωρίων 

βωμοΐαι^ τιμάς μη * ξαλειφ&η)/αί ποτε^ 15 

τέχνοίς τε γ^ τε μψρί^ φάτάττ^ τροφφ" 

^ γαρ νέους Ιρποντας εόμενεΐ πέδψ^ 

δπαντα πανδοχοΰσα παιόεΐίχς δτλον, 

α^ρέψατ* οίχιστηρας άστηδηφόρους 

τϋΐστοί^ς δηως γένοισθε π/κ/ς χρέος τόόε, 20 

χώ ν5ν μεν ές τόδ* ^μαρ εΰ ^έπει {^εός* 

χρόνον γαρ ^δη τύνόε τωργηρουμένοις 

χαλως τα πλείω πόλεμος έχ ί^ών χυρεϊ. 

νυν δ^ ώς δ μάντις φησίν^ οΙωνων βοτηρ^ 

Ιν ώσί νωμών χαί φρεσίν, πυρός δίχα^ 25 

χρηατηρίους δρνί&ας ίψευδεΊ τ^^' 

ούτος τοιώνδε δεσπόττ/ς μαντευμάτων 

λέγει μεγίστην προσβολών ^Αχαάδα 

13. ώ/οαν (ωραν ιη) φροντίδα (^ αάάϋ ΡίικΙοΓί) ^}λίχίαν^ ^' } ^ 
νους ουτως^ ίχαστον ί^μων ίχοντα φροντίδα της τιόλεως * ^ ίχαστον 
τφός ΤΊ^ν ήλιχίαν βοηΒεΤν τ^ ηόλεί ως πρέπον. — άρμόδιον (01. ςΟΑΠί 
άβίβνϋ αΐία ιη&ηηδ). 16. χοινίν τ^ άρήγείν, 17. α!ίτη, — χυ- 
ρίως ίτά ταιίδων (πέδων το) τό ίρποντας, 18. επιδεχόμενη (01.). 
— πάντα πόνον της παιδιχης ^λίχίας υποδεχόμενη, 20. πιστοί δη- 
λονότι. — τφός χίνδυνον υπϊρ αύτης πρόδυμον (τφύ^υμοι δοΐιοΐ. ΓβΟ.). 
21. άπό των έν ζυγψ, 22. φυλασσομένοις Ιβπό του ^εόυ (01.)• 

24. σχοπός, 6 Τειρεσίας, 25. ούχ έμτώρ {έμτώροις ιη^) συρόμενος 
(χρώμενος δοΐιοΐ. Γββ.). 26. έξ άχοης γάρ τάς πτήσεις διέχρί' 

νεν, οΙ>χ 6ρ<υν 6 Τεφεσίας ίπέβαλεν {επέβαλλε βοΐιοΐ. Γββ.) τ^ τή^)7?9 
έτερου υπαγορεύοντος^ ούχ ούτος ων αυτόπτης των όρνέων, — μαν^ 
τευτιχούς (61.). 27. 6 Τεφεσίας (61.). 

13. &ραν•* Μ, ώραν ιη, τ ίη ϋΐατα βοηρβϋ ιη^. ίχον&* ϊλβογλ £λβίιιιη 
ΘΧ Μχωνά*. ϊχαστοσ Μ, ίχαατον ιή\. ώςισ Γ&811Γ& ιηΰΐ&ίιιιη ίη ώατι Μ. 
^τις έμπρεπής Ηβίιηβοθΐΐΐ• 19. οΐχητ^ρας γθοο. 23. ίηΙβΓ χαλώσ βΐ 
τά ώ βαρβηοΓ. ιηΐ. 25. φρβσι Μ. φάους όίχα Βίΐβοΐιΐ. 27. τοιών^ 
ΟΟΓΓ. θχ τοιόνόε Μ. 8ΕΡΤΈΜ ΑΒΥΕΚδυβ ΤΗΕΒΑδ. 128 

νυχττ/γορύΜαί χάπφουλαυσειν πόλει, 
άλλ* Ις τ έπαλξη 'α2 τώλας πυργωμάτωρ $0 
όρμάα&ε πάντες^ σοϋσ/^9 αΰν παντευχίφ^ 
πληρούνε Ι^ωραχέία^ παιά σίλμοαιν 
τώργωι» στά^ητε^ χοϋ πολύν έπ' ίξόδοις 
μίμνοι^τες ευ δαρ^ηϋτε^ μηδ* ετπ/λάδων 
ταρβεϊτ* αγω* δμιλορ' ε5 τέλει δεός. 35 

σχοποί^ δί χάγω χκύ χατοπτηρας στρατού 
Ιπεμψα^ τοΙ>ς πέποίδα μή ματάν δδφ* 
χ(ύ τώρδ* άχούσας ου τι μ^ ληφδω δόλψ. 
^Αγγελος Έτεόχλεες^ ψερωτε Καδμείων άναξ^ 
χατά' ^χω σαφή τάχεί^εν εχ στρατού φέρων^ 40 

σχοπος. αυτός χατόητης δ* εϊμ^ εγώ των πραγμάτων, 
άνδρες γάρ ίπτά^ δούριοι λοχαγέται^ 
ταυροσφαγοΰντες ές μελάνδετον σάχης 
χ<Δ διγγάνοντες χερσι ταυρείου φόνου^ 
^Αρη τ' ^Ενυώ χαί φάαΐματον Φάβον 45 

ώρχωμότησαν ί/ πόλει χατασχαφάς 
δέντες λαπάξειν άστυ Καδμείων βίψ^ 
ί) γην δανόντες τήνδε φυράαειν φόνφ* 

29. έν νυχτ\ άγορεύεσδαι χώ βουλεύεσδαί. 31. σουσδε: 

ίηίρρημα παραχελεύσεως, — άτηλισμένοί, 32. τάς επάλξεις των 

τειχών (01.). τοΤς έπιβήμασί. χατεχρήσατο δε. 34. των πο- 

λεμίων. 35. χαλά δεός παρέχει, 37. μί) μάτην όρμησαι. 

43. ίς μελάνδετ(ον): τό μελανισδϊν τψ αχματί' 1^ τό έχ μελαίνων βυρ- 
σων περιβεβλημένον. οΰτως $έ δύοντες επάνω των ασπίδων έμαν^ 
τεΰοντο. τ6 μελάνδετον δέ χαλώς δν έπΙ ξίφους ρηδείη^ έτά δί σά- 
χους παρέλκει τω (τό δοΐιοΐ. Γββ.) όετον ως έπΙ του χελαινεφές τό 
νέφος. 47. έχχενώσειν^ άπό του λαπάδου. ων 29. χάπφουλευσίν ϋίηάοΓί. 30. πύλασ πυργώμάτων {ων βΐ α 

βηρβηοήρβίΐ ιηΐ) Μ, ίοΓί. πόλΒίος ηυργώματα, 34. εύ&αρσέιτε Μ. 

36. ηατοτζτήρα Μ, σ ύΔ^άϋ ιη^. 48. πρόσ^Λ φυρά<ηιν 8ΐοΙ). β. 7, 11. 124 ΑΕδΟΕΤυ 

μ^ημέϊά #' αότών τόίς τΒ»ου€κν εϊς ίόμους 

ηρός αρμ* ^Αδράστου χεράν εστεφον^ δάχρυ 50 

ΙεΙβοντες^ όΙχτ^»ς ^' οΰτις ^ν ίίά στόμα* 

ύίΛηρόψρων γάρ ^υμός άνδρείφ φλέγων 

Ιττνει^ λεόντων ώς ^Αρη ίεδορχότων, 

Μοί τωνδε ιιύατις οόχ δχνφ χρονίζεται* 

χληρουμένους ό* ελειπον, ώς πάλφ λαχών 65 

ϊχαστος αύτων πρ^^ς πύλας αγοι λΛχον, 

πρΗς ταατ' άριστους άνδρας έχχρίτσυς πόλεως 

πυλών επ' εξόδοισι τύγευσαι τάχος ' 

έγγΰς γάρ τ^δη πάνοπλος ^Αργείων στρατός 

χσ^ρεί^ χονίει^ πεδία 9 άργϊ^στης αφρός βΟ 

χραίνει σταλαγμοΊς Ιτϋπίχών έχ πλευμόνων. 

σΰ δ^ ώστε ναός χεδν^»ς οίαχοατρόφος 

φράξαι πόλισμα^ πρ\ν χαταητίσαί πνοάς 

^Αρεως' βοφ γάρ χύμα χερσάίον στρατοο. 

49. μνημεία: περόνας ξ τρίχας η τι τοίουτον, ΙΒος δέ ^ν τους 
ίν πολέμψ τοΤς οίχείοις πέμπειν σημεία ^ (^ οίβίβί Βίοιηββίοί) τιερό* 
νας ξ ταινίας ^ βοστρύχους η τι τοιούτον, τό δε εστεφον άντ\ 
του ίπλήρουν. προς άρμα δί ^Αδράστου^ έπεί Αμφιάροίος οίηόις ίμαν^ 
τεύσατο μόνον ^Αδραστον σω&ήσεσ^αι. τούτο δέ ώς άπό της Ιστο' 
ρίας ίλαβεν^ δτι έσώ&η ^Αδραστος' έπεΙ πό^εν ^δεσαν δτι διαφεύζε- 
ται; 50. τούτον γάρ ίφασχεν 6 μάντις αωΒήσεσΒαι μόνον έχ 

του πολέμου. — έπληρουν (01.)• 51. ούχ 1}ν έλεος διά της γλώτ- 
της αυτών τφοϊών άποΒηλύνων τ^ν ορμήν. 54. χαι τώνδε ηύσ- 

τις: μετ' ού ηολυ δέ ταύτα γνώσι^ τ^ πείρψ. ^ι περί τούτων άχοί^ 
ού βραδέως γέγονεν ταχύ γάρ ^ηγγειλα, — ί} γνώσις ούχ εΙς μαχ' 
ράν πλησιάζεται. 55. χληρουμένους δ* ελ(ειπον): χλήρους γάρ 

ποιησάμενοι πρύς μίαν ττύλην έδέξαντο οι έτηά λοχαγέται, 58. 

τάξον ((τ1.). 60. λευχός» 62. άπο μεταφοράς τών πλοίων. — 
ασφαλής, βέβαιος. 63. χατατη^εύσαι σφοδρώς. 64. τφός τύ ττνεύμα 
έτήγαγεν τό χύμα* παραχεχινδυνευμένως δέ εΐηεν χύμα χερσαΐον. 

48. αυτών Μ. 51. άνά ατό μα δ1θΙ)&θΐΐ8. 54. ιζίατις δ^οΐΜΐβιιβ. δΕΡΤΕΜ Α]ΡΤΕΚ8ϋ8 ΤΗΕΒΑ8. 125 

χώ τώνδε χ€αρόρ δύπς ώχιστος λαβέ' β5 

χάγώ τα λοίπά κίστόν ί/μ^ροαχόηοί» 
όφ&αλμόν Ιξω^ χαί ααφηνύψ λόγου 
είδώ'ς τα των Άάρα^ν άβλαβης 1^. 
ε Τ. ώ Ζεύ τε χαι ίη^ χ<ύ πολωσουχοι Άεοί^ 

^Αρά γ' ^Ερί)*υς πατρός ^ μεγαα^ενης, 70 

μί) μοι ηόλιν γε πρέμνοΙ^εν παρώλεΰρβν 
ίχΙ^αμνίσητε δι^άλωτον^ ^ϋλλύόος 
φ^όγγον χέουσαν^ χα\ δ/^αυς ίφεστίους* 
ίλευΜρα)^ δε γην τε χαι Κάδμου π<>^1ιν 
ζυγοΜ δ^υλίοζοι μηη^ηε σχε&ειν. 75 

φεσ»ε δ' άλχη^ ξυνά δ' έλτάζω λεγείν' 
πόλίς γάρ εύ πράσα^υσα δαίμονας τίει, 

χορός θρέομαι φοβερά μεγάλ' άχη. 
παρ^έ- με9εΊται στρατός στρατόπεδο^ λιπών, 
ν ων. ^έι πολΰς δδε λεώς πρόδρομος ίππότας. 80 

65. τουτέστι μη έχηέσ])ς του δέοντος χαψου (χαφόΰ οίβίβΐ Ο 
Ηβϋββ). 66. ψυλαχα άπλΆς (61.)• 67. ασφαλώς φυλάγω 

(61.)• 70. Ζτι τά νυν δι αυτής τελεωυταα. 72. έχριζ/ύσητε 

(61.). — άντϊ. τόϋ ού βάρβαρον ουσαν^ άλλ^ "^ Ελληνίδα χα! α&τήν. 
73. γρ. χαΐ δλβον /δέοντα χα! δόμους. 75. μί^ υτκξελΒεΤν (όπε^• 
^έίν Υίβύ) ζυγόν δουλείας. 76. χοινωφελη χα! υμίν χαΙ ^μΖν 

νομίζω λέγειν. 78. θρέομαι φοβερά: ^ρψίυ^ βοω. είτπτόητσν 

δϊ ^ τίυν παρθένων ήλιχία τφός φόβον (οίβΐθ τφός φόβον)^ μάλιστα 
δ^ προς πολιορχίαν. 79. με^ειται στρατός: οίον, άφεΐται ό 

δχλος άπό του στρατοπέδου, οίον, ηδη τ^ν δρμ^ρ* ποιούνται έπΙ 
τί)ν πόλίν ήμων οι πολέμιοι, ταίΰτα δέ φανταζόμεναι λέγουσιν ως 
άληΒη. τό δέ χ τφός τ^ διαφοράν του στρατού χαΐ του στρα- 
τοπέδου* στρατόπεδον γάρ χαλεΐται τό ενδιαίτημα του στρατού. 
80. όρμ^, χέίται (ιη^)• — πρόδρομος Ιππότας: πολύς έμπροσθεν 

71. ηρέμνο^εν Υ&ΐοίεβη&τίιιβ: πρυμνό^εν Μ. 72. άηϊάλωτον Μ. 

75. άουλίοίσί ΑΙά.: όουλείοισι Μ. — σχέάειν Μ. 78 — 106 άυοόβοίπι 

οΐιοη ρβΓβοηίβ άί8ΐτίΙ)ΐΐ6ΐιάί νίάβηΙιΐΓ. 79. Χ ρτΛΒΒοήρίχαα ίη Μ. 126 Α£δ€ΗΤυ *_> οΜερΙα χόνις με πείδει φανεϊσ 

άναυίος σαφί]ς Ιτυμος δγγελος, 

"Ελεδέμας ηείίοπλοχτόπος 

τΐ χρίμπτεται βοά ποταται βρέμει 9^ 

άμαχέτου δίχαν δδατος δροτύπου. 85 

Υώ Ιώ &εοϊ 

^εαί τ' όρόμενον χαχόν άλεύσατε* 

Βοψ δπίρ τειχέων 

δ λεύχασηις δρνυται λαός εό^ 

τρεττης έπι ττϋόλιν διώχων^ 90 

Τις αρα ^όσεται^ τίς δρ* έπαρχέσει 

^εών ί) #€αν; 

Πότερα δητ* έγώ ποτιπέσω βρίτη δαιμόνωι^] 

λαδς ίτπτότης, φαντάζοντοίί δέ ταϋτα πάντα, άί^ερία 8ί χόνις ή 
άυγί^ (1. ή^ρ}) ή αίρομένη εΙς τδν αΙΒέρα^ χαΐτοι άφωνος οΖσα 
Ιναφγής έστιν ωαττερ άγγελος χαϋ άληΒης, 81. ^ Ρ^ΖΡ^ '^^^ 

αΙΒέρος ηχούσα, 82. άφωνος μέν ούσα, σαψως 8έ άγγέλ' 

λούσα. 88. χα2 τά Ίης γης δέ μου τιεδία χαταοίτοηουμ^να το7ς 

ηοσί των ϊηηων [χα\ των Ζπλων} ποιεΤ μου προστιελάζείν τδν 1)χον 
τοΤς ώσίν. — έλεδεμάς ^ τό δέμας ^ιμχυν τψ ψόβψ λαμβάνουσα χ(ύ 
ταράττουσα' ^ έλεδεμνάς ή έλουσα άπό των δεμνίων (ιη^). — τινίς 
ώτΐ χρίμπτετοα βοά (πι*). 84. έχει (ήχεΤ ιη^) δέ^ ^^<^^ τρόπον 

ταηαμων τά ηεδία της γης μου. 85. του χαΐ όρη /^ηγνύντος 

(01.). 87. άποστησατε ((τΐ.). — φυγείν ποιήσατε (πι*). 88. 

μετά βοής. — υπεράνω (πι*). 98. πότερα δητ^ έγώ: πότερον 

πρόσφυγες των ττατρφων ξοάνων γενόμενα (1. γενησόμζΒα) 1^ άλλο 
τι τφάξομεν; 838(1. ^^^δέμασ 6ΐ ζτ ίη χη&τ^. Μ, έλεδεμάσ θ1 ίη &1(6Γ0 πι&τ^. ζτ τα. 
βοάι Μ, βοδ^• ίη}, ΈοΗ, Ιόέ όέ γάς έμ&ς πεδΡ δπλόχτυη* ώτΐ χρίμητει 
βοάν {γας ^δη δ^ έμ&ς Εη^βΓ, ηεδΤ δπΐάχτυη* δθίάΐ6Γ, ώτΐ γθοο., χρίμπτει 
βοάν Βϋβοίιΐ). 86. Ιώ Ιώ Γβοο.: Ιώ Ιώ \ώ Μ. 87. όρμενο» Εη^^Γ. 

άλεόσετε (α βηρθΓβοηρβϋ ιη^) Μ. 93. πάτρια ρθ8ΐ έγώ Βάάϋ θχ 

8θ1ιοΙ. Υοΐο^πι&ηη. δαιμόνων γβηιιί 86ς[ΐι. &άάϋ Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΈΒβυβ ΤΗΕΒΑ8. 127 Υώ μάχαρες εδεδροι^ 

άχμάζει βρετίων εχεσ&οα* τι μίλ- ^ 

λομεν άγάστονοι\ 

^Αχούετ^ ^ οόχ άχοόετ^ άσπϋω)/ χτύπορ] 

Πέπλων χαϊ στεφέωρ πότ' έΐ μή νυν άμ- 

φιλζταν Ιξομεν\ 

Κτύπον δέδορχα' πάταγος οόχ ίνός δοράς. 100 

Τι /ϋζείς] προδώσεις, 

παλαΙχ9ων ^Αρης^ τάν τεάν\ 

94. ευεδροίΐ ^π' άγαμων Ιδρυμένοι. ^ ίτά των Ιδίων, ΨΊ^•» 
χαΒεδρών χαΒεζόμενοι. 95. άχμάζει: χαιρός ζχει. οων^ άχμης 

χ(ύ όξυλοίβίας χρ'^ει τά τψάγματα. τφός άλλήλας δί ταυτά ίρααι. 
96. τί έστώτες στενάζομεν χάΙ οΰχ Ιχετεύομεν ; 97. άχούετ ^ 

οΐχ ά(χούετ): έπεί άγνώτές είσι^ τοϋτό ψσαιν^ δρα φαντοίζόμεΒα ^ 
άληΒώς άχοΰομεν\ 98. τιέπλων χ(ύ στε(φέων): πότε στέψη ρΐ• 

φομεν 1^ τζέτζλους ίπΐ γης ^ νυν^ τραπέίσαι έτά λιτανείαν τ^ περί 
^μων αυτών χα! της πόλεως \ ταφετί&εσαν γάρ χα} ττέπλους* ίνέδυον 
γάρ χάί πέπλους τά αγάλματα^ ^Ομηρος (Ζ 271) ιπέπ^ον Βστις τοι 
χαριέστατος€. 99. τ^ν περ\ ήμων ληανείαν^ ^ πολυπαράχλητον. 

100. χτυπον δέδορχα : μετηγαγε τάς αίσδήσεις τφός τό έναργέστερον^ 
ώς τό [ίναργέστερον] ^ι^χουσας 6 χόραξ οϊος ^λδ' ίξ 'Ωρεου (ορέου 
Βΐ);€ (Αιίβίορίι. Ρ&α 1125). (98) ί> μέντοί όχτάσημος /Μμός οίτος 
πολίς Ιστιν έν Βρηνψδίφ (τραγψδίφ βοΐιοΐ. Γβο.) χαϊ έτκτηδεως πρ6ς 
Βρήνους χάί στεναγμούς, ίστι δϊ δοχμιαχά {δοχμιχά το}), δμοίον 
τό Ί^πόλεμυος αίρεται τφδς έμέ χαϊ Βεούς€ παρά ^Αριστοφάνει έν ^Ορ' 
νισιν (1189). άλλα χαϊ παρ' Εύραιίδιι :ί^ίγώ δ' (δέ τα) ούτε σοι πυ- 
ρδς άνηψα φως νόμιμον ίν γάμοις^ (Ρίοβηίβδ. 344). 102. ττα- 

λαίχδων ^Αρηςι έχ πολλού χληρωσάμενος τηνδε τ^|ν γην. τιμάται γάρ 
παρά θηβαίοις δ ^Αρης χαί ^Αρειον τείχος χαϊ ^Αρητιάς χρήνη παρά 
αύτοις. *Αττιχώς δέ τ^ χλητιχ^ ω ^Αρης' οΐ δέ γρ. ω ^Αρη. Ιερά δϊ 

968(1. τί Ι μέλλομΜν Μ. 98. στεφέων πλάβηάο ί&ο^ηιη [θ στ^φά" 

νων Μ. βΐ μ^ νυν, πάτ* ΊαΟΨΪΏΆ^ά, 988(1. νυν \ άμψίληαν {άμφΐ λι^ 

τάν ταΐ) Μ. άμψι λίταν* (ληάν^ Ηθπη&ηη) δβίάΙθΓ, ϊοτί. άντιλίταν*. 
102. τάν τβάν ίη δβςιιβηΐβπι ν. ρΓοίθΓΐ Μ. γάν τβα'ν γθο. 128 Α£β€ΗΤυ 

'Ώ χρυαοττήληξ δαψον^ 

επιδ^ Ιπιίε ηο)αν^ 

&ν ποτ' ευφάηται» 19ου» 105 

είτ, θεοξ τΐολίοχοί χΙ^νής^ ?#' Γτβ πάντες^ 
ϊδετε παφΛένων 

Ιχέσίον ίόχον δουλοσύνας ΰπερ. 
χύμα γάρ περί τττόλίν δοχμολόφων ανδρών 
χαχλάζει ττνοαΊς ^Αρεος όρόμενον, ι ίο 

άλλ* ώ Ζεΰ πάτερ παντελές, πάντως 
αρηξον δαίων άλωσιν, — 
^Αργειοί δϊ πόλισμα Κάδμου 

^ θηβη του ^Αρεως άνωθεν, Ιστν^ ουν παλ(ΐίχΒων 6 τιάλαα -π^ν ;^ν 
κατέχων. 104. ήΒιχΙ»ν τό δ}ς άναφωνησαα, δειλίάν γάρ έμψαί" 

νουσι δίά τούτου, 105. ζν ηοτε ΐΒου ευ ττεφιλημένην* 107. 

σαφές ένταϋ$α &η έχ παρθένων έστΙν 6 χορός, ίπίδετε, ψησίν, 
^/μας ίχετευοΰσας τρόπον δούλων, ίχετεύομεν γάρ &πέ/> του μί) εΙς 
δουλείαν άχδψαι, 108. νυν τό πληΒος (ΘΙ.). — ψόβφ δουλείας 

ίχετευοΰσας. 109. δοχμολόψων: των έπινευόντων τους λόφους, 

ίν γάρ τ^ κινήσει συμβαίνει πλαγιάζεσ^αι τους λόφους. ^ των κο^ 
ρυ^αιόλων* ^Ομηρος ' 3χορυ&αιόλος 'Έκτωρ€. τό γάρ κινούμενον κρά^ 
νος δόχμιον τ^ε χάκεΐσε γίνεται, ή δέ χίνησις χατηγορεΤ του έμ^ 
πράκτου. δοχμολόψων ουν τών έτηνευόντων τοις λόφοις. 110. 

καχλάζειι ταΐς ττνοαίς τών ανδρών χαχλάζει ώσηερ χύμα. χαχλάζει 
δέ Λ βορέου ^ νότου τινο^, άλλα τ§ του ^ Αρεως. 111. πάντων 

ίχων τέλος (01.). — πάντως χα} ήμΤν βοή^ηαον, ώστε μή ϋπό τών 
πολεμίων άλωσιν γενέσΒαι. 108. άαίμων Μ, όαιμον τα, 105. ε^ιλήταν Μ. 106—138 

1χίΙ)ΐΐ8 οΐιοη 0ΓάίιιίΙ)α3 ΐΓίΙ)αί1; λνίΐάβ. 106. ^οι δηρβηοή ν. &<1- 

άί( Μ. ηολίοχοι ΌίηάοΓί: πολιάοχοι Μ. χ^ονόσ. \ • (γ&81ΙΓ& (ΐα&1;1ιΐ0Γ 

τ 

νβΐ <ιιιίη(ΐιΐθ 1ί((6Γ&πιιιι) ϊ&* ΐτε Μ. Γι9' Μρόοι δΙβαδΙοίΤ. 109. γάρ 

άβίβΐ Κ1&1186Ι1. όοχμολοφαν Βηιηοΐε. 109 8ς[. πτόλιν \ . . πνοαΧς \ Μ. 

110. 9ρμενον Εη^Γ. 111. ίοΓί. Ζεΰ πάντως ηάτερ παντελές. 113. 

άργεΤοι όϊ Μ (βαρβΓβΟΓ. ιη). 8ΕΡΤΕΜ ΑϋνΕΚ3ϋ8 ΤΗΕΒΑ8. 129 

χυχλούρται^ φόβος ί' άρτιων δπλων^ 
δίά δέ τοί γενύων Ιτπιείων 115 

χινάρονται φόνον χαλινοί. — 
*£πτά 5' άγψορες πρέποντες στρατοο 
δυρυσσόοίς σαγάις πύλαις ίβδόμαις 
προσίατανταζ πάλφ λαχόντες. 
αηΐΐ8ΐν. Συ τ\ ώ Δωγενϊς φιλύμαχον χράτος, 120 

βυσίπολίς γενου, 

Παλλάς^ δ έ^' ϊππως ποντομέδων άναξ 
Ιχδυβόλφ μαχανα Ποσειδάν 
Ιπίλυσιν φόνων έπίλυσιν δίδου. 

114. φόβος δ* ^Αρηΐων: λεήζει ^^ όπό. 6 1^6 των *Αρηΐων δήλων 
φόβος ταράσσεΐ' 115. διαδέτοι γενυων: (116) ^ρψουσιν ^μών 

τ^ν άναίρεσιν, (115) οϊον, ηροφωνουσιν οί έν ταΐς γένυσι τώννπηων 
χαλενοί, 117. υπερέχοντες (01. ιη^). 118. δορυσσόοις: ταΤς 

δίά τών δοράτων σωζούσαις πανοπλίαις. — πολεμιχαϋς πανοπλίαις, — 
επτά ((}1. ιη^). 119. λαχμω λαχόντες τάς πυλας (01.). 120. 

συ τ\ ω Διογε{νές): συ τε, ώ κράτος έν πολέμοις Ά&ηνά. 6πό ^έ 
αγωνίας ο^χ ίνα θε(>ν έπίχαλουνταί ^ ώς παρΜνοε, χα! ταύτα δϊ 
δοχμιχά έσταν χαι Γσα, ϊάν τις αυτά δχτασημως (όχτασίμως πι) βαίνγ). 
χυρίως δί εϊπον βαίνι^ {βαίνει ιη)• ρυθμοί γάρ είσΐ' βαίνονται δϊ 
οΐ ρυθμοί^ διαιρείται δέ τά μέτρα^ οΐ}χ\ βαίνεται, 122. δ 6* ιη- 

πιος: χα\ <τυ, ω Πόσειδον, ϊ»ς άνάσσεις έπΙ ^ήρ^ Ιχθύων. 123. 

τιμάται παρά θηβαίοις ο Ποσειδών, — τ^ τους Ιχθϋς τιτρωσχούσι^ 

ο 

τριαίντ^ (το})> 124. έηίλυσιν φ (ί. β. φόβου): πάλιν δ\ς είπεν το 

έπίλυσεν. τεταραγμένης δέ φυχης ταύτα η&η χαΐ έμφάσεως ίνεχεν 
λεγόμενα, 

114. άρείων Βίοιηββίά: άρηΐκον Μ. 116. Λα όέ τοι Γβοο.: Λα- 

όέτοί Μ, όίάόετοι ίη τηΛΤ^. τα}, ίππίων Ρλββουτ, 116. μινυροι^ται οί. 

Ηβδγοίι. μινόρονταΐ' προφωνοΰσι ^ προλέγουσι ίίΌΙηάοτί. 117. άγά- 

νορες Βίηάοιί". 118. όορυσσόοισ, αΐΐίιηα ΙίΙΙθΓ» ίη Γ&δυΓΛ βοηρία, Μ, 

όορυσσοϊς {όορυσσοις) Βίοιηίιβίά. Ρθ8ΐ Γαδίιταιη ςαίικ^αβ ΗΙΙθγλπιπι σ Μ, 
οαγαΧσ ίη. 121. βυσίκολισ Γβοο.: βυσίπτολισ Μ. 121 βς. ΐππιοσ \ Μ. 

1) η 'Βου ' 

123. μαχανα Μ. 124. φόνων Μ (βου δπρβΓβΟΓ. ιη). 130 ΑΕδΟΗΥυ 

σύ τ' ^Αρης φευ φευ έπώνυμον Κάδμου ηόλιν 126 

φύλαξον χηδεσαί τ* έναργώς. — 

Κοϋ Κυπρις^ δτε γένους προμάτωρ^ 

ίλευαον* σέ&εν γαρ έξ αίματος 

γεγυναμεν λιτάίσί σε δεοχλυτοις 

άτώουααι τιελαζόμεσ&α. — 130 

Κα\ <τύ, Λύχει^ αναξ^ Αυχειος γενου 

στρατψ δαίψ στόνων άυτάς* 

συ τ\ ω Αατογένεια χούρα^ τόξον έντυχάζου. 

*ίτ. '^£ Ι Ι Ι, 

δτοβον αρμάτων ίμφ\ πύλιν χλύω^ 135 

ώ πότνι^ ^Ηρα' 

ελαχον αξόνων βρώομένων χνόαι, — 

126. χηδεσαί τ έναργώς: χηδεστ^ς έναργως γενοΰ. ^Αρμονίαν 
γάρ τ^ν Αφροδίτης χαΐ Άρεως είχεν Κάδμος, φρόντισον ^μων χαΐ 
της ηόλεως έναργώς, 129. μεγάλαις^ &ς χαΐ ^εός άχουσειεν ζ£ν^ 
(61.). 131. Λΰχεως γενου: πολέμιος* οίον^ ωσπερ λόχος αΙ)τοΤς έφόρ' 
μησον άν&' ων ^ίμείς νυν θρηνοϋμεν. οϋτω (ο8 πι) τινές τδ Αύχεως. 
η^ έπφλαβ^ς τοΊς ηολεμίοις έτά της άυτης τών στόνων γενοΰ ^ οϊον 
έτά του πολέμου, 133. ευ τωχάζου άπό του πύχα τό έπίστημό- 

νως (ιη^). 134. έπίρρηυχι Βαυμαστιχόν. 137. ελαχον άξό- 

νωνι άχούω^ φ^^^•» στεναγμον τών χνοών. λέγουσι χα! μετά του ι 
οί ποιητάί τδ χνοιαί. παρά το 9μέγα δ^ εβραχε ψηγινος άξων» 
(Ηοιη. Ε 838). χνόαα δε τά άχραξόνια (άχροξόνια πι), τκρί Ά αί 
χοινιχβες οΐ παραξονΤταί λεγόμενοι. 

125. ίΟΓί. φ^ΰ φευ, χηόείαν πόλιν, 125 8^. φεΰ φευ \ . . Κάόμου \ 

Μ. 127. %• Μ. 128. σέϋεν γάρ Γβοο.: ϋέ^εν Μ. 129. λι- 

τάίσί Ηβπη&ηη: λνναΐσ Μ. 129 8^^. σε\ . , άπυουσαι | . . άναξ | . . 

όαίωι Ι . . ώ Ι Μ. 130. άυτοΰσαι δβίάΙβΓ. 131. λυχιοσ Μ. λό» 

χεωσ ιη. 132. ίοΓί. στόνων άντίτας. 133. •στυχάζου (?) Μ, εντυ» 

χάζου πι. ίοΓί. σύ τ' & Αατωίς εύτυχάζου (Αητωίς δβίάΙβΓ, εότυχάζου Ι» 
ΌίηάοΓί οΐ. Ηβδ^οΐι. εύτυχάζου* εΰτυχ{τ)ον ίχε^ ετοιμον). Ρθ8ΐ έντυχάζου 
1ι&1)βΙ "Αρτεμι φίλα Μ (θ ν. 138), άβίβνίΐ 8θί(11βΓ. 134— 150 ΙιβιηίοΙιοηΛ 
&1(6ηι&ηϋ& ο&ηβΓθ γιάβη^ατ. 136. ηότνια Μ. ηρα οοιτ. βχ τ^ρη Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒνΕΚ8ϋ8 ΤΗΕΒΑ8. 131 

^Αρτεμι φίλα' 

δοριτίναχτος αΐί^ηρ δ* ίπιμαίνεται, 140 

τί πήλις αμμί πάσχει^ τΐ γενήσεται; 
τΐυΊ ί' ετι τέλος επάγει θεός; 
αηίΜίτ, ^£ ί ί ε^ 

άχροβόλω)^ ί' επάλξεων/ λιδάς έρχεται^ 

ώ φίλ^ ^ΑτΓολλον 146 

χύναβος έν πύλαις χαλχοδέτων σαχέων, — 

χ<ύ Δι69εν 

τ:ολ%μ6χραντον άγ)/})ν τέλος έι/ μάχ^ 

σύ τε μαχαίρα ανασσ ^Ογχα προ πόλεως 

ίπτάπυλον ίδος έπφρύου• 150 

βίν. Ιώ παναρχεΊς ΆεοΙ^ 

144. άχροβολίζεσ^ι έστΙ το έν πολεμώ συμβολής προχατάρ- 
χεσ^. ~ συρροια λί&ων (ιη^). 145. ώ ψίλ^ ''Αηο{Χλο}β)\ ω φίλε 
^Αηολλον χαΐ *Α^ηνά χαΐ Δώ^εν πολεμόχραντον. 148. πολεμά* 

χραντ{ον) : έπεί ουν (ου ΒίικΙοΓί) μιαρός 6 έν πολέμψ φόνος^ άγνόν 
τέλος ίψη , έπέϊ οί πολεμίους άποχτείναντες χαΒαροί είσι μάλλον ^ 
οί φίλους άνελοντες, — ως εΐ ίλεγεν ή άπόβασις του πολέμου Διό• 
^εν {α}). — - φόνος (01. ιη^). 149. παρά Φοίνιξιν ή ^ΑΒηνα. χαΐ 
6 Κάδμος γάρ Φοίνιξ (το}). — ^Ογχα ή ΑΒηνά παρά θηβαίοις, έπεύ* 
χετοί δέ τ^ν έπιχώριον ^ΑΒψάν, ώς δ θετταλος τ^Ζευ £να Δωδαπ 
να?ε« (Ηοιη. Π 233), χα\ δ Λυχως ^χλΰθι άναζ^ δς που Αυχίης€ 
(ί\). 514), χάί ό Ίλως %Ζευ Ίδη&εν μεδέων* (ί?308). Όγχαία 'ΑΒηνα 
τιμάται παρά θηβαίοις^ ^Ογχα δϊ παρά τοΤς Φοίνιξιν» χα! ΌγχαΤοα 
πύλαι, μέμνηται χαΙ Αντίμαχος χσΐ 'Ι^ιανός, Φοίνιξ δέ άνωθεν δ 
Κάδμος. — ή εστηχυΤα (ιη^). 151. χατά πάντα βοηθοί, τοΰτο 

139 &ηΐ6 138 οοΐΐοο&ηάαδ 6( &ιιΐ6 147 ϋβΓ&ηάαβ νίάβίατ. 140. 

αΙ^ΎΙρ ό^ Ηβηη&ηη: ό' αιβηρ Μ. 147. παϊ Διός οι^βν νοη άβη ΒβΓ^Ιι. 
1488^. μάχ^ συ τε Ηβπη&ηη: μάχαισί | τ ε Μ. 149. ΓοΓί. ^Ογχα ίόρίς 

ύ 

πόλας. 150. έπιρόου Μ, πιαίανίΐ ίη έπιρρου πι. 151 — 164 Ιθ- 

Α 

(118 οΐιοηιβ ε&ηΐΐ. 151. παναρχείσ (λ δαρβΓδΟΤ. ϊο\) Μ. 

9* 132 ΑΕ80ΗΥυ 

Ιώ τέλειοι τελειαί τε γάς 
τάσδε πυργοψύλαχες^ 
πόλιν δορίπονον μη προδώ&* 

ίτεροφώνψ στρατφ. 155 

χλόετε ηαρΜνων χλύετε πανδίχως 
χεφοτόνους λιτάς. 
αηίΜίΓ. Ιώ φίλοι δαίμονες 

λυτήριοί τ' άμφιβάντες πύλιν 

δείξα9* ώς φάοηόλεις, 160 

μέλεσ9ε δ' Ιερώι^ δημίων ^ 

μελόμει/οι δ' άρήξατε' 

φιλο9ύτων δέ τοι πόλευς οργίων 

μνήστορες εστε μοι. 

ΕΤ. υμάς ϊρωτώ^ ύρέμματ ούχ άνασχετά^ 165 

^ ταυτ^ άριστα χα\ πόλει σωτήρια^ 

γάρ ϊδίον ^εών (01.)• 155. ετεροφώνφι τψ μή βοιωτιάζοντι, 

έτίειδ^ ^έ ^Ελληνες χαΐ οΐ ^ΑργεΊοι^ ο^χ εϊπεν βαρβαροψώνψ, άλλως, 
τψ εχοντι άνδρας έχ πολλών έ&νών, "Ομηρος * ^άλλη δ* άλλων γλώσσα* 
{Β 804). 156. χλύετε ηανδ(ίχως): χλύετε ημών διχαίως εΙς ου- 

ρανών άνεχουσών τάς χείρας, τούτο δέ την έχ φοχης Ιχετείαν δηλοΤ. 
"Ομηρος* ι^χέίρας άνασχόντες* (θ 347). 159. παρά τό »δς Χρύ- 
σην άμφιβέβηχας* (Ηοιη. Α 37). 161. μέλεσ&ε δ^ ιερών δη{μίων): 
μελέτην ίχετε τών ιερών δημοσίων. 163. των έχ τών πανηγύρεων 
τελετών μνημονεύσατε (01.). 166. χα& ' υπόχρισιν άναγνωστέον. ζ ώς 
έν ερωτήσει μετ* έπιτιμησεως. — (165) υμάς ερωτώ ^ρέμμα(τα): εΐώ- 
&ασ(ν οΐ ποιηταΐ δόγματα τίνα ε!ς ώφέλειαν τών άχουόντων είσφέ' 
ρειν. ούτως χαΐ δ ΑΙσχυλος ένταυΒα εΙσάγει τ6ν Έτεοχλέα άπαγο- 
ρεύοντα μετά απειλής μή άπάγειν τον οχλον εϊς δειλίαν^ ώστε διά 

153. τάσόε Γβοο. : τασόέγε Μ. 156. πανόίχωσ βχ πανόίχουσ ίΜ- 

ϊταη Μ. 159. λυτήριοί τ^ δβίάΙβΓ: λυτήριοί Μ.. 160. φιλοπόλεις 

Ι^αηάβΓίίοΙι: φιλοπόλιεσ Μ. 161. μέλεσ^έ ά* Γβοο. 163. ηόλεος 

ΡοΓδοη : πόλεωσ Μ. 165. ρ&τ&^αρίιαιη ρΓ&β&χίί; Μ, Έΐβοοίίδ ηοΐ&ιη πι. 
166. αρωγά \\Γβί1. 8ΕΡΤΕΜ ΑϋνΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 133 

στρατψ τε ϋάρσος τφδε πυργηρουμίνφ^ 
βρίτη πεσούσας προς πολισσούχων δεών 
αΰεΐ)/^ λαχάζείΡ^ σωφρόνο}ν μίσήματα; 
μητ^ έι/ χαχοίσι μήτ* έν εύεστοΐ φίλτ) 170 

ξύνοιχος εΐην τφ γυναιχείψ γένει* 
χρατουσα //έν γάρ οόχ ομιλητών ^ράσος^ 
δεισασα ^' όιχψ χα\ πύλει πλέον χαχόν, 
χαϊ νυν πολίταΐζ τάαδε διαδρόμους φυγάς 
• ϋεΊσαι διερροί^ήσατ'* αψυχον χάχην^ 175 

τα των &ύρα{^εν ί' ώς άρίοτ' όφέλλεται^ 
αυτοί ί' ΰφ* αΐτων ενδο&εν πορί^ούμεΰα* 
χεΙ μη τις άρχης της έμης άχούσεται^ 
άνηρ γυνή τε χω τι των μεταίχμιον^ 

φόβον αυτούς φυγείν, άλόγοις 8έ ζφοις παρέβαλεν τάς παρΒ^ένους^ 
οτί έν φαντασία, γεγόνασι πρώτον μέν γυναιχείψ χα} Βειλ^^ δεύτερον 
δε ούχ άγαθ^ {άλη^εΐ 'ΆοϊίΟΤί.). είσΐ γάρ φαντασί<χί αληθείς. 167. 
εσω τειχών οντι (01.)• 169. λαχάζειν: ήχεΐν. ληχώ^ λαχσζω 

χατά τροπών χαΐ παραγωγην, σωφρόνων μίσημ{ατα): ταύτα {ταίυτα 
τοις πι), προσπίτΐτειν τοΊς ξοάνοις χαί βοάν. ταΰτα ουν δ πράττετε 
μισησειαν {άν αάάίί νΐοίοηυδ) οι ευ φρονουντες άνδρες. 170.. 

γνώμη. — - εύδαιμονί^, εύετηρί^ (01•)• 1*^2. (178) έν θορύβοις 

(172) οί χαΒεχτή. 175. δειλίαν (01.). — διά του θορύβου έμ- 

βεβλήχατε. 179. άνί)ρ γυνή τε: νέος ^ γέρων, άχαίρως {άχύ- 

ρως "^βίΐ) ί' ή λέξις τό μεταίχμιον, χαΙ δηλοΐ τόν αληθώς όργί' 
ζόμενον. άλλως, χεχινδύνευται τω ΑΙσχύλψ ενταύθα τό μεταίχ' 
μιον. γένους γάρ οντος του άνδρος χα} της γυναιχός, μέσον άλλο 
εΐπεν εΐ μή άρα τις λέγοι Ζτι όργιζόμενος ούτως εΤρηχεν^ ώς χα} 
παρά Δράχοντι τφ νομοθέτγ). έχέινος γάρ υπέρ του μηδέν άμαρτά' 
νειν φησί^ χάν δστραχον ^ τό άποχτεΤναν^ χάν ξύλον^ χάν σίδηρος^ 
χάν χαλκός, συνεχβάλλεσθαι. 

167. "κυργη ρου μένη €0χτ. ίη πυργηρουμένω(ι) Μ. 168. πολλιασοόχων 
&η(β Γ&8. Μ. 176. όφέλλβτε γθοο. 177. δπ' αυτών Γβο. Ρθ3( 177 Υβηιιιιι 
τοξαΰτα τάν {τάν ρρο άν νβΐ τ' άν γβΐ γ^ άν Β1οιη&ο1<1) γυναιξί αυνναίων ίχοις 
1ι&1)6ΐιΙ Γ60€. ΙηββΓβηάί ροΐίαβ Ιιίο τ. 182. 183. 178. τή^ βυρηι γβηοιη 
1ι&1>βΙ Μ. 134 ΑΕδΟΗΥυ 

ψήφος χατ' αδτών όλε&ρία βουλεόσεται, 180 

λευστηρα δήμου ί' ου η μ)) φύγτ] μόρον• 
μέλει γαρ άνόρί^ μη γυνή βουλευέτω 
ταξωϋεν ίνδον δ* οδσα μη βλάβψ τί&ει, 
ήχουσας ή ούχ ήχουσας^ ή ^<ι^φ7} λέγω] 
8ΐτ. 1. ΧΟ. ^ φίλην Οϊδίπου τέχος, Ιδεισ' αχού- 185 

σασα τον άρματόχτυηον 
δτοβον, δτε τε συ- 

ρητγες εχλαγξαι/ έλίτροχοι^ ' 

Ιππίχών τ* άύτη/ων 

πηδαλίων δια στόμα 190 

πυριγενετάν χαλινών, 
ΕΤ, τι ηδν] δ ναύτης άρα μή 'ς πρψραν φυγών 
πρύμνηΆεν ηυρεν μηχανήν σωτηρίας^ 
νεώς χαμούσης ποντίψ έν χύματι; 
αηί%9ίν. 1, ΧΟ, άλλ* έτά δαιμόνων πρόδρομος ήλϋον άρ* 195 

181. τόν έχ δήμου λευστήρα μόρον. 183. τους πολίτας δη- 

λονότι θορυβούσα. 185. απολογούνται διότι έ^ορυβησαν, 188. 
σύριγγες τά ξύλα τά μέσον του περιφερούς ξύλου του τροχού δια- 
περαιουμενα, τό μλν γαρ αυτών έστι μέγα^ το δέ ϊτερον μιχροτε- 
ρον ^ £λλο δ^ αΖ του δευτέρου μιχρότερον^ λόγον των αίλών τών 
συριγγών επέχοντα (ιη^). — έλίτροχοι: περί Άς ελίσσονται οΐ τρο^ 
χοί, 189. τών μή έώντων με ήρεμεΐν (ΟτΙ.)• 193. μηχοί^ή^ 

σωτη(ρίας): ούχοϋν ουδέ ύμεΐς μηχανήν σωτηρίας παριουσαι (πε- 
ριιοΰσαι ιη^) τήν πόλιν ευρήσετε. 195. τφοτρέχουσα τών άλλων 

(ιη^). — βασιλιχά, παρά τήν αρχήν. 180. όωισεται οΐ. Ηββγοίι. όωί<ηταΐ' όιαχρι^ήσεται ΗβπτβΓάβιι. 

181. φόγ— ΟΟΓΓ. ίη φυγηι Μ. 186. τόν οογγ. βχ τών. Μ. 186 βφ ίοΓί. άρ- 

3ϊ 
ματόχτυπον δχων δτοβον. 187. οτε Γβο. : δτι Μ. 188. έχλαγξαν (όϊ 8θηρ- 

811 ιη^) Μ. 189. άπυον Ιι&οΙιιη&ηη. 190 9^. όιαι πυριγενεταΐ χαίινοί 

Ηβίιηβοβϋι. 191. χαλινάν &ιι(6 οογγ. Μ. 192. πρώραν Μ. 193. εΐ^ρεν 

Μ, ν βπΐδίΐ; ιη^. 194. ποντίωι « • μάτι Μ, έν χύ ίη γ&81ιγ& δΟΓίρδίΙ ιη• 

ηρός χυματι Γβοο., ίοΗ. σαλεόματι. 195. ^λι^ν \ άρχαϊα Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒνΕΚ8ϋ8 ΤΗΕΒΑ8. 135 

χαια βρέτη^ πίσυνος δεοϊς^ 

νιφάδος 8τ* όλοάς 

νιφομένας βρόμος έν πυλαις^ 

δη τότ^ τ^ρ^ην φόβφ 

προς μαχάρων λιτάς^ πόλεως 200 

?!/' ΰπερέχοιεν άλχάν. 
ΕΤ. πύργον στέγειν εΰχεσ&ε πολέμων δόρυ. 

οΰχουν τάδ* εσται προς 9εώυ' άλλ^ οΰν &εοΰς 

τους της άλούσης πόλεος έχλειπειν λόγος, 
βίν, 2. ΧΟ, μηποτ^ έμόν χατ^ αΙώνα λίποι δεών 205 

δδε πανάγυρις^ μηδ^ έπίδοίμί τάνδ^ 

ίστυδρομουμέναν πόλιν χάϋ στράτευμ 

άπτόμενον πυρί δαίψ. 
ΕΤ, μη μοί ϋεοΰς χαλούσα βουλεύου χαχώς' 

πειθαρχία γαρ έστι της ευπραξίας 210 

197. νιφάδα τό των πολεμίων εΒνος {πληΒος δοΐιοΐ. ΓβΟ.)• — 
τ^ν λίθων σύρροίοί^ (?) (ιη^). 201. 7να τ^ν εαυτών άλx^|V υπέρ ημών 
εχοιεν οί θεοί, 202. τώργον στέγειν ευχ{εσθε) : τούτο ευχεσΒε^ 

δίαμένειν ημών τά τείχη απλώς {ασφαλώς 86ΐιθ1. ΓβΟ.) ώστε τό δόρυ 
στέγειν χα} άπείργειν τους πολεμίους. 203. εΙς τ^/ν Τροίαν γάρ 

τοεουτόν τι έφαίνετο (ιη^). 204. έστ\ (01. πι*). 205. μήποτ' 

έμον χατ * α}ώ(να) : μηδέποτε, ψησίν^ έπί του έμου βίου χαταλείποιεν 
τ^)ν ιιόλιν Οί θεοί, εΰρών δε 6 ΑΙσχυλος παρά τω (τό πι) ^Ομήρφ τό 
^θεΤον δύσονται άγώνα€ {Η 298), παρά γοϋν τό εϊς τό αυτό άγει" 
ρεσθαι αγώνα ε'ίρηχεν, τ^ ουν των θεών εΙς τό αυτό συναγωγί}ν 
πανήγυριν τραγιχώτερον είπεν, 208. γρ» τυφόμενον^ οίον χαιό- 

μενον πολεμίφ πυρί, 210. πειθαρχία γάρ έστι της εΙηΐρα(ξίας): 

'α' 
196. ΐοτί. θεοΐς τε ^άσυνος, 198. νειφοβίένησ Μ. 200. πόλεως 

άβίβΐ Ηβίιηβοθΐΐι. 203. οδχουν Μ, ούχοΰν τα}. ΟΙιοη ηοΐ&ιη ρΓ&β&χίΙ; 

6( &ι(6 άλλ* Έΐβοοίίβ ηοΐ&ιη δαρθΓβοηρδίΙ ιηΐ. 204. πόλεος τβοο.: πό• 

λεοίςΊά^ έχλιπεϊν &η(6 οοΓΤβοΙατ&ιη Μ. 205. ρ&τ&^αρίιαβ ρΓ&βύχα 

ίη Κ. λίποι Γ600.: λείποι Μ. 207. στράτευμ\ ατ ίη Γ&811Τ&, Μ. 

20791. ^^^ πόλιν όαίφ ι9' άπτόμενον πυρΙ πύργωμα. 209. ρ&τ&^Ο- 

• ρΙΐΏΐι ρπιβ&χίΐ Μ, Εΐβοοίίβ ηοίαπι αάά. πι. 136 ΑΕδΟΗΥυ 

μψηρ^ γ'»νί) σωτηρος' ώί' ίχει λόγος, 
αηΗβίτ, 2, ΧΟ. ^(τη' ί^εοΰ ί' Ιγ' Ισχύς χα&υπερτέρα' 

πολλάχί δ' έν χαχοΤσιν τόν άμήχανον 
χάχ χαλεπάς δύας δπερ9' ομμάτων» 
χρημναμενάν νεφελάν όρ^οΊ. 215 

ΕΤ, άι^δρών τάδ* εστί, σφάγια χαΐ χρη^τ^ριο. 
^εοίσιν ερδειρ^ πολεμίων πειρωμένοις* 
σόν δ' άδ τό σιγάν χάι μένειν εϊσω δόμ(»ν. 
*/γ. 3. ΧΟ, δια {^εών πόλιι* νεμόμε&* άδάματον^ 

δυσμενέων δ' δχλον πύργος αποστέγει. 220 

τις τάδε νέμεσις στυγει; 

ΕΤ. οΰτοί φ^ονώ σοι δαιμόνων τιμάν γένας* 
άλλ^ ώς πολίτας μη χαχοσπλάγχνους τιί^τ^ς^ 
ευχηλος ΐσϋι μηδ' άγαν δπερφοβου. 

ηάνυ λαμτφώς 6 ΑΙσχΰλος τ^ν πεώαρχίαν μητέρα της εδτφαζίας 
ώνόμασεν, έμφαίνων δτι χαλυν έστι τό ηει&αρχεΤν' ηει^όμεναι γάρ 
χαΐ αί πόλεις τοϊς χρατόυσιν ίστάσιν. τινές δέ άντι του ευ τφάσ' 
σειν. σωματοποιεί δέ τα πράγματα, — γνώμη. 2\\. λείπει Διός, 
γυνή Δώς σωτηρος, — σωστικής (το}). — οίχείως ίχουσα τφός τό 
σώζεσΒαι. 215. χριμναμεναν νεφέ(λαν): τόν μ^ δυνάμενον έαυτφ 
μηχανησασ^αι χα\ βοη&ησαι 6 &εός όρΒοι. 216. τά εΙς χρησιν 

χα} Βυσίαν θύματα (01.)• 218. τ^ γυναιχί. 219. λείπει δι' 

έπιχουρίαν. 221. 3^ από σου μεμφις (ιη^). 222. το τιμάν τους 
σώζοντας θεούς. (221) ούδεΙς ταύτα ορών ημάς ποιούσας μισψ 
σειεν (αν"). 211. /υναι Γβο. 212. &εοΰ Μ, οισ δυρβΓδοΗρΒίΙ ιη. ^εοΰ βά&ιη 

Μ&ΓεβΠίη. νίΐ. ΤΊιαο. § 5. 213. χαχοϊσι Μ. τόν βχ βοΐιοΐ. ΟωιΙβΓ: τά* Μ 
€ΐ Ματο6ΐ1ίηα8. 214. χαΐ χαλεπάς Μ&Γ06ΐ1ίηιΐ8, ΓβοΙβ α( νίάβίπτ. (Ιΐβιη 
δπέρ τε). 215. χρ'ημναμεναν νεφελάν Ηβπη&πη: χρψναμένάν νιφέ• 

λαν Μ, χρημναμέναν νεφέλάν τύ\ (θΐ ΜατοθΠίηαδ). 216. τόδ* ΝβΙ^βΓ. 

ων 

217. Ζρόειν Μ. πεφωμένοισ (ων βοήρβίί; χη^) Μ. 218. 80ΓίΙ)6ΐιΙιιιη 

σοΙ ΒΧ βοΐιοΐ. 219. νεμόμε^* Γβοο.: νεμόμεσά* Μ. άόάματόν Τΰα^ι 

άδάμαντον Μ. 221. τις Ηβαϋι: τ^ Μ. 223. τώεϊϋ Μ, τί^^στοΧ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδΟδ ΤΗΕΒΑ8. 137 

αηΐΜίτ, 3. ΧΟ. ποταΐνιον χλύουσα πάταγαν αμμιγα 226 

ταρβοσόνψ φόβψ τάνδ^ ές άχρότττολιν^ 

τιμών ίδος, Ιχόμαν. 
ΕΤ. μη νυν^ έάν {^νί^σχοντας ^ τετρωμένους 

πύ^ησΙ^ε^ χωχυτοϊσιν άρπαλίζετε* 

τούτφ γαρ ^Αρης βόσχεται^ φόνφ βροτών. 230 
ΧΟ, χα\ μί/ν άχούω γ^ ϊτνηιχών φρυαγμάτων. 
ΕΤ. μη νυν άχούουσ^ εμφανώς άχου' άγαν, 
ΧΟ, στενει πόλιαμα γη9εν^ ώς χυχλουμένων, 
ΕΤ, οόχούν Ι/ι' άρχεΊ τώνδε βουλεύειν τΐέρι, 
ΧΟ. δέδοιχ\ άραγμ^ς δ' έν πύλαις όφέλλεται. 23δ 
ΕΤ οό σίγα μηδϊν τωΐ/ί' ίρέις χατά πτόλιν\ 
ΧΟ, ω ξυντέλεία^ μη προδψς πυργώματα. 
ΕΤ. υΐχ ές ψί^όρον σιγώσ' άνασχηση τάδε; 
ΧΟ. ϋ^εοι ποΧιται^ μη με δουλείας τυχείν. 
ΕΤ, αΜ] σΰ δουλοΐς χάμϊ χ(ύ ηάσαν ηόλιν. 240 

ΧΟ. & παγχρατϊς Ζευ^ τρέψον εΙς έχύροΰς βέλος. 

225. ηρόσψατον (νο}). 226. τ^ν άχρόπολιν τίμιον ίδος. 229. 
μη άρηάσητε τό (1. τω) ΒρηνεΤν. 230. ταύτα νόμιμα ^Αρεως. 232. 
χ^ν άχοιη^ς^ ηροσηοίου μ^ άχουειν. 233. ως χυχλούντων τήν 

Ίϊόλιν των ηολεμ/ων σείεται^ φησίν^ ή ημετέρα γη. 237. ω ξυν^ 

τέλεια: τό χοινόν άθροισμα τών θεών^ μεταψοριχώς. χυρίως γάρ 
^1 τών στρατιωτών άΒροισις' τέλος γάρ τό τάγμα. ^Ομηρος• τ^έλθεΐν 
ές φυλάχων ιερόν τέλος€ (Α'δβ). 239. θεόι ηολΐται: τους Ιδίους 
χαΐ πατρφους έηιχαλουνται θεούς ^ μη εΙς δουλείαν έμπεσεΤν. 240. 
θρηνούσα δηλον δτι χαΐ χράζουσα συ ημάς δούλους ποιείς. 241. 
βέλος νυν τόν ηόλεμον. βέλος δέ πάν το βαλλόμενον. 225. ποτ/^ατον Ηβίιηβοβίΐι. χλόουσ* άί^άμιγα {άνόμιγα Γβο.) πάταγοί* 
Ρηβη. 226. άχρόπτολιν ΡοΓβοη: άχρόπολιν Μ. 228. μ^ νυν 6( ι^νι^• 
ύχοντασΉί. 232. μ^ νΰνΐΐίί. 233—250. ρ&τ&^τ&ρΜ ρΓ&β&χ&β ίη Μ, 
ηίβί (ΐαοά 239 βΐ; 243 βϋ&ιη οΙιοΓί ηοΐ&ιη &(ΐ8οηρ8ί1; ιη. 235. πέηοιβ'* Ηβίιη- 
βοβϋι. 238. φόνον Μ, φθόρον τοΧ. 240. χαΐ σέ χαΐ παοαν 

Υ^αηάβΓίίοΙι. πόλιν τβοο.: πτόλιν Μ. 138 ΑΕδΟΗΥυ 

ΕΤ. ώ Ζεδ^ γυναιχών οίον ώπααας γένος. 

ΧΟ. μοχΆηρόν^ ωσηερ άνδρας ων &λψ ηύλις. 

ΕΤ. παλινσζομείς αδ Άιγγάνουσ αγαλμάτων \ 

ΧΟ. άφοχίφ γαρ γλώσσαν ίφπάζει φόβος. 246 

ΕΤ, αΐτουμένψ μοι χοϋφον εΐ δοΐης τέλος. 

ΧΟ. λέγοις &ν ώς τάχιστα, χώ τάχ' εισομαι. 

ΕΤ. σίγησον, & τάλαινα, μη φίλους φόβει. 

ΧΟ. σνγώ' συν άλλοις πείσομαι τό μύρσιμον. 

ΕΤ. τοϋτ* άντ' έχείνων τουπος αίρουμαι σέθεν. 250 

χάί προς γ ε τούτοις, έχτός οδσ^ αγαλμάτων, 

εΰχου τα χρείσσω ξυμμάχους είναι &εούς. 

χαμών άχούσασ* είγμάτων, έπειτα σΰ 

όλολυγμην Ιερόν εύμενη παιάνισον, 

244. δυσφημείς χαίτοι των αγαλμάτων έχομένη. 245. υπό 

φόβου συναρπάζομαι. 246. γρ. λόγον, 247. λέγοες άν ως 

τάχ(ίστα): λέγε, φη^^\ ταχέως, χάί έάν δυνατόν ^, γνώσομοα σιγάν, 
^ υπαχούειν • γνώσομαι, φησίν, εΐ δυνατόν μοι ποιεΤν έστιν 8 χελεύεις. 
249. οόχ απλώς έσίγησεν, άλλα. μετά φόβου, — σιγώ, συν άλλοις: 
έπΙ του παρόντος, φησί, σιγώ' συν άλλοις γάρ τό είμαρμένον πείθο- 
μαι, 250. τούτο μάλλον ^ τα προειρημένα επαινώ. — τοΰτ' άντ* 
έχείνων: <2ν#' ών άλλων δυσφημων εφηχας τούτο μάλλον παρά σου 
αίρουμαι, 254. όλολυγμόν Ιερόν: διέστειλεν τόν όλολυγμόν του 

παιώνος. ώσπερ (χάί Υίοΐ.) γάρ μόνι^ τ^ *Α&ηνψ, δαίμονι ουσ^^ πόλε- 
μιχ^^ όλολύζουσι, τοις δε άλλοις θεοΐς παιωνίζουσιν, 6 γουν ποιητής 
φησιν έπι τών Τρωίάδων »α7 δ* όλολυγ^ πάσαι *ΑΒήνγι χείρας άνέσ- 
χον€ (Ζ 301), χάί έπί τών ^^ Ελληνίδων »α? δ* ολόλυξαν θυγατέρες 
τε νυοί τε€ (γ 450). ή δέ διάνοια άπλψ φησιν οΰτως, χάμου, φησίν, 
ευχόμενου άχούσασα' πώς δέ, επιφέρει, νιχήσας φησί τρόπαια άνα- 
^ήσει ναύτοΤς (1. αότός) τοις ΒεοΤς χάί θυσίας ποιέίν {ποιήσειν Ύίοί.) ' 
οό γάρ ματαίας ουδέ γυναιχείας ευχάς επιτελέσω, άλλα παρά ταΤς 
Βυσίαις δέΐ σε όλολύζειν, ώς ί^ς ^Ελληνιχόν. 

247. χα2 τότ* Μβίηβίεβ. 249. απείσομαι Μ, <πτ ίη π ιηυΐ&νίΐ ιη^. 

252 άβ1β( λΥβίΙ. 253. άκούσασ Μ. 254. Ιρόν ΌίηάοΓί. παιώνν- 

σον Μ, ω ίη α αϊ νίάβίατ ιηπΙανΗ χη^. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋΒ ΤΗΕΒΑ8. 139 

^Ελλψίχό)^ νόμισμα {^υατάδος βοης^ 25δ 

^άρσος φίλοις^ λύουσα πολέμων φΛβον^ 

έγώ άί χώρας τοις πολισόούχοις &εοϊς, 

τϋεδίονόμοις τε χάγοράς έπισχοποις^ 

ΔΊρχης τε ττηγαΊς, ουδ* άπ */σμηνόν λέγω, 

εΰ ξυντυχόντων χαι πόλεως σεσωμένης. 260 

μήλοισιν αϊμάσσοι/τας ίστίας 9εών^ 

ταυρΰχτονοϋντας 9εο1σιν, ώδ* έπεύχομαι 

ι^ήσειν τροπαΊα, πολεμίων δ* έαΆήμασι 

λάφυρα δαΐων δουρίπληχίΫ άγνόΐς δόμοις 

στέψω προ ναών πολεμίων ί' έσΟηματα. 26δ 

255. έν^ουσίοστεχης. — Συστάδας: τ^ς παρά ταΤς Βυσίαις γίνο' 
μενης^ άψ^ ης ενίοτε χαΐ ή βάχχη. σημαίνει γάρ χα! τούτο χαΐ 
τ^)ν χαθαράν έσΒητα, ώς τταρ' Εδριπβ]!^, ^, ^ νενόμισται τοΤς^Ελ- 
λησιν έν μάχαις • 5» ώς νενομισμένον ^Ελλησιν παρά τάς θυσίας όλο- 
λόζειν, 256. Βάρσος φίλοις: τό γάρ ευχεσΒαι τοΤς ΒεοΤς Φάρσας 
έμποιεΤ τοΤς φίλοις. πολεμιον δέ φόβον τ^ν όλολυγην έξηγησατο έν 
τω 9 λύουσα πολέμων φόβον*, — διά των τοωύτων ευχών λύουσα 
τον τών πολεμίων φόβον. 259. ούδ^ άπ* Ίσμηνοΰ λέγω: άντΙ 

του, συν τφ Ίσμηνω, χατά σχήμα δε ή φωνή^ οΐον, λέγω δτι συν 
τψ 'Ισμηνψ, Βύω ουν αύτοϊς πάσι, τών πραγμάτων ευτυχώς άπο» 
βάντων, άλλως, χαινώς είπεν, ούχ άρώμώ τ6ν Ίσμηνόν, ώς 
δήλου οντος δτι τιμάται χαά εγγράφεται τοις τιμωμενοις 262. 

λείπει ημάς, ημάς έπεύχομαι. 263. Βήσειν τρόπαια: παρατηρψ 

τέον δτι ούδέπω ^ν ή τών τροπαίων ονομασία χατά τον Έτεοχλέα' 
ώστε άνεβίβασε τά χατά τον χρόνον δ ΑΙσχύλος, — έσ&ήμασιν έσ- 
βήματα άνα&ήσω τφό τών ν(χών τά λάφυρα, 

259. Ίσμηνόν Βοήηβίζ (ΑΙ)Γ68θ1ιίο ΛαοΙΟΓβ): ϊσμινοΰ Μ, Ισμηνοΰ τα. 
260. σβσωμένης ΒΟΠρβί: σεσωισμένησ Μ., 261. αίμάσσων τόιί' ΚίίδοΜ. 
262 — 266 ΙίΛθΟ ^βητιίηα νίάβηΙυΓ: λάφυρα όαων όουρίπηχβ'* άγνοϊς όόμοις 

^ •το• 

στέψω πρό ναών, πολεμίων έσ^ήματα. 263. τρόπαια Βί ίσ^ήμασι 

(τα δοηρβϋ ιη) Μ. 264. δουρίπηχβ^ ΒίηάοΓί. 266. βαρβΓ δ* βοπρ- 

βϋ τ* ιη. ν6Γΐ)& πολεμίων ό* έσάήματα οιηϋ(τιη( άπο Γβοο., ίοίναα ύβτ- 

8ΐιιη ρίβη^ηβ Γβοο. 140 ΑΕ80ΗΥΙ1 

τοιαυτ^ έπεχύου μη φιλοστόνως 9εοις^ 

μηδ* ίν ματαίοίζ χάγρίοις ποιφύγμααιν' 

οό γαρ Τί μάλλον μή ψύγτις τό μήραιμον* 

έγώ ί* έπ' άνδρας ίξ έμόϊ σί>ν έβδόμφ 

άντηρέτας έχΆροΊσι τον μέγαν τρόπον 270 

είς ίιηατειχεΊς εξόδους τάξω μολών^ 

πριν αγγέλους σπερχνούς τε χαι ταχυρρό&ους 

λόγους ΙχέσΆαι χ(ύ φλέγειν χρείας Βπο. 

9ΐτ. 1. ΧΟ. μελει^ φόβφ δ' οάχ ύττνώσσει χέαρ' 

γείτονες δε χαρδίας 275 

μέριμναι ζωπυρηϋσι τάρβος 
τον άμφιτειχη λεών^ 
δράχοντας ως τις τέχρων 
ΰπερδέδοιχεν λεχαί- 

267. οίον έχφοβημασι τοΐς δυναμένοις έχπλτ^ξαι τους άχούοντας, 
269. ή έηί τφός τό έχΒροΤς, ~ έγώ δ^ έπ* άνδρας: έγώ δέ συν 
έμαυτψ άθλους ς\ ώστε έστιν αυτός ίβδομος^ άντιστάτας τοΐς πο- 
λεμίοις ποήσομαι τάίς έτηά τώλαις^ (χαΐ ίηδβπιϋ ιη^) σπεύσω έγώ 
τάξαζ λοχαγούς πρϊν ξ τά πράγματα χατεπείξ}^, ώστε δι* αγγέλων 
συχνών έξάγειν τό στράτευμα, 272. τους συνέχεις χατεπείγον- 

τας τ^)ν άφ^ ^μών εξοδον. 273. άνάπτεσΒαι (01. ιη^). 274. 

δ νους* μέλει μοι, φησίν^ ων εϊπεν 6 Έτεοχλης^ άλλ' 6 έν έμοΙ φό- 
βος οΐχ ηρεμείν με ποιεί χα! ^συχάζειν. 275. γείτονες δέ χαρ- 
δ(ίας) : αί δ^ έν τ^ χαρδίψ, μέριμναι άνάπτουσι τον έν έμο\ φόβον. ή 
χαρδία μου^ ψ^<^ί^ δέδοιχε τόν πολιορχουντα στρατόν ως δράχοντα 
υπέρ των νεοσσών πελειάς. 279. λεχέων: τουτέστι^ νεμομένων 
έπΙ της χαλιδίς. ταυτην γά,ρ λέχος ειττεν. οίον τών (τόν τα) έν 

267. ποιφύγμασιν Γβοο. : πο^'• • γμασιν ταχχΧ, ίη ιιοφΌζγμασιν Μ. 
268. •άλλο•ν (ίύβΓΛΐ χαλλων) τηχιϊ. ίη μάλλον Μ. 273. χρ^ίασ {ρεί ίη 

Γ&811Τ& βοηρβίΐ πιΐ) Μ. 274. δηνώσΜί Μ, σ ίηββηιίΐ πι^. 275. 

χαρύίας δροηάβαπι βίβοίΐ ηΐ 8υρρ1. 74, 807. 278. αράζοντας Βοϋιβ: 

όράχοντα^* Μ. 279. Βπερ ϋόοιχ• Μ, « ίη Γ&βηπι ββήρβίΐ ηι^. ^•- 

χαίων Ιι&οίπηαηη: λεχέων Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋΒ ΤΗΕΒΑ8. 141 

ων δυσευνάτορας 280 

πάντρομος πελειάς. 
το} μεν γαρ ποτ\ πύργους 
πανδημεί πανομιλεΐ 
στείχουσιν τι γένωμαι\ 

το\ δ* έπ' άμφιβηλοισιν 28δ 

ΙάτΓΓουσι πολίταις 
χερμάδ^ όχριόεσσαν, 
παντι τρόπφ^ Διογενείς 
#εο£, πόλιν χαι στρατών 

Καδμογενη /ίύεσί^ε, 290 

αηϋβΐν, 1. πόϊυν δ^ άμεΙψεα9ε γαίας πέδον 

ώρισμένφ τόηψ μενόντων χαΙ μηπω δυναμένων ΊτττασΒαι, δυσευνη- 
τορας δ^ δυσευνητους ^ διά τον φόβον του δράκοντας* πάντροψον 
δέ τ^ν πελειάδα ψησίν^ δτι πάντα τά ορνεα άπαξ του έτους τίχτει^ 
ή δέ περιστερά άεί' δώ άνάχειται τ^ ^Αψροδίττ). περιστερά δέ εϊ" 
ρηται ή περισσά έρώσα^ πλεονάζοντος του τ χατά τό μέσον, 282. 
οί ποΧ^αι (01. ιη^). 284. της τύχης δηλονότι (01.). 285. άμ- 

ψιβόλοισινι πάντοΒεν βαλλομένοις' ^ άμφοτέρω&εν, 286. Ιάπτου- 
σιν: μετά βλάβης βάλλουσιν έπιττέμποντες τοις πολίταις μου τ^|ν 
Ιχριύεσσαν χερμάδα. 287. τραχεΤαν (ιη^). 290. άπό Κάδ- 

μου γάρ οι Θηβαίοι, 291. ποΤον δ* άμείφεσθε (άμείφασ&ε αηίβ 

ΟΟΓΓ.) γαίας 7τέδ{ρν): άντΙ του ποιον οΐχησετε δάπεδον εντεύθεν με• 
ταστάντες; είρηται δέ χαι έν Ξοανηφόροις Σοφοχλέους ως οι Βεοί 
δαώ της Ιλίου ψέρουσιν ίπΐ των ώμων τά εαυτών ξόανα ^ είδότες 
8τι άλίσχεται, έάν ταύτην, φησί^ τ^ν γην προδώτε τοις πολεμίοις^ 
ποίαν βελτίονα αύτης ευρήσετε\ 

ει α 
280. δυσευνάτορας Βοΐΐιβ: ΰευσευνήτορασ (β< βΐ α βαρβΓβοηρδίΙ πιΐ) 

Μ. 280 8^. άπαν \ τρομοσ (ή δαρβΓδεηρβίΙ ιη^, ^ ιη) Μ, ά οιηίϋιιιΚ 

Γ60€. {τάντροφος Ιβ^βηιηΐ; βϋ&ιη ΤζβΙζββ αά Ι<γοορ1ιτ. 87 βΐ Ειΐ8(&ΐ1ι. αά 
Ηοιη. ρ. 1602, 7). 283. πανάημεΐ ηανομίλεϊ Μ. 285. τι αηΐθ οοπ*. 

Μ. 287. όχρυόεσσαν Μ, υ ία ι ιητιίανίΐ ιη^. 288. όωγεν Μ, 

εϊσ ίη Γ&βΰτα 8θήρ3ί( ιη. 291. άμείψεσ&ε ίβοίΐ βχ άμείψασϋε ιηΐ. 142 ΑΕΒΟΗΥυ 

τασδ^ αρειον^ έγβροϊς 

αφέντες τάν βα&ύχί^οί/^ α?αι/, 

Βόωρ τε Δφχαϋον^ βό- ^ 

τραφέστατον πωμάτων 295 

δσων ΐησνν Ποσει- 

όάν δ γαιάοχος 

Τηδύοζ τε παίδες. 

προς τά8\ ω πολιούχοι 

δεοί^ τοΊσι μϊν ΐξω 300 

πύργων άνδρολέτεφαν 

χαταρίψοπλον άταν 

έμβαλόντες αροισδε 

χυδος τοΊσδε πολίταις^ 

χαί πόλεως βύτορες 805 

εΰεδροι τε στάδητ^ 

όξυγόοις λιτάίσιν. 

292. άρεων πεδίον τφοείρηται, 293. τάν βα^ύχ&ο(ν^): οΤον^ 

τ^ν ευγειον ταύτην χαταλείφαντες εΙς τίνα χωρήσετε\ 296. /7ο- 
σειδών δ γοίήοχ(ος) : ^. οτι τ^ς υγρας αίσιας δεσπότης Ποσειδών^ 
^ δτι έχ της Βαλάσσης οί ομβροι^ άφ* ων οΐ χείμχψροι, 298. 

ποταμοί^ ώς άπδ του Ώχεανου χαΙ ΤηΒΰος αδελφής αύτοϋ (ιη^). 
299. τφδς τάδ* , ω πολίθΰχ{οή: άντΙ του διά ταύτα, πρδς ταύτα 
γάρ^ ώ ηολίται ^εο/, τοΤς μέν εξω του τείχους *Αχαιοΐς &την έμποεψ 
σατε, ώστε αύτους τα δήλα ρίφαΐ' τούτου δί γενομένου τφδς υμών 
πάνυ άν ϋμνοισ^ε παρά των πολιτών, 805. φύλαχες της πόλεως 

(ιη^). 306. ευεδρόί τε: ευεδροι στάΒητε. συναπτέον τδ (1. τψ) 

ποίον άμείφεσ&ε γαίας πέδον, 307. όζυγόοις λ(τ{άίσ(ν): διά τάς 

όξυ&ρηνητους λιτάς ημών. 

294 8^: Βύτραφέστατον Γβθ€. : εότρεφέ \ στατον Μ. 296 βΐ 297 ν ίη αηο νβΓδΟ 1ι&1)6ΐ Μ. 802. χαταρίψοπλον Μ, χαΐ τάρίφοηλον ιη, 

τιίηρα^ ρίψοηλον ΙιΟ^ίηβΜ. 805. βυτορεσ (η Βοπρδίί ιηΐ) Μ. ρύτορες 

(^στε τ'^ Κίΐβοΐιΐ. 805 — 307. χαϊ . . εΰεδροι | τε . . λιταισιν Μ. 

306. τ# Μ, β ίη Γ&811Γ& δοηρβϋ ιη^. \ 8ΕΡΤΕΜ ΑϋνΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 143 

3ίΓ. 2. οίχτρόρ γάρ πόλιν ώί' ώγυγίαν 
^ΑΙδφ προϊάφαι δορ}>ς άγραυ^ 
δουλίαν ψαφαρφ σποδφ 310 

όπ' άρδρός ^Αχαιού ί^εό&εν 
ηερΆομέναυ άτίμως, 
τάς ίέ χεχεψωμένας αγεσί^ί^ 
ί ε, ρέας τε χάί παλαιάς 
ίτΓττηδόν πλοκάμων^ περιρ' 315 

ρηγνυμέρων φαρέων. 
βοςί δ' έχχερουμέρα πόλις^ 
λαίδος όλλυμένας μιζοδρόου. 
βαρείας τοι τύχας προταρβώ, 
αηΙιβίΓ* 2, χλαυτον δ* άρτιδρύποις ώμοδρόηων^ 320 

νομίμων προηάροώεν^ διαμείφαι 

308. τψδ' (βΐ. ιηΐ). — άιί 'Ωγυγου βασιλευσαντος έχει {ιή>). 
309. δίά δόρατος άγρευΒεΤσαν (01.)• 310. άσΒενεΐ, έλαψρφ (01•). 
814. δίέχοψεν τόν λόγον τφ Βρήνω. 315. ιτητηδόν 7τλοχά{μων): 

ίτηπ^δόν αγεσΒαα^ υπό ΐτητέων σύρεσΒαι των ηλοχάμων μετά άνάγχης* 
χαι γάρ οι Ττιηοι άνάγχ]ΐ τίν\ Ιπονται. — δίχψ ίππων (01. ιη^). 318. 
λείας (τη})- — πορΒουμενας. — έχ πάσης συμμιγους ήλίχίας (ιη^). 

320. χλίΐυτόν δ' άρτίτρόπ(θ£ς): εΐ μέν διά του τ άρτιτρόποίς^ ταΤς 
νεωστί τραπείσαχς ττ^ς παιδιχης ήλιχίας χω ^βησάααις' εΐ δί διά 
του δ άρτιδρόποις^ ταΤς &ρτι δρεπομένοΛς, ταΤς ^έ παρά τ^ν άχμην^ 
ψηοί^ διαχορευομίναις εσται χλαυΒμός^ η^ τα2ς δέ διαμειβοΰααίς την 
της αϊχμαλωσίας όδόν ίσται δάκρυα, — ώμοδρόπων: δπό των ώμώς 
αυτών δρεπομενων τ^)ν ^βην πρό των νομίμων γάμων. 321. ^^α- 

δέξασΒαι τ^ν στέρησιν των οϊχημάτων. 309. άΐδα Μ, άιδαι τα. 310. δρυλίαν γ60.: δουλείαν Μ. 313. β( χεχηρωμένασ Μ (β( δαρβιβοτΐρβϋ ιη^). ΥβΓβαιιιη 313 — 19 6( 325 — 31 
Ιοοαβ ρβπηαΐ&ηάΰβ νίάβίητ. 315. Ιπτη^όών &η(« γ&8. Μ. περί Μ, πβ- 

1) .Δ. 

ρφ ΠΙ. 318. λαίόοσ{η βιιρβΓδΟ. πιΐ) Μ. 320. άρτιτρόποισ (^ 

βαρβΓδΟΓ. ιη) Μ. 144 ΑΕ8^ΗΥ1^I 

δωμάτων στυγεράν δδόν — 
π; τόν φΜμενον γαρ προλέγω 
βέλτερα τώνδε πράσσειν — , 
.πολλά γάρ^ εδτε τΐτόλις δαμασ9^^ 326 

Ι Ι, δυστυχή τε πράασει, 
άλλος δ* άλλον άγει^ φονεύ' 
ε^^ τά δε πυρφορέΐ' 
χαττνφ χραΐνεται πόλισμ* άπαν, 
μαινόμενος δ' έπιπνει λαοδάμας 380 

μιαίνων εόσέβειαν ^Αρης. 
8ίτ. 2. χορχορυγαί δ' άν' άστυ^ ποτι τττόλιν ί' 
δρχάνα πυργώτις. 

προς ανδρός ί' άνηρ δορί χαίνεταΐ' 
βλαχαί δ' αϊματοεσσαι 336 

328. τι τον φΒ(με(νον): τι γάρ δεΤ πολλά λέγειν; δ τφοτεΘνη» 
χώς ευτυχώς τφάσσει πλέον του ζώντος, οΐ τελευτησαντες ^ ψησί 
(1. φασί\ χάί μή τοιαύτης πεφαΒέντες συμφοραίς άμεινον ημών π^άτ* 
τουσιν, — περισσά (δπρβΓ τφο δΟΓ. ιη^). 828. καίεται (το}), 

829. χαλεταυτερος γάρ 6 χαπν6ς έν ταΐς πορΒήσεσιν, 330. λαο- 

δάμας: χυρίως τό έπίθετον ^Αρεως εϊρηται. 382. ταραχαί, χε- 

χωμώδηται δέ ή λέξις (οίτ. ΑπδΐΌρΙι. Ραο. 991, Ιι78. 491, ΝαΙ). 887). 
833. φυλοίχή (01.) — - δρχάνη τδ ^ηρατιχδν δίχτυον^ 8 χαΐ σαργάνη 
καλείται, 334. παρά τδ ^Ομηριχδν %άνί)ρ δ^ άνδρ* έδνοπά- 

λιζεν^ (Δ 472) (01.). 335. βλαχαί δ' αίματ(όεσσαι): έπΙ τών 

άσημα ψΒεγγομένων νέων τ^ν βληχ^ν ε&ηχεν, ώσπερ, ^^^^ "^ 
νεογνά ούδέπω τ^)ν φων^}ν εναρ^ρον ίχοντα άπαγόμενα προς τών 
πολεμίων αιμάσσεται^ ώστε αυτά άναρΒρον φων^ν χαΐ ώσπερ προ^ 
βατώδη τφοΐεσΒαι. τδ δ* έξης^ βλαχαί βρέμονται. 322. ίοΓί;. όμψάχων τρυγεράν όρόσον , οίτ. Έα8ί&11ι. οραδΟ. ρ. 365, 
28 βά. Ταίθΐ Ιν μετοπώρφ γάρ οΰ μόνον χαινόν ^ έάν ώς :^ παροιμία Αν- 
^ος άναφυζ^ άλλα χαΐ έάν χατ* ΑΙσχύλον άρτίόρσκος όπώρα νεάζουσα 
τρυγη^ζ. 325. πτόλις γθο.: πόλισ Μ. 327. ϋλλος άλλον Ηβίιη- 

δοβίΐι. φονεύει \ Μ. 329. χαπνφ Βπιηοίε: χαπνώ ό^ Μ, χαπνώι όέ πι. χαα 332. τιτόλιν άθΐβί Ηβπηαηη. 334. χλίνεται (χαι δπρβΓδοηρδίί ιηΐ) Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΈΚδϋβ ΤΗΕΒΑ8. 145 

Τύίι; ίηιμαστιδίω\β 
άρτ(τρεφε7ς βρέμονται. 
άρπαγάί δε διαδρομάν δμαΐμονες* 
ξυμβολεί φέρων φέροντι^ 

χ(ύ χενός χενόν χαλεΊ^ 340 

ξύννομον ϋέλων ϊχειν^ 
ούτε μείον οδτ' Ίσον λελιμμένοι. 
τί ίχ τώνδ* είχάσαι λόγος πάρα] 
αηϋΗτ, 3. παντοδαπός δί χαρπός χαμά- 

δις πεσών άλγυνει χ\}ρ•ησας* 346 

ηίχρί^ν δ* δμμα θαλαμηπόλων 
πολλά δ* άχριτόφυρτος 
γάς δόσις ούηδανοΊς 
έν ρο9ίοις φορεΊται. 

388. όμαίμονες: συγγενείς ' ^Ελληνες γάρ πάντες. οΤον μετά αΤ• 
ματος γινόμενοι. 1^ των δμοιμόνων χ<ύ συγγενών χα! έξ ενός γέ• 
νους. 339. συναντ^ (ιη^). 341. χοινωνόν (01.)• 342. >1α- 

βείν βουλόμενοί (01.)• — ούτε μείον ουτ* ϊσον λ'/ι διά τούτου τους 
πλεονέχτας εμφαίνει. 6 γάρ μήτε ίλασσον αϊροΰμενος μήτε τό ϊσον 
φαίνεταΛ πλεώνος όρεγόμενος. 343. τί έχ τώνδ* είχά^σαι): τί 

δει δπονόησαι έχ τούτων ^ πένΒη χάϋ συμφοράς\ 345. τδν τυγ» 

χάνοντα. — άΐσ (βαρβΓ χυρήσας βογ. ιη^, ςαοά αΙσΒητώς νίάβίατ 
Υϋβΐΐίο). 346. πίχρόν δ* δμμα &αλα(μηπόλων): πιχρά θέα των 

παρθένων αποσπώμενων έκ των θαλάμων. 347. άναμεμιγμένΐ) 

(01.). 348. 6 χοίρπός (01.). — άνευφράντοις* τδ γάρ γάνος δώ- 

νος οΐ Δωριείς (ιη^). 349. ως έηΐ ναυαγίοις (01.). — έν 1>οθίοισι 
φο{ρε7ται): έπειδίΐι τά χύματα ίσθ* δτε ώφέλειαν παρέχεται τοις πό^ 337. άρτίβρεψ9ίς γθοο. 338. διοΛρομαν Μ, διαόρομάν το^, 339. 

ζυμβολέί {αύίλ βυρθΓβΟΓ. ιη^) Μ. 341. ξύννομον Γβοο.: ξόνομον Μ. 342. 
λΛλίμμίνοί Γ600. : λελημμένοι Μ. 343. τι• έχ Μ, τίν* ίχ &η1β ΥβΓβαιη πλ^. 
τ(ίβ* . . λάγον οΐίιη ΒίηάοΓί. 344 βς. παντοάαπόσ . . ηεσών \ άλγόν^ι Μ. 
345. άλγόνι 6Χ άλγόνη ίβεΗ Μ. χυρήσας άβίβΐ ϋίηάοΓί. 346. ίοΗ. 

ταν θαλαμηπόλων, 349. Ροθίοις Γββο.: ροθίοισι Μ. 

Αβιείιγία• β<1. νοοίϋήη. 10 146 ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

ίμωίδες ^έ χαινοττημονες νέαι 350 

τλήμοι^ες βύνάν αίχμάλωτον 

ανδρός εΰτυχουντος ώς 

δυσμενούς δπερτέρου 

ΙλπΙς έστί νύχτερον τέλος μολεα*^ 

παγχλαύτων άλγέων έτηρρο&ον, 355 

ΗΜΙΧ. δ τοι χατότΓτης, ώς έμοί δοχεί^ στρατού 
πευ&ώ τα^' ^μί^^ ^ φίλαι^ νέαν φέρει^ 
σπουδή διώχων ηομπίμους χνόας ποδών, 

ΗΜΙΧ. χάί μ-ήν αναξ δδ' αυτός Οϊδίπου τόχος 

εΊσ άρτίχολλον αγγέλου λόγον μα^εΐν' 360 

λεσιν^ δίά γάρ αότών τά επιτήδεια £γεται [τροπιχώς δέ βό^ια εΓ- 
πεν τά συνεχή κινήματα των πολεμίων], προσέΒηχεν επίτηδες τό 
ούτιδανοΤς, οίον άχρείοις. — βοΒίοισιν: ταίς δβριστιχαΐς χινήσεσι 
των ΤΓολεμίων. τούτους γάρ βόΒιά φησ(ν^ επειδή πολεμουσιν τά 
γάρ χύματα επωφελή είσιν δι* αυτών γάρ δ πλους τά προς τό ζην 
χομίζων τους πόλεσιν, 351. μεταστοίσαι εΙς δουλείαν οϊσουσι τήν 
των πολεμίων εόνήν, — ίξουσιν (πι*). — φερουσαχ (&1ί& πι. Γβο.). 
353. ώς του πολέμου {πολεμίου ΗοίπίδΟβϋι) χρατήσαντος. 354. 

ψόβος (πι*). — άντ\ του νύχτα, περιφραστιχώς (παραφρ, πι*). 355. 
σϊίξητιχόν (πι*). 857. άγγελίαν (πι*). 358. χνόας ποδ(ών)': μετά- 
ψοριχώς είπεν τά &χρα τών ποδών, άλλως, τό συνεχές χίνημα 
τών ποδών παραβόλως χνόας εΐπεν του μέντοι άξονος τό άχρον 
τό έντιΒέμενον τ^ χοινιχίδι χνόη χαλεΤται. 359. χαΐ μήν £ναξ: 

χαΐ μήν αυτός 6 Ετεοκλής επείγεται, άκουσόμενος τά παφά του άγ^ 
γέλου λεγόμενα, ώς ταύτα άρτίως άκουσόμενος, ώστε κολλήσαι τ^ 
διάνοι^ ή τοις (ή ώστε . . διάνοι^, τοις Ρα1β7) ώσΐν άκούσαντα. 
360. έν συναφή άρμόδιον, ^ τόν άρτίως κολλώμενον. — ώς τά κατά 
,μέρος ομού άγγέλλοντος νυν (ω*). 350 8ς. νέαι τλήμορες 6Χ ίηΙβΓρΓβΙ&πίθηΙο ΓβρβϋΙ ΒαΙΙβη 356. 

ΗΜΙΧ, ι. β. άαχ ΙιβπιίοΙιοΓϋ. 360. άρτίχολλος ΡλΙθ^. 8ΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 147 

σπουϋι ϋ χαί τουδ* οάχ απαρτίζει πόδα» 
ΑΓ, λέγοιμ^ άν είδώς εδ τα των εναντίων^ 
ως τ^ έν πύλαις Ιχαστος έΐληχεν πάλον* 
Τυδεΰς μϊν ^^δη προς πύλαισι Προαίσιν 
βρέμει, πόρον δ' Ίσμψ^ν οόχ έφ πέραν 365 

δ μάντις* ού γαρ σφάγια γίγνεται χαλά. 
Τυδεύς ίέ μάργων χα( μάχί^ς λελιμμένος 
μεσημβριναΐς χλαγγαΊσιν ως δράχων βοηί* 
Μείνει δ* όνείδει μάντιν ΟΙχλείδην σοφόν, 
σαίνειν μόρον τε χα\ μάχην άψυχία, 370 

τοιαύτ^ αυτών τρεΙς χατασχίους λόφους 
σείει^ χράνους χαίτωμ\ υπ* ασπίδας δ* ϊσω 
χαλχήλατοι χλάζουσι χώδωνες φύβον, 
ϊχει ί' ΰπέρφρον ση μ* έπ* άσπίδος τόδε^ 
φλέγον^* ύπ' άστροις οΐρανόν τετυγμένον 376 

λαμπρά δί πανσέληνος έν μέσφ σάχει^ 
πρέσβιστον άστρων^ νυχτης όφ&αλμός^ πρέπει. 

361. σπουδή) δέ χα! τοϋδ{ε): ή τούτου δί σπουδή) ουπω τέλος 
εχει^ άλλ' επείγεται* τό γάρ άτη^ρτισμενον χα! τέλος ίχεέ^ με&* 8 
ούχ άλλο ηραχτέον. 362. είδώς ευ λέγοιμί σοι &ν. 364ρ 

Τυδεΰς μέν η3{η): αΙδεσΒέίς τα ^Ομηρικά έγχώμια πρώτον αϊτών 
καταλέγει δ ΑΙσχύλος. — Προιτίς όξυτόνως. 367. έτα^υμών^ 

παρά τό λάιτω, 368. τότε γάρ μάλιστα μέμηνεν, 369. τΰτιτει 
(ιηΐ). — τ6ν Άμφιάρεων (01. ιηΐ). 370. έχχλίνειν (01.). 871. ' 

νεωτεριχόν τούτο, του χράνους ή τριλοφία, 372. χράνους χαΐ" 

τωμα: οίον της περικεφαλαίας το χαίτωμα. 374. ίίπερήφοτ 

νον (01.)• 376. έν τψ μέσφ του σάκους. 377. καΐ Πίνδα- 

δαρος (Οίτιηρ. Ι 7, ίταρι. 74) άστρον τόν ^λιόν φησι. 362. ηαηΐη ηοίαιη ίη γ&8. βεηρβϋ ιηΐ. 363. &στ' ΓΟβατϋ ιηαΐ. ίη 
δτ^ Μ. ώς έν Βίοιηββίά. πάλψ άαο Γ600. 366. γ(νεταί Μ,, 367 

λ» μ 

λιμέροσ {λ8 βοηρβίΐ πι, μ 80Γ. πιΐ) Μ. 369. ^^ινει Γβοο.: ύένει Μ. 

372. ά^ έσω Μ, γρ. τώ τα\» 377. άστρον λπΙθ οογγ. Μ. 

ισ> 148 ΑΕδΟΗΤυ 

τοίάύτ' άλύων ταις ί>περχόμποις ααγαΊς 
βοφ π€ψ* δχδαις ποταμίαις^ 1^^^^ έρώι^^ 
Ιππος χαλι^^ών &ς κατασΆμαάνω)^ μένει^ 380 

δ4ηίς βσήν σάλπιγγος δρμαΐνει μένων, 
τίν^ αντιτάξεις τψδε\ τίς Προίτου πυλών 
χλτι^ρων λο^έντων προστατειν φερέγγυος; 
ΕΤ. χόσμον μίν άνδρας οΰχιν^ άν τρέσαιμ' έγώ^ 

οόδ^ ίλχσποιά γίγνεται τά σήματα ' 38δ 

λόφοι δϊ χώδων τ' οό δάχνουσ' άνευ δορός, 
χάί νύχτα ταυτην ^ν λέγεις έττ' ασπίδας 
άστροισι μαρμαίρουσαν οΐρανου χυρέϊν^ 
τάχ άν γένοιτο μάντις ί} άνοία τ^ν^ 

878. χαίρων (ιη^). — πανοπλίαις (01. ιη^). 880. Γπττος χαλί' 
νών: οΖτως ασθμαίνει χάί σπεύδει ως χαΐ Τππος πολεμιστές σάλπιγ- 
γας άχούων χα} έπιΒυμων πολέμου έ!ργεται τψΐίς του έπίβάτου, 
382. τίν* αντιτάξεις: τίνα ουν αντιτάξεις τψ Τυδει; τίς άξιος 
έστιν προΐστασθαι της εγγύτητας (οιίαιη βχ τώλης βί εγγυητής) 
ταύτης; 888. αξιόπιστος εγγυητής. 385. ούδ* έλχοποιά 

γίνε{ται): ταύτα παρά *Αλχαίου. αύ τιτρώσχει τά επίσημα δπλα ο^δί 
(1. οΐβδέ δπλα) αυτά χαΒ ' έαυτά δύναμιν εχεί^ εΐ μή άρα 6 φέρων αύτά^ 
ίάν ^ δ (1. αυτά γένοιτο) γενναίος. — Ιζγουν ού τιτρώσχει (01. ιη^). 
887. χα} νύχτα ταύτην ^ν λέ(γεις): δ νοϋς^ τιχύτην δέ ^ν λέγεις εί- 
ναι νύχτα έπΙ της ασπίδας^ '^Χ^ τφομαντεύεται τφ φαρουντι δτι χω^ 
ρήσει ύπδ νύχτα, επιφέρει δί ωσπερ έξηγούμενος ^εΐ γάρ θανόντι 
νΰξ έπ' δμμασιν πέσοΐ€. — τάχ^ δ,ν αυτή ή νύξ εΙπέίν ωφειλεν (νο- 
οαΐΗΐΙαίη ηοη ΙίςαβΙ, ίοτί. χαλώς) δέ ειπεν ή άνοια (ιη^). 389. ή 
άνοια: παραξυτόνως ^Αττιχίΰς {Αττιχοϊ Ώίηά.) άντϊ του άνοια, διά 
δέ τδ μέτραν έξέτεινεν. δ δέ νους* τά έξ άνοιας τινών γενόμενα 
τάχα τών χαχών αύτοΐς Ισται σύμβολα. 378. αγαΧσ Μ, σαγαΧσ τολ. 380. χαλινών Μ, χαλινών ό* ιη^. 

381. (όρ) μαίνει μένων 6Χ γ&ΓίΑϋοηβ β1&ιΐ8ΐι1&6 βυρβΗοήβ νβΓβαδ {χατασζ 
^μαίνα μένων) Γβρβϋΐ Γτθγ, ο&. βΐιο. 769. δβηΙ)6ηάιιιη όργαται χλόων, 
ο&. βοΐιοΐ. 386. γίνεται Μ. 389. άνοια τινι Μ, άνοία τινί ιη. 

μάντις έννοίψ Βίοιη&βΐά. 8ΕΡΤΕΜ ΑϋΥΕΒδϋΒ ΤΗΕΒΑ8. 149 

εΐ γαρ δαι^όι^ι νύ^ έπ' όφ^αλμόίς πίσοι^ 390 

τφ τοι φέρηντι σημ^ δπέρχομπον τάδε 
γενοιτ^ άν όρί^ώς ένδίχως γ' ίπώνομο¥^ 
χαάτός χα9* αΰτοο τήνί* Ζβριν μαντεύσετοί. 
ίγώ ίέ Τυδεί χεδν^ίν Άσταχού τύχον 
τόνδ^ αντιτάξω προστάτην τωλωμάτων^ 895 

μάλ* ευγενή τε χάί τόν ΑΙσχύνης ^ρόνον 
τιμωντα χαι στυγοϋν^* δπέρφρονας λόγους* 
άίσχρών γαρ αργός, μη χαχός δ* είναι φιλεΐ, 
σκάρτων δ* άπ* ανδρών^ ών ^Αρης έφεΐσατο^ 
βίζωμ' άνεηαι^ χάρτα ί' εστ* ίγχώριος^ 400 

Μελάνιτϋπος. έργον δ* ίν χύβοις ^Αρης χρινεΊ' 
Δίχη δ^ δμαίμων χάρτα νιν προστέλλεται 
εϊργειν τεχούσιυ Ι^ΨΡ^ ηολέμιον δ/φυ. 
§έτ. 1. ΧΟ. τόν άμόν νυν άντίπαλον εότυχείν 

9εο\ δοϊεν, ως διχαίως πόλεως 405 

893. 3τί φέρει έπΙ της άσπίδος νύχτα χα! τί^ν τίανσέληνον, 
896. μάλ' εύγενη τε χα} τόν Α1σχύ{νης): χαλως άντέτοίζεν τόν μ^ 
τοΊς η^εσιν αυτού συμφωνούντα^ άλλ^ άλλότρων. 897. Ιτκέρφρονοίς 
λόγους: άντϊ του υπερήφανους* οίον, ούτε υπερήφανα λέγει ώς δ Γο- 
δευς, άλλδί χα\ μισεΐ τους υπερήφανους. 898. ίργων (ιη^). — αίσχρων 
γάρ αργός: αργός έστι των χαχών λόγων ή (1. ^) των ίργων, φιλειδί 
τό μ^ είναι χιιχός, ξ τ^ωτρόπψ, ^ ως^Ο μηρός, άντ\ του δειλός. — δει- 
λός (01. ιη^). 400. τό γένος (01. πι*). — εγχώριος: γνήσιος πολίτης 
έχ των σπαρτών, ού τών μετά Κάδμου έπηλύδων. 401. ίϊργον 

δ* ίν χύ{βοις): έν τοις του ^Αρεως χύβοις χρινει αυτούς 6 πόλεμος, 
402. Δ(χη δ* όμαιμων: τό της συγγενείας δίχαιον στέλλει αυτόν εΙς 
τ^ν μάχην, 405. δτι διχαίως τφομάχεται της πόλεως. 893. μαντεύστΓαι (σ ίηββηιϋ ιη) Μ. 394. ρ&Γ&(ρτ&ρ1ιιΐ8 ρΓ&θδχ& 

δ 
ίη Μ. 402. όμαίμων (ό 8ΐιρβηοτ. ιηΐ) Μ. 404. άμόν βζ 4μ^ ^ 

ύΧ Μ. νυν Μ. 405. ώς διά άίχας Ηβίιηβοβύι. 150 ΑΕ80ΗΥΟ 

πρόμαχος δρνιηαΐ' τρέμω δ^ αίματψ 
φύρουζ μόρους ύπερ φίλων 
όλομένων Ιδέσ&αι, 
ΑΓ. τούτφ μϊν οδτως είτυχέιν δόΐζν 9εοί' 

Καπανεΰς δ' έπ' ^Ηλέχτραίσιν τίληχεν πύλαις^ 410 
γίγας δδ* άλλος του πάρος λελεγμένου 
μείζων^ δ χόμηος δ' ου χατ ανΆρωηον φρονείς 
τώργοις δ* άπείλεΊ δείν\ & μί) χραίνοι τύχη* 
&εου τέ γαρ θέλοντας έχτΐέρσειν πόλιν 
χαΐ μί) Μλοντος φησίν^ οόδϊ την Δώς 416 

Ιριν πέδυι σχηφαααν έμποδών σχε&ε7ν. 
τάς δ* άστραπάς τε χάί χεραυνώυς βολάς 
μεσημβρινοΊσιν θάλπεσιν προσ^χασεν. 

407. ους ποιουντοί άπέ/? των φίλων ηοληών οί Θηβαίοι• ^ υτΐέρ 
δ^ περισσή. 409. τ^ Μελανίτιηφ (ΟΙ.)' 410. β (ί. 6. δεύτερος) 
(ηΐ^). 411. γίγας δδ* άλλος: πάνυ /^ητοριχΰς δ ΑΙσχύλος' βητο- 

ριχόν δέ λέγω, δταν τοις βητορσι λόγος ήτοι έηαινετιχος ζ φεχτιχος 
τκψά {περί Ώίηά.) τίνων δύο του μέν α εηζτ^ επαινον § φόγον^ πα•- 
ραλείπηταα του επαίνου (παραλείτη^ δε του β ίηαινον Εη^βΓ). πανη^ 
γυριχόν δέ χαι δριμύ ηερί του Τυδέως λέγων, ούχ εΙπών δτι πάς 
έστι {είπεν δτι γίγας έστιν ^ Ηβίπίδοβίΐι) γίγασιν δμοιος, Καπανέα 
δέ έγχωμιάζων χάί τύ μέγεΒος αυτού φησι ^γίγας δδ' άλλος€, φαί- 
νεται ούν δτι ένέλιπεν έν τοις περί Τυδέως εΙπεΐν δτι γίγας εστίν, 
^ γίγασιν δμοίος, — του Τυδέως (01.). 412. »Τυδεύς τοι μι- 

χρύς μίν ίην δέμας, άλλα μαχητής^ (Ηοιη. Ε 801). 415. ούδ^ 

τ^ν Διός: ουδέ τύν του Διός σχηπτον εΙς γην χατενεχΒέντα, ^ αύ- 
του του Δώς φιλονειχησαντος, έμποδών γενέσ&αι αύτψ λέγει. 406. ηρόσμαχοσ Μ, οογγ. ιηΐ. 406 — 408. τρέμωι \ ό^ , . μόρουσ \ 
. . Ιόέσϋαι Μ. 407. ίοτϊ. στόρους, οίτ. βοΐιοΐ. 409. τούτωι, γ&- 

Β' Α' 
811Τ& 6Χ τούτων ί&οίαιη, Μ. ^%ο\ όοΧ^ν Μ, δαρβΓδεΓ. ιη. 413. χραί- 

¥όι Μ, χράνοί ιη^. ΥβΓβιιπι άθΐθΐ Ιι&<2ΐιιη&ιιη. 416. πέδοι ϋίηάοΓί: 

τζέάωι Μ. σχέ^ιν Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΌΥΕΚδϋβ ΤΗΕΒΑ8. 151 

Ιχει ^έ σήμα γυμνών άνδρα ηυρφόρον^ 
φλέγει δϊ λαμπάς διά χερών ώπλισμένη' 420 

χρυαόϊς δϊ φωνει γράμμασιν πρ-ήσω πόλιν. 
τοίφδε φωτΐ πέμπε ^ τις ξυστήσεται^ 
τις άνδρα χομπάζοντα μί/ τρέσας μενε2\ 
ΕΤ. χάί τψδε χέρδει κέρδος άλλο τύιτεται. 

των τοι ματαίων ίνδράσιν φρονημάτων 426 

ίΐ γλώσσ* άλη&^ις γίγνεταΐ' χατήγορος, 

ΚαπανεΙ>ς δ' απειλεί δράν παρεσχ^υασμένος. 

&εοΰς άτίζων^ χάπογομνάζων στόμα 

χαρψ, ματαΐί/ί 9νητός ών ές οόρανόν 

πέμπει γεγωνά Ζηνι χυμαίνοντ* εττη. 430 

πέποώα ί' αότφ ζί>ν δίχτ] τόν πυρφύρον 

^ξειν χεραυνύν^ ούδϊν έ^χασμένον 

μεσημβρινοίσιν &άλπεσιν τοις ^λίου. 

άνηρ ί' έπ' αύτφ^ χεϊ στόμαργός έστ άγαν^ 

αΐ^ων τέταχται λημα^ Πηλυψ6ντου βία^ 435 

φερέγγυον φρούρημα^ προστατηρίας 

419. ίχξΐ δέ αημα: ή δέ ασπίς αυτού σημεΐον ίχει άνδρα γυμ^ 
ν^ν λαμπάδα βαστάζοντα διά χερών, έν τα?ς χερσίν αύτου άν^^ 
Βπλου ούσα ή λαμπάς. 424. χαΙ τψδε χέρδει χέρδ(ος): προς τφ 
μειναι τό νιχησαι. τούτο γάρ έστι χέρδει χέρδος. 434. άν^|ρ 

δ* έπ' αύτφχ άντ\ του άντιτέταχται. χαΐ εΐ άγαν έστΙ μανιώδης τόν 
λόγον δ Καπανεύς^ άλλ' δμως άχίνητος τψ παραστηματι ή δύναμις 
του Πολυφόντου άνΒέστηχεν μηδέν δεδοιχυια. — ταχύς εΙς τό λαλεα^ 
(01.)• 436. φερέγγυον φρούρη{μα): ίχανός φρουρεΤν τ^ν πατρίδα, 
— άξιόμαχον τφός φυλαχήν (01.). 

ζον 
422. πέμπ€ (β βη&ΐβ ίη Ηίατα 80Γ. πι1) Μ. 423. χομηάσαντα 

{ζον βιιρβηοΓ. πιΐ) Μ. 424. ρβηοη&β ηοΐ&ιη οιη. Μ, &άά. πλ^. τφδ^ 

χόμπφ Κββίε. 426. άνόράσι Μ. 426. γλωτ^ Μ, γλωττ^ ιη. γίν^- 

β 
χαι Μ. 427. παρασχβυασμέ^οσ Μ. 427 8ς[. {οτί. ηαηανβΰς ό* 

άτίζων χάπογυμνάζων στόμα, 430. γεγωνά ΒηιηβΐΓ: γ^γωνα Μ, γε- 

γωνάί Μ, 431. τιυρφόρον γ600.: πυρφόρων Μ. 436. φερέγγιον 

Μ, φερέγγυον τα. 152 ΑΕβΟΗΥυ 

* Αρτέμιδος ^άγοιαισι σύν τ' &λλοις &εοΊς. 
Ιίγ* άλλοι* άλλαις έν πύλοας είληχότα. 
αηΗβίτ. 1. Χ), ίλοώ^ 8ς ηόλκκ μεγάλ* ίπευχετοί^ 

χεραΐϋί^ου ϋ νιν βέλος έπιαχέδοί^ 440 

πρίρ έμί^ρ έσΆορεΙν όόμον^ ηωλαώρ έ^' 
ίδωλίων όπερχόπφ 
δορί ποτ^ Ιχλαπάξοί, 
ΑΓ. χάί μί/ρ τόί^ έρτεΰδερ λαχόντα προς ττύλαις 

λέξω. τριτφ γάρ Έτεόχλφ τρίτος πάλος 446 
έ$ υπτίου ^πηδησεν εόχάλχου χράνους, 
πύλαισι Νηίσταισι προσβαλείν λόχον, 
ΐττπους δ^ ϊν άμπυχτηραιν έμβριμωμένας 
δα^ει^ ΰελούσας προς πύλαις πετττωχέναι, 
φιμο\ δε συρίζουσι βάρβαρον τρόπον^ 460 

487. Αρτέμίδος εύνοίοασι: ώς του Πολυφόντου Ιερέως δντος 
της ^Αρτέμιδος, άψίέρωτοα δέ τ}) Αρτέμιδι ή των Θηβαίων {πόλις 
Εάά. 86ΐιο1. Γβο.)• δίά τούτο ουν οΖτως λέγει, είνοίοας ο5ν της 'Αρ' 
τέμίδος χα} των &λλων πολιούχων Βεών, 440. τ^ έκ του χβ- 

ραυνου βέλος. 441 βς. παρθενικών χαΒεδρών (ιη^). 448. ίχ" 

βαλεΐν (01. ιη^). 444. χα} μ^ν τόν εντεύθεν λα(χόντα): τόν άπό 
τούτου κληρωθέντα, τρίτψ γάρ τψ Έτεόχλψ (έξηλΒεν &(1ά. βοΐιοΐ. 
Γβο.) 6 χ}ηρος άπό του κράνους^ έν φ περιστρέφοντες έκλήρουν, 
446. γ (1. β. τρίτος) (πι*). 447. οΖτω καλουμέναις. 448. τοις 
χαλινοΐς ((}1.). — έν άμπυκτηρσιν: οΐ κορυφιστηρες^ τά τφομετωπί' 
δια κυρίως, νυν δί λέγει τοις χαλινόΤς^ ^^* ^^ ^^^^ Τηπους ^μου 
πλήρης (πλήρεις βοΐιοΐ. ΤΒΟ.) περί τοί>ς χαλινούς άνακάμτηειν κώ 
περιάγειν^ τ^δη βουλομένους εΐναι πρύς ταΐς πύλαις. 460. άπηνη 

ήχον ή έτκΐ {ώσεί βοΐιοΐ. Γβο.) ή ούριγξ βοψ. 

438. πυλαισι ληχότα Μ, πόλαισ Μηχότα ιη. 440. ν<ν Βπιηοΐί: 

μιν Μ. 441 — 43. όόμον \ . . εδωλίων \ . . ίχλαπάξαι Μ. 441. 

^* Γ600.: τ* Μ. 442. δπερχόπφ ΒϋοηγταοΒ: &χΛρχόμΐίω Μ. 444 

άβΐβ^ Η'^οΐί. 446. πήάη^ν Μ. 447. νη'κηψσι Μ, νηΐίτη§&ί πΐΐ. 

460. ζτ Ιη ιχΐΑΓ(;. Μ. ϋυρΐζουσύί ΑηΙβ ηιβ. Μ. βράμον Βοΐιυβ^ζ. 8ΕΡΤΕΜ ΑθνΕΕ8ϋ8 ΤΗΕΒΑ8. 158 

μυχτηροχομποις ιζνεόμασιν πληρούμενοί. 
ίσχημάτιαταί ό* άσπϊς οΐ μιχρ^]^ τρόπον 
άνηρ δπϋτης χϋμαχος προσαμβάοΒίς 
στείχει προς ίχβρών τώργον^ ίχπέρσαι Μλων * 
βο^ δε χοδτος γραμμάτων ίν ξυλλαβάίς 466 

ώς οόδ' άρ ^Αρης σφ' Ιχβάλοι πυργωμάτων. 
χαϋ τφδε ψωτ\ πέμπε την φερέγγυυν 
πόλεως άπείργειν τησδε 9σύλιον ζυγόν. 
ΕΤ. πεμποιμ^ άν τ^δη τόρδε^ σΰν τύχιρ δέ τφ 

χώ δ^ πέπεμπται χόμπον έν χεροΊν ΐχων^ 460 

Μεγαρεί)ς Κρέοντος σπέρμα του σπάρτων γένους^ 
δς ούτι μάργων Ιττπαών φρυαγμάτων 
βρόμον φοβηδεις έχ πυλών χωρησεται^ 
άλλ* ^ ϋανών τροφεία πληρώσει χ&ονί^ 
^ χα} δύ* ανδρε χαί πόλισμ* έπ* άσπίδος 4β6 

ελών λαφύροις δώμα χοσμ-ησει πατρός, 
χόμπαζ^ έπ* άλλφ^ μηδέ μοί φθονεί λέγων, 
#<Γ. 2. ΧΟ, έπευχομαι δί^ τάδε μϊν εύτυχειν^ Ιώ 

πρόμαχε έμών δόμων ^ τόισι δϊ δυστυχειν. 

452. • • • ίχεί σημεία (πι*). 454. στείχει προς έχΒρών 

ηύργον: ούχ είτιεν προς ποίον τώργον, μεγάλως οΖν φησι τφός πά- 
ντα τώργον, 465. χαΐ ηόλισμ^ έη* άσπίδ(ος): τόν φέροντα τί)¥ 
ασπίδα χαί τόν ίγγεγραμμένον τ^ άσπίδι, χα} τό ίπ' άσηίδος ηό- 
λισμα γραψέν. 467. χόμηαζ* έη' αλλφ: λέγε άλλον χομηώδη^ 
μηδέ (χα} μηδέν ββΐιοΐ. γθο.) άηοχρυφη με των αλαζονειών {άλα^ 
ζονιών ΐη). 462. εΧσημάηστα βΐ ίη ιη&τ^. ζτ Μ, ίσχημάτισται τοΧ, σμαρόν Βο- 
1)0Γΐ6ΐ1ιΐ8. 463. άνί^ρ Βίοχηββίά: άνί^ρ ό^ Μ, βυρβΓ ό* βοήρβίΐ γαρ 

ΰοιηρβηάίο ιη^. 466. έχβάλψ &η1β βοπ. Μ. 458. όοόλιον Βίοιη- 

Αβίά: όοόλβίον Μ. 460. πέκεμττταί Γβο.: ηάπεμητ^ ού Μ. 461. σκάρτου {ων 8€Τ. χη*) Μ. 466. άό* 6Χ ά* ίβοϋ Μ νβΐ πι. 467. 

φ(^6)β9ΐ λόγων Υ&ΙοίΕβη&τίΐΐβ, ίοιΐ ληρων φθάνει^ β&. ββΐιοΐ. 468. \ώ 

ίη ρτοζίιηο τ. 1ι&1>6ΐ; Μ. 469. ίοΓί. όυστοβίΛΪν, 154 ΑΕδΟΗΥυ 

ώς ί' ύπέραυχα βάζουσιν έπί ττϋόλει 470 

μαινομένψ, φρενί^ τώς νιν 
Ζευς νεμέτωρ ίπίδοι χοταίί^ων, 
ΑΓ* τέταρτος αλλος^ γείτονας ηύλας έχων 
^Ογχας ^Α&άνας^ ξύν βο^ παρίσταται^ 
ΊτΓπυμέδ οντάς σχήμα χάϋ μέγας τύπος ' 476 

&λω δϊ πο^λην^ άσπίδος χύχλον λέγω^ 
έφριξα δινησαντος' ούχ άλλως έρώ. 
δ σηματουργδς δ' ου τις εότελί^ς άρ^ ΐ^ν, 
δστις τόδ^ έργον ώπασεν προς άσπίδι, 

471. αΐ^τούς (01. πι*). 472. δ παν διανέμων, 473. ί (ί. θ. 
τέταρτος) (ιη*). — γείτονας τώλας ίχων: ων εΓπβν. γείτονας οΰν 
πύλας έγγΰς (έχων Εάά. ϋίηάοΓί) ταύτας Ίσταται άμα βο^ τάς της 
*Α&ηνάς της Όγχα/ας, άφ" ης χάί αί ηί)λαι ^γχαίαι. ^ ^έ Ιστορία 
αυτή. ^Αγηνωρ 6 Τί)ριος πάίδας ίσχεν τρείς^ ΕΆρώπην^ Κάδμον χα} 
Κίλίχα, της δ' Ευρώπης υπό Δώς άρπασ&είσης δ Φοΐνιζ άπέστεΐ' 
λεν έπΙ ζήτησιν ταύτης τους παΐδας^ χαχ εΐ μ^ ευροιεν^ τφοσέταξε 
μ^ έπανήχειν. Ό ούν Κάδμος έλ&ών ε!ς ^Ελλάδα χαΐ μ^ εορών εΙς 
Δελφούς ΙιλΒεν έρωτησων πού χατασταίη. δ δέ ^εύς έίπεν αύτψ 
μετά τύ άπο του Ιερού έξελ&εΐν τω εύρε&έντι άχολουΒειν, εύρέ&η 
βούς' ήχολούΒει. ^λΒεν εις θήβας^ ώλισ^εν ^} βούς^ χάί δ μέν Κάδ- 
μος έχει ωχησεν, έ^υσε δέ Τ3^ν βούν Α^ηνψ^ χαΐ τ^ ΑΙγατΐτίψ. {ΑΙγυπ» 
τίω το) φων^ ταύτην έτίμησεν έχει ^Ογχαν. Ζ&εν οΰτως χα} αί πό- 
λαι ώνομάσ^ησαν, άπύ δέ Κίλιχος Κιλιχία, 475. περιφραστιχίϋς 
δ Ίτητομέδων^ μέγας ών χαΙ χάλλιστον έχων σχήμα. 476. &λω 

ίέ πολληνι Άλως έστΙ χυρίως, δταν νέφη περί τύν ^λιον έχχαυΒέντα 
(έχταθέντα δοΐιοΐ. Γβο.) λευχά φαίνηται χαΙ έν χύχλω του ήλιου γέ' 
νηται, νυν δέ λέγει τδν βοϊζον χαΐ τ^ν χίνησιν τήν συνεχή .της άσ- 
πίδος. ϊφριξα ούν, φη(^ί^ χινησαντος χα\ ού φευδη λέγω. δ δέ ηοιή*- 
σας ττ^ν ασπίδα χοί} τά σημεία αύτης ούχ ην, ώς εοιχεν, ευτελής• 
478. δ τά σημεία έγγράφας τ^ άσπίδι (ω*). 470. βάζουσιν Γβοο.: βάζρυσ* Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 155 

Τυφών^ ϊίντα πύρπνοον δια στόμα 480 

λητνΰν μέλαιναν^ άίόλψ ττυρός χάσιν* 
δφεων δί πλεχτάραισι περίδρομοί^ χύτος 
προσηδαφισταξ χοιλογάστορος χύχλου. 
αότος ί' εττηλάλαξεν^ ενδεος ί' ^Αρει 
βοχχψ προς άλχην θυίάς ως φύβον βλέπων, 485 
τοξούδε φωτ^^ς πεΊραν ευ φυλαχτέον 
φόβος γάρ ηδη προς πύλαίς χομπάζεται. 
ΕΤ. πρώτυρ μϊν ^Ογχα Παλλάς^ ηχ'* άγχίπτολις 
τώλαισι γείτων^ άΐ/δρός ϊχδαίρουσ δβριν^ 
εΐρξει νεοσσών ώς δράχοντα δυσχψον * 490 

'Γττέρβως ίέ χεδνός Οϊνοπος τόχος 
άνηρ χατ* άνδρα τούτον γρέδτ/^ δέλων 

480. Τυφών* Ιέντα: ωπασε δέ έηΐ της ασπίδας τ6ν Τυφώνα 

άψιέντα διά του στόματος του {τ6 τα) ηϋρ πνέοντος χαπνόν μέλανα 
τ6ν αδελφών του τωρός. αΐόλψ δέ τ^ν εύχίνητον χα} ταχεΤαν, χά- 
σιν δέ εΖτΓβν, έτΐεΐ σύνεση τώ πυρί δ χαπνος. 481. τών πάρα* 

δόξων έν χαλχύ) λαμπρψ δεΤξαι μέλαν, 482. ^} άσπις χύχλωΒεν 

ίχει έζωγραψημένους δφεις περιτχπλεγμενους (ιη^). -^ τό στρογγΰ^ 
λον του χυχλου (01. πΐ^). 483. δλη γάρ ή ασπίς τχριφερ^ς χαί 

χοίλη τφοσυπεμφαίνεταί (πι*). — περίδρομον χύτος: τό χώρημα της 
άσηίδος, :^ δέ περιφέρεια της άσπίδος χύχλω όφίων είς εαυτούς 
Λντιχρυς δρώντων χαί έμπεπλεγμένων τά τέλη έχει ίγγεγραμμένου 
(-α 8θ1ιθ1. Γβο.) τφδς τά τέλη, ^ ασπίς ^ χοίλη τφός τ^ γαστρί του 
χατέχοντος αίτ^ν ούσα. — τους γηγενείς δραχοντόποδας ίγραφεν. 
484. έμμανής (01.) 490. δυσχείμερον (να}). 491. Υπέρβιος 

δνομα χύριον. 492. προεχρί^η. 482 8€ΐ. &1ί€ΐηίά ίη(6Τθί(ϋ886 (υ^ π>1«χτανα(^(ν άντωχων • •), οχ βοΐιο- 
ϋο 6£βοί τίάβΙυΓ. 484. "Αρζι Γβοα: δρηι Μ. 485. βοΛχά Μ, 

βάχχα ιη, ίη ιη&Γ^. ορμά βαχχα τή\, θυιάς Γββ.: ί^άσ Μ. ^όνον €&η- 
16Γ. 489. ίοΓί. πόλαιαιν ^σται τάνόρός. 490. δύσχιμον Μ, 9 

βηρθΓ < 8€τ. ιηΐ. 156 ΑΕδΟΗΥυ 

ίξιστορησοΛ μοϊραν έν χρίία τύχης^ 
ουτ^ είδος οΰτε ύυμόν οί»δ^ δπλων αχέσιρ 
μωμητός^ ^ Ερμης δ* ευλόγως συνι^γαγεί^. 4^ 

ϊχΆρ^ς γαρ ίνί^ρ άνδρ\ τφ ξοστησεται^ 
ξυνοίαετον δϊ πολεμίους έπ' άσηίδων 
ί^εούς' 8 μ^ρ γαρ πύρπι^οον Τυφών* ϊχει^ 
^Υτΐερβίψ δϊ Ζευς πατί/ρ έπ άσπίδος 
σταδάίος ησται^ δώ, χερός βέλος φλέγων^ 500 
χοΰπω ης εΊδεν Ζήρά που ριχώμει^ορ. 
τοίάδε μίντοί προσφίλεια δαιμόνων, 
προς των κρατούντων δ* έσμέν^ ο? δ* ί/σσωμένων^ 
εΐ Ζευς γε Τυφώ χαρτερώτερος μάχτ[ΐ' 
^ΙΓττερβίφ τε προς λόγον του σήματος 506 

είχός γε πράξειν άνδρας ώδ* άντιστάτας' 
αωτηρ γένοη* άν Ζευς έπ' άσπίδος τυχών, 
αηίίΛίτ. 2, ΧΟ. πέποώα τον Δώς άντίτυπον Ιχοντ* 

αφύον έν σάχει του χθονίου δέμας 
δαίμονος^ έχβρόν εΐχασμα βροτοΐς τε χαϊ 510 
δαροβίΟίοι ^εοΊσι^ 
πρόσΆε πυλάν χεφαλάν \άφείν, 

498. ^έλων γνώναα τά της οίχείας τύχης (ιη^). 495. τά 

άπό της τύχης ^Ερμ^ άναφέρουσιν, 498. τους ^εούς (ους Λάά, 

8θ1ιο1. Γ66.) έν ταΤς άσηίσι φοροΰσίν. 500. ένιδρυμένος. 502. 
οίχείωσις (01.)• 503. του κρατούντος έσμέν Διός^ ου χαΐ τ6 

σημεΤον• 508. έναντ/ον (ιη^). — πιστεύω άττολεΐσ&οίί τόν ίχοντα 
έν τψ σάχει τδν έχ$ρόν του Δώς δαίμονα. 512. (^ίφειν (01. ΐη^). 493. ίοη. χρεί^ όορός, 494. ο^^' δπλων Γ6βθ. 496. άν^ιρ Μ. 
άί^όρΐ βυρΓΑ Υ6Γ8ΐιιη 1ι&1)6ΐ Μ. ξυντήσκται Μ, ξυνστήσ^ται ιη. 501. 

ΖίΙνά του Είπιβίβγ. 604—507. β γ α ό ρπιββοπρβϋ ιηΐ. 50β. 

ΛάσγΛ κράξιν (άέ Βΐ Βίν 80Γ. χη^) Μ. Υβιβαιη βίου Ρτ&ηβΐ^βη. 60β. 

Μχοντα Μ. 510. δαίμονος βί βροτοϊς Βηιηβΐι: όαίμοσιν Βϊ βροτοίΜ 

Μ. χαΐ ίη ρΓΟχίιηο ν. 1ι&1>6( Μ. 611. ^εοΧαν Ηβπη&ιιη. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 157 

ΑΓ. οδτως γένοιτο, τόν ίέ πέμτΐτορ αΰ λέγω^ 
πέμττταξσι προαταχΜντα Βορραναις πύλαις^ 
τύμβον χατ' αυτόν Διογένους Άμφίονος' 616 

δμνυσι ^' ^^χμ^Ι^ ^^ ^χ^^ί μάλλορ ί^εοΰ 
σέβειν πεποι&ώς ομμάτων {^^ δττέρτερον^ 
^ μί/ν λαπάξειν άστυ Καδμείων β'κ/ί 
Διός' τόδ* αόδςί μητρός έξ όρεσχόου 
βλάατημα χαλλίπρφρον^ άνδρόπαις άνήρ. 520 

στείχει δ* ϊουλος άρτι διά παρηίδων^ 
ώρας φυουσης^ ταρφός άντέλλουσα 9ριξ. 
8 8" ώμόν^ οδτι παρΜνων έπώνυμον^ 
φρόνημα^ γοργόν ί' 6μμ^ ^Χ^^^ προσίσταται, 
οό μ^ν άχόμπαστύς γ^ εφιστάται ηύλαις' 626 

τό γαρ πόλεως όνειδος έν χαΛχηλάτφ 
σάχει^ χυχλωτφ σώματος προβληματι^ 
Σφίγγα ώμόσιτον ηροσμεμηχανημένην 
γόμφοις Ινώμα, λαμπρόν Ιχχρουστον δεμας^ 
φέρει δ^ ύφ* αδτ^ φώτα Καδμείων ίνα, 680 

ώς πλεΐστ έπ* άνδρι τψδ* Ιάπτεσ&οί βέλη. 
έλ^ών δ^ Ιοιχεν οΐ χαπηλεύσειν μάχην^ 
μαχράς χελεύδου δ^ οό χαταισχυνέίν πόρον^ 

618. ε' (ί. 6. ττέμτΐτος) ΠαρΒενοπά2ος (ιη^). 620. χαλλιτφόσωπον 
(01.)• — ό νεωστί εΙς άνδρας τελών^ 1^ δ έν ηαιδιχ^ ήλιχίψ, ανδρείος, 
χαλλίπρωρος δέ άντΙ του εόειδής^ έπεί ^ ηρώρα ως δφις έστΙ νεώς. 

622. της παιδιχης. ταρφυσεως {ταρφύς: ΚΪΓΟΪύίΟΰ) πετωχνωμένη. 

623. οό σύμφωνον τ^ χλησει της παρθένου τό φρόνημα ίχων^ άλλα 
ώμόν, 626. έπειδ^| ΟΙδίπους έμιγη τ^ μηψ^ λυσας τό αίνιγμα 
της Σφητγός. 614. Βορραίαις Ροηοη: βορρέαισ Μ. 617. ίοΗ. σέββιν ίκαυ* 

χων, 619. μητρός Γ60β.: ματρόσ Μ. 620. χαλλίηρωρον Μ. 

627. χόχλωτώι Μ, χόχλωι τ&ί ιη. 688. χαταισχυνέίν Μ, χαταισ^ 
χυν8Ϊν ιη. 158 ΑΕδΟΗΥυ 

Παρ&ενοπάιος *Αρχάς' δ ίέ τοιόσί^ ^^ήρ> 
μέτοικος^ ^Αργζι δ* έχτίνωρ χαλάς τροφάς^ 535 

ηύργοις απειλεί τοίσδ^ & μη χραίνοι &εός. 
ΕΤ, εΐ γαρ τύχοιεν ών φρονουσί προς ϋεών^ 
αυτοΤς έχείνοις άνοσίοις χομπάσμασίΐ^' 
^ τάν πανώλεις παγχάχως τ ύλοΐατο. 
ϊστιν δϊ χαϋ τψδ\ ?^ν λέγεις τόν Άρχάδα, 540 

άϊ^ρ άχομπος^ χεφ δ' όρφ. γ<^ δράσιμον^ 
^Αχτωρ^ αδελφός του πάρος λελεγμένοο' 
8ς ούχ έάσει γλώησα\^ ϊργμάτων ατερ 
εσω πυλών βέουσαν άλδαίνειν χαχά^ 
όΐδ^ εϊσαμείφαι ϋηρός ίχδίστου δάχους 646 

είχώ φέρο\/τα πολέμιας ίπ^ άσπίδος* 
Ιξωί^ερ εΐσω τφ φέρο)^τί μέμφεται^ 
πυχνου χροτηαμου τυγχύνουσ^ ύπό ττυόλιν, 
ϋεών εθελοντών δ* άν άλη&εύσαιμ^ έγώ, 
«/Γ. 3, ΧΟ, ίχνείται λόγος δια στηΆέων^ 660 

634. ^Αντίμαχος ψησ)ν *ΑργεΤον αδτ^ν, ούχ ^Αρκάδα. — τοιούτος 
έστιν οϊον έγώ εϊπον, 535. άχουσιον φόνον δράσας δ ΠαρΒενΟ' 

ποίος ε^ς ^Αργος ίφυγεν, 637. ει^ε γάρ παρά θεών τυχοιεν επα- 
ξίως ων ψρονουσιν άνοσίων χάί άλαζονεύονται^ έπΙ τών ασπίδων χομ- 
πάσματα ίχοντες. 641. άλλο ουδέν ^ σιωπαν μέν οΤδεν^ τ^ δέ 

χεφ\ πολεμεΐν, περιφραστιχώς ^ πολεμιχώτατός ίστιν, 643. δς 

τούτου τδν χόμπον έφέξει τών τφάζεων άποδέοντα μ^ ϊάω πυλών 
γενέσΒαι, (645) τον φέροντα τ^ν Σφίγγα, 648. ^ άσπίς^ ^ ή 

Σφίγξ^ βαλλόμενη τφ άπό τών δοράτων χρουσμψ» 660. δ λόγος 
δ άπό τών πολεμίων δ άλαζονιχός. οισ 638. άνοσίαισ Μ, (βιιρβΓβΟΓ. ιη). ΥβΓβηιη ροβΐ 639 οοΐΐοο&ΐ ϋοβ- 

άβΓίβίη. 541. όϊ δρ^ λνίηοίτβΐιη&ηιι. 544. ΛΪσω ΒΙοιη&βΜ (βχ ρΓ&6- 
εβρίο Έΐιηβίβί&ηο). 645. είσαμ^ίψαι τείχος ΓΓ&ηοΙτβη. 646. βΐχώ χυ- 
ροΰσαν Ματίπι. 647. ίοιΐ;. ίξω μένουσα. 648. χροτησμοΰ ΓΑδοΠΙ 

ιηα(&1ιιιη ίη χροτισμοΰ Μ. 649. ίοτί, χατορ^ώσαιμ^ ϊηος. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 159 

τριχός ί' όρθίας πλόχαμος Ίσταται 
μεγάλα μεφαληγόρων 
χλύων ίνοσίων ανδρών, £Ϊ ^εο\ 
ί^εοϊ τοόσά* όλέσειαν ίν γ^, 
ΑΓ. Ιχτον λέγοιμ^ Αν άνδρα σωφρονέστατον 566 

άλχην τ άριστον^ μάντιν^ ^Αμφιάρεω βίαν, 
^Ομολωίσιν δϊ προς πύλαις τεταγμένος 
χαχοίσι βάζει πολλά Τυδέως βίαν, 
τόν άνδροφόντην^ τον πόλεως ταράχτορα^ 
μέγιστον "Αργεί των χαχών διδάσχαλον^ 660 

^Ερινόος χλητηρα^ πρόσπολον φόνου, 
χαχών τ' Άδράστφ τώνδε βουλευτή ριον' 
ΧΟΛ τόν σ^ν αδ&ξς προσμόραν άδελφεόν^ 
έξυπτιάζων δμμα^ Πολυνείχους βίαν^ 
δΙς τ' Ιν τελευτ^ τοΰνομ^ ένδατούμενος 666 

551. χατά περίφρασιν ί) Βρίξ, 552. μεγάλα πράγματα άχούων, 
554. τους πολεμίους. 555. </ (ί. 6. ίχτος) {το}). 556. ^Αμφιάραος 
^Οίχλέους του Μελάμποδος του Άμυ&άονος του Κρη&έως του ΑΙόλου 
του ^Ελληνος του Διός^ μητρός δέ ^ Γπερμήστρας, 557. άπό Όμο- 

λωΐδος της ^υγατρός Νιόβης. 559. έπεί τους Μέλανος ,άτίέχτεΐ' 

νεν ποΣδας Αλχά&ουν χαΐ Αυχαυγέα (Αυχωπέα ΒαΙΙβΓ). 561. 

έπειδί) έπηράσατο ΟΙδίπους μεΒ^ αίματος διανείμασΒαι αύτους τ^ν 
βααιλείαν, ταύτην ουν τ^ν 'Ερινύν έπιστένει. — υττηρέτην (01. βαρβΓ 
χλητηρα), — Ιερέα. 563. τ6ν άξιο&άνατον ^ τόν συμτφάχτορα 

αύτοϋ. 564. άνατιτύσσων^ έτυμολογών (έτυμολογών τα) ((χΙ•)• 

565. εΙς $ύο διαφών τό δνομα του Πολυνείχους ^ τό πολύ χα2 τ6 
νέίχος. 661. χαΐ τριχός δρ^ιος Βίοιηββίά. 663. χλύουσ* Γβοο. εΓ ^εοΐ 

φΛΛλχπϊ, βχ ϋεώι) Μ, εϊ^Λ γάρ γ606. 664. ίοΓύ. όλέσειαν ξμπας, 

661. λτ^ττίρα ΗΙιΑΙίΓβηδ. 562. τ' άβίβηάαιη νίάβίατ. 663. 

προσμόραν βΓΟβο &€0βη1υ ίη ρήπια βγΠαΙ)» Μ. αδάις πρ\>ς • δμόσηορον 
Τν^βΙίΑίιβΓ, αΖ^ίς προυσελων δμόσπορον Μδ6ΐιιιιίά(. 664. ϊίμμα δοΐιαθίζ: 
Ζνομα Μ. 666. τ' οιηίΐϋΐ; ΒΙοιη^βΜ. 160 ΑΕδΟΗΤυ 

χαλεΐ' λέγει δε τοΰτ* ίπος διά στόμα ' 
^ τοΊοί^ ϊργον χαί ΆεοΊοί προσφιλές^ 
χαλόν τ' άχοϋσαι χαί λέγειν με&υστέροις, 
πόλίΐ/ πατρφαν χάί ύεοΰς τους εγγενείς 
πορΰεΊν^ στράτευμα έπαχτόν εμβεβληχότα\ 670 

μητρός τε πληγτ^ν τις χατασβέσει δίχη^ 
πατρίς τε γαία σης ύπό σπουδής δορι 
άλοϋσα πώς σοι ξυμμαχος γενήσεται; 
Ιγωγε μϊν δη τηνδε πιανώ χ&όνα^ 
μάντις χεχευ&ώς πολέμιας όπΛ χί^ονός' 675 

μαχώμε{^\ ουχ άτιμον ελπίζω μόρον, 
τοιαο9^ δ μάντις άσπίδ* εΰχυχλον νέμων 
πάγχαλχον ηυδα' σήμα δ* οόχ επην χύχλφ, 
ού γαρ δοχεϊν άριστος^ άλλ^ είναι Μλει^ 
βαί^εΊαν άλοχα διά φρενός χαρπούμενος^ ' 680 

^ί ^ί τα χεδνά βλαστάνει βουλεύματα, 
τούτφ σοφούς τε χάγα&οΰς άντηρέτας 
ττέμπειν επαινώ* δεινός 8ς δέους σέβει. 
ΕΤ, φευ του ξυναλλάσσοντος δρ)^ώος βροτοϊς 

567. χαΒ^ ύπόχρισιν, 568. το7ς με&* ^μάς Ζστερον λέγειν (1. 
χλυειν) ταύτα χαλόν έστιν ώστε περί σου λέγεσ&οί. 571. τά δάχρυα 
της π(χτρ(δος ποία παώσει τιμωρία; 574. χεραυνψ γάρ σχισΒεΐσα 
Ιλαβεν αυτόν, 676. οόχ άγεννη, ούτος γάρ έχει χαταποΒεΙς 

Ιττώ της γης Ζστερον μετά θάνατον έμάντευεν. 580. ^αθβΤαν 

Ιχων τ^ν άλοχα της φρενός^ Ιζ ης ανδρός (1. αγαθός) φύετοα λόγος, 
τούτο 6 Πλάτων έν τ^ ΙΙολιτείψ (II ρ. 362 Α) άηεδέξατο, 582. 

τροπιχώς ώς έπΙ ναυμαχίας. 583. δυσχατέργαστος γάρ έστιν 

δστις τους θεούς τιμηί, 584. συνάγοντος' άπό μεταφοράς των 671. π>Ιΐ7Γ^ν δβίάΙβΓ: πηγ^)ν Μ. όίχηι βΓΛβο ι Μ. 572. τ» Γβ<50.: 

όέ Μ. 674. τόνόε πιάνω γύψ Έά\&(Μ. 676. δηό χθονός Γβοο.: 

ίηίχθονόϋ Μ. 677. εϋχηλον ίχων Μ, γρ, εδχυχλον νέμων τα, 678. 
ίοτί, ίπήν κότει, 680. ώλχα Ετ6ΐ)9. 684. ξυναλλάσοντοσ Μ, σ 

βαρθηοτ. ιη. βροτουσ Μ, βροτοϊσ Ίη\, 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 161 

Χχοίορ άνδρα τοίσι δυσαεβεστάτοις. 685 

έν παντί πράγει δ' ίσ9' δμιλίας χαχης 

χάχίον ουδέν ^ χαρπός ου χομιστέος* 

ατής αρουρα (θάνατον έχχαρπίζετΜ. 

9 Τ^ρ ζυνασβάς πλόων ευσεβές άνί^ρ 

ναύταχαι δερμοΧς χαί πανοοργίψ τινϊ 690 

δλωλεν ανδρών α&ν θεοπτύστφ γένει^ 

^ ξύν πολίταις άνδράσιν δίχαως ών 

'εχ^ροξένοις τε χαι &εών άμνημοσιν 

ταύτοΰ χορησας έχδίχως άγρεύματος, 

πλήττεις Λεοο μάστηΊ παγχοίνψ ^δάμη. 696 

οΒτως δ' δ μάντις^ υίόν ΟΙχϋους λέγω^ 

σώφρων δίχαως άγαϋός εύσεβί/ς άνήρ^ 

μέγας προφήτης^ άνοσίοισι συμμιγέίς 

Ι^ρασυστόμοισίν ία^δράσιν βίψ φρενών 

τεινοοαι πομπην τί)ν μαχράα πάλιν μολέίν^ βΟΟ 

Δώς ΰέλοντος ουγχαί^ελχυσί^ήσεταί, 

δοχώ μϊν οΖν σφε μηδϊ προοβαλύν πύλαις^ 

οόχ ώς ά&υμος ουδϊ λήματος χάχτιι^ 

άλλ' οίδεν &ς οφε χρί/ τελεοτηααί μ(!χΐβ^ 

τάς συναλλαγάς χαΙ τά συμβόλαια ποιούμενων. — της τύχης ^ της 
μαντείας (01. ιη^). 587. οόχ άξιος χομίζεσ^ 6 χαρπός αΰτης. 

588. λύμης χωρίον ή των πονηρών φιλία, — γνώμη, 594. οΤον συν 
αύτοίς ^ράβεις, 599. τοις όρμώσι τγ^ βίηί, 600. Ιπί τ^ν εΙς 

'Άίδην άποιχίαν ίλχυσΒήσεται μολεΤν τ^ν έναντίαν τ^ εϊς ^Αργος, 
602. (ώτόν (01.). 604. άλλ' ώς μάντις τό τέλος είδώς ούχ εΙς 

χίνδυνον εαυτόν χα&ήσει. σ 

686. όυσσ9β9€τάτοίς Γβοβ.: όυσ^βίστέροίσ Μ (βαρβηοτ. ιη). 688 

άβΐθΐ Υ&ΐοίςβη&τίαβ. 690. ναύτηισί Μ. 694. ίχόάοις Ρτίβη. 

Υβηυιιι ροβΐ 696 οοΙΙοοαΙ ϋίηάοΓί. 696. όάμη Μ. 696. οδτωσ Μ, 
οΰτοσ ιηΐ. &* άβΐθΐ Βηιηολ. όϊχλέουσ Μ. 699. άνδράσι Μ. 600. χαμ- 
ιβ^ν Ηθίιηβοθΐΐι. 603. δ^μον ΤιιπΐθΙ)υ8. 604. & <ηρ• Μ, &σ οφ• ϊή\, 

ΑοοΗγΙνα βά. ΐνοοίϋβίη• 11 162 ΑΕδΟΗΥυ 

εΐ χαφπΗς εσταί ϋεσφάτοισι ΑοξΙου. 605 

φιλεΧ δϊ όΐγάν ^ λέγειν τα χαίρια, 
δμως δ* έπ* αότφ φώτα^ Αασ&ένους βίαν^ 
έχ&ρόξερον πυλωρον άντιτάξομεν' 
γέροντα τ&ν νηυν^ σάρχα δ' ί/βώσαν φύει, 
Τΐοδώχες δμμα^ Χ^ψ^ ^' ^^^ βραδύνεται βΙΟ 

παρ^ άσπιδος γυμνωϋεν ίφπάσαι δόρυ. 
9εοο δϊ δώρόν έστιν εύτυχέΐν βροτοάς. 
αηϋβίτ. 3. ΧΟ. χλυοντες ύεοι διχαίας λιτάς 

ί/μετέρας τελεΐ9\ ως πόλις είτυχ^, 
δορίπονα χαχ' έχτρέπον- 616 

τες γάς έπιμόλους' πύργων ί' εχτοδεν 
βαλών Ζευς σφε χάνοι χεραυνψ, 
ΑΓ, τον Ιβδομον δη τόνδ^ έφ' έβδόμαις πύλαις 
λέζω, τόν αύτοΰ σου χασίγνητον, πόλει 
οϊας άράται χαϊ χατεύχεται τύχας^ 620 

605. εΐ φύει άλή^ειαν τό μάντευμα, τΐορέτιεται χαρηος, εΐ ταίις 
του ^Απόλλωνος μαντείαις τέλος ίνι, 606• τΐοραδιαζευχτιχός 

άντΙ του χα}, χαΐ λέγειν τά χαίρια. 607• ττεριφραστιχώς τόν Αα^ 
σ^ένη τόν Ισχυρόν, 614. επιτελείτε δπως εύτυχ}), τά άπό του 

πολέμου χαχά άτώ της γης έπΙ τους έπελ&όντας τρέποντες. 616. 
αποβολών δέ αυτούς ο Ζευς εξω των τειχών διαφ&ερεΐ έν (1. ^^α- 
φ&εφειεν) χεραυνψ έπΙ ταΐς τώλαις. 618. ζ (ί. 6. ίβδομος) ύ 

Πολυνειχης (ιη^). 606 ροβΐ 611 οοΠοοαΙ; ΚϋβοΜ (ροδύ 609 ^βίΐ). 609. φύει Τ^βΐ- 

ΙαυβΓ: φύσει Μ, φέρει δυρβΓβΟΓ. ιηΐ. 610. οΐμα 'ννβίΐ. χειρί Η&τ- 

Ιιιιι^. 611. ^0/71 Κοιη&ΐιη. 613 βς. όιχαίασ λιτάσ ^μετέρασ Ήί, 

*^ 
ΒπρβΓδοηρβϋ ουσ λόγουσ ουσ ιη^. 615 8ς[. έχτρέποντεσ \ γάσ έπιμό- 

λους {εΙς βαρβΓδΟΓ. χη^) Μ, έχτ ρέποντες εΙς Ιπιμόλους δβίάΙβΓ. 618. 

τον προς ίβόόμαις ΒίηάοΓί, ίοιΐ;. τόν πύλαις έφ^ ίβόόμαις. 620. 

οίας άράται Γβοο. : οΊ • (ας ίη Ιί(;ητ& ββηρβϋ β1 οΓ ίη οΐ ιηυ(&γϋ ιη^) 

γ^ αραται Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋβ ΤΗΕΒΑ8. 168 

ιώργοις έπεμβάς χάπιχηρυχ9ύς χΒονί^ 

ίλώσιμον παιά)*^ ίπεξιαχχάσας^ 

σοϊ ξυμφέρεσ^αι χαΐ χτανών ^ανείν πέλας^ 

^ ζ(θ)^τ' άτιμασΐηρα τώς άί^δρηλάτην 

ψυγ^ίτόρ αίέτόιΙ τόΜε τίσασ&αι] τρόπον. ^25 

τοξουτ* ίυτεί λή δεοΰς γενεθλίους 

χαλέϊ πατρψας γης έποτττηρας λιτών 

των ων γενέσθαι ττάγχυ ΠολυνεΙχους βία. 

έχει δϊ χαινοπηγίς ευ&ετον σάχος 

διπλούν τε σήμα τζροσμεμηχανημένον. ^30 

χρυσηλατον γαρ άνδρα τευχηστί/ν Ιδεο^ 

άγει γυνή τις σωφρυνως ηγουμένη. 

Διχη ί' α/>' είναι φησίν^ ως τά γράμματα 

λέγει ' χαταξω ί' ανηρα τόνδε χάι πύλνν 

ϊξει πατρψων δωμάτων γ' έπιστροφάς. 636 

τοιαΰτ' έχείνων έστι τάβευρήματα. 

συ δ' αυτός ηΟη γνιΜί τίνα Ιπέμπειν ροχε^ 

ως ουποτ^ άνορι τφοε χηρυχευμάτων 

μέμφτ)^ συ δ^ «!}Γ<)ς γνώθι ναυχληρειν πύλιν. 622. έχβοησας (01.)• — έηινίχιον παιάνα έπεζαλαλάξας μετά 
Ιαχής, ούτως χαΐ ό ^Ιαχχος λέγεται παρά {τάς &(1(ϊ. ιη^) Ιαχάς τών 
μυουμενων. 623. συστηνοίί σοι χα\ φονευσαι^ αποθανών έγγΟς. 

627. τούτων ουν αυτών (ταύτα ουν αυτών ΕίΓΟίιΙιοΙΓ) βοηθούς γε' 
νέσθαι τους θεούς έπεύχεται παντελώς τ^ βιψ. ούτοΰ ό Πολυνείχης. 
629. γρ. ευθετον, Γν' ^ εύβάσταχτον. θεΤναι γάρ τό άναλαβεΐν λέ" 
γουσιν ^Αττιχοί. χαΐ Ζπλα εθεντο άντϊ του άνέλαβον. — σημείωσαι. 
631. όπλίτην. 638. άντι του έμοί ων άπηγγειλα. 639. περιέ' 

πειν^ πεψροντιχέναι. 624. τωσ οοΓΤ. ίη τώσ Μ. άνδρηΑατών Βίοιηββίά. 628. βία 

Μ, βίαι ιη. 629. ε(^^ετον δοΐιοΐ.: εΰχυχλον Μ. 634. λέγει Γβοο.: 

λέξει (έ ίη Γ&βητα δοηρδϋ ιη) Μ. 635. τ' ίηδβηιΗ Μ, ηοη ιη, υΐ τί- 

άβΙπΓ. 637. όόχεΐ (ββά ρήοΓβ αοοβηΐυ άβίβίο) Μ. 

11* 164 Α£δ€ΗΥυ 

£71 & ϋεομανές τε χ<ύ &εών μέγα στύγος^ β40 

ώ πανόάχρυτον άμόν (Τίδέπου γένος* 
ωμοι^ πατρός όί/ νυν άρα} τελεσφόροι. 
άλλ^ οίτε χλαίειν οδτ* όδύρεσ^αι πρέπει^ 
μ^ χα} τεχνω^γι δυσφορώτερος γόος, 
ϊπωνύμφ δϊ χάρτα^ Πολυνείχει λέγω^ 645 

τάχ^ εΙσόμεσ9α τούπίσημ* δπαι τελεΊ^ 
έΤ νιν χατύξεί χροσότευχτα γράμματα 
έπ' άσπϋος φλύοντα σί>ν φοίτψ φρενών, 
εΐ δ^ ί/ Δώς πα?ς παρ&ένος Δίχη παρην 
Ιργοξς ΙχεΙνου χαί φρεσίν^ τάχ^ άν τόδ^ ^ν* 660 
άλλ' ούτε νιν φιτγόντα μητρό&εν σχότον^ 
ουτ ίν τροφάΐσίν^ ουτ* έφηβήσαντά πω, 
ουτ* εν γενεΐσυ ξυλλογ^ τριχώματος, 
ΔΙχη προσεΊδε χαι χατηξιώσατο* 
οδδ^ εν πατρφας μην χδονός χαχουχίψ. 665 

οΐμαί νιν αύτφ νυν παραστατεΊν πέλας, 
^ δητ^ άν εϊη πανδίχως ψευδώνυμος 

640. £ Βεοΐς ίπιμαινόμενε. ίηιστρατευ^ γάρ ηατρβι χσΐ πα- 
τρψοις 9εοΊς, 644. αίξη^^ (61•)• 645. τιάνυ γάρ τό (/7ο- 

Αυνείχης αάά. Ρ&ΐθγ) έπώνυμον τ^ φιλονειχίψ, 647. ούχ εΐηεν 

^εός 9 δν^ρωτιος, άλλα τά χρυσά γράμματα, 648. φλυαροϋντα, 
^— μανίψ (01. τώ}), 651. άντΙ του γεννηθέντα. 653. οδ 

γάρ αθρόως φύεται, άλλα συλλέγεται χατ' ολίγον, 654. εΤδεν 

αίηΐν χαϋ έφίλησεν, άνύ του, ο^έ έν μιψ ήλιχίψ. Ιτφαξέ τι δι- 
χαιον. 655. χα} μέν ^^ ουδέ έτά χιζχώσει της πατρφας χώρας 

ίγγί^ς αΐηου Ιοταχ ^ Δίχη, 656. αΙ}τψ (61. ιη*). 641. &β6)β θχ άμ^ν ϋΕΜϊΙαιη ίη Μ. 646. -κοΧυνζίχζι (ββά β( 6η&1β 

ίη ϋΐατα α( νΐάβ^ατ) Μ. 646. τούκίω^μ\ ΰ ίη Πίγιτα, Μ. 648. συμ- 

φοίτω Μ, συν φοίτω ίη ηιατ^. πιΐ. 663. ξυλλογή Μ. 664. προσ- 

9ί09 βχ 8βΙιθ1. ΒΜ&ιΙίηί: προσεΐπβ Μ. χούχ άττηξιώσατο ν^βίΐ, 666. 

ούό' Γβοο.: οδτ' Μ. 667. ^{Α^τ' Μ, | άήτ' ιηΐ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 165 

^/^π;, ξονουαα φωτ\ παντήλμφ φρένας, 

τούτοίς πεποί^ώς Λμι χαι ξυστήσομαι 

αυτός• τΙς άλλος μάλλον έρδαώτερος] ^60 

δρχοντί τ' (ίρχ(ον χαί χααιγνήτφ χάαις^ 

έχ&ρός αυ\> έχ^ρφ <ηήσομαι, ψίρ^ ώς τάχος 

χνημΊδας^ αΙχμης χάί πέτρων προβλήματα. 

ΧΟ. μη^ φίλτατ* Ιιυδρών^ ΟΙδΙπου τέχος^ γέν^ι 

οργίων όμοιος τψ χάχιατ* αόδωμένφ' ββ5 

ίλΧ* άνδρας ^Αργειοισι Καδμείους άλις 
ές χείρας έλ^εΤν αίμα γαρ χαδάραιον. 
ίνδροΊν δ^ δμαΐμοιν θάνατος ώί' αύτοχτόνος^ 
οΐχ ίση γ^ρ(^ίς ζοΰδε του μιάσματος, 

ΕΤ. εΐπερ χαχόν φεροι τις αΙσχύνης άτερ^ 670 

εστω' μόνον γάρ κέρδος έν τεί^νηχόσιν 
χαχών δϊ χήίοχρών ουτιν^ εύχλείαν έρεις, 

665. τόν τρόπον τψ άδελφψ σου βλάσφημου μένος {-φ βοΐιοΐ. 
Γβο.)• — υπ6 σου» 667. πολέμους (1. πολεμίους) άνελεΤν (βΐ•). — 
χα&€φδν τό αϊμα των άλληλοχτονοΰντων ξένων ίν πολέμοις^ τό δ* 

ο 
άδελψοχτονειν αντιχρυς φονέων ϊργον {έργων ιη). ύτιερβατόν δέ 

ίστιν, Ίν ' ^, αίϊμχι γάρ τούτο χά&αρσιν (χαθάρσιον ιη) ούχ επιδέχεται^ 

δταν αδελφοί αΜχτονες (ρύτοχτόνοι ΒίηάοΓί) γένωνται^ χαί ούτως 

αυτών δ ένατος γένηται. 668. έχ . . . . (ΐη^). 669. διαπαντ^ς 

οΙσΒήσεται το μίασμα τούτο, — ίλλειφις (61.). 670. εαιερ χαχόν 

φέ(ροι): εΐ δλως τις άτυχεΖ, χαλον τδ δίχα σίσχύνης. 67 1 > μόνον 

γάρ χέρδος: ή ευχλεια' εν χέρδος τδ αυτόν έχδιχησαι άΒιχοΰμενο^» 

έάν δί άνεχδίχητος άτζο&άνγ^^ ϊνεχά γε των εις αύτδν γενομένων 

χαχών χαΐ αΙσχρών άδοξος, — τοΰτο γάρ μόνον τό 8ν χέρδος^ 

τΐί φέρειν χαχόν δηλονότι, τόδε χαχόν χαϋ αίσχρόν (ιη^). 672. 

δειλών. 668. όίκηι &ηΐ6 βοπ. Μ. 663. κίτρων (βΓ&80 &0€βη1α 8ηρ€Γ <) Μ. 
667. χείρας Γββο.: χέρασ Μ. 668. αότόχτονο^ Μ, αύτοχτόνοσ ιαΚ 

671. ί¥ Μ, 8ν ιηΐ. 672. χ' αΙσχρών Μ. ^δχλ^ιαν Μ. 166 ΑΕδΟΗΥυ 

«<Γ. 1. ΧΟ. τί μέμονας^ τέχνον; μήτι σε δυμοπλψ 
έ^ς δορίμαργος ατα φερέτω' χαχου ί' 
^ ϊχβαΧ" Ιρωτυς ίρχάν, 675 

ΕΤ. ίττεί τό πράγμα χάρτ* έπιστάρχει &εός^ 
ίτω χατ* οϋρον χύμα Κωχυτου λαχ^ρ 
ΦοΊβψ σζυγη9ϊν πάν τό Λαίου γένος. 
αηϋΛίτ. 1. ΧΟ. ώμοδαχής σ^ σγαν Ίμερος έξοτρύ- 

νει πίχρύχαρπον άνδροχτασίαν τελεϊν 680 

αίματος οό ί^εμιστοο, 
ΕΤ. φίλου γαρ ίχ^^ρόί μοι πατρός τελεί άρα 
ζηροΊς άχλαύτοις ομμασιν προαιζάνει 
λέγουσα χέρδος πράτερον υστέρου μόρου, 

677. οων εόστόχως χειμαζέσ^ω, — ϊτω χατ' ουρον: άηίτω 
χατ* εό^εΐαν του Κωχυτου χύμα. ούτος δέ ποταμός εΙς ^Αίδου^ ου 
ηορ^μευς δ Χάρων, έπειδ'ή (1. ευ&εΐαν. — του Κωχυτου χύμα: εΙς 
*Άίδου' [ούτος δε ποταμός ^Αιδου ου πορ&μευς ό Χάρων] έπειδί)) 
παν τό γένος τό Λαίου χεχληρωται τουτψ^ υπό του ^Απόλλωνος μι- 
σφέν, Άτωλλωνος δέ είπεν^ έπειδί) ούτος μεν εστίν χα&αρός χα! 
αμίαντος χαΐ μ^ χοινωνεΤν τ^ γυναίχΐ παρηγγειλεν^ ούτοι δί χαίχ πα- 
ρηχουσαν χαΐ έγένοντο (1. έγείναντο) άνόμως, 679• ώμοδαχής 

4^ δγαν: ή άλογος άγαν επιθυμία παρορμά ή πιχρόν τόν χαρπόν 
Ιχουσα εΙς ταυτόν ουν (εΙς τό εαυτούς χτανεΐν ΗβίπίδΟβΙΙι) τους άν- 
δρας άδίχου ίνεχεν αϋματος, ΐν' ^ δτι μέλλουσιν οΐ αδελφοί αλλήλους 
άναιρεΐν. 683. άσυμπαβέσιν^ άναλγητοις ((τ1.)• 684. λέγουσα χέρ- 
δος: χέρδος μοι Ιίποτώεμένη τό προτερήσαα άποχτείναντα^ ^ υστερήσοα. 1) 

673. μέμονασ {η 80Γ. ιηΐ) Μ. μήτί <η Γβοο.: μήτίσσε \ Μ. 674. 

άορί μάργού Μ, ΟΟΠ*. ίη όορίμαργοσ Ίή\. άτα (η 80Γ. ιη) Μ. φερίτω \ Μ. 

«π- 

675. Μχβαλ' ταχΑ, ίη Μχβαλλ^ Μ. 679. έξοτρύ\^Λΐ \ (έπ 80Γ. ιηΐ) Μ. 

680. άΐβόροηλασίαν Μ, ι^ ίη χ ηιυ(&νί( β1 τ βηρβΓ λ βοήρβίΐ ηιΐ. 681. 

τ 
^εμιςοϋ (τ 80Τ. ηιΐ) Μ. 682. ^χ^ρά Γβοο. : αΙσχρά Μ. τελεϊ Μ, τ«• 

λεία τα}, τάλαιι^' ΎίοτάΒΨΟτύι, μέλαιν"" ΙΥβίΙ. 683. άχλαύτίπς &ηοη7- 

ηιυβ (ίη ηι&τ^. ΑΙά.): άχλαύστοισ Μ. άχλαυτος ΒυΙΙβΓ. δμμασι Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΙ^δϋΒ ΤΗΕΒΑ8. 167 

«ίτ. 2. ΧΟ. άλλα συ μη *ποτρύνου* χαχός ού χεχλψ 685 

στ} βίον εδ χυρησας' μελάναιγις εχ δ* 
είσι δόμων ^Ερινυς^ δταν ϊχ χερών 
ί^εοί ϋυσιαν δέχωνται, 

ΕΤ. ^εοΐς μεν ηδη πως παρημελήμε9α^ 

χάρις ί' άφ^ ί^μών όλομένων θαυμάζεται* 690 
τι οδν Ιτ' άν σαίνοιμεν ολέθρων μόρον; 
αψίΗ$ίτ, 2, ΧΟ* ^ΰν δτε σοι παρέσταχεν * έπει δαίμων 

ληματος άντροπαΐα χρονιά μεταλ- 
λαχτος ίσως άν ελθοι θαλερωτέρφ 
πνεύματί' νυν δ* ετι ζε7, 695 

ΕΤ. έξέζεσεν γαρ ΟΙδίπου χατεύγματα' 

685. άλλα συ μί) *ηοτρύ{νου): χαλώς γάρ πρόζας ού νομχσΒηη^ 
φοϋΰλος, ού γάρ ή τ^ν φοβεραν έχουσα αιγίδα ^Βφινυς εις τόν οΐχον 
έχείνου εϊσεισιν (εϊσισιν ιη), ου οι ^εοΐ θυσίας προσδέχονται^ αντί του 
χα&αράς τάς χείρας ίχοντος. 686. είτυχησας, ευ τφάξας, 687. 
χατά των δόμων του όσιου ανδρός. — όσιου ανδρός, οΐί οΐ Βεοί τάς 
θυσίας δέχονται. 690. χάρις δ* άφ' ^μων: τ^|ν άπώλειαν ήμων 

έν χάριτος μοίρψ λαμβάνουσιν* ^ μετά θάνατον Ισως εύχλείας τ£ϋ- 
ζόμε^α, άλλως, μετά Θάνατον, ψησίν, αϊ τφάζεις των ανθρώπων 
Θαυμάζονται, τι ουν ούχΙ γεννάχόν τι δράσαντες άποΘανούμεΘα^ 
τόν Πολυνείχη ως άσεβη άνελόντες, άλλα χολαχεύομεν τόν Θάνατον, 
χα! οίχΐ χωροϋμεν προς αυτόν \ 692. έχεΤνος {το}). 693. άνα- 
τρεπτιχώς (πι*). 696. αί άραί (61.). 685. ρ&Γ&^ρτ&ρΙιυβ ρπΐ66χ& ίη Μ, οΐιοη ηοΐΑΐη &άά. ιη^ χεχλ'ηϋηι \ Μ. 
686. ρΛλά)^αιγις Ατη&ΐάυβ: μελαναγίσ δ* Μ. ίχ ό* ΙΥβίΙ: οόχ Μ. 687. 
οτ' £ν Μ, οδτ* άν ιη. 689. ρ&τ&^ρτ&ρΐιαβ ρπιβΑχα ίη Μ, Έΐβοοίίβ ηοΐΑΐη 
&άά. ιηΐ. 691. άν σαίνοιμΜν οοπ*. οχ άν σ* αΐνοϊραν ηΐ νΐάβίατ Μ. 

692. ζτ ίη πιατ^. Μ. ίοτί, ηαρέαταχεν έποιόάνον, 698. άντροκαϊα 

χρονιά Μ, άντροπαάα χρόνια ηι. έν τροπαχα ΔΙά., άν τροπαίψ Ηβ&ΐΐι, 
αΖ τροπαίψ Ρ&ΐβγ. ίοιί. αΖ τραπαία χρονιά, μΜταλλαχτόσ \ Μ. 694. 

^•λαηέρωι (ρθ8ΐ α ΓΑβατα ηηίαβ ΙίϋβΓ&θ) Μ, Θαλερωτέρωι ίά^. 696. 
έξέζεσαν Μ, έξέζεσεν Γβοο. 168 ΑΕ80ΗΥΜ 

άγαν δ* άληδέΐς ίνυττνίωρ φαντασμάτων 
ϋψεις^ πατρψων χρημάτων δατηριοι. 

ΧΟ. τιώου γυναιζίν, χαίπερ οδ στέργων δμως. 

ΕΤ. λέγοιτ^ άν ών ανη τις, ουδέ χρη μαχράν. 700 

ΧΟ, μ^ ^^^11^ δδϋΰς συ τάσδ^ Ιφ^ ίβδομαίς πύλαίς, 

ΕΤ. τε9ηγμένον τυΐ μ* οδχ άπαμβλυνείς λόγφ. 

ΧΟ, νίχην γε μεντοι χάχ χαχην τψψ ϋεός, 

ΕΤ, οΐχ άνδρ* δπλίτην τούτο χρί^ στέργειν έπος. 

ΧΟ, άλλ^ αΐτάδελφον αίμα δρέφασ&αι θέλεις; 705 

ΕΤ. δεών διδόντων οόχ άν Ιχφύγοις χαχά. 

9ίτ, 1, ΧΟ. πέφριχα τάν ώλεσίοιχον 
δεόν^ ού δεοις δμοίαν, 
παναληδη^ χαχύμαντιν^ 

πατρός είχταίαν Έρινΰν 710 

τελέσαι τάς περιδύμους 

697. ώς τούτο έν τοΙς Ζτινοις φαντασθείς ^ δτι δί\ αίματος 
αύτφ ίσται ^ των χρημάτων διανομή. 698. μερισταί (61.)• 

700. ων δνη τις: άνύσιμα χαΐ τελεσδηναι δυνάμενα, 701. ίνδα 

δ Πολυνείκης ((τ1.). 703. τιμωρείται* ^ έν ερωτήσει δ λόγος. 

704. οΰχ άνδρ ' δπλίτ{ην) : έμε όπλίτην Οντα οΙ> χρή στέργειν τό υμέ' 
τερον ίηος. οΰ χρή γάρ ζητείν περί άγαδής ^ χαχής νίχης. 707. 
πέφριχα τάν ώλε(σίοιχον) : δέδοιχα τήν τους οΤχους άφανίζουσαν 
δεόν ^Ερινύν^ ουδέν ίχουσαν δεοΤς δμοιον. πάς γάρ δεός άγαδοποιός. 
— & γάρ νύχτωρ παρεχελευσατο ^ χάί γέγονε (ιη^). 708. δεοί 

γάρ δοτηρες έάων (οδ:. Ηοίη. δ 325). 709. πανίίληδή^ χαχό" 

μα{ντιν): την έπΙ χαχοΤς άληδευουσαν. & γάρ είπεν νύχτωρ^ ταύτα 
έγένετο. 711. ζν έττηύξατο ΟΙδίπους τελέσαι τάς αράς. 698. όοτήρί^ (ο ί&οΐυιη βχ ω) Μ, όοτήριοι ιη, ΔΑ βηρβΓ όο βοηρβϋ 
ιηΐ. 699. πιάοΰ Βίοιηββίά: π^ίύ^ου Μ. 700—703, ϋβιη 70684. ρ&- 
Γ&ξτπιρίιί ρΓ&βΑχ&β ίη Μ. 700. τις Μ, τΐσ βαρβηοΓ. χη^. 706. 

ίχφόγοισ {οι βαρβΓβΟΓ. ιη^) Μ. 709. πανάληϋβί ιηαΐ. ίη καναλτ^^ Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 169 

χατάρας ΟΙ^ίπόόα βλαψίφρονος' 
παιδολετωρ δ' ίρξς «Γί* ότρόνεί. 
αη^ΐΛίν, 1. $&^ος δέ χλήρους ίπιι^ωμψ 

Χάλυβος Σχυ&ώι^ άποξχος, 715 

ΧΓβάνων χρηματοδξΐίτας 
πίχρός^ ώμόφρων σίδαρος^ 
χΰόνα )/αΙεΐΡ διαηήλας, 
δπόσαν χαί ψΆιμένοκην χατ^ειι^^ 
των μεγάλων πεδίων άμοιρους. 720 

8ΐτ. 2. έπειδάν αυτοχτόνως 

713. τΐοιδολέτωρ δ* Ιριςι ταύτα τκψορμ^, δηλον δέ δτι ίν ταΐς 
αίχμαλωσίαις τά παιδία άνοίρειται, υποχοριστιχώς δέ τ^ν 'Ερινυν 
^Εριν είπεν, 714. ξένος δί χληροις έπινωμ^: ποιητιχώς πάνυ 

ταύτα δ ΑΙσχΰλος. τόν γάρ Χαλυβαϊχόν {Χαλυβδιχίν ΒίηάοΓί) χαΙ 
ΣχυΒιχδν σβηρον ψησί τάΰτα τφάττειν. σεσωματοποίηχεν γάρ τον 
αί^ηρον, 'δν ψησκν οδτως ταύτα χινείν χατά των παίδων των τά χρψ 
ματα δάσασΒαι βουλομένων χαΙ διά ταύτα πολεμουντων, οδτως 
Όυν^ ψηοί^ μζρίζει τοΤς παισΐ τούτοις χαΐ ωσπερ άποχληροΐ ούχΙ πε- 
δία (παιδία πι, β δαρθΓδΟΓ. ΐη^) μεγάλα^ άλλα παντελώς μιχρά^ δυνά» 
μένα μόνα αυτών τά σώματα χωρησαι πετιτωχότα, δταν μέντοι 
αυτούς χτάνωσι χα2 ί} πατρώα αυτών χόνις ττί/^ τδ άφα^ τις άν το 
μύσος αυτών άποχα^άρι^; ^, δταν δ ίτερος άποχτείνας αύτος ζησι^ 
(ζήσει ιη), τις ζώτσν χα^άρτ^ του μύσους; έάν^ ψησίν^ ^ πάτρια γη 
πήυ το αυτών άψα» ένΒεν χαί αδτόχ&ονας φ€ψ£ν. — μερ . . . 
(μ£ρίζε£7) (β1. χη^). 718. έπιχληρώσας (β1. ιη*). 719. τά- 

φου μοφαν άια^μερίσας αίτοΤς. — έπιχεχληρωμένον (61. Π)^). 712. ΟΙόιπόόα βλαφίφρονος Τήοΐΐηίαδ: βλαφίφρονοσ οΐόιπόόα Μ. 

713. ^ έρισ ό* ότρύνει Μ, δ" ίρ&ό* όχρύνι ϊω\, 714. χλήροισ (ι ίη 

Γ&811Γ& βχ υ φίΜ ιη&ηαβ ίβοθήΐ, ηοη Ιίςυβί) Μ. 714. ί-κινωμάν Μ, έπΐ' 
νωμάι ιη. 716. χτεάνω• Μ, χηάνων Ίη\. 719. φ^ιμένοισι Μ. 

720. ίη ΊηΛΧ^. ζτ Μ. 721. αύτοχτόνοίς Τήοΐίηίυβ: αΐηοχτόνωσιν Μ, 

αΐηοΐ χτάνωσιν Ίη\. 170 ΑΕ80ΗΥΜ 

αύτοδάιχτοί &άι*ωσί, 
χάί χΐ^ονία χάνις πίτ] 
μελαμπαγϊς αΐμα φοί\/ιον^ 

τις άν χαΆαρμ^ώς τιόροι^ 725 

τίς αν σφε λ(»ύσειευ\ ώ πόνοι δόμων 
νέοι τζαλαιόισι συ/ιμητεις χαχοις. 
αηΗ$(τ. 2, ηαλαιγενη γαρ λέγω 
παρβασίαν ώχύποινον 

αΙώνα δ^ ές τρίτον μίνει, 730 

^Απόλλωνος εδτε Αώος 
βΐψ, τρις είπόντος έν 
μεσομφάλοις Πυ^ιχοίς χρηστηρίοις 
^νφιχοντα γέννας ατερ σφζειν πόλιν^ 

722. αΙτΓο} έαυτοΰς φονευσαντες. τψ εαυτών σιδηρψ εαυτούς 
τρώσαντες. 726. τίς άν εϋρεΒείη; τίς αΰτοΰς εκλύσει του τοί' 

ούτου μιάσματος; (01•)• 728. τ^ν τκιλαιάν παράβασιν. παρέβη 

γάρ τον χρησμοί του ^Απόλλωνος, 729. τ^ν οξέως μετελ9ουσαν αυ- 
τόν (βΐ πι*). 730. γενεάν (ιη*). — Ααίου^ ΟΙδίποδος^ Έτεοχλέους. 
— διά μέσου {το}). 731. Απόλλωνος εδτε Αάϊος: το φιλάνΒρω- 

των του ^εοϋ εμφαίνεται διά τούτου, &Γαν, ψησίν^ ο ^Απόλλων τρΙς 
εηηι τω Ααΐψ *μ^ σπείρε τέκνων δλοκα^ έπεί χτενεΐ σε δ φύς€ 
(Εΰηρ. Ρΐιοβη. 18 δφ). αυτός ^έ πεφωσάμενος τάς του Βεοϋ έν- 
τολάς^ υπδ των ^ονίυν αύτοϋ κατακρατηθείς συνηλβεν τ^ Ίοκάστ]^. 
το ^έ έί^ς, ευτε Αάϊος κρατηθείς ύπδ των αύτω φίλων ήδονίον ^ 
άντι του της γυναικός, κρεΤσσον (κρείσσω δοΐιοΐ. Γβο.) γάρ τά ττάθη 
των λογισμών. 732. το φιλάν&ρωπον του θεού διά του τρ\ς 

ίμψαίνει, 734. σω&ήσεται γάρ ούτως ή πόλις. 723. χαΐ γαία χόνις Ηθπη&ηη. 726. χαάαρμοΰς τβοο.: χαάαμ— 

Μ, χα&αρμα ιη, όν βιιρβΓ μα δοήρβϋ ιη*. 727. παλαιοίσι Γβοα: πα- 

λαωΤσ Μ. συμμιγασ {ξ 80Γ. δπρβΓ σ ιη) Μ. 729. παρβασιαν ΡοΓβοη: 
καραβασίαν ΊΑ, ώχύπονον Μ, ι ίηββηιίΐ Μ νβΐ ιη. 732 — 34. βία {βίαι 

α 

ιη) . . μΛύομφάλοισ \ . . θνά*σχοντα {Η 86Γ. ιη) | . . αώζζΐΛ^ πόλκν Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒνΕΚ808 ΤΗΕΒΔ8. 171 

8(ν, 3, χραΓη&εΙς ίχ φίλων άβουλιάν 736 

ίγε'ινατο /ιέν μόρον αΰτφ^ 
πατροχτ6νον ΟΙ^ιηύδαν^ 
Ούτε ματρός άγράρ 
σπείρας άρουραν^ &* ετράφη^ 
ρίζα^ αίματόεσσαν 740 

ετλα' παράνοια συνάγε 
νυμφίους φρενώλεις, 
αηΗ$ίτ. 3. χαχών δ^ ώσπερ Ι^άλαασα χΰμ^ ογει, 
το μέν πίτνον^ άλλο ί* άείρει 
τρίχαλον^ 8 χαί περί πρύ^ 745 

μ)*αν πόλεως χαχλάζει. 
μεταξύ ί' άλχά Λ' ολίγου 
τείνει τώργος Ιν εΰρει, 

735. οΐς ίχοινώσατο τον χρησμόν. 740. όπερβατύν, σπεί- 

ρας βίζαν αίματόεσσαν (61.)• 741. Ιτλα^ παρ άνοία\ Ιτλη δε 

άγνοίφ συναγαγεΤν τους γάμους 6 τάς φρένας βλαβείς. ^ δέ άγνοια^ 
ψησί^ τάς φρένας άηολλΰουσα συνήγαγεν. 742. γάμους (01.). 

743. χαχών δ' ωσηερ ^{λασσα): τα χαχά ωσπερ ^αΧάσσγι εοιχεν^ 
χαϋ τα μεν ίπί Ααΐου γέγονε, τα δέ έπΙ ΟΙδίποδος^ τα δϊ νυν ατινα 
βρέμει τκρϊ το άχρον της πόλεως, 744. 9προ μεν τ' αλλα^ οώ- 

τάρ ίπ' αλλα€ (Ηοιη. Λ^ 799). — το μίν πίτνον: ούτως λέγει ^ το 
μέν πίπτει^ το δέ διεγείρεται ^ το δέ περί τί/ν ναυν προσρήγνυται. 
747. μεταξύ δ' άλχά: μεταξύ δέ ^ών δι' ολίγου ίστϊν ^ των ττο- 
λεμίων δύναμις της ^/μετέρας^ χα! το διάστημα ό τώργος δ διείρ- 
γων εστίν, 748. έν πλάτει, έν μεταιχμίψ (ϋτΐ.)• 735. χρατη^^ις Ρ&ανίο &αοΙθΓβ ΡοΓβοη: χραχη^είσ 0* Μ. άβουλιαν 
ΒίηάοΓί: άβουλίαν}/[, 736. έγΛίνατο τ^αο,: γείνατοΊΑ, 7Ββ. ματροσ 

'α' 

Μ, μέν ηρόσ ίη ιη&τ^^. ιηΐ. 741. ϊτλη Μ (βυρβηοΓ. πι), παράνοια αϊ 

νίάβΐιιτ Μ, παράνααι πι. σύναγε Μ, συνάγαγε ηι^ 742. φρενώλησ 

{είσ 80Τ. ηιΐ) Μ. 745. ηρόμναν \ Μ. Ιπ ηι&τ^^. ζτ Μ. 747. μεταξύ 
βχ ίπΙθΓρΓθΙ&ηιβηΙο ογ(ιιπι νΐάβίατ {άλχά Λ . ν^ ν^ ^λίγφ). 1 72 ΔΕ80ΗΥΜ 

δέδοιχα δϊ αΰ)/ βασιλευσι 

μη πό^ις δαμασ9^, • 760 

€ίτ. 4, τέλειαι γάρ παλαιφάτων άρον 
βαρεϊαί χαταλλαγαί* τά δ^ ίίλοά 
πενομένους π€φέρχεται^ 
πρόηρεμνα δ^ έχβολάν φέρει 
ανδρών ίλφησταν 766 

δλβος άγαν ταχυνδεις, 
αη1ι$1ν, 4. τίν' ανδρών γάρ τοσόνδ* ί&αύμασαν 
^εοι χάί ξυνεστιοι πόλεος δ 
πολύβοτής τ' αΙών βροτών^ 
δσον Γ/) Γ* Ο\δίπουν πον, 760 

761. τέλεια γαρ παλαψ{άτων): το τέλεια άντΙ του τέλειοι* υφηχεν 
δέ το Ί διά το μέτρον. 762. βαφεΐαι χαταλλα{γαί): δυσχερές το 
γιλιω^ψαι σίτους διά τάς χατάρ<ις, 762. τα δ^ όλοά: τά δέ δεινά 
τελούμενα ού παρέρχεται ί)μών, 763. ούχ Ίσταται (ιη^). 764. 

πρόηρυμνα δ* ίχβολ(ών): όταν δέ τιαχυνΒώσεν οι άνδρες τψ δλβψ^ 
τότε δλου του φόρτΰυ έχβολ^ν ηοιουνται, τούτο δέ τφος Έτεοχλεα. 
έχβολών δέ^ των υβριστών, οίον δι^ έχβοϊης υβριζόντων. 766. φρο- 
νίμων (ηι*)• 767. ηαρά τούτο ουν {παρά το 3^ν 01)6Γ(1ίθ]{) ΟΙδί" 
ηους τό τφώτον ευδαίμων άνηρ€ (Εατ. ίτ^. 167). 769. ηολύβοτός 
τ' αΐώνι 6 Ιηώ ηολλών έμβατευόμενος ανδρών• ^ δ έπιπολΰ έχτει- 
νό μένος, 760. Ζσον τότ ΟΙδίπουν τΐον: δσον θ<χυμασΒηναι χαΐ ία- 
ξασΒηναι εποίησαν, χαΐ Ευριπίδης »(&(1(1β ^ν) ΟΙδίπους το τφώτον £0- 
τυχ^ς άνήρ€. άνοίρπαζάνδραν δέ τ^ν άναρπάζασαν πολλούς τών άν^ 
δρών. — χαχί)ν μοΐραν (762). — μεταπλοίσμός του άναρπάξανδρος. 749. συμβαλζΰσι Μ, συν βασίΧ^ΰσι πι*. 761. τέλεια» Μ, ΙϋβΓ&β 

α β^ Γ&βατ&β αιηρίιαβ α βυρθΓβϋηιχϋ θΐ οι βυρβΓ α 80γ. ιηΐ. άραν Βοΐΐιβ: 
άραι Μ. 763. ηενομένους ΒυβοΙιβΙθΓ: ηελόμεν* {τβλόμεν* ιηΐ) οό Μ. 

754. πρόπρεμνα βΟΓίρδί: πρόπρυμνα Μ. — ίχβολωρ Μ, ώ ίη ά ιηπΐ&τίΐ 
ιηΐ, 8υρΓ& ο &1ί(ΐπίά βΓ&βυιη 6( ββηρβϋ ων ιη&ηυβ &1ίΑ Γββ. 768. βοτί- 
1)6ηάαιη άάνεΐοι ξυνεστιοι. — πόλεος ό Ώίηάοτί: πόλεωσ Μ. 769. πο- 
λύβατος βχ βοΐιοΐ. Βίοιηδθΐά. άγων Τ7θί1. 760. τΐον (αοοβη!. βχ οοπτ.) Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΔ8. 173 

τάι^ &ρηαξάνδραν 
χημ άφελόντα χώρας ; 
9ίτ. δ. Ιπεϊ ^' ίρτίφρων 

ίγένετο μέλεος ά&λίων 

γάμων^ έττ' αλγει δυσφορών 7β5 

μαινομενψ χραδία 
δίδυμα χάχ* έτέλεσεν 
πατροφόνψ χερ\ των 
χρείσαοτέχνων ομμάτων ίπλάγχδη* 
αηίΐΛίτ. δ. τέχνοιιην δ^ αράς 770 

Ιφηχεν ίπιχύτους τρσφάς^ 
αΙα7, πίχρογλώσσους αράς, 
χαί σφε σώαρονόμω 
δια χέρι ποτέ Ιαιχείν 

763. ίπε\ δ* άρτίφρωνι ίτιεί Ιμφρων ίγένετο^ ίηεΐ συνηχεν 8 
ΐηραξεν χίχτά 'ής μητρός, εύδαήιαηβ γάρ ^ χατά πάντα προ του 
μάΒη (μχχΒεΤν 8θ1ιο1 ΓΘΟ.) τ6 μητρομίξιον, δίδυμα δί χαχά Ιφη τδ 
των δυο δφΒαλμων στερηδηναι, 8ν γδρ χαχόν τΐ ίνδς στερηΒηναι^ 
δύο δέ τό αμφοτέρων* 1} τοΙς τίερϊ Έτεοχλέα χαί Πολυνείχη γεννψ 
σας^ ο? ί^σαν των δψ^αλμων χρείσσονες. ομμάτων δ* ΙπλάγχΒη άντϊ 
του έστερή&η των χρείττόνων ομμάτων, λέγει δέ των περί Έτεοχλέα 
χ<ύ Πολυνείχην (1. ^ Έτεοχλέα χαϋί Πολυνείχη γεννήσας, 769. λέγει 
των περϊ Έτεοχλέα χαί Πολυνείχψ^ ο? ^σαν . . χρείττόνων ομμάτων). 
768. τ^ τόν πατέρα ψονευσάίη^ χεφί (61.). 769. έχωρίσΒη (01.). 
771. έταχότους τροφάς\ έταβλαφεϊς δέ έντολάς περί τροφών ίφηχεν 
οΙηΌΐς. 778. χα/ σφε (ηδαρονόμψι χαί τούτο έπηράσατο διά 

σιδήρου αυτούς τ^/ν οίσίαν χτησασΒαι. 761. τάν άρχαξάνόραν ΒαΙΙβΓ βΐ Ηβπη&ηη: άναρηαξάνόραν Μ. 
764. Ι^βντο Ατη&ΐάιιβ. 766. χραόΐψ ΤιιπΐθΙ)α8: χαράίαι "ία., 767. 

ίτέλεσαν ιηαΐ. ίη έτέλβσεί^ Μ. 769. χρείσσω τέχνων Μ, χρεισϋοτέχ" 

νων ΠΙ. ομμάτων Βατίοη: ίΤ άπ* ομμάτων ΊΑ {δ* ομμάτων ΓβΟ., άπ* όμ» 
μάτων Γββο.). 770. τέχνοισιν ά* αράς Ηβπη&ηη : τέχνοισ ^ άραίασ Μ. 
771. τροφάσ Μ {τ ροφάς Γβο.) 774. όώ. χζρΐ ΡοΓβοη: διαχειρίαι Μ. 174 ΑΕδΟΗΤυ 

χτήματα* νυν ϋ τρέω 775 

μ)) τελέστ] χαμψίπους ^Κρα^ύς, 

ΑΓ. ^αρσείτε^ παΊ^ες μητέρων τε9ραμμέναι, 
πόλις πέφευγεν ηδε δούλων ζυγόν 
πετΓτωχεν ανδρών ^φρίμων χομπάσματα^ 
πήλις 8^ έν είδιφ τε χαί χλοδωνίηυ ^ 780 

πολλαισι πληγαϊς αντλον ούχ έδέξατο, 
στέγει δε ηύργος^ χαι ττύλας ψερεγγύοις 
Ϊφραξάμεσ9α μονημάχοισι πρηστάταις. 
χαλώς έχει τα πλεΐστ^ έν εξ πυλώμασιν* 
τάς ί* εβδήμας ό σεμνός έβδομαγέτας 785 

αναξ ^Απόλλων εΗετ', Οϊ^ίηηυ γένει 
χραίνων παλαιάς Λαίου δυσβουλίας. 

ΧΟ. τί δ^ έστ} πράγμα νεόχοτον πόλει πλέον \ 

776. 1^ χάμττΓουσα των χολαζομένων τους πόδας, οιονεί ή συμ• 
ποδί ζούσα χα) μί) έώσα φυγείν. 777. ^αρσεΤτε^ παίδες: ^γγε^ 

λος 6 χαΐ πρότερον άπαγγείλας περί της των Αργείων εφόδου^ ούτος 
χαΐ νυν απαγγέλλει τ^ιν άδελφοχτονιαν. συγγενείς^ ^ δειλοί^ υπ6 
μητέρων απλώς {απαλως Υιοί.) τραφεΐσοί. 779. τά παλααά αύ• 

τών χομπάσματα (01.). 780. πόλις δ^ έν εύδίψ τε; αλληγορεί 

πάλιν^ χαϊ λέγει οτί πολλών προσβαλόντων τ^^ πόλει ουδείς εΙς αύτην 
είσέπεσεν. 781. του χύματος τό Ζδωρ. 785. τάς δ^ έβδό^ 

μας: άξιοπίστως χαϊ τον άρώμον τών πυλών εφηχεν. ή γάρ έ/9- 
δόμη^ ψησι\ πύλη, ίνα τα μαντευματα του Απόλλωνος τα Ααίφ δο• 
Βέντα τέλος λάβγ}. εβδόμη) γδρ έγεννη^η Απόλλων, ττέπόνθεν οΰν 
ουχί αΰτ^| ή πύλη ή έβδομη, άλλα α ψυλάττων αδττ^ν Έτεοχλης. — 
έν έβδόμτ} γεννηθείς, 786. ίσωσεν. 788. νεωστί χατε- 

σχευασμένον. 777. ίοΓί. όαρσειτ^ άρίστο»ν, 778. όούλιον Γβο.: όούλεων Μ. 

779. πέπτωχβν Γβοο.: ηέπτωχβν <Γ Μ. 783. έφραξάμεσ^ Γβοο: ίφρα•^ 
ξάμε^α Μ. 784. χαλώσ Μ, ^' δυρβΓ σ &ά86ηρ8ϋ ιηΐ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 175 

ΑΠ [πόλίς σέσωσταΐ' βασιλέως Α* 6μόσποροϊ] 

αρδρες τε&νάσιν έχ χερών αδτοχτόνων. 790 

ΧΟ. τίνες; τί 9* είπας; παραφρονώ φόβψ λόγου. 
ΑΓ. φρονούσα νυν αχούσαν^ ΟΙίίπου τόχω 
ΧΟ. ο? Υώ τάλαινα^ μάντις ειμί τών χαχών. 
ΑΓ. ούό^ άμφιλέχτως /ιην χατεσποδημένοξ. 
ΧΟ. ΙχεΊδι χε7σ9ον; βαρέα δ^ οδν όμως φράσον, 795 

ΧΟ. οΰτως άδελφαΊς χερα\ν ήνΰίίροντ' άγαν; 
ΑΓ. οΖζίος ^ δαίμων χοινος ί^ν άμφοΊν αμα. 

άΰτης δ^ άναλ,οΊ δητα δόσπητμον γένος. 

τοιαύτα χαίρειν χάχ δαχρύεσ&αι πάρα' 

πόλιν /ύν εδ πράσσουσαν^ οΐ δ^ έπιστάται^ 800 

δισσώ στρατηγώ^ διέλαχον σφυρηλατώ 

Σχύ&Ί] σιδήρφ χτημάτων παμττησίαν. 

ϊξουσι ί' ^ν λάβωσιν έν ταφή χ&όνα 

πατρός χατ^ εύχάς δυσπότμους φορούμενοι. 

πόλις σέσωταΐ' βασιλέηιν ί' ^μοηπόροιν 805 

πεπωχεν αίμα γαΓ όπ' αλλήλων φόνφ. 

793. προεΤπον γάρ αυτά. 794. άμφιβόλως (ΟΙ.). 795. 

έχείΒι χ^>19ον: εΙς τοσούτον ^λ$ον ώστε χαΐ φονευθηναι τΙ»ν βασί' 
λέα; 798. αδτάς δ* όναλοΤ: 6 Απόλλων άναλίσχει τό του ΟΙδί^ 

ποδός γένος. 802. η^ν περωυσίαν (61. ιη^). 803. όσον ένταψηναι. 

789. ρ&Γ&^αρΙιαβ ρΓ&βΑχα ίη Μ. βασιλέωσ Μ, βΓσ βαρβΓδΟΓ. ιηΐ. 
Υβηηιη αϊ βχ 805 ϋΐαίιιιη άβίβνίΐ ΡοΓβοη. 790. Λνόρες ΡοΓβοη : ^ν- 

όρείτ Μ. χ^ρ^^ Γβοο.: χειρών Μ. αυτομάτων Μ, χτόνων βαρβΓ μάτων 
8€Γ. ιη ηί νίάβίατ. 791 — 97. ρατα^^αρΜ ρΓ&ββχαβ ίη Μ. 792. 

τόχω ΒίηάοΓί: τόχοσ Μ, γένοσ 8αρ6Γ8€Γ. ιη υΐ; νΐάβίτιτ. 793. οϊ 

έγώ Μ. 794. χατεσποόημένω ΒίηάοΓί. 795. χεΧσ^ν Μ, Ηλ 

βαρβΓ 6ΐσ 80Γ. ω. νβΓβιιβ ρΓΟ ν. 793 βίοίβηάο ίηΙβΓροηβηάυβ. 796. 

ιη ηι&Γ^. ^^ Μ. 796 8ς[. ^}ναίρονϋ^ &μα . . άμφοιν δγαν ΑΝαυοΙκ. 

798. ηαηίϋ ηο1& ρΓ&66χ& ίη Μ. <)' Μ, Γ βυρβηοΓ. ηι^. 799. ^α- 

σ 

χρύεσ&αι (σ βυρβηοΓ. ωΐ) Μ. 803. ένταφη β! ίη πι&γ^. ζτ Μ. χ&όνα 
£ηιηο]£: χβονόσ Μ. 805. σέσωσται ^οηρβί: σέσωται Μ. βασιλέοίν 

Γβοο.: βααλείοιν, 806. γαν Μ, γαΧ ηιΐ. ίοΠ, ίπαλλήλφ. 176 Α£δ€ΗΥυ 

ΧΟ. & μεγάλε Ζευ χ(ύ πολιούχοι 

^α///ονβς, (Ά δη Κάδμου πύργους 

τούσδε βύεσ&ε^ 

πότερον χαίρω χάηολολύξω 810 

πόλεως άσινει σοηηρι^ 

^ τους μεγερούς χάί δϋαδαΐμονας 

άτέχνους χλαύσω πολεμάρχους; 

ο? δητ^ όρ9ώς χατ* έπωνυμιαν 

χ(ύ πολυνειχεις 815 

ωλοντ^ ασεβεί διανοίφ, 

»ίτ, ω μέλαινα χαχ τελεία 
γέι^εος ΟΙδίπου τ' άρά^ 
χαχόν με χαρδίαν τι περιπίτνει χρύυς. 
ϊτευξα τύμβφ μέλος 820 

807. 6 τρόπος ίξοχή. ^Ζευ άλλοι τε &εοί€ (Ηοιη. Ζ 476). 
810. πότερον χαίρω: φρονίμως 6 ποαγτης μέοην δδ^ν Ιδραμεν, χα! 
σωΒείαης της πόλεως άτοττον {ηγείται αάά. ΚθΙ)θΐ1.) τό Βρηνε"^. 
χα\ 9θΙίχ δσίη χταμένοισιν έπ' άνδράσα» εύχετάασΒαι^ (Ηοιη. χ 
412). — μετά χαράς παιανίσω (ιη^). 813. έπ) χαχφ τεχ&έν- 

τας, — 1^ τους μ^ τεχνοποιησαντας (η^). 814. ο? δητ* δρ^ίυς: 

δρ&ώς ουν χα\ επωνύμως Έτεοχλης (ρηιηηιη 8βΗρδ6Γ&ί; ΈτεοχλεΤς) 
χαΙ Πολυνείχεις έχλή&ησαν. 817. χα} τελεία γένεος: χαΐ τελούμενη 
έπϊ τφ γένει του ΟΙδίποδος άρά. 819. τιεριπίπτει φόβος χαχου, 

820. ϊτευξα τύμβφ μέλος: τό έζης^ χλύουσα αϊηους δυσμόρως έ^α- 
νόντας ίβτώ δορός αλλήλων έπιτυμβίδιον &ρηνον ετευξα^ ώς θυιάς. — 
ίπιτάψιον (ιη^). 807. πολιούχοι Ρ&αιιτ: πολισσοΰχοι Μ. 809. ρύ^σ^αι ίη ρ09σ^ 

οοιτ. Μ. 811. ^6ηιιίη& νίάβηύιιτ ηόλ€ως άσινεϊ ν ν/ 81£(, 

&ηΐ6 χαΐ Ι&οιιη&ιη ηοΐ&νϋ δ1&ηΐ67. 816. άσββή οογτ. ίη άσεβεΐ Μ. 

819. χαρδίαν Γβοο.: χαρόίαί Μ. τ• Μ, < ίη Γ&811Γ& &άάίάί1 ηι. 819. 

π€ριπ(τν9ΐ Μ, περιχιτνέϊ πιΚ Υβηαηιη 820 — 24 β! 828 — 32 8θάβ8 
ρβπηαΐαηάα τίάθΐυτ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 177 

θυίάς^ αίματοσταγέϊς 
νεχρούς χλύουσα Λυσμόρως 
ϋανόι/τας* ί} όύσορνις ί- 
άε ξυναυλία όορός, 
αηΗβίτ. εξέπραξερ^ οόδ^ άπεϊπεν 825 

πατρύϋεν εόχταΐα φά^ις* 
βουλάί δ^' άπιστοι Λαίου διήρχεσαν. 
μέριμνα ό^ αμφι ιζτολιν* 
Μσφατ^ οάχ αμβλύνεται. 

Ιώ πολύστονοι^ τόδ* είρ- 830 

γάσασ&^ απιστον Ι^λ&ε ό^ αΐ' 
αχτά ττήματ' οΰ λόγφ, 

7αί* αύτόδηλα, προΰπτος αγγέλου λόγος' 
διπλοί μέριμναι^ διδυμανορέα 

823. 1^ δύσορνις άδε: δυσοιώνίστος γέγονεν (ώτόις ^ι συμφορά 
της μάχης, ίηΐ χαχφ συνηλ^ον εΙς μάχην, 825. οδ^' άηεΤττεν, 

ούχ άηηγόρευσεν τό ποίησοα τά δείνα παρά {ή άρά Έίτοΐύϊοίΐ) ΟΙδί- 
ηοδος, 827. έπε^ -ούχ έπείσ^η Άπόλλωνι. 828. μέριμνα δ ' 

άμφΙ 7ΓΓΟ{λ(ν): ή δέ φροντίς^ ^ν ίσχεν δ Λάιος περί π^ν μίζιν^ χα2 
τά Βεσηίσματα παρά του &εου χα! της πόλεως ούχ ήαύχασεν^ ούχ 
αμβλύνεται^ φησίν^ άλλ* έχ του εναντίου οξέως τελείται (1. βουλαί: 
περί τί)ν μίξιν. — μέριμνα δ^ άμφΐ πτόλιν: ^ δέ φροντίς^ §ν Ισχεν 
6 Λάιος περί της πόλεως, χαΐ τά ^εσπίσματα παρά του Βεοϋ, ο^χ 
αμβλύνεται, ούχ ^/συχασεν, ψ^<^ύ^•, άλΧ" . . τελεΐτα^ί). 829. άπροΛ^ 
τεΐ (01. η*). 832. αίαχτά: Βρηνητιχά, — άλλ^ ^ΡΪΨ- 8^8. 

τά^' αύτόδηλαι αυτά δέ ταύτα φανερά, δρ^ δ χορός τά σώματα 
βασταζόμενα. — δμολογούμενος (ΟΙ.)• 

821. ίΜίσ Μ, υι ίη Γ&ΒαΓα βοπρβϋ ιηΐ. ^^υάς ώς Γβο., οδ*. ββΐιοΐ. 820, 
θυιάς &ς, αίμοσταγεΐς ΗβΐίΩΆ0&ύι. 822. όυσμόρως βοΐιοΐ. 820 6( Γβοο.: 
δυιτψόρωσ Μ. 823 βί}. ά\ί6 ΤΑ. 831. ίοη. ϋελπτον. 833 

— 846 άπο, αϊ νίάβΙηΓ, €ΐΐ0Γ6υ1&6 οουος[υυη1;ιΐΓ. 833. πρ^τοσ Μ, οΰπ 

ίη Γ&811Γ& 8ΰΓ. χή\. 834. όιηλαΐν μερίμναιν Μ, ΟΟΓΤ. ιη. όίόύμ* {όίόυμ* 
ίω) ανορέα Μ, δίδυμάνοραΊ^α^. 

ΑοεΙιγ1υ> οά. >νβ€ΐςΐ€ίη. 12 \ 178 ΑΕδΟΗΥυ 

χαχ' αύτοφόνα^ δίμοψα τέ- 836 

λεία τα πάΐΗ}. τι φώ\ 

Τι ί' άλλο γ^ ί) πόνοι πόνων 

δόμων ίψέστιοι\ 

^Αλλά γόων^ ώ φίλαι^ χατ' ουμον 

εμέσσετ* άμφι χματί πόμπιμυν χεμυϊν 840 

πίτυλον^ 8ς αΐίν δι' ^Αχέμοντ^ αμείβεται 

τάν αστονον μελάγχμοχον 

ναύστολον ϋεωμίδα^ 

τάν άστιβη Άπόλλω^ 

νι^ τάν άνάλιον^ 845 

πάνδοχον εΙς αφανή τε χέμσυν. 

^Αλλά γάμ ήχουσ^ αΐδ' επϊ πμάγος 

πιχμόν ^Αντιγόνη γ* ί^δ* Ίσμ'ηνη^ 

ϋμήνον άδελφοΊν ούχ άμφιβόλως 

οΐμαί σφ^ ίματών έχ βα&υχόλπων 850 

στηί^έων ήσειν άλγος έπάξιον. 

835. χάχ' αίρτοψόνα'. άλληλοχτυνοί γάμ έγενοντο. 838. ^ τά 
χαχά άπο των χαχών οίχεί έν τ^δε τ^ εστία χαΐ τοις όΐχοις τούτοις, 
841. χτΟπον (01. ιηΐ). 842. τ^ν μέλαν λαΤφος ίχουσαν (01. ιη*). 

843. τ^ν δίάγουσαν τους νεχμούς. — ναύστολον Βεωμίδα: ού {σημείω^ 
σαι δτι Ηβίηίδοβϋι) η^ν του Χάμωνος ναύν ^εωμίδα εΐηεν. χυμίως δέ 
του Απόλλωνος ή εϊς Δηλον άπεμχομενη. λέγει δε (αάάβ άστονον) 
δτι ταύτην δ δον ^εωμητιχ^ν {^εωμιχι)ν ΒίηάοΓί) ωσπερ οιδεν (οδεύει 
Ηβίπίδοβϋι) 6 στόνος τ^ν έπ} τον Αχέροντα, την άνήλιον, ^ν μηδέ 
ήλιος όρψ, ^ την άνατΐνοην. αγνή γάμ έχείνη ^ εΙς Δήλον άπιοϋσα. 
πάνδοχον δέ^ έπε} πάντας δέχεται τους άποΒνησχοντας. 845. έψεμ^ 
μηνευτιχόν (01. ιη^). 847. έιά τΰ πμάγμα, τουτέστιν έπΙ τήν 

συμυφομάν αΐ άδελψαι των βασιλέων. 

839. γόων Γ666. : γόον Μ. ούρων Μί νίάβΐιιτ Μ, οΖρον το\, 841. ίη 
ιη&Γ^. ζτ Μ. 842 8(1. τάν ναύστολον μελάγχροχον ^εωρίόα ΒίηάοΓί, ο£γ. 
Τΐιοιη. Μ&§;. ρ. 181, 10 ςαΐ βχ Ιιοο Ιοοο Λάίβτί ναύστολον μελάγχροχον 
^εωρέάα, 844. άστιβεϊ μιΙθ οογγ. Μ. 846. άχαν9ί Μβίηβΐ^β. 847 
— 859 00Γ7ρ1ι&θα8 ΓβοίΐΑΐ. 850. οψα• Μ, οϊμαί ϊάΚ 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΚδϋβ ΤΗΕΒΑ8. 179 

ί}μας ίέ δίχη πρόίερον ψήμ'ηζ 

τύν δυσχέλαδόν #' δμνον Έρινύος 

άχειν Άίδα τ' 

έχ&ρό)/ παιάν' έπιμέλπειν. 866 

{ώ, δυσαδελφόταται πασών όπύσαι 

στρόφον ίσΐ^^σιν περφάλλοι/ται^ 

χλαίω^ στένομαι^ χαΐ δόλος οόδέίς 

μη 'χ φρενός όρί^ως μζ λίγαίνειν» 

βΙτ. Ίώ Ιώ δύσφρονες^ 860 

φίλων απειστΰι χάί χαχών άτρύμονες^ 
πατρφους δόμους ίλόν^ 
τες μέλεοι συν (ΐίχμψ, 
Μέλεοι δήέ^^ όΐ μελέους {θανάτους 
ηΖροντο δόμων έπι λύμ]], 866 

852. ημάς δε δίκη ηρότ(ερον): δίκαιον ημάς τφοχατάρχεσΒοΛ ως 
τφοαχουσάσας (τφοψδούσας 01)6Γ(1ίο1ί), ϋταχχούείν δ^ έχείνας. 855. 

• 

εστί γάρ χ€ά παιάν έπ άγαΒοΤς. 856. Ιώ δυσ<χδελφότ{ατ<Μ): 

ώ δυσαδελφοταται πασών παρθένων αΊ μιτρας (μήτρας ιη) χατά ττ^ν 
φθοράν (1. χατά τα φάρεα) λύονται (ενδύονται ΗβίπίδΟβϋι). άντΙ δί 
της μίτρας (μήτρας τη) χα} ζώνης νυν στρόφον εϊπεν. 858. στέ" 
νομαι: άντ) του στένω Άττιχώς. χάί γάρ Ιατρεύομαι χαϋ άλεύομαι 
φασίν, 859. δτι ούχ έχ φυχης θρηνώ. 861. Ιν χαχοΐς άχ» 

μητες. 862. πατρώους δόμους έλόντ(ες): αίτιοι της αλώσεως 

γενόμενοι, πορΒήσαντες, έρημους ποιήσαντες τψ ξίφει. 854. ^χ^Ιν Εΐιηβίβγ (άχέιν Ι<αο1ιιιιαηη) : ΙαχέΙν Μ. 864. 856 οοηίιιηο- 
Ιθ8 1ι&1)θ1; Μ. 866. έχθρων Μ, έχύρόν ιηΐ. έπιμέλκαν (ί βχ ι ίβοϋ πι) Μ. 
866. τό ίτερον μέρος τοΰ χοροΰ ρΓ&βδΟΓίρΙηιη ίη Μ. 860 — 940 βίο ηο- 
(Αηίατ ίη Μ, αϊ 860, 864, 866, 878, 879 (&ιι(6 πΛπλαγμένουσ). 880. 883. 
896. 899. 910 ρατα^^αρΜ ρΓ&ββχ&β, 900 (αηΐθ όαϊχτηρ). 923 οΐιοη, 906 1ιβ- 
ιηίοΙιΟΓίί, 917. 933 Ιδίηβη&β, 929 Αηΐί^οηαβ ηο(& ρΓ&68οηρ(&, 896. 896. 
898 ηοΐ&β βΓ&βαθ δίηΐ;, 860. 864 Ιιβιηίοΐιοήί ηοΐ&πι πι &άάίάβΓί(. 860 

— 63 βΐ 866 — 869 ΙοΙυβ οΐιοπίδ, 864 8(ΐ. βί 870 βς. οοΓ^ρΙι&βτιβ 1ι&1>6Γ6 νί- 
άβΙΠΓ. 861. ^πβ«ΓΓο< Η&Γίαη^ : άπιστοι^. 862. δόμους πατρφους 

8ε1ιη6ΐζ. 863. άλχαι Μ, γρ, αίχμάι πι. 866. εδροντο Μ. 

12* 180 Α£δ€ΗΥυ 

αηϋΗτ. Ίώ ϊω ίωμάτων 

ίρ€ΐψ(τοιχοι χα2 πιχράς μοναρχίας 

Ιόόντες^ ήόη δνηλ- 

λαχ&€ σΰν σιίάρψ. 

Κάρτα ό' άληδη πατρίς ΟΙδιπόία 870 

πότνί^ Έρινΰς ϊπέχρανεν, 

βΛτ. 1, Δι €ΐ}ωνύμων τετομμένοι^ 
Τετυμμένοι ί^ί*, 
^Ομοστζλάγχνων τε πλεορωμάτων 

αίαϋ δαιμόνωι^ 875 

άιαίί δ* άντιφόνων 

(θανάτων άραί. 

Διανταάαν λέγεις δόμοιαι χώ 

868. η^ν Τσην μοΐραν λαχόντες, — ^^δη διήλλαχ^ε: ή διαλλαγ^ 
δμίυν οίχ ΙπΙ γιλίψ, γέγονεν^ άλΧ* έτά άναφέσει τ^ (αάάβ μετά) σΐ' 
Λήρου. 870. χάρτα 8* άλη^η: τφ δντι ^ του 01Βίπο8ος 'Ερινυς 

έτελείωσε τάς έχείνου αράς χατά των παίδων, 872. δι εύωνύ- 

μων: τό έζης^ διήλλαχ^ε (αάάβ τετυμμένοή δι* ευωνύμων, τούτο 
δε συμβαίνει έν τοΐς χατά τό εναντίον Ισταμένοις, 874. δμο- 

σπλάγχνων τε πλε(υρωμάτων): οΐον δίομπάξ αλλήλων τάς πλευράς 
τρώσαντες, ίχάτερος γάρ των μονομαχούντων τό άριστερόν πλευ* 
ρόν του αντιπάλου τιτρώσχειν βοόλεται. οίον διά των πλευρών αό- 
τίΰν χα^ήχασιν (1. αυτών χα^είχασιν) οΐ όμόσπλαγχνοι, 878. διαν- 
τίΐίαν λέγεις πλα(χάν) : πληγ^ λέγεις διαμπάξ γενομένην^ χα! έπΙ τών 
σωμάτων χα! έπΙ τών οϊχων, άμφω γάρ ίχει χ(ΐχώς• 

867. έρ9μ/^(τοίχατ^οο.: έρριψίταχοι Μ, έρριφίτοιχοι τή^, Ρθ8( 869 
ίηΙβΓρΓβΙ&ϋοηβζη ούχ ίτ* ίπΐ φιλί^ άλλ* Μ φόνψ όιεχρί^τγτβ ίη Μ ηηο 
▼ΘΓ8Ι1 ρ6Γ8θΗρ(&πι βίθβϋ Τη6ΐίηια8. 870. χαταράς 1}δη Βχίτ^βτά, ίοτί. 
χαταράς όηθ'* ^^. 872—940. 1ΐ6ΐιιίο1ιοη& ί(& βΙΙβπι&Γβ τίάβηΐυτ, αΐ ίη 
8ΐ3Γ. β1 &ηΙ. β&ηάβιη αΐηιπκιυβ ρ&τίβιη 1ι&1)6&(. 873. ίίητα Μ. ΡοδΙ 
874 Ι&οηη&ιη ηο1&γί( Ιι&οΐιιη&ηη. 878 βς. λέγ^ισ ηλαγάν (βχ λέγει σπλψ 

γάν οοΓΓ. ιηΐ) | όόμοισι (δώμοισι Ληίβ οογγ.) . . σώμασιν \ . . ένέπω (βυρβΓ- 
80Τ. χη) Ι Μ. πλαγάν άβίβνίΐ Ε1ιη8ΐ67. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒνΕΕδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 181 

οώμοΜίν τηπλαγμένους [έι/νέπω] 
άναυδάτφ μέ¥€ΐ 880 

άραίψ γ' έχ πατρίς 
ού 9(χόφρονι πότμψ. 
αηϋβΦτ, 1. Δήχει δϊ χώ, ηόλιν στόνος^ 
Στένουσι πύργοί^ 

Στένει πέίον φίλανδρορ* μενέΐ 885 

χτεανά τ' ετηγόνοις^ 
δί^ ών (ύνομόροις^ 
δι^ ών ρεΤχος ϊβα 
χ€α ϋανάτου τέλος, 

^Εμοφάσαντο δ^ όξυχάρδωι 890 

χτήμα9\ &στ ΐσον λαχεΐν, 
διαλλαχτηρϊ ί' οίν 
άμεμφεία φίλοις^ 
ούδ^ έπιχαρις ^Αρης. 
9ίτ. 2. Σίδαροπληχτοι μϊν ώδ* ϊχουαν^ 805 

880. άναυδάτψ μένει: άν^βρηνται υπ αλλήλων Ισχύϊ μεγάλ^) χ(ύ 
άλαλητψ. — άχαθέχτψ δργ^, 882. οΰχ δμονοοϋντες (61.)• 888. 
ό τούτων στεναγμός ^φατο χαΐ τ^ς πόλεως. 885. μενεΐ χτέαα^ά 

τ' έπιγό(νοις): άλλοις εσται τά χρήματα 8ί' & άπώλοντο, 1} οΐίτως^ 
τά χτέανα ταδτα, οΐον τά ονείδη^ δήξει μέχρι των επιγόνων, χτέανα 
δέ εϊπεν ώς έπΙ οΜας^ οίον χληρονομησουσι των πα^ών οι παίδες• 
890. όξυχάρδιοι: όξυ&υμοι δντες έμοφήσαντο χσΐ διενείμαντο τά 
χτήματα ώστε ίσον λαχεΤν. ψησί δέ τάς ταψάς. 892. διαλλαχ' 

τηρι δ^ ούχ άμε(μφία)ι μέμφονται δέ οι φίλοι αϊηών τδν διαλλαχ• 
τήρα σίδηρον ώς μηδετέρφ χαρισάμενον, — άλλα μέμφις (ΐη^). 879. έννέπω 616611 Ε1ιη8ΐβ7. 882. οΰ όιχόφρονι βοΠρβί: όιχό* 

φρονι Μ. 885. μ^νβΧ ρΓΟχίιηο ν6Γ8ΐιί &άάί( Μ. 891. &^^ Μ, 

τ 8αρ6Γ ^ ΒοηρβΗ ιη^. Χσον Μ. 892. δ'* οΖν βοηρβί: ^ οΰχ £1 

898. άμΜμψζία Η6ηη&ιιη: άμζμφία Μ. 895. σιάαρόπλαχτοι ΒθΙ)θΓ(6ΐ- 

Ιαβ: αάηρό'ηλ'ηχτοι Μ. 182 ΑΕδΟΗΥυ 

σύαφάπληχτοι ϋ τοί>ς μένουσι^ 
τάχ^ αν τις είποι^ τινεςγ 
τάφων ηατρψων Χαχαί. 
Δόμων μάλ^ άχάεααα τους 

προπέμπεί δαϊχτί/ρ γόος αό- 900 

τόστονος^ αύτοττήμων^ 
δαϊόφρων^ ού φάογαΙ^ής^ έτύμως 
όαχρυχέων έχ φρενός^ & 
χλωομένας μου μινύ9ει 

τοίνίε δυοΤν άνάχτοιν, 905 

οηΗβΛτ. 2. Πάρεση δ* εΙπειν έπ' ά&λίοισιν 
ώς ϊρξάτην πολλά μέν πολίτας^ 
ξένων τε πάντων σνίχας 
πολυφ9όρους έν δαί. 

897. τάχ^ άν τις εϊΐΐοί: ώς άνοήτως (1. αΐνιγματωδώς) αυτό εΙ- 
ηοΟσης έρωτψ τίνες αύτους μένουσιν. 898. α/ σχσφσΐ' {ώς &ά- 

όϊί νίοΐ.) τό 9φυτόν άμφελάχαίνεν€ (Ηοίη. ω 241). 899. λείπει 

τό προπομπά. — μάλ' ήχώ Ιπ' αυτούς (ιη^). 901. αίηόστονος: 

έν ίααηψ τόν στόνον ίχων. 6 δέ γόος^ φησίν^ αύτοττήμων εστίν, άψ ' 
ϊαχ}του τά χαχά ϊχων χοΐ τά πολέμια, δαίφρων δε, οδχ έπΙ τοις 
χαλόίς χαίρων, 902. δαίζων τάς φρένας (1. δαίφρων δε, δαιζων 
τάς φρένας^ ού φιλογα^ης^ ούχ έπί τοις χαλοΐς χαίρων). 903. 

έχ βάθους Κρηνών (01.). 905. χλαιούσης τους δύο βασιλείς (01.). 

906. πάρεστιν εΙπεΤν: πάρεστιν έπ* αμφοτέρων τοΰτο είτζεν^ , 6 /ϋΐέν 
βαιαιλίχώς έχβαλών τόν άδελφόν^ 6 δε βασιλιχώς έπιστρατεύσας, 

907. άντίοί γενόμενοι εις τε Θηβαίους χαΐ ^Αργείους, 909. μετά 
φΒορας έλΘούσας (01.). Ροδί 896 ν6Γΐ)& τετυμμένοί άήά* όμοΰ ίη Μ βχ ν. 873 8ς[. Γ6ρ6ίί(& οιηϋ• 
ΙιιηΙ Γ60€. 897. τισ (σ ίη γ&81ιγ& βοιίρΐυχη) Μ. 899. όόμων βχ ίη(6Γ• 
ρΓβίΑΐίοηθ Γβρβίίΐ Ρπβη. άχάεσσ* Ιά Υί^ύ. 899 — 901. δόμων . . 

προπέμπει | . . αύτό\στονοσ . . αύτοττήμων | Μ. 902. δαωφρων ΒΙοΐη• 

ββΐά: άαΐφρω'ΊΛ. ού ΑΙά.: δ* ού Μ. 903. ίχ Γβο.: δ* έχ Μ. 905. 
όυοιν ΓΘΟΟ.: δοίοΐν Μ. 9068(1. ηάρεατιν . . ά\^λίοισιν . . έρξάτην \ . . 

ηολίταισ \ Μ. ηολ(τας Γβο. 908. τ' ίπαχτών Μβίηβίεβ. 8ΕΡΤΕΜ Α0νΕΚ8υ8 ΤΗΕΒΑ8. 183 

Δυσδαιμων σφιν ί) τεχοΰσα 910 

πρό πασαν γυναικών όπόσαι 
τεχνογόνοι χέχληνται. 
πάϊδα τόν αδτάς πόσιν αυτψ ύεμένα 
τουσδ' ίτεχ\ ο? ί' ώί' ίτελεύ- 
ταααν δπ* άλλαλοφόνοις 915 

χερών όμοσπόροισιν. 
»ίτ. 3. ^Ομόσποροί δητα χα} πανώλε&ροί^ 
όιατομαΐς οδ φίλαις^ 
εριδί μαινομένφ^ 

νείχεος έν τελειπψ. 920 

Πέπαυταί <ϊ' ϊχβος^ εν δε γαιηί 
ζόα φονορύτφ 

μέμιχται' χάρτα ί' εΓσ' δμαιμοι. 
πιχρός λυτηρ νειχέων δ πόντιος 
ξεΊνος έχ πυρός συ&ε}ς 925 

Άηχτυς σίδαρος' πιχρος δε χρημάτων 
χαχός δατητάς ^Αρης^ άράν πατρψ^ 

910. δυσδαίμων^ ίίτι δ ν ίτεχεν άνδρα ίσχεν. 917. δμόσπο- 

ροι δητα χσΐ πανώλε(Βροί) : αδελφοί χα\ ηανώλε^ροι γεγόνασιν, άλλη^ 
λους διατεμόντες έν μαινομενι^ εριδι τφός τψ τέλει της φιλονειχίας, 
αποθανόντων γάρ πέπαυταί τό ίχΒος. 921. έν δέ γαίψ ζοά: ή 

ζιαί) ούτών χέχυται έν τ9} φονορρύτψ γ^. 923. τ^ ιιυμψορψ. — 
χάρτα δ^ έίσ* δμαι{μοί): δντως αδελφοί είσι τάίς προαιρέσεσι τοι- 
ούτοι δντες. 924. πιχρός λυτ^ρ νειχέ(ων): πόντιος^ δτι οι Χά" 

λυβες παράλιοι είσιν έΒνος γαρ έν τψ ΙΙυντψ οΐ Χάλυβες^ δΒεν 6 
σίδηρος, {έχ Λάάίί ΕίτοΙιΙιοίΓ) πυρί^ς δέ συΒείς^ δτι διά πυρός ή 
χατασχευή. 927. χαχός δατητάς: πικρός μεριστί/ς 6 σίδηρος 

910. όυσαίων Όίηάοτΐ. σφ^ ά τεχοΰσα ΗΥθ88. 911. Ίζροπασαν 

Μ προπασών ΊΆ. 913. αότασ Μ. 914 δς. τοΰσά* . . άλίλαλοφό" 

νοισ Ι Μ. 917. ίοτί. όμοσπόροίς . . Ίζανωλέ^ροις {όμο4τπόρο{ς . . συν^ 

ωλέ^ροξς Μβίπθίεβ). 918. άφίλοις {άφίλαις) ΗΥθ88. 920. νείχ^οσ 

Μ, 86ά νείχεοσ ρηιηϋηδ. 9228(1. ζοά . . μέμιχται | Μ. φονορύτφ 

δβίάΙβΓ: φονορρύτω Μ. 927. ϊσος όατητάςΥίβϋ. 927 8<1. χαχόσ 184 Α£8€Η¥υ 

αν τιδε\ς άλαϋη. 
αηϋίίτ. 3, ^Εχουοι μοφαν λαχόντ^ζ^ ω μέλεοί^ 

δωσδότων άχέων* 930 

δπο Ά σώματι γάς 

πλοίπος άβυσσος ϊστοΛ. 

7ώ πολλοίς έραν^ίσαντες 

πόροισι γενεάν* 

τελευταΰαι ό^ ίττηλάλαξωί 935 

άροίί τον όξΰν νόμον^ τετραμμένου 

ηάντρ6πφ φυγ^ γένους, 

Ισταχε ί' ^Ατας τροπαίων έν τώλαις^ 

έν αίς Ι&εΙνοντο^ χαϊ δυοιν χρατή- 

σας ϊληξε δαίμων. 940 

ΑΝ, παισ&ε\ς εποασας. 

των χρημάτων, έπειδί) έττηράσατο δίά ξιφών άρτους τ^ν οίσίαν 
νειμασΒοί. 932. γάς πλούτος άβυσσος ίσται: πολλ^ της γης 

αφθονία υποχείσετχκ αύτοΐς. ^ ουτως^ υπό γης δέ 6 πολύς πλούτος 
αύτοΤς χέχρυπται^ άντ\ του έν αφανείς. 933. οί πολλά χαχά Ιδόν- 
τες (ιη^). 936. τελευτ^ δ' αχδ' έπηλά{λαξάν): έπΙ δέ τ^ τελευτ^ 
αύτίον αϊ άρα! έπηλάλαξαν. 936. θρηνητιχδς (θρηνιτιχός το) χο^ 

ρός. — τόν δρθίον χαΐ εΙς μάχην παραοίλητίχόν (το}). 937. παν- 
τρότιφ φυγ^ γένους: οίον ουχ ίτι φέρει τάς συμφοράς τό γένος^ 
άλλα δέδωχεν νώτα τοΙς χαχοΤς^ της δί άτης τρόπαιον Ιστηχεν. — 
του Ιδίου (ιη^). 941. παταχθείς έπάταξας (61.). 'α' 
. . άρα (ιηυΐ. ίη άρά)^) \ πατρόσ τιθεις αληθή Μ. Ίΐατρψαν Βοΐΐΐθ. 929. 

& μέλ€οι Γβοο.: μέλεοι Μ. 930. όιοδότων Βοϋιβ, όίαάάτων Μβίηβΐιβ. 

933. ίπανθίσαντ€ς Βοϋιβ: ίπανϋ^ησαντεσ Μ. Ρθ8ΐ 934 τζόνοιαί γί 

όόμουσ {όόμοισ ϊή\) Λάάίΐ; Μ, άβίβνίΐ Ηβπηωιη. 935. τ€λ€οταΙαι 

^' Ηβπηωιη: τελευτάι ί» άΐά" Μ. 938. ίσταχεν Μ, δ* βηρπι ν Λάβοτ. 

Μ νβΐ πι. τρόπαιον Μ. 941—996 βίο ηοίΛηΙυτ ίη Μ, πί ρπίθ- 

16Γ 941 β! 953, <ιιιίΙ)υ3 ηοΐΑ Ιδίηβη&β ρΓ&θ8θΗρ(&, βΐ ρΓ&βΙβΓ 9β38ς[.> 

978 8^. (978 8ς[. ρ&τ&^ρΓ&ρΜ βΓ&8&6 βυηΐ;) βίη^^β ν6Γ8ίΙ)α8 ρ&τ&^ρΓ&ρΜ ρΓ&β- 

&Χ&6 8ίη1, ηίδί ς[υοά 949—52, 983, 989 ηοΙ& ο&τβηΐ. Νο1& ΑηΙίκοη&β 

941 ρΓα6ΐηί88& ρ&τίββ ΓβοΙβ άίβΙτί^υβΓβ οοβρίΐ ΑΙά. 8ΕΡΤΕΜ ΑΒΥΕΒδϋβ ΤΗΕΒΑ8. 185 

72*. όΰ ό^ Ι&ανες χαταχτανών, 
ΑΝ. δο/οί δ' Ιχανες. 

ΙΣ. δορι ό^ 19ανες. 
ΑΝ, μελεόπορος. 945 

/Σ. μελεοπα^ης. 
ΑΝ, ϊτω γόος. 

ΙΣ. }τω δάχρυ. 
ΑΝ. ΙΣ. πρόχεισοί χατοίχτάς. 

9ΐν. ΑΝ, ήέ. 950 

ΙΣ. ήέ. 
ΑΝ, μαίνεται γόοιαι φρήν. 

ΙΣ. εντός δϊ χαρδία στένει. 
ΑΝ, Ιώ 2ώ, πανδάχρυτε σύ. 

ΙΣ. σύ δ' αδτε χάί πανά&λιε. 955 

ΑΝ, προς φίλου Ιφ&ισο. 

ΙΣ, χαι φίλον ϊχτανες. 
ΑΝ, διπλά λέγειν, 

Ι Σ. διπλά ί' 6ράν. 
ΑΝ, άχέων τοίων τάδ^ έγγύ&εν. 960 

942. συ δ* εΒανες: ώ^ρέΒησαν ούτως* δ πληξας έπληγη^ δ δέ 
αποθανών άνελών τόν Ιτερον άπέ&ανεν, 947 δς. Ι^ω γόος^ ϊτω 

δά{χρυα) : ποτέ πρδς τούτον^ ποτέ τφδς ίτερον, ϊτω, χοιμάσΒω χα} 
δ άνελών τόν Ιτερον^ χα} αότός τφοχείσεται^ τοοτέστι τέ^νηχεν, 
949. δηλονότι νεχρός (01.)• 960. άχέων τοίων, τοις πάθεσιν 

άγχιστεύουσαι {άγχιστευοντα 8θ1ιο1. Γβο.). — άντ\ του οόχ άλλό' 
τρία, — άχέω ^γουν Βρηνώ (ιη'). 943. &αν<( Ηβηηαηιι : ϊτηανεσ Μ. 948. άάχρυ Ιι&οΐϋη&ηιι : ϋάχρυα 

Μ• 949. ΑΝ, ΙΣ, ρΓ&βδΟΓίρβΗ 00"νν8ο1ιηβίάθΓ. — πρόχεισαι Ηβπη&ηη: 
ηρο^ίίσεται {ία^τοΧ προσχείσεται) Μ. 950 βί}. ^)έ ήε ίη ιιηα 1ίη6& 1ι&1)6( 
Μ, 8θΓθήΙ>ιΐ8 άί8ϋΓίΙ)ΐιϋ Ηθπη&ηη. 953. Ιν όέ Βατηογ. 954. πάνόυρτε 
Βίί8€\ύ. 956. φίλου Βοΐΐιβ: φίλου γ* Μ. 960. ά•χέων (ν ιη&χίιηβ 

βχί^πιη ίαοίΐβ ία^Ι οοαίοβ, <ια&Γ6 ζη^ — ίη βοΐιοϋίβ — Ιβ^ϋ άχεω) Μ. 
δχεα όοιά τά&* Ηβπη&ηη. 186 ΑΕ80ΗΥΜ 

Ι Σ. πέλας ί' α?ί' αδελφοί άβελφεών. 
ΑΝ. ΙΣ, Ίώ Μοίρα βαρυδάτεψα μογερά^ 

πότνιά τ' Οϊδίπου σχιά^ 

μέλαιν' ^Ερινΰς ^ μεγασ&ενης τις έΐ. 
αηϋΛίτ. ΑΝ. ί}έ. 9β5 

ΙΣ. Ιιέ. 
ΑΝ. δυσ/^έατα πηματα 

Ι Σ. έδείξατ^ έχ φυγάς έμοί. 
ΑΝ δδ* &ε#' ώς χατέχτανεν. 

ΙΣ. συ&έις δ^ τη^εΰμ* άτιώλεσεν. 970 

ΑΝ ωλεαε δητα. 

Ι Σ. χώ τόνδ^ έ)^όσφισεν. 
ΑΝ τάλαν γένος. 

Ι Σ. τάλαν πά9ος. 
ΑΝ δύστονα χήδε^ ομώνυμα. 976 

961. πέλας δ' αϊδ^ άδε{λφαί): έγγΰς δέ των χοίχών χσΐ ^μεΐς αί 
αδελφοί έσμλν ών χαΐ οΐ αδελφοί. 962. έφυμνων. 963. ΟΙ' 

δίπου σχίά: 6 άσΒεν^^ς ΟΙδίπους* δτι δοχεΐ νυν ουδέν υττάρχεα», 
966 — 67. ήέ ήέ δυσΒέατα: τούτο ως τφος Πολυνείχη' έχ της φυγ^ς 
έπανηχοντες έμοΙ τ^ ένταϋΒα μείνάσγ) έδειξατε όδύνας. 969. 

οδ^' ιχεΒ' ώς χατέχτα{νεν): Ό Έτεοxλ7^ς^ τφώτος γάρ χατέχτανε 
τΙ)ν Πολυνείχψ 970. σωθείς δέ ττνεϋμ' άπώλ(εσεν): σωΒε\ς άπό 

της φυγής άπώλεσεν του ^Ετεοχλέους τό πνεύμα* 1} τά αύτου* 8 χαΐ 
μάλλον. 974. τλητιχά πεπον&ός (01.). 961. Τζέλας άόελφά ό^ (πίθΐίαβ αδελφέ* Ηθίιηβοβϋι) άδελφεών ΗθΓ• 
χη&ηη. 962 θΐ 977. ΑΝ, ΙΣ. ρΓ&68θηΙ)6ΐ)&1; οΐίιη Ηθπη&ηη. 964. 

μέλαιν* ΡοΓβοη: μέλαινα τ' Μ. 965 — 967. :^έ ι^έ . . πήματα ίη αηο 

νβΓβα 1ι&1)6ΐ; Μ. 968. τόρό^ έόέξατ^ έχ φυγάς ΥίοΆ (έμοΙ οιηίδίΐ Κο- 

1)0ΓίβΠη8). 969. δδ* Η&ΐιη: ούδ^ Μ. — ΐχεβ' ώς χαταχτενών Η&ΐιη. 

970. συ&είς δί&ηΐ67: σω&είσ Μ. 971 8ς[. ώλεσε ΑΥβΙΙ&υθΓ: άπώλεσεν 

Μ. ώλεσε δ^τα^ ναι. Τόνδε ^' ένι^ισβνΗβπη&ηη. 973. μένος ΑΥθΰ. 
974. τάλαν πά^ος βοΐιτίθΐζ : τάλαρα χαι ηα^όν Μ {τάλανα πα&όν νβΐ τάλαν 
χαΐ πάάος Γβοο.). 8ΕΡΤΕΜ ΑϋΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 187 

ΙΣ. δΐυγρα τριπάλτων ι:ημάτων. 
ΑΝ, ΙΣ. Ιώ Μοίρα βαρυδότεφα μογερά^ 
πότνίά τ' ΟΙδίπου σχιά^ 
μέλαιν' ^Εριι^ΰς ^ μεγασί^ενης τις έΐ. 

ΑΝ. <τύ τοί]/υν ηΐσ&α διαττερών. 980 

ΙΣ, συ ό* ουδέν δστερος μα^ών. 
ΑΝ. ίπε\ χατηλθες ές τΐόλξ^. 

ΙΣ. δορός γε τψδ^ άντηρέτας. 
ΑΝ. όλοά λέγειν. 

ΙΣ. όλοά δ' 6ράν. 985 

ΑΝ. ϊώ πόνος. 

ΙΣ. Ιώ χ(ΐχά. 
ΑΝ. δώμασι χαί χΗονί. 

ΙΣ. χ(ύ τό πρόσω γ* έμοί. 
ΑΝ. \ώ Ιώ δυστάνων χοίχών αναξ. 990 

976. δώγρα: ζώντα τνηματα χεόμενα χσΐ πολλά, τραιάλτων δέ^ 
σφοδρώς πηδησάντων, 977. τύ έφΰμνιον. ταύτα (1. ταδτά) ίέ 

λέγει ως βαρέως φέρων, 980. σο τοίνυν οϊσΒα: συ οΊδας^ ω 

Έτεόχλεις^ τ^ν Μοϊραν όσον δύναται διαβάς αυτήν. 981. συ δ^ 

ουδέν δστερος: συ δε οΐ» μετουπολυ οΐρδε ύστερον ίμαΒες αντιχρυς 
τόν άδελψόν σου πολεμήσας. 983. άντηρέτης: όρΒή ϊστιν. άν- 

τιστάτης τψ ΈτεοχλεΤ. 984. όλοά λέγειν: οδ μόνον ταύτα λέγειν 
όλοά, αλλά χαΙ ΌρασΒαι. χεΐται γαρ τα σώματα, 986. ο έφ* 

ήμίν έξημμένος. 987. δι δι^ υμάς εχομεν. 976. πήματα βοΐιοΐ. Ιβ^βββ νίάθΐιιτ. Ρθ8( 976 1ι&1)6ΐ — όλοά λέγειν. 
— όλοά ά* όράν Μ, ς[υ&θ θ ν. 984 βί}. ί11&(& βίβοΗ Τηοϋηίαβ. 977. Ιώ 
Μοίρα Γ600. : μοΐρα Μ. 979. μέλαιν * ΡοΓδΟη : μέλαινα τ' Μ. 980. τοί 

Η 
νιν Γ60. 983. άντηρέτασ Μ (8υρ6Γ8€Γ. ιη). 9878(1. Ιώ \ώ χαχά 

άώμασιν | — χαΐ χ^οΑ' προπάντων <Γ έμοί' Μ, Ιώ βθΐηβΐ Γθοο., νθΓΐ)& 

πρό πάντων ύ* έμοί άβίβτϋ ΟβΗ&υρΙ. 990. βυρβΓ χαχών βί^ο ^ ρο- 

βίΐο ίη ιη&Γ^. ς Ιτεόχλεις άρχτ^γέτα &ά8θηρ8ϋ ιη. ίοΓί. Ιώ (ββχηβΐ) όύσ' 

τανε των χαχών άναξ. 188 ΑΕδΟΗΥυ 

ΙΣ. Ιώ πάντων πολυπονώτατοί. 

ΑΝ. ΙΣ. Ιώ δαιμονώντες ίν άτφ. 
ΑΝ. ίύΐ που σφε &ήσομεν χ^ονός; 

ΙΣ. Ιώ δπου τιμιώτατον. 
ΑΝ. ΙΣ, 2ώ 2ώ ττημα πατρί πάρευνον. 995 

χηρυξ. δοχουντα χάί δόξαντ ίπαγγίλίειν με χρ)/ 
δήμου προβοόλοις τησδε Καδμείας πόλεως. 
^Ετεοχλέα μϊν τόνδ^ έπ* εδνοΐφ χδονύς 
Άά'πτείν ϊδοξε γης φίλαις χατασχαφαϊς' 
στέγων γάρ ίχδροΰς Άάνατον εΊλετ^ εν πύλει^ 1000 
Ιερών ηατρψων δσιος ων μομφής ατερ 
τέδνηχεν οΰπερ τοΊς νέοις ί^νι^όχείν χαίόν. 

991. έπίηονώτατοι. λείΊίει τό αδελφοί (61.)• — πολλούς πόνους 
πονήσαντες, 992. λυσσήσαντες (λυσσσησαντες το). 993. εΙς ποΤον 
της γης τόπον. 994. δπου τιμιώτατον μέρος, 996. παρά ττ^ν 

εύνί^ν του πατρός. 996. τά δόξαντα τοΤς τφοβούλοις άπαγγέιλοίί 

με χρή. 998—1004. εύφήμως τί»ν τάφον είνί^ν είπεν. ίδοξεν 

ουν τοις προβουλοις των Θηβαίων τόι» Έτεοχλέα έν τψ τόπψ του 
τάφου χατα^άπτεσΒοΛ. δια (δίχα Ηβίηίδοβίΐι) μέντοί του Μπτειν 
Έτεοχλέα απαγορεύει χα} μ^ ΒάΐΐτεσΒαι Πολυνείχην. γης δί χατα- 
σχα^ρα/ζ εΙπεν οϊον τάς χάτω σχαφάς. υπέρ Ιερών πατρα^ων οσίως 
μαχόμενος άπέΒανεν άμέμπτως. 999. αχάπτοντας χαΐ τάφον ττοΐ' 
ουντας αυτψ φίλιους. 1000. εφγων δηλονότι (01.). 1001. 

λείπει ή ϋπερ' υηέρ Ιερών. 1002. παρά, τό 9εΙς οΙωνός άριστος 

αμύνεσΒαί€ (Ηοιη. Μ 243). 991. πολυστονώτατοί ΚοΙ)θΐΐ6ΐ1α8 , πολυϋτονώτατ€ ΑΥθϋ. 992. 

ΑΝ, Ι Σ. ρΓ&68θήρ8ϋ Α^βϋ. Ιώ Ιώ γ6€0. 993. ίηΙβΓ Ιώ βΐ ηου βάρη 

\ώ Λάβοπρδίί ω. ίοΓί. Ιώ σφε που, 995. ΑΝ, ΙΣ. ρΓ&ββοπρβίΙ 001^ 

λ 
δοΙιηβίάβΓ. 996. ρΓ&βοοηίβ ηοίαιη οχη. Μ, &άά. ιη. άπαγγέλβιν Μ. 

998. 8ύνο{^ Γθοο.: εύναίαι Μ. Ρθ8ί 998 1&οιιη& 8ί&1;α6η<1& β! ▼. 1000 

άβίβηάαβ νίάθύαΓ. 1000. ατέγων ΤΥ&Ιίβ&βΙά: στυγών Μ. 1001. 

ρο8ΐ πατρώων ίηββηήΐ; ό' νβΐ Μ νβΐ ιη. 1002. ^νήσχίΐν Μ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΏΥΕΚδυδ ΤΗΕΒΑ8. 189 

οΒτω μίν ίψφι τοΰό* ίττέσταλταί λέ^τειν 
τούτου δ* άδελφόν τόνδε Πολυνείκους νεχρ)>ν 
Ιξω βαΙεΤν άί^πτον, άρπαγ^/ν χυαίν^ 1006 

ώς ίντ^ άνασταχηρα Καδμειω)» χί^ονός^ 
εΐ μη 9εών τις ίμποδών εστη δορ\ 
τφ τούδ\ άγος δϊ χώ ^ανών χεχτησεται 
9εών τϋατρφων^ οΆς άτιμάσας δδε 
στράτευμα επαχτόν έμβαλωυ ^ρει πόλιν. ιοίο 

οδτω ηετηνών τύνδ* δπ^ οΙωνών δοχει 
ταφίντ^ άτίμως τοόπιτίμων λαβείν^ 
χαί μή^^ όμαρτεϊν τυμβοχόα χεφώματα 
αήτ^ όξυμόλποις προσσέβειν όΐμώγμασιν^ 
δτιμορ είναι δ^ ίχφοράς φίλων ΰπο. 1015 

τοιαΰτ* Ιδοξεν τψδε Καδμείων τέλει. 
ΑΝ. ίγώ δέ Καδμείων γε προστάταις λέγω* 
^ν μη τις άλλος τόνδε συν9άητειν ^έλτ/]^ 
έγώ 0φε ^άφω χάνά χίνδυνον βαλώ 
ύάψασ^ άδελφόν τΆν ίμ/ίν, οόδ* αίσχυνομαι 1020 
έχουσ^ απιστον τηνδ^ άναρχίαν πόλεΐ' 
δεινον τ6 χοινόν σπλάγχνον^ οΰ πεφυχαμεν, 
μητρός ταλαίνης χάπό δυοτηνου πατρός, 
τοη'άρ ^έλουσ' αχοντι χοινώνει χαχών^ 
ψυχή^ {^ανύντι ζώσα συγγόνψ φρενί. 1026 

τούτου δέ σάρχας οίδέ χοιλογάατορες 

1008. ίνειδος (1007 βς.) τψ Πολυνείχει ώστε μ^ ίλειν αυτόν τ^^ν 
πόλιν. 1014. μήτε μήν όζυτάτοις Βρψοις τιμαν αυτόν, 1016. 
τψ τάγμσχί, — πλήξει. 1024. άΒελφψ δι* ανάγκην γεγονότι 

χαχφ. 1026. μεγαλσγάστορες. 1016. άτιμον Μ (ίύβΓ&Ι ίοη. άνιμον ό*). 1016. Μ^οξ* έν I^&α5- 

πι&ηη. — τέ—'λει Μ. 1018. ύέλ^ι Γβοο.: ΰ^έλοιΊΑ. 1024. χαχών 

ηοβ,: χαχάν αϊ νΐάβίατ Μ, χαχ&ι πι. 1026. τούτου γθοο.: τούτω Μ. 

Ρθ8ΐ φίμχας Ι&οιίΏΑΐη ίηάίο&νίί Ρηβη. 190 ΑΕ8^ΗΥI^I 

λύχοι πάσονται* μη δοχησάτω τινί. 

τάφον γαρ αΐτη χάϊ χατασχαψάς έγώ^ 

γυνή περ οίαα^ τψδε μηχανήσομαι 

χύλπψ φέρουσα βύσσινου πεπλώματος^ 1030 

χαότη χαλύφω. μηδέ τψ δόξτι πάλιν* 

{^ρσει παρέσται μηχανή δραστήριος. 
ΚΗ. αύδώ πολιν σε μή βιάζεσί^αι τάδε. 
ΑΝ. αύδώ σε μή περισσά χηρύσσειν έμ(ίΙ. 
ΚΗ, τραχύς γε μέντοι δήμος εχφυγών χαχί ΐ035 

ΑΝ. τράχυν\ άΆατττος ί' ούτος οό γενήσεται. 
ΚΗ. άλλ* 8ι/ πόλις στυγεϊ, συ τιμήσεις τάφψ] 
ΑΝ ήδη τα τουδ^ ου διατετίμηται ϋεοίς, 
ΚΗ. οΰ^ πριν γε χώραν τήνδε χινδύνφ βαλεϊν. 
ΑΝ. παϋών χαχώς χαχοΊσιν άντημείβετο. 1040 

ΚΗ. αλλ^ εΙς απαντάς άν{^^ ενός τόδ^ έργον ήν. 
ΑΝ. Ιρις περαίνει μϋί^ον ύστατη ί^εών, 

έγώ δέ ^άψω τόνόε' μή μαχρηγόρει. 
ΚΗ. άλλ' αυτόβουλος ΐσ^\ άπεννέπω ί' ίγώ. 

1027. γεύσονται (01.). — μή τούτο οφεσάτω. 1030. τω 

του βύσσινου πέπλου χόλπφ τήν γήν παραχομίζουσα^ ως έπιβάλλειν 
μέλλουσα^ δια το όρύττειν μή δυνασΒαι. 1032. παρέσται μηχανή 

δι^ ης αύτον Βάφω. 1035. τραχύς εσται Ό δήμος έν έλεοΒερίψ 

του πολέμου γενόμενος, 1036. λέγε πολλάκις^ τραχύς εσται Ό 

δήμος^ άλλ^ όμως ούχ άναστείλϊ^ς με Βάφαι. 1038. τα περί της 

τιμής τούτου ύπο Βεών χέχριται. 1041. ύπο μόνου του ^Ετεο^ 

χλέους άδιχηΒεΙς πάντας έπολέμησε τους Θηβαίους (01.). 1044. σ^ 
{σή βουλή χα} ιη, 8β(1 βουλή χαι βαάβιη ιηαηιΐδ άβίβνίΐ) γνώμι^ δ 
βούλει πράττε. 1027. •πάσορται (ίυβΓ&Ι απάσοίβται) Μ. 1028. αύτη ΡίεΓβοη: αύτώ Μ. 
10^2Μρσεί, παρέσται Μ, οοΓΓβχίΙ ΡοΓβοη. 1033. ηιιηϋί ηοΐ&ιη 6( 

ρ&Γ&^Γ&ρΙιυιη ρΓ&68οηρ8ί( Μ. 1035 — 1044. ρ&Γ&^&ρΙιί βίη^αΐίβ ν. ρΓ&θ- 
βχ&θ 8αη1 ίη Μ. 1036. /βνήσσεται &ηί6 οοη*. Μ. 1038. τοΰόε όιατε- 
τίμηται 8θ1ιο1. Ιβ^Ι. 1042 βίου Βίοιη&βΐά, ιη&Ηπι 1043 άβΙβΓβ. 8ΕΡΤΕΜ ΑΏΥΕΚδϋδ ΤΗΕΒΑ8. 191 

ΧΟ. φευ φευ. 1046 

ώ μεγάλαυχοι χαϋ φί^ερσιγενείς 
Κηρες ^ Ερινύες^ αΐτ' ΟΙδιπόδα 
γένος ώλέσατε πρέμνοΐ^εν οδτως^ 
π πά9ω\ τι δε δρώ\ τι δε μησωμαι\ 
πώς τολμήσω μήτε σϊ χλαίειν 1050 

μήτε προπέμπειν έηι τύμβον; 
άλλα φοβούμαι χάποζρέπομαι 
δεΊμα πολ(τβ>ν. 

αύ γε μήν πολλών πεν^ητηρων 
τεύξγ^' χεινος δ' δ τάλας άγους 1066 

μονόχλαυτον ϊχων ϋρηνον αδελφής 
εισιν. τίς άν ούν ι;ά πιΙ^οιτο; 

ΗΜΙΧ, δράτω τι πολις χαί μη δράτω 
τους χλαίοντας Πολυνείχη' 

ί^μείς γάρ ΐμεν χαι συνί^άψομεν 1060 

αΊδε προπομποί, χάί γάρ γενεηί 
χοινόν τόδ^ οχος^ χ(ύ πόλις άλλως 

1046. αί έηΙ το (τφ δοΐιοΐ. Γβο.) φ^ειρειν γεγονυΐαα. (1045) φευ 
φευ: διαιρεΤτοα ό χορός, τών μέν υηέρ Πολυνείκους ^ των δε υπέρ 
Έτεοχλέους ούσών, ωστιερ δέ μεμερισται ό χορός ^ οϋτως χαΙ αΙ 
αδελφοί• χαϋ ί^ μέν Ισμήνη τφ ΈτεοχλεΤ άχολου^εΐ χαΙ τ^ πόλει^ ή 
δέ ^Αντιγόνη τψ Πολυνείχει, 1057. τίς ημών έστι ταύτης της 

γνώμης; (01.)• 1058. δράτω πόλις: δ βουλετοΛ ποιείτω εΙς τους 

χλαΐοντας Πολυνείχη. 1045 — 57 οΙιΟΓΟ, Γ6ΐί(ΐα& ΙιβιηίοΙιΟΓηβ ΙηΙ)ΐιί( Ρ&α?τ (ίηΙβΠβ^βηάί βιιηΐ 
οοΓΤρΙιαβυβ βΐ άαοββ Ιιβιηίοΐιοήοηιιη) : ίη Μ Μο β1 1064 ΙιβιηίοΙιΟΓη ηο1&, 
1049, 1054, 1058 ρατ&^&ρΜ ρΓ&β&χαβ βηηΐ. 1048. πρέμνο^εν Ιβ. 

Υοββίαβ: πρυμνό^εί* Μ. 1049. όέ δρω Γβοο.: (Τ' έ/οώ Μ. 1051. 

τυμβον Γβοο.: τύμβωι Μ. 1056. ^ρήνον Γβοο.: ^ρψοσ Μ. 1057. 

ηί^οιτο Γβοο.: ηεί^οιτο Μ. 1058. δράτω τί Αηση^πηϋδ (&ραά Έ1ιη3- 

Ιβίαιη &ά Έιιγ. Μβά. 1224): δράτω Μ. Ροβΐ 1061 ιηοηοπιβίη άβίβο- 

Ιαιη ηο(&1 Κίίδοΐιΐ. 192 ΑΕδ€ΗΥΐ4ΐ 8ΈΡΤΈΜ ΑΏΥΕΒδϋδ ΊΉΕΒΒδ. 

αλλοτ' ίπαινεΊ τα δίχαια. 
ΗΜΙΧ. ^μεΊς <^' άμα τφδ\ ώσπερ τε πόλις 

χάι τό δίχαιο)» ξυνεπαιι^εϊ. 1066 

μετά γάρ μάχαφας χ(ύ Δώς Ισχίων 
δδε Καδμείων ηρυξε πόλίΡ 
μί) άνατραπηναι 
, μηδ^ άλλοδαπφ χύματι φώτων 
χαταχίυσθηναι τα μάλιστα» 1070 

1068. ού διόλου τα αίτά δοχέΤ τφ δήμφ (61.). 1064. ^2ς 

δ* δμα: δμα τφ Έτεοχλεΐ έχχομίζομένφ έπόμεθα. 1066. μετά 

γάρ μάχαρας: μετά γάρ τους θεούς χΰά τ^ν έαυτου τΐορέθηχεν Ισχύν 
ί^έρ της πόλεως ' χα! γάρ ένίχησαν οΐ ημέτεροι πολίται χαϊ οΙ»χ εϊάσε 
τ^ν ηόλιν ^μων οΖτως ϋπό χειμερψου χύματος χατουζλυσθψοα τψος 
των ^Αργείων. σχολου&ως μέντοί τφ χύματι χα} το χαταχλυσ&ψαι 
έπηνεγχεν. — Τσως μάχ€ψας θέων, 

δαΙ)8οηρΙιιιη ίη Μ: αίσχόλου ^ ίπιθήβας τέλοσ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΙΚΕΤΙΑΕί;. Αβ>ς1ιγ1υ$ «<!. Μ^ΰοΐείοίη. 13 \ ΧΟ, Ζευς μεν άφίχτωρ έπίόοι προφρόνως 
στόλον ί^μέτερο)/ ναών άρΜντ^ 
άπό προστομίων λεπτοφαμάί^ων 
Νείλου. Δίαν δε λιπούσαι 
χί^όνα σύγχορτον Συρίηί φευγομεν^ 
υΰτιν* έφ' αϊματι δημηλασίαν 
φτ^ψφ πόλεως γνωσί^εΐσαι^ 
άλλ* αότογενεΊ φυζανορίςί^ 
γάμον ΑϊγύττΓου παίδων άσεβη τ' 1. ίχετών έφορος (01.)• 2. ναών αροεντα (ίιηιηο 3. προστο' 

μίων:) ηνές τ^^ς Φάρου ΑΙγίτπτου προπάροώεν (1. Φάρου* ΑΙγυτΐτου 
τφοτζάροι^εν) γάρ έστιν, αμεινον δέ τα στόμια άχούειν^ πλεονά- 
ζουσας της τφό. δια γάρ του ^Ηραχλεωτιχου στομίου τ^|ν φυγ^ν 
έποησαντο. 4. ό δε άντ\ του γάρ, 6. ουτιν ίφ^ αϊματι: 

ούχ έφ* αιματί τινι χαταγνωσΒεισαι ψηφψ πόλεως δημοσίψ ^μας 
άπελαυνουσι^, 8. φυλαξάνοραν: γάμον φυγ^ν ανδρών ημΐν έμποι- 

ουντα. — (13) άμείνονα των χαχών έφηφισατο τ^}ν φυγην, χαχίίν 
δ γάμος^ χαχίίν δέ χαΐ ^ φ^γή•, αιρετώτερον δε τό φεύγειν. 9. 

^ν ου σέβομεν ^ίμείς ουδέ τιμώμεν (ΟτΙ.)• 1. οΙιΟΓί ηοΐΔ ά668( ίη Μ. ^τ ίη ιη&τς. Μ. 2. νάϊον άρύ^έντ* 

Τυηΐ6ΐ)α8: ραω> άρόεντ* Μ. 28ς. ήμέτβρον \ . . προστομίων \ Μ. 

3. λετΐτοφαμά^ω}» Ρβ,χιψ: λεπτομα^ών Μ. 4. (^Γαν Μ. λιποΰσαι 

Τυηΐ6ΐ)α8: λειπούσαι Μ. 5. σύνχορτοι» Μ. 6. όημηλασίαρ Αα- 

Γ&ΐϋδ: άημηλασίαι Μ. 8. αύτογεί^εϊ φυξανορία Β2ΐιηΙ)βΓ^θΓ: αύτο- 

γένητον φυλαξάνορίιν (ΙϋβΓίδ λα ίη Γ&8αΓ& 8οηρ(ί8) 6ΐ ίη ηι&τ^. γρ. φυ» 
ξάνυρα\β Μ. 

13* 196 ΑΈ80ΗΥΙ^Ι 

Δανα^ζ^ ίϊ πατήρ χα\ βούλαρχος 

χαΐ ατασίαφχος τάδε τιεσσονομων 

χύδιστ^ αχέων ίτϋέχρανε^ 

φεύγειν άνέδψ διά χΰμ' αλιον^ 

χέλσαι ί' ^Αργούς γάιαν^ δ^εν δή 15 

γένος ί^μέτερον της υΐστροδόνου 

βοός ίξ έπαφης χάξ ίπιττνοίας 

Δώς ερχόμενου τετέλεσται. 

ΠΙ/ * άν οΰν χώραν εύφρανα μάλλον 

τησδ^ άφιχοίμεΰα 20 

σΰν τοίσδ^ ίχετών ίγχειριδίοις 

ίριοστετΐτοισι χλάΰοισι; 

ων πύλις^ ων γη χαΐ λευχόν δδωρ, 

δπατοί τε ^εοί^ χαίί βαρύτιμοι 

χθόνιοι ύηχας χατέχοντες^ 25 

χα\ Ζευς σίοτ^ρ τρίτος^ οίχοφύλαξ 

όσιων ανδρών^ δέξαίβ* Ιχέτην 

τον ^ηλυγενη στόλον αΐδοίφ 

12. της συστάσεως ^ΐμων άρχων (01.)• — ^^ τούτων λογί' 
ζό μένος (β1.)• 21. τοΤς Ιχετηρίοις ΒαλλοΤς, 22. τοις στε- 

φάνοις, 24. οΐ βαρέως τινΰμενοι χαταχ&όνιοι Βεοί. τό δέ διτα- 

τοι άπό άλλης άρχης. 26. τρίτος οίχοφύλαξ ι 6 τριτόσηονδος^ ^ 

δ τρίτος τίαν είρημένων. έιτιεν γάρ^ υηατοι ΒεοΙ χα} χθόνιοι χαί 
Ζευς σωτ^ τρίτος. 27. δέξαιΒ^ Ιχέτην \ δέξαιτο ημάς τψ της 

χώρας αΐδεσίμφ ττνευματι^ 3 έστιν^ αΐδΐυ έπιττνεύσας τοΤς ημάς δε- 
χομενοις 'Αργείοις. 13. άχαιων Μ. 14. όιά χΰμ^ άλων Ή.^Β^^\ή\1Β 8. ν. άνέ^ν : όια- 

χυμ•αλέον Μ, όιοΜυμβαλέον ιι1 νίά. ιη^. 15. χέλσαι δορΜ&ηαδ: χ<α- 

σαι Μ. 158(1. ζτ ίη ιη&τ(^. Μ. 16. οίστροόόνου Τιιηΐ6ΐ)α8: οίστρο- 

όόμου Μ. 17. έπι•νο(ασ, 6Γ&80 υ1 νίάβΐιιτ π, Μ. 18. αρχόμενοι 

Ν&1)6Γ. 19. τίν* ά> οΖν ΒαΓ^68: τίνα•οΖν Μ. 22. έριοστέπτοισι 

Αιιτ&1ιΐ8: ίβροστέπτοισι Μ. 8ϋΡΡυ0Ε8. 197 

πνεύματί χώρας* άρσενοπλη^η δ* 

έσμόν ύβριατην Αγυπτογενη^ 30 

πριν Ίΐϋδα χίρύψ τ^ί' έν άαώδει 

^εΊναι, ξυν οχφ ταχυήρει 

πέμψατε πόντονδ^ • εν^α δϊ λαίλαπι 

χειμωνοτύπφ^ βροντή στεροττ^ τ' 

όμβροφδροισίν γ' άνέμοις άγριας 35 

ίίλος άντήσαντες (Ιλοιντο^ 

πριν ποτέ λέχτρων^ ών Μμις εΧργει^ 

σφετεριξφχενύι πατραδέλφειαν 

τήνδ' άεχόντων έπιβήναι. 

9ίν. 1, νυν δ^ έπιχεχλομένα 40 

^ϊον πόρτιν ύπερ- 
πόντιον τιμάορ\ Ινιν 
άν^ονο μούσας προγόνου 
βοός έξ έπιπνοιας 

31. πηλώδει (01.)• — φ<ψμώδει, τ^^ν γάρ φάμμον ούτως φοαιν 
($Ρί^ί7/μ νϋβΐΐί), ως δ ποιητής ((Ρ 319 — 321)• 9εΙλύσω ψαμά&οίς, τό- 
σην οΐ £σιν€. 33. τό έξης οΖτως^ πέμψατε πόντονδε^ £νΒα άντησαν^ 
τες λαίλαπι χειμωνοτύπφ^ βροντ^^ στεροτι^ τε όμβροφόροισί τε άνέ" 
μοις άγριας αλός, ώλοιντο (ολοιντο Υκί,). 37. ών τό δίχαων ^}μαυς 
εφγει^ διά το μ^ Βανατω&ψαι τον πατέρα. 38. άνεφιών των 

έχ του αδελφού του πατρός αυτών. 41. τόν ^Εηαφον (01.). — 

έτηχαλούμεΒα τόν Ινιν της βοός ττ^ν έτιαψ^ν τ^ν έξ έτκπνοίαυς του 
Διός. 42. τιμάορα: βοηΒόν. 44. η^ν έξ έρωτιχης δια^έ- 

σεως' έπέηνευσε γάρ αΰτω 6 ίρως. 2984. ά* ϊσμόν ΤαπιβΙ)α8: 09σμϊ)ν Μ. 33. ίν^α όέ Βοΐιοιίιβίΐαβ : 

ίίτ^άόε Μ. λαίλαπι (αί ίη Γ&8.) Μ. 35. όμβροφόροι—σι Μ. 38. 

σψ€τεριξάμΜνοι &ηοη7ΐηα8 (β( Ηβπη&ηη): σφετεριξάμενον Μ. ηατραδέλ- 
φειαν Ρ&αικτ : ηατ ραόζλφίαν Μ. 40. ίπιχβχλομένα ΤιΐΓη6ΐ)υ8: έπ(χβ- 

κλόμΜναι Μ. 41. ίη ιη&Γ^. ζτ Μ. 42. Χνιν Ηβπηαηη: Χνίν τ' Μ. 

43. άν^νομουσας ΡοΓβοη : ά\^^νόμουσ τάσ Μ. 44. έπιπνοίας Βο5θΓ- 

Ιβΐΐαβ: ίπιπνοίαισ Μ. 198 ΑΕ80ΗΥΙ.1 

Ζην^ς εφαψιν έπωι^υμίφ ό* 45 

ίττεχραίυετη μυρσιμος αϊών 
ευλόγως^ 

'Έηαφόν τ* έγέι/νασε' 
αηϋβίτ, 1. οντ^ έπάεξαμένα 

ι^υν έν ποίονόμοις 50 

ματρός αρχαίας τόποις τω ι/ 
πρόσΆε πόνων μνασαμένα^ 
τά τ ε νυν έτηδείξω 
πιστά τεχμηρια τά γ' άνήμοια 
οίδ* αελπτά περ οντά φανείται, 55 

γνώσεται 

δε ?Μγους πς έν μάχει. 
8ΐτ, 2, εΐ δε χυρεΊ τις πέλας οίωνοπόλων 
εγγαως οίχτον οϊχτρ^ν άίων^ 
δοξάσει τις άχούειν 60 

οπα τάς Τηρειας 
μήτιδος οίχτράς άλόχοο 

45 δς. τ^ δϊ έπωνυμί<]ί έβεβαιουτο Η ευμοφος αυτού βίος' ως 
γάρ της γονής έφηφατο Ζευς, ούτως χα} της τύχης, 49. έπΐ' 

χαλουμένη, 50. έν ^Αργει^ ου ένέμετο ή Ίώ (01.). 52. της 

7ους τους πόνους έγώ διηγουμένη, 54. τό έξης' 8ν έπιχαλουμένη 
νυν έν ^Λργει δείξω πίστα τεχμηρια^ ως ου ξένος ων (1. ξένη ούσα) 
έλεΰσετοΛ {έλεύσομαι ΟΟΗΛίιρΙ), άλλ^ εΙς προγόνων γην. 57. 

προϊόντος του λόγου (01.). 58. των φωνάς οΙωνών γινωσχόντων. 
60. πλεονάζει τό τις. 61 δς. Τηρείας μήτιδος: χατά παράφρασιν 

{περίφρασιν ΑΙ)Γβ8θ1ι) του Τηρέως. 488(1. '^^ έγέννασε\>' \ οντ' ΡθΓ3οη: <ϊέ έγέννασε έ | /5ντ' ιηυΐ. ίη όέ 
γέννασ ϊ \ όντ^ Μ (τε 1)). 50. ίη ιηαΓ^. ζτ Μ. 53. τα τ' ίη 

11(ατ& άυ&ηιηι 1ί((6Γ&πιπι ίη Μ. 54 βς. τεκμήρια, γαιονόμοισι ό* 

άελπτά ΗβπηΛηη. 57. ίη πιλγ§. ζτ Μ. λόγου βχ 8θ1ιο1. ΜίΐΓίίη. 

59. έγγάϊος ΒΛΠΐ1}βΓ8βΓ. οίχτρόν άθΐθί δοΐινβηΐί. 60. τίν' ΡβΛΤδοη. 

άχούβιν Ηβ&ΐΐι: άχούων Μ. 61. τηρείασ Μ. 8ϋΡΡΠ€Ε8. 199 

χφχηλύτου γ' άηίίόνος^ 
αη(ί3ίτ, 2, «γ' άπ^ χώρων ποταμών τ' έργομένα 

πεν&εϊ νέον όίχτον ί/θέων 65 

ξυντ'ώηοί ίέ παιδί^ς 

μόρον^ ώς αότοφόνως 

ώλετο πρ^ς χειρός ί9εν 

δυσμάτορος χότου τυχών, 
βίτ, 3, τώς χαι έγώ φιλόδυρ- 70 

τος *Ιαονίοισί νόμοισι 

δάτττω τάν άπαλάν 

νειλο9ερη τζαρειάν 

ίπειρόδαχρύν τε χαρδίαν. 

γοεδνά δ^ άν&εμίζημαι 75 

δειμαίνουσα φίλους,^ τασ- 

δε φυγάς ^Αέριας άπό γάς 

εϊ τις έστϊ χηδεμών. 
αηίΜίτ, 3, άλλά^ &εοΙ γένεται, 

χλύετ' ε5 τό δίχαων Ιδόντες, 80 

63. της υτιό χίρχων έλαυνομένης. 64. διωχομενη. 65. 

ή&έων: των συνήθων τόπαιν. 71. άντΙ του φων^ ^Ελληνιχ^. 73. 

τ^ν έν τω Νείλφ ^ερίσΒεισαν, ο έστι βλαστησασαν έν ΑΙγΰτιτω. 
άηό των σταχυών δ^ ^ μεταφορά, 75. γόεδνα: των γόων τό 

άν&ος αποτρέπομαι (άποδρέπομαι ΚοΙ)θΐ1.). 77. άερίας άτώ γάς: 

σχοτεινης' μέλαινα γάρ έστιν, ^ Ζτι ταπεινά} χα} το7ς άπδ Βαλάσ' 
σης ώς υπόγειος φαίνεται. 79. άλλα θεοί: άλλ^ ώ γένεται θεοί 

(χ λύετε &ά(ϋ1 Ραΐβ^) χαλώς τό δίχαιον όρώντες, χαΐ Ησίοδος (Ορ. 
9)• ι^χλυΒι Ιδών άΐων τει. 63. άηάόνος ΤΐΐΓηβΙ)υ8: άηόονήσ Μ. χιρχηλάτας {χφχηλάτης "ν^ 
ΐΛυβΓ) άηόόνος Ηβηηαηη. 64. 5τ' άπό νίοίοπυδ: Άτοπο (ρηοΓβ ο 

α ίαοΐο) Μ. 668(1. ίη πιατ^. ζτ Μ. 68. &>εν ΡοΓδοη: ^ο ^ν 

70. φιλόόυρτος Ηβ&ΐΐΐ: φιλοόόρτοισ Μ. 73. είλο*9ερη Βο(Ιΐ6. 

γόεδνα Μ. 76. φόλουσ Μ, οοΓΓ. ίη φίλουσ ιηΐ. 79. γένεται Ρ^υν: λνβΐ- 
βχ 
Μ. 
76. ο{ γένεται Μ. 200 ΑΕδΟΗΥυ 

1^ χΰά μη τέλεο)/ 
δόρτες Ιχειν περ άΐσαν^ 
δβριν ί' έτύμως στυγόντες 
πέλοντ άν Ινδαοι γάμοις, 

Ιστι δϊ χάχ πολέμου τει- 85 

ρομένοις βωμός άρης φυγάσιν 
(Λμα^ δαιμόνων σέβας, 
9ίτ, 4. είθείη Δώς εί παναλη{^ώς, 
Διός Ίμερος ούχ 

εό&ήρατος έτύχίΗ). 90 

παντφ τοι φλεγέ^ει 
χάν σχ6τφ 
μελαίνηί ξυν '^ύχφ 
μερόπεσσι λαοΊς. 
απϋ^ΐτ. 4. πίπτει δ' ασφαλές οίδ' έπϊ νώτψ^ 95 

81 (ίιηιηο 83). τί^ν των ΑΙγυτττιαδών. 84. έπϊ τοις νενο^ 

μισμένοίς χάί δόξασιν ^ν. 85. εστί δ^ χάχ πολ{έμου): χα} 

τοις έχ πολέμου δέ τεφομένοις χα2 φευγουσιν 6 βωμός διά τό των 
δαιμόνων σέβας ρυμα τ^ς βλάβης εστίν. ^ ούτως ' χάί τοΤς υπό 
πολέμου τειρομένοις χα\ τετραμμήνοις εΙς φυγί^ν δ βωμός ^Αρης 
εστίν υπερμαχεΤ γαρ αότών χαΧ ουδέν πάσχουσι διά τό σέβας των 
θεών. 87. λείπει ή διά. 89. γνωμιχώς παρά τό ^άν^ρ δέ χεν 
ούτι Διός νόον εΙρυσαιτο€ (Ηοιη. θ 143). 91. πάντψ, τοι φλεγέ• 

φεί): έν παντι τάπψ λάμπει^ χΑν διά σχότου χωρ^. τοις μίν άν- 
θρώποις οόχ ευσύνοπτος έστιν^ άλλα μέλαινα τις αότοΐς {αυτούς 
νίοΐ.) χατέχει συντυχία, 95. πίπτει δ* άσφαλ(ές): εΐ δέ τι 

άνυσΒ^ τψ νεύματι του Διός^ ασφαλώς πίπτει χαΧ ευσχημόνως. τό 81. ηβαι 6ΐ 81^0 &ρρθ8ί1ο ίη ηιατ^. τηνύ• Μ, ^ χαΐ Ι). 82. 

π^ρ Η&ιίαη^: πα/?' Μ. 83. έτύμιυς Ατη&ΐάιιβ {ίτυμως Ιή: ίτοιμωσ 

Μ. 85. ίοτί, ϊστιν χαΐ πολέμου, πολέμου ΙβχηπίΑ βοΐιοΐ.: πτολέμου 

Μ. 86. άρής Ι): &ρησ Μ, αράς δοΐιοίθ&βΐά. 878<|. ίη ιη&τ^. 

ζτ Μ. 88. <2^' 9Ϊψ Τλχχψ. 91. πανται Μ. 93. μέλαιναι, 

ζυντύχαι Μ. δϋΡΡυοΕδ. 201 

χορυψφ Δώς εΐ 
χρανί^γ^ πράγμα τέλειον, 
δαυλοί γαρ πραηίδων 
δάσχιοί 

τε τείνουσιν πόροι 100 

χαηόεΊρ αφραστοι, 
9ίν, δ, Ιάτηει ί' έλπίδωί^ 

άφ* ΰψίπυργων πανώλεις 
βροτούς^ βίαν δ* 

ουτιν' έξοπλίζει' 105 

πάν άπονοι^ δαιμονίω)^* 
ημεν ανω φρόνημα πως 
αύτό&εν έξέπραξεν ϊμπας 
εδράνων άφ^ αγνών, 
αηΗβίτ. 5. ΙδέσΙ^ω δ* εΙς '^βριν 110 

βρότειον^ οΊα νεάζει 
πυί^μην Λ' ά- 

γάρ έιύ νώτφ ηίτττειν τους ηαλααστάς άσχημόν έστιν. — εύσχημο- 
νως (β1). — άσχημόνωζ (01.). — ασφαλώς αποβαίνει. 98 δς. 

ηυχνοί γάρ είσιν οι των τφαπίδων αύτοϋ του Δώς πόροι, 103. 

τους του όλέσΒαι άξιους^ δ έστι χαχούς, 107. ^μενον ανω φρό' 

νημ{α): τδ δέ φρόνημα αΰτου έπΙ των αγνών ίδρασμάτων έφήμενον 
έξέτφαξε τδν σχοπόν έαυτου αύτό&εν^ άπό τών αγνών ίδρασμάτων, 
δ έστι του ουρανού. 1} τό άνω ιδρυμένον, ^ το ίδραίον. 112. 

πυΒμήν: αύτδς 6 Αϊγυτττος. 97. χραν^ή πράγμα βαρβηοιί τ6Γ8αί &άάί1 Μ. 99. όάσχιοι 8υ- 

ρβηοιί ν. &άάίΙ Μ. 99 βς. ίη ιη&τ^. ^^ Μ. 100. τίνουσι οοιτ. ίη 

τβίνοοσί Μ. 101. χατιόβίν ΒούοΠβΙΙαβ: χατειόεϊν Μ. 102. ό* 

ίλκίδων Ηβπη&ηη: ^έ άηϊόών Μ. 106. ηάν άπονον ΙίνβΙΙ&αβΓ: τάν 

άποινον Μ. 107. ^μβν ' 8€ηρ3ί : ήίμβνον Μ. 109. άφ ' αποητιπαβ 

(&ραά δρ&η1ΐ6ΐηίαιη) : ίφ^ Μ. 110. έσ Μ. 111. β ρότων οοπ. ίη 

βρότβίον Μ. οΙα Μ. 202 ΑΕδΟΗΥυ 

μη]ί γάμο)^ τε9α?.ώς 

δυσπαραβούλοισι φρεσίν^ 

ααί 8ίάνοίαν μαινόλιν 115 

χέντρον έχων αφυχτον^ αταν ί' 

άπατα μεταγνούς. 

8ίν, 6, τοιαύτα τζάί^εα μέλεα ϋρεομένα <ϊ' έγώ 
λιγέα βαρέα δαχρυοπετη, 

Ιη Ιή, 120 

Ιηλέμοισνν έμπρεττη 
ζώσα γήοις με τιμώ. 

^Ιλέομαί μϊν ^ΑπΙαν βουνιν^ 
χαρβάνα δ* αυδάν 

ευ, γα^ χοννεΊς, 125 

Γκολλάχι ί' ίμπίτνω ξΰν λαχιδί 
λίνοισιν ^ 
ΣιδοΆα χαλι>πτρηί. 

113. το ^άλος: (ίιηπίο 112 ιτυ^μην:) η ρίζα των πεντήκοντα παί- 
δων, ο έστιν αυτός δ Αίγυπτος, 115. (ίιηΐηο 113 τε^αλώς) ου 
φύλλοις^ άλλα τ^ άνοίψ. των παίδων εαυτού χαΐ διάνοιαν μαινόλιν εχων^ 
όπερ έστΙ χέντρον αφυχτον. 117. τ^ άπατητιχ^ (01.). 119. 
δαxρυοπετ^^ : παρασχευαστιχα του πίπτειν τά δάχρυα τίον άχουόν- 
των. 123. Ιλάσχομαί (01). — -π^ν γτ^ν χατά βαρβάρους (01.). 
125. ώς (ω Γτβηοΐίβη) γη^ νοεΐς χαΐ τ^)ν βάρβαρον ψωνψ, 128. 
τω χεφαλοδέσμψ. 1 13. τεΰ^ιλώς ΒοΛβ : τό ^άλοσ {βάλωσ ΛηΙβ Γ&8.) Μ. 1 14. δΰσπαρα- 
βούλοισίί^ Μ. \\δ. μαΐί^όλίν 8€Υϊθ\.: με)^όλίν Μ.. 116. όίταν ΑΙά.: ϋται 
(ι ίη Γ&811Γ&) Μ. 118 — 181 Ιγθ8 οΐιοη ΟΓίϋηββ οαηβΓΟ νίάβηΐυτ, βρ1ΐ]ηη- 
ηΐΛ ΙοΙυβ οΐιοπίδ. 118. ό' έγώ Επ^θγ: λέγων Μ. 121. έμπρέπη Μ. 
Ρθ3ΐ Ιιοο δβρΛΓΕίο V. ^ρεομένη μέλη 1ι&1)Θΐ Μ, ςαΛβ αυοίΟΓβ δοΐιυβίζίο 
άβίβνίΐ ΡοΓδοη. 122. ίη ιη&Γ^. ζώσα το οισ με τιμάι ιη. 123. 

Ιλέομαι ΤιΐΓηβΙ)υ8: Ιλέωμαι Μ. ίη ίάζ,τ^. ζτ Μ. 125. ε5, γα, χον- 

ρεΐς ΒοίδδοηΛίΙβ: εόαχοννεισ (οίτ. 136) β1 ίη μεγ^. ζτ Μ. 126. ίη 

πιαΓ{^. ζτ Μ. 127. ψ βΐ ίη πι&γ§. ζτ Μ. ίοΓί. λίνοισι χαΐ 128. 

σι*όον(αί (θΓΕδΟ ν) Μ. δυΡΡΠΟΕδ. 203 

αηϋίΐτ. 6. ^^εοις ί' έναγέα τέλεα πελομένων χαλώς 

ϊπίδρομ^ όπυϋι θάνατος άττγ^. 130 

Ιώ ϊώ, 

Ιώ δυσάγχρξΤοί πόνοι. 

ποί τόδε χύμ^ άπάξεί\ 

'Ιλέομαι μεν ^Αηίαν βουνιν^ 
χαρβανα δ' αόδάν 135 

εδ, γα^ χοννέις, 
πολλάχι δ' έμπίτνω ξυν λαχίδι 
λινοισιν ^ 
Σιδονίηί χαΑότνζρ^/., 
9ίτ, 7. ηλάτα μεν ουν λινορραφης τε 140 

δόμος αλα στεγών δορός 
άχείματόν //' έπεμπε συν πνοαΊς* 
ουδέ μέμφομαι* τε- 
λευτάς δ* έν χρόνφ 

πατήρ ^ παντότττας 145 

πρευμενεΊς χτίσειεν^ 

129. ^εο7ς δ^ έναγέα: οπού 5έ Θάνατος άπ^^^ έχεΤ των ανθρώ- 
πων ευτφαγουντων τιμαΐ τοις θεοΤς έπιτρέχουσιν. έναγέα δέ^ ένα- 
γίσματα. 132. δυσδιάγνωστοι, 133. ^/ζας (01.). 137. τω δια- 
σχισμω εμπίπτω, 140. λινορραφ^ς δόμος δορός: ^ ναυς^ παρόσον 
τρυπώντες τάς ναϋς απάρτοις αύτάς συνέρραπτον, χα} τό παρ 

Όμηρψ (ξ 383) ι^νηας άχειόμενον* (άχειαμ/ ιη) τά συρράτηοντες (1. 
συρράπτοντα) δήλοι, ΖΒεν χαι άχεστρίας τάς ραπτρίας φάτζτιας τη) 
φασί, 141. τ^ν ϋάλατταν εϊργων. 144. ϊσως ουν προς την 

δφχ^}ν εσται χα\ το τέλος. ο 

130. έπίόρομ' όπόύι Ηβπηαηη: έπιόρόμωπό^ι βΐ ίη ιη&Γ^. ζτ Μ. 
άητ^ 8θ1ιο1.: δπψ Μ. 134. ρ&Γ&^αρΙιυδ ρΓ&ββχα ίη Μ. Ιλέωμαι Μ. 

136. εύγοίχόννισ Μ. 137. ίνπίτνώ οογγ. ίη έμηιτνώ Μ. 137 8ς. 

ίη ιη&τ^. ζτ Μ. 138 δς. αινοισιν η σι^όονίαι (βΓ&βο ν) Μ. 142. 

άχκίματόν ΤυΓηβΙ)α8: άχίματόν Μ. συν πνοαϊς ΡοΓδΟη: συμπνοιαισ Μ. 
144. τβλευτάς ΒαΓ^βδ: τελευτάσ Μ. 204 ΑΕ80ΗΥΜ 

Σπέρμα σεμράς μέγα ματρος 
ευνάς ανδρών^ Ι Ι, 
αγαμον ίδάματον έχψυγειν, 
αηϋβίτ, 7. ϋέλουσα δ^ αδ Μλουσαν αγνά μ 150 

ΙτιιδΙτω Δώ^ χήρα 
ϊχουσα σέμρ* ένώπι^ ασφαλές ' 
παντι δε σ^ένει δι- 
ωγμοΐύί δ' άσψαλέας 

άδμήτας άδμητα 155 

βυσιος γενέσί^ω^ 

Σπέρμα σεμνας μέγα ματρός 
εύνάς ανδρών^ Ι Ι, 
άγαμον άδάματον έχφυγεΊν, 
8ίτ. 8. εΐ ίέ μή, μελαι/^ίς 160 

ί^λίόχτυπον γέ\^ος 
τον γάίον^ 
τόν πολυςενώτατον 
Ζτ^να των χεχμηχότων 

ίξόμεσί^α συν χλάδοις 165 

άρτάναις ϋανουσαι^ 
μη τυχουσαι ί^εών ^Ολυμπίων, 

^Α Ζην^ Ίους Ιώ 

147. δ ^Εηαφος, 149. λεήιει το δοίη, 150. Βέλουσάν 

με είναι άγνήν. 152. ασφαλώς έπιδέτω με, 156. άντΙ του βυ- 
σάσβω (61.). — ή παρθένος ^}μας τάς παρΒένους, 160. εΐ δέ μ9ι 
ρύσεται, 162. τον χαταχΒόνιον *Άιδην, 168. ώ Ζβ5, ή τταρά 

των Βεών μηνις χατά 1ους ώδης έστΙ χαΐ μαστιγωτιχή. 149. άδάματον Βοΐΐΐθ: άδάμαντον Μ. 153. σ^έν^ι Ηβαϋι: <π9β- 

\>ουσί (ί&οίιιπι υ1 τίά. ΘΧ σ^ένοσ^ Μ. όιωγμοισι \ Μ. 154. διωγμοΧς 

άσχαλωσ^ Ηθπηαηη. 155. άδμητας άόμήτα ^68(ρ1ι&1. 159. άόά» 

μαντον Μ. 160. Λ ΤιΐΓη6ΐ)ΐΐ8: δη Μ. 161. ^ιλώχτυηον λΥθϋΛαβΓ: 

^^διόχτυπον Μ. 162. γάϊον 'ννβΙΐΛΐιβΓ: ταιον βΐ ίη πιατ^. ζτ Μ. 168. 

άζηνωυσιω 6ΐ ίη ιη&Γ^. ζτ Μ. 8ϋΡΡΙ.Ι0Ε8. 205 

/ι^ν<ς μάατζιρ^ έκ &εών, 

χο)^νώ ί' άγαν 170 

γαμετάς οδραί^όρίχοί/, 
χαλεπού γαρ έχ 
πνεύματος έίσι χειμών. 
αηϋβίτ. 8. χού τότ* οό δίχαίοις 

Ζευς Ινεξεται λόγοις^ 176 

ΓΟν τάς βο^ς 

παΐδ^ άτιμάσας^ τλν αύ' 

τός ποτ^ Ιχησεν γ^»νφ<^ 

Λν έχων παλίντροπον 

ϋφιν ίν λίτάϊσιν' 180 

ΰψόί^εν ί* ε3 χλύοι χαλούμενος' 

ΔΑ, πβίίες, φρονεΊν χρή* ξυν φρονουντι ί' ί^χετε 
πιστφ γέροντι τψδε ναυχληρψ πατρί, 
χαϊ τάπΙ χέρσου νυν προμη&ίαν λαβών 
αΙνώ φυλάξαι ταμ^ Ιτιη δελτουμένας, 185 

171. τ^ν της ^Ηρας της έν άνδρΐ (της ίν άνδρειφ 'Β,θ\)θτί.^ 
της είανδρείψ Ρ&ΐβ^) νιχώσης πάντας τους έν ούρανφ Βεούς, χαϊ 
έφ^ ήμας ουν ίψΒασεν 3^ μ^νις της 'Ήρας. — τφός τό ανω τούτο 
»τον πολυζενώτατον Ζψα των χεχμηχότων ιξόμεσΒα — χαλεπού 
γάρ έχ πνεύματος εισι χειμώνα., τα ^' άλλα διά μέσου άναηε^ 
φώνηταί. 174. χαϊ τότ* οό διχαίοις: τό έζης^ χαΙ τότε ού 

διχαίοις ένεΰξεταί Ζευ^ λόγοις^ νυν ίχων παλίντροηον οφιν λιταΤς, 
οδχ είπιπολόγητος εσται^ ψησίν ^ δταν ^μάς παρίδιι άπολλυ μένους 
(άπολλυμένας ΥίοΙ.). 183. έξάρχψ ((τ1.). 184. νος τά έν 

^αλάσσ]ΐ^, 186. απογράφου μένας (άπογραφομένας ΚθΙ)θΓΐ.). 170. άγαν Β&τη\)βτ^&τ: άταν Μ. 171. γαμετάς οόρανόνιχον Υίε- 

1θΓίυ3: γαμετουρανόνείχον Μ. 175. ένέξεται ΡοΓβοη: ένεύξεται Μ. 

Ρθ8ΐ 181 βρίιγιηηίυιιι 168 — 173 ϋβΓ&ηάιπη ββββ νίάίί Ο&ηΙβΓ. 182. 

^^4. δβ&Ιί^βΓ: πρεσ Μ, ου! πρεσβύτης ρΓ&ββατ. ιη. ί^χετε ΡοΓβοη: ΐχετε 

ϊ 
Μ. 184. κρομή^ειαν Μ. λαβών ΙΥοΓάβ νοΓίΙι : λαβείν Μ. 206 ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

ό/>ώ χΛίν, αραυδορ αγγελον στρατού^ 

σύριγγες οό σιγώσιρ άξορήλατοΐ' 

ίίχλορ δ' ΰτιασπιατηρα χάί δορυσσόυν 

λεύσσω^ ξορ ΐπποις χαμπύλοις γ' όχήμασιρ* 

τάχ* άρ προς ημάς τησδε γης ίρχτιγέται 190 

όπτηρες εΐερ άγγέλωρ πεπυσμέροι, 

ίλΧ* εΓτ' άττήμωρ έ!τε χαΙ τεέ^ηγμέρος 

ώμγι ξϋΡ ^φγ^^ τόρδ^ έπόρρυται στόλορ^ 

αμειρορ έση παρτός εΐρεχ\ ώ χόραι^ 

ηάγορ προσίζειρ τόρδ' άγωριωρ {^εώρ, Ι9δ 

χρεΊσσορ δε τώργυυ βίομός^ αρρηχτορ σάχος. 

άλλ^ ώς τάχιστα βάτε^ χαί λευχοστεφείς 

ίχετηρίας^ άγάλματ^ αΙδοίου Διός^ 

σεμρώς εχουσαι δια χερώρ ευωρύμωρ^ 

αΙδοία χάί γ ο έδρα χάί ζαχρεΥ εττη 200 

ξέρους άμεΙβεσΙ^\ ώς έττήλυδας πρέπει^ 

τορώς λέγουσαι τάσδ' άραιμάχτους φυγάς, 

φί^ογγ^ ί* έπέσί^ω πρώτα μϊρ το /λ^ ϋρασύ^ 

το μη μάταιορ ί' έχ μετώπω σωφρορώρ 

ίτω προσώπωρ (Ιμματος παρ^ ί/σύχου. 205 

χαι μη πρόλεσχος μηδ^ ίφολχος έρ λόγφ 

193. τον προς ^μάς στόλον μετά όρμης ποιείται 195. στρογ- 
γυλά γάρ έστι τά ιέρεια χαί γωνίας ου χ έχοντα. 197. λευχοΊς έρίοις 
έστεμμένας, 199. ο έστιν όντέχεσ&ε τ^ δεζιψ, τών αγαλμάτων^ τγ^ 
αριστερή τους χλάδους χατέχουσαι. 206. πολλά τφοοιμιάζου, — 
μήτε τφοτέρα χατάρχου τφ λόγου μήτε αμειβομένη μαχρολόγει» α 188. ^τ ίη ΊΆ9Χ%. Μ. 189. λεύσω Μ. 192. τετηγμένος ΡβΛΓ- 

8011 : τε^ειμένοσ Μ. 194. ^τ ίη ταϋΤζ. Μ. 195. τόνο* Τιιηΐ6ΐ)ΐΐ8: 

τώνό* Μ. 196. χρείσσων χηχχΧ. ίη χρεισσον Μ. 198. Ιχτηρίας 

ΥίεΙοήαδ. 199. σεμι^όσ Μ, σεμνώσ ιη. ευωνύμων ΑατΑΐαβ: συί^ω• 

νόμων Μ. 200. γοέόνα ΕθΙ)ΟΓΐ6ΐΙα8: γυει&ηα Μ. ζαχρεΓ Θββΐ: τά 

χρέα Μ. ζτ ίη ιη&τζ. Μ. 202. £θΓί. τάς. 203. φ^ογ/ζ Τλμψ: 

φ^ογγη Μ. 204. έχ σεσωφρονωμένων ΌίηάοΓί. δϋΡΡυΟΕδ. 207 

γέντ^' το Γ^ίε χάρτ^ ίπίφ&οι/ον γέρος, 
μέμνησο ί* έιχειν χρείας εΐ ςέν^ φυγάς, 
ϋρασυστομεί)^ γαρ οΙ πρέπει τους ησσοι/ας, 
ΧΟ, πάτερ ^ φροι^ούρτως πρ^ς φρορούι/τας έρνέπεις, 210 
φυλάξομαι δϊ τάσδε μεμνησί^αι σέ^εν 
χεδι^άς έφετμάς' Ζευς δε γερρήτωρ ιδοί, 
ΔΑ. μη νυν σχόλαζε, μηχανής δ* ϊστω χράτος, 
ΧΟ. &έλοίμ* αν ηδη συ\ πέλας (θρόνους εχειν, 
ΧΟ, ώ Ζευ^ χύπωρ οΐχτειρε μη άπολωλότας, 215 

ΔΑ. ΐδοιτο δητα πρευμενους ίΐπ* όμματος, 
χείνου Μλορτος ευ τελευτησει τάδε. 
χαί Ζηρος ορνιν τύνδε νυν χιχλτ/σχετε, 
ΧΟ, χαλουμεν αόγάς ^λίου σωτηρίους, 
ΔΑ. άγρόρ τ* ^Απόλλω φυγάδ* απ* ουρανού ί^εόρ, 220 
ΧΟ. είδώς άν άΐσαν τηνδε συγγνοίη βροτοίς, 
ΔΑ. συγγνοιτο δητα χάί παρασταίη πρόφρων, 
ΧΟ. τίν* ουν χίχλησχω τώνδε δαιμόνων ετι\ 
ΔΑ, δρω τρίαιναν τηνδε ^ ση μείον Άεου. 

208. έτ^ίχουρ(ας χρήζεις. ^0^. γνώμη. 212. ό ϊψορος τοδ 
γένους, 214. ως αυτού ηδη χα&εσθέντος. 215. μ^} μετά τΐ) 

άηολέσαί {άπολέσϋαι δίερίι&ηΰδ) οίχτεφηστ^ς ημάς. 218. τον ^λιον 
έξανίστησι γαρ ημάς ώς δ άλεχτρυών. 222. συγγένοιτο. 224. 
έν γραψ^* — του Ποσειδώνος, 208. εΓ ξέ^η 8ορ1ιί&ηυ8: εΐξεν ή Μ. 210. ρατα^&ρΐιαβ ρΓ&6&χ& 

ίη Μ. φρονοΰντοσ ιηαΐ. ίη φροι/ούντωσ ιη. — φρονούσαν ΌίηάοΓί. 213 
— 228. ρβΓ3οη&ηιιη ηοΙ&Ιίοηβ ο&τ6( Μ. ν6Γ8ίΙ)α8 8ίε άίδροδίϋδ: 212, 
216. 214. 213. 215. 217 βΐ ρθ8( 217 ιιηίαβ (εοιτρ^&βί) νβΓ8α8 άβίβοΐα ηο- 
ΐΑίο νίεβδ Ώ&ηαί 6( οοιτρίι&βί Γ68(ί1αί1 Ηβπη&ηη (ν. 216 ροδΙ 212 οοΐΐο- 
ΟΑίιιΙαιη 6886 βΐίαιη ΒοΓ^βδ ιηοηοΐΐ). 213. μψΰν Μ. ίοΓί. σχόλαζε 

μηχανής δραστήριου, 215. ώ Ζεΰ νίοΐοηαδ: ιώ ζεΰσ οοιτ. ίη Ιώ 

ζεΰ πι. 218. χιχλήσχετε ΗοΙ)θΐ1;6ΐ1αδ : χιχλίσχεται πιπί. ίη χιχλήσχεται 

Μ. 221. συγγνοίη Ι<οΙ)6θ]£ {συγγνώη ΕοΙ)θΓΐ.): εόγνώη Μ. 222. 

συγγνοίτο ΥίοΙοπαβ: σύγνοίτο Μ (δΐιρβΓδΟΓ. ιη). 223. χιχλίσχω Μ. 208 ΑΕδΟΗΥυ 

ΧΟ, άλλ' ευ τ' έπεμψε)/ εδ τε δεξάσΒω χθουΐ. 225 

Δ Λ, "^ Ερμης δδ^ άλλος τοισιν ^^ Ελλήνων νύμοις. 

ΧΟ, έλευί^έροις νυν έσ&λά χηρυχευένω. 

Δ Λ. τζάντων ^' άνάχτων τώνδε χοινοβοψίαν 
σέβεσί^\ έν (ιγνψ 8^ ίσμί^ς ως πελείάδων 
Ίζεσί^ε χίρχων των όμοπτέρων φόβφ^ 290 

έχβρών όμαίμων χα\ μιαινόντων γένος, 
δρνιέ^ος όρνις πώς άν άγνεΰοι <ραγών\ 
πώς δ* άν γαμών αχούσαν άχοντος πάρα 
αγνός γένοιτ' άν; ουδέ μη *ν ^Αίδου 9ανών 
φ^ΤΏ ματαίων αΙτίας πράξας τάδε* 235 

χάχεϊ διχάζει τάμπλαχήμα^\ ώς λόγος^ 
Ζευς άλλος έν χαμοΰσιν ύστάτας δίχας. 
οχοπεϊτε χάμείβεσ^ε τόνδε τόν τρόπον^ 
δπως άν ΰμίν πράγος εύ νιχψ, τόδε. 

ΒΑ. ποδαπόν δμιλον τόνδ^ άνελληνόατολον 240 

πέπλοιοι βαρβάροισι χάί πυχνώμασι 
χλίοντα προσφωνουμεν) ου γαρ Άργολις 
έσΐ^ης γυναιχών ούδ' άφ* ^Ελλάδος τόπων» 

226. ώς των ΑΙγυπτίων άλλως αυτών (αυτόν ΚθΙ)Οΐ1.) γραφόντων. 
231. των συγγενών υμΙν, — του ομογενούς (ρβΓίΐηβΓβ νίάβΙαΓ &ά 232). 
233. παρά πατρός άχοντος, 237. μεΒ ' δς• οόχ ίστιν άλλη τιμω- 

ρία. 240. τόν ουχ "Ελληνα χατά στολψ. 242. τρυφώντα. 

226. 8θηΙ)6ηάαιιι ίύ,λος πομπός* Ελλήνων, 227. νυν Μ. 229. 

(Τ* ^σμός ΑυΓ&Ιαβ: δεσμόσ Μ. 230. Χζ^σ^ζ χίρχων ΒοΙ)θΐ1β11α8 : ϊζ^Ο' 

^ί χρέχω Μ, ίη πιατ^. ΐζεσ&6 χέρχω ιη. 231. Γτ ίη τηΒΧ^. Μ. 232. 

άν άγνεόοί ΡΙα(. Βοιη. ο. 9 βΐ ^υ&63^. Κοιη. ρ. 286 €: άναινεύοι Μ. 233. 

τ(ς ά* Βατ£(68. γαμών ΚοΙ)θΓΐ6ΐ1υ8 : γάμων Μ. 234. μ^ 'ν Τυηΐ6ΐ)ΐΐ8: 

μην Μ. ίη ιη&τβ. ^^ Μ, ϋβιη 246, 254, 260, 272, 276, 278 βί β&βρβ αΙΙΜ. 

235. ματαίων δείιαβίζ: μάταιον Μ. 236. τάμηλαχήμαβ^ ώς ΟαηίβΓ {τά- 

ηλαχήμα^^ ώς νίο1οηα8): ταπλα έν μαβωσ Μ. 238. τρόπον δί&ηΐβγ: 

τόπον Μ. 240. ηιι11& ρ6Γ8θη&β ηοΐα ίη Μ. άνείληνόστολον Βοίΐιβ : άνέλ- 

ληνα στόλον Μ. 241. 8οηΙ)βηάυηι χαΐ σπα^ήμασι. 242. προαψωνουμεν^ 

» 
ψ 
ού ΒοΙ)θΐΐ6ΐ1υ8 : προσφωνουμένου Μ. 243. άπίλλάδοσ Μ (8υρβΓ80Γ. πι). δϋΡΡυΟΕδ. 209 

δπως ^έ χώραν οΰτε χηρύχων δπο^ 

άπρόξενοί τε, νόαφίί^ ί/γητών^ μολέί)* 245 

ϊτλτ/τ^ άτρέστως^ τούτο δαυμαστόν τάλει, 

χλάίοί γε μεν όί/ χατά νόμους άφιχτόρων 

χεινται παρ* ύμίν προς δεοΊς άγωνίοις* 

μόνον τόδ* ^ Ελλάς χ&ών ϋυνοίσετΰίΐ στόχφ. 

χαϋ τάλλα πόλλ* έττειχάσαί όιχαων ^ν^ 250 

ει μ^ παρόντι φύόγγος 1)ν ό σημαρών, 

ΧΟ. ^ηχας άμφϊ χόσμον άψευδη λόγον. 
έγώ δ^ προς σε πότερον ώς ϊτην λέγω 
^ τηρ6ν ^Ερμου ράβδον ^ πόλεο^ς άγόν\ 

ΒΑ. πρ6ς ταυτ* άμείβσυ χάί λέγ* εύδαρσης έμοί. 255 
του γηγενούς γάρ είμ* έγώ Παλαίχδονος 
Ίνίς Πελασγός^ τησδε γης ^χηγέτης• 
Ιμοΰ δ* άναχτος ευλόγως έπώνυμον 
γένος Πελασγών τήνδε χαρπουτοί χδόνα. 
χα2 πασαν άίαν, ης διάλγοσ έρχεται 260 

Στρυμών^ τό προς δυνοντος ^λΐου χρατω• 

244. μή έταχηρυχευσόμεναέ. 245. πρέσβεων. 247. Έλτ 

ληνιχων ϊχετων. 240. συμψωνησει. 250 βς. έμελλαν Λν 

ατοχασμφ τά χαΒ* ύβίαίς λέγειν^ εΐ μ^ φοίΑ^ εϊχετε. 252. περί 

τκηί χόσμου ^μων^ δτι βάρβαρος. 253. νυν δημότψ. 254. 

ψΰλαχα (01.)• 256. Παλαίχ^ν ίνομα χύρων. 260. άντΙ 

του χαΐ πάσης οία/ε. 261. του τφός δυσμάς μέρους Στρυμό^ 

νος χρστω. Στρυμων δέ τιοταμός θρφχης. — ποταμί^ς έγχώ- 
ρως (ΘΙ). 244. Λτε ΗβΠΒ&ηη: οΰΛ Μ. 246. άτρέβτίος δορΙιίΑηπβ: άχρέσ• 
Μ. 262. ραηβηιρίιιιβ ρΓ&β&ζ& ίη Μ. 253. κροσ• Μ, προσσί 
η. έτ^ Μ. 254. ί^ρον (ζηπί. η ίη ήτηρόν) ή^ρου ράβάον Μ, ίη 

ιη«Τ9. οΓμαι ^ ίρμου ράβδον πι. 255. ρ&τ&ςρηιρίιπβ ρΓ&βΔχ& ίη Μ. 

^4τ' εΐτέαρ^ς ΤιιπΐθΙ>ιΐ8 : λέγη* 9Μαρ<ηίς Μ. 257. Πελασγός €&η- 

α»: πελασγοΰ Μ. 260. άίαν ^ Τιιηΐ6ΐ)α8: αϋδνησ Μ. όΡ αγνός 

Ύ^ϋτόΒΨΟτύι^ ίοΓί, Α' άγχοσ. 261. τό οοπτ. ίη τοίΐΐ Μ, ίη πι&τ^. τό τα. 

Αοοίλγία• «4. ΐνοοίϋβίη. 14 210 ΑΕΒΟΗΥΙ^Ι 

δρίζομαί δϊ τψ τε Περραίβών χΜνα 

Πίνδου τε τάηέχειι^α^ Παιό)/ων πέλας, 

δρη τε δωδωναία* συντέμ\^ει ί' δρος 

ύγράς ϋαλάσσης' τάνίε τάηί τάδε χρατώ, 266 

αύτης δε χώρας ^ΑηΙας πέίον τόδε 

πάλαι χέχληται φωτός Ιατρού χάριν, 

"Άπις γάρ έλ&ών έχ πέρας Ναυπαχτίας 

Ιατρόμαντις πάίς Απόλλωνος χθόνα 

τηνδ^ Ιχχαύαίρει χνωδάλων βροτοφ^όρων^ 270 

τα δη παλαιών αίμάτων μιάσμασιν 

χρανέ^εΊσ' άν^χε γαία μηνείται άχη^ 

δραχον&όμιλον δυσμενή ξυνοιχίαν, 

τούτων άχη τομαΊα χαϊ λυτήρια 

πράξας άμέμτττως 'Άπις Αργείψ χ&ονϊ 275 

μνήμην ποτ* άντίμισδον ηυρετ* έν λεταΐς. 

ϊχουσα ί' ήδη τάπ* έμοϋ τεχμήρια 

γένος τ' &ν έξεύχοιο χάι λέγοις πρόσω, 

μαχράν γε μεν δη ρήσιν ού στέργει πόλις. 

264. δ 5έ δρος δ ημέτερος τάτύ Δωδώνψ έχει ϊως της Βαλάσ•- 
σης* χαΐ έπέχεινα δί τώνδε χρατώ, 268. του τχρατος, άνε- 

χρόνίσε δέ' των γάρ ^Ηραχλεξδών ναυσΐ διαβάντων εΙς ^ Αργός οί5- 
τως έχλήΒη Ναύπακτος. 271. ώς τών πολιτών αύτοχτονησάν- 

των: 273. τι άνηχε; δρακόντων πλη&ος. 276. άντΙ του 

τιεριεποίήσατο. 262. την τε δίΛηΙβγ: τηνόε Μ. περραίβών Μ. 263. ίοΠ. Παιά- 

νων λέπας. 265. τάπΙ τάδε Ο&ηΙβΓ: τ' άπειτα ύϊ Μ. 270. βρο- 

τοφόρων Μ (βυρβΓδΟΓ. ιη). 271. όη ΤιιπιβΙ)α8: όϊ Μ. 272. χραν- 

άεισ^ ΚοΙ)θΐΐ6ΐ1ιΐ8 : χραν&εισ Μ. μηχανωμένη ΜΛτ^οΙΐοαϋι, ίοΓί. μψΧης 
όάχη. 273. δραχονΜμιλον Βούιβ: δράχωνβ^ ομιλών Μ, άράχονά* 

δμιλον ΐη. 275. άμέμπτως άπις ΒθΙ)Οΐΐ6ΐ1α8 : μεμπτώσ άπεισ* Μ. 

276. ποτ* άντίμΐύ^ον ΤιΐΓηβΙ)α8: πονταντινεισ^ον Μ. εδρετ Μ. 277. 

ϊχουσα 9* Ηβίπΐ80β1;1ι : ϊχον δ\ δίν Μ, ίη ιηβ,Γβ. γρ. ϊχουσαν ιη. 278. 

γένος τ* βΐ λέγοις πρόσω ΒθΙ)θΐΐ6ΐ1ιΐ8 : γένοιτ* βί λέγοι προσωσ Μ. 279. 
γε μϊν οοΓΓ. ίη γέ μιν Μ. δη />ησιν δορΜαπαβ: δηρίσιν Μ. '' 8ϋΡΡυ0Ε8. 211 

ΧΟ. βραχύς τορός ί' ό μύ&ος^ Άργέιαι γένος 280 

έ$ευχόμεσ&α^ σπέρματ^ εότέχρου βοός' 
χάι ταυτ^ άληί^η πάντα προσφύσω λόγψ. 

ΒΑ, άπιστα μυ9εΊοί^\ ω ξε^αι^ χλύειρ έμοί^ 
δπως τόδ* ύμιν ίστζν ^ΑργεΊον γένος. 
ΛίβυστίχαΊς γαρ μάλλον ϊμφερέστεραι 285 

γυναζξίν εστε χοόδαμώς έγχωρίαις, 
χαί Νείλος &ν {^ρέψειε τοιούτον φυτόν^ 
Κύπριος χαραχτήρ γ' έν γυναιχείοις τύποις 
εϊχώς πέπληχται τεχτόνων προς άρσένων • . 
Ίνδάς τ' άχούω νομάδας ίττποβάμοσιν 290 

είναι χαμηλοις άστραβιζούσας^ χΆόνα 
παρ^ ΑΙέ^ίοφιν άατυγεαονουμένας. 
χαι τάς άνανδρους χρεοβόρους δ^ ^Αμαζόνας^ 
εΐ τοξοτευχείς ^τε, χάρτ αν γιχασα 
Ιμάς. διδαχ&εις δ' &ν τόδ' είδείην πλέον, 295 

δπως γένεί^λον σπέρμα τ' ΑργεΊον το σόν. 

ΧΟ. χλτ^δουχον ^ Ηρας ψασι δωμάτων ποτε 
'/ώ γενέσθαι τγ^δ^ έν ^Αργείψ χ^ονί. 282. άντΙ τοο αποδείξω. 288. χαΐ γυναίκες &ν Κόπριαι άν- 

δράσι μιγεΤσαι τεχοιεν χα^' υμάς.^ 290. Τπποις έοιχυίαις χατά^ 

τό τάχος, 291. χαμήλοις νωτοφορουμέναις (—ας Βοΐΐΐθ) χατά 

τ^ν χΒόνα. άστράβη δε λέγεται ^ νωτοφόρος ί}μίονος, 293. λείπει 
είναι, 297. ιέρειαν (01.). 280. ηαΐΐα ρβΓβοηαβ ηοΐα ίη Μ. 282. παντ2 δοΐιαβίζ. λόγων ^ νΧ νίά., 
Μ, λόγωι τα. 283. ρ&Γ&^αρΙιυδ ρΓ8.6&χα ίη Μ. άπιστα ΑΙά.:. άπειστα 
Μ. 284. ηοά' Μβίηβΐίθ. 28β. γυναιξί)^ ΤιΐΓηβΙ)ΐΐ8: γυναιξί ό* Μ. 

287. ^ρέψειεν Μ. 288. χύπρισ Μ, ιηαΐ. ίη χύπρωσ ιη. 290. Ίνόάς 
Βοΐΐιβ : Ινόοόσ Μ. άχούω ΚοΙ)θΐΐ6ΐ1α3 : άχούων Μ. Ιπποβάμοσιν Ταπΐ6ΐ)α9: 
Ιπποβάμοισιν Μ. 291. τοίας χαμήλοις Ηβίπίδοβίΐι. άστραβιζούσα•σ 

{—αισ ΛηΙβ Γ&β.) Μ. 293. χρεοβόρους ΑΙ)Γβ8ε1ι: χρεοβράτουσ ΊΑ. ό* 

άϋΐβί ^βΙΐΛαβΓ. 295. ό' άν ΑΙ)ΓΘ8ο1ι: άν Μ. 297—337. ηυΙΐΛθ 

ρβΓδοηαπιπι ηοΐ&β ίη Μ. 297. ^σ νβΐ φασ Μ, φασι πι. 298. τζά* 
έν δορΙιίΑητιβ: τη Ιόεϊν Μ. 

14• 212 ΑΕ30ΗΥΟ 

ΒΑ. ^ν ώς μάλιστα^ χάί φάης πολλτ^ χρατεΐ. 

ΒΑ. μη χάί λάγος τις Ζψα μιχϋηναι βροτφ; 800 

ΧΟ. χ&φυτΓτά γ' "Ήρας ταύτα τάμποϋίάγματα. 

ΒΑ. πώς οδν τελευτςί βασιλέων νείχη τάόε; 

ΧΟ. βοΰν τί/ν γι/νάίχ* Ι&ηχεν ^ΑργεΙα &εύς. 

ΒΑ. οόχοΰν πελάζει Ζεί^ς ίπ εΰχραίρψ βοί; 

ΧΟ. φααίν^ πρέπορτα βου^ρφ ταάρφ δέμας. 805 

ΒΑ. τΐ δψα προς ταυτ* αλοχος Ισχυρά Αιός; 

ΧΟ. τόρ πώ^Β* δρωντα φόλαχ* επέστησε)^ βοί. 

ΒΑ. ταηον πανύπττ/ν οίοβουχόλορ λέγεις; 

ΧΟ. ^Λργο)Κι τ6ν ^ Ερμης παιδα γης χατέχτανε. 

ΒΑ. τΐ ούν Ιτευξεν άλλο όοσπότμφ βοί; 310 

ΧΟ. βοηλάτην μόωττα^ χινητηριον. 

ΒΑ. οίστρον χαλοΰσο^ αάτόρ οΐ Νείλου τϋέλας. 

ΧΟ. τοιγάρ μτν έχ γης ίζλασεν μαχρφ δρόμφ. 

ΒΑ. Χ€ά ταυτ ίλεξας πάντα συγχόλλως ίμοί 

ΧΟ. χάί μην Κάι^ωβον χάιά Μέμφιν Ίχετο. 316 

801• σΐ περαιλοχαί. 802. τά νείχη Δώς χάί ^ας εΙς τι 

κατέληξαν; 308. π^μ διά π^ν {δι^ σαΜρβ ΟΙίΕ^βΙ&ίη νβΐ Ογ&οζ) 

γ8¥(ψχνην &7ΓΟ Δώς μεταμόρφωσίν της Ίοΰς τ^ Βε^ προσηψεν. 
818. δ}ς {δώ '^θίΐ) αέτ^Μ ^λααε μαχρφ δρόμφ. 814. συγχόλ" 

λως: ουΙέψώαΗύς. 299. ^¥ ΗβπηΕηη: ^¥ Μ. ΡοβΙ 299 Ι&οαιι&ιη ηοΐ&γίΐ Ρβ&ηοη: 

ΟΟΓΤρΙ^&βί τβηαβ ίηΙβΓοίάϋ. 301. χάχρυητά . . τάμκαλάγματα ΗβΓ- 

ΐηίίΐιη ο1. Η68]^ο1ι. ίμπαλούγματα {ίμπαλάγματα 8&Ιιη&8ία8)* αΐ ίμπλοχαί: 
χαί χρυχτά . . παλλαγμάτω¥ Μ. 802. 8αίΙ>βηάπιιι ΥΐάβΙιιτ βασί* 

λέοηι. 808. βόθ¥ τ^ν Ο&ηΙβΓ: βού—την Μ. 304. Μτ* δοΐιαβίζ. 

805. πρίηοντα Τητηβύαβ: χρέχοντασ Μ. 806. δ^α Τΐοΐοηαβ: ^ 

Μ. χρός ταΰτ* άλοχος ΒοΙ>θΓΐ6ΐ1ιΐ8: χροαταΒτα λόχοισ Μ. Ισχυρά Διός 

Ρλαιτ: χυραδωσ Μ. 807. τόπάνϋ^ Μ (βαρβηοτ. ιη). 310. Μτκ^^ν 
ΤαπιβΙιπΒ: Ιτ«ι$ι ^ Μ. 312. αΜν Ίνάχου Ηβπη&ηη. χέΐας Τατ- 

Βθΐηιβ: χέδασ Μ, ίη πιατ^^. Λμαι ηαϊδες πι. 313. γ^ς Ο&ηΙθΓ: τ^σ Μ. 
815. χάίχί Μ. Ρθ8ΐ 316 τβηαπι Γβ^μβ βχοίάιβΒβ νίάϋ Ηβπη&ηη. βϋΡΡυΟΕδ. 213 

ΧΟ, χαί Ζευς γ* έφάτττωρ χεψΐ φιτύει γόνον, 

ΒΑ. τις οΰν δ Δΐος τζόρης εύχεται βοός; 

ΧΟ, ^Επαφος άλτβώς (ουσιών επώνυμος. 

ΧΟ, Διβυη^ μέγιστον γης χαρπουμενη. 

ΒΑ, τίν^ οΰν Ιτ* άλλον τησάε βλαστημόν λέγεις; 320 

ΧΟ. Βηλον όίποξδα^ πατέρα τοδί' έμοδ πατρός, 

ΒΑ, το πάνσοφον νυν δνομα τουτό μοι ψράαον. 

ΧΟ, Ααναός^ αδελφός ί' έστι πεντηχοντάπαις. 

ΒΑ. χαϊ τουδ* άναγε τουνομ* άφδόνφ λόγφ. 

ΧΟ, Αΐγυτιτος. είδώς ί' άμόν άρχάιον γένος 326 

πράσσοις άν ώς ΆργεΊον ίο^τήσας στόλον, 

ΒΑ, όοχείτε δή μοι τησδε χοινωνεΊν χδονός 
τάρχαΊον, άλλα πώς πατρψα δώματα 
λιπέιν ϊτλητε; τις χατέσχηψεν τύχη ι 

ΧΟ, άναξ Πελασγών^ αΐόλ^ άνδρώπων χαχά. 330 

πόνου δ^ ϊδοις άν οόδαμοΰ ταότόν πτερόν, 
έπε\ τίς ηυχει τηνδ^ άνέλπιστον φυγην 
χέλσειν ές ^Αργος χηδος εγγενές τί> πρίν^ 
ϊχδει μετατΓΓοιοϋααν εύναίων γάμων; 

ΒΑ, τΐ φί/ς ΙχνεΊσ^αι τώνδ^ άγωνίων θεών^ 336 

320. 6 ίΆριπίδης πέντε φησ\ πά2δας εΐναι Βήλου, Αΐγυτΐτον, Δοτ 
ναόν^ Φοίνιχα^ Φινέα^ ^Αγήνορα. 322. του πατρός σόυ, 336. διά 316. ψ{τ09ΐ δο&Η^βΓ: ψυτίόίΐ Μ. 317. τ(ς δ1&η1θ]Γ: τί Μ. Ρθ8ΐ 
318 νβΓβοηι Γ6(;ί8 θχοίάΐβββ ιηοηαϋ δ1&ιι1β]Γ. 310. γής πέόον ΒνοηξβΛ, 

ϋοη. αχίίμα γ^ς, 320. βλάστημον Μ. 323. άόίλφός ^ δΰΑΐί^^: 

^ άδΜλφόσ Μ. ί^τιν Μ. κ^ντηχοντάκαις Ηβ&ίΐι {τζεντηχοντόπαίς ο) : πβι^ 
τηχο^τόκαισ Μ. 324. τοδό* άνο€γ9 Ρόηοη: του όαναο(γ9 Μ. 326. 
Μώς' ό* ΤατηθΙιιιβ: ό* Μώσ ά* Μ. 326. άνστήύασ Μ, ίη πιαγ^. αμ- 

τήσασ ιη. 327. όοχ9Ϊτ9 άή ΎναΏΒΪ)ηΒ: οομΜ Μ. 329. λΛίκεΙν 

Αη^θ ΟΟΓΓ. Μ. 331. ό^ ϊόοις . . πτν/σ^ν Τΐ2Πΐ6ΐ)ΐΐ8: ό•(όοίσ . . «άτ•- 

ρον Μ. 332. έπή (οοιτ. ίη έπβή ησ Μ. 333. χέλσειν ΒοΙκ>Γ- 

1»ΙΙπ8: χέλσ9ΐ9> Μ. 334. Μχ^ι μΜταπτοιοΰσαν ΤατηβΙιαβ: Μχει μετά 

πτοά>υσαν Μ. 214 ΑΕ80ΗΥΠ 

λευχοστεφεΊς έχουσα ι/εοδρέτττους χλάδους-^ 

ΧΟ. ώς μη γένωμαι δμώις Αιγύπτου γενεί, 

ΒΑ. πότερα χατ' ίχ&ραν, ί/ τό μί] δέμις λέγεις; 

ΧΟ, τΙς ί' άν φίλους ώνοΊτο τους χεχτημένους; 

ΒΑ. σ9έι^ος μϊν οδτως μείζον αυξεται βροτοΐς. 340 

ΧΟ, χαι δυστυχούντων γ^ εύμαρης απαλλαγή, 

ΒΑ, πώς ο3ν προς δμάς ευσεβής έγώ πέλω\ 

ΧΟ, αΐτουσι μίή 'χδούς παΐίύν ΑΙγύτττου πάλιν, 

ΒΑ, βαρέα αΰ γ^ είηας^ πήλ,εμον αρααΆαι νέον, 

ΧΟ, ίιλλ^ ίι δίχη γε ξυμμιίχων ύπερστατεΊ. 846 

ΒΑ, εϊπερ γ* όπ^ ^ΡΧν^ πραγμάτων χοινωνός ^ν, 

ΧΟ, αΐδοΰ συ πρύμναν πήλεος ώδ^ ίσιεμμένην. 

ΒΑ, πέφριχα λεύσαων τάσδ' ίδρας χατασχιους, 

ΧΟ, βαρύς γε μέντοι Ζηνός Ιχεσίου χότος, 

ίίν, 1, ΧΟ, Παλαιχθονος τέχος^ χλΰ&ι μου 350 

πρόφρονι χαρδία^ Πελασγών αναξ, 
ϊδε με τάν Ιχέτιν φυγάδα περίδρυμον^ 

τι λέγεις έληλυΒέναι, 338. ξ ^'^' αθέμιτος γάμος; ωετο γάρ αό- 
τάς έχδεδόσΒαι ηδη άλλοις άνδράσιν. 339. χατ' ίχθραν δηλο' 

νότι, τις γάρ τους άνδρας δέσποτας ώνοιτο ; 346. συνέτφασσον 
δ/£?ν, εΐ άρχ^ν προψάσεως ειχον. 348. το7ς θαλλοΤς ΐχετηρίων 

κλάδων πεπληρωμένους. 336. νεοόρέκτοισ χλάδοισ αηΐβ οογγ. Μ. 338. ρ&Γ&^&ρΙιαδ ρΓ&6- 

£χ& ίη Μ. 339 — 341. ηιιΠαβ ρθΓδοηαηιιη ηοΐαβ ίη Μ. 339. 

ώνοιτο Μ. 340. μείζων αηίβ οογγ. Μ. 341. ;'* ΤαΓηβΙ)υ8: τ' 

8αρΓ& Ιίηβ&ιη ιη. 342—347. ρ&Γ&^αρΙιί ρΓ&β&χβ,θ ίη Μ. 343. 

*χόοΰς δοΐιηθίζ: \άφσ Μ. -344. άρασ^αι ΚοΙ)οηβ1Ια8: αϊρασ^ι (λο- 

Οθηΐυ" δΐιρβΓ ρα βΓΟβο) Μ. 346. χοινωνός δορΜ&ηιΐδ: χοινόσ {όσ ίη 

1ί1;αΓ&) Μ. 347. πόλευς . , έστεμμένην ΤΐΐΓηβΙ)ΐΐ8: ηόλεωσ . . έστεμ• 

μένη Μ. 3488(1. ηιι11&6 ρβΓδοη&ηιιη ηοΐαε ίη Μ. 348. πέφριχα 

ΙΙθΙ)θΓΐ6ΐΙυ8: ηέφυχα Μ. λεύσων Μ. τάσό^ εόρασ ΥίοίοτϊχΐΒ: τάσ όέόρα 
Μ. 350. τόχοσ Μ, πιυΐ. ίη τέχοσ πι. 352. με τάν δίβρίι&ηυδ: μέ- 
γαν Μ. Ιχέτην πιυΐ. ίη Ιχέτιν Μ. δϋΡΡΜΟΕδ. 215 

λυχοδίωχτον ώς 

δάμαλίν άμ πέτραις 

ήλφάτοις^ ?ν' άλχ^ 356 

πίσυ)/ος μέμυχε 

φράζουσα βοτηρι μόχθους, 
ΒΑ» ^ρζ) χλάδοισι νεηδρόποις χατάσχων 

ι^αύονβ' δμίλον τώνδ^ άγωνίων ί^εών. 

εΊη (ϊ' άνατο\^ πράγμα τουτ^ άστοξέ^ων^ 360 

μηδ' έ$ άέλπτων χάπρομηύητων πάλει 

νεϊχοζ γένηταΐ' των γαρ ού δείται πόλις. 
αηΙίΒίν. 1, ΧΟ, ίδοιτο δητ^ ανατον φυγάν 

Ιχεσια θέμις Δώς χλαρίου. 

σι) δε παρ^ όψιγόνου μά&ε γεραφρόί^ων 365 

ποτιτρόπαιοι/ αϊ- 

δομένος οδν περ 

Ιεροδόχα ύεών λή- 

ματ άπ^ ανδρός άγνοΰ. 
ΒΑ, οΰτοι χά9ησ9ε δωμάτων Ιφέστιοι 370 

355. τ^ του δρους, 357. τω εαυτής βοτηρι σημαίνουσα τοι>ς 
διωγμούς, 358. ήοώ δμιλον ^εών εστεμμένων ΐχετηρίαις. 360. 
των νυν μέν ξένων, τφώην δέ συνημμένων τω αστει, 362 (ΐΐηΐηο 

363). τ^|ν μ^ έηι βλάβν^ τιν6ς γεγονυΤαν, 364. παντάπασι χληροϋν- 
τος χαΐ χραίνοντος, 365. παρ* έμου της νεωτέρας δ γέρων, 366 δ(}. 
οό πτωχεύσεις. 368. οί Βεόϊ δέχονται τά άπ6 άνδρίίς άγνου ιερά. 
370. ού προς τι^ν έστίαν των έμων δωμάτων άντΙ του ουχ Ιδίηί προς 
έμέ ποιείστε τάς ίχεσίας, άλλα προς πάσαν τ^ν πόλιν, 

353. λυχοδίωχτον Ηθπηαηη: λΛοχόδιχτον "Ά. 354. άμπέτραισ {ετ 

ίη ΓΛ8.) Μ. 355. ήλφάτοις Γν* ΥΛίοΙίβιΐίίπιΐΒ : ήλιβάτοισα» Μ. 35684. 
μέμυχε φράζου \ σα Μ. 357 άβίβΐ Βοϋιβ. 358. ρ&Γ&^Γ&ρ1ιιΐ8 ρΓ&6- 
βχΛ ίη Μ. χλάόοισι•, 6Γ&80 ν, Μ. 359. ραύορ^^ 8οηρ8ί: νέον&' Μ. 

363. δητ^ δίνατον Ραυν: δητα τάν άνατον Μ. 366 8ς[. οοηίαηοΐοβ 

1ΐΛΐ)β1 Μ. 367. εύπορεϊς ΟΟΗααρΙ. 368. Ιεροδόχων ΒυΙΙβΓ. 

368 8<1. λημματ^ ΤΐΐΓηΘΐ)υ8. ίΟΓί. Ιροόόχων ^εών Ιαη^ματ* (Ηββγοίΐ. λαί- 
γματα* πέμματα Ιερά, άπάργματα). 370 — 447. ρΛΓΛ^ΓΛρΙιίβ νίοβδ ρβΓ- 
8οη&πιιη ηοΐ&ΐ Μ ρΓ&βΙβΓ 392, αΙ)ί ηηΐΐα ηοία. 216 ΑΕδΟΗΤυ 

"έμών, Γ0 χοινόν δ^ εϊ μιαίνεταχ πόλις^ 
ξυι^ μελέσ9ω λαός έχπονέίν άχη. 
έγώ δ* &ν οΐ χραίι^οίμ' ύπόσχεσιν πάρος^ 
άστοίς δέ πάσι τώνδε χοινώσας πέρι, 
9ίτ. 2. ΧΟ. αύ τοι πόλις, <ώ δί τό δήμων^ 376 

πρότανίς αχριτος ών, 
χρατύρεις βωμάν^ ίστίαν χ&ονύς^ 
μονοψηφοισι νεύμοίσιν βέΰεν, 
μονοσχηττυροίσι δ' έν Άρόνοις χρέος 
παν ίπιχραίνεις* άγος φυλάσσου. 380 

ΒΑ, άγος /ίέι/ είη τοις ίμοΊς παλιγχότοις^ 
ύμϋρ δ* άρήγειν οάχ εχω βλάβης άτερ' 
οόδ^ α5 τόδ* είφρον^ τάσδ* άτιμάσαι λιτάς. 
άμηχανώ δϊ χάί ψ6βος /ι' ϊχει φρένας 
δράσαί τε μη δραβαί τε χώ, τύχην έλεΐν. 386 
αηϋβίτ, 2. ΧΟ. τόν ύψό&εν σχοπόρ έπισχύπει^ 

φύλαχα πολυπόνων 
βροτών, ο? τοΊς ττέλας προσημενοι 
δίχας ο}} τυγχάνουσιν έννομου, 
μένει τοι Ζηνός Ιχταίου χότος 390 

371. εΐ δέ τό χοινόν μιαίνεται^ 3 έστιν ή ηόλις. 376. ώπ^ 

ιχΰ^υνος, 381. έχΒρόΐς, 385. χ€ά του συμφέροντος έτατυ^ 

χέίν, 386 βςς. τον ξένων χάί Ιχέσων Δία τ6ν φύλακα των ατυχούν^ 
των^ όξινες τοΤς ηέλας τφοσιζάνοντες οί μεταλαμβάνουσι της δίχης^ 
άλλ^ ϋπερορώνται, 390. τοις Βρψοις των πασχόντων συμμαχεί 

δ του Δώς χόλος. 371. ^μόν Μ, ίμων χη. 372. έχπονεΧν Ττιηΐ6ΐ)ΐΐ8: ίχπνοέιν Μ. 

373. πάρος δορίιί&ηιιβ: ηαραχροσ Μ. — άστοις . . τώνδε δο&Ιί^βΓ: άφ- 
των . . τοισόε Μ. 378. νεύμασι Μ. 379. ^ρόνοις Ρ&αν (άρό' 

νοισι Βοφί&ϋΜΒ): ^(ρόνοίσι Μ. 380. άγος ΒοΙ>θΓΐ6ΐ1ιΐ8 : άλγοσ Μ. 

385. μή όράσαι τβ ΒοΙ)θ]1;6ΐ1α8 : μηόράσητε Μ. 386. ίπίσχόπα Βθ• 

1>0Γ(6ΐ1ιΐ8: ίπίσχοπ€ί Μ. 8ϋΡΡΗ0Ε8. 217 

δυσπαραΜλχτους παθόντος οϊχτοίς: 
ΒΑ, β? τοι χρατούσί παίδες Αϊγύτιτου σέ^εν 
)^ύμψ πόλεως^ ψάαχοντες εγγύτατα γέι^ους 
εΐί^αί^ τΙς ^ν τόϊσδ^ άντιω&ψαί Μλοι\ 
δει τοΙ σε φεύγειν χατά νόμους τους οϊχο&εν^ 306 
ώς οδχ 1χουύΐ)0 χυρος οΰδϊν άμφϊ σου, 
«<Γ. 3, ΧΟ. μή π ποτ^ οΰν γει^οίμαι^ υποχείριος 
χράτεσα* άρσέ)^ων, δπαστρορ δε τοι 
μήχαφ ορίζομαι γάμου δύσφροι^ος 
φυγαί, ξυμμαχον δ* ίλόμενος δίχα\* 400 

χρί,νε σέβας το προς ϋεών. 
ΒΑ. ούχ εδχρίτον τό χριμα' μη μ αϊρου χριτην. 
είπορ δέ χα} πρίν^ ούχ άνευ δήμου τάδε 
πράξαιμ* αν, οόδέ περ χρατών^ χαί μή ποτέ 
εϊτη^ λεώς^ εϊ πού τι χαι μη τοΊον τυχοι* 406 
ίπήλυδας τιμών άπώλεσας πόΧιν. 
αηϋίίτ, 3. ΧΟ. αμφότερους δμαίμων τάδ^ έπισχοπεΊ 

Ζευς ίτερορρεττης^ νέμων εϊχότως 
άδιχα μέν χαχοίς^ δσια δ* έννόμοις, 
τί τώνδ' εξ ίσου /^επομένων μεταλ- 410 

898. τ^ δέ του γάμου μηχανών όρίουμαι τοις αστροις* άντΙ του 
μηχανησομαι φευγειν δι' όδοΰ μαχράς τον γάμον, οΐ'γάρ μαχράν 
όδόν φεύγοντες δι^ ίστρων σημαίνεσΒοί ίλεγον. 408. αύτΐ^ς έτιεξ" 
ηγησατο τί ίστιν έτερορρετής, 410. εΐ 6 Ζευς τό ϊσον φυλάτ^ 

τει^ τί απορείς συμμαχησαι τψ Δίί\ 

891. δυσπαρ<Μλχτους Βατ^θβ : ω όυσπαρύέλχτοίσ (ίη ιη&τ^. όυσπαρ- 

{^•νήτοίσ τα) Μ. 894. τίς ΥΐοΙοΗυβ : τ(σά* Μ. ^Βλει Μ. 896. ίοη. 
σ* έλεγχαν. 897. ΰκοχ^ίρίος ΚοΙ)θΓΐ6ΐ1ιΐ8: δποχέρωσ Μ. 400. 

γυγάν Ηβ&ΙΙι. 406. τόχοι Ροηοη: τυχύή Μ. ίοτί, εϊ πού τί έτε- 

ρον τόχοί^ 8ίς[ΐιίάβιη χαΐ μ^ τοϊον βχ ΐηΙβΓρΓβΙ&ιηβηΙο ΟΓΐιιιη νίάθίατ. 
406. έΐίήλυόας ΒθΙ>θΓΐ6ΐ1ιΐ8 : είπήλυόασ Μ. 407. ίοΓί. νοήμων. 408. 
ίτερορίζ^ισ &η1θ οοπ. Μ. 409. ίοιΐ ϊλλερα μέν (ο&. Ηθβ^οΐι. ϊλλ•ρα * 
ίχ^ρά^ ηόλεμαι^ άάίχά). αΧσια «Γ ^βίΐ. 218 ΑΕδΟΗΥυ 

γέϊς τό δίχαιον ερξαι^ 
ΒΑ. δεΊ τοί βαί^είας φρορτίδος σωτηρίου 
δίχην χολυμβψηρος ες βυύί>ν μολεΐν 
δεδορχός υμμα^ μηδ^ άγαν φνωμένον^ 
δπως ανατα Ταύτα πρώτα μίν πόλεί^ 415 

αύτοΊσί ί^' τ^άϊν έχτελευτησει χαλώς, 
χαι μ-ητε δηριζ ρυαίων ϊφάφεται 
μ-ητ έν ΰεών ίδραισιν ώδ^ Ιδρυμένας 
έχδόντες υμάς τύν πανώλε&ρου ύεόν 
βαρ{)\> ξύνοίχον &7]σόμεσ&^ άλάστορα, 420 

8ς οίδ^ έν Άίδου τόν ϋα)/όντ^ έλευ&εροϊ, 
μών ού δοχει δειν φροντίδας σωτηρίου; 

8ίτ, 4, ΧΟ. φρόντισαν χαΙ γενοΰ 
πανδίχως ευσεβής 

πρόξενος^ 425 

τάν φυγάδα μί) προδφς^ 
τάν ΐχαύεν έχβολάίς 
δυσί^έαις όρμέναν* 
αηΙ%8ΐτ, 4, μηδ' ϊόγ^ς μ' έξ ίδράν 

πολυ&έων ^υσιασ- 430 

&εΊσαν^ ω 

•πάν χράτος έχων χ&ονός, 
γνώβί δ' υβριν άνέρων^ 
χοίί φύλαξαι χότον. 

412. δεΤ δ^ εΙς βυ&όν μολεΐν φροντίδας βαρείας σωτηρίου^ δι" 
χην χολυμβητηρος, τούτο οέ τοΐς σπογγοτόμοις συμβαίνει , τό πόρ* 
ρω&εν σχοπεΤν χαΙ περιβλέπεσ&αι, 417. άντΙ ταυ ϊχετίδων, 420. 
σημείωσαι. 427 δη. διωγμοΤς ά&έοις, 434. τόν του Διός. 414. φνωμένον δ&ΐνίηίπδ: ωνωμένων Μ. 420. ^ησόμεσά* Υίο- 

1οπα8: ^ησόμε^' Μ. 421. δς οδό* έν 8ΐβρ1ιαηα8 {ούό' έν Υίοίοπηβ): 

ώσ υΰδϊν Μ. 422. όοχεί δειν ΤιΐΓηθΙ)α8 : δοχεΧν δει Μ. 428. 

όρμέναν Ρ&ην : όρομέναν Μ. 434. ^εών τ' άλευαι χότον Ηβίπίδοβίΐι. δϋΡΡυοΕδ. 219 »1ν. δ. μή τι τλ^ς τάν ίχέτιρ είσιδέιν 435 

άπό βρετέων βίψ 
δίχας άγομένα)/ 
Ιππηδον άμπύχωι/ 
πολυμίτω)/ πέπλων τ' 

έπιλαβάς Ιμών. 440 

αηΐύΐν. δ. ϊαϋι γάρ^ παιά τάδε χαι δόμοις^ 
δπότερ^ άν χτίστ^ς^ 
μένει «/>' έχτίνειν 
δμοίαν ϋέμιν, 

τάδε φράσαι δ'ιχαι- 445 

α Διό&εν χράττι, 

ΒΑ. χάί δη πέφρασμαΐ' δ εύρο ί' έξοχέλλεται' 
^ τόϊαιν 9/ τοΊς πυλεμον αϊρεσ&αι μέγαν 
πάσ^ εστ^ άνάγχψ χάί γεγόμφωται σχάφος 
στρέβλαισι ναυτιχάίσιν ως προσηγμένον. 450 

άνευ δϊ λύπης ούδαμου χαταστροφή. 
χα\ χρημάτων μϊν έχ δόμων πορ{^ουμένων 
άτην γεμίζων χαι μέγ^ έμπλήσας γόμου 

436 δς. ηοίρά βούλησιν της δίχης. 438. ως Ίτνηον της άμπυχος 
έλχομένην. 440. τάς έπιλήφεις των πέπλων μου, 441. λεήτει 
τύ δτι. — (440) άπο χοινου τύ μ^ τλαίης ιδεΐν. 444. δίχαιόν 

έστιν άηοδίδοναι όμοίαν δίχην 9αϊχε πα^^ τά χ' ερεξε, δίχη δ* 
ϊΒεΤα γένοιτο€ (Ηβδίοά. £γ. 217 (χ.) 447. ούτως αποβαίνει, 448. 

^ τοις ΒεοΤς, ^ τοις ΑΙγυτηιάδαις, 453. του Δώς έμπιμπλώντος 

χα} γεμίζοντας άτης τον γόμον, 

435. τλ^ς τάν Ρίΐυν : τ' άαΐσταν Μ. ίη ιη&τ^. ζτ οϊμαι μητι τλαίησ 
τάν Ιχέτιν τη. τλας 'ννβϋαυβΓ. 438. Ιηπηόόν οοΓΤ. βχ Ιππηόών Μ. 

4Ζ9:πολυμίτων ΤαΓηβΙ)υ3: πολυμήτων Μ. 442. όποτέ/οαν Μ. 443. 

μένει άρ* έχτίνείν ΑΙ)Γβ8θ1ι: μείνει όρειχτεινειν Μ. 444. άντίρροπον 

^έμιν Ηβίιηβοβίΐι. 445. δίχαια \ Μ. 447. ρ&Γ&^ΕρΙιιΐδ ρΓ&βΰχα 

ίη Μ. 448. 8οηΙ)6ηάυυι άραα^αι \ίΧ 344. 450. 8οηΙ)βη(1ιιιη νοΛΛ- 

τιχαΤσι ηροσπεπηγμένον. 452. χρημασι Μ, ίη πΐαΓ^. χρημάτων ηΐ. 

453. γεμίζων βχ δοΐιοΐ. δϋ&Ιί^βΓ: γε μείζω Μ. ΥβΓβηηι δβϋ1α(ϋ1; ΌίηάοΓί. 220 ΑΕδΟΗΥυ 

γένοα &ν άλλα χτησώυ Δώς χάρίν* 
χ(ύ γλωσσά τοξεύσασα μί] τα χαίρια^ 465 

γέ]^οιτο μύδου μύθος άν θελχτήριος^ 
άλγειρά θυμού χάρτα χινητήρια. 
δπως δ* δμαιμον αίμα μη γενησεται^ 
δεΊ χάρτα θύειν χώ πεσειν χρηστηρια 
θεόϊσι πολλοίς πολλά, πημονης άχη. 460 

^ χάρτα νείχους τούδ^ έγώ παροίχομαι* 
θέλω δ^ άιδρις μοίλλον ί) σοφός χαχών 
είναι ' γένοιτο 5' εδ παρά γνώμην έμήν. 
ΧΟ, πολλών άχουσον τέρματ^ αΙδοίων λόγων. 
ΒΑ, ^χουσα^ χάί λέγοις αν οδ με φεύξεται. 465 

ΧΟ, Ιχω στροφούς ζώνας γ€, συλλαβάς πέπλων. 
ΒΑ. τόχαν γυναιχών ταύτα συμπρεπη πέλοι, 
ΧΟ. έχ τώνδε τοίνυν^ ΐσθι, μηχανί) χαλή. 
ΒΑ. λέξον τίν' αύδί^ν τηνδε γηρύσασ^ Ισγ). ' 

ΧΟ. εΐ μη τι πιστόν τψδ^ δποστησεις στόλί^ 470 

ΒΑ. τι σοι ττεραίνει μηχανή συζωμάχων\ 
ΧΟ. νέοις πίναξιν βρέτεα χοσμησαι τάδε.' 

455. όντϊ του γλώσσης τοξευσάσης^ δ έσην είτΐούσης. 460. 

της προσδοκώμενης ττημονης άχη. 461. χα2 τούτο ποιων ίχτός 

Ισομαι τού νείχους Βεοΐς υπηρετών. 462. μάντις άποβ(ΐίην φ<ιύ• 
λος, 466. τάς στροφάς τών ζωνών. 472. χαινοίς ά\^αΒήμασι 
τά αγάλματα τών δεών κοσμήσω, λέγει δ^ δτι μετεωρήσω έμαυ^ 
τόν (^μαυτ^)ν ΡΛίβχ) τ^ άγχον^. 456. δ^λχτήριος Τατηβϋαβ: ^λχτηρίοισ Μ. 457. ββοΐαάϋ ΘβθΙ 

458. όμαίμων Μ, όμαΐμον πι. 461 ρο8ΐ 451 βααπι Ιοοαιη 1ι&1)6<;. 464. 
ηοΐΐα ρβηοπΑθ ηο(& ίη Μ. 465 — 476. ρ&τ&^τ&ρΜ ρΓ&β&χΑθ ίη Μ, 

ηίβί (^αοά 467 βς., 471 ιιο(& οιηί88&. 466. στροφούς δοαΙί^θΓ*. στρό- 

βοο^ Μ. 467. τάχ* άν Μ&Γ0ΪΒ6ΐΐ6£Γθ1. δοηϋβηάαιη γυναιξιν. 468. 

καλή ΤιιηιβΙ)ΐΐ8: παλέΙ Μ. Α&^, λέξον Μ. γηρόσασ* Μβίηβίεθ: γηρο' 

φ€ΐσ Μ. Μσηι τοΒΟΤΛ ίβοϋ ιη βχ ίστη (?). 470. δποστή<ηις ^ν^βΙΙ&ιΐθΓ: 
ύποστήσ€ΐ Μ. δϋΡΡυΟΕδ. 221 

ΒΑ. αΐνιγματώδες τουπος* άλλ* απλώς φράσον• 
ΧΟ. έχ τώρδ* δπως τόχιστ* άπάγξασϋαι ^εων. 
ΒΑ. τυχούσα μασνιχτηρα χαρδίας λόγον, 475 

ΧΟ. ζϋΡ^χαζ' ώμμάτωαα γαρ σαφέστεροι, 
* ΒΑ. ^^ Α^^ πολλαχ^ γε δυσπάλαιστα πράγματα^ 
χαχών δε πλη^ς ποταμός ως έπέρχεταΐ' 
ατής ί* δβυσσον τνέλαγος ού μάλ* εδπορον 
τόδ' έσβέβηχα^ χοόδάμοΰ λιμί^ν χαχών. 480 

ε\ μϊν γαρ δμίν μί/ τόδ* ίχπράξω χρέος, 
μίασμ* ίλεξας ούχ δπερτοξεόσιμον ' 
εΐ δ^ αί^' δμαιμοις παισιν ΑΙγόπτου σέΰεν 
στα{^ε\ς πρό τείχέων δώ. μ^ίχης ^ζο» τέλους, 
πώς οΐχΐ τώ^άλωμα γ(γνεται πιχρόν, 486 

άνδρας γυι^αίχών ε&ς^' αΐμάξαι τιέδον^ 
δμως δ^ άνάγχη Ζψός αΙδέίσ^οΛ χότον 
ίχτ^ρος' δψίστος γάρ έν βροτοίς φόβος, 
σΰ μέν, πάτερ γεραιϊ τώνδε παρθένων, 
χλάδους τε τούτους αίφ^ Ιν άγχόϋίαις λαβών 400 
βωμοδς έπ' άλλους δαιμόνων εγχωρίων 
^ές, ώς ίδωσι τησδ^ άφίξεως τέχμαρ 
πάντες ποΧααι, μηδ* άπορριφ^^ λόγος 

474. ίξψτημοί των ^εών. 475. ηχούσα λόγον καρδίας 

δηχτιχόν. — (ίη ίιη& ρ&£^ βοήρίαιη) μαχιστψα Ιόν. 477• 

δυσμεταχείρίστα. — άπό χοινου τ6 ηχούσα. 482. άνυτΐέρβλητον. 
485. τ6 τιτώμα των σωμάτων. 488. 6 τοάτου φόβος μέγας Ισ- 

τίν ίν βροτοΐς. 473. άλλ* άπΐ&ς ΑϋΓθβοΙι: άλλα κώσ Μ. 475. μα^ηχτήρα Αα^ 

ηΐπβ: μαχιστίίρα Μ. 477. ηηΐΐλ ρβηοηλο ηο1& ίη Μ. »βι^ κολ• 

λαχί γ€ Ταπΐ6ΐ)αΒ, ίοη. χοΰ τ^ μέν^ ξ ^ ού. 480. ίψβέβηκα δρ&η• 

Ιΐθίιη (έσβέβηχ€ ΤιιπΐθΙ>ιΐ8): έσέβηχα Μ. 483. όμαίμοις ΤιιτηθΙηιβ: 

όμαίμουσ Μ. 486. οδν^χ* Μ. 489. ρ&Γ&9^ρ1ιιΐ8 ρηΐ6δχ& ίη Μ. 

9θΰ "ννβΙΙ&αθΓ ((;&. Ηθ8. σου* ϊΰ<^ Βρμα). νυν Μδοΐιηιίάΐ. 493. φό- 

γος Οοηίη^^η. 222 ΑΕδΟΗΥΙ^Ι 

έμου • χατ' άρχης γαρ φιλαίτιος λεώζ. 

χαΐ γαρ τάχ^ αν τις οίχτίσας ϊδών τάδε 495 

υβριν μεν ίχβηρειεν άρσενος στόλου^ 

ΰμίν ί' άν εϊη δήμος ευμενέστερος* 

τοις ηασοσιν γαρ πάς τις εύνοιας φέρει, 

ΔΑ. πολλών τάδ^ ημΊν έστιν ηξιωμένα^ 

αΐδοων εδ /δέοντα πρόζενον λαβείν. 600 

όπάονας ίέ ψράστοράς γ' εγχωρίων 

ξυμπεμφον^ ώς &ν των πολισσούχων &εών 

βωμούς πρόναους χ(ΐι \πολισσούχων] ίδρας 

εδρωμεν^ άαψόλεια 5' ^ δι άστεος 

στείχουσί' μορφής 5' ούχ δμόστολος φύσις, 606 

Νείλος γαρ οΐίχ δμοιον Ίνόχφ γένος 

τρέφει, φύλαξαι μ-η ϋράσος τέχι^ φόβον 

χαί δή φίλον τις εχταν^ άγνοιας δπο, 

ΒΑ. στειχοιτ^ αν, άνδρες' ευ γαρ δ ξένος λέγεί' 

^γεισ&ε βωμούς άστιχούς^ ϋεών ίδρας' 610 

χάί ξυμβόλοισιν ού πολυστομεϊν χρεών 
ναυτην άγοντας τόνδ' έψέστιον &εών. 

494. τους γάρ άρχοντας έν ταΐς τοισυταις περιστάσεσιν εϊωθεν 
αΙτιάσΒαι δ λαός. 498. ώς χαΙ προς τον ευ έχοντα δ φ&όνος 

ίρπει (ώς 3χαί προς τον εχον^' δ φθόνος ϊριιει^. βχ δορίι. Αί. 157 
ΒΕνίβδ). 501. τους φράσοντας {φράσσοντας ιη). 505. ο^χ 

Ζμοιοι τοΤς έγχωρίοις έσμέν^ ώστε λαΒεΤν. 607. μή Βαρρησας 

μόνος άττελΒεΤν φοβηΒώ υπό τίνος. 510. τους χατά τάς ίδρας 

των Βεών. 511. τοΤς συντυγχάνουσιν. 495. οίχτίσας Ιόών Ηβπη&ηη: οΧχτοσ είσιόών Μ. 499. ηυΙΐΛ ρβΓ- 

δοηαβ ηοΐΑ ίη Μ. 500. εΖρ'* έοί^τα Μ, ε5 ρέοντα πι, εδρεΒέντα Ρογ- 

8θη, ίοτί. εύΒενοΰντα. πρόξενον 0»ηΙβΓ: προσ ξένον Μ. 503. πολισ- 
σούχους οογγ. ίη πολισσούχων Μ. 604. ασφάλεια ό' ^ όι' ΤυΓηβΙ)υ8: 

ο 

άσφαλείασ όέ όι* Μ. άστεωσΜ (βυρβΓδϋΓ. ιη). 509. ρ&Γ8,^Ερ1ιιΐ8 ρΓ&β- 
βχα ίη Μ, ίίβπι 613, 516. 510. άστιχους ΎητΏθϊ)\ΐΒ: άστίχτουσ Μ. 

611. ξυμβολοΰσιν ΥΛίοΙεβηίΐΓίαδ. 512. 8θπΙ)βηάιιπι νίάβίαΓ ναυστήρ*. 8ϋΡΡυθΕ8. 223 

ΧΟ. τούτφ μϊν εΐηας^ χάί τεταγμένος χίοι' 

έγώ δέ πώς δρώ] που θράσος νέμεις έμοί\ 

ΒΑ. χλάδους μίν αότοΰ λείττε^ σημεΊον πόνου, 515 

ΧΟ, χαχ δη σφε λείπω, χεφία λόγοις σέδεν. 

ΒΑ. λευρόν χατ' άλσος νυν έπιστρέφου τόδε. 

ΧΟ, χάί πώς βέβηλον άλσος &ν βύοιτό με] 

ΒΑ. οΰτοι πτερωτών άρπαγαίς <τ' έχδώσομεν, 

ΧΟ. άλλ^ εΐ δραχόντων δυσφρόνων έχ&ίοσιν; 520 

ΒΑ. εΰφημον εϊη τοΰπος εύφημουμέντ). 

ΧΟ. ούτοι τι ^αϋμα δυσφορείν φόβφ φρενός. 

ΒΑ. ά^ί δ^ άνάχτων έστϊ δειμ' έζαίσιον, 

ΧΟ. ου χαχ λέγων ευφραίνε χαί πράσσων φρένα. 

ΒΑ. ίλΧ ούτι δαρόν χρόνον ερημώσει πατήρ. 526 

εγώ δϊ λαοΙ>ς συγχαλών εγχώριους 
πιετω, τό χοινόν ώς &ν ευμενές τώώ. 
χάι σόν διδάξω πατέρα ποΊα χρη λέγειν, 
προς ταύτα μίμνε χάί Άεους εγχώριους 

• λιταΰίς παραιτού των σ^ έρως έχει τυχέιν. 530 

έγώ δε ταύτα πορσυνών έλεύσομαΐ' 
πει&ώ δ* ϊποιτο χάι τύχη πραχτηριος. 

9^τ. 1. ΧΟ. άναξ άνάχτων^ μαχάρων 
μαχάρτατε χάι τελέων 

514. άντ\ του που παραγενομένης μου τό Βράσος νέμεις \ 518. 
τί> πάσι βατόν χα! μ^ Ιερόν. 519. πτερωτών δραχόντων. 516 — 525. ηιιΐΐάβ ρβΓδοηατυιη ηοίαβ ίη Μ. 516. χ^φία Υ&ΙοΙ^βηΑ- 
τϊ\χ%'. χειρί χαϊ'Ά. 617. έπιστ/οέ^οί; ΚοΙ)θΓΐ;β11υ8: έπ^ττ/οέ^ρω Μ. 518. 

βέβηλον αν άλσοσ Μ (οοιτ. ιη), βέβηλον άν πέδον \ν6ί1. 519. άρπαγαΐς 
Τατηβϋαβ, άρπαγάΐς α" ΡοΓδοη: άρπαγεσ Μ. 523. άεϊ γυναικών ΙΑηΨΟοά. 
524 φρένα Ηβ&ϋι: φρΒνί Μ. 525. ϊοτί. όαρόν παΐό' ερημώσει. 527 
— 529 ίη ιη&τ^. βαρρίβνϋ ιη. 527. χίω Ζ&Ιί&8, ίοΓί. πατώ, 528. 

ποία οοιτβοΙΟΓ ίη ο: τοια Μ. 531. πορσυνών Ηβ&ύι: πορσύνων Μ. 224 ΑΕδΟΗΥΙ^Ι 

τελειότατοι χράτος^ δλβιε Ζευ^ 535 

πι9οο τε χ€ά γερέσ9ω 
άλευσον ανδρών δβριν εδ στυγήοαίζ* 
λίμνψ, δ^ ίμβαλε πορφοροειδεϊ 
τάν μελανόζυγ^ αταν. 
αηϋΛίτ, 1, τό προς γυναιχών έπιδών 540 

παλαίφατον άμέτερον 
γένος φιλίας προγόνου γυναιχός 
νέωοον, ευφρον^ άΐνον^ 
γενοΰ πολυμνηστορ ϊφαπταρ Ίους* 
Δίας τοι γένος είχόβίε&' είναι 545 

γάς άπό τάσδ^ ίνοιχοι, 
Ητ. 2. παλαιόν δ' εΙς ϊχνος μετέσταν 
ματέρος άν&ονόμους έπωττάς^ 
λειμώνα βουχάον^ εν&εν Υώ 
οϊστρφ έρεσαομένα 550 

φεύγει άμαρτίνοος^ 
πολλά βροτών διαμειβομένα 
φυλα^ δξχ^ δ^ άντίπορον 
γαιαν Ιν αϊσψ, διαχέ- 

537. χατοίηόντωσον αυτών π^ν Ζβριν, — άντΙ του δικαίως. 

639. τ^ν νουν έν ζ βλαβησονται, 541. πολυβόητον. 643• 

άνανέωσον τήν φήμην δτι σου έσμεν, 644. ηολλί/ν μι^ήμην Ιχων 

γενου έφάτντωρ της Ίους» 645. της δίας ΑΙγύτιτου^ της το5 

Δώς Ιερας γης. 547. εΙς '^Αργος. 648. χατανομάς. 649. 

ίνΒα ίχιλουτο ή βους χαΐ ησ9ιεν. 560. ίλαυνομένη (ΟΙ). 661. 

άντΙ του μανέΐσα. 553. Άσίαν χα} Ε&ρώπψ. 664. ^ν βΐ- 

536. π(Βοΰ δ1;&ηΐ63Γ: πεί&ου Μ. χαΧ γίνα σψ δοΐιαβίζ. 538. 

λίμνοΛ ΏχαΧ, ίη ^Ιιμναι θΐ πορφυροβιόεί βοπ. θχ — ^ Μ. 640. ίοΗ. 

τό κροστρόκαωρ <Γ {τό ηροατροκαίων γ* ΗΥθ88). 544. «ο^β^(Βυ^- 

τορ Ηθπηβοη: αολυματήστωρ Μ. — ϊψακτορ ηΐΕΤ^ Αβ^βιή: ίψάκτωρ 
Μ. 545. Δϊοίβ ΒαϋβΓ. 646. τίσό* άπό γας μέτοαοι ΤοηηίθΓ. 

552. ηόλλ* άρόρων Μβίηβΐίθ. 8ϋΡΡυ0Ε8. 225 

μνουαα πΛρον χυματίαν δρίζει. 555 

αηϋΗτ. 2. Ιάτιτει ^' *Α(ήδος δι* αίας 

μηλοβότου Φρυγίας διαμπάξ^ 
ηερψ δϊ Τεύ9ραντος αητυ Μυσων 
Αύδιά τε γυάλα 

χα} δί* δρων ΚιλΙχω)^ 560 

Πάμφύλων τε διορνυμένα 
γαν πόταμους άενάους 
χα\ βαθύπλουτον χ9ονα χάί 
τάς ΆφροδΙτας πολύπυρον άίαν, 
9(τ, 3. ΙχνεΊται δ^ είσιχνουμένου βέλει 5β5 

βουχόλου τντερύεντος 
Δίον πάμβοτον αλσος^ 
λειμώνα χιον6βοσχον^ ίντ' ϊπέρχεται 
Ί\}φώ μένος^ 

ΰδωρ το Νείλου νόοοις αθίχτον^ 570 

μαινόμενα πόνοις άτί- 
μοις οδύναις τε χεντροδοτ 

556. τ6ν Βόσπορον. 556. λείπει 6 χαί, 564. Φοινίχην 

9ν ίεράν ^Αφροδίτης ψησ\ διά βίβλον χάί λίβανον (νβΓϋα λά βίβλον 
χα} λίβανον αά βαΒυπλουτον 563 8ρ66ΐ;&Γ6 νίάβηΙτίΓ Ρ&ΐβίο). 565. 
Ιχνέίταα δέ δΤον ηάμβοτον άλσος^ του οϊστρου τφ χέντρφ α&τ^ν δια- 
τρυπώντος, 566. του μύωπος, 567. ττ^ν Αήτυτττον. 568. 

φασί γόφ λυομένης χιόνος ταφά Ίνδοΐς πληρουσΒαι αυτόν. 570. 

λέγεται γάρ 6 άί^ρ χουφότερος είναι, ίπεξηγήαατο δέ τι έστι τό 
μένος του Τυφώ^ εΙπών τό ΰδωρ του Νείλου. 556. ^' *Ασίόύς ΤιιηΐθΙ>α8: βασίόοσ Μ. 558. Μυσων Τατηβϋαβ: 

μου&ών Μ. 659. Αόόια ΤηηιβΙ>α8: λόγια Μ. τ* ^ γόαλα Ηβπη&ηη. 
660. δρω¥ θ ίη πΐΑΤ^β: όρωι^ Μ, οοιτ. ίη δρων πι {όρων Ι) θ). 661. 
τ€ ΗθΑϋι: τ« γένη Μ. 662. γαν βοτίρβί: τάν Μ. πόταμους Ι): πο* 

ταμοΰσ δ* Μ. 664. τάν Ηβπηαηη. *Αφροδίτας ΤαηΐθΙ>ιΐ8: άψροόΐτησ 

Μ. 665. έΐσ Ιχνουμένου^ ΙιΙβΓίβ ηΐϋιηίβ ου ίη Γ&8ητ& βΐ; •/• βαρβΓ χ 

&1) β&άβιη πι&ηα βοτίρίο Μ. 

Αοβοΐιγίιΐδ θ<]. ^Υβοΐςίοίη. 15 226 ΑΕ8^ΗΥI^I 

λήτισι ί^υίάς'Ήρας. 
αηϋβίτ. 3. βροτοί ί* ο? γάς τοτ* Ι^ααν Ιννομοι 

χλωρφ δείματι &υμόν 575 

πάλλοντ^ δψιν άήϋη 

βοτόν έσορώντες δυσχερϊς μιξ6μβροτον^ 
τάν μέν βοός^ 

τάν ί* αΰ γυναιχός* τέρας 9* έ9άμβουν. 
χώ τότε δη τΙς ι^ν δ «έλ 580 

ξας πολύπλαρτΓον ά9λίαν 
οίστροδόνητον 7ώ; 
βίτ, 4. Ζευς αΙωνος χρέων άπαόστου 

. — — ν^ ν^ — — 

βία δ* άττημάντψ σΗνει 

ΧΟΛ ^είαις ίπιτη/οίαίς 585 

ηαύεταί^ δαχρύων δ^ άπο- 
στάζει πένϋιμον αΙδώ, 
λαβουσα δ^ Ιρμα Δίον άψευδεΊ λάγφ 
γείναχο παΖ5' ίμεμφη^ 
αηϋβίτ, 4. δι* αΙώνος μαχρου πάνυλβο)β' 590 

Ινέ^εν πααα βο^ χ&ών • 
φυσιζοορ γένος τόδε 
Ζηνύς ϊστιν άληδώς, 

574. οΐχψορες, 576. δφιν άήθη όρώντες. 577. τερα- 

τώδες, 580. ώς έν ερωτήσει, — Βεραπεύσας, 584. λείπει 

δ χαί, 586. εννοούσα 3 πέπονΒεν, 588. τ6 βάρος. — χα• 

Βώς ή φήμη βουλεται, 592. τό γένος τής Ίους, 573. χ6ντροόαλήτισι ΕΓίύτάΙ: χεντροόίΐλήτοίσ Μ. ^υιάς Ηβαίΐι: 
ϋυΐασ Μ. 575. δείματι ΒοΙ)θΐ1θ11υ8 : όείμαχτι Μ. 577. βοτών &ηΐ6 οογτ. 
Μ. Ιη1βΓρΓ6ΐ;απιβηίο έσορώντες ςβηαίηηιη Υ00&1)α1αιιι θχραΐβιιιη θββο οβηββΐ; 
Ηθπη&ηη. 579. ό' έΜμβουν ΤιιπΐθΙ)ΐΐ8: <^έ ^αμβουν Μ. 580. τ<^β 
δίθρίι&ηαβ: τόδε Μ. «^ι; ^'^ ^• ^^• ^'' αίαίνος (ηοιηίηθ Ζβάς ίη 

ρΓΟχίιη&ιη Ιαοαη&ιη ιηοΐο) οιιιη ΒιΐΓςθβίο Ηβπη&ηη. χρεών Μ, ίη ιη&τ^. 
χραίνων ιη. 684. ίοΛ. χειρός ό\ 692. τόιί« ΡοΓβοη: τ^ <ί% Μ. 8ϋΡΡυ0Ε8. 227 

τΙς γαρ άν χατέηαυσε)^ *'^- 

ρας νόσους επίβουλους; 5Μ 

Δώς τόδ* ίργον χαϊ τό9' &ν γένος λέγων 
έξ ^Επάφου χυρήσαις, 
8ίν, δ. τίν* Άν ύεών ένδιχωτέροισιν 

χεχλοίμαν ευλόγως έπ^ Ιργοις; 
- ν ν πατί/ρ ψυτουργί^ς αύτόχεφ &ναξ 600 

γένους παλαιόφρων μέγας 
τέχτων^ τδ πάν μηχαρ ούριος Ζευς, 
αηϋίΐτ. δ. όττ' άρχας ί' ούτινος ϋοάζων 
τό μείον χρεισσόνων χρατύνει* 
ούτινος άνωθεν ί/μένου σέβει χάτω, 605 

πάρεση ί' Ιργον ώς έπος 
στευταί η των βουλιος φέρει φρψ. 

ΔΑ. ^αρσείτε^ παίδες^ εδ τά των εγχωρίων 
δήμου δέδοχται παντελή ψηφίσματα, 

ΧΟ, & χ^φ^ πρέσβυ^ φίλτατ^ ίγγέλλων έμοί 610 

ϊνισπε δ* ήμΊν ποΊ χεχυρωται τέλος^ 

596. χάί τό γένος ήμων ίξ ^Εηάφου λέγων εΊναι της αληθείας 
χυρήσεις χαΐ οί ψεΰσγ^» 600. αότός ό τκιτίιρ φ^^ουργός του γέ" 
νους^ 6 τ^ έαυτοϋ χεφϊ θεραπεΰσα^ς τί^ν Ίώ, 602. ή πάντων 

μηχανή, 603. οϊ»χ ϋπ6 τάς αρχάς δε τίνος των χρεισσόνων 

χαΒήμενος^ τό μείον ίχων. 605. ού σέβη χάτω ών αυτός. 

606. άμα τώ λόγφ ή πράξίς. 607. εϊς τό συντελέσαι. 596. τώό οοπ*. ίη τόά" ρηοΓβ Ιοοο Μ. 603. άρχος δοΐιαβίζ: άρχάσ 
Μ. — χρεισσόνων Τιιπΐ6ΐ)αΒ: χρείσσον ών Μ. 604. χρατόνων^ ημοά 

8ε1ιο1ί&8(& 1β^886 νίάβίτιτ Ρ&ΐβίο, 01>6Γ(1ίοΙ:. 605. ούτινος ΒοΙκ)Γΐ;6ΐ1ιΐ8: 
οΖτινοσ οοιτ. ίη δστινοσ Μ. ήμένου Τιιπιβϋιιβ: ήμέν ού Μ. 607. 

στευταί βεηρβί: σπεΰσαί Μ. βουλιος Αιιταΐαβ: όούλιοσ Μ. 608. 610. 
613. ρ&Γ&^αρΜ ρΓ&βύχ&β ίη Μ. 609. λαών όέόοχται Ηβίηιβοβϋι. 

610. αγγέλων ΟΟΓΓ. ίη άγγέλλων Μ. 611. ίνισπε ό^ ήμΧν ποϊ χεζό• 

ρωται ΚθΙ)θΓΐβ1Ια8: ίνόσπερ ^ιμίχν ποι χεχύρτωται Μ. 

15* 228 ΑΕ80ΗΥυ 

ίημοο χρατουσα χειρ 9' δτη] πλη^ύνεταζ, 
ΔΑ. ϊδοξεν ^ΑργεΙοίσιν ού (ίιχορρόπως^ 

άλλ* &στ^ άνηβησαΐ με γ^ιραι^ φρει^Ι' 

πανδημίψ γαρ χερσί Λεξιωι/ύμοις 615 

Ιφριξεν αϊθηρ τόνδε χραινόντων λόγον' 

^μας μετοαειν τησίε γης ελευθέρους 

χάρρυσιάστους ξύν τ' ίσυΧίφ βροτών^ 

χαΐ μητ* ίνοίχων μήτ* Ιταηλύδων τινά 

£γειρ* έάν ^έ προστώ^ το χαρτερόν^ 620 

τον μί/ βοη9ήσαντα τωνδε γαμόρων 

ατιμον είναι ζΰν φυγ^ δημηλάτφ. 

τοιάνδ* ίπει9εν ^ησιν άμψ^ ί/μων λέτων 

άναξ Πελασγών^ ίχεσίου Ζηνος χότον 

μέγαν προφωνών μήποτ* εΜπιν χρόνου 625 

πόλιν παχΰναι^ ξενιχόν άστιχύν ^' &μα 

λέγων διπλούν μίασμα πρό πόλεως φανϊν 

άμήχανον βόσχημα τπ/μονης πέλειν. 

τοίίχυτ* άχούων χεράν ^Αργείος λεώς 

612. πότερον πλείους οΐ συμμαχοϋντες ήμΤν^ ^ ολίγοι. 615. 

δεξιοΐς» 616. ηυχνάς ίσχε τάς ήρμένοίς {ήρμενας ιη) αίτφ χεΤ' 

ρας, 61 7. τ^ έξης^ ίδοξεν ήμας μετοιχεΤν, 619. πολιτών. 

620. λείπει τό τις• άι/τΐ του βίφ τιολιτών, 625. εΙς τ6ν μετέ' 

πειτα χρόνον μήπως ούξησει χότον δ Ζευς. 626. γράφεται πλα* 
τϋναι. — 3 είπεν δ,νω (360) άστοξένων^ τούτο διαλελυμένως εΐηεν 
αΙ»ξησειν (Ι εΙπεν. — αύξησεα^). 627. διπλούν χαΜ χσΐ ξένους 

δνταυς παρορώμεν χαίΐ συγγενείς δειχΒέντοίς ούχ έλεοϋμεν. 629. 

τάίς χερσίν έπέχρανεν^ πρϊν εΐηέίν τόν χήρυχα^ άράτω τάς χείρας 
8τφ ταΰτα δοχεΐ. 

612. χ€ίρ ^' ΌίηάοΓί, δπ^ι ΌοΙ)Γ&βιΐ8 , πληάόί^ίται Ηθπη&ηη : χ^φο' 
πλη^όεται Μ. 614. άνηβησαί μ» Τγτνίιίη: άν ήβήσαιμι Μ. 616. 

ο 
λόγων Μ. 618. χαρυσιάστουσ Μ. 624. Ζψός Ιχεσίου Βατ^θβ. 

625. προφωνων €&η(βΓ: ηρόφρων ών Μ. 627. π/9^ς πόλεως Ρ&ΐβγ- 

628. αμήχανου δίοηΐβγ. 8ϋΡΡΙ40Ε8. 229 

Ιχραν' ΰνε^β χλητηρος ώς είραζ τίϋε. 630 

δημηγύρους δ* ^χουσεν εόπξϋείς στροψάς 
δήμος Πελασγϋν^ Ζευς ί* ίτζέιφανεν τέλος. 

ΧΟ. δ,γε δή^ λέξωμεν έπ* ^Αργείοις 
εΰχάς άγαδάς άγαδών ηοινάς. 
Ζευς δ* έφορευοί ξένιος ξενίου 636 

στόματος τιμάς έπ* άληδείψ 
τέρμον* άμέμτΓτων προς άπαντα, 

βίτ. 1. νυν δτε χοά δεοϊ 

ΔίογενεΊς χλύοιτ^ εό- 

χταΊα γένει χεουσας' 640 

μήποτε πυρίφατον 
τάν Πελασγίαν τζύλιν 
τόν αχορον βοα^ 
χτίσαι μάχλον ^Λρη^ 

τόν άρότοις 645 

δερίζοντα βροτοΰς ίν άλλοις^ 
Οΰνεχ* φχτισαν ί/μας^ 

634. άμοφάς. 637. βεβαίως εΙς ταχντελές φέρων σίηάς. 

638. ϋτε άντΙ του εϊηοτε, 640. χεουσης ίμου εόχταΤα γένει^ 

^01 τφ γένει. 641. τίυρί άναλωΒεϊσαν (01.). 644. ηοήσαι. 

— τόν εϊς τους πολέμους χατωφερη^ 1} τόν παλίμβολον. 646. τόν 
^ν άλλοις άρότροις δερίζοντα τους βροτούς, 647. ^ Τ^λι^. 630. ίχρα^^ βνευ χλτ^ρος ΎνϋτηοϊίηΒ: ϊχίανα^ εΰχλήτοροβϋ^ 631. 
εύπίΒεΧς Βίοιηδθΐά : εύπει&είσ τβηί, ίη εΰπει&είσ Μ. εύκειά^ (ά6ΐ)θΙ)&1 βό- 
χι^^ς) Βοϋΐθ. 632. έπιχράναι ΌίηάοΓί. 633. ρ&τ&^τ&ρΐιιιβ ρηΐ6δχ& ίη Μ. 
λέξωμεν ΤιιπιβΙ>α8: λίξομεν Μ. 637.ίθΓΐ. τέρμονα νώμων προς ΛμΜμκτον, 

688 — 705. ρήοΓββ ρατίββ βϋτορίι&ηιιη β1 &ηϋ8(τ. Ιτββ ΟΓάίηββ βΐιοη ο&ηβΓβ 

οι Η 
γίάθηίατ, α116γ&8 1ο(ιΐ8 ο1ιοηΐ8. 640. εύχτεα γένει Μ. 641. πυρί' 

φατον Τιιπΐ6ΐ)ΐΐ8: πυρέφατον Μ. 642. τάνόε Πελασγίαν^ άθΐθΐο πόλιν^ 

ϊ 
Κ1&118ΘΙ1. 643. ίοτί. γάν άχαρων. 647. ώχτεισαν Μ. 230 ΑΕδΟΗΥυ 

ψηφον δ* ευφρορ* ίϋεντο* 
αΙδουνται δ* Ιχέτας ^ιός, 
ποίμναν τάρδ* άμέγαρτορ' 6δΟ 

αηϋΦίτ. 1. οίδϊ μετ' άρσένων 
φηφον Ιίει/τ' άτιμώ' 
ααντες ίριν γυναιχών^ 
Δίον ίπιδόμει^οι 

πράχτορά τε σχοπορ 655 

δυσπολέμητον^ 8ν ο5- 
τις &ν δόμος εχοι 
ίπ* ,6ρόψω^^ 
μωίΐνοντα• βαρύς ί' έφίζει. 

^Αζονται γαρ δμαίμους 660 

Ζψός ϊχτορας άγνοΰ' 
τοιγαρτοι χα&αρόισι βω- 
μόΐς &εοΰς άρέαονται, 
β(τ. 2, τοίγάρ δποσχίων ίχ 

στομάτων ποτάσ&ω 665 

φιλότιμος εύχά^ 
μήποτε λοιμός άνδρων 
τάνδε πόλιν χενώσαι' 
μηδ' έπιχωρίοις ^ - 

650. ττ^ν ημών σύστασιν. — άφ&όνητον^ διά τό ατελές ((χ1.)• 
651. των ΑΙγυτττιαδών. 655. Δώς σχοπόν^ τόν Δώς όφΒαλμόν τόν 
ηάντα σχοπουντα. 659. έφιζάνεί γάρ βαρύς χα! έρείηει (έρίτζει 

ΐη) τ6ν οΤχον, 660. τούτο συναπτέον {τω &άάϋ ΚίΓοΜιο^) »οδ^έ 
μετ άρσένων^ (651). 663. εΙς άρέσχειαν (άρέσχιαν τη) άγουβί. 655. ηράχτορ* έπίσχοπον Ρ&ΐβ^. 656. όυσπόλίμορ τόν οδης 

ΒαϋβΓ, δυσπολέμητον δ ν τΙς ΒυΓ^βδ, όυσπαλαμη {δυσπάλαμον 01)6Γάίθ]{) 
τον οΰης Μθίηβΐ^θ. 657. ί/ων "ννβίΐ. 669. Ιαίνοιτο 'ννβϋ. 

662. τοιγάρτι Μ. 664. όπόσχίών Μ. 667. λιμός 8ο1ιυθ(ζ. 668. 

τάνόε Ρα61ι86 : τώνόε Μ. χενώσαι Μ. 669. στάσις βυρρίθΐ Β&ιηΙ)θΓβ6Γ. 8ϋΡΡΟ0Ε8. 231 

ιττώμασιν αίματίααι ττέδορ γάς. 670 

"Ηβας ί* ανδος αδρεπτον 
Ιατω* μηδ^ ^Αφροϋτας 
εόνάτωρ βροτολοιγός "Α• 
ρης χέρσειεν άωτορ, 
αηίΐΛίτ. 2. χα} γεραρόισι τιρεσβυ- 675 

τοδόχοί γεμόντω)^ 
δυμελαι φλεγόντων, 
τώς πόλΐζ εΰ νέμοιτο 
Ζηνα μέγαν σεβόντων^ 

τόν ξενιον δ^ ύηέρτατον^ 680 

8ς πολιφ νόμφ αΐσαν όρ9όϊ, 
ΤΙχτεσθαι δέ φόρους γάς 
άλλους εάχόμεδ^ άεί^ 
'^Αρτεμιν δ* έχάταν γυναΐ' 
χών λόχους έφορεύειν. 685 

8ίτ. 3, μηδέ τις άνδροχμης 
λοξγός Ιπελϋέτω 
τάνδε πύλιν δαιζων^ 
αχορον άχίδαριν 

671. τό &^9ος της ζβης αυτών μ^} ίχχοττειη, 67β. ηλψ 

ροΟσΒωσαν, — χα\ δίατφεπέτωσαν τοις γέρουσίν αΐ ^ομίλαι^ ^ οΐ 
γέροντες. 679. των γερόντων σεβόντων τόν Δία τ6ν ξένων &πε/ο• 
τάτως. 681. 6 Ζευς τω αρχαΐψ νόμφ τό Τσον τηρεΤ. 682. 

βασιλείς (01.). 670. ^αςΡοΓβοη: τασΜ. 672. μ^ι αφροόίτασ^ δ ρθ8ΐβ& οάάΗο, Μ. 
677. φλίόντων, ουίαβ βχ ίηΙθΓρΓβίΕΐίοηβ ρΓ&666ά6η8 γεμό)>των ΟΓΐυιη βίΐ;, 
Ηθπηαηη. 678. τώς πόΐις ΚοΙ)θΓ(β11υ8 : τώσ πόλζισ Μ. 679. μέγαν 

ΑΙά.: μέ^^α Μ. 680. δπ€ρτάτως 6Χ δοΐιοΐ. ΗI^Α11^βη8. 681. ΒσΜ, 
πιπί. ίη ώσ τη, 682. όέ φόρους ΕτίητάΙ: δ^ έφόρουσ Μ. 683. αΙε( 
Ρααν. 685. λόχους δορίιίαηυβ : λόγουσ Μ. 688. όαΐζων ΑΙά. : δαίξω)» 
Μ. 689 — 691. άχορον άχίΰ^αριν ΡοΓδοη 6( έξοπλίζων Βϊΰούβγ 6Χ ΡΙαΙ. 

Αιη&ί;. ρ. 758 Ρ Λχαριν άχί&αριν δαχ . . . γόνον άρ τοίχε δημον Ιξοηλί- 

ζούσα: άχοροσ χί^αρισ 6( Μξω παίζων Μ. τ' ϊνδημον Ραιιιν: τβ δ^^μον Μ. 232 Α£8€ΗΤυ 

δαχρυογόνον ^Αρη β90 

βοάν τ' ΙνΛημον έξοπϋζων. 

Νούσων ^' ίσμος άπ^ άατών 
ϊζοι χρατός άτερττής. 
€Ομ€νί/ς δ* δ Αυχεως I- 

στω πάσψ, νεολαίί/ί. 095 

αιι^Μίτ. 3, χαρποτελη δε τ^η 
Ζευς έιαχραινέτω 
φέρματι γαρ παρώρφ. 
πρόνομα δί βοτά τοΊς 

πολύγονα τελέ^οι* *ξ(^ 

τΙ> πάν τ' ίχ δαιμίνων λά&οιεν, 

ΕόφήμίΗς δ' έτά βωμόίς 
μοΰσαν ϋείατ^ αοιδοί• 
αγνών τ' έχ στομάτων φερί- 
σ^ω φήμα φιλοφόρμιγξ. 705 

9ίτ, 4. φυλάσσοι τ' ατιμίας τιμάς 

τό δήμιον^ τό τττόλιν χρατύνει, 
προμα9εΰς εύχοινόμιητις άρχύ^ 

691. ΙμφυΧιον μάχην^ τίιν έτά τοΐς άηολωλόσι βοψ. 692. 

δηοθεν του κράτους των αστών. 697. τελεσφόρησαν ηοιείτω• 

698. χυημΛτι (01.)• — χατά πασαν ωραν αύξομένφ. 699. τφό 

της τΐόλεως νεμύμενα. 701. παρά δαιμόνων (01.). 703. αί φδαί, 
706. αμετακίνητοι εϊεν αΐίτοΐς αΐ τιμαί, 708. ^ γάρ άρχ)^ δπό 

τών χοινών τφονοουμένη την τε πόλιν χα} τ6 χοινόν αυξει. 692. ό^ εσμός Τιιηΐ6ΐ)α8: ό^σμόσ Μ. 693. χρατός ΗΥοβδ : χράτοα Μ. 

β 
694. ^1(ίχ<Μ>ς Λτη&ΐάαβ: λύχιοσϋί, 696. πα<τα Μ, πα^αί ιη. ν^λαίαι Μ. 

696. χαρηοτελή δΐ&ηΐβ^: χαρποτελεϊ "Μ., 699. βοτά τοΐς βοηρβί (βοτά τώς 

Τιιπΐ6ΐ)ΐΐ8): βρότατοσ Μ. 701. λάχοιεν ΌίηάοΓί. 702. χώμοις Οβθΐ. 703. 

μοΰσαν ^9(ατ* Ηβπη&ηη : μοΰσαι ^εαι τ* Μ. 70β8(ΐ(ΐ. Ιοίιιβ βΐιοπίδ 6&ηί(. 

706. άτιμίασ 6( ίη πιατς. άσφαλίασΜ. τάπίημι' άστοϊς ΒβΓ£(&, ίοιί. <Γ β9 

•α* 
τ' Μταιοί ημάς» 708. προμη^εύσ Μ, κρόμα&ίς Ηβπη&ηη. 8ϋΡΡυθΕ8. 233 

ξένοιαί γ' εΰξυμβό^ους^ 

ηρίν εξοπίΐζειν ^Αρη^ 710 

δίχας ατερ ιτημάτων διδοιεν* 
οηΗβίιτ, 4, θεοΰς ί', ο? γαν Ιχουσίν^ άε\ 
τίοιεν ίγχωρίους πατρψαΐζ 
δΰίφνηφόροίς βουί^ύι. ~^ ημάϊς, 
τό γάρ τεχόντων σέβας^ 716 

τρίτον τόδ* ίν ϋεσμίοΐζ 
Δίχας γέγραΐΓταί μεγιατοτίμου. 

ΔΑ. εόχάς μέν άΙνω τάσδε σώφρονας^ φίλαι' 
ύμεΊς Ά μ^ τρέα7)τ ίιχο&σαααί πατρΙ^ς 
άηροσδοχήτους τουσδε χαϊ νέους λόγους. 720 

Ιχεταδόχου γάρ τησδ^ άπό σχοττης δρω 
τδ τΐλοΊον* εΰσημον γάρ. οδ με λαν9άνεί 
σνολμοί τε λαίφους χώ παραρρυσεις νεώς, 
χάι πρφρα ηρύσ^εν δμμασιν βλέπουσ* δδόν^ 
οϊαχος εύ^υντηρος ύστατου νεώς 725 

άγαν χαλώς χλύουσα γλώσσαν οΐ φίλην. 
ηρέπουσι δ* άνδρες νψοι μελαγχίμοις 

709. τοις τε ξένοις δίχας εδσυμβόλους διδοΤεν ηρϊν έξοηλίζείν 
^Αρη. 715. τφωτον Βεους^ δεύτερον νόμους^ τρίτον δέ τόδε^ τό 

τους γονείς τιμαν. ίχρψ δέ εΙπεΐν χα! τους γονείς δέ σέβοιντο' 
τό γάρ τίμάν γονείς τρίτον έατί παράγγελμα δίχης. 721. της 

δεξαμενής ήμας τους ίχέτας, 723. χατά ηαράφρασιν (περίφρα' 

σιν ΥίοΙ.) τό λάίφος. — έχτάσεις (01.). 726. οΒτως δέ ^ν 

χλύουσα του οϊαχος ού φίλη εστίν, 727. ναυται (01.). 712. 8€ήΙ>6η(1ιιιη αΐεΐ, 713. ΙνχωρΙοισ πατρωίασ &ηΐ6 οογγ. Μ. 714. 
(Ιαφντιφόροις βοΐιαβίζ: ίίαφνοφόροισνί Μ. 718. ρ&τ&^αρίιαβ ρΓΟβΑχα 

ίη Μ. 719. δμχΐς όέ μ•ή τρίσητ^ Τιιπΐ6ΐ)α8: ^μΛΪύ όέ μητρ^σ ά^Ι Μ. 

721. Ιχταάόχου Μβίηβΐ^θ. 725. ίΜυντηρος Τΰπιβϋαβ: συνουτηροσ Μ. 
726. γΐ&σσαν ού φίλψ ιιιιοητιηιιβ: τώα• δν ού φίλη Μ. 727. νάιοι 

Όίηά,οτΙ 234 ΑΕδΟΗΥυ 

γυίοισι λευχών έχ πεπλωμότων ΙδεΊν^ 

χαι τάλλα πλοία πασά ϋ^* ί} ^τηχουρία 

ευπρεπτος' αύτη ί' ί^γεμων δπό χΜνα 730 

στείλασα λαιφος παγχρότως ίρέσσεται. 

άλλ* ί/σύχως χρη χάχ σεσωφρονισμενως 

προς πράγμ* δρώσας τώνδε μη άμελείν {^εών• 

έγώ ί' αρωγούς ξυρδίχους {^' ηξω λαβών. 

ϊσως γαρ άν χηρυξ τις ^ πρέσβη μύλοι^ 735 

δγειν Μλοντες βυσιων εφάπτορες. 

άλλ^ ο&δϊ)^ ίσται τώνδε' μη τρέσητέ να*. 

δμως &μεινον^ εΐ βραδύνοιμεν βογ^^ 

άλχης λαδέσ^αί τησδε μηδαμως ποτέ. 

^άρσεΐ' χρύ^ψ τοι χυρίφ τ* έν ί/μέρψ 740 

^εους άτίζων τις βροτων δώσει δίχηί^, 

*/Γ. 1, ΧΟ,πάτερ^ φοβούμαι^ νηες ως ώχυπτεροι 

ηχουσι, μηχος δ^ ούδϊν έν μέσφ χρόνου, 
περιφοβόν μ* ϊχει τάρβος ίτητύμως 
πολυδρόμου φυγάς όφελος εϊ τΐ μοι. 746 

728. ^x των λευχών πεπλωμάτων μέλανα γυΐα φαίνοντω ίχον* 
τες. 736. ενεχύρων, ένεχυράζοντες ήμας διά τίνος άρταιγης. 

738. βο}} νυν τ^ βοηΒείψ, 739. της των βωμών καταφυγής, 

740. σημείωσαι, γνώμη, 743. της ημών φυγής χα} της τούτων 

παρουσίας, 744. δσον μοι προγέγονεν ίφελος δεά της ένθάδε 

φυγής τψ δείματι νυν παροίχεται, άπιστώ γάρ εΐ τεύξομαι επι- 
κουρίας. 728. γυίοίσί Τυηΐ6ΐ)ΐΐ8: γύοισι Μ. 734. ^ήξω Μ. 735. 

Β 
Αν Βυτ^θβ: ^ Μ. τίσ ί) πρεσβήμολοί Μ. 737. μητρέσαιτέ Μ. 

740. ^άρσει ΤιΐΓηβΙ)α3: ^ρσεϊτε Μ. 741. Ησ Μ. 742—772. 

ρατ&^&ρΜ ρθΓ8θη&ηιιη νίβββ ηοΐ&ηΐ; ίη Μ, ηίδί (^ιιοά 749, 766, 763, 770, 

772 ηο1& οιηί88& ββΐ;. Ρατα^&ρΐιί ρΓαβΙβΓθα ρΓ&ββχ&β 744, 764, 758, 765. 

742. ώς 8ΐιρΓ& νβΓδίιιη 1ι&1)6( Μ. 742 — 767. οΐιοήβοηιιη (τίιηβίΓΟβ 

οοΓΤρΙι&βηβ ΓβοϋΕΓβ, ιη6ΐ1β& οΐιοηιβ ΟΛηβΓβ νίάβΙιΐΓ. 743. ^χουσιν Μ. 8ϋΡΡυθΕ8. 235 

ηαροίχομαι^ πάτερ^ δείματι. 
ΔΑ. έπεϊ τελεία ψήφος Άργείων^ τέχνα^ 

^άρσει^ μαχουνται περί σέδερ, σάφ* οίδ^ ίγώ, 
αηί%9(τ, 1. ΧΟ. έξώλές Ιστι μάργον ΑΙγ-ύτΐτου γένος 

μάχης τ* άπληστον' χαι λέγω προς είδότα, 760 

δοριηαγείς ί* ϊχοντες χυαι^ώπιδας 
νηας ίπλευσαρ ώδ* έιτιτυχει χότφ 
πολει μελαγχιμφ αυν στρατφ, 
ΔΑ. πολλοΰς δέ γ* εδρήσουσιν έν μεσημβρίας 

θάλπει βραχίον* εί χατερρινημένους, 755 

«(γ. 2, ΧΟ, μόνην δϊ μί^ πρύλεατε' λίσσομαι^ πάτερ, 
γυνί/ μονωΰεΊσ οόδέν* οόχ ίνεστ* ^Αρης. 

δουλόφρορες δί χάί δολομήτιδες 
δυσάγνοις φρεσίν^ χόραχες ωστε^ βω- 
μό»^ άλέγοντες ουδέν. 760 
ΔΑ. χαλώς άν ί/μίν ξομφέροι ταυτ\ ώ τέχνα^ 
εΐ σοΙ τε χαϊ άεοΊσιν έχ&αιροίατο, 
αιιϋ^ίΓ. 2, ΧΟ. ού μ^ τρίαινας τάσδε χάί ^εών σέβη 

δείσαντες ί/μών χε7ρ* άπόσχωνται, πάτερ. 

περίφρονες δ* άγαν άνιέρφ μένει 765 

μεμαργωμένοι χυνοί^ρασεις, &εών 

747. τελεσΒεΤσα. 755. χαλώς έν ήλίφ γεγυμνασμένους. 

758. οΐ ΑΙγιτπτιάδαι. 759. λείπει^ άρπάζουσί με. 762. εΐ 

άσεβήσαιεν εΙς τους βωμούς. 764. χεφϊ τό εντελές. 765. 

άντΙ του ϋπέρψρονες. — άσεβεΐ. 

746. όεί^ματι Μ. 748. ίγώ ΤιΐΓηβΙ)α8: ετών Μ. 749. εξώλες 

ίστι μάργον Τιιηΐ6ΐ)ΐΐ8: έξώλεσεσ τίμαργον Μ. 751. όορυπαγεΤσ Μ. 

752. νέας Μβίη^ΐιβ. έπΓΓ(;/βίΤιιηΐ6ΐ)ΐΐ3: έπεΙ τάχει Μ. 753. π(»ΙβΓδ(Αη• 
Ιβ^: 1^6 Κει Μ. μελαγχίμφ Τιιηΐ6ΐ)υ8: μελαχείμω Μ. 754. μεσημβρίας 
δβΐΐΰβΐζ: μεσημβρίαι Μ. 755. Βάλπτει Μ. βράχων ' ΤιΐΓη6ΐ)υ8: βραχεϊυν 
Μ. χατερρινωμένους ΗΥοδδ. 756. πρόλεικε ΤιιηιβΙ)α8: πρόλιπε Μ. 

758. ούλόψρονες Υ&1οΙ[6ηαηα8. όολιομήτιάες Ίη&τ^ο ΑΒΪιβψί. 759. ψρεσιν 
ΒοΙ)θΓΐ6ΐ1ιΐ8: φρεσσίν Μ. 763. στέψη ΑΝ&ΐιβΙ[. 765. φυσίφρονες 

ΒίηάοΓί ο1. Η687θ1ι. φυσίφρονες- πεφυσημένοι τάς φρένας, μάταιοι. 236 ΑΕδΟΗΥυ 

οόδέί^ επαΐοντες. 

ΔΑ. άλλ^ Ιστι φήμη τους λόχους χρεισσοος χυνών 
είναι, βύβλου δϊ χαρπός ού χρατει στάχυν. 

ΧΟ. ώς χαι ματαίων άνοαίων τε χνωδάλων 770 

Ιχοντες όργάς^ — ^τρί^ φυλάσσεσ^αι χράτος. 

ΔΑ. οΰτοί ταχεία ναυτιχου στρατού στολής 
ουδ* δρμος^ οόδί πεισμάτων σωτηρία 
ές γην ένεγχεϊν^ οόδ^ έν άγχυρουχίαις 
ϋαφσουσι ναών ποιμένες παραυτίχα^ 776 

άλλως τε χαϊ μολόντες ίλίμενον χδόνα 
ίς νύχτ^ άποστείχοντος ί/λίου' φάει 
ώδϊνα τίχτειν νΰξ χυβερνητη σοφψ^ 
οδτω γένοιτ^ άν ουδ^ άν ϊχβασις στρατού 
χαλη^ πριν ορμφ ναυν 9ρασυν9ηναί. σΰ δ^ 780 
φρύνει μίν ως ταρβουσα μη άμελειν δεών 
πράξας άρωγην. αγγελον ί' ου μέμφεται 
πόλις γέρονδ\ ί^βώντα δ^ εύγλώσσφ φρενί. 

768. τοσούτον αυτών διαφέρουσιν ώς λύχοι χυνών• 769. 

έτιεί ψοχπυροφάγοι οΐ ΑΙγυπτιοι 771. τ^ν βίαν, 772. ώηΐ (του^ 
ή^Α*ί• ^73. ουδέ (1. ούτε) ^ όρμ^Ιι ταχεία ούτε ^ Ιχβαιαις. — 

άντ\ του πίσματα {πείσματα ΚοΙ).) σωτήρια. 774. τσΤς ασφα- 

λείαις χα} χατοχαϋς τών άγχυρών. 775. χυβερνηται (01.). 780. 
ηρϊν χατα^αρρησαι τφ δρμψ τάς ναϋς. 782. έμί τόν άπαγγέλ- 

λοντα σΙίτοΤς τ^ παρουσίαν τών ΑΙρβτττιαδών. ουσ 768. χρ^ίσσων Μ, χρείσβονας 1). χρείσσονοζ λόχους Ηβπη&ηη. 772. 
ταχέΙα 1ι: ταχειαι Μ. στολή Τιιηΐ6ΐ)ΰ8: ατολ^^ι Μ. 778. πεισμάτων 

ΥίοΙοΐΊΐιβ: Ίΐισμάτων Μ. σωτηρία Ταηΐ6ΐ)ΐΐ8: σωτηρίου (ο υί νίάβ^ατ 8ΐι- 
Ρ6Γ ω ΒΰήρΙο) Μ. ηείσματ* εΰνα{σ)τήρια ΜβΓίίβΙ. 774. ο^ ίν £ο- 

1>0Γΐ6ΐ1ιΐ8: οΰό^ν Μ. 776. άλλως τε ΥίοΙοηιιβ: άλλ^ &στε Μ. 778. 
ώόεΐνα Απίβ βοιτ. Μ. τίχτειν Τιιπΐ6ΐ)α3: τίκτει Μ. 781. φρόνει Βο- 

1)0Γΐθ11ιΐ8: φρονεί Μ. Ροβί 781 Ι&οηηαπι (ίγώ όί • •) 3(Αΐ;ιιί1; 0&γ1ιιι1£^. 
783 εύγλώσσφ Βο1)θΓΐ6ΐ1ιΐ8 : εύ^λώσσω» Μ. 8ϋΡΡυ0Ε8. 237 

*ίΓ. 1. ΧΟ. Ιώ γα βουνΤτι^ ίνδιχον σέβας^ 

τί πεισόμεσδα; ποΊ φύγωμεν *Απίαζ 785 

χδορύς, χελαιρόν ει η χεΰδός εστί που; 
μέλας γενοίμαν χαπνός 
νέφεοσι γειτονώι^ Διος^ 
τό παν 9* άφαντος 

άμπετησαις 96σως 790 

χόυις άτερ9ε Ίττερύγωι^ όλοΐμαν. 
αηϋβ^, 1, αφυχτον δ' οΐχέτ* άν πέλοι χέαρ, 

χελαινύχρως δε πάλλεται μου χαρδία. 
πατρίς σχοπού δέ μ* εΐλορ' ος^ομαι φόβφ. 
ϋέλοιμι δ' δίν μοραίμου 795 

βρόχου τυχεΊρ Ιν ^ρχάι^αις^ 
πρ\ν ανδρ* άπευχτόν 

τφδε χρψφ^ν ΧΡ^^* 
πρόπαρ ^ανούαας δ* *Αίδας άνάσσοι. 
8ίτ. 2. πόΐ^εν δέ μοι γένοιτ* δν αΙΆέρος #/οονος, 800 

πρ}>ς 8ν νέφη δ* δδρηλα γίγνεται χιών^ 

784. ορεινή, — διχαία σέβεσθαι, 1} ^ν δικαίως πάντες ημωσιν, 
786. αφανές, 789 — 790. μεταβληΒείην μ^ εΙς πτηνόν , αλλ* εΙς 

δψυχόν «. 793. αντί του τεταραγμένη. ή μεταφορά από της Βα- 
λάσσης^ ζτις έν τω ταράσσεσ^αι μελαίνετοα, 794. τφοσχοτήσας 

δ πατήρ χαΐ σημάνας έτάρσξεν ήμας, 795. μόρον μοι έπάγοντος. 784. ρ&Γ&^&ρ1ΐΰ8 ρΓ&θ&χΑ ίη Μ. βοΰΐβΐ Όίηάοτί. ηάνδιχον Ρ&ΐβγ. 
788. νέφεσσι Ατη&ΐάυβ: νέφεσι Μ. γειτόνων Μ. 790. άμπετής 

^στος ώς Υί^ύ (άϊστος ώς ΟΟΗααρΙ;), ίΟΓί. άμπετής σϊάριος, 791. 

δτερ^ν Μ. όροίμαν ΏίηάοΓί. 792. χεα^ βχ χαρδία ν. 8β(ΐ. 

ΟΓΐυιη 6886 ιηοηβΐ Ρ&Ι67. ηέλοι χαχόν οΗιη 8ο1ιυ6(ζ. 793. χελαι* 

νόχρως Τβλϊψ: μελανόχρωσ Μ. 794. πατρός σχοπαΐ όί μ^ είλον 

Υίθ1;οήυ8: ηατροσχοηαι όϊ μειλον Μ. 796. όρχάναις 8θηρ8ί (Ηβδ^βΐι. 

δρχάνη' ϊνιοι χρεμάστραν , άλλοι σαργάνην): σαργάναισ Μ. 798. 

τώό* έχριμφβήν Μ. χροΧ β: χροιν Μ. 799. δ" άθΐβΐ ΒαΓβατά. 801. 
γίνεται ΑΙά.: γείνεται Μ. 238 ΑΕ8€ΗΥυ 

^ λισσάς αϋγιλιψ άπρόσ- 
δείχτος οΐόφρων χρεμάς 
γυπιάς πέτρα^ βαβί> 

ΐΓτώμα μαρτυρούσα μοι^ ^05 

πρ\ν δαιχτορος βίφ 
χαρδίας γάμου χυρησαι\ 
αηΟΗτ. 2» χυαίν δ* Ιπειϋ* ίλωρα χάπιχωρίοις 
δρνισί δεΊττνο)/ ούχ άναίνομαι πέλειν 
τό γαφ ΰανείν έλευ9εροΰ- 810 

τοα φιλαιάχτων χαχών, 
έλ&έτω μόρος προ χοΐ- 
τας γαμήλιου τυχών. 
τ/ι/' ^μφ^ αύτάς ετι πόρον 

τέμνω γάμου λυτηρα\ 815 

9ΐτ, 3, ΐυζε δ* όμφάν ουράνια^ 
μέλη λιτανά δεοΊσι χαϊ 
τέλεα δέ μοι πώς πελόμενά μοι 
λύσιμα μάχιμα δ^ επιδε^ πάτερ^ 
βίαια μή φιλεΊς δρών 820 

δμμασιν ένδίχοις, 
σεβιζου ί' Ιχέτας σέ&εν^ 

807. του γάμου δαϊχτηρος της χαρδίας μου» 810. άντΙ του 

έλευΒεροΤ, 813. τυχών: έμοΰ δηλονότι, 814. περί έμαυτης 

(01.). 815. λείπει ευρω, 816. έπεξηγησατο όμφάν, έαυ^ 

τάίς δέ παραχελεύονται, 817. λιτανευτιχά (61.). 818. χαί 

έπιτελεστιχά μοι χίΔ λύσιμα των χαχών γινόμζνα, — αντί του 
ατάραχα. 803. χρεμάς Ηβηη&ηη: χρέμασ Μ. 804. γυπίασ Μ. 808. 

χυσίν ΚοΙ)θΓ(6ΐ1ΰ8: χύ<ηιν Μ. 809. ^ρνιοιν Μ. όειπνον 1>: όείπναν 

Μ. 810 8ς[. τψ γάρ . . έλευ^εροΰμαι δοΐιυβύζ, ίοΓΐ;. τό γάρ , . έλευ- 

^εροϊ τοι, 812. έλ^έτω Ραην: έλ^έτω \ έλ^έτω Μ. μώροσ &η1θ οοιτ. 
Μ. 814. ΓοΓί. ^ τ<ν' άμφυγας -κόρον, 815. λυτηρα Ραυν: χαΐ λυ- 

τή ρια Μ. 816. Χοζε Κο1)θΓΐ6ΐΙα8: ίϋζευ Μ. 817. λιτανα Μ. 8ϋΡΡΜ0Ε8. 239 

γαιάοχε παγχρατϊς Ζευ. 
αηϋδίτ. 3. γένος γαρ ΑΙγύτΐτιοι^ δβριν 

δύσφορον άρσενογενέζ^ 826 

μετά με δράμοισι δώμενοι^ 

φυγάδα μάταισι πολυδρόοις 

βίαια διζηνται λαβεΊρ. 

σον ί' έπίπαν ζυγόν 

ταλάντου, τι δ* άνευ σέί^εν 830 

ϋνατοισι τέλειόν έστιν; 

ο ο ο α α α. 

δδε μάρπις 

νάίος 

γάϊος 836 

των πρό^ μάρτττι^ χάμνοις. 

Ιόφ 

δμ 

αδ&ι χάχχας 

823. ω πάσης γης κρατών Ζεϋ. 826. διώχοντες, 827. 

τους ζητησεσιν, 829. ϊσον ίτύ πάντων* 832. ταύτα μετά 

τίνος πάΒους άναβοωσίν^ έξ άπότττου τους ΑΙγυπτιάδας Ιδουσαι. 
833. δ έλ^ών έπΙ τό μάρφαι ^μας (61.)• 834 8ς[. 6 πρώην μέν 

έπΙ νηός^ νυν δέ έπΙ γης γεγονώς, 836. τών πρόμαρπτι χάμ- 

νοις : πρότερον Βάνοις^ & μάρτηι^ πρϊν ήμας συλλαβεΤν. 837. Ιόφ : 
έπΙ άποτηυσμου μίσημα {μίμημα ΟΰΗ&υρΙ). από δέ του άποπτύειν 
άπόφ9εγμα (έπίψΒεγμα 'ΨβϊΙ) έποίησεν. δώ δεΐ η^ν ϋστέραν δασύ- 
νείν. — τοΰτο διά μέσου. 839. χαταχάσεις (61.) {καταβάσεις Υίοί;.). 828. όιζήνται Μ. 830. τ( ό^ άνευ ΚθΙ)οη6ΐ1ιΐδ : πιόανευ Μ. 

831. ^νατοΤσι Βοΐΐΐθ: ^νατοίσ Μ. 832 — 848 δίη^οΗδ οΙιΟΓοαϋβ 

άί8(ηΙ)ΐιί1; Β&ιηΙ)6Γ£6Γ. 833. μάρπτις Τιιπΐ6ΐ)υ8. 836. τών πρό- 

μαρπτι Μ. 8378(ΐς[. ίοΓί. Ιώ έν όφάαλμοΐς χλ(μαχας ναΐας ΙόοΟσα 

νυν βοάν άμφαίνω. 240 ΑΕ80ΒΥΜ 

νυ 840 

δυϊαν βοαν άμφαινω. 

δρω τάδε φροίμια πράξαν ΐίόνων 

βιαΙων ίμών. 

βαίνε φυγφ προς άλχάν 845 

βλοσυρύφρονα χλιδψ 
δύσφορα ναι χάν γρι. 
γαι αναξ^ προτύσσου. 

ΚΗ. σοΰσ/ίε σουσ9* έπί βά- 

ριν δπως ποδών. 850 

ούχουν ούχουν 

τιλμοι τιλμοί χ(ύ στητμοί^ 

πολυαίμων φόνιος 

άποχοπά χρατός. 

σοΰσ&ε σοϋσ^* όλύμεναι όλόμεν* έπαμίδα. 855 

8ΐτ. 1, ΧΟ. ε?^' άνά πολύρυτον 
άλμηεντα πόρον 
δεσποσίψ ξΰν δβρει 
γομφοδέτψ τε δόρει διώλου. 

841. οΐίχέτι παρά του πατρ6ς άχουσασα^ άλλ^ ούτάτττης γε-- 
νομένη βοω. 845. προς π^ν των ^εών άλχήν, (846) τ^|ν 

έπΙ τ^ δόξ]^ έτΐηρμυένην άλχ^ν των θεών. ίατι δί παρά τό 3x6- 
δει γαίων€ (Ηοίη. Α 405). 848. ώ Πελασγέ, προ ήμων παρά- 

ταξοί. 850. Ιος ίχετε τάχος ποδών. 851. Ιδίως τουτο^ άντ\ 

του εΐ δ^ μη. 849 — 78. ηα11&6 ρβΓβοηαηιιη ηοΐαβ ίη Μ. 8508<ις[. ίοιί. όχνέΐν ^χνβΓμ 
τιλμόν τιλμό)^ χαί στιγμόν πολόαιμον φόνων τ' άποχοπάν χρατός. 855. 
έπ* άμαλα (ο1. Ηθδ^ο^. άμαλα* τ^)ν ναΰν χτέ.) Ηθπη&ηη. 856. €Ϊ&* 

άνά Ηβπη&ηη: εΙΜνα Μ. πολύρυτον Υί^ΙλΛη^τ: πολυρρυτον Μ. 857. 

άλμωεντα Ηθπη&ιυι. 859. γομφέτωι Μ. όόρει Ηθπηαηη: ΙίορΙ Μ. 8ϋΡΡΜ0Ε8. 241 

ΚΗ, αϊμο]/ες ώς έπάμιδα 860 

τ^συδουπιατάπιτα 
χελεύω βία με{^έσΰαί 
ΐχαρ φρενί γ' αταυ, Ιώ ?όν 
λεΐφ* ίδρανα^ χΓ ές δόρυ^ 
άτίετ^ άνά πόλιν είσεβώ)/. 865 

αηίΜίτ, 1, ΧΟ. μήποτε πάλι)/ ιδοιμ^ 

άλφεσίβοιον δδωρ, 
Ινέ^εν άεξόμενον 
ζώφυτον σχμα βροτόϊσι βάλλει, 
άγειοζ έγώ βαΰυχαιος 870 

βα&ρείας βα&ρείας 
γέρον. ΚΗ. σΰ δε ναί ναι 
βάσΐβ τάχα 
ιΗλεος άί^έλεος 

βίψ βί({. τε πολλφ φρούδα 875 

βάτεαι βα&υμιτροχαχά ηαί^ών 
όλδμεναι παλάμαις. 

860. ι^μαγμένον σε χαΒίζω, 861. άηιόντα, χατά συγχοπψ, 

863. έπίΒυμία (01.)• — τ^ν έηιΒυμίαν ϊχ(φ εΓπεν, τ^ν ατην της φρε- 
νός, 864. χατάλενπε τους βωμούς. 865. μήτΐοτε μετέχων της 
τψης έν τ^ ηόλει των ευσεβών, 867. τό ζωοποιούν τά Βρέμ- 

ματα^ ^ ίντιμον^ μεταφοριχώς, λέγει δέ <γ^) του Νείλου. 869. άρ- 
ρενογόνον γάρ τό Ζδωρ του Νείλου • ι^δΒεν Ζευς ηιών ίτεχεν ^Αρεα€, 
870. βοΒυχάΐος: ι^ μεγάλως είγενης* χάοι γάρ οι εΐίγενέίς, — έγώ 
^^ βαΒυχάιος όα^αξία ταύτης της βαΒρείας^ ώ γέρον, 872. ού δέ 

Βέλων χσΐ μ^ Βέλων ναΐ βήσι^ '^^Χ<'•ι β^'ψ πολλή χαχοπαΒών, 87384• 
λείπει πεπειραμέναι. 8628(1. χ^λευω — ^ταν νβΓβυΐ 859 8υΙ)ίιιη^1; 01)6Γάίο]£. 863. Ιώ 

\οΰ Τΐΐηΐ6ΐ)Ό8. 864. ΐόραι>ά Μ. 865. άτιέτανα Μ (βυρβηοΓ. πι). 

» 

866. ϊόοιμ* ΒυϋβΓ : εΐόοι Μ. 868. άεξόμε^βον 8ο&11$6Γ ((^' άεξόμενον 

δίβρίι&ηυβ) : όεξόμενον Μ. 876. βατέα βα^μίόων ηρόχαχα ΕηςβΓ. 877 
ιι( ίηΙθΓρΓβΙ&ιπθηΙτιπι 8υρΓ& όυσπαλάμως ν. 879 &(ΐ8οηρ1ιυη άβίβΐ ΡβίρβΓ. 

ΑοδοΗγΙιΐδ οά. \ν«€ΐς1»η* 16 242 ΑΕδΟΗΥυ 

*<Γ. 2. ΧΟ. αΐάι αίαι. 

χαί γαρ δυσπαλάμως ολοιο 

δι άλίρρυτον άλσος^ 880 

χατά Σαρ7Γηδ()]^ιον 

χοίμα πολύφαμμον άλαί^εις 

εύρείαις είν αΰραις, 
ΚΗ, ΐυζε χάί λάχαζε χάί χάλει &εούς, 

ΑΊγυτΓΤία]/ γαρ βαριν ούχ ύπερέ^ορ^. 885 

ΐυζε χάι βόα πιχρότερ* άχέων όίζύος ονομ" ^ων. 
αηΗβίτ. 2. ΧΟ. οΙοΊ οΙοΊ. 

λυμασισ ΰπρογασυλάσχοι 

περιχαμτΐτά βρυάζεις^ 

βς έρωτας 6 μέγας 890 

\ειλος υβρίζοντα σ\ άποτρέ- 

ψειεν αιστον δβριι^. 
ΚΗ. βαινειν χελεύω βάριν εΙς άμφίστρηφον 

879. τούτο 18(ψ^ εύχτιχώς. ΰλοιο ουν συν τσίς σαΐς μηχανσίς. 
880. τό πέλαγος. 881. χατά τ^ν ΣαρΊτηδονίαν αχραν. 884. 

μΔτην ληχεΤ χαΐ βοά {ληχεΤς χαΙ βοψς Ρ&ΐβ^). 886. ουχ έχψό- 

γοις. 886. χάί αυτών των άχέων {αχαιών τα) ηιχρότερα ΐυζε. 

888. εις υτάρ τών ΑΙγυτττίων τψεσβευοι. 890. 6 ΝεΤλός σε. 

893. τι)ν έξ άμψοτέρων τών μερών έλισσομένην^ δ έστιν άμφιέ- 
λισσαν. 879. <2 γάρ Ηβαϋι. Ιίλοιο δυρρίβνίδδβ νίάβΙαΓ ιη, 3βΗΙ)6η(1ιιπι σαλευου. 
880. άλίρρυτον ΚθΙ)οη6ΐ1α8 : άλλίρυτον Μ. 882. πυλύψαμμον Ειηρβηιΐδ : 
ηολυψάμαάο)^ Μ. άλαβεΐσ Μ. 883. άερίαις έν Η&Πΐιη^ (άερίαισιν ΗβΓ- 
ιη&ιιη). 884 — 920. ρατα^αρΜ ρβΓΒοηατυιη νίοβδ ηοΐαηΐ ίη Μ, ηίβί (^αοά 
887, 917, 919 ηο(& ηηΐΐα. 886. ν*ζε χαΐ βόα άβίβΐ Ηβηη&ηη. όιζύος . . 
ϊχω)^ 86ρ&Γ&(ο ΥθΓδα 1ι&1)6ΐ Μ. 887. υϊ (^αίικ^ΐβδ Μ. 888. λάμας εΧς οι €χ βεΐιοΐ. ΒίηάοΓί. υηρογαουλασχει Μ, αυ πρό γάς Ηβπηαηη, ΰλάσχων 
£η^6Γ (ίοιί. όλαχτώι»), 890. έπωπ^ σ* Έιηρβηΐΐδ, έπωπα ά* Μ&ιΐίη. 

891 8ς[. σε αποτρέψει \ ϊ)^αιστον Μ. 893. άμφίστροφυν βχ δοΐιοΐ. 

ΡοΓδοη, οΙγ. Είτιη. Οαά. ρ. 104, 42: άντίστροφον Μ. 8ϋΡΡυθΕ8. 243 

δσον τάχιστα* μηδέ ης σχολαζέτω, 

όλχη γαρ ουτοί πλόχαμον οΰδάμ* άζετοί, 895 
*ίΓ. 3. Χϋ, οϊοί^ πάτερ, βρέτεος α- 

ρος άτα. μαλδα άγει 

άραχνος ως βάδην. 

ί)\^αρ δυαρ μέλαν, 

ότοτοτοτοΊ, 900 

μα ι α^ μα Ια, ροαν 

φοβερό)/ απότρεπε^ 

ώ βά Γάς παι Ζεΰ, 
ΚΗ. ούτοι φοβούμαι δαίμονας τους έν^άδε' 

οό γάρ μ εΆρεψαν ούδ^ έγήρασαν τροφ^, 905 
αηΙίΒ^τ. 3. ΧΟ, μαιμά πέλας δίπους οφις^ 

εχιδνα ί' ως με 

τί ποτ* Ι ν 

δαχοσάχ 

ότοτοτοτοΊ. 910 

μα Ι α^ μα /α, ροαν 

φοβερόν απότρεπε^ 

(Ο βά Γάς παΊ Ζεΰ. 
ΚΗ. εΐ μη τις ές ναϋν εϊαιν αΐνέσας τάδε^ 

896. ^ των βρετέων έηιχουρία βλάτιτει με. τούτο δε φασιν^ έπεί 
^αρσοϋσαι αύταΐς (αυτοΊς ΥίοΙ.) έν τω φανερψ κατελήφθησαν. 899. 
τουτέστιν μηδέν με ουσαν. 901. ω μητερ γη. 903. ω πάτερ 

Ζεί, γης παΤ. ή αυτή γάρ '^Ρέα χάί Γη. 906. εΙς γηράς με ηγα' 
γον. 906. έν&ουσιψ. 911. ω μήτερ γη. 894. δσο)^ ΚοΙ)οηθΙ1υ3: όρορ Μ. τις ΤυπιβΙ)α8 : τι Μ. 895. οΰάάμ 
άζβται Ραα^τ: οό όαμάζεται Μ. 8968(1. βρέτεος άρος άτα θχ βοΐιοΐ. 

(βί £υ8ΐ&(1ι. 1422, 19 άπό όέ του άρω χαι άρος τό ϋφελος ηαρ^ ΑΙσχόλψ 
έν *1χέτισι ^βρότευς άρος άτα€ ί^τοι το εδ των βροτών χαϊ τό δφελος 
άτη εστίν) ΑΙ)Γβ8θ1ι: βροτιοσα ροσαται Μ. μάλα δ* Βοΐΐΐβ. 907. μαιμ^ 
ΚθΙ)θΐΐ6ΐ1η8 : μαι μαι Μ. 

16* 244 ΑΈδΟΗΥυ 

λαχις χιτώνος έργον ού χατοιχτίέΐ, 916 

*/Γ. 4. ΧΟ. Ιώ πόλεως άγοϊ πρόμοι^ δάμναμαι. 

ΚΉ. ΤΓολλοΰς άραχτας, πάιόας ΑΙγύτττου^ τάχα 
οφεσ9ε' ϋαρσεΊτ\ ούχ έρεΐτ' άναρχιαν, 
αηΗβίτ, 4, ΧΟ, διωλήμεσΙΡ • αε^πτ', αναί, πάσχομεν, 

ΚΗ, ίλξειν ίοιχ' υμάς άποσπάσας χόμης^ 920 

έπεί ούχ άχουετ όξύ των έμών λόγων. 

ΒΑ. οΰτος^ τί ποιείς; έχ ποίου φρονήματος 
ανδρών Πελασγών τήνδ' ατιμάζεις χί^όνα] 
άλλ* ή γυναιχών ές πόλιν δοχεϊς μολεϊν; 
χαφβανος ών ί' 'Έλλησιν έγχλίεις άγαν 925 

χαϊ πόλλ^ άμαρτών οόδϊν ώρ&ωαας ψρενΐ, 
ΚΗ, τί δ* ήμπλάχηται τώνδ' ίμόι δίχης άτερ; 
ΒΑ. ζένος μϊν είναι πρώτον ούχ επίστασαι. 
ΚΗ. πώς ί' ^^χί^ τάπολωλόΐ^* εΰρίσχων έγώ\ 
ΒΑ. ποίοισιν εΙπών προξένοις έγχωρίοις; 930 

ΚΗ. '^ρμγ^ μεγίστφ προξένφ μαστηρίψ, 
ΒΑ. 9εόϊσιν εΙπών τοί^ς ύεούς ουδέν (τεβι^. 
ΚΗ. τους άμψ\ ΝεΊλον δαίμονας σεβίζομαι. 
ΒΑ. οϊ δ" έν&άδ' ουδέν, ως έγώ σέ&εν χλύω. 
ΚΗ. άγοιμ' αν, ει τις τάσδε μί) ^ξαιρήσεται, 935 

ΒΑ. χλάοις άν, εΐ ψαύσειας^ ού μάλ^ ές μαχράν. 

915. τ^ν έργασίαν του χιτώνος. 926. εΙς όρ^ήν ^λ&ες. 916. πρόμοί δΐ&ηΐβ^ : ηρόμνοι Μ. 917 3ς[. βί 920 8(ΐ. ρβπηυϊΑΐ Ηβαΐΐι. 
918. ^αρσζΧτ^ ούχ έρείτ* άι^αρχίαί^ Β,οϊίΟΤίβΙΙηΒ: ^άρσει του χερει ταναρ• 
/{'αν Μ. 919. όίωλόμεσ^' άΒλιη\ άναξ ΚθΙ)θΓ^6ΐ1υ8 : όιωΧόμεσ^ έπτα- 
ναξ Μ. 920. ίηισπάσας ΡΪ6Γ80ΐι. 921. οΰχ άχούετ^ όξύ ΡοΓδΟη {ούχ 
άχουεις όξΰ δοΐιαβίζ): ού χαχοΰ ΙξυΜ. 922 — 941. ρ&τ&^τ&ρΐιί ρβΓδΟ- 
λΑταιη νίοββ ηοΐ&ηί ίη Μ. 925. έ^ν ό* Ροηοη: ά' ών Μ. 926. ώρ- 
ύωσας φρενί ΚθΙ)ΟΓΐ6ΐ1υ8 : ώρ^ωοα φρενεί Μ. 929. τάμ ' όλωλό^^ 

εδρίσχωΐβ άγω ΡθΓ8θη. 930. προξένοις ΥίοΙοήιιβ: ηροσξένοισ Μ. 

οι 
934. χλύω ΒοΙ)θΓΐ6ΐ1ιΐ8 : χάτω Μ. 936. χλάεισ^Α, (βηρβΓβΟΓ. ιη), χλαίοις 

ΒοΙ)θ]1;θ11υ3. ού ίάβιη: ούόέ Μ. 8ϋΡΡΜ0Ε8. 245 

ΚΗ. ηχούσα τοΰπος οό^αμώς φΜξει^ον, 
ΒΑ, ού γαρ ξεί^ουμαι τους &εών συλήτορας. 
ΚΗ, λέγοιμ^ ίν Ιλ9ώ\* παισίν ΑΙγύτιτου τάδε. 
ΒΑ. &βουχϋλητο)^ τουτ* ίμφ φρονήματι. 940 

ΚΗ, άλλ^ ώς 3ι/ εϊδώς Ιννέπω σαφέστερον — 
χαί γόψ ηρέπει χηρυχ^ απαγγέλλει)^ τορώς 
ίχαστα — πώς φώ; προς τίνος τ' άφαφε&εϊς 
ηχειυ γυι^αιχών αύτανέψιον στ6λον\ 
ούτοι διχάζει ταύτα μαρτύρων 5πο 946 

^Αρης' το νειχος ί' ούχ έι/ αργύρου λαβ^ 
ελυσεν^ άλλα πολλά γίγνεται πάρος 
πεσψιατ^ ανδρών χάπολαχτισμοί βίου. 
ΒΑ. τί σοι λέγειν χρή τουνομ^\ έν χρόνφ μα9ών 

εΧαγι αύ τ"* αύτος χοΐ ξυνέμποροι σέ9εν, 950 

ταύτας δ* ίχούαας μϊν χατ* ευνοιαν φρενών 

αγοις αι/, εΐπερ εόσεβ^ς πί9οι λόγος. 

τοιάδε δημήπραχτος Ιχ πόλεως μία 

φ^ίφος χέχρανται^ μτ/ποτ^ έχδοΰναι βίψ 

στόλον γυναιχών τώνδ^ ίφήλωται τορώς 966 

γόμφος διαμπάξ^ ώς μένειν άραρύτως• 

ταυτ' ου πίναξίν έστιν εγγεγραμμένα 

ούδ^ έν τττυχαΐς βίβλων χατεβφραγισμένα^ 

945. οΐβ δεήσει μαρτύρων ήμίν 6 γάρ "Άρης χρίζει τό νεΤχος. 
ο&δέ γάρ αργυρον ηαρ ' υμΜν λαμβάνοντες είρηνεύσαιμεν δν. 967. 
ούχ εγγράφως ταύτα εϊπον, άλλα ζώσ}^ φων^. 939. Χέγοψ* Ηβαϋι: λέγοισ Μ. 942. άπαγγέλειν Μ. 944. ^χοιν 
Μ, 9}χ€ζν τα, ηί νΐάβίατ. Ιη(6Γ 944 βΐ; 945 Ι&βιιηαιη 8ί&ίτιί1 ^βϋ. 947. 
γίνεται Μ. 948. βίων Ρΐαΐ;. ΜοΓ. ρ. 617 Ρ β1 937 Ρ. 949. ηηΙΐΛ 

ρ6Γ8οη&β ηοία ίη Μ. 950. εϊσει συ τ' αυτός χοΐ Βοΐΐιβ : είσύηταιηοσ 

χοιϊΜ, ίηιη&τ$^. ίσως γ' αυτός χ ' οΐ ξυνέμ{ποροή τα. 952. λόγος Ύητ- 
η6ΐ)τΐ8: λόγοισ Μ. Ρθ8ΐ; 952 ΐαεηη&ιη βίαίιιιίΐ; Η&ιίαη^. 966. τωνά* 
ίψηλωται τορως ΤαΓηβΙ)α8: τωνδζ φιλωταΐ τορω Μ. 246 Α£3€ΗΤΙΙ 

σαφ^ 5' άχοόεις έξ ελευθερόστομου 

γλώσσης, χομίζου ί' ως τάχιστ Ιζ όμμάτιον. 9β0 

ΚΗ. Ιοιγμεν τ^δη πόλεμο)/ άρείσΐ^αι νέον. 
εϊη ίέ νίχη χαΐ χράτη τοΙς αρσεσιν. 

ΒΑ. άλλ* αρσενάς τοι τησδε γης οΐχητορας 
εύρησετ' ού πίνοντας έχ χριΗών μέΰυ. 
δμεις δί πασαι σΰν φίλαις όπάοσιν 9^ 

ϋράσος λαφουσοΛ στείχετ^ εόερχη πόλιν 
πύργων βαΆείγ, μηχα^Τ/ χεχλτ^μένην. 
χοϋ δώματ^ έσή πολλά μϊν τα δημια, 
δε^ωμάτ€ομ€α ί' ούδ^ έγώ σμιχρςί χ^ρί' 
Ινί^' δμίν ίστΐ)/ ευτυχούς ναίειν δόμους 970 

πολλών μετ' άλλων ' εΐ δε τις μείζων χάρις^ 
πάρεστιν οίχειν χαι μονορρύ&//ύυς δόμους, 
τούτων τά λφστα χάϊ τά έ^υμηδέσταζα, 
πάρεστι^ λωτίαασ&ε. προστάτης ί' έγώ 
αστοί τε πάντες^ ώνπερ ηδε χραίνεται 975 

ψήφος, τί τώνδε χυρκοτέρους μένεις; 

ΧΟ, άλλ^ άντ άγα&ών άγαδοΊσι βηύοις^ 
διε Πελασγών, 
πέμψον δε πρόφρων δευρ^ ί/μέτερον 

964. τφ6 γάρ της ευρέσεως του οϊ^ου τούτο έξευρον ΑΙγύπ- 
τιοί. λέγεται δϊ με^ύσχειν (1. με^υ χρίΒινον), 972 (ίιηιηο 971). 
ώς πολλών ξένων έχεϊ οίχούντων. 976. έμοϋ χαΙ των αστών, 

978. &ς ^δια γυναιχών€ (Ηοιη. σ 208). 961. ιιό11& ρβΓβοηαβ ιιο(& ίη Μ. εοιγμε)^ ΟοΙ)6ΐ: ϊσάι μέρ τάό* Μ. 
άρίΐσ&αί ΟοΙ)6ΐ; {αϊρεσ&αί ΡθΓ8θη): έρισ^ε οοιτ. ίη ίρεισάε Μ. 962. 

χράτος ΑΝ&ΌΟ^ βί \νβί1. 963. ηηΐΐα ρβΓδοηαβ ηοίΕ ίη Μ. 965. 

ϊ 
φίλαις δοΐΐΰβύζ: φίΚοισ Μ. 967. χεχλημένψ Μ. 969. όεόωμάτΟ' 

μαι Μ, ΟΟΓΓ. ίη ^ωμαι πιΐ. 970. Ινι^' ύμιν ΚϊγοΙιΙιο^: εύβυμεί)^ Μ. 

ευτυχούς ΡοΓδΟη: έντυχούση Μ. δόμους ΤιΐΓηβΙ)ΐΐ8: άόμοισ Μ. 972. 

μονορό^μουσ Μ. 974. λωτίσαω^ε ΟαηΙβΓ: λωτίσασάαί Μ. 977. 

ρ&τα^αρίιυβ ρΓ&β&χα ίη Μ. άγα^οΐσι ΡοΓβοη: άγα&οϊσ Μ. 8ϋΡΡΜ0Ε8. 247 

πατίρ* ε&9αρση Δαναό)* ^ πρόνοον 980 

χαι βούλαρχον, του γάρ πρότερα 

μ^τις^ βπου χρή δώματα ναίειυ 

χάί τόπος εΰφρων. πας τις έπειπεΊ)* 

ψόγοι* (ΙλλοΙ^ρόοις 

ευτυχος' είη δϊ τα λφστα. 985 

συν τ' ευχλεία χαι άμηνίτφ 

βάξεί λαών έν χώρψ 

τάσσεσ^ε^ φίλαι δμωίδες^ οζτως 

ώς έφ^ έχάσττ] διεχλήρωσεν 

Δαναός &εραπο]/τίδα φερνην. 990 

ΔΑ. ω παίδες^ *ΑργεΙοισίΡ εΰχεσΗαι χρεών 
θύειν τε λείβειν ί^\ ώς βεοϊς ^Ολυμπίοις^ 
σπονδάς^ ίπεϊ σωτήρες ού διχορρόπως. 
χαΐ μου τα μεν πραχβέντα πρ^ς τους εγγενείς 
φίλους πιχρώς ηχούσαν αυτανεψίοις' 995 

ίμοί δ' οπαδούς τούσδε χαι δορυσσόους 
ίταξοα*^ ώς εχοιμι τίηιον γέρας^ 
χα} μητ^ άέλτττως δοριχανεΤ μόρψ Ικανών 
λά^οιμι^ χώρηί δ' αχ&ος όείζων πέλοι. 
τοιώνδε τυγχάνοντας εύπρυμνη φρενός ΙΟΟΟ 

χάριν οεβεσ^αι τιμιωτέραν έμου. 
χαχ ταύτα μϊν γράφεστε προς γεγραμμενοις 

980. τΙ>ν πρόνοιαν ήμων ποιούμενον, 983. έπεί πας άνΒρω^ 

πός έστιν ΐτοιμος εΙς το φέγειν τους ξένους. 980. πάτερ Μ. 985. εδτυχος δραηΐιβίπι: εδτυχτοσ οοπ*. βχ β3 τυχτοσ 
Μ. 991. ρ&Γ&^&ρ1ιιΐ8 ρΓαββχα ίη Μ. 994. έ^εί^εϊς Ηβαΐΐι: έχτενεισ Μ. 

'ωσ' 
995. φίλους Ι): φίλου Μ. αΰτανεψίοις $ο&Ιί^6Γ: άτανεψίουσ Μ. 996. έμοϊ 

ό^ 8ΐΑηΐ67: ίμοΰσ^ ο ίη <)' ιηαΐαίο, Μ. 998. όορνιανεΧ μόρψ Ροηοη: 

όόρυχ^ άνημέρωί Μ. Ρθ8ΐ; 999 1&€ΐιιι&ιη (μήτ* • •) οϋιη 8ί&(υ6ΐ)&1 

ΡλΙθ^. 1002. ταΰύ* &μ^ έγγράψασ^ε Ηβπη&ηη. ηρός γεγραμμέ)^οις 

ΚθΙ)θΓΐβ11υ8: προσγεγραμμένουσ Μ. 1 248 ΑΕ8^ΗΥI^I 

τίολλυΊσιν άλλοις σωφρονίσμασιι^ πατρός^ 

άγνώϋ^ δμιλον ώς έλέγχεσί^αι χρόνψ. 

πάς ί' έν μετοίχφ γλώσσα)^ εΰτυχορ φέρει 1005 

χαχήν^ τό γ' είπεϊν ευπετϊς μύσαγμά πως, 

δμάς ί' επαινώ μη χαταισχύνειν έμέ^ 

&ραν έχουσας τηνδ* έπίστρετιτον βροτοΊς, 

τέρειν^ όπώρα ί' εύφύλαχτος ουδαμώς^ 

ϋηρες δϊ χηραίνουσι χώ βροτοί, τι μψ\ ιοίΟ 

χ(ύ χνώδαλα πτερουντα χαϊ πεδοστιβη. 

χαρπώματα στάζοντα χηρύσσει Κύπρις 

χαλωρα χωλύουσαυ ύωσμένειν έρώ 

χάί παφ^ενων χλιδαισιν εύμόρφοις επι 

πάς τις παρελ/^ών όμματος Ι^ελχτηρων 1015 

τόξευμ^ Ιπεμψεν^ Ιμέρου νιχώμενος. 

προς ταύτα μη πά&ωμεν ων πολύς πόνος^ 

πολύς δέ πόντος εΐνεχ* ήρόδη δορί^ 

μηδ^ αίσχος ί/μίν, ί/δονην ί' ϊχύροΊς έμοίς 

πράξωμεν, υίχησις δϊ χαί διπλή πάρα^ 1020 

την μϊν Πελασγός^ την δε χαι πόλις διδοι, 

οΐχέιν λάτρων άτερ&εν εύπετη τάδε, 

μόνον φύλαξαι τάσδ' έπιστολάς πατρός^ 

τ^ σωφρονεΊν τιμωσα του βίου πλέον. 

1003. σωφρονεΤτε^ Ζπως 6 των ΑΙγυιττιαδών Ζμιλος χαταγνωσ^ 
0είη υπό των 'Αργείων χ€ά μη ήμεΐς. 1006. τό εΙτζεΤν μυσαρόν τι 
χατά των ξένων εΐ^χερώς (ευχερές ΥίοΙ.) έστιν, — γνώμη, 1008. 
τ^ν επιστροφής δεομένην* ^ τ^)ν έπιστρέφουσαν εΙς έ^^αν. 1010. 

πάντα έπώυμίψ, δουλεύουσι. 1017. μη ϋποπέσητε άνδράσιν, 

Ρθ8ΐ; 1003 Ιαοαη&ιη βϊΑίιαϋ ^βΠ. 1004. ομάοσ Μ. 1006. ^ΰτυχον 
δρωώθίιη: εδτυχον Μ. 1010 - 1013 δβοΐυάίΐ ΌίηάοΓί. 1010. &βοί αψε 
χηραί)Όυσί Μ&τϋη (ι9εο/ Ι&οοΙ)). τιμτ/ν Μ. 1011. πεόοστιβή ΚοΙ)θΓ- 

60/ 

Ιβΐΐαβ : παιόούτφή Μ. 1013. &ωσμέί^ηί^ Μ. {οΗ. άωρα χωλύουσα πρου- 
σελειρ ϊρον, 1018. οΰνβχ' -ί^ρόΰ^η Ηθ&ΐΐι: οΊ^ν ίχληρώϋη Μ. 1020. 

οϊκησις ΒοΙ)θΐ1;6ΐ1υ8 : οΐχήσεισ Μ. 1022. λάτρω)^ Ηβπηαηη: λατρ&ν Μ. 
1023. φυλάξαι Μ. 8ϋΡΡΜ0Ε8. 249 

ΧΟ* ταλλ^ έΰτοχοίμεν προς ΰεών ^Ολυμπίων* 1025 

Ιμης ί' ύπώρας είνεχ' ε3 βάρσει, πάτερ, 
εΐ γάρ τι μη ϋεοΊς βεβούλευται νέον, 
ίχνος το πρόσΙ^εν οά διαστρέψω φρει^ός, 

Ητ. ΧΟ. Ινε μάν άστυάναχτας 

μάχαρας ί^εοΰς γανάεντες πολιούχους ιο3θ 

τε χαι ο? χευμ^ ^Ερασίνου 
περιναιετε παλαιόν. 
δποδέξασ^ε δ^ όπαδοι 
μέλος* οίνος δέ πόλιν τηνδε Πελασγών 
έχέτω^ μηδ^ ϊτι Νείλου 1036 

προχηας σέβωμεν Βμνοις' 
οηϋΜίτ. ποταμούς δ' ο? διά χώρας 

ί^ελεμόν πώμα χέουσιν πολύτεχνοι, 

λιπαρί/ίς χεύμασι γαίας 

τάδε μειλίσσοντες ούδας. 1040 

έπίόοι δ* ^Αρτεμις αγνά 

στόλον οίχτιζομένα, μηδ' υπ^ άνάγχας 

γάμος Ιλϋοι ΚυΆερείας* 

στόγειον πέλοι τόό* άί^λον, 

Ην. Κύπριδος δ^ οδχ αμελεί &εσμ^ς δδ' εΰφρων. 1045 

1088. πολυτεχνίας τφόξενοι. 1045. 6 του υμετέρου {^μετέ" 

ρου ΥίοΙ.) ΰμνου νόμος. 

1025. ηοΐΑ Μο οιηί88&, ρ&Γ&|ρ*&ρ1ιιΐ8 ρΓΟχίιηο νβΓβαί ρπιβ&ΖΑ ίη Μ. 
1026. οδν»χ' Μ. 1027. ^^€οϊς γάρ «Γ τ< μη Ψ^ϋ. 1029. ρ&τ&- 

βτ&ρ]ΐΰ8 ρΓ&β&ΧΑ ίη Μ. 1030. μάχαρας 8ΐ&ηΐ6}τ : μαχρασ Μ. άγαλουν» 
τβς Ρ&167. 1032. περιναίουσιν Μ&τοΙ^δοΙιββΓβΙ {περιναίουσι Ηβ&ϋι). 

1033. δποόέξασ^Β ό' Ηβ&ΐΐι: δποόέζασ&* Μ. 1034. μέλος I^β^&ηά: 

μένοσ Μ. αΓνος ΒοΙ)θΓΐ6ΐ1η8 : αΐνόσ Μ. 1036. προχοάς ΒοϋΟΓίβΙΙηβ: 

πρόσ χοάσ Ά 1040. μαλισσοντες Ρ&αν: μελίσσοντεσ "Ά. 1043. 

τέλος 'νν^βΠ. ϊλ^οί ο: ϊλ^^ει Μ. 1044. στυγερών Ηβπη&ηη, ίοΛ. 

ϋτυγίω)^. 1045 — 1062 οηοΟΗβ Ιη&αϋ Είτο1ι1ιο£Γ. 1045. Κότΐρ^' 

ϋος ί' ΡΛαν. χύηριόοσ Μ. 250 ΑΕ80ΗΥΜ 

ίίύναται γάρ Δώς αγχιστα συν 'Ήρηί • 
τίεται ί' αίολόμ-ητις 
&εος εργοις έπί σεμι^οίς, 
μετάχοινοι δϊ φίληί μχίχρ\ ηάρειαο^ 
ΠήΙ^ος φ τ' οΐόίν άπαρνον τελέσει Μλ- 1060 

χτορι Πεώόι, όέόοταί ί' ^Αρ' 
μοι^ία μοίρ' ^Αφροδίτας 
ψεδυραί τρίβοι τ* ερώτων, 
αηΐ%»1ν, φυγάδεσσιν ό' έπιτη^οίας χαχά τ' άλγη 

πολέμους ?>' αίματόεντας προφοβουμαι. 1055 

τι ποτ* εΰπλοιαν έπραξαν 

ταχυπόμποιαι διωγμο'ις\ 

δ τι τοι μόρσιμήν έ<τΓ«ι/, το γένοιτ* αν. 

Δώς ου παρβατός έστιν μεγάλα φρην 

άπέρατος' μετά πολλών 1060 

δε γάμων άδε τελευτά 

προτεράν πέλοι γυναιχών. 

8ίτ, ί> μέγας Ζευς άπαλέξαι 
γάμον ΑΙγυπτογενη μοι, 

η μεν Άν βέλτατον είψ 1065 

ου δε Μλγοις άν άΆελχτον, 

1049. κοινωνοί, 1052. ή αρμονία μετέχει της ^Αφροδίτης, 

φευδης δέ^ δτι πολλά φευδονται οΐ έρώντες, 1055. δέδοιχα^ 

8τι εύπλοίας Ιτυχον^ μ^ χαί το του γάμου τύχωσιν, 1060. μετά 
άλλων πολλών γάμων γυναιχών χαί ούτος τελεσ^ησεται» 

1049. <ίέ φα<^ ΒοΛβ: ί' αϊ φίΧαι Μ. 1050. ^ τ' ^βΙΐΛαβΓ: τ' 

Μ. 1050 8^. ^έλχτορι Βοίΐιβ: ^εαχτορι Μ. πει^οΐ ο: πν^οϊ Μ. 

1053. ψεόυραΐ δο&Η^βΓ: ψεόυρα Μ. 1054. φυγάδεσσιν Βατ^ββ: φυ- 

γάόεσ Μ. έπιπι^οίας Τιιπιβΐ3α3: έηιπνοίαι Μ. 1059. παρβατός Αβί^βν: 
ηαραβάτασ Μ. 1062. προτεράν ΒοΛβ: προτέραν Μ. 1063 — 

1072. Ο&ηαίάββ βΐ εϋΐοίΐΐαβ &1<;6πι8.γ6 βίαΐαίΐ 6 Ο \ν δοΙιιιβίάβΓ (εοΐΐο^υί 
νίάβηΐυτ άυοββ άηοπιιη οΙιΟΓΟπιιη). 1066. ^γρ. ^έλγοις άν ά^λχταν 

ςηοά ηοη ρΐαοείι δίβρίι&ηυβ: ^έίγεισ άνάύ^ελχτον Μ. 8ϋΡΡΜ0Ε8. 251 

Σ6 δέ γ^ οΰχ οΐσ9α τό μέλλοι^. 
αηΗ9ΐΓ, Τι δϊ μέλλω φρέ)*α Δία)^ 
χα9οράν^ δψιν άβυσσον; 
Μέτρων νυν έπος ευχου* 1070 

τίνα χοίψήν με δώάσχεις\ 
Τά {^εών μηδέν άγάζειν. 

»ίν, Ζείίς ίναξ άποστεροΐ- 
η γάμον δυσάνορα 

δάιον^ δοπερ Ίώ 1076 

ττημονάς ίλύαατ' εΰ 
χεψί παιωνίηί χατααχε9ών^ 
εόμενεΊ βΐη. χτίσας, 
αηί%»Ιτ. χ(ά χράτος νέμοι γυναι- 

ξίν τό βέλτερον χαχοΰ ΙΟβΟ 

χ(ύ τό δίμοφον αΐνώ^ 

χοΙλ δίχηί δίχας ίπε- 

σβαι^ ξΰν ευχάίς έμαίς λυτηρίοις 

μηχαναις 9εοΰ πάρα, 

1072. λίαν έξετάζειν. 1081. ήδέως ίχω τό δίμοφον των 

χαχών συν ένΐ άγαΒψ^ 8 έστι τ^ απαλλαγή του γάμου, Πίνδαφος 
(Ρ^ϋι. ΠΙ 145)• ιδν ηαρ^ έσΒλόν σόνδυο δαίονται πηματα βροτοίς 
άΒάνατοΐ€, 1073 8ς[ς[. Ο&η&ίάββ βΐ οηοΰΐαβ οοηίΰηοΐ&β ο&ηβΓβ οβηβθί Βοβοΐώ. 
1078. Ζβός ΚοΙ)θΓίβ11ιΐ8: Οβδ Μ. 1074. γάμον ο: γάμου Μ. 1077. 

παιώνιαι χατασχέάων Μ. 1078. ίοιΐ βία ύητών. 1081. χαΐ τό Βο- 

1)0Γί6ΐ1ιΐ8: χα/ τ€ Μ. 1082. ό(χψ Ηβ&ΐΐι: όίχα Μ. ίπεσ&αι \ Μ. δυΐ)- 
οήρίαιη ίη Μ: τέλοσ όεόωχώσ χριοτϊ σοΙ χάριν φέρω. ΑΙ2ΧΥΛ0Υ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. ^Αγαμέμνονος ύπόί^εσις. 

Αγαμέμνων εΙς ^Ιλίον άπιών τ^ Κλυταφήστρψ^ εΐ ηορ^ησοι τό 
^ίλιον^ (ίτπέσχετο αάάϋ ί) της σΐη^ς ήμεροίς αημαίνειν διά του τιυρ- 
σου. οΒεν σχοπόν έχά^ισεν έπΙ μισΒψ Κλυτσαμηστρα^ Ίνα τηροίη 
τον ηυρσόν. χαΐ 6 μέν Ιδών άπηγγειλεν, αόπ} δε των ηρεσβυτών 
δχλον μεταηέμπεται^ περί του ηυρσου έρουσα* έξ ων χα} 6 χορός 
συνίσταται - οιτ/νες άχούσαντες παιανίζουσιν, μετ' οΙ> πολΰ δε χαι 
Ταλ&ύβιος παραγίνεται χα} τά χατά τόν πλουν διηγεΐτοίΐ. ^Αγαμέμ- 
νων δ* έπΙ απήνης έρχεται ' εηζετο δ^ αυτψ έτερα άττηνη^ ενΙ^α ^ν 
τά λάφυρα χάί ή Κασάνδρα, ούτος μέν ούν προεισέρχεται εΙς τον 
όΐχον συν τ^ Κλυταιμηστρψ^ Κασάνδρα δέ προμαντευεται^ πρ\ν εΙς 
τά βασίλεια εΙσελ^εΤν, τον εαυτής χαι του Αγαμέμνονος (θάνατον 
χα} τήν έ$ 'Ορέστου μητροχτονίαν ^ χάί είσηηδ^ ως Βανουμένη^ βί" 
φααα τά στέμματα, τούτο δέ τό μέρος του δράματος θαυμάζεται 
ως εχπληξιν έχον χα} οιχτον ιχανόν. Ιδίως δέ Αισχύλος τόν Άγαμέμ^ 
νονά έπι σχηνης άναφεΤσ&αι ποιεΤ^ τόν δέ Κασάνδρας σιο^τνησας ^- 
νατον νεχράν αυτ^ν υτιέδειξεν^ πεποίηχέν τε Αϊγισθον χαι Κλυταιμήσ- 
τραν έχάτερον διισχυριζόμενον περί της αναιρέσεως ένΐ χεφαλαίψ^ 
τήν μέν τγ} άναφέσει Ιφιγένειας^ τόν δέ τους του πατρός ^Ορέστου 
(θυέστου Υιοί;) έξ Ατρέως συμψοράΐς, 

έδιδάχ&η τό δράμα έπΙ άρχοντος Φιλοχλέους όλυμπιάδι χη 
(όγδοηχοστ^ Μβιιτδίΰδ) ίτει β. τφώτος ΑΙσχύλος ΑγαμέμνΟνι^ Χοηφό- 
ροις^ Ευμενίσι, ΠρωτεΤ σατυριχψ. έχορήγει Ξενοχλης Αφιδνεΰς. 

τά του δράματος πρόσωπα* 

φυλαξ χορός [άγγελος] 

Κλυταιμηστρα [Ταλβύβιος] χηρυξ 
^Αγαμέμνων Κασάνδρα 

Αϊγισί^ος Ιη ίηάίοβ ρβΓδοηΛΠίπι ηοιηίηΛ άγγελος {\\ά. αά ν. 270) β1 Ταλ^^όβως 
ιηαΐβ &(1(1ί(α 698β ιηοηαί( δίαηΐβγ. φόλαξ. θεούς μίν αΙτώ τώνό' άπαλλαγην πυι^ιο]/ 
φρουράς έτείας μτ^χ^ς^ τ/ν χοιμώμενος 
στέγαις ^Ατρειδώι^ αγχαί^εν^ χυ)^ος διχην, 
άστρων χάτοιδα νυχτέρων δμηγυρί)^^ 
χάί τους ψέροντας χει μα χα\ Μρος βροτοΊς 6 

λαμπρούς δυνάστας^ ίμπρέποντας αΐί^έρι 
αστέρας^ οτα)^ φ&ίι^ωσίΡ^ άντολάς τε των, 
χα\ νυν φυλάοσω λαμπάδος το αύμβυλον^ 
αόγην πυρός φερουσαν έχ Τροίας φάτιν 
άλώαιμδν τε βάςιν ώδε γαρ χρατεΊ 10 

γυναιχος ανδρύβουλον έλπιζαν χέαρ. 
εδτ' αν δε νυχτίπλαγχτον ενδροσήν γ' εχω 
εύνην όνείρυις ούχ έπισχοπουμένην 
έμήν φόβος γαρ αν^' ύπνου παραστατεί 
το μη βεβαίως βλέφαρα συμβαλέϊν υπνφ, 1 5 

1. θεράπων ^Αγαμέμνονος ό προ λογιζόμενος, ούχΙ ό υπό ΑΙγίσ- 
ϋου ταχθείς, 2. των χατά τό μηχος της έτείας φρουράς, ψ 

έηΐ μηχος χοιμώμενος, 3. προς το φυλαχτιχον χαΐ φιλοδέσποτον. 
τύ δέ αγχαΘεν χατά συγχοπην άντΙ του άνέχαΒεν, τουτέστιν άνω- 
Βεν έξ άρ^ς, — ζτ άγχαΒεν. 6. τους δυναμένους παφά τά 

άλλα σημάναι τους χοίφούς. 11. τό μείζονα ξ χατά γυναιχα 

βουλευόμενον, γεννάίον ^ χατά ανδρός βουλευομένης. 14. ^ πε- 

ρισσός ό γάρ, ^ λείπει τό άλύων, 

ϋβ 1—322 βχ Μ ΓβίβηιΐΓ. 2. ^ν ί ζ \ί: ό' ^ν Μ. 7 ηοη 

1ΐΛΐ)βΙ ΑοΙιίΙΙ. Ύαί, Ιβλ^. ίη Ατβ,ί, Ρ1ι&6ΐι. ρ. 122, αΙ)ί ν. 4 — 6 ΛββηιηΙυΓ, 

ο 

(1&ιηη&νίΙ(ΐυβ ρΓ&ββαιιΙθ Ρ&ανίο Υ&1ο1ε6η8.Γία8. 11. ίλπίζων Μ. 14. 
ίΟΓί. άιΉπνους, 1 256 ΑΕ80ΗΥΠ 

δταν δ* άειόειν ^ μιι^ύρεσί^άί δοχώ^ 

ΰπι^ου τόδ* άρτιμολπον έ]/τέμρων άχος^ 

χλαίω τυτ* οϊχου τούδε συμψοράν στείρων ^ 

ουχ ως τά πρόσΐ^' άριστα διαποι^ουμέρου. 

νίί/ δ' εύτυχτ^ς γέι^οιτ' άηα}λαγη πόνωι/ 20 

ευαγγέλου φαι^έι^τος όρφναΐου πυρός, 

ώ χαφε λαμκτηρ^ νυχτός ί/μερήσιοι^ 

ψάος πιφαύοχων χαι χορών χατάατασιν 

πολλών έι/ 'Άργει^ τησδε συμφοράς χάριν. 

Ιου Ιού. 25 

^Αγαμέμνονος γυναιχΐ σημάνω τορώς^ 

εύνης έπαντείλασαν ώς τάχος δόμοις 

όλολυγμόν εό^ημοϋντα τγ^δε λαμπάδι 

έπορέ^ιάζειν^ εΐπερ ΊλΙυυ πυλις 

ίάλωχεν^ ώς 6 φρυχτός άγγέλλων πρέπει* 30 

αυτός τ εγωγε ψροίμιον χορεύσομαι. 

τα δεσποτών γάρ εδ πεσόντα &ήσομαι 

τρις εξ βαλούσης τησδέ μοι φρυχτωρίας. 

γένοιτο ί' ούν μολόντος εΙ}φιλη χέρα 

άναχτος οΐχων τγ^δε βαστάσαι χερί. 35 

τά ί' άλλα σνγώ^ βους έπί γλώσσγ) ρέγας 

βέβηχεν οίχος δ' αύτός^ εΐ φ^ογγην λάβοι, 

18. οο(ου διαπονουμένου ούχ άριστα ως τό τφόσ&εν, 22. δει 
διαστήματος ολίγου^ είτα άναχραγεΤν^ ώς ^εασάμενον τόν ηυρσόν, 
— έχ νυκτός ήμέραν ήμιν δουσιν (διδούς £). 26. μζγαλοφώνως 

(Θ1.). 27. ώς έηΐ άστρου ^ σελήνης. 30. διαπρεπώς σημαί- 

νει, 31. πρϊ) της Κλυταιμήστρας, 32. οίχειώσομαι, 33. 

χάί πιχροιμία *άεΙ γάρ ευ πίπτουσιν οΐ Δώς χύβοΐ€. 36. ^5 βά- 

ρος επίκειται* ή φοβούμαι ζημίαν έπιχεισομένην μοι. 19. ^εσποτουμένου ϋαβΙ)η6Γ. 25. Ιου Ιου Ηβηη&ηη: Ιού Ιού Μ. 

26. σημάνω & ί ^ 1ι : σημαίνω Μ. 29. έπορ^ιάζβιν ί ^ 1ι : ϊπορ^ριά" 

ζειν Μ. 30. άγγέλλων ^ 1ι: αγγέλων Μ. ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 257 

σαφίατατ* άν λέξειεν ώς ίχών έγώ 
μα9ουσίν αόδώ χοό μα9ουοι λη^ομαι. 

^ χορός δέχατορ μέν ϊτος τύδ* έπε\ Πριάμου 40 

ηρε^ μέτ^ζ άντ/Λχος, 
σβυτών. Μενέλαος άναξ ^' Αγαμέμνων, 
δώρόνοΌ Διύ9εν χαί δισχηπτρου 
τιμής όχυρόν ζεύγος Άτρειδάν^ 
στόλον Άργείων χιλιοναύτιην 45 

τησδ^ από χώρας 
^ραν^ ατρατιώτιν άρωγην^ 
μέγαν έχ 9υμοϋ χλάζοντες ^Αρη, 
τρόπον αίγυπιών^ οΓγ' έχπατίοις 
άλγεσι παίδων ΰπατοι λεχέων 50 

στροφοδινουνται^ 

πτερύγων έρετμοΊαιν έρεσσύμενοι^ 
δεμνιοτηρη 

πόνον όρταλίχων όλέσαντες' 
δπατος ί' άΐων 'ζ τις ^Απόλλων 55 

]^ Πάν ^ Ζευς οίωνό&ροον 
γόο ν όξυβόαν 
τώνδε μετοίχων ΰστερόποινον 

41. άντ\ του έχΒρός άπό των έν ταΐς δίχαις έχθρων, 48. 

ού γάρ γλώασγι^ άλλ^ ^ργψ ^υμουμενοι, 49. τοις ίξω της όδοΰ. 

— οΤτινες δπατοι ώ/τες, όλέσαντες δέ τόν πόνον των όρταλίχων^ 
τόν έν τοις δεμνίοις τηρουμενον, έηΐ των λεχέων στροφοδινουνται, 
54. των μηδέπω πετομένων νεοττών. 56. δ δρεως. 58. 6πέ/» 
των μετοιχισΒέντων νεοσσί*»^. 89. χ—οό Μ. 40. ηοΐ&ιη ρβΓΒοηαο ρΓ&βδΟΓ. ιη. Πρίαμου ί%\ί: 

Η 
Ίζρίάμω Μ. 44. ^Ατρειόαιν Όίΐϊάοτΐ. 45. χιλωναύταν Μ (βυρθΓβΟΓ. 

Η 
ιη), ίη ιη&Γ^. γρ. ϊλων αύτάν ιη. 47. ^ιραν Μ. άροη^ά^ν Μ (βαρβΓδΟΓ. 

πι). 49. έχπάγλοις Βίοηιββίά. 

ΑοδεΗγΙα} οά. ^νοείζΐΰϊη. 17 258 ΑΕδΟΗΥυ 

ηέμπει παραβάσιν ^Ερινύι^. 
οΒτω ^' ^Ατρέως πάιδας ^ χρείσσων 60 

έττ' *Αλεξάι^όρψ πέμπει ξένιος 
Ζεύς^ πολυάνορος άμφϊ γυναιχός 
πολλά παλαΐσματα χάί γυιοβαρη 
γόνατος χονίαχσιν έρειδομένου 
διαχναιομένης τ' έν προτελείοις 65 

χάμαχος &ήσων Δαναόισιν 
Τρωαι #' δμίίίως. Ιστι ί' δτπβ νυν 
ίστί' τελείται ί* ές το πεπρωμένον 
οΰ&' ύποχλαίων οΰί^^ ύπολείβων 
ούτε όαχρύων άπύρων Ιερών 70 

οργάς άτενείς παρα&έλξει, 
^μεΊς δ* άτίται ααρχι παλαιφ. 
της τότ^ άρωγης ΰπολειφΜντες 
μιμνομεν Ισχΰν 

Ισόπαιδα νέμοντες έπι σχηπτροις. 75 

δ τε γαρ νεαρός μυελός στέρνων 
εντός άνφσσων 

Ισόπρεσβυς^ ^Αρης δ^ οόχ ένι χώρηί^ 
^ τι #' ΰπέργηρως; φυλλάδος τ^δη 

59. τοις παφαβησασι χα} μετοιχήσασιν {μετοίχίσααιν ί \ί) αυτούς, 
62. πολλούς μνηστήρας έσχηχυίας. 63. βαφέα χα} μιΙ/ ίωντα 

άνανευσοί τους πίπτοντας, 65. διαχναιοόσης, — χυρίως ταζτ 

ιφό γάμου Βυσίαις^ νυν 8έ ταΐς τφό της αλώσεως μάχαις, 67. 

3χαΙ τό μέν ως χε πέλει^ τώς εσταΛ€ (ΑροΠ. Β1ι. Β 345). 69. 

λείπει τό τις. 70. των θυσιών των Μοφών χα\ των ^Ερινυων^ 

8, χα} νηφάλια χαλείται, 78. τψ τόι^ έχείνφ. 64. έριόομένου Μ. 69. ΰποχαίων €&8&ιιΙ)0ΐιη8. 70. οΰτε δακρύων 
άβίβΐ ΒαιηΙ)θΓ^θΓ. 72. άτίται (ί. β. άτίτηΐ) σαρχϊ οογγ. βχ. άτίτα• σαρχ* 
77. άνφσσων Ηβηη&ηη: άνάσσων Μ. 78. ίοτΧ. ούχ ένΙ πείστβ, οίτ. 

Ηββ^οΐι. έν π««^• έν χώρα. 79. τί&ίπεργήρωσ Μ (τό&ιπεργήρως 

Λ ί, τό ιί' υπέργηρων \ι). ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ. 259 

χαταχαρφομένης τρίποδας μϋν όδοΰς 80 

ατείχει^ παίδες δ' ουδϊν άρείων 

δνοφ ^μερόφαντοι^ ίλαίνει. 

συ δέ^ Τυρδάρεω 

^ύγατερ^ βασίλεια ΚλυτοΛμήστρα^ 

τί χρέος; τί νέον\ τί ί' Ιπαίσ^ομένη^ 85 

τίνος αγγελίας 

ττειθοϊ περίπεμτττα 9υοσχε7ς: 

πάντων δ^ {^εών των αστυνόμων, 

υπάτων, χθονίων, 

των τ' ουρανίων των γ' αγοραίων, 90 

βωμοί δώροισι φλέγονται* 

άλλη δ* αλλοΆεν ουρανό μηχης 

λαμπάς άνίσχει, 

φαρμασσομένη χρίματος άγνοϋ 

μαλαχαϊς άδόλοισι παρηγορίαις, 95 

πελάνψ μυχοί^εν βασιλείφ. 

τούτων λέξασ δ τι χαι δυνατόν 

χάί Άέμίς αΐνείν^ 

παιών τε γενου τησδε μερίμνης, 

^ νυν τοτϊ μϊν χαχόφρων τελέσει, 100 

ΓΟΓέ δ* έχ ϋυσιών άγανά φαάνεις 

έλπ\ς άμύνει φροντίδ^ απληστον 

82. άλάται. 85. διό. τί, 94. του ελαίου. 96. λείηε 

χομίζομένων {χομιζομζνψ δΐ&ηΐβγ). 100. εσ^' 3τε μεν. α ου 
82. ήμερόφαντοί' 1ι: ήμερόψατονΜ. 83. τονόάρεω, 1ί1θΓ& ω βχ 

αο ί&6ί& 6ΐ &οεβιι1α βαρβΓ ε Ηηβο1& (Γ&ηδ&χο, Μ, ι^πίΙ)ΐΐ8 Ιτίρίβχ 8ί£^- 
&ο&(ιΐΓ δοηρίατα Τυνδαρέα, Τυρόάρεω, Τυνόαρέουε (ΒίηάΟΓί). 87. ^οο• 
σχεΧς Τατη.: ^υοσχινεϊσ, ρηοΓβ ι ίη Γ&δΐιτ& βοηρίο, Μ. 90. των τε 

ουραίων των τ* αγοραίων Εη^θΓ. 91. δώροισι 1ι: δώροισ Μ. 96. 

Ίζελανώ Μ. 101. άγα)^7ΐ Κ&Τ8ΐ6η. φαν^εισ* Ρααν. 102. απλη- 

στον ί: άηλειστον Μ. 

17* ! 260 ΑΕ30ΗΤΙΙ 

την {^υμοφ&όρον λύττης φρένα, 

Ητ. χύρως εΙμι Άροζίν δδιον χράτος 

αϊσων ανδρών 105 

ίχτελέων εη γάρ 

βεόθεν χαταπνείει 

πείβώ μολπαν 

ίλχάν σύμφυτος αΙών 

δπως ^Αχαιών 110 

δί&ρονον χράτος^ ^Ελλάδος ηβας 

ζύμφρονα τάν γάν^ 

τιεμτζει αυν δορϊ χάί χέρι πράχτορι 

θούριος δρνις Τευχρίδ^ έτι^ αίαν^ 

οΙωνών βασιλείίς 115 

βασιλευσι νεών^ δ χελαιν^ς 

3 γ' έξόπιν άργψς^ 

103. ζης έστΙ ^υμοβόρος λύπη της φρενός, 104. δυνατός 

εΙμι εΙηεΤν τ6 συμβάν αΙηοΊς σημείον έξιουσιν, — τ6 έν τ^ όδφ 
όφΒέν. 107. τζεί^ει γάρ με ^} παρά ^εών ηίστις μέλτιειν χαΙ λέ' 

γειν Ζτι ευ πράξουσιν οΐ ^Ατρέίδαι όσον άπό του σημείου, 109. 

6 γάρ σύμφυτος μοι αΙών, 8 έστι το γηροίς^ διά τ^ν είς &εούς πειθώ 
μολττην μοι χα! άλχην χατατινεΤ, Ζ έστιν ^ εΐ χαί γέρων είμί^ δμως 
μέλψω τά γεγονότα' πέηοώα γάρ οτι εΙς πέρα^ αυτά άξουσιν οι 
θεοί. 111. τους χρατουντας τί^ν '^Ελληνιχ^ν ηβην χάί τ^ν δμό^ 

φρονα περί τά ταχτιχά. λέγει δε τους ^Ατρείδας, 113. τ^ δι- 

χην είσπραξομένψ. 117. ό έξοπίσω λευχός^ 8 έστιν δ τώγαργος. 103. λυπης^ ^υμοφβόρορ άτην οΐίΐη ΗΙιΑΙίΓβηδ, ίοΓί. λύπης^ &την φρ^νΟ' 
δαλη. 104 — 169 οοΓ^ρΙίΛβο ίΓίΐ3ΐιί1 Κ ΑτηοΜΐ (βρΙιτιηιήΛ οΙιογο). 107. 
χαταπνείεί ΑΙά. : χατα-κνέ^ει (ηηα ρο8( β 1ί(6Γ& 6Γ&8& ςυαβ υ ίΰί886 ρο1;68() 
Μ, χαταπνεύει & ί Ιι. 108. μολπάν οοιτ. ίη μολπάν Μ. 109. άλχσ δοΐιυβίζ. 
111. ^βας ΑΓίδΙορΙι. Κλπ. 1285: ^/?α»/ (οοιτ. βχ ^/?αν) Μ. 112—114, φΐοβ 
Μ οιηί86Γ&( βρ&ίίο ν&οαο Γβΐίοΐο, &άάί(ϋ( ιη. 112. ταγάν α ί 1ι, ταγό)^ Βίοιη- 
ββΜ. ξόμφρονε ταγώ Όίηάοτΐ. 1 13. χαι χερΙ Απβίορίι. Κλπ. 1288 : όίχοσ 
ΊΆ. \\1. δ ^ ΗΑΓίαη^. άργάς Βίοιηδβΐθ, άργας ΤΙιίβΓδοΙι: άργίασ Μ. 7 ΛΟΛΜΕΜΝΟΚ. 261 

φαΐ/έι^τες ϊχταρ μελά6ρων 
γ Χ^Ρ^ζ ^' όορυπάλτου 

παμπρέτΓΤΟίς έν ϊίραισιν^ 120 

βοαχόμει^οι λαγίναν 
έριχύματα φερμαη γίννα\^<^ 
βλαβέντα λοισΆίων δρόμων, 
άίλινον ά!Ιλί)^ο\β εΙτΓΒ^ τό <)' εϋ ριχάτω, 
αηΗ8ίτ. χεδνος δϊ στρατόμανης Ιδώι^ δύο 125 

λημασι δισσοΰς 
Άτρειδας μάχιμους 
ίδάη λαγοδαίτας 
πομπούς τ αρχάς* 

ο5τ€υ ί' είπε τερφζων 130 

χρό)^φ μϊν άγρει 
Πριάμου πόλιυ άδε χελευΆ•*>ς^ 
πάντα δ\ πύργων 
χτήνη πρόσί^ε τά δημιοπλη^η 
μοίρα λαπάζει τφης τ^ βίαων 136 

οΊον μη τις αγα 

119. έχ δεξιάς^ δ έστιν είσυμβόλως, 120. το7ς βασιλείοις. 

121. λαγίναν γένναν τόν λαγωόν (λαγωιόν ιη). 122• πολυχύμονα, 

123. τφός τό σημαινόμενον τό βλαβέντα, 124. έπειδιΙ/ δ α^νος 

χα} έηΐ Βρήνου λέγεται^ φησίν 8τι έν τάξει δμνου αδτόν λέγε, 130. 

τερφζων; τά τέρατα διηγούμενος. 134. χτήνη: χτήματα. 186. 
μόνον μ^ προτυηέν υπό θεών το στρατωθέν της Τροίας στόμιον^ δ 
έστι τό έτά βλάβγ^ Τροίας στρατευΒέν^ ατη σχοτίσ]^. 119. άοραιάλτου Ταηιβ&αβ. 120. παμπρέπτοισ οοιτ. ίη καμκρέπ•οίσ 
Μ. 122. ίριχύμονα αίΐι, έριχυμάόα 8βίάΐ6Γ. 124. αΤλινοί^ Μο βΐ ίη&* 
86ΐηρ6Γ Μ. εύνιχάτω Μ, οϊμαι εδ νιχάτω ίη ιη&τς. ιη. Ροβΐ 124 (ϋβιη ρο8ΐ 
145 6ΐ 169) ίήλίνον αΧλινον αδτ€^ τό &* εδ νιχάτω (ΙοΙίηβ οΐιοη) αάάϋ Κβοίτ. 
125. όύο Γ600.: δύω Μ. 127. Άτρείόας Μοηΐε: άτρείόασ Μ. 128. 129 
ίη πηο νβΓδπ 1ι&1)6ΐ Μ. 128. λαγοάαίτας ί1ι: λσγοόαίτασ Μ. 129. άρ• 
χοός ίΐι. 134. ηρόσϋε τά ίΐι: προσθετά Μ. Ροΐ*(. χτηνη άήμια μυρισκλη^ή. 
135. μοΧρα λαπάξει ϊι: μοιρ' άΧαηάξει Μ. 136. δγα Ηθπη&ηη: δτα Μ. < 262 ΑΕ80ΗΥ1.Ι 

9εό&ει^ χϊ^εφάστ} ηροτυπϊν στίϊ- 
μιαν μέγα Τροίας 
στρατωϋ^ίν. οϊχφ γαρ έπί• 
φ&ονος ^Αρτεμις αγνά 140 

ΤΓται^οΊσΐΡ χυσι πατρός 
αότότοχον πρό λόχου 
μογεράν πτάχα (^υομένοιαιν 
στυγεί δΐ δεΊπνον αϊετώ)/. 

αϋλινον αίΐα/ον εΐηε^ τό δ^ εδ ι^ιχάτω. ]45 

ι^κκΙ. τόααων περ ευφρων χαΛά 
'] , ^ δρόψοιαιν άέλίΓΓυΐς μαλερών λεόντω)^^ 
ηά)*των τ' άγρο)^ύμων φιλομάστοις 
ϋηρών ύβρίχάλοισι^ τερπνά 

τούτων^ αΙτεΊ ξύμβολα χράναι^ 160 

δεξώ, μέί/^ χατάμομφά 
δϊ φάσματα ^τρουβών. 
Ιψον δϊ χαλεω Παιάνα^ 

189. τφ γάρ οϊχφ των χυνών Διός^ Ζ έστι των αετών ^ όρρζ^' 
τοί ^Αρτεμις 8έ {διά βίαηΐβ^) το χύοντα τόν λαγών άτιοχτειναι. λο' 
χεία (λοχία ΒίηάοΓί ) γάρ έατιν ή ^εός, 142. συν αότφ τφ τόχφ, 
143. τηάχα: τόν λαγωόν. 147. τοις νεογνοΐς, ^χωρίς ί' αδτ' 

Ιρσαί€ (Ηοίη. « 222). άελπτοις 8ί τοις ίηεσ^αι τοις γονευσι {μ^ 
Ιΐάάίάϋ ΒθΙ)θΐ1.) Βυναμένοις. 149 (ιπυηο 150). τα σύμβολα αΐτεϊ 
με φάναι τούτων δεξιά μέν διά τί)ν νίχψ^ έπίμομφα δέ διά τόν χό- 
λον ^Αρτέμζδος. 152. των αετών. 153. ώς μάντές. 139. ο&τ^ 8ο&ϋ06Γ. 141. χυσίν Μ. 144. ίοΓί. στυγώ. 

146. τόϋορ '{ Κ €δφρων ά χαλά ί \ι , εΖφρον & χαλά ^θίΐ. 147. 

όρόσοις Ιί. άέπτοις & ί. Ροιί. όρόσοις τ' ί•κάλπνοις {όρόσοισίί^ έπάλ- 
ηνοις Κ&τβίβη). λεόντων δ1&ηΐ67 βχ Είγτη. Μ. ρ. 377 ΑΙσχόλος ίν *Αγα• 
μέμνονι τοός σχόμνους των λεόντων δρόσους χέχληχε: όντων Μ. 148. 
φιλόμάτοισ οοττ. ίη φιλομάστοισ Μ. χράναι ί 1ι : χράναι Μ. 152. φάσ- 
ματι Ηβπη&ηη. στρουάών, φιοά ϊηΙβΓροΙ&Ιιιιη ββββ νί(1ίί ΡοΓβοη, &1ίιιά 
νοο&1)ΐι1ιιιη θχραΐϋ. ΑΟΛΜ£ΜΝΟΝ. 263 

μή τινοίς άντιπι^όους 

Δαναόις χρονιάς έχενηΐδας 165 

άπλοίας Γβώ^, 

σπευδομένα {^υαίαι^ 

ίτίραν &\ίομ6ν τιν\ άδαιτον, 
Ι νεαέων τέχτο^α αύμχ) 
\φυτο)ί^ οΐ δεισηνορα. μίμνει 160 

γαρ φοβερά ηαλίνορτο^ λι-α>^^^^' ^ 

οϊχονόμος δολία^, 

μνάμφν μτ^)^ις τεχ)^6ποίΐ^ος. 

τοιάδε Κάλχας ξΰν 

μεγάλοις άγαΆοΊς άπέχλαγξει* 165 

μόρσιμ ίπ ορνίθων 

όδίωι^ οϊχοις βασιλείοις• 

τοΙς ί' δμόφωνον 

αϊλίΡον άϊλινοϊ* είπέ^ τόδ^ εί νιχάτω, 

9ίτ, 1, Ζευς δ στις ποτ^ έ(ΐτίν^ εΐ τόδ^ αό- 170 

τφ φίλον χεχλημένφ^ 
τοΰτό νιν ττροαενυέηω, 
ούχ ϊχω προαειχάααι 
πάντ ίπισταδμώ μένος 
πλην Διός^ εΐ τ6 μάταν 175 

156. ώ^Αρτεμι. 158. ^ν οΰβείς ίδαισεν. 159. σίβ^ητενι- 

χψ> 160. οΐ φοβουμένην τόν £νδρα^ ^ '^^ ^^ δήσασαν (βείσα^ 

σαν ΒοΙ)Οΐ1;.) τ6ν £νδρα, 161. ή έξ όστέρου ορμώμενη, 165. 
διά Ή^ν νίχην. 168. ομοφώνως. 170. Ζευς οστ:ς: διάφορος 

γάρ έστίν ή τιερί του Βε(ου δόξα. 175. εΐ τΙ> της ματαιότητος 

οφείλει τις άποσείσασΒαι της γνώμης^ Δία νομιζέτω. 156. αδρας ρΓο άπλοίας Όίηάοτί. δοΙιοΗ&βΙαιη τεύξ^^ς Ιβ^βββ ιηοηηΗ 
Ηβπηαηη. 165. άηέχλαγξεν Λίΐι: άηέχλαιξεν Μ. 173. προσηχάσαι 
ΟΟΓΓ. ία ηροσειχάσαι Μ. 175. τό Ρααν: τόόε Μ. 264 Α£80ΗΥυ 

άπό φροντίδας α/βος 

χρη βαλειν ίτητόμως, 
αηϋ^ίτ, 1. οόδ* δστις πάροώε)^ ^ν μέγας. 

παμμάχψ 9ράαει βρύω)^^ 

οϋϊν λέξαι πρ\ν ών, 180 

8ς ί' Ιπειτ* ϊφυ^ τρία- 

χτηρος οΐχεται τυχών. 

Ζηνα δε τις πρυφρόνως 

ίπινίχια χλάζων 

τεύξεται φρενών το πάν 186 

9ίτ. 2. τόν φρονεϊν βροτοΰς όδώ- 

σαντα^ τύν πά&ει μΜος 

9έντα χυρίως ίχειν, 

στάζει δ* ίν 9^ δττνφπρό χαρδίας 

μνησιττημων πόνος 190 

χάί παρ^ άχοντας ^λί^ε σωφρονέιν, 

δαιμόνων δϊ που χάρις βιαίως 

σέλμα σεμνόν ί/μένων; 
αηϋβΡτ. 2. χαι τό{^* ί/γεμών ό πρέ- 

σβυς νεών ^Αχαιιχών^ 195 

μάντιν ουτινα φέγων, 

178 (ίιηιηο 179). δίά τους Τιτάνας, 179 (ίιηιηο 178). 6 Τυφώς, 
181. τριαχτ^ρος: νιχητου έχ μεταφοράς των έν τοΤς τκντά^λοις άπο^ 
τριαδίζόντων {άποτριαζόντων δραηΐιβίιη). 184. ΙπΙ έλπίδι νίχης. 

185. ολοσχερώς φρόνιμες ίσται, 187. >παέ^ών δέ τε νηπιος 

ίγνω€ (Ηβ8. Ορ. 218, €&. Ηοιη. Ρ 32). — τψ παΒόντι, 189. 

τφ αμχψτάνοντι τούτο συμβαίνει. 193. τ6ν ζυγόν. ' ΰψίζυγος 

γάρ 6 Ζευς, 194. μείζων γάρ Μενελάου, 196. περισσεύει το 

πνεύμα. 180. ούόέ λέξΜται ΗΙιΑΙίΓβηδ, ού λελέξεται Κγ&πζ. 187. τόν 

8θ1ΐαβ1ζ: τω Μ. 189. ^ν Μ. ίΟΓί. στηρίζει ό* δπνφ. 193. ήμένωρ'Μ. 
194 8<ι. πρέσβυσ \ Μ. ΑΟΑΜΈΜΝΟΝ. 265 

Ιμπαίοις τύχαισι συμτη^έων^ 
εΰτ' άπλοί^ χεναγ- 
γεί βαρύνοντ^ ^Αχαιαός λεώς 
ΧαλχΙδυς πέρα\/ ίχωυ παλφρό- 200 

χθοις έν Αυλίδος τόποις' 
9(τ, 3, Τϋνοάί δ* άπό Στρυμόνος μολοοσαι 
χαχόσχολοι^ ρήστιοες, δύσορμοι^ 
βροτών αλαι^ 

νείο)/ τε χαΐ πεισμάτων άφειδεΊς, 206 

παλιμμήχη χρόνην τώεΐσαι 
τρίβφ χατέξαινον αν- 
Ηος ^Αργειων. έηε\ δϊ χώ 
παροΰ χείματος άλλη μηχαρ 
βρώυτερον πρόμοισιν 210 

/ιανπς Ιχλαγξεν προφέρων 
^Ατρεμιν^ ώστε χδόνα βάχτροις 
έπιχρούσαντας Άτρείδας 
δάχρυ μί/ χατασχεΊν 
αηϋΜν. 3. άναξ δ* δ πρέσβυς τόδ^ εΐπε φωνών 215 

βαρεία μϊν χί/ρ το μη πι^έσί^αι^ 
βαρεία δ\ εΐ 

197. έμπεσάσαις (έμηοίσάσαας ΌίηάοΓί). — συμφωνών (01.)• 
198. *νηών ίξέψΒξΤΟ ψα ηάντα€ (Ηοίη. μ 829). 200. άντΙ του 

έχόμενος. 203. έηΐ χαχψ ποιουσαί σχολάζειν, 204. τ^χάί 

^^ &γρην έφέηεσχον άλητεΰοντεςν^ (Ηοίη. μ 330). 205. »χα/ δη 

δοϋρα σέσηπε νεών€ (Ηοίη. Β 185). 207. διατριβή, 210. 

ίταιχθέστερον, 216. το έ^^, έττεί δέ πιχρου^ αναξ 6 τφέσβυς 

τόδ* εΐηεν. 216. τιμωρία. 2008<1. παλιρρόχάοις ΗΙιΑΙίΓβηβ: παλιρρόύοισ Μ. 206. ν^ώρ ΟΛ Ρ&αι?: ραων Μ. τε χαΐ ΡοΓβοη: χα< Μ. 207. χατέξενον Μ (βυρβΓβΟΓ. 
η). 211. ίχλαγξεν Ροηοη: Μχλαγξε Μ. 215. τότ' δίΑηΙθ^. 216. 
πώέσϋαι Τιιπΐ6ΐ)α8: ηΛί^έσ&αι Μ. 266 ΑΕ8^ΗΥI^I 

τέχνορ όάίζω^ δόμων άγαλμα^ 
μιαίνων παρύενοσφάγοκην 

ρεέϋροΐζ πατρφους χέρας 20 

βωμοϋ πέλας. τι τώνδ^ ανεο 
χαχώρ] πώς λιπόναυς γένωμαι 
ξυμμαχίας άμαρτών\ 
παυσανέμου γαφ ί^υσίας 

ζαρ&ενίου #' αίματος ύργφ 926 

περιοργώς έπιί^υμεΤν 
Μμις. εδ γαρ εϊη, 
8ίν, 4. έπεί δ^ άνάγχας ϊδο λέπαδνορ 

φρενός ττνέων δυσσεβη τροπαίαν 
άναγνον^ άνίερον^ τό9ει* 230 

το παντότολμον φρονειν μετέγνω. 
βροτοΰς ί^ρασύνει γάρ αίσχρόμητις 
τάλαινα παραχοπά πρωτοττήμων. 
ετλα ί' ούν ί^υτήρ 

γενέσθαι θυγατρός^ γυναιχοηοί- 236 

νων ττηλέμωρ άρωγάν 
χαί προτέλεια ναών. 
αηΐίβίτ. 4. λιτάς δ^ χαΐ χληδόνας πατρφους 

218. ηλεΐον {πλείων 1ι) οΊχτος διά τό τέχνον. 226. τψ τρόηφ 
γάρ {γρ. ΟΓβΠί) αύδ^, 6 μάντις δηλον Ζη. 226. έπίΒομητιχώς. 

227. χαλώς άποβαίη. 228. άντΙ του ήναγχάσθη τό ποιέιν, 229. 
μεταβολήν, 230. οΒεν εγνω πάντα τους άν&ρώτιους τολμαν^ άπό 

τ^ς άνάγχης δηλον οτι» 232. αΙσχρά ποιεΐν άναγχάζουσα. 233. 
του νου παροίχοπή, πρωτοηημων δέ ή μείζων των άλλων ττημάτων. 
238. χδν διά τάς ληάς ίί' (^' Κο1)θΐ1.) δις ΙηοιεΤτο τφός τόν πα- 
τερα παρ^ ούδίν ήγήσαντο τί}ν ζωί/ν αύτης. 220. ρεί^ροις 1ι, βοαίς δοΐιοβιη&ηη. 221. -κέλας βωμού ΒΙοπιΑθΙά. 
222. πώς λιπόναυς 1ι: τί πώσ λιπόναυστε Μ. 226 8<1. 8€ηΙ)6ηάιιηι νί- 

άθ(ΏΓ όργάν περιοργώς (^στόλον άνόρών^ ^έμις. 226. περιοργώς ΒΙοτα^ 
ύοϊά : "κεριόργωσ (ό βχ ώ ί&οίαιη) Μ. 232. βροτούς δρ&ηΐιβίιη : βροτοϊσ Μ. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 267 

παρ* ούόε)^ αϊώνα ποφί^ένειον 
εί^εντο φιλόμαχοι βραβης^ 240 

ψράσεν δ\ άόζοις πατήρ μετ^ εόχάρ 
όίχαν χίμαιρας Ζπερ&ε βωμού 
πέπλοισι περιπετη πανύ 9υμψ 
προνωτιη λαβείν 

άέρδην^ στόματος τε χαλλίπρφ- 245 ^ 

ρου φυλαχάν χατασχείν 
φ^όγγον άραΊον οϊχοις 
$Ρτ, δ, βίψ χαλινών γ' άναόδφ μένει, 

χρύχου βαφάς ί' ές πέδον χέουσα 
Ιβαλλ^ Ιχαστον Ι^υτη- 260 

ρων άπ^ ίμματος βέλει 
φιλοίχτφ^ 

πρέπουσα έ^' ώς έν γραφαΊς^ προσεννέπειν 
&έλουσ\ έπέί πολλάκις 

πατρός χατ* άνδρώνας εάτραπέζους 255 

ϊμ^λψεν, άγνςί δ' άταύρωτος αυδψ 
πατρός φίλου τριτόσπονδον εύποτμον 
αϊώνα φίλως έτίμα. 
αηίίβίτ. δ. τα δ* ίν9εν ουτ^ είδον ουτ^ έννέπω' 

τέχναι δϊ Κάλχαντος ούχ άχραντοι. 260 

^ίχα δέ τοΊς μέν παί^ου^ 

243. ηεριεσχεπασμένψ, 244. προνενευχυΐαν. 245. βα- 

στοίχτιχώς. — είμύρφου, 248. τ^) βίψ χάί τψ άναύδφ μένει 

των χαλινών τών μ^ έώντων αΰτ)}ν λαλεΤν. 253. διά τδ χάλλος, 
9 διά τό άφωνητειν, 256. άζευχτος, τταμ^ενιχψ 257. ζηλωτόν 
ϊηοίει δι^ έαυτί)ν τον πατέρα, 259. 8ίά τό άηάνΒρωπον είναι τ^ν 
σψαγψ. 261. τοΊς μέν πεπόνι όσιν ^ δίχη δίδωσι τΙ> μαΒέΐν, δι- 239. αΐω τβ ΟΜαβΙΙβΓ. παρ^ένειον ί1ι: παρθένων Μ. 242. χίμαι- 
ρας ίΐι: χειμαίρασ Μ. 256. ίμελψερ, ηοη ίμελ^εν Μ. άγν^ 1ι : αγνά Μ 
αΰδα ί1ι: αΰόά Μ. 255. εΰποτ^μοι» Μ. 258. παιώνα Η&Γΐιιη^, παιάνα 

Εηι^βΓ. 261 8ς[. ηα^οΰσί Μ. σι μαβειν βυρβηοη νβΓβυί αάάίΐ; Μ. 268 ΑΕδΟΗΥΙιΙ 

0κν μαΐ^έϊρ έπφρέτζεΐ' 

τ() μέλλοχ^ ί' 

ίπή γέ\^οίτ^ Άν χλύοις • προχαφέτω ' 

ΐσορ ύί τψ προστένεΐ]^, 265 

τορην γαρ ηξει αύ)*«φΆρον αΙγαΊς. 

ηέλιητο ϋ^ ούν ταπί τούτοισιν εΰπρα- 

ίις, ώς {^έλει τόδ* άγχιατον ΆπΙας 

γαίας μονόφρουρον ίρχος. 

^Ηχω σεβίζωυ σόν^ Κλυταιμηατρα^ χράτος' 270 

δίχτ] γαρ Ιατι φαη^ς άρχτ^γου τίειν 

γυναϊχ^ ϊρτημωΜντος αρσενος (θρόνου, 

(ώ ί^' είτε χζίίνον εΧτε μί) πεπυσμέ)^η 

εΰαγγέλοισιυ έλπίσιν Ι^υηπολεΧς^ 

χλύοιμ^ Αν ευφρων* ούόί σιγώσΐβ φθόνος. 276 

Κλυταΐ' ε&άγγελης μέρ^ ωσπερ ί^ παροιμία^ 
μη στ ρ α, Ιως γένοιτο μητρός εύφρόνης πάρα, 

πεόσιΐ) δϊ χάρμα μείζον Ιλτάδος χλύειν* 

χην γάρ δόντες μανΒάνουσι τ6 μέλλον. 266. φανερόν, — τό πε- 
τφωμενον φανερυν ηξει. • 267. εΐ^τφαγία, 268. τ6 συγγενιχόν, 

269. έηειδ^ι μόνοι γέροντες έφυλασσον τ^ν ^Ελλάδα, 272. παρόν- 
τος μέντοί οϊ) δει συντυγχάνειν αΰτ^. 275. εΐ μ^ Βέλεις εΙπέΐν^ 
ού μεμφαίμην άν, 276. 6 ηαλαώς λόγος (01.). 277. γένοιτο 
χαλ^ (χαλ)} 1^ 1ι) ήμέρα^ ωσπερ ή νύξ. 263. το μέλλον ό* Εΐιηβΐθγ: τό μέλλον Μ 6ΐ ρο8ΐ 1)ΓθΤθ ίηίβητ&ϋιιιη 
τό όέ χροχλύβιν ιη. τό όέ τιροχλύειν οιηίβίΐ; 1ι. 264. έπεί γένοη^ & ί 1ι : 
ίπιγένοιτ^ Μ. πρό χαιρετώ ΗΙιΑΙίΓβηδ. 265. Χσον Μ. 266. συν» 

ορβ^ρον ^βΙίΛυβΓ: <π;νο/>#όν Μ. α^^^αΓς Ηβπηοηη : αότα?σΜ. 267 8ς[. 

β?, ηράξιν ώς Ν&6£;6ΐ8ΐ)&6ΐι , 86ήΙ)6ηάαιη βδ, πράζιν ων. 270. άγ- γελ — ρπιβ&χίΐ ιη, υ(; νίά., οΙιογο ΙηΙ)αί1; δΐ&ηΐβγ. 273. ίη δ* <Γτ« 

ιι1(ίιη&χη 1ί1;6Γ&ιη β βχ ό (ό^ εΐ τό) οοιτβοΐιιιη 1ι&1)β1; Μ, ά* εϊ τι ΑαταΙ^αΒ. 
274. έλπίσα* \) ί: έλπίσειν Μ. 275. σιγώιση Μ, σιγώισηι ΐη. 278 

θ( 280 — 292. ρ&Γ&|π*&ρΜ ρΓ&ββχαβ ίη Μ. ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 269 

Πρίαμου γάρ ^ρ-ηχασιι^ ^Αργέιοι πόλιν. 
ΧΟ. πώς φής] ττέφευγε τοΰπος έζ απιστίας. 280 

ΚΑ. Τροίαν *Αχαιώ\* ούσαν ^ τορώς λέγω\ 
ΧΟ. χο-ρά. μ ϋφέρπει όάχρυορ ίχχαλουμένη. 
ΚΑ. εΰ γάρ φρονοϋρτης όμμα σου χατηγορεΧ. 
ΧΟ. τί γάρ\ το πιστόν εστί τώνΗ σοι τέχμαρ\ 
ΚΑ. Ιστιρ^ τΐ ί' οόχΙ\ μη δολώσαντος Ι^εου. 285 

ΧΟ. πότερα ί' ονείρων φάσματ^ εύηώη σέβεις\ 
ΚΑ. ού δόξαν άν λάβοιμι βριζούσης φρενός. 
ΧΟ* άλλ' ^ <τ' έπίανέν τις ατιτερος φάζις; 
ΚΑ. παιόος νέας ως χάρτ^ Ιμωμ-ησω φρένας. 
ΧΟ, ποίου χρόνου δϊ χαι πεπόρΙ^ηται πόλις\ 290 

ΚΑ. της νυν τεχούσης φως τόδ^ εύφρόνης λέγω. 
ΧΟ. χοΛ τίς τόδ^ Ιξίχοιτ* άν αγγέλων τάχος; 
ΚΑ. ^ί/φαιστος, ^Ιδης λαμπρον Ιχπέμπων σέλας 

ψρυχτος δϊ φρυχτόν δευρ^ άπ' άγγάρου πυρός 
ϊπεμπεν. ^Ιδη μεν προς ^Ερμαιον λέπας 296 

Λήμνου ' μέγαν δϊ πανον έχ νήσου τρίτον 
^Α&φον αίπος Ζτηνός έξεδέξατο^ 
ΰπερτελής τε, πόντον ώστε νωτίσαι, 
Ισχΰς πορευτου λαμπάδος πηός ^^δονην 

286. εΐ μηπω (μη τίς Ια) Βεός με άπατ^, 288. Ισότιτερος^ 

χουφη. 296. ορός Αήμνου. 296. φανόν: τήν λαμπάδα. 298. 
ΰπερβηναι. 299. μεγίστη πεύχη Ισχυς τηιρός. 284. ϊ) 7^α> η Ε&Γ8(βη. ίστιν Μ. 286. β^ί!^^ Βίοιηΰβΐά: εΰη^ι^^ϊ 

Μ 
οοιτ. ίη ίΰη^ϋ&η Μ. 287. ίοη. οΰχ δψαν\ 293. χλυται Μ, ίά άθΐβνΐΐ 

βΐ; ά]τγ ρΓ&βδοηρ8ί( πι. 294. άγγάροο ΟαηίβΓ βχ Εΐ3ηη. Μ. ρ. 7 ΑΙσχύλος 
γοΰν έν ^Αγαμέμνονι τον ϊχ διαόοχης πυρούν ι^άπ* άγγάρου πυρός* ϊφη^ 
6&. Ββίείε. Αηβοά. ρ. 212, 5 βΐ 825, 13, δυίά. 8. ν. άγγαροι, Ευβί&ΐΐι. 
ρ. 1854, 26: αγγέλου Μ. 295. ίρμαιον Μ. 296. πανό ν €&3&υ- 

1)θηα8 βχ ΑΛβη. XV ρ. 700 Ε ηρότερος όέ τούτωι^ ΑΙσχύλος έν 'Αγα' 
μέμνονί μέμνηται του ηανοΰ: φανόν Μ. 297. ά&ωον Μ. Ρθ8ΐ 

297 Ι&οαη&ιη ηο1&νί( €&${ΐυΙ)οηα8 : ίηΙβΓροηίΙ; 312 8(ΐ. Τ1ιί6Γ8θ1ι. 270 ΑΕδΟΗΥυ 

πεύχτ^ τό χρυσοφεγγές^' ως τις ηλίος^ 300 

σέλας παραγγείλασα Μαχίστου σχοπάς* 

Γ/ ^' οιίτί μέλλων υύό^ άφρασμόνως Ζτζνψ 

νιχώμενος παρηχεν αγγέλου μέρος* 

έχάς ίέ φρυχτοϋ φως έπ Ευρίπου (ίοάς 

Μεσσαπίου φύλαζι σημαίνει μολόν. 305 

(Η δ^ άντέλαμψαν χαι παρήγγειλαν πρόσω 

γραίας έρείχης &ωμον άφαντες πυρί, 

σί^ένουσα λαμπάς δ' οόδέπω μαυρουμένη^ 

δπερΙ^ορουσα πεδίον ^Ασωπου^ δίχην 

φαιδράς σελήνης^ προς Κιθαιρώνος λέπας 310 

ηγεφεν άλλη ν έχδοχην πομπού πυρός. 

φάος δϊ τηλέπομπον ούχ ήναίνετο 

φρουρά, πλέον χαίουσα των εϊρημένων 

λίμνην δ^ ύτάρ Γυργώπιν έσχηφεν φάος^ 

δρος γ' έπ' ΑΙγίπλαγχτον έξιχνοόμενον 316 

ώτρυνε δεσμών μη χαρίζεσί^αι πυρός, 

πέμπουσι δ^ άνόαίοντες άφΜνψ μένει 

φλογός μέγαν πώγωνα, χαι Σαρωνιχου 

πορΗμου χάτοπτον τφών* δπερβάλλειν πρόσω 

301. Μάχιστον ορός Ευβοίας. 302. 6 τόπος. 303 (ίιηιηο 
301). χοινί^ν το επεμτιεν. 305. Μέσσαπον ορός μεταξύ Ευβοίας 

α α 

χαΙ Βοιωτίας. 307. Βωμόν: σωρόν. Ιη αΙΙβΓΟ (άβχίΓο) πιεγ^. 

Βωμός: στρατός δοηρίιιΐη, ββά άβίβίαιη. 313. ^ του ΚιΒαφώνος. 
315. δρος Μεγαρίδος. 318. χόλπος περί Τροίζηνα. 319. τό 

χατόφίον. 300. ίοη. ^πειχτο, 307. ίρίχησ Μ, Ιρείχησ ιη. 309. πεόίον 

*Ασωποδ { 1ι: παιόίο)β ώποΰΜ. 313. φρουρά •κροσαιϋ'ρίζουσα πόμπιμον 
φλόγα βχ Ηββγοίι. ηροσαιΒρίζουσα πόμπιμον φλόγα, προς τόν αΙΒέρα 
ποιούσα &στε άνω πέμπεσ&αι τψ φλόγα Ώϊηάοτί. 316. μηχανήσασ&αι 
Μ&Γ£;ο1ίοαΐ1ι (ίοτί. ώτρυνεν ίσμόρ μηχανησααΒαι). 319. χάτοπτον 

ΟαηΙθΓ: χάτοπτρον Μ. πρώνα Μ, πρών^ ιη. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 271 

φλέγουσαν εΖτ' ϊστηψε)^^ εΐτ' ίφίχετο 320 

^Αραχναίον αΊπος^ άστυγείτονας σχοπάς' 

χαπειτ* Ατρειδών ές τόόε σχγ^πτει στεγος 

φάος τόδ^ ούχ άπαττπον νόαίου πυρός. 

τοιοίδε τοί μοι λαμπαδι^φόρων νόμοι, 

άλλος παρ* άλλου διαδοχαίς πληρούμενοι' 825 

νιχ^ί δ^ Λ πρώτος χαι τελευταίος δραμών» 

τέχμαρ τοιούτον σύμβολόν τέ σοι λέγω 

ανδρός παραγγειλαντος έχ Τροίας έμοί. 

ΧΟ» ί^εοίς μϊν αδ9ις^ ώ γόναι^ προσεύξομαι, 

λόγους δ^ άχουσαι τούσδε χάπο9αυμάσαι 330 

δηνεχώς &έλοιμ* άν^ ο9ς λέγεις^ πάλιν. 

ΚΑ. Τροιαν Αχαιοί τγ^δ^ εχουσ' έν ί/μέρςί. 
οΐμΰίΐ βοί^ν άμιχτον έν πάλει πρέπειν. 
δζος Γ* άλειφα τ' εγχέας ταυτω χύτει 
δξχοατατουντ^ άν^ ου φίλω^ προσεννέποις. 336 

χαι τών άλίίντων χαι χρατησάντων διχα 
φδογγάς άχούειν εστί συμφοράς όιπλης' 
ο? μέν γαρ άμφϊ σώμααιν πεπτωχότες 
ανδρών χασνγνήτων τε χαι φυταλμιων 

321. Ι^ρος ^Αργούς. 323. ου ξένον^ άλλα συγγενές, 327. 

τοϋτό μοι, φησί, παρηγγειλεν δ Άγεμέμνων σύμβολόν έχ Τροίας εί- 
ναι του τέλους αΙ»τ^ς, 339. ου (1. σημείωσαι οτι) χατά τόν φυ- 
τάλμιον Δία ένταϋ&α ή ετυμολογία^ έχ τ^ς ψΰτλης δϊ γίνεται φυτλά' 320. ρΓΟ Ιιοβ τβΓβα ροηβηάαιη νίάβΙιιΐΓ {τ&ριβηΐιιιη ςυοά βχ Αβί. Υ. Η. 
ΧΙΠ 1 ρΓΟίτΟϋ €οΙ)6ΐ;α3 : ψσσουσα ά* έξέλαμψει* άστρατής όίχην, 322. 
τόΟΛ ί1ι: τόγε Μ. Ιη Μ βοηρβίΐ ίη ίιηο ιη&Γς. λείπει πολλά πίΕπαβ (^ααβ- 
άαιη 8Εβο. XVI. — Ρβ 323—360 βχ λ ί 1ι ΓβίβΓίατ. 8ο1ιο1ί& βχ 1ι β1 βάί- 
ϋοηβ Υίο1οη&η& 8αιηρ(& Βΐιηΐ;. 324. τοιοίόε τοί μοι δβΐιυβίζ : τοιοίϋ^ ϊτοι^ 
μοι & 1ι, τοιοί^^ ετυμοι ί. 327. τοιοΰτοι &. 329. ρβΓ8θη&β ηοΐα οατβηΐ 
1ίΙ)η. 331. ^(ανβχώς Βίοιηββίά. οΐ^ςΒούιβ: ως]η)ή. λέγοίς{]ϊ. 332. 
ηιι11& ρβΓβοη&β ηοΙ&, 333. ΟΙτί&βιηβδΙτ&β ηο1& ρΓ&β8θηρ1& ίη Πύηβ. Τροίψ &. 
334. άλείφατ^ &. ^χέας €&ηΐ6Γ: έχχέας \[\)ή. 335. φίλω ΑυΓ&1α8: ψ>ίλως 
1ίΙ)Γί. 337. έστΙν {. 3398(1. φοτάλμιοι παίδων γέροντες ^βίΐ. 272 ΑΕ80ΗΥυ 

πά^ες γερόντων ούχέτ* έζ ϊλευΜρου 340 

δέρης άποιμώζουσι φιλτάτων μόρον^ 

τους ί' α5τε νυχτίπλαγχτος έχ μάχης πόνος 

νήστεις προς άρίστοισιν ων έχει πόλις 

τάσσει^ προς ούδϊν έν μέρει τεχμήριον 

άλλ^ ώς Ιχαστος ίσπασεν τύχης πάλον^ 345 

έν αΐχηαλώτοις Τρωιχοϊς Λχημασι 

ναΐουσιν ηδη^ των ύπαιί^ρίων πάγων 

δρόσων τ' άπαλλαχ^εντες^ ώς δυσδαΐμονες 

άφύλαχτον εΰδτ/σουσι πάσαν ευφρόνην. 

εΐ ί' εδ σέβουαι τους πολισσούχους 9εοΰς 3δ0 

τους της άλούσης γης ϋεών #' Ιδρύματα^ 

ου τάν ίλόντες αυΆις άνϋαλοΐεν αν, 

ίρως ίέ μή ης πρότερον έμπίπηυ στρατφ 

πορ&εΊι^ & μή χρή χέρδεσιν νιχωμένους' 

δεΙ γάρ προς οΐχους νόστιμου σωτηρίας, 355 

χάμψαι διαύλου ί^άτερον χώλον πάλιν, 

ϋεοις ί' άναμπλάχητος εϊ μόλοι στρατός^ 

έγρήγορον τ^ ττημα των όλωλότων 

μίος, ήγουν ψυτοσπόρος^ χάί μεταθέσει διά χαλλιφωνίαν φυτάλμιος, 
347. ^ τα>ν ψυχρών λέγει παγετών ξ τών ορεινών τόπων των 6πό 
τόν αΙΜρα υντων. 348. (ίντες πρότερον δηλονότι δυστυχείς νυν 

άμερίμνως ε[)δήσουσιν, 356. έπειδη δ δίαυλος δυο ίχει στα^ 

δίους^ ών τον έτερον διηλθον ηδη εΙς Τροίαν όνελθόντες^ δεΤ λοιπόν 
χα} τόν άλλον διελΒέΐν χαΐ υπονοστησαι πρ6ς τόν οϊχον. 342. (νυχτίπλαχτος ϊί). 343. ρήστισι Λ, νήστις ί. 346. έν ά* ίηΙβΓ- 
ρηηοΐίοηβ ιηπίΑΐα Ραυτ^. οΐχήμασιν ί1ι. 348. άπαλλαγέντες ΪΚ ώς ό^ 
εύόαίμονες ^ϊο,τύΒγ. 350. εδ σέβουσι 8^9Λ^^Βτ : εόσεβοΰσι ]ί\)ή. 351. 
τ' Ιόρόματα α. 352. οΰ τάν ίλόντες Ηβηηαηη: ούχ άνελόντες &, ούχ 

άν γ* ίλυντες ί ϊϊ. άν&αλοΐεν Αΐΐταΐΐΐδ: &ν ^άνοιεν α, αΖ ϋάνοιεν ί1ΐ. 

οι 
353. πρώτον α. εμπίπτει &, έμπίπτη £, έμπίπτοι 1ι. 354. πορ^εΪ¥ 

α 

τά Λ. χέρόεσι α ί. 356. χάμψαι (σ 8πρ6Γ80Γ. 6&(1βιη ιη&ηυ8) ί. 358. 
έγρηγορός ΡοΓδοη. ΑΟΑΜ£ΜΝΟΝ. 273 

γέί^οα^ αν, ε1 πρόαπαια μή τύχοι χαχά, 
τοιαύτα τοι γυναικός έζ έμου χλύεις. 3β0 

το ί' ευ χρατοΐη^ μη δξχορρόπως Ιδείν 
πολλών γαρ έσ&λών τί/ν δνησιν εΐλόμην, 
ΧΟ, γυναι^ χατ^ άνδρα σώφρον* εόφρόνως λέγεις, 
έγώ δ* άχούσας πιοτά σου τεχμηρια 
^εοί>ς προσειπειν εΰ ποφασχευάζομαΐ' 365 

χάρις γάρ οόχ άτιμος εϊργαστ(ΐι πόνων. 

& Ζευ βασιλεύ χαι νΰξ φιλια^ 

μεγάλων χόσμων χτεάτεφα^ 

{]τ* έπϊ Τροίας πυργοις Ιβαλες 

στεγανόν δίχτυο ν, ώς μήτε μέγαν 370 

μήτ^ ο5ν νεαρών τιν* ύπερτελέσαι 

μέγα δουλείας 

γάγγαμον^ άτης παναλώτου. 

Δια τοι ξενιον μέγαν αΙδουμαι 

τόν τάδε πράξαντ* έπ' ^Αλεξάνδρφ 376 

τείνοντα πάλαι τόξον^ δπως άν 

μήτε πρό χαιροΰ μή^* δττέρ άστρων 

βέλος ήλιϋιον σχηψειεν. 

369. πρόσφατα ^ νυν προσπσίσαντα χαΐ προσχροΰσαντα ούτοΤς. 
^■' εΐ μη πο9εν ΙλΒοι τοις ^Ελλησι χαχόν η νέον έξ επελθούσης 
τινός συμμαχίας τοΐς Τρωσίν^ 8 δί^ χσΐ πτοηΒέντες Τσως δσον τ<£- 
χος άποπλεύσουσιν, 362. δτι πολλών χρημάτων προχριτέα ή 

δνησις * εΐ γάρ ίξ ων Ιχει τις άγαϋών δνησιν τίνα μ^ λαμβάνει^ μά' 
ταια πάντ δν ε\ 366. τιμώμενοι γάρ οί ΒεοΙ ήμείψαντο ήμδίς, 
873. δίχτυον. 376. ι^γουν τ^ν τιμωρίαν^ μεταφοριχώς. 360. τόχη]ϊ. 360. χλόοις ί1ι. Οθ 361 — 1052 θζ ί1ι ΓβίβΓ- 

(ατ. 362. τήνό^ Ηβπη&ηη. 363. ηιιηϋί, 367. οΐισή ηο1& ρπΜ- 

βατίρί& ίη 1ίΙ>Γί8. . 368. (ταίν μβγάλωΗ Ιι). 274 ΑΈδΟΗΤυ 

8ίν. 1. Δώς πλαγάν ϊχουσιν εΙπέιν^ 

πάρεση τουτ' Ιξιχνευσαι* 880 

Ιπραξείί ώς Ιχρω^εν, ούχ Ιφα τις 

ϋεοί>ς βροτών άξιουσ&αι μέλειν 

δσοις άύίχτων χάρις 

πατοΊ9'' 8 ί* ούχ ευσεβής. 

ττέφορται ί' εγγονούς 886 

άτολμήτων ^Λρη 

πνεόντων μείζον ^ διχαίως^ 

φλεόντων δωμάτων ΰπέρφευ 

δπέρ τό βέλτιστον. »ϊστω ί' άπη^ 

μαντον &στ^ άπαρχέιν 890 

ει πραπίδων λαχόντα. 

01 γάρ Ιστιν ίπαλξις 
πλούτου προς χΛρον άνδρι 
λαχτίσαντι μέγαν Δίχας 

βωμύν εΙς αψάνειαν. 895 

οιιύΜΐτ, 1, βιάται δ* ά τάλαινα πει&ώ^ 
προβουλόπαις δφερτος άτας. 

888. των Ιερών, 886. οΐ Βεοί^ ψησί, τιεφανται χα} φάνε- 

ρους ποιουσι τους έχγόνους των άσεβων των πνεόντων ^Αρη μείζω 
9 δικαίως χατά των δωμάτων των άτολμητων. τ^γουν^ ϋτάρ τό 
δίχαχον μαχομ£νων τοις ίεροις οϊχοις των ^εών. 897. ή τ^ς &της 
πεώω &φερτος χαΧ αφόρητος χάί βαφεία ίστιν^ ^ις βιάζει αΙίΤοΟς^ 
τφόνοιαν δη^εν του τϊλουτησαι (πλουτίσαι ΥίοΙ.) τους παϋδαυς ποιούμενη. 

879—480 ρήοΓθβ ρ&τίθβ βϋτορίι&ηιιη θ1 &ηϋ8ΐτ. ϋτββ οΙιΟΓί ΟΓάίηββ 
6&ηθΓθ νίάθηίατ, &116Γ&8 1οί;ιΐ8 οΐιοπιβ. 879. ίχουσαν ιηαΐ&ίαιη ίη 

ίχουσ* ί, ί^οις άν Ε&τβίβη. 880. τιάρ^στιν Η&Γΐαη((. τοΟτό γ^ 

1ι, ίοιί. ^ οΖν τόό\ 881. (πραξ^ν Ηθπη&ηη: ώς ίπραξ%¥ 1ίΙ)η. 

881—88. Ιχ/οανβν. | . . β ρότων | . . μίλ%ιν \ ί. 888. {ραοΐϋ δ* Ι), 

χ 
386. εγγονούς \ϊ , ίοΓί. άγχίνους. 886. "Αρης Ετίίζβοΐιβ. — πνεόντων 

βαρβτίοή τθΓβιιί &ά(ϋ1 ί. 889. ίοιΐ βάλτων. 889 8ς[. βέλτια- 

τον. Ι . . άχαρχέΐν 1 1 89(Χ (&<η% χάπαρχέΐν 1ι). 894. (έχλαχτέ- 

αω^τι 1ι). μέγαν Ο&ηΙθΓ: μΜγάλα^ή, 897. προβοόλου πάΐς Η&τίαηβ. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 275 

άχος δέ παμμάταιο]^. οόχ Ιχρύφΰη^ 

πρέπει δέ^ φως αϊνολαμττές^ σίυος• 

χαχοΰ δέ χαλχοΰ τρόπον 400 

τρίβφ τε χαχ προσβολαϊς 

μελαμπαγης πέλει 

διχαιω^είς^ έπει 

δίώχει παις ποτανί^ν δρνί)^^ 

πόλει πρόσζρίμμ* αφερτον έρΰείς. 405 

λίτάν δ^ άχούει μεν οίης ϋεών 

τον δ^ ίπίστροφον τώνδε 

φώτ^ άδιχον χαϋ'αφει. 

Οίος χώ Πάρις έλ&ών 
ές δόμον τόν Άτρειδάν 410 

^σχυνε ξενίαν τράπε* 
ζαν χλοπάίσι γυναιχός, 
#<Γ. 2. λιποΰσα δ' άστοΊσιν άσπίστορας 

χλόνους λογχίμους τε χαι ναυβάτας οπλισμούς^ 
δγουσά τ άντίφερνον Ίλίφ ψ^οράν 416 

βέβοίχεν βίμφα δια πυλάν, 
άτλητα τλάσα' πολλά δ' ϊστενον 
Γβίί' έννέποντες δόμων προφηταΐ' 

399. τουτεστι σέλας. — ή Βεραπεία της επιθυμίας αυτών διότ 
δήλος γίνεται, ώς φως δέ πρέπει τ6 αΐνολαμπές αυτών σέλας. 415. 
ίζγουν άντΙ προιχός φΒορά,ν χαί άπώλειαν χομίσασα (χομίσασαν ΤίοΙ.). 398. {ώς άχος 1ι). πάν μάταιον Μα8|Π*&νία8. 3988(1. ιιαμμάτΰαον,\ 
, ,όϊ\ , , σίνος Ι ί. 401. τρίβφ χαι ί. ηροσβολαΧς Ρθ&ηοη: κροβολαΐς 
Η1)η. 404. ποτανόν δοΐιιιβίζ, πτανόν ί, {πτανόν τιν' 1ι). 405. άφΛρ* 
τον άίίς ί. 407. τώνά* Μστροφον όέ νί^γτΒΧί^^ι. 410. (<1( όίχον ]ή. 
ταν £ 411. {την ξενίαν Ιή. 41ΐ8<ι. ξενίαν \ . . γοναιχός \ £ 412. 
χλοηαΧς £ 413 — 15. άστοισιν \ . . χλόνους | . . χαΙ\ . . οπλισμούς \ . 
άντίφερνον \ . . φ^οράν \ £ 414. χλόνους τε χαΐ ΐ€γχίμοος ναυβάτας 

^' ΗΙ^ΑΙίΓβηδ. 416. βέβαχε £ 417. κολΰ «Τ άνέστενον £ 418. 
τά^ Αατ&^ιιβ: τόό* 1ί1)ή. 

18* 276 Λ£80ΗΥυ 

ϊώ ϊώ δώμα δώμα χ(ύ πρόμοι^ 

Ιώ λέχος χώ στίβοί φιλάνορες, 420 

πάρεση σιγάς άτιμος άλοίδορος 

άδιστος άφεμένωυ ϊδειν. 

πό^φ δ^ δπερπορτίας 

φάσμα δόξει δόμων άνάσσειν. 

Εύμίφψων δε χολοσσων 425 

ϊ]ΐΡεται χάρις άνδρί^ 
ομμάτων δ^ ίν ίιχηνίαις 
Ιρρει πάσ^ ^ΑφροδΙτα. 
αηϋΒίτ. 2. όνειρόφαντοι δέ πεν&ήμονες 

πάρεισι δόξαι φέρουσαι χάριν ματαίαν, 480 

μάταν γάρ εύτ άν έσθλά τις δοχών όραν^ 

ηαφαλλάξασα διά χερών 

βέβαχεν δφις οό με&ύστερον 

τττεροΊς όπαδοίς δττνου χελεό^οις, 

τα μίν χατ^ οιχους εφ^ ίστίας αχη^ 435 

τά δ* ίστι χαϊ τώνδ' ύπερβατώτερα. 

τ3 πάν δ* άφ^ "^ Ελλάδος αϊας σονορμενοις 

422. άφεμένων ημών της σιγης^ 8 ίστι χαϊ άφισταμενων του '<τ^- 
γαν^ τουτέστί χάΙ τταρρησιαζομενων χ<ύ φΒεγγομ£νων τι, διά τό μ^ 
ταψεΐναι π^ν δέσηοιναν, δμως τ^ παλαιή αίδοΤ σώζομεν αύτης τ^ 
παρουσίαν^ χώ πάρεστιν ήμΆ* ϊδεΐν ήδίστη χαΐ τωλύτιμος χα2 άλοίδο* 
ρος^ τ^ουν νομίζομεν ίτι συνέιναί ί^ν αΜιν χαΐ της ηαρ^ ^μών τ<- 
μης άηύλαΰειν. 437. τών συνηγμένων άπό της Ελλάδος απάντων 
έχάστου τοις οϊχοις οδυνηρά ηένΒησις διατφέπει. 419. Ιώ θΐ; όώμα δβιηβΐ 1ΐΑΐ)β1; ί. 420 8<1. στίβοι | . . ηάρ^στιν \ . . 

Λλοίόορος Ι ί. 421. σητάς άτιμους άλοΜρους Ηβπηλίιη. 423. όπέ/ο 
ποντίας Ι 425. (χάρ 1ι). 426. (τάνόρί ϊή. 428. άφροόίτη 

ί. 43θ8<][. φίροοσω, \ . . ματαίαν, | . . ^ν | . . δρδ,ν \ ί. 431. «Γτ' δν 

Εθοίι. 432. χαίρων ί. 434. *%λ%υ^ν Ε&τβίβη. 435. <^β• 

ατίους Υοββίπβ. 436. τά ό' ΗΑίιη: τάό' Η1)η. 4ΆΊ.''ΕλΚανος 
Β&ιηΙ)6Γ|^Γ. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 277 

πένΙ^εια τλησιχάρδιος 

δόμων ίχάστου πρέπει. 

πολλά γοΰν θητγάνει προς ήπαρ• 440 

Οΰς μέν γάρ τις Ιπεμψε)^ 
όΐδεν^ άνύ δϊ φωτών 
τεύχη χώ σποδός εϊς ίχώ- 
στου δόμους άφιχνέίται. 
Β(τ. 3. δ χρυσαμοίβός ί' ^Αρης σωμάτων 445 

χάί ταλαντούχος έν μάχη δορός 
πυρω&ϊν ίξ Ιλίου 
φίλοισι ττέμπεί βαρΰ 
ψήγμα δυσδάχρυτον Ιιν- 

τήνορος σποδού γεμί- 460 

ζων λέβητας εό&έτους, 
στένουσι ί' εδ λέγοντες αν- 
δρα τον μέν ώς μ(ίχης ^δρις^ 
τδν δ' έν φοναις χαλώς πεσόντ' — 
αλλότριας διαι γυναιχός^ 456 

446. χρυσαμοίβός 6 χαΐ άργυραμοιβός τιαρά τοις (αητορσι. τζς 
αότ^ς δ* αναλογίας έστϊ χάί 6 άλφιταμοιβός. εϊληητοΛ δέ τό νόημα 
τφ Αϊσχύλφ έχ της χατά τόν Δία ^Ομηριχης ζυγοστατησεως, τό 
βαρύ δ^ είρηται διά τό βαφΟνειν τους φίλους^ £λλως μέντοι χατά 
τ^ν άλληγοριχ^ν τροπίρ^ βαφυ διά τό χρυσοΰν είναι. 466. &η δι' 
άλλοτρίαν άιτώλετο {άτιώλλυτο Υίοί.) γυνάιχα^ σιωπηλώς βοφ μετά 
όργης^ δίχην χυνός. 438. τηξιχάρόιος ΑηΓ&Ιαβ (ίη 1ι 9Ι088& την χαρδίαν τήχουσα). 440. 
ίοΓί. χρ(μπτ9ταί προς, 441. τις Λάόίόϋ Ροηοη. {χέμψεν 1ι). 441 
— 44. Μεν Ι . . τ^όχη \ . . έχάστου \ , . άφιχνβϊται | £ 442. {βροτ&ν 1ι). 
443 8ς[. {"κρός ίχάϋτου τους δόμους 1ι). βίσαφιχνέίτϋΐί Ιι. 446. ίοιί. ίν 
τρσπϋ, 449—61. άντήνορος | . . βόύέτου | £. 4508<ΐ. γεμίζων αί τί- 
άβίατ ί. 461. {τους λέβητας 1ι). βόάέτους ΑητΛίαβ: €Μ4τοο 1ίΙ)Γΐ 

466. διαΙ Ηβηη&ηη θχ Οταχηοη &ηβοά. Οχοη. Ι ρ. 119 χαΐ έν *Αγαμέμνονί 
^άλλοτρΙας διαΧ γυναιχός* άνχι του ίνεχα: δίά ί, γ% διά Ιι. 278 ΑΕ80ΗΥΟ 

τάδε σίγα τις βαυζει^ 
φ9ο)^ερ6ν ί' ίπ' άλγος ίρηει 
προόίχοις Άτρείδαις, 

(Ά ί' άΰτου περ\ τείχος 
^•ηχας ΊΙίάδος γάς 460 

ευμορφοι χατέχουσιν' ϊχ* 
^ρά δ* Ιχοντας εχρυφερ. 
αηα»ίΓ. 3. βαφεία δ^ αστών φότις συν χότφ' 
δημοχράτου ί' αράς τίνει χρέος, 
μένει δ^ ίχοΰσαί τι μου 465 

μέριμνα νυχτηρεφές, 
των πολυχτόνων γαρ οΐχ 
ασχοποι ^εοί. χελαΐ' 
ν(ύ ί' ^Ερινύες χρόνψ 

τυχηρόν δντ' άνευ δίχας 470 

παλιντυχεί τριβηί βίου 
τιϋεΊσ* άμαυρόν^ έν ί' άί- 
στοις τελέ^οντος οΰτις άλχά' 
τό δ^ ύπερχόπως χλύειν εύ 

βαρύ' βάλλεται γαρ οσσοις 476 

Διόθεν χεραυνός. 

Κρίνω ί' αφ9ονον ολβον 
μητ εϊην πτολιπορ&ης 

469. 8 εποίησαν έν τξ Τροίψ. βέλτων δέ αύτης της Τροίας τό 
τείχος εΙπεΐν, τό δ' ευμορφοι τφός πλείονα οϊχτον τφοσέ^ηχεν. 
464. ^γουν όργίλως ΰπό των πολιτών σχώπτεται 6 ^Αγαμίμνων χα\ 
άποδίδωσί τι χρέος της δημοσίας κατάρας. 466. σιγ^ τ(ς ί. 468. προόίχοισιν ί. 469. οϊά* ί. 461 8(1. χατέ- 
χουσοβ* \ . . ίίχρυψ^ν | ί. 462. (έχ^ρώς ]ή. ϊχ^ντας ΟΓβΙΙί. 464. ^μο- 
χράντοο ΡοΓβοη. 467—469. γάρ \ . . ^€οί. | . . χρόνφ \ ί. 468. άπό- 
σχοκοι £ 469. (<^' οδν 1ι). </θίνν<^ς 1ίΙ)ή. 471. παλιντυχβΤ ^οβ^^^τ: 
ΐίαλιντυχή (παλιντυχ^) ΙίΙ)η. 47284. άΐστοις \ . . άλχά' | ί. 474. όπβ/τ- 
χόκως Θτοϋπβ: ^Βρχότως ΙίΙ)η. 478. μη ^ θΐ; πτολιπόρ^^ς ί. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 279 

μητ* οΰν αυτός άλοί>ς δπ' άλ" 

λων βίον χατίδοιμι. 480 

Πυρδς ί' δπ' εδαγγέλου 

ηόλιν δίήχει ϋοά 

βάξις' εΙ ί' ίτητυμος^ 

τίς οΊδεν^ ^ τοι βεων έστι μί) ψύ&ος. 

Τις ώδε ποίίδνός ^ φρενών χεχομμένος^ 485 

φλογός ηαραγγίλμασιν 

νέοις πυρω9έρτα χαφδίαν Ιπειτ* 

άλλαγψ λύγου χαμεΊν] 

Γυναιχός α^μψ• πρέπει 

πρίί του φανέντος χάριν ξυναινέσαι. 490 

Πώανός άγαν δ ^^λυς δρος έπινέμεται 

ταχυπορος* άλλα ταχύμορον 

γυναιχογηρυτον υλλυται χλέος, 

484. τό φύΒος σδστοιχον τφ ψεύδει ώς χα} τό φυδρόν. δτι δέ 
συγγενή τό δ χα} τό 3^ δηλον. τφοϋηόχειται δέ τό ψευδός. 488. 
οΐ άγαΒόν τι ίλπίσαντες^ είτα τούτου αποτυχόντες διπλασίφ τιεριπίη' 
τουσιν άΒυμίψ χατά Μένανδρον, 489. ϊσως τ^ν χερχβα ϊ^ τόν 

άτραχτον λέγει γυναιχός αίχμήν^ εΐ μη που σχώτττει τ^/ν Κλυταιμνησ- 
τραν διά τά ΐστορούμενα χατ' αδτης^ τόν πέ^ι/ν λέγων^ δι* ου χα- 
Βεΐλε τόν Αγαμέμνονα. 491. ήγουν περιφραστιχώς ή γυνψ ώς 

ταυτόν δν γυνσίχα εΙπέίν χσΐ δρον αδτης έχΒειναι. 493. τό φψ 

μιζόμενον άγαΒόν δπό των γυναιχών άνυπαρχτόν έστι χαΐ ταχέως 
ψΒειρόμενον χάί οδχ ίη\ πολύ διαμένον. 479 8ς[. άλους \ . . χατιόοιμί | ί. 481—507 3ίη9α1ί3 ο1ιθΓ6αϋ3 

ΐΓίΙ)αβηάί. 482. (τ^ν πόλιν 1ι). 483. έτήτυμος Αατ&ίαβ: έττγτύμίος 8ί ΰΙ)η. 484. ^, τοι β<; έστΙν ί, 486. παραγγίλμασι ΗΜ. 4878ς[ς[. 
Ιπ<ί Ι Ιττβιτ' . . λόγους \ . . αΐχμ^ \ . . ψανίντος \ . . ξυ¥«κνέσαί \ . . δρος 
Ι . . ταχόπορος' | . . ταχύμορον \ ί. 489. γυναικός δοαΙί^^βΓ: έν γυ* 

ναίχός ]ί\)ή. 491. ϊρος ΒΙοιηΑβΙά. 280 ΑΈ80ΕΥυ 

Τΰ^^ εΐσόμεσ^α λαμπάδων φαεσφόρωι^ 

φρυχτωριώ)/ τε χάί πυρός παραλλαγάς^ 496 

6γγ' οδν άληβεΊς εΓτ' ό\/εφάτων δίχην 

τερπνό)* τόδ* έλ&όρ φως εφήλωσεν φρένας* 

χήρυχ* άπ' άχνης τύρδ' δρω χατάσχων 

χλάδοις έλαίας* μαρτυρεί δέ μοι χάσις 

τυηλου ξύ)*ουρος διψία χόνις τάδε^ 500 

ώς οδτ* άναυδος οϋτε σοι δαίων φλόγα 

δλης όρείας αημανεί χαπυψ πυρός^ 

άλλ^ ^ τό χαίρειν μάλλον ίχβάξει λίγων — 

τόν άντίον ίέ τοισδ' αποστέργω λόγον ' 

εΰ γαρ προς εδ φανεϊσι προσ&ήχη πέλοι. 505 

^Οσης τάδ' άλλως τ^* ίπεύχεται πόλει^ 

αυτός φρενών χαρποιτο ττ^ν άμαρτίαν. 

χηρυξ. Ιώ πατρφον οδδας ^ΑργεΙας χϊ^ονός^ 

δεχάτφ σε φέγγει τφδ' άφιχόμην ίτους^ 
πολλών βαγεισών ελπίδων μιας τυχών 510 

ο& γάρ ποτ -ηυχουν τ^δ* έν *Αργείφ χΰονι 
Ικανών μεΜξειν φιλτάτου τάφου μέρος, 
νυν χαίρε μίν χί^ών^ Χ^ψ^ ^' ^}λΙου φάος^ 
απατός τε χώρας Ζευς δ Πύ&ιός τ' αναξ^ 

497. ^^ταίτησεν^ παρά τόν φήληχα^ 8ς εστί σΰχον διαχάσχον πρό 
του πεπανΒηναι, ασύνηθες 8έ τό φηλώ φηλώσω^ ού χρησις χα} παρά 
Δοχόφρονι (ν. 785), τό δέ χοινόν φηλησω^ έξ οϋ χαΐ δ φηλήτης έν 
δυσίν η. δ δέ γε παρ' ^Ησιόδφ (Ορ. 376) φιλητης διά του } Ιχει 
τ^ άρχουσαν χατά τοός παλαιοός σημχιίνων τόν χλέπτην ώς άπό 
του ύφελέσθοίί. 609. τινές μ^ιφονται τφ ποιητή δτι αυθημερόν 

έχ Τροίας {έχ Τρ, οιηΐΐϋΐ ΥίοΙ.) ποιεί τους ^Ελληνο^ς ^χοντας, 610. 
ή λέξις έχ μεταφοράς των άγχυρών^ ων πολλών (πιγεισών εΙς τό 
δδωρ μία τις τιερισώζει τ^ν ναυν. 

494. 0ΐ7ΐ&θΐηθ8(τ&6 , 506 οΐιοη ηοΐ&ηι ίη 1ίΙ)η8 ρΓ&θδχΑΐη άβίβνϋ 
δο&ΙίβθΓ. 494. •ϊσόμΛβα ί. 497. ίφηλωσ• 1ίΙ)η. 509. 09χάτου 

Ι&ΟΟΐ). 511. {ηΰχων 1ι). ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 281 

τόξοις \ά7ΓΓων μηχέτ εΙς ί/μας βέλη* 516 

&λις παρά Σχάμανδρο\* ^σέ^' άνάρσιος* 

νυν δ^ οΛτε σωτ^ρ ίσί^ί χάΐ παιώνως^ 

άναξ ^Απολλον, τους τ' άγωνιους ϋεούς 

πάντας προοαυδώ^ τόν τ* έμόν τιμάορον 

^Ερμην^ φίλον χήρυχα, χηρύχωρ σέβας^ 520 

^ρως τε τους πέμψαντας^ ευμενείς πάλιν 

στρατόν δέχεσ^αι τόι/ λελειμμένον Λορός. 

ϊώ μέλα&ρα βασιλέων^ φίλαι στέγαι^ 

σεμνοί τε ϋαχοι^ δαίμονες τ αντήλιοι^ 

^που πάλαί, φαιδροΐσι τοισίδ* δμμασιν 525 

δέζασί^ε χόσμψ βασιλέα πολλφ χρύνφ. 

ηχεί γάρ δμΐν φως εν εύφρόνη φέρων 

χαΐ τοΊσδ* δπασι χοινδν Αγαμέμνων αναξ, 

άλλ* ευ νιν άσπάσασ9ε^ χώ γάρ ουν τφέπει^ 

ΤροΙαν χατασχάφαντα του διχηφυρου 530 

Δώς μαχέλλτβ^ τξ χατείργασται πέδον^ 

βωμοί δ' αιστοι χάί &εων Ιδρύματα 

χα\ σπέρμα πάσης ίξαπόλλυται χ^ονός, 

τοιόνδε Τροίφ τίεριβαλών ζευχτηριον 

αναξ ^Ατρείδης πρέσβυς εάδαίμων άνηρ 536 

ηχει^ τίεσδαι δ' άζιώταζος βροτών 

των νυν Πάρις γάρ ούτε συντελης πόλις 

517. απόμαχος, 619. βοη&όν, 524. οΐ είς άνατολι^ όρώντες, 
631. σταίΒι^. 637. άπό χοινου τό ούτε λψηέον χαΐ ε!ς τό Πάρις* 
συνυπαυιούετΰα γάρ έχ του επαγόμενου, τό δέ ιτό δράμα του πα- 
Βους πλέον€^ τούτο δηλοΤ ώς οό πλέον δέδραχεν ^ πέττονθεν. 516. ^σ^^ ΏΐΛίζΟ ΑβίΒ^ί: 1}λ1ί' ί, ^λά9ς 1ι. 517. χαΐ παιώνιος 

ΏόϊϊΤΜνίΒ: χαΐ παγώνως ϊ^ χάκαγώνιος)ι. 525. <Γ πο<; Αατ&^ιΐΒ. κάΐαι 

ι τοίσίό' {, τοϊσιν 1ι. Υβηοιη άθΐβί; Εβείε. 626. (δέξαισ&ε 1ι). 527. 

ήφ ί. 532 α<; βχ Ρβη. 813 ΟΙ&Ιυιη άβίβΐ 8&1ζιη&ηη. 634. 
τοίοό09 ί. 537. 8€τίΙ>βηοΙαιη ούόέ. 282 ΑΕ80ΗΥΜ 

εξεύχεται τό δράμα του πάθους πλέον. 

όφλών γάφ αρπάγης τε χαΐ χλοττ^ς δίχην 

του ρυσίοΌ #' ^μαρτε χάί πανώλεθρον 540 

αδτόχθονον πατρφον ίθρισεν δ6μον. 

διπλά δ* ίτισαν Πριαμίδαι θαμάρτια, 

ΧΟ. χηρυξ ^Αχαιών χοίρε των άπό στρατού. 

ΚΗ, χαίρω* τε&νάναι ί' οόχ άντερώ δεοΊς. 

ΧΟ. ϊρως πατρφας τησδε γης <χ' έγόμνασεν. 645 

ΚΗ. ωστ' ένδαχρόειν γ' δμμασιν χαράς δπο, 

ΧΟ. τερπνής αρ' Ψ/νε τησ8* έτΐήβολοι νόσου. 

ΚΗ. πώς δ•η\ διδαχθείς τούδε δεσπόσω λόγου. 

ΧΟ. των άντερώντων Ιμέρφ πεπληγμένοι. 

ΚΗ. ποθεΊν ποθουντα τιηνδε γην στρατόν λέγεις. 550 

ΧΟ. ώς πόλλ* άμαυράς ίχ φρενός μ' άναατένειν. 

ΚΗ, πόθεν τό δύσφρον τοδτ* έπ^ν στυγος στρατφ; 

ΧΟ. πάλαι τό σιγάν φάρμαχον βλάβης ϊχω. 

ΚΗ. χάι πώς\ απόντων χοιράνων ίτρεις τινάς; 

ΧΟ. ώς νυν τό σόν δη χάι θανεΊν πολλή χάρις. 555 

ΚΗ εδ γάρ ττέπραχται. ταύτα ί' έν πολλφ χρόνφ 
τα μεν τις άν λέξειεν εάπετώς ίχειν^ 

540• του βΰσασθαι τους Τρώας. 541. ίθέρισεν^ (χειρε. χοΐ' 
νώς δε ίθριξεν^ άψεΊλεν* άφ^ οί χαϋ ^ θρίξ' ώς (ώς οιη. Υίαί.) χσΐ 
Εόριπιδης (0Γβ8ΐ. 128) »ϊδετε παρ' άχρας ώς άπέθριξε τρίχας^. 
542. τόν μισθόν της αμαρτίας. 650 (649). έρωτιχ^ιν εΥχετε^ ψ^^Κ 
νόσον τερπνψ^ έπεί εΤχετε χα} τους άντερώντας. 555. ων έστι τό 
είρημένον δπό σου^ τό ^τεθνάναι δ* οόχέτ^ (οόχ ίτ' Υϊοί.) άντερώ 
θεο7ς€ . 539. ^Χα»ν 1ίΙ)η. 543 — 555. ΟΙτΙ&βιηββίΓ&β ηοίαιη ρΓΟ οΐιοη ηοΐΑ 
1ι&1)βη1 1ίΙ)η. 544. οδχέτ* 1ι, ο&. βοΐιοΐ. 655. 546. {ίχόαχρόβίν 1ι). 

547. Γ(9Τ« 1, ^^|0Τ<ΗI^Α11^6η8. 649. κ^πληγμένοι ΤγτψΜϋ: ιΐίκλ-ηγμένος 
ϋΙ)η. 551. φρενός μ' δο&Ιί^Γ: φρενός 1ίΙ)η. 554. τυράννων ί. 555. 
ώς δο&1ί(;βΓ: &ν Η1)η. 557. ^ν Αατ&ΐιιβ: εΖ ]ϊ\)ή. ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 283 

τα δ' α5τε χάπίμομφα. τΙς ϋ πληρ ^εών 

δπαρτ' άττήμων τορ Α' αΙώνος χρόνον\ 

μόχθους γαρ εΐ λέγοιμι χα!ί δυσαυλίας^ 560 

σπΰφΐίάς παρτ/ξεις χαϊ χαχοστρώτους, τι δ^ οό 

στένοντες οό λαχόντες ηματοζ μέρος, 

τά δ* α5τε χέρσφ χα\ προσην πλέον στυγος' 

ευνοίί γάρ ^ααν δηίων προς τείχεσιν* 

έξ ουρανού δε χάπό γης λειμώνιαι 565 

δρόσοι χατεφέχαζον^ ίμπεδον αίνος 

έσΆημάτων τι^εντες ϊνϋηρον τρίχα. 

χειμώνα δ' εΐ λέγοι τις οίωνοχτόνον, 

οίον παρείχ αφερτον Ίδαία χιών^ 

^ ^άλπος^ ευτε παντός εν μεσημβριναίς 670 

χοίταις άχυμων νηνέμοις εδδοι πεσών — 

τι ταϋτα πενΒέϊν δέι\ παροίχεται πόνος ' 

παροίχεται δϊ τοίσι μίν τε^νηχόσιν 

τό μήποτ^ αυ9ις μηδ^ άναστηναι μέλειν, 

τί τους άναλωΜντας έν φτ^φψ λέγειν^ 575 

τόν ζώντα ί' άλγειν χρή τύχης παλιγχότου\ 

χα\ πολλά χαίρειν συμφοράς χαταξιώ. 

ί/μΊν δε τοις λοιποΧσιν Άργείων στρατού 

561. σπανίους (άντϊ του σπανίως ΥίοΙ.)• ^«^ τούτου γάρ ού συ• 
νεχώς άττηλαύομεν. τό 8έ παρήξεις άντ\ του παρίχδρομάς ίτά του 
χαταστρώματος των νείον, 566. τό έδραίίον^ ήτοι (χατά αάάϋ 

ΡΑΐΐν) τό ηεριβεβλημένον ^μίν χάλλος. 575. χρ^ χατά συνεχ' 

δοχήν τ^ουν τί δει φηφίζεσΒοίί περί των άττολωλότων; 576. έπΙ 
τ^ αποβολή των άπολλυμένων δέί τόν ζώντα άλγειν χάι πάλιν έπΙ 
τά2ς ε&ποτμίαις χαίρειν. 558 6ΐ 563. τάό* ί. 561. χαχστρώτους ί, 562. στένοντας, άσχάλ• 
Ιοντας Μ&τ{;οΗοηϋι. 564. όαΐων Τήηάοτΐ. 565. δέ Ρβ&ηοη: γάρ ]ϊ\)ή. 
λειμωνίαι ί, 566. ίμκβδον βχ ίηΙβΓρΓβΙ&ϋοηβ έμχίδων βαρΓΑ ϊν&ηρον βΛ- 
βαιρίΑ ΟΓ^ππι νίάβίατ. 567. ίχ^μάτων ΤΥβίΙ. 568. {,λέγ^ι 1ι). 576. 
άλγους . . τυχβίΐν ΗΙιΑΙιτβηβ. 577. συμφοράς Β1οιη£θ1ά: συμφοραΧς 1ίΙ)η. 284 ΑΕδβΗΤυ 

Ρίχρί το χέρδος^ ττημα δ* οόχ άντψρέπει, 
ώς χομπάϋαι τφδ^ είχος ί/λίου φάει 580 

δπίρ ί^άσσης χαι χδονός ποτωμε^οις' 
^Τροίαν ίλόντες δηποτ* ^ΑργεΙων στόλος 
ύεοΊς λάφυρα ταύτα τοίς χα&' ^Ελλάδα 
δόμοίς έπασσάλευσαι^ άρχάίον γάνος,^ 
τοιαύτα χρη χλόοι/τας εύλογείι^ πόλιν 585 

χα} τους στρατηγούς* χαϊ χάρις τιμήσεται 
Δώς τάδ^ έχπράξασα, πάντ* έχεις λόγον. 
ΧΟ. νιχώμενος λόγοισιν οόχ άναή^ομαι, 

άεΙ γαρ ί/βφ τοις γέρουσιν εδ μα&έϊν, 
δόμοις δί ταύτα χαχ Κλοτααμηστρψ μέλειν 590 

\^ εϊχ6ς μάλιστα^ σί>ν δϊ πλουτίζειν έμέ. 

ΚΑ, άνωλόλυξα μλν πάλαι χαράς δπο^ 

8τ* ^λ&^ 6 πρώτος νύχιος άγγελος πυρός, 

φράζων δλωσιν */λΙου τ άνάστασιν. 

χαι τΙς μ ένιπτων είπε* ^φρυχτωρών δια 595 

πεισ&εΊσα Τροίαν νυν πεπορϋησ&αι δοχεις; 

^ χάρτα προς γυνατχδς αΐρεσβαι χέαρ^, 

λόγοις τοιουτοις πλαγχτός οδσ' ίφαινόμην. 

δμως δ' ίΰυον' χάί γυναΛχεΙφ νόμφ 

όλολυγμόν άλλος άλλο&εν χατά τττόλιν 600 

ελασχον εύφημοΰντες έν δεών ϊδραις 

686. ^^ουν δμολογησουσι χάί τφ Δά χάριν τψ τάδε διατφαξα- 
μένψ. 688. χαίρω έν τψ μί) άντιλογέιν, 589. άχμόζει, έηι• 

^υ μούσι γάρ μαν^άνειν ων ούχ εΙς πεφαν 1}λ^ν* 691. μεταδί' 

δόναι μοι τ^ς χαράς. 597. ήγουν γυναικός έστι μετεωρίζεσαι 

χαΙ μέγα φωνε^ (φρονέΐν ΥίοΙ.) άχούσασάν τι. 

581. ηστώμΜνα ΙΥθίΙ. 582. τροίην ί. 584. δόμων . . άρ• 

χαίων Η&ιίαη^;. 589. ^β§ί νους γέρουσιν Εη^^θΓ, ίΙ\βη τοΧς γίρου<ην 

ΜΑΓ£;ο1ίοαϋι. 590. Κλυταιμνήστρα ( — ψ) 1ίΙ)Γί. 592. άνωλόλυζα μέρ 
δίβρίι&ηΐιβ: άνωλολόξαμΜν 1ίΙ)η. 595. ίνίππων £, 598. {ιιλαχτός 1ι). 

599. ίοη. γυναικείοι νόμοι. 600. όλολυγμόν ί, 601. ΙνΗων ί. ΑαΑΜΕΜΝΟΝ. 285 

9υηφάγον χοιμώντεζ ευώδη φλόγα, 
χάί νυν τά μάσσω μίν τί δέϊ αέ μοί λέγειν; 
αναχτος άΰτου πάντα πεύαομαι λάγον. 
δπως δ^ άριστα τόν έμόν αΐδόϊον πόσιν β05 

σπεύσω πάλιν μολόντα δέξασ&αι. τί γαρ 
γυναοά τούτου φέγγος ^διον δραχείν^ 
άπ^ στρατεΐας άνδρα σώσαντος ϋεοϋ 
πύλας άνοιξαΐ] ταί/τ* άπάγγειλον πόσεΐ' 
^χειν δπως τάχιστ έράσμιον πόλει* 610 

γυνάιχα πιστην δ^ έν δόμοις ε'!)ροί μολών 
οίανπερ οδν ίλειπε^ δωμάτων χύνα 
έσ&λτ/ν έχείνφ^ πολεμίαν τοις δυσφροσιν^ 
ΧΟΛ ταλλ^ δμοιαν πάντα^ σημαντηριον 
οόδίν διαφϋείρασαν έν μηχει χρόνου, 615 

ούδ* οίδα τέρφιν οόδ' έπίφογον φάτιν 
άλλου προς ανδρός μάλλον ^ χαλχου βαφάς, 
τοιόσδ* 6 χόμπος της άλτηΙ^είας γέμων 
οόχ αΙσχρός ώς γυναιχι γενναΐψ λαχειν, 
ΧΟ. αδτη μέν οδτως είπε μανϋάνοντί σοι 620 

603. τά, μαχρά, 612. ι^γουν φύλίίχα. — ορα τό παράδειγμα 
της χυνός• εΐ χαΙ δοχέίτοϋτ* είληφένοίΐ τόν ποιητών διά τ)ιν φυλαχ^ν 
μόνην^ άλλ* Ιχει τι χάί βαθύτερον. βουλόμ£9ος γάρ τήν μοιχείαν 
ταύτης δηλωσαι χα} οτι ωσηερ ^ χυων ούχ ένΐ άνδρϊ χρηται^ οΐίτως 
ούδ' έχείνη. ε! χαΙ λαΒέιν βουλομένη έτά τούτφ σεμνύνεται^ άλλου 
τέρφιν ανδρός ούχ εΙδένοΛ φάσχουσα^ τ^ χυνί ταύτην παραβάλλει, 
614. σφραγίδα της προς τ6ν άνδρα εΰνης. 617. ωσπερ ούχ οΙδα 
τάς βαφάς του σιδήρου, οδτως (οδτως οιη. 1ι) ουδέ ήδονήν έτερου άν^ 
δρός, 619. γενναίψ γυναιχι οΐχ αίσχρόν έστι τό χομηάζειν. 620. 
αΰτη μέν οδτως έίπεν &στε σέμαΒεΐν^ οόχ ήμας^ άχριβως έρμηνεύσασα. 
{οδτως ε^ν άχριβέσι λόγοις χαΙ έξηγητιχοΐς^ ώστε σε μαθειν ΥίοΙ.). 608. ^ μκΗ ^ίθβθΙθΓ: σ' ίμοί ϋ^Η. 611. ϊνόον 9δρήσ9ΐ βοΐιαβίζ. 
618 βς. ςιιο^ ρΓΟθΟοηί (ήΙ)τιιιη1 1ίΙ)Η, 01]τ1&βιηθ8ΐπΐθ οοηϋηα&νϋ ΗθπηΑοη. 

Ι / 286 ΑΕδβΗΤυ 

τοροισιν έρμηρεΰσιν εόπρδπώς λ6γο\*, 

σΰ δ^ είπέ^ *^ρ^ζ^ Με)^έλεων δέ πεύβομαα^ 

εΐ ρόσημύς τε χώ σεσωμένος ηάλίν 

^ξει (ών υμχν^ τηαδε γης φίλο)^ χράτος. 
ΚΗ. ούχ Ισ&' δπως λέξααμι τά ψευδή χαλά $25 

ές τ6ν πολύν φίλοκη χαφπουσ^αί χρ6νον• 
ΧΟ, ηώς δητ* Άν είπώι^ χεδνά τάληί^ ^ύχοίς\ 

σχισ^έντα ί* ούχ εΰχρυπτα γίγνεται τάδε. 
ΚΗ. άνηρ άφαντος έ$ ^Αχαιιχου στρατού, 

αυτός τε χάι τό πλοιον. ου φευδη λέγω. 630 

ΧΟ. πότερον άναχ&εϊς εμφανώς έξ Ίλίου^ 

ί^ χεΐμα^ χοινόν αχ9ος^ ^ρπασε στρατοο\ 
ΚΗ, Ιχυρσας ώστε τοξότης αχρος σχοποΰ' 

μαχρόν δί ττημα συντόμως ϊφημίσω. 
ΧΟ. πότερα γαρ αυτού ζώντος ^ τε^νηχότος β35 

φάτις προς άλλων ναυτίλων έχλ^/ζετο; 
ΚΗ, οόχ όΐδεν οόδεις ωστ άπαγγείλαι τορώς^ 

πλί/ν του τρέφοντος "^Ηλίου χ&ονός φύσιν. 
ΧΟ. πώς γαρ λέγεις χειμώνα ναυτιχφ στρατφ 

έλδειν τελευτησαί τε δαιμόνων χότφ; 640 

ΚΗ. εδφημον ί^μαρ ού πρέπει χαχαγγέλφ 

γλώσση μιαίνείν* χωρίς ^ τιμή ^εών. 

δταν ί' άπευχτά ττήματ* άγγελος πόλει 

626. ούχ έτιοίνώ τά. φευδη ώς δυνάμενα ίηΐ τ^λυν χρόνον χαλά 
τοις φίλοις χαρηίζεσ&ΟΛ^ άντΙ του ούχ έπΙ πολύ ίταχινετά ύπό των 
φίλων τά φευδη. 628. πώς δ^ δύνασαι άληθη δίμα χαί προσφιλή 

άγγεΖλαι\ χωρισΜντα γάρ αλλήλων δραται. 642. ήγουν ταύτα λέ" 
γοντες άτιμάζομεν τους ^εούς. 623. τ« Ηθπη&ηη: γ9 Ιί\)ή. σεσωμένος βοηρβί: σεσω^μένος 111)11 
624. ^χει ΕΕΓβΙθη. 627^639. ρΓΟ οΙιοΐΌ ΟΙτΙ&βιηββίΓ&β ηοίαιη 1ι&- 

1)βη1 1ίΙ)η. 627. τόχοις Ροηοη: τύχης {τυχ) 1ίΙ)η. 628. τ^βται 

1ίΙ)ή. 629. άν^ιρ Ηβπη&ηη: άν^ρ ϋΙ)η. ! ΑΟΔΜΕΜΝΟΝ. 287 

στυγνφ προσώπφ πτωσίμου στρατού φέρτ^^ 

πόλει μέρ ίλχος Εν τό δημιον τυχέιν^ 646 

πολλούς δε πολλών έξαγισ&έντας δόμων 

άνδρας διπλ^ μάστητι^ την ^Αρης ψιλεί^ 

δίλόγχον άτην^ φοινίαν ζυνωρίδα^ 

τοίώνδε μέντοι ττημάτων σεσαγμένον 

πρέπει λέγειν παιάνα τόνδ* ^Ερινυών* βδΟ 

σωτηρίων δϊ πραγμάτων εύάγγελον 

Ι^χοντα προς χαιρουσαν εΙεστοΊ πόλιν^ 

πώς χεδνά τόϊς χαχόϊσι συμμίξω, λέγων 

χειμών^ ^Αχαιών υΐχ άμήνιτον ί^εοΊς; 

ξυνώμοσαν γάρ^ δντες ϊχ&ιστοι το πρίν^ 656 

πυρ χ(ύ θάλασσα^ χώ τα πίστ' έδειξάτην 

φ&ειροντε τόν δύστηνον ^Αργείων στρατύν. 

έν νυχτί δυσχόμαντα δ' ώρώρει χαχά. 

ναΖς γαρ προς άλλήλαισι θρτ^χιαι πνοάί 

ηρειχον α? δϊ χεροτυπούμεναι βίφ 6β0 

χειμώνι τυφώ <ών ζάλτ^ τ* όμβροχτύπψ 

φχοντ^ άφαντοι^ ποιμένος χίζχοϋ στρόβψ* 

έπε\ δ^ άνηλύε λαμπρ)>ν ί)λιου φάος^ 

όρώμεν άνϋοον πέλαγος ΑΙγάίον νεχροΐς 

ανδρών ^Αχαιών ναυτιχοΊς γ' έρειπίοις. 666 

ί/μάς γε μέν δ^ ναϋν τ' άχήρατον σχάφος 

646. έζορισΒέντας. 649. σεσωρευμένων. 652. εύτυχίψ 

{ευτυχεί Υίοΐ;.). 655. έχφρόζει τ^ν του χειμωνος χοίλεηότητα. 

660. ^οί τοις χέρασιν αλλήλων τυτηόμεναι, ^ μετοιφορά. άπ6 τών 
ταύρων. 649. 9ζσϋίγμΛνο¥ δοΐιαβίζ: ο€σαγ μίνων 1ίΙ)Γί. 660. ίριννόων 1ίΙ)η. 
664. *Αχ(ΐωΤς οΰχ άμψηον ^εών ΌοΙ)Γ&θΐΐ8. 669. άλλήλ^^σί β1 ^ρηΐ• 

χίοι ΟΟΓΓ. ίη ^ρηχκα £ 660. ^ρενκον Υι. χίρατυκοόμβναι ^&88θ: 

χερωτυπουμενοί ϋΙ)η. 666. ναατιχόϊς τ' έρειηίοξς Αιιτ&Ιαβ: ναχβτι^ 

χων τ' ίραιίων Ιΐϊαί (έρεαιίφν ΥίοΙοήαβ). 288 Α£Β€ΗΥΜ 

ήτοι τις έξέχλεφεν ^ ^ξτ^τήσατο 

&εός ης, οόχ άι^&ρωπος^ οίαχος ϋιγών, 

τύχη ϋ σωτηρ ναυστολουσ* έφέζετο^ 

ώς μήτ' έν άρμφ χύματος ζάλην Ιχειν 670 

μήτ* έζοχειλαι προς χραταίλεων χ&όνα. 

Ιπειτα δ' ^Αιδην πόρηοι^ ττεφευγότες^ 

λευχόν χατ^ ^ί^Ρ ^^ ττεποι&ότες τύ;^, 

έβουχολοϋμεν φροντίαιν νέο)^ πά^ος^ . 

στρατού χαμύντος χάί χαχώς αποάουμέι^ου. 676 

ΧΟΛ νυν έχείνων ει τις έστιν έμτινέων^ 

λέγουσιν ^μάς ώς όλωλότας^ τι μη ; ^ 

ί)μείς τ' έχείνους ταυτ' Ιχειι* δοξάζομεν. 

γένοιτο δ* ώς άριστα. Μενέλεων γάρ ο5ν 

πρώτον τε χαί μάλιστα προσδόχα μολεΐν. 680 

εΐ ί' ουν τις άχτις ί/λίου νξν Ιστορεί 

χλωρύν τε χ(ύ βλέποντα^ μηχανάϊς Δώς^ 

οΰπω ϋέλοντος έξαναλώσαι γένος^ 

έλπίς τις αάτόν προς δόμους ^ζειν πάλιν. 

τοσαύτ' άχούσας ίσ^ι τάλη&η χλύων. 686 

«ίτ. 1. ΧΟ. τις ποτ' ώνόμαζεν ώδ* 
ές τό πάν έτητόμως' 
μη τις δντιν' οΰχ δρώμεν προνοί- 

673. οϊ» ^σρρουντες^ άλλ^ αμφίβολοι ίντες εΐ £τι σωθεά^μεν. 
674. ι^υν ωσπερ έ^εραπεύομεν έν λογισμοις τισι. ήτοι τήν νέαν 
συμφοράν. 676. διασχεδασ^έντος δίχην σποδού. 
667. ^ ^ξψησατο δϋΐιαβίζ. 669. ναυστολοΰσ' 0&8ΑυΙ)οηα8: να()ν ^• 
λουσ^ 1ίΙ)η. 670. άρμψ βοηρβί: δρμω (δρβψ) ϋΙ)ή. 677. τ^Α^^ν; ϋηνοοά. 
678. ταΰτ* δΐ&ηΐβγ: ταΰτ' Ιί\)ή. 680. Ιθ^^βηάαιη νίοΐβίατ προσδόχα χίΐμ9Ϊν. 
682. χλωρόν τ< χαΐ βλέποντα Τοαρ βχ Ηβ876ΐι. χλωρόν τ« χαΐ βλέποντα* β» άντΙ του ζώντα: χαΐ ζώντα χαΐ βλέποντα 1ίΙ)ή. 686. χλόων ί, χλό» 

«ν 1ι. 686. ώνόμαξεν ί (φ. 460). . 688 βς. προνοίαΐσι Ρ&αψ: προ* 
νοίαις ϋΙ)]*ί. δρώμεν | . . πεπρωμένου | ί. ΑΟΑΜΈΜΝΟΝ. 289 

αισι του πεπρωμένου 

γλώσσα)^ έι/ τύ/{Ε νεμων\ 690 

τάν δορίγαμβρον άμφινει• 
χη έ^' ^Ελέναρ; έττέί πρεπόντως 
ίλέναυς^ Ιλανδρος^ έλέτιτολις^ 
ίχ τώρ άβροτίμων 

προχοίλυμμάτων ϊπλευσεν 685 

ζέφυρου γίγαι^τος αδρψ^ 
πολυανδροί τε φεράατηδες χυνα- 
γοί χατ* ϊχνος πλαταν άφαντον 
χελσάντων Σιμόει^τος 

άχτάς έπ* άεξιφύλλους 700 

δί* Ιριν αίματόεασαν, 
αηΗβίν. 1. ^Ιλίφ δε χηδος όρ^ ^ 
ϋώνυμον τελεσσίφρωρ 
μηνις ήλασεν^ τράπεζας άτί• 
μωσιν ύστέρφ χρόνφ 705 

χ(ύ ξυνεστίου Δώς 

698. δ ελών χ(ύ κανελών τ^ν τ^ Ελένης άνδρα Άλέξανδρον 
χα} τ^ν ηόλοβ αΐηου. 696. έζ έστιέρας γάρ πνέων ούριος τούτφ 

γέγονε. 698. &σπερ τά των Βηρίων Ίχνη άναζητουσιν οΐ χυνψ 

γοί^ οΰτω χα} αύτοΙ χατ' Τχνος εύΒΰς του Πάριδος ίδραμον. τό δέ 
Λφαντον^ έηε\ φανερά είσι τά των Βηρίων Τχνη^ τά δέ των νεών 
άφανη. 702. έτηιδ)^ τό χ^δος σημαίνει χα} τ^ν έπιγαμβρίάν χα} 

τό πένΒος^ έδηλωσε νυν δτι τό πένθος λέγει ' 'ίλιάς γάρ χαχών^ ή 
παροιμία φησί. 691 8ς. δορίγαμβρον \ . . Έλίναν \ . . πρβπόντως \ ί. 693. έϋ- 

νους ΒΙοιηΑβΙά: ίλένας 1ίΙ)ή. 694. άβροπήνων 8&1ιη&8ίη8. 697— 

700. φΛράσπίδ9ς \ • . ίχνος \ . . άφαντοΐβ | . . άχτάς | έττ' άξιψύλλους Ι ί. 
698. πΐαν&ν Ηθ&ΙΙι: ηλάταν 1ίΙ)Γί. 699. ίοΠ. χΒλαάντθί)β. 700. 

άχτάς εΙς ά^ζιφύλλους 1ι, ίοΓί. άχτάς έπ' ά§ξιφύλλου. 702 — 6. χή• 

άος \ . . πλΜϋίφρων | . . άτ(μως | . . χρόνφ \ ί, 70484- ^λασ9ν Ροηοϋ: 
Ι^λασ• 1ίΙ)η. — Μμωσιν Ο&ηΐβτ: άτίμως Γν' ί, άτίμα^ς 1ι. 

Αββεΐιγίυ• β<1. Ι^βεΐϋβΐη. 19 290 ΑΕδΟΗΤυ 

πρασσομένα τό νυμφάτι- 
μον μέλος έχφάτως τιοντας^ 
δμέναιον^ 8ς τότ* έπέρρεπεν 
γαμβρόϊσιν άείδειν. 710 

μεταμαν^ανουσα δ^ Βμρον 
Πριάμου πόλξς γεραιά 
πολύϋρηνοι^ μέγα που στένεί^ χιχλή' 
σχουσα Πάριν τ^ν αΐνόλεχτρον^ 
παμπρόσ9η ποίύ&ρηνο)^ 716 

αίαίν' άμφι πολίτάν 
μέλεον αΐμ' άνατλάσα, 
8ίτ. 2. Ιθρεφεν ^έ λέοντος 

Ίνιν δόμοις άγάλαχτα*^ 

βουτάς άνί/ρ ψιλόμαστον^ 720 

έν βιότου προτελείοις 

άμερον^ εόφιλόπαιδα 

χα} γεραροις έπίχαρτον, 

πολέα δ* Ιαχ' ίν άγχάλαις 

ι^εοτρόφου τέχι^ου δίχαυ 726 

φαιδρωπ^ς πού χείρα ααί- 

718. μέγα που άνίχστένεί αΙώνα πολύ^ρηνον χα} μέλεον άϊμα 
άνατλασα' διά τόν πολίτην αύτης τόν ^ Αλέξανδροι, 718. ^γουν 

ώ^έΒρεφεν αίττόν άνήρ τις εκτεθέντα* τόν Αλέξανδρον λέγει. 726. 
τό σαίνων τφός τό ψαιδρωηός χαΐ τφός τό ίσχε αποδώσεις^ χαΐ 
ούχΙ &ς τίνες πρ})ς το τέχνου αποδίδοντες σαίνοντος ψασίν, &ς το 
παρ' Ομήρφ (Β 363) ^άστράπτων έπιδέξια€. 707 — 9. μέλος \ . . δμέναιον \ . . έπέρρβπεν \ £ 709. έπέπρεπεν 1ι. 
713. μέτα που δοΐιηθίάθ^πη (μετά νου). 713 8ς[. στένει | . . Πάριν | . . 
οϋνόλεχτρον | £, 716 8ς[. ίοΓί. 'κάμηροσ&' αΐνόπαριν^ 'ηαι\3ίν* άμφΐ φίλων 
πολίταν, χτέ. 716. ποληαν ΑαταΙιιβ: πολίταν \ί\>ή. 718 8ς[. λέοντος 
Γνιν βοηίη^οη: λέοντα σίνιν 1ίΙ)η. 7198ς[. άγάλαχτα βουτάς 3βΓίρ8ί: 

άγάλαχτον οίηος (οοτοςί, οδτως 1ι) 1ίΙ)ή. 726 8ς[. φαιόρίοη&ς "ννεΐΐ. σαί' 
νοντα ΑιΐΓ&1ιΐ8. χ^^ρα | . . άνάγχαις \ {. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 291 

νω»/ τε γαστρός άρογχαις. 
αηϋβίτ. 2. χρονισδεϊς ί' άνέδειξεν 

^ύος τό προς τοχέων χά- 
ριν γάρ τροφάς αμείβων 730 
μηλοφόνοισιν αταις 
δάίτ^ άχέλευστος ίτευξεν 
αΐματί δ' οίχος έφυρδη^ 
αμαχον άλγος οϊχέταις^ 

μέγα σινος ηολυχτόνον 735 

έχ ϋεου ί' Ιερεύς τις α- 
τας δόμοις προσε&ρέφΆη. 
8ΐν, 3. πάραητα 8* έλδειν ές ^Ιλίου πόλιν 

λέγοιμ' Άν φρόνημα μέν νηνέμου γαλάνας^ 

άχασχαιόν τ' άγαλμα πλούτου^ 740 

μαλδαχόν ομμάτων βέλος^ 

δηξίθυμον Ιρωτος ανδος. 

παραχλίνασ* έηέχρανεν 

δί γάμου πιχράς τελευτάς, 

δυαεδρος χώ δυσόμιλος 745 

συμένα ΠριαμΙδαισιν^ 

πομπψ Δώς ξενίου^ 

730. τ^γουν άμοφάς διδους τοΤς δρέφασιν αυτόν. 740. λίαν 

χεχοσμημένον. διά τό χάλλος αύτης. οδ γάρ ^ν δυσειδ^ς &στε τόν 
Ίίλουτον αίσχΰνειν. 746. ^γουν δρμη^εΐσα. 747. οίτος γάρ 

ίηεμφε ταύτην αύτοΐς τοΤς Τρωσϊ χαΐ τόν Τρωιχόν δι' αΜ)ν συνε^ 
στησατο ηόλεμον. 729. ^ύος Οοιύη^Ώ: ^βος ]ί\)ή. 729 8ς[. τοχήων \ . . άμεψων \ ί, 
τροφ^ΰσιν αμείβων 1ι, τροφός άπαμΛίβων Λνβϋ. 731. {δχΰϋσιν 1ι), άΰ' 

τάΐς ΗΙιΑΙιτβηβ. 734. άμαχον ό^ ί, 736 — 740. «ς | . . 'κροστράφη \ 
. . έ1&€ΐν \ . . Ίίόλί¥ Ι . . μέν Ι . . άχασχάϊον \ . . πλούτου \ {. 737. 

προσ9ύρέφ&η Ηβ&ΐΐλ: προσετράψη Ιί\)ή. 738. (πάραυτα <Γ οΖν 1ι), 

740. άχασχαΐόν τ* Ηβπη&ηη: άχασχαιον 1ίΙ)ή. 743. παραχΧίνουσ* Κ 

7438(1. Λ Ι . . τελευτάς \ ί, 744. πιχροΰ ί. 746. πριαμίόαισί £ 

19• 392 ΑΕδΟΗΥυ 

νυμφόχλαυτος Ψφινύς. 
αηΗ$ίτ. 3. παλαίφατος 9* ίν βροτοΐς γέρων λόγος 

τίτυχτοΛ^ μίγαν τελεσθέρτα φωτός ϋλβον 7δΟ 

τεχνουσ^αί μηΛ* άπαύα Άντ^σχειν, 

ίχ ί* αγαπάς τύχας γενεί 

βλαστάνειν άχόρεστον οΐζύν. 

ϋχα δ' άλλων μονόφρων εΙ- 

μι. τό δυσσεβίς γάρ Ιργον 766 

μετά μίν πλείονα τίχτει^ 

αφετίρψ δ^ ειχότα γέννψ. 

όίχων γάρ ε&9υδΙχων 

χαλλίποίς πότμος οΛεί. 
§έτ. 4. φιλεΐ δϊ τίχτειν δβρις μίν ποίλαιά νεα- 760 

ζούσαν Ιν χαχοΊς βροχών 

Ζβριν τότ* ^ τό&\ δτε τό χύριον μόλ^ι 

νεαψά φάους χότον^ δαίμονα τε τίν αμαχον^ άπόλεμον^ 

άνίερον θράσος μελαΐ- 

νας μελά^ροίοαν ατας^ 7β6 

είδομέναν τοχευσιν, 
αιύύΐτ. 4. δίχα δί λάμπει μίν Ιν δυσχάπνοις δώμασιν^ 

76β. τίχτει, φησ(ν^ ^ παλαζά ίίβρις νέαν υβριν χα^ χότον χαί 
τ6ν άμαχον δαίμονα^ δ ίστι τό άνίερον χΰά άσεβίς θράσος έν τοΤς 
οΊχοις τζς Λτης. τοΰτο δέ λέγει δτι δ Ι^βριστ^ις χσΐ Βρασΰς άταις 
έμτΐίητει. 767. ^ιγουν ηενιχροΐς χάί εΐίτελέσι. 748. Ιριννύς Ιι. 749. (<ν τοις 1ι). 749—61. βρστοΧς | . 

τέτυχται \ • . τελΜ^έντα \ . . δλβον \ τ8Χ¥θΰσ&αι \ . . ^νι(σχ<ιν | ί. 761 
0¥ήσχ9ίν ΙίΜ. 763. όΐ^ύ)^ ΜΜ, 764 βς. 6ΐμ( | . . ίργον \ Ι 

766. όυσσ^βές γάρ Ρουν: γάρ όυσίηβϊς 1ίΙ)η. 760 — 66. ηολαιά | . 
βροτών Ι • . &τα¥ \ . . μόλτι^ \ . . χότον \ . . άπόλεμον | . . θράσος \ . 
Λτας \ ί. 762. Βτε ΚΙ&αβθη: &τα¥ 1ί1)Γί. 762 βς. μόΧτ^ φάος τόχου 

ΗΙ^ΑΙιτβηβ. ΡοΓί. όαίμονά τ* ίταν. (άμαχον οπάβϋ 1ι). 766. μελά- 

^ροις ί. 766. τοχεΰσι ί. 767. ^μασι ί. ΑΘΑΜΈΜΝΟΚ. 293 

τόν δ* ίναίσιμον τίει βίον. 

τα χρυσόπαστα δ* ϊδε^λα αΟν πίνφ χερών 

παλαττρίίποις δμμασι λιηουσ* δσια προαίβα του 770 

δύναμιν οό σεβουσα πλού' 

του ποφάσημον αίΐνφ* 

πάν δ* ίπ} τίρμα νωμςί. 

αγε δή^ βασάευ^ Τροίας π7ολίπορί^\ 

Άτρέως γίνε&λον^ 775 

πώς σε προσείπω; πώς σε σεβίζω 

μή&' δπεράρας μηϋ^ Ι^ποχάμφας 

Χ(ΐίρ6ν χάριτος \ 

πολλοί δί βροτών τό δοχείν είναι 

προτίουσι δίχην παραβάντες. 780 

τφ δυσπραγουντι ί' ίπιστενάχειν 

πάς τις Ιτοιμος' δήγμα δί λύιτης 

ουδέν έφ* ήπαρ προσιχνειτοίΐ' 

χα} ξυγχαίρυυσιν δμοιοπρεπεις 

αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. 785 

δστις δ* άγα^δς προβατογνώμων^ 

ούχ Ιστι λα&είν δμματα φωτός^ 

780. πολλοίς ψ^^^ '^οϋ άληΒώς ύναι τό δοχέιν είναι προτιμώ^ 
σοβ^ δ ίστιν ού τόν φύσει αγαθόν τιμώσιν^ άλλα τον δοχουντα. 
786. ήγουν άηλους χα} Λχαχος τί)ν γνώμην. 767—72. έν \. , τόν \ . . βίον | . . έσ^λά \ . . χερ&ν | . . δμμοΜ 
Ι . . προσέβα \ . . σέβουσα \ . . αϊνφ \ £ 768. τόν τ' Η&τ(Ώη|^ 

βίον άβίβΐ ΗΙ^ΑΙιτβηβ. 769. ϊδ^ϋλα Αυτ&ΐιιβ: έσ^λά 1ίΙ>Η {τά χρυ- 

σόπαατ^ έσ^λά Ιή. 770. ίοΠ. κροσίσυτο ρπ) προσίβα τοΰ βοηΐ^βη• 

άαιη (προς ϊσυτο ΗΙ^ΑΙιτοηβ). 774. ιιτολίχορά' ΒΙοπώβΙοΙ: πολίπορά* 
ϋΙ)Η. 776. σ9βίξω ί (ο&. 450). 781. τ' ΗβπηΑοη. 782. άί^γμα 
8ΐθΙ). β. 112, 12 61 1ι, ό^Ιγμα ί. 788. {προσβφιχί^έίταί 1ι). 784. 

{χαΐ νυχτί όέ χαΐρουύΐ 8ΐο1)&6ΐΐ8). Ρθ8ΐ 785 ρ&τοβππΑοαιιι ίηΐθτα• 

άίββθ >(&1ιιϋ Ηβηη&ηη. 786. χρωβατογνώμων ί (βοηρβθΓ&Ι ικ^«^., 

οαηι β βίΐ Βαρπι τ). 294 ΑΕδΟΗΥυ 

τα δοχουντ* εοφρονος ίχ διανοίας 

ΙδαρεΊ ααίνει φιλότητι. 

σΰ δέ μοι τότε μίν στέλλων στρατιάν 790 

^Ελένης Ινεχ\ ού γάρ έπιχεύσω^ 

χάρτ^ άπομούσως ^σ^α γεγραμμέι/ος 

ουδ^ εΰ πρατΓίδων οίαχα νέμων^ 

θράσος έχούσιον 

άνδράσι ϋν]^σχουσί χομίζων * 795 

ναν δ^ οΐχ άπ άχρας φρενός οόδ* άφιλως 

εΰφρων πόνος ε5 τελέσασιν. 

γνώστβ ίέ χρόνφ διαπευί^όμενος 

τόν τε διχαίως χα\ τον άχαίρως 

πάλιν οϊχουροΰντα πολιτών. 800 

^Αγα' πρώτον μεν ^Αργος χαι ϋ^εους εγχώριους 
μέμνων* δίχη προσειπεΊν^ τους έμοί μεταιτίους 
νόστου διχαίων έ^' ών ϊπραξάμην πόλιν 
Πριάμου* δίχας γάρ ούχ άπό γλώσσης ϋεοι 
χλύοντες άνδρο9νητας Ιλίου φϋοράς 806 

ές αίματηρόν τεύχος οό διχορρύπως 
ψήφους ίδεντο' τφ δ' έναντίφ χύτει 
έλπϊς προσγΐΒΐ χειρός ού πληρουμένφ, 
χαπνψ δ* άλουσα νυν ετ' ευσημος πόλις. 
ατής ^υελλαι ζώσΐ' συν&ν^σχουσα δί 810 

789• μεμητμένιυ χαΐ ου χα&ίψψ, χαΙ άχράτψ, 804. οόχ άφ* 

^ιων άχούσαντες τάς δικαιολογίας^ άλλ' ' έωραχότες τα πετφαγμένα. 
807. ταϋτα άπό μεταφοράς των έν διχαστηρίφ τιΒεμένων δύο χά* 
δων είρητοΛ^ ών 6 εϊς τί)ν άτΐο Μυούσαν φηφον^ 8 ^έ ττ^ν χαταδιχά' 
ζούσαν έδέχετο. 789. σαίν^ί €&8&αΙ>οηιΐ3 : σαίναν ΙίΙ)η. 791. οδχ έπιχβύσω Ηβπη&ηη. 
794. Μρσος 1ι. {οτί, ^ρσος ίτώσιον, 795. ^νησχουσι 1ίΙ)ή {άνόράσΐ¥ 
β6 ^ίη^σχουσι 1ι). 797. {μΰφρων τις \ί). 805. φθοράς ΒοΙ)Γ&6ΐΐ8. 

808. ^ΕΚπ\ς ηροσείει χείρας Μ&τ^οΐίοαίΐι. 810. συν^νήσχουσα ϋΙ)η. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 295 

σποδός προ πέμπει πίονας πλούτου πνοάς. 

τούτων {^εοΊσι χρη πολύμιτησνον χάριν 

τ/νε^ν, ίπείπερ χάι πάγας ύπερχόπους 

έπραξάμεσ^α χαΐ γυναιχός είνεχα 

πύίίν δίημάί^υνεν Άργεων δάχος^ 815 

ίππου νεοσσός^ άσπιδηστρόφος λεώς^ 

πήδημα όροόσας άμφ\ Πλειάδων δύσιν* 

ΰπερδορών δί πύργον ώμηστης λέων 

α/δην ϊλειξεν αίματος τυραννιχοΰ. 

ί^εόϊς μίν έξέτεινα φροιμιον τόδε' 820 

τά δ* ές τό σόν φρόνημα μέμνημαι χλυων 

χάί ψημί ταύτα χώ συνήγορόν //' ^εις, 

παύροις γαρ ανδρών εστί συγγενές τόδε^ 

φίλυν τόν εύτυχούντ^ άνευ φί^όνων σέβεα^* 

δύσφρων γαρ ϊος χαρδίαν προσήμενος 825 

άχ&ος διπλοίζει τφ πεπαμένψ νόσον^ 

τοις τ' ϋώτός αυτού ττημασιν βαρύνεται 

χάί τόν ί^υραων δλβον έισορών στένει. 

είδώς λέγοιμ' αν, εύ γάρ έξεπίσταμαι 

δμιλίας χάτοτττρον, εϊδωλον σχιας 830 

δοχούντας είναι χάρτα πρευμενεϊς έμοί. 

813. δίχτυα, παγίδας, χα! τούτο δήπου το ΑΙσχύλου (0&. &. 
135 Ν)* τοις έαυτου τττεροΤς περαιεσών χαΐ ένσχε^είς ταΐς τιάγαις, 
Άς άλλοις ύφηχε, τά έχ του νόμου διχαίως ίπα$ε. 818. ί^γουν 

ωσπερ λέων ώμοψάγος, 829. ι^γουν χαλίος οίδα διαχρίνειν τάς 

ομιλίας των συνόντων μοι, ως τάς έμψάσεις των προσώπων τό χά- 
τοτττρον. 813. ΰπ€ρχόπους Ηβ&ΐΐι: δπερχότους ]ί\)ή. 814. έφραξάμεσ^ 

¥τ9αίθ1ί2η. οδί^εχα 1ίΙ)η. 816. άσπιόοστρόφος 1ι. 817 ροβΐ 819 οο11θ€&1 
Η&Γ^υηκ. 819. άόάην 1ι. 822. ταύτα ΑαταΙαβ: ταΰτα ϋΙ)ή. 824. φ&ό- 
νου 1ι, ψόγου δ1οΙ)&6ΐΐ3 β. 38, 28, ηόνων Έη^βΓ. 825. χαμόίψ ΟΐΌϋυβ. 
826. ηεηοψένψ ΡοΓβοη: πβπαμμένω (πβπαμμένψ) ϋΙ)η. 827. αύτοΰ ί. 296 Α£3€ΗΤυ 

μ6)Η>ζ 9^ ^Οδυσσεός^ δαπερ οΙη[ ίχών Ιπλ^ι^ 
ζευχ^βίς ίτοιμος Ι^ν ίμο\ σεφαφόρος* 
εΓτ' ο6ν ^ανιίντός εϊτε χ(ύ ζώντος τιίρι 
λέγω. τά δ^ άλλα προς πόλιν τε χ(ύ ^εοΰς 835 

χοίροΰς αγώνας ί^ίντες ίν τταντιγύρει 
βουλευόύμζα^, χάί τ6 /ιέν χαλώς ίχον 
δττως χρονίζον ε5 μένει βοαλείβτεον 
δτφ δϊ χάχ δει φαρμάχων πΰοωνίων^ 
^τοί χέαντες ^ τεμόντες εΐβψρόνως 840 

πειρααόμεσΐ^ ττήματος^ τρέψαι νόσον, 
νον δ^ ές μέλαϋρα χώ δόμους έφεστίοος 
ίλ^ν ^εοΊσι πρώτα δεζιώσομαί^ 
οίτΐερ πρόσω πέμφαντες ί^γαγον πύλιν, 
νίχη δ* έπείπερ ϊσπετ\ ίμηέδως μένοι. 845 

ΚΛ. άνδρες ττολίται, πρίσβος ^Αργειων τάδε, 
ούχ αίαχυνοϋμαι τους φάάνορας τρόπους 
λέξαι προς ΰμας* εν χρόνφ δ^ άποφ§ίνει 
τό τάρβος άν&ρώποίύΐν, ούχ άλλων πάρα 
μα&οΰσ* έμαυτης δύσφορον λέξω βίον 850 

τοσύνδ* δαονπερ ούτος ^ν ύπ* Ίλίφ, 
τό /ύν γυναιχα πρώτον αρσενος δίχα 
ησβαι δόμοις ερημον Ιχπαγλον χαχόν^ 
πολλάς χλύουσαν χληδονας ηαλιγχύτους' 
χαχ τόν μϊν ηχειν, τόν δ^ έττεισφέρειν χαχοΰ 855 
χάχιον άλλο τΐημα λάσχοντας δάμοις, 
χάί τραυμάτων μεν εϊ τόσων ίτύγχανεν 
άρηρ δδ\ ώς προς όϊχον ώχετεύετο 

832. ^λεγξε γάρ τί^ν μανίαν αϊίτόυ Παλαμήδης. 833. τ^γουν 

δίχην Ττηου συν ίμοί τό άρμα έλαύνων. 841. η^μ* άχοστρέψαι νόσου Ροηοη. 851. (έιτ* 11(φ Ι), 854. 

χληόόνας Αοτ&ΐαβ: ^όονάς ϋΙ)ή. 858. άν^ιρ Ηβπηληη: άν^ρ ϋΐηί. 

^χνηόετο 1ίΙ)ή. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 297 

φάης^ τέτρωται διχτύου πλέω λέγειν. 

εϊ 9^ ^ν τεΆνηχώς^ ώς έπλήί^υον λόγοί^ 860 

τρισώματός τ&ι/ Γηρυών δ δεύτερος 

πολλήν άνωθεν, την χάτω γάρ οό λεγω^ 

χ&ονός τρίμοφον χλάίναν ίξηύχει λαβών^ 

άπαξ έχάστφ χατθανων μορφώματι. 

τοίώνδ* Ιχαη χληδόνων παλιγχότων 8β5 

πολλάς άνωθεν άρτάνας έμης δέρης 

Ιλυσαν άλλοι προς βίαν λελημμίνης. 

έχ τώνδί τοι παΊς ενθάδ' οό παραστατεί^ 

ίμων τε χαι σων χύρως πιστωμάτων^ 

ώς χρ^ν^ Όρέστης' μηδέ θαυμαστές τόδε. 870 

τρέφει γάρ αυτόν ευμενής δορύξενος 

Στρόφιος δ Φωχεύς^ άμφίλεχτα πήματα 

έμο) προφωνών^ τόν θ' 2>π' */λίφ σέθεν 

χίνδυνον^ εϊ τε δημύθρους αναρχία 

βουλην χαταρρίψεαν^ ώστε σύγγονον 875 

βροτοίσί τόν πεσόντα λαχτίσαι πλέον. 

τοιάδε μίντοι σχηψις ου δόλον φέρει. 

ίμοιγε μίν δη χλαυμάτων έπίσσυτοι 

7Π]γαι χατεσβήχασιν^ οάδ' Ινι σταγών. 

869. εΐ μί) γάρ πιστεΰσωσιν άλλήλοις οΐ γονεΤς^ ούχ δμολογου^ 
σιν ίαυτών είναι τόν ηαϋδα. 872. τά άμφιβαλλόμενα περ\ σου 

πήματα, Ι^τοι τά ϋτώ του δήμου χατά σου πεπλασμένα δεινά μηνύ" 
ματα. 876. 7ΐεφύχ<χσί πως, φησίν, οι άνΒρωποι έτιεμβαΐνείν τοις 

άτυχουσιν. 869. φάϋϊά, ηϊ νΐάθίατ, ί. τέτρηταί ΗΙιΑΙιτθηβ. κλέον ΒίηάοΓί. 
860. έκλή^υον Ροηοη: έκλή^νον ]ί\)ή, 861. τ&ν ΨέϋΛη^τ: τ* 

Λν Ηϋη. 866. ίοιΐ;. πολλάς τβράμνων {Λνωάβν θχ 862 0Γ(ιιιη νί- 

άβΐΐιτ). 867. ίοΓί. άνημμέίτης. 869. πιστωμάτων δρ&ηΐιβίηι : πΐ" 

ϋτευμάτων 1Π)ή. 873. (τόν τ* 1ι). 875. χαταρράφείΒν δ€&1ί|^Γ. 

879. χατεσβήτΜοηβ ί. 298 ΑΕδΟΗΥυ 

έν όφαοίτοις δ* δμμασιν βλάβας ΐχω^ 880 

τάς άμφί σοι χλίώιυαα λαμπτηροοχίας 

ίτημελήτους αΐέν. ίν δ* ό)^εΙρααιν 

λεηταίς ΰπώ χώνωπος Ιξηγεφόμη)/ 

βίπαίσι ^ωύσαοντος^ άμφΐ σοι ηάϋη 

δρώσα πλείω του ξυρεύδοντος χρόνου. 885 

νυν ταύτα πάντα τλάσ\ άπεν^•ητφ φρεν\ 

λέγοιμ* Άν άνδρα τόνδε των σταθμών χύνα^ 

σωτήρα ναός πρότονον^ ΰψηλης στέγης 

στυλον ποδήρη^ μονογενές τέχνον πατρίς 

χώ γην φανεΊσαν ναυτίλοις παρ* ελπίδα^ 890 

χάλλιστον ^μαρ εΙσιδεΊν έχ χειματος^ 

δδοιπόρφ διψώντι ττηγαΐον βέος, 

τερπνόν δϊ τάναγχαίον ίχφυγέΐν άπαν, 

τοιοΊσδέ τοί νιν άξιώ προσφθέγμασιν. 

φϋόνος δ' άττέστω' πολλά γάρ τά πρΙν χαχά 896 

^νειχύμεσθα' νυν δέ μοι^ φίλον χάρα^ 

Ιχβαιν^ άττηνης τησδε^ μή χαμοί τιθεϊς 

τον σόν πόδ\ ωναξ^ Ιλίου πορθητορα, 

δμφαί, τί μέλλεθ\ αϊς έπέσταλται τέλος 

πέδον χελεύδου στρωννύναι πετάσμασιν; 900 

εύ&ός γενέσ&ω πορφυρύστρωτος πόρος^ 

ίς δώμ* άελτΓΤον ώς Άν ί/γηται δίχη, 

τά δ* άλλα φρονής ο1}χ Ζπνψ νιχωμένη 

&ήσει διχαίως συν δεοΊς είμαρμένα, 

889. ποδηρες κυρίως λέγεται τό μέχρι ποδών διηχον ίμάτιον. 
904. ϊσως Ίνα δίχας αότόν απαίτηση τουτό φησιν Ινεχα του φόνου 
της Βυγατρός, 880. χλάβας ί. 887. τ0¥0€ βουστά^μων Ηβπηαηη. 888. δψιλ^ 1ι. 
889. στόλον ί, στυλον 1ι. 890. γαϊαν Βίοχηδβΐά. 893 ροβΐ 886 ίηββτϋ 
Εη^^βΓ. 894. τοί νιν δοΐιαβίζ: τοίνυν 1ίΙ)η. 896. ^ μοι ΒοΙΙιθ: 

<9' ίμο\ 1ίΙ)ή. 898. άνα]ζ {. 899. όμωαί 1ίΙ)Η. (ίπίσταλται τάάε 

1ι). 900. στορνόναι Έ1ιη8ΐθ7. 904. ^βοΐσιν άρμενα Μθίηβΐ^β. ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 299 

ΑΓ. Λήδας γε)*ε&λον^ δωμάτων έμών φύλαξη 905 

άπουσίί/ί /ιέν είπαζ είχότως Ιμγι* 
μακράν γάρ έξέτεινας' άλλ' έναισίμως 
αΐνέϊν^ παρ' άλλων χρή τόδ' ίρχεσί^αί γέρας, 
χαΐ ταλλα μη γυναικός ίν τρόποις έμί 
άβρυνε^ μηδέ βαρβάρου φωτός διχην 910 

χαμαχπετϊς βόαμα προσχάντ^ς έμοί, 
μηδ' εΐμασι στρώσασ* έπίφ9ονον πόρον 
τώεΐ' ^εούς τοι τόιαδε τιμαλφειν χρεών^ 
έν ποιχίλοις δέ ί^νητυν οντά χάλλεσιν 
βαίνειν έμοί μεν ουδαμώς άνευ φόβου. 915 

λέγω χατ' ανδρα^ μη 9εύν^ σέβειν έμέ. 
χωρίς ποδοψηατρων τε χαι των ποικίλων 
χληδών άυτεΐ' χώ τό μη χαχώς φρονείν 
ϋεοΰ μέγιστον δώρο ν. όλβίσαι δέ χρη 
βίον τελευτήσαντ* εν εύεστόϊ φίλτβ. 920 

εΐ πάντα δ^ ως πράσσοιμ' άν εό^ρσί/ς έγώ. 

ΚΑ, χαι μην τόδ* ε2πέ μ-ή παρά γνώμην ΙμοΙ, 

907. προσηχόντως, 908. δτι τό αΙνεΤσΒαι δηλονότι μη παφά, 
των οίχείων ^ ηαρ^ έαυτοΰ τφέπει ίρχεσ&οα. 910. χαλλώπιζε» 

911. μ^ ά»ς βαρβάρφ μοι χέλευε Βρυτηεσ^αι. οΐ βάρβαροι γάρ γο• 
νυχλισίοΛς τους βασιλείς είφημουσιν, 917. άπό μεταφοράς των 

ηέπλων^ δι^ ών τους πόβας έχμάσσοντες λαμπρότερους ποιοϋσιν οί 
τούτους έχπλύνοντες συνεχώς, ποδόφηστρα γάρ κυρίως ταύτα λέ" 
γεται» νυν δέ τά υπό τους πόδας απλώς πέπλα οΰτως εφηχε. 921. 
εΐ οΰτω^ φη<^^\ τφάσσοιμι^ χατά πάντα ώστε μή μέγα φρονείν έπΙ 
τοις εότυχίαις μηδέ πρό τελευτης άνΒρωπον μαχαρίζειν^ άλλα τόν 
τό τέλος του βίου δεξάμενον έν τ^ εύτυχίφ, είχότως Άν ειην Βαψρών 
ώς χα} αυτός άεΙ ευτυχοίην άν οι γάρ μέτρια φρονουντες ευ άεΙ 
πράσσουσιν. 910. βαρβάρου ί. 911. βόαμα ί, βάημα 1ι. 914. {γάρ ΈΧγπί, Μ. 
ρ. 486,48). 917. χαΐ ποιχιλμάτων Κ&τβίθη. 921. ηράσσοιμ^ άνευ 

^άραους 1ι. τιράσβοιμεν ΒίηάοΓί. βΓπον τα^' ώς νράσσοιμ* άν ^θϋ. 800 ΑΕδΟΗΤϋ 

ΑΓ. γνώμψ μϊν ϊσ^ι μη ύιαφί^εροΰντ* έμί, 
ΚΑ. ηίξω ^εοΊς δείσας Αν ώδ' Ιρδειν τάδε\ 
ΑΓ. είπερ ης, εϊδώς γ* εδ τόό' έξεΊπορ τέλος. 925 

ΚΑ. Τί δ* άν δοχεί σοι Πρίαμος^ εΐ τάδ* ήνυσεν\ 
ΑΓ. έν πόιχίλοίς άν χόρτα μοι βηνοΛ δοχει. 
ΚΑ. μή νυν τόν άν9ρώπειον αΐδεσί^ς ψογον. 
ΑΓ. φήμη Τ^ μίντοι δημό{^ρους μέγα σί^ένει. 
ΚΑ. δ δ* άφδόνητός /-' οόχ ίπίζηλος πέλει. 930 

ΑΓ. οδτοι γυνααός ίστιρ ίμείρειν μάχης. 
ΚΑ. τοις ί* όλβίίης γε χαί τό Ρίχασ&αί πρέπει• 
ΑΓ. ή χαΙ σΰ νίχην τήνδε δήρως τίεις\ 
ΚΑ. πιδοΰ' χράτος μίντοι πάρες γ^ ίχών έμοί 
ΑΓ. άλλ' εΐ δοχει σοι ταύδ\ δπαι τις αρβύλας 935 

λύοι τ(1^ος, πρύδουλον εμβασιν ποδός^ 
χώ τόισδέ μ Ιμβαίνονϋ^* άλουργέαιν ϋεών 
μή τις πρόσω^εν όμματος βάλοι φθόνος* 
πολλή γαρ αϊδώς σωματοφ&ορειν ποσίν 

928. χα^' όμαλισμον άναγνωατέον τό νυν χαΙ άνευ τόνου^ Ίνα 
^ άντϊ του δη. 929. υτώ του δήμου ψτ^ζομυένη , ως χ(ύ ^Ησίο- 

δός φησι (Ορ. 763) τ^φήμη δ' ου τις πάμπαν άτΐόλλυται ξν τίνα πολ' 
λοί λαοί ψημΙζουσΐ€. 939. αίσχΰνη^ φησίν^ έστΙ τοίλλή ψΒείρειν άνδρα 
τινά χαϊ τά σώματα των Ιίπό χείρα αίηου^ Ι^οι διά πολέμων φΒείρειν 
τους Ιηώ χεΐρα^ ηρδς δέ τούτοις χα} τόν αύτοϋ πλοΰτον χαταναλίσ- 
χειν χοίχώς χαϊ τά πέπλα τά δι^ αργύρου ώνηθέντα τιατεΊν χα} 
άχρηστα ττοιεΐν του λοιπού, συν γάρ τψ ζημίαν είναι μεγίστην ταό- 
την χα} ψΒοράν της όρχης χαΐ φΒόνον ού μόνον παρ' ανθρώπων 
έτϊάγει^ άλλα χαΐ τχφά Βεών τοις ύπερηφάνοις γάρ τό Βεΐον μάχεται. 923. όιαφβαροΟντ* ί, 924. εδξω )ι. ό^ίσασαν Ηβηη&ηη. Ερ&ειν ί, 
926. όοχεΤ ^ίΛΏΪΒγ: δοχή {άοχϋ) ϋΙ)Η. 927. όοχή Ι 928. μτ) νυν ί, 
αΙδ€σ^€ΐς ί, ιύόεσ&ής 1ι. 934. χρατέΐς . . παρείς γ^ οΐίιη 'ννβίΐ, ρΓ&63ΐ&1 
κρβτβϊς , . παρΛίς. 937. σΰν τοΐσάέ μ* 1ι. ίμβαΐνοντ* άλουργίσι» 

1ίΙ)η. 939. ύματοφδορ%1ν Γγ&οζ. -κοσίν δο&1ί{(θΓ: 'κόσιν ϋΙ)η. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 301 

φ9είροντα πλοοτον αργυρωνήτους #' Ιίψάς. 940 
τούτων μϊν οΰτω' τί/ν ξίνην δϊ πρευμενώς 
τηνδ^ έσχόμίζε' τλν κρατούντα μαλ9αχώς 
^εός πρόσω&εν ευμενώς προσδίρχεται• 
έχων γάρ οόδεϊς δουλίψ χρ^ται ζυγφ. 
αΖτη δϊ πολλών χρημάτων ίζαίρετον 945 

δνΙ^ος^ στρατού δώρημα ^ έμοι ξυνίαπετο. 
έηεΐ δ* άχούειν σου χατίστραμμαα τάδε^ 
είμ* ές δόμων μέλαβρα πορφύρας ποτών. 
^^• Ιστιν βάλασσα^ τΙς δέ νιν χατασβέσει; 

τρέφουσα τιολλ^ς πορφύρας Ιαάργυρον ^50 

χηχίδα παγχαίνιστον^ εΐμάτων βαφάς. 

οίχος δ* δπάρχει τώνδε συν #£ο?ς, ίναξ^ 

εχεΐν* πένεσδαι δ* οόχ ίπίσταται δόμος. 

πολλών πατησμ^ν δ^ εΐμάτων Λν η&ξάμην^ 

δόμοισι προυνεχβέντος έν χρηστηρίοις ^^δ 

ψυχής χόμιστρα τησδε μηχανωμέντυ» 

^Ιζης γάρ ούσης φυλλάς &εΓ* ίς δόμους^ 

σχιάν δπερτεΐνασα σεφίου χυνός, 

χάΐ σου μολόντος δωματίτιν ίστίαν, 

θάλπος μέν έν χειμώνι σημαίνεις μολόν ^^ 

&ταν δΐ τεύχγι Ζευς άπ^ ϋμφαχος παράς 

οΊνον^ τ6τ^ ηδη ψύχος Ιν δόμοις πέλει 

άνδρας τελείου δώμ' Ιπιστρωφωμίνου* 

947. άλλως, χα^έσταμοί, άντΙ του χατέστην. 940. 8οηΙ)βηάαιη φαρέων τβ πλοΰτον. 941. τούμόν μλν Ειη- 

ρβηηβ. 945. α5τη ΑπΓ&Ιαδ: αΰτ^ Η1)ή. ^7. χατέιηαμαα 1ι. 

•ν 

948. όόμΐΌος £. 949. ρβΓβοηΑβ ηοΙ& άβθ8ΐ ίη ί. 960. Ιαάργυρον 

δΑίιη&βίαβ: β^ς άργυρον ϋΙ)Γί. 952. οϊχοίς Ροηοη, ίοΓί. Βλβος. 954. 
^ ΒΪμάτων Ο&ηΙβΓ: όεψάτων 1ίΙ)η. βόξάμην 1ίΙ)Η. 956. μηχανω- 

μί¥^ ΑΙ)Γθ8ΰ1ΐ: μηχανωμέ^τ^ 1ίΙ)ΐ1 958. δπερτίνααα ί. 960. μολόν 
Ηνο88: μολών Ιί1)Η. 961. άπ' ΑυτΛίαβ: τ^π' ί, τ' Ατ* 1ι. 963. 

ίκιστρίοφωμένου Υίοΐοηαβ: έκίστρβ^^μένου ί, ίηΐϋχροφωμίνου 1ι. 302 Α£δ^ΗΥI^I 

Ζευ Ζευ τέλειε^ τάς εμάς εί'»χάς τέλει ' 

μέλοί δε τοι σοι τώι^περ 2ν μέλλι^ς τελεί)/. 9β5 

*<Γ. 1. ΧΟ. τίτΐτε μοι τόδ' ίμπέδως 
δεΊμα προστατήριον 
καρδίας τερασχόπου ποτάται^ 
μαντιπολεΊ δ' άχέλευστος άμισθος άοιδά^ 
ούδ^ άποτιτύσας δίχαν 970 

δυσχρίτω)/ ό)/ειράτων 
^άρσος είπεώίς Ίζει 
φρενός φίλον Άρύνον\ χρόνος δ* έηέϊ 
πρυμνησίων ξυνεμβόλοις 

ψαμμίας άχάτα παρί/- 975 

βηαεν^ εΜ^ δπ* ^/λων 
ώρτο ναυβάτας στρατός, 
αηϋδίτ* 1. πεΛΆομαι δ* άπ^ ομμάτων 
νόστου^ αυτό μάρτυς ών 

τί»ν δ^ £νευ λύρας δμως δμνφδεΊ 980 

θρηνον Έρινύος αδτοδίδαχτος ϊσω9εν 
^υμός^ ού τό πάν Ιχων 
ΙλπΙδος φίλον ϋράσος. 
σπλάγχνα ί' οίτοι ματφζει 

πρύς ένδίχοις φρεσίν τελεσφύροις 986 

δίναις χυχλοόμενον χέαρ. 
εύχομαι 5' έί εμάς οι 966. μΜλ^ όέ σοι {, μέλοι δέ σοι τοι βοΐιοΐ. ίη ί, μέίοι όέ τοι σοι 1ι. 
967. όείγμαί. 968 8ς[. (ποτάτ\ άμισάος άοιόά. μαντιπολει <^' άχέλευστος 
1ι). 969. άχέλευστος \ . . άοιάά \ {. 970. {άποπτόσαι \ι). 972. εύπεΜς 
Ι&οοΙ) : εδπΜς 1ίΙ)Η. ΐζει δο&Η^τβΓ: ϊξει υθΙ ϊξει 1ίΙ)ή. 973. ό* ίπΐ Κ 
974. ξυί^εμβολάίςΙΟΒοίπι^ίά^τ. 976. άχάτας βΐ; παρήβησ* Ιι. ΡογΙ. 

φάμμος άχτ&ς ηαρήχησεν. 980. δ/ιως Αητ&^ιιβ: δπως ϋΙ)η. 98084• 
δπως \ . . έριννύς | . . ίσω&εν | £. 981. Έρινόος ΡοΓΒΟη: έριννΰς 

1 Γ 984. ματάζει 1ίΙ)η. 987. (<>' άπ' έμας τοι Ιι). ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 303 

ϊλπίδος φύ&η πεσεΊν 
ές τό μ)/ τελεσφόρον. 
#ίΓ, 2. μάλα γάρ τοι τας πολλάς ΰγιείας 990 

άχύρεστον τέρμα, νόσος γάρ ν^ . 
γείτων δμότο^ος ίρείόει* 
χάζ πότμος εό^υπορών 
άνίρός ίπαισερ άφαρτον Ιρμα. 
χώ το μίν πρό χρημάτων 995 

χτησίων δχνος βαλών 
σφενδόνας άπ' εΐμέτρου^ 
ούχ Ιδϋ τζρύπας δόμος 
πημονας γέμων αγαν^ 

οόδ^ ίηόντισε σχάφος. 1000 

πολλά τοι δόσις εχ Δώς άμφιλαφής τε χώ 
ίξ άλόχων ϊπετείαν 
νηστιν ωλεσεν νόσον, 
αηΟΗτ, 2. τό δ* ίπ\ γάν πεσόν άπαξ ϋανάσιμον 

πρόπαρ ανδρός μέλαν Λμα τίς άν 1006 

πάλιν άγχαλέσαιτ Ιπαείδων\ 
ουδέ τόν ύρ9οδαη 
των φ9ιμένων άνάγειν 

1003• ^^γουν λιμόν διεσχέόασε. 988. ψό&η βίβρίιαηαβ: ψύάη 1ίΙ)Η. 990. μάλα γέ τοι 9^^ τάς'ϊχ. 

Έοτϊ. μάλα γέ τοι τό λιπαρός δγιίας, 990 8ς[. πολλας \ . . άχόρ^' 

«τον Ι . . γάρ Ι ί. 991. άχαρες Μ&θΐιΐ^. γάρ <άβ^> Βίοηι&βΐά. 993. 
γ^ίτων βχ ίηΙθΓρΓθΙ&ϋοηθ ΟΓίαιη γιάβ^ητ (ίοιί. νόσος γάρ ά^Ι βιοτάν), 
Ρθ8ΐ 992 Ιαουη&ιη βΐ&ΐαϋ Κΐααββη, ίηίβΓοίάϋ 8βη1θηϋ& νβίαΐ σώμα ^ 
ϊσωσεν άχος. 994. ίπακην \ . . ίρμα \ £ 999. πημονάς Υίβ- 

Ιοηηβ: πημονάς 1ίΙ)η. 1001. {όόσις διός 1ι). 1001 8ς[. όώσ\ . . 

χάξ Ι . . ί-κΒΤΛίάν Ι ί. 1003. ^λα<ην δοΐιηβίζ. 1004. -ηεσόν Απ- 

Γ&ΐαβ: ηίσάνΰ^ 1ίΙ)η. 1004^6. άηαξ \ . . άνόρός \ . . ηάλιν ) . . έπα- 
€(όων; Ι £. 1005 8ς[. {προπάροιά^ βί τ(ς τ' άγχαλέσαιτ* 1ι). 1007. 304 Α£δΟΗΤΟ 

Ζώς αδτ* Ιπαυσ έπ' εδλαβείηί. 

εΐ δε μί^ τεταγμένα 1010 

μοίρα μόϊραν ίχ Θεών 

είργε μή πλέον φέρειν^ 

ηροφ9άσασα χαρδία 

γλώσααν άν τάδ^ εξέχει. 

νυν δ^ δπδ σχότφ βρέμα 1015 

Θυμαλγης τε χ(ύ οδδϊν έηελπομένα ποτέ 

χαίρων Ιχτολυπεύσεξν 

ζωτνυρουμένας φρενός. 

ΚΑ εισω χομίζου χα\ αύ, Κασάνδραν λέγω^ 

έπεί σ' Ι&ηχε Ζευς άμηνίτως δόμοις 1020 

χοινων^ν είναι χερνίβων^ πολλών μετά 
δούλων σταθέισαν χτηαΐου βωμοΰ τζέλας, 
Ιχβαιν' ίττηνης τησδε^ μηδ* δπερφρόνει. 
χαΐ πάιδα γάρ τοι φασίν Αλκμήνης ποτέ 
πραθέντα τληναχ δουλίας μάζης βία. 1026 

εΐ δ* οΰν άνάγχη τησδ^ έπιρρέποι τύχης^ 
άρχαιοπλΐί)ύτων δεσποτών πολλ)) χάρις' 
(Λ δ* οίποτ* έλπίσαντες ήμησαν χαλώς^ 

1009. τόν Άσχλψΐών γάρ έχεραΰνωσεν άναυστηααντα τ6ν Ιπηό' 
λυτον^ ωατε μ^ ίτερον (ίτι ΥιοΧ.) βλαβηναι. 1026. χαλ^ν μέν^ 

ψησι\ μ3ι τιεφαΒψαί δουλείας^ εΐ 8έ τζεφφτό ης, χάλλιον άρχοΛο- 
ηΧούτοις δουλεύειν χαΐ μ^ νεοπλούτοις, οί γάρ μ^ έλπίσαντες^ ψψ^'\ 
πλουτησαι χάί πλουτησαντες άττηνεΐς είσι το7ς δούλοις. 1028• 

^ουν έπλούτησαν χαλώς ώς έχ Βερίύμοΰ, τκψά στάΒμην δέ άντΙ 
του παρά τό πρέπον. 1009. ίοΓί. Ζ^υς χατέπαυσεν. Ιι^αύλαβ€(α ί, (έπ' άβίαβεία γ9 1ι). 
1015. βλέπει οοπ. ίη βρέμιεί ί. 1016. οΰ^^ν \ . . ποτέ | ί. — ^υ- 

μαλγής τε χαΐ ούόέν Ιχ οιηίβϋ 1ι). 1021. μέτα ί. 1022. χτησίου 

Δώς Ν&1>βΓ. 1026. ^υΐείας ί. (ηροΜντα τλ^ναι χαΐ ζυγών λέγειν βίψ 
1ι). ίοΠ. μάζης χυρεΧν. 1026. έπιρρέπει Ιι. 1028. οΐΟ* 1ΐ. Α^ΑΜΕΜΝΟΝ. 305 

ώμοι ΓΙ δούλοις πάντα χάί παφά στά&μην. 

ϊχεις παρ^ ί/μών οΐάπερ νομίζεται. 1030 

ΧΟ, οοί τοι λέγουσα παύεται σαφή λόγον. 
έντος δ^ αν οδσα μορσίμων άγ ρευμάτων 
πείΰοι* αν. εΐ πείροι* • άπεώοίης ί' ίσως. 

ΚΑ. ά^^' εϊπερ έστι μη χελιδόνας δίχην 

άγνώτα ψωνην βάρβαρον χεχτημένη^ 1035 

ϊσω φρενών λέγουσα πείί^ω νιν λόγφ. 

ΧΟ, Ιπου' τα λψστα των παρεστώτων λέγει, 
πιΰού λιπούσα τόνδ^ ίμαξηρη 9ράνον. 

ΚΑ. ούτοι {^υραίαν τηνδ* έμοι σχολην πάρα 

τρίβειν τά μϊν γαρ εστίας μεσομψάλου 1040 

ίστηχεν ηδη μήλα ηρός σψαγας πυρός^ 

ως οΰποτ^ έλπίσασι τήνδ^ ίξειν χάριν. 

σΰ 3^ ει τι δράσεις τώνδε^ μη σχολην τώει' 

εΐ δ' άξυνημων ούσα μη δέχι^ λύγον^ 

σΰ δ' άντϊ φωνής φράζε χαρβάνψ χερί. 1045 

ΧΟ. ίρμηνέως εοιχεν ή ξένη τοροΰ 

δεϊσΐ^αΐ' τρόπος δί {^ηρός €ος νεαιρέτου. 

ΚΑ. ^ μαίνεται γε χαχ χαχών χλόει φρενών^ 
ητις λιπουσα μίν πόλιν νεαίρετον 
ηχει^ χαλινον δ^ οόχ έπίσταται φέρειν, 1050 

πριν αιματηρον έξαφρίζεσδαι μένος. 

1035. δτι βάρβαρον το δρνεον^ διά τούτο παραβάλλει τουτψ 
ϋύτην (τούτο αότ^ ΥίοΙ.)• έν θρφχ]^ γάρ χαΐ ή μεταμόρφωσις αίπ 
της ΐστορεΤταζ (ιστόρηται Υίοΐ). χαι Αριστοφάνης (Β&η. 681)• »^/057- 
χία χελιδών έηΐ βάρβϋψον ίζομένη ηέταλον^' 1045. βαφβάρψ. 

1051. άη6 των στρτ^νιοΰντων (στρηνιώντων Υιοί;.) υποζυγίων^ δ ούχ 1029. παραστό^μων {. 1030. ίξεις ΑαΓ&1ΐΐ3. 1032. <^ άλοΰσα 

ΟΟΗ&αρΙ. 1036. ίοη. ΛΪσω φρΛ)^ών γ^γωνά πεϊ^έ νιν λέγων. 1038. 

•κίβυΰ Βίοπιδβΐά: π^ί&ου 1ίΙ)η. 1039. σχολ^^ν ΒοΙ)Γ&βιΐ8: σχολ-ί^ ϋϋπ, 

β α 

1041. πα/9ος Μα8^&γίιΐ8. 1048. 9 ^^ φρενών χλύει £, Οθ 1051 

^1158 βχ Μ ΓβίθΓΐιΐΓ. 

Α€«ο1ΐ7ΐ«ι« «ά. ^βοΐϋβίη. 20 306 ΑΕ80ΗΥΜ 

ού μην πλέω ρίφασ άτιμασ&ησομαι. 
ΧΟ. ίγώ δ\ έποιχτείρω γάρ^ οά ύυμώσομοΛ, 
ϊ&\ ώ τάλαα^α^ τόρδ* ίρημώσασ* ϋχον^ 
είχοοσ άνάγχ}] τ^ε χαίνίσο)/ ζυγόν. 1055 

#ίΓ. 1, Κα* ότοτοτοτοΊ ποποΊ δά. 
σάνδρα, ώττολλον ώπολλον, 

ΧΟ, τί ταϋτ* άνωτότυξας άμφι Δοξίου\ 

ού γίφ τοιούτος ωατε 9ρηνητοΰ τυχείν. 
οηΟ^ίτ. 1. ΚΑ. ότοτοτοτοΊ ποποΊ δά. 1060 

ώπολλο)/ ώπολλυν. 
ΧΟ. η ί' αΰτε δυσφημούσα τ^ν {^εόν χαλέί 
ούδί)/ προσηχοντ' έν γόοΐζ παραστατείν. 
%ίτ. 2. ΚΑ. ^Απολλον ^Λπολλον 

ύγυ^ατ απύλλων εμός' 1065 

άπώλεσας γαρ ού μόλις το δεύτερον. 
ΧΟ. χρήσειυ Ιοιχεν άμφι των αύτης χαχών. 
μένει τό ί^έίον δουλίί/ί περ έν φρενί. 
αηϋΜίν. 2. ΚΑ. ^Απολλον "Άπολλον 

άγυιατ* άπόλλων εμός. 1070 

ά ποι ποτ* τ^γογές με; προς ποιαν στέγην] 
ΧΟ, προς την Ατρειδών, εϊ σΰ μη τόδ* εννοείς^ 
έγώ λέγω σοι* χαι τάδ' οόχ έρεΊς ψύ&η. 

έίχοντα τφ χαλινψ αφρίζει μετά αίματος, η^ ίπεί αυτή ού πείθεται 
πρίν α^μαχός μου τ^ν ψοχ^ι^^ έξαφρίσιχι* άντ\ του τφΐν όργισΒην(ΐί 
με αύτζ. 1056. δά: γη Δωριχώς' δθεν χαΙ Δημητηρ οϊον γη- 

μητηρ. 1060. τφοαναφωνεΊ τά έσόμενα. 1065. 6 άηολλύων 

με. π€ψα π^ν δμωνυμίαν. 1066. ίχείνην γάρ άπώλειαν μόνως 

ορίζομαι τ^ της δουλείας, ού τί^ν νυν. γρ. {δεύτερον ΥίοΙ.) δέ^ δεύ' 
τερόν με άηώλεσας (νοχΧ. ίη άπολέσας ιη), ού μετά καμάτου. 

1052. μή Μ, βψ πι. 1054. ^χ•ον (ίϊΐ6Γ&1 ίοΠ. ^χλον) Μ. 1055. 

είχουσ" ΒοΙ>θΓ(β11α8: ίχοΟσ" Μ. 1056. τοτοΧ όΰί Ώιηάοή. 1057 βΐ 

1061. ώηολλον &πολλον Μ. 1067. αΜίς Μ. 1068. ηβρ ίν δοΐιαβίζ : 
ηαρ^ ϊν Μ. ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 307 

8ίτ. 3. ΚΑ. [α &] 

μΐσό9εοΡ μερ ούι/, πολλά συνίατορα 1075 

αύτοφύνα χαχά χαρτά)0αι^ 

άνδροσφαγείον χαι πείορραα^τηριοί*. 
ΧΟ, εοιχεν εΰρις ί} ξένη χυνός δίχψ 

είναι^ ματεόει ό^ ων άνευρησει φύνον. 
οηΗδίΓ. 3. ΚΑ. μαρτυρίοισι γαρ τοΊσδ' έπιπεϋ^ομαΐ' ιοβο 

χλαιόμενα τάδε βρέφη αφαγάζ 

δτΓτάς τε σάρχας προς πατρός βεβρωμένας. 
ΧΟ. ^μεν χλέος σου μαντιχόν τιεποσμένοι^ 

ήμεν προφητας ί' ουτινας ματεύομεν. 
βίν. 4. ΚΑ. Ιώ πύποί^ τι ποτέ μηδεται\ 1085 

η τάδε νέον αχός μέγα 

μέγ^ έν δόμοισι τόισδε μήδεται χαχόν 

άφερ'^ον ψίλοισιν^ 

δυσίατον; άλχά δ* 

έχας αποστατεί. 1090 

1075. α^εον, ^εοστυγές ψεοστυγη ΑΙ)Γ68θ1ι). 1076. άντ\ 

του άγχόν]/). 1078. ίοίχεν ως χύων ευρίσχοι {ευρις χα} Ρταηζ) 

αναζητεί εΐ γέγονεν ένθάδε πα^α/ος φόνος. 1080. φοΛ^άζεται 

γάρ όραν τά σώματα των άνι/ιρημένων παίδων θυέστου. 1084. 

τους λεζάντας {λεξοντας ΥίοΙ.) ^ν περί σου. αίτοί γάρ αΐ^τόηταί 
γινόμε^. 1089. τόν 'Ορέστην φησί. 1074. 2 ^ οιηϋΐιιηΐ ίΐι. 1075. συνίστορα ί1ι: ξυι^ίστορα Μ. 

1076. χαχά χαχ', άρτάνας Ώίηάοτί^ ρΓθΙ)&1)ίϋα8 χαχά χαρατόμα Κ&γβθΓ 
{χαρατόμον ΕιηρβίΊαΒ). 1077. άίβόροσφαγβΐον ΌοΙ)Γ&6ΐΐ8 {άνίρσϋψάγων 
€&8&αΙ)οηιΐ8) : άνόροσ αψάγων (ι ίη 1ί1ιιτ&) Μ. πεόορραντηρων Μ, πέόον 
ρα^τηρων ιη. 1078. βί/οις (ρηιηίΐαδ βίροσ•) Μ. 1079. ματβυεί ί1ι: 
μαντβύβί Μ. άν^υρήσει Ροηοη: &ν εδρηση Μ. 1080. μαρτορίοισί Ραιι^: 
μαρτυρωισ Μ. τοίσό^ ^κιπ^ί^μαι Α!)Γ686ΐι : τοϊσόε πβπβίί^μοί Μ. 1083. 

ψιην Μ, ίοΓί. ΥσμΜν. — πεποσμένοί• (ιιηα Η(6γ& θγ&8&) Μ. 1085. ίοΠ. 
των πριν προφήτας, — ματεύομεν δΰΐιαβίζ : μαστεύομεν Μ. 1085. πο- 

ποϊ Μ, πόποι πι. 1086. άχίοσ Μ (βαρθΓβΰΓ. πι). 1088. φίλοίσα^ 

Ϊϊ: φαοισι Μ. 1089. άλχάν ί. 

20* 308 ΑΕ80ΗΥ1.Ι 

ΧΟ, τούτων άίδρίς εΙμι των μαντευμάτων. 

έχείνα ί* Ιγνων ηάσα γαρ πόλις βογ.. 
αηίίβίτ. 4. ΚΑ. Ιώ τάλαινα^ τόδε γαρ τελεις\ 

τον ομοδέμνιον πόσιν 

λουτροΊσι φαιόρύι/ασα — πώς φράσω τέλοζ\ 1095 

τάχος γαρ τύδ^ ϊσται. 

προτείνει δε χ εφ έχ 

χέρας όρεγομένα. 
ΧΟ. οΰπω ξυνηχα* νυν γαρ έξ αΙνιγμάτων 

Ιπαργέμοισι ^εσφάτοις άμηχανώ, 1100 

9(τ. 5. ΚΑ. 2 2 παπάί ηαπαί^ 
τι τόδε φαίνεται\ 
^ δίχτυύν τί γ^ ^Αιδου] 
άλλ* άρχυς ί/ ξύνευνος^ ί/ ξυναιτία 
φόνου, ατάσις ί' άχόρετος γένει 1105 

χαζολολυξάτω 
{θύματος λευαίμου. 
βίν. ΧΟ ποίαν ^Ερινύν τηνδε δώμααιν χέλΐ[ΐ 

έπορϋίάζειν; ου με φαιδρύνει λόγος, 

1092. τ^ ηερί θυεστου, 1095. &ηΐ6 νβΓδαιη ση{μείω- 

σαχ), 1098. διαδέχονται δέ αλλήλους τοΤς όρέγμασι των χεί' 

ρών Αίγισθος χαΐ Κλυταιμήστρα* 1100. έπαργέμοις: τοΐς τυφλοΤς 
χα} άσήμοις, άττό των λευκώματα εχόντων όφ&αλμων. 1102. 

φαντάζεται τόν χιτώνα, 1104. ή σύνευνος του Αγαμέμνονος αίτια 
ίαται του φόνου. 1105. ή στάσις^ φησίν^ έπολολύξαι μέλλει έπΙ 

τ^ λεοργφ (λεωργω ΚθΙ)θΓΐ.) Κλυταιμηστρφ^ ήνίχα άηόληται, π<φά 
το »αί δ^ ολόλυξαν θυγατέρες τε νυοί τε χαΐ άΐδοίη παράχοιτις* 
(Ηοηι. γ 451). 1108. άντΙ του λέγεις, 1109. ού σεσαφήνισται. 

1097. χεΙρ οογγ. ίη χεΐρ' Μ. 1098. χ^ρός ί^ΐι: χ^ιρόσ Μ. όρε- 
γματα Ηβπη&ηη. 1103. "Αιόου δβΐιαβίζ: άΐάου Μ. τι*Άιόου Όιηάοή. 

1105. άχόρετος Βοΐΐΐθ: άχόρεστοσ 1Ά. 1106 βΐ 1107 ίη ιιηο νθΓ3τι, 

αηΐβ ς[αθΐη οΙιοΗ ηοΙ& 6Γ&8&, 1ι&1)6ΐ; Μ. 1108. έριι^ΰν Μ. 11083(ΐ. 

θΐ 1122 8ς[. 00Γ7ρ1ι&θΐΐ8 ΓβοίΙ&τθ, 1110 — 4 2ΐ 1124 — 8 οΐιοπιβ ο&ηβΓβ τί- 
άθίητ. 1109. ψαιόρΰ Μ, φαιδρύνει ιη. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 309 

ίπί δί χαρόίαν εόραμε χροχοβαφτ^ς πιο 

σταγών^ &τε χ(ύ δορία πτώσιμος 
ξυ\^ανύτει βίου 
όύ]^τος αύγάίς, ταχεί- 
α δ' άτα ηέλει. 
αηίΐΛίτ, δ, ΚΑ. άά, Ιδού Ιδού' 1115 

άπεχε της βοός 
Γον ταΰρο)^' έι/ πέηλοισιν 
μελαγχέρψ λαβούσα μηχανηματι 
χύττζει* ΐΐίτυει δ' έν ίνόδρψ τεύχει, 
δολοφόνου λέβη- 1120 

τος τύχαν σοι λέγω. 
αηϋ^ίτ, ΧΟ. ού χομπάσαιμ^ άν δεσφάτων γνώμωνάχρος 
£?ι/α£, χαχφ δέ τφ πρυσειχάζω τάδε. 

άηο δϊ {θεσφάτων τις άγαΗά φάτις 

1111. ή σταγών τό αξίΑα. 1112. συμπληρουταί του βίου διπ 
νοντος ταΐς αύγαΐς σου {του Ηβπη.) μηχέτι όρώντος ταΤς αΙγαΤς. 
1116. τις 2ν άτιοστήσειεν αίτης τόν ^Αγαμέμνονα, Ζπως Λν μ^ άηόλψ 
ται ; 1 1 18. τόν μελάγχερων ταϋρον λαβουσα τψ μηχανήματί τψ 
δίά των ττέηλων τυτΐτει, έάν δέ γράφηται μελαγχέρψ^ {μελαγχέρω 
ΒΛάϋ Ραΐβ^) μηχανήματι τυτΐτει, άντ\ του χεχρυμμένψ. — τζς με^ 
λαγχέρου βοός. 1122. ούχ άλαζονευομαι μάντις άχρος Ιπιγίγνώσ* 
χων τά θέσφατα ' δμως δέ στοχάζομαι τι χαχόν άποβησεσΒαι. 
1124. γνωμολογών ψησι τό (τούτο Υίοΐ.). ενίοτε γάρ χα} /π' άγα&οΤς 
οί χρησμοί γίνονται* ως δέ έηΐ τό πολύ μοχθηρά (οογγ. βχ μοχθηροί) 
χρησμφδόυσιν, ξ τό δλον ίπΐ των χρησμών Κασάνδρας' άηό τούτων 
των ^εσηισμάτων τις άγαθ^ φάτις γίνεταΛ\ βροτοΤς δέ^ τοΤς έγχωρίοίς. 

ΑηΙβ 1110 Ο&β&ηάτ&β ηοΐΑ 6Γ&8Α ίη Μ. 1110. χροχοβαφ^ς όράμΜ 
(^/9α>β ΑΙ)Γ68€ΐι) Εηι^Γ. 1111. δτβ χα(/>^ ΌίηάοΓί. 1112. ξυνανυτί 
ταχχΧ, ίη ξυνανυτέϊ Μ. 1 118. τα,χέί ΥβΓβαί ρΓΟχίιηο &ά<1ϋ Μ. 11 15. 0&- 
9&ηάτ&6 ηοΐΑΐη οαιη ρ&τ&^ρτ&ρΐιο ίηββηιϋ ιη, άιιο1)α3 ραηοϋβ ρβηοη&πι ηο- 

'¥' 

ΐΑΥβΓ&Ι Μ. δ ^ Μ. 1117. ίοη. πέπλων νιν. 1118. μΒλάγχέραη• Μ. 
1119. πίτνβΓ οοπ. ίη π<τνβ< Μ. έν Λάάίάϋ 8ο1ιαβ1ζ. χ(/τβ< ΒΙοηιββΙά. 
1122. άχρωσ &η1β οοιτ. Μ 1124. τ<( Μ. 310 ΑΕδΟΗΥυ 

βροτόϊς τέλλετοί; χαχών γαρ δια 1 125 

πολυεπέίς τέχναι 
^εσπιψδ^ν φόβην 
φέρουσΐ)^ μαΙ^έίν, 

8ίτ. 6*. ΚΑ. Ιώ \ώ ταλάί]^ας 

χαχόποτμοι τάχαι, 1130 

το γαρ έμον 9ροώ 
πά9ος έτζεγχέασα. 

πόϊ δη με δευρο την τάλαιναν ηγαγες; 
οόδέ)^ ποτ^ εϊ μη $υ]^9ανουμέ]^ην. τι γάρ\ 
Βίτ, 1, ΧΟ. φρενομα]^ης τις έΐ Ι^εοφήρητος^ άμ- 1135 

φ\ δ' αύτας &ροεΊς 
νόμον άνομον, οιά τις ξουβά 
άχόρετος βοας^ φευ^ 
ταλαίναις φρεσίν 

Ττί/ν "/τζ^ν στένοΌβ* άμφώαλη χαχόϊς 1140 

άηδώ)/ βίον. 
αηΗδίτ. β. ΚΑ. ϊώ ϊώ λίγείας 

μόρον άηδόνος' 

1125. δίά τά προσόντα χαχά τοΊς είσερχομένοις χσϊ τά λεγό- 
μενα φοβερά. 1127. πβ^ά τ^ λεγόμενον έν τ^ συνηΒείψ' ^οίδείς 
ευτυχίας τφός μάντιν άτζέρχετοΛ^ (τφυς μάντιν οΐρδείς εύτυχ^^ς άιτέρ' 
χεται δίαηΐβ^). 1132. συναναμίξασα τω του Αγαμέμνονος χα! 

συγχεράσασα. 1134. τι γάρ άλλο. 1136. τζερί σεαυτης άτοηα 

Ψ^^ΤΠί' 1137. φδ^ν άηδη. ηαρά τον χιΒαριστιχόν δέ νόμον 

φησί. — το έξης^ θρηνεΤ νόμον ανομον άμφώαλη χαχοΐς. 1141. 

τούτο ηδομένη τ)) μεταμορφώσει της άηδόνος ψησίν. 

1125. τέ>1/Ιβτα(Έιηρ6ηα8: <ΓΓ•>1/Ιετα< Μ. <^<α^ Ηβπη&ηη. 1128. φ^^ 
ρουσι Μ. 1131. ^ροείς Ηθπη&ηη. 1132. ίπεγχέας ΎίϋΙβτ. 1133. 
τί δη Ηβίιηβοβίΐι. ^γογεν Ηβπηωιη. 1137. οία Μ. 11388ς[. άχό- 

ρετος ΑΙά. : άχόρεστοσ Μ. βοάς ί^: βοαισ Μ. ταλαιναισ^ νΧ νίάβίτΐΓ, 
Μ, οοιτ. ίη ταλαίνασ πι. I^6^6ηάιιIη βοάς φονταλέαις φρεσίν, 1140. 

1141 ίη αηο νβΓβα 1ι&1)6ί Μ. 1143. μόρον άηόόνος Ηβηη&ηη: άηόό• 

νοσ μόρον Μ. ΑσΑΜΕΜΝΟΝ. 311 

περεβάλοντο γαρ οΐ 

ητεροφόρον ϋμας 1145 

9εοί γλοχύν γ' αΙώνα χλαυμάτων ατερ' 

έμοί α μίμνει σχισμός άμφηχει δορί. 
αηίΜίτ, 1. ΧΟ. πόδεν έπισσύτους ^εοφόρους ίχεις 

ματαίους ίύας, 

τα δ^ επίφοβα δυσφάτφ χλαγγψ 1150 

μελοτυττεϊς όμου γ' όρ» 

Άίοις ίν \^όμοις\ 

π6Άε)* δρους έχεις θεσπέσιας δδού 

χαχορρήμονας ; 
«/Γ. 7. ΚΑ, Ιώ γάμοι γάμοι Πάριδος Αλέί^ριοι 1155 

φίλων. Ιώ Σχαμάνδρ^ω πάτριον ποτύν* 

τότε μεν άμφΐ σάς άώνας τάλαιν 

^νυτόμαν τροφάΐς' 

νυν δ^ άμφι Κωχυτύν τε χάχερουαίους 

δχ^ους εοιχα {^εσπιφδήσειν τάχα, 1160 

8ΐν, 2, ΧΟ, τΐ τόδε τορδν άγαν Ιπος έφημίσω• 

νεογνδς όν&ρώπων μά&οι. 

πέπληγμαι ί' ύπό δήγματι φοινίφ 

1146. εί γάρ χα} ίν δρνισα» ούσα θρηνεί ^ φων^ μόν^ι χαϋ ο& 
^ρψοίς, 1147. τω ηελέχει (0\,). 1150. ασαφείς αΐνιγματάπ 

δει, — δίά τό δυστυχή μαντεόεσΒαι^ ξ διά τό τφοειδένω τά δε(νά 
άνωφελως, 1153. ττ^ς μαντιχης. 1158. ί^νυτόμσν: ηίρξόμψ. 1144. ηΒρΙβαλον γάρ οΐ οΐίιη Ηβηη&ηη (Γβίίηβηάαιη η^ρέβαλον), 
1146. άγωνα Μ, οάβοηρβΗ γ ρ, α\ωνα ιη, ηί τίάβίιΐΓ. χλαυμάτων όίαΐ 
λνβίΐ. 1148. &Βοψόρους Ηβπη&ηη: ^Βοφόρουσ τ' Μ. 1149. 

(^ιανΜ, οοιτ. ίη ^</α^ιη. \\ζ^, επίφοβα 'Ά^ Μ φόβαπ τη» 11518<1• 
ίοΓί. 6μοΰ μχΛρΜΜίς νόμοις. Ρθ8ΐ 1158 λ•ίηΛί δχρι τέλους βοηρβίΙ 

ιη&ηιΐ8 (ΐη&βάαιη 8&60. ΧΥΙ ίη Μ. Όβ 11599ς[ς[. βχ ί^ΐι ΓβίβιΙαΓ. 

1160. ίίχβας €&8&α1)οηα9. 1162. χαι πάΐς νΒόγονος άν μά^ι ΗβΓ- 

ιη&ηη. 1163. δ* δπα2 1ι, ^ όπως Ηβηη&ηη («^ δπβ/> Ρπιηζ). 132 ΑΕ80ΗΥ1Ι 

δυσαλγέί τύχα μινυρά Άρεομένας, 

ύραύματ ίμοι χλύείΡ, 11β5 

αηίΜίν. 7, ΚΑ, Ιώ τίόνοί πόνοι πόλεος όλομένας 

τό πάν, Ιώ πρόπυργοι δυσιαι πατρός 

πολυχανείς βατών ποιονομων άχ(βς ό* 

ουδϊν έττηρχεσαν 

τό μη πόλιν μϊν ωσπερ οδν εχειν παί^εϊν, πγο 

έγώ δε &ερμόνους τάχ ϊμτΐέδψ βαλώ, 
αηΗβίν. 2, ΧΟ. ίπόμενα προτέροις τάδ* Ιφημίσω. 

χαί τΙς σε χαχοφρονών τί^ψ 

σι δαίμίον υπέρβαρης έμπίτνων 

μελίζειν πάΐ^η γοερά ύανατοψόρα* ιΐ75 

τέρμα δ* άμηχανώ, 

ΚΑ. χαί μην δ χρησμός ούχετ* έχ χαλυμμάτων 
ϊσται δεδορχώς νεογάμου νύμφης δίχην^ 
λαμπρός ί' Ιοιχεν ί/λίου προς άντολάς 
ττνέων έσφζειν, ώστε χύματος δίχην πβΟ 

χλόζειν προς αΙγάς τούδε ττήματος πολό 
μείζον* φρενώσω ί' οΐχέτ^ έξ αϊνιγμάτων, 
χώ μαρτυρείτε συνδρόμως }χνος χαχών 
^ινηλατούση των πάλαι πεπραγμένων. 
την γάρ στέγην τηνδ* οΰποτ* έχλείπει χορός ιΐ86 
ξύμψΙ^ογγος ούχ εΰφωνος' ού γάρ εδ λέγει, 
χάί μ^ν πεπωχώς γ\ ώς ^ρασύνεσ^αι πλέον ^ 
βρότειον αίμα χώμος έν δόμοις μένει^ 

1164. όυσαλγ€Ϊ 0Β,ηί&τ: όυσαγγεΙ^Μ, μινυρά 8ΰ1ιπβ1ζ: μινόρα χαχά 
ϋΙ>ΐΊ. 1166. άαύματ' \ϊ. 1166. ηόλεωσ ί^. όλομήνας 0&3&η1κ)ηα8: 

όλωμίναα ί^, όλουμένας ϊι, 1170. ίχα ηαΜν 1ι, ίοιΐ;. ίχ9ί}* ^ι. 

1171. ίοτί. ίγώ ό^ θρόμβους Ιν κέόψ (έν πέόψ 0&8Αα1)0ΐιιΐ8) βαλώ τάχα. 

1172. ΙκΒψημίσω Ρ&ΐβγ. 1173. χαχοφρονών δοΐΐαβίζ: χαχοφρον%ϊν 
1ίΙ)Η (τις ϋ% χαϊ χαχοφρονϋν όαίμων ηοαΐ ϊι). τίΰη ρΓΟχίιηο νθΓ8ΐΐί &ά- 
άϋ ί. 1174. δπΛρβαρύς \ί. 1175. (^νατηφόρα 1ι). 1178. 
νύμψας ί\ί. ΙΙβΟ. Ισφξειν ΒοΟίθ: Ις η$Βίν \ί\)ή. 1181. χλόζίΟβ 
Ατιταΐαβ: χλοΒίν Μ\)ή. 1186. σόμ φογγος ί, ξύμφογγος ζ. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 3 1 3 

δύσπεμτΓΓος Ιίαι, συγγόί^ωι» ^Ερΐ)^ύων, 
ΰμι^ουσι ^' υμνον δώμααιν προσήμεναι 1190 

πρώταρχον άη^ν • έρ μέρει ί ' άπέτττυααν 
εΐνάς αδελφού τψ πατούνη δυσμενείς, 
ημαρτο)^^ ^ τηρώ τι τοξότης τις ως; 
^ φευδόμαντίς εΙμι {^οροχόπος φλέδωι^; 
έχμαρτύρησον προόμόσας τό /<' εΐδέναι ιΐ95 

λόγψ παλαιάς τώνδ^ ίψαρτίας δόμων, 
ΧΟ, χαι πώς άν δρχου τηίγμα γενναίιας παγϊν 
παιώνιον γένοιτο; Ι^αυμάζω δε σου^ 
πόντου πέραν τραψέίααν άλλό&ροον πόλιν 
χυρειν λέγαυσαν^ ωσπερ εΐ παρεστάχεις. 1200 

ΚΑ, μά^τις /χ* ^Απόλλων τφδ^ έπέστησεν τέλει, 
ΧΟ, μών χαϊ &εός περ Ιμέρφ πεπλτηγμένος\ 
ΚΑ, προτού) μϊν αΙδώς ην έμυι λέγειν τάδε, 
ΧΟ, άβρύνεται γάρ πας τις εύ πράσσων πλέον. 
ΚΑ, άλλ^ ί^ν παλαιστής χάρτ Ιμο\ πνέων χάριν, Γ20α 
ΧΟ. ^ χαί τέχνων εΙς έργον ήλ*Ητην όμου; 
ΚΑ. ξυναινέσασα Δοξίαν έψευσάμην. 
ΧΟ, ηδη τέχναισιν έν&έοις τιμημένη \ 
ΚΑ, ηδη πολίταις πάντ* ϋ^έσπιζον πά^η, 
ΧΟ, πώς δητ' ανατος ί/σ^α Αοξίου χότψ; 1210 

ΚΑ. επειί^ον ουδέν* ουδέν ^ ώς τάδ* ημπλαχον, 
ΧΟ, ί/μΐν γε μεν δη πιστά ^εσπίζειν δοχεις, 
ΚΑ. Ιου ιού^ ώ ώ χαχά. 1189. έριννύων ϋΙ)η. 1190. άώμασι 1ίΙ)η. 1191. ηρώταρχος 

ί%, 1193. χυρώ ΗI^Α11^6η8. 1195. (χαΐ μαρτύρησαν \ή. 1197. 

δρχου ιτήγμα Αυτ&ίιιβ: δρχος πημα ϋΙ)η. 1198. σβ Αυτ&ΐαβ. 1199. 
άλΐόϋρψ 'ν ηόλΛί Έη^τβΓ. 1202. 1203 ίηνβηο ΟΓάίηβ 1ι&1>6η1 1ίΙ)η 

(1203 ΰΙιΟΓΟ, 1202 Οαβ&ηάτ&β ϋΓίΙ>αϋ ί). ΤΓ&ηβροβιιϋ Ηβπη&ηη. 1204. 
{βαρύνεται 1ι). 1205 — 1213. ρ&τ&β^ρΜδ ρβΓβοη&ηιπι νίοββ ηοΐΑΐ; ί. 

1206. ^λ^έτην Έΐιηβίβγ, όμοΰ ΒαϋβΓ: ^λβ^τον νόμφ \Άίή. 1210. 

δίνατος 0&η(6Γ: ΑνοΛτος ϋΙ)η. 1211. ο^ν' Ο&ηΙβΓ: οΰό^ν 1ί5Η. 314 ΑΕδΟΗΥυ 

ύπ' αδ με δεινός όρ&ομαντείας πόνος 

στροβεΊ ταράσσων φροιμίοις κ^ _ κ^ _ 1215 

^ρατε τούσδε τους δόμοις Ιφημένους 

νέους^ ονείρων προσφερεΊς μορφώμασιν^ 

παίδες {θανόντες ώσπερεί προς των φίλων ^ 

χείρας χρεών πλήΰοντες υίχείας βορας^ 

συν έντέροίς τε σπλάγχν\ Ιποίχτιστον γέμος^ 1220 

πρέπουσ ίχοντες^ ων πατήρ έγεύσατο. 

έχ τώνδε ποινάς φημι βουλεύειν τινά 

λέοντ^ άναλχιν έν λέχει στρωψώμενον 

οίχουρόν^ οϊμιη^ τφ μολόντι δεσπόττ] 

ίμφ' φέρειν γαρ χρη τό δούλων ζυγόν, 1226 

νεών γ' άπαρχος Ιλίου γ' ανάστατης 

ούχ όΐδεν οϊα γλώσσα βίσητη^ χυνος 

λείξασα χάχτείνασα ψαιδρϊ^ν ους δίχην^ 

ατής λαί^ροίίου τεύξεται χαχ^ ^^/5• 

τοίάδε τόλμα* 9ηλυς αρσενος φονεύς 1230 

εστίν, τί νιν χαλούσα δυσφιλϊς δάχος 

τυχοιμ^ άν\ άμφίσβαΐναν^ ^ Σχύλλαν τινά 

οίχουσαν έν πέτραισι^ ναυτίλων βλάβην^ 

9ύουσαν ^Αιδου μτητερ" ασπονδόν τ ^Αρη 

φίλοις πνέουσαν; ως δ^ έπωλολύξατο ΐ235 

ί) παντότολμος^ ωσπερ έν μάχης τροττγ^. 

δοχεϊ ίέ χαίρειν νοστίμω αωτηρίη.. 1215. ρ08ΐ φροιμίοις θίβοϋ έφημένους {έφημένοις &, έφημένσυς 1ΐ) 6Χ 

:ο 
ρΓΟχίιηο ν. ίΐΐ&^ιιιη ΒαίΙβΓ. 1220. γέμ ί, γέ ς. 1226. όούλεων \ι, 

1226. νεών ^ ΟΥοβδΐαβ. ίπαρχος ΟαηΙβΓ. 1227. (β9 οΧόεν 1ι). μισητή 
Κίτοΐιΐιοβ': μισητές ΙίΜ. 1228. λείξασα ΎγητΙΛϋ: λέξασα 1ίΙ)Η. χάχ- 
τείνασα ΟαηΙβΓ : χαΐ χτείνάσα 1ίΙ>η. — φαιόρόν οδς ΗI^ Αΐιτβηδ: φαιδρόνους 
Ιί1}π. 1229. 8οη1)6ηάιιιη νίάβίατ δτην λαάραιον, 1230. (τοιαύτα 

\ή. τόλμα Ηΐ4Α1ιτ6η8: τολμά (τολμά) 1ί1)η. 1231. ^σται Έ1ιη8ΐθ7. 

άυσφιλεΰς ί. 1234. "Αμήν αηοηγιηυδ ίη 1ί1)Γ0 Κ&α1ίη8οηίαηο &ρυά 

Βίοιη&βΐάίιιιη ("Άρη Υτβ,ώζ): άράν Μ\)ή. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 315 

χάί τώνδ^ βμοιην εϊ π μη ττεί&ω' τί γάρ\ 

τΗ μέλλον ηξει, χαϊ αύ μ^ έν τάχει παρών 

άγαν Ιιληϋόμαντιν οϊχτείρας έρεΊς. 1240 

ΧΟ, την μεν θυέστου δαΊτα ηαιδειων χρεών 
ξυνηχα χάί πέφριχα^ χάί φόβος μ έχει 
χλύοντ^ άληί^ώς ο*)δϊν έ$7]χασμένα' 
τα δ* αλλ* αχού σας έχ δρόμου ηεσών τρέχω. 

ΚΑ. ^Αγαμέμνονος σε ψημ έπόψεσϋαι μόρον. 1246 

ΧΟ. ευφημον^ ώ τάλαΐνα^ χοιμησον στόμα. 

ΚΑ. ίλλ* οΰη παιών τφδ* έτηστατει λόγφ. 

ΧΟ. οΰχ^ ειπερ εσται γ^' άλλα μ}/ γένοιτο πως. 

ΚΑ. συ μϊν χατεύχι^^ τοις δ* άποχτεινειν μέλει. 

ΧΟ. τίνος προς ανδρός τοϋτ* αγάς πορσόνεταΐ] 1260 

ΚΑ. ^ χάρτ* αρ* Λν παρεσχόηεις χρησμών έμών. 

ΧΟ. του γαρ τελούντος οΙ ξυνηχα μηχανην. 

ΚΑ, χαί μην άγαν γ* "Ελλην' ίπίσταμαι φάτιν. 

ΧΟ. χαι γαρ τα πυί^όχραντα' δυσμα&η δ* όμως. 

ΚΑ. παπαΐ^ οίον το πύρ' επέρχεται δέ μοι. 1 266 

ότοτοί, Αυχει* ^Απολλον^ οΙ έγώ έγώ. 
αυτή διπους λέαινα συγχοιμωμένη 
λυχφ λέοντος ευγενούς όηουσί^ 
χτενεΊ με την τάλαιναν ώς δε φάρμαχον 
τευχουσα χάμου μισΰ^ν ένΗησει ποτφ^ 1 260 

έπεύχεται λήγουσα φωτ\ φάσγανον 1239. μ' έν Αυτ&ίιιβ: μ^ν 1ίΙ)Γί. 1240. Λγαν ΒοΟιβ: Ιίγαν γ* 

1ίΙ)η. 1241. παιό^ίων δοΐιαβίζ: ηαιόίων 1ίΙ)ΐΊ. 1243. {έζειχασμίνα 

ϊή. 1246. χοίμισον \ί. 1248 — 1264. ρ&τ&^&ρΜ ρΓ&β&χ&β ίη ί, 

1248. βΓπβ/9 Ιϋται δοΐιαβίζ: λΙ παρέσται 1ίΙ>η. 1260. άγος Ατιταΐαβ: 

Λχος 1ίΙ)η. 1261. παρίσχσκεις {, ηαρεσχόπης 1ι. χάρτα τάρα ηα- 

ρΛχόπης Η^Γίοη^. 1262. τους γαρ τελοΰντας Ηβίπίδοβϋι. 1263. 

ίηίσταται {5. 1264. άυσμαάή δΙβρΙίΛηαβ: δυσηαάή \ί\)ή. 1257. Λ- 

πους ΥίοΙοηηβ: όίπλους \ί\)ή. 1260. μΐ4τΜν, 8αρΓ& &ά8θηρ1ο μνείαν, ί. 
ί¥^^ήσ»ίν (ν βηΛίί ρθ8ΐ αάβοηρίο) 1ι. ποτφ ΑατΛίαβ: χότψ 1ί1)π. 1261. 
χάπεύξετοί Η&τ1ιιη^. Ι 316 ΑΕδΟΗΥυ 

έμ^ς αγωγής άντιτίσασΒαι φόνον. 

τί δητ^ έμαυτης χαταγέλωτ* ϊχω ταίε, 

χα\ σχητττμα χάί μαιττεΊα ττερϊ δέρτ[^ στέφη; 

σί μεν προ μοίρας της Ιμης διαφί^ερώ, ΐ2βδ 

Γγ' ές φ^όρον πεΦ)ΐ^τ\ έγώ δ* αμ! Ιψομαι. 

άλλψ πν' ατην άντ' έμου πλουτίζετε, 

ΙδοΙί δ^ Απόλλων α^τος έχδύων έμέ 

χρηστηρίαρ έσ{^τ\ έποτιτεύσας δέ με 

χόν τοισδε χόσ/ιοις χαταγελωμένην μετά 1270 

φίλων όπ' έχϋρών ού διχορρδπως μάτην, 

χαλουμένη δε φοιτάς ώς άγύρτρια 

πτωχός τάλοΛνα λιμοί^νης ήνεσχόμην. 

χα} νυν ό μάντις μάντιν έχπράξας έμϊ 

άττηγαγ^ ές τοιάσδε (θανάσιμους τύχας. ΐ27δ 

βωμού πατρφου ί* άντ^ επιξηνον μένει 

&ερμφ χοπείσης φοινίψ προσφάγμαχι, 

ου μην ατιμοΙ γ* έχ ^εών τείθνηξομεν, 

η ζει γαρ ί/μών άλλος αδ τιμάορος^ 

μητροχτόνον φιτυμα^ ποινάτωρ πατρός* ΐ280 

φυγάς ί' άλητης τησδε γης άπόςενος 

χάτειαιν^ άτας τάσδε &ριγχώσ(υν φίλοις * 

όμώμοται γαρ Γφχος έχ ^εών μέγας, 

αξειν νιν ύτττίασμα χειμένου πατρός. 1266. έγώ δ* Ηβ&Οι, ^' εψυμαι Ηβπηαηη (βί δ6ΐΐ¥)ηι): άγα&ώ <Γ 
άμείψομαι 1ί1)η (ίη ί άμείψομαι οοίτ. 6Χ αμείβομαι). 1267. ίοΓί. 

άλλψ ματαίαν. 1269. έπόπτευσας ί, {έτζώπτευσας 1ι). έποπτβά- 

σας ίμέ Η&ΐηι. 12708ς[. 3θηΙ)6ηάαιη νίάβίατ χαταγεΙωμΛνψ μάτην 

. . όίχορρόπως μα^εΧν (όιχορρόπως μα^είν Α δθ1ιι^&τζιη&ηη). 1278. 

λίμό^νης 1ίΙ)η. 1276. άντεηίξηνον 1ίΙ)η. 1277. φοίνων ΟΟΗ&ιιρΙ. 

1278. άημόν γ^ ^ βί &ηίβ οοιτ. ί. 1283, ς[α6ΐη ροβΐ 1289 1ι&1>θη1 ϋ- 

1)η 61; Ιοοο ιηονβηάαιη ββββ νίάϋ δοΐιπθΐζ, Ιιαο Γβγοβ&νίΐ; Ηβπη&ηη. Ιη 
ΟΓΟίηβΓ. Αηβοά. Οχ. Ι ρ. 88 βΐ ίη οοά. Υοββ. Έΐ;)'ΐη. Μ. ρ. 134 αβ'βιΙιΐΓ 
άραρε γάρ δρχος έχ &εών μέγας^ αηάβ άραρε γαρ ρΓΟ όμώμοται γάρ γθ- 
οβρΗ ΙΟτοΙιΙιοΰΓ. λΧ νίάβ &ά γ. 1289. 1284. άξει % 1ι. »(;ν ί. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 317 

τί δητ* ίγώ χάτοίχος ώί' άιαστένω; 1285 

Ιπεί το πρώχον έΐόορ ^ Ιλίου πόλΐ)^ 

πράξασαν ως έπραξε)^ ^ οι ί' έίχο)^ πόλο/ 

οΰτως άπαλλάσσουσιν έν 9εών χρίσει^ 

ιοϋσα πράξω τλτ^σομαι τ6 χατΙ^ανέϊν. 

^Αίδου πύλας δε τάσδ' έγώ προσεννέπω' 1290 

ίηεύχομαι δε χαιρίας πληγής τυχείν^ 

ως άσφύδαατος^ αϊμάτων εύ9νησίμω\/ 

άπορρυέι^των^ όμμα συμβάλω τύδε. 

ΧΟ, ώ πολλά μ^ν τάλαα/α^ πολλά δ^ αί σοφή 

γύναι, μαχράν ετεινας. εΐ δ^ έτητύηως ΐ295 

μορον τόν αυτής όΙοΆα^ πώς ί^εηλάτου 
βοός δίχην προς βωμον εύτόλμως πατεΊς\ 

ΚΑ. οόχ εστ' άλυξις^ ου, ξένοι^ ΧΡ^'^^ψ τϋλέω* 

ΧΟ, ό ί' ύστατος γε του χρόνου πρεσβεύεται. 

ΚΑ. ηχεί τΛδ^ ^ιΡ-^Ρ' β!^«/>« χερδανώ φυγ^. 1300 

ΧΟ. άλλ* ϊσΐ^ι τλημων οΖσ* άπ* εύτόλμου φρε)/ός. 

ΚΑ. ουδείς άχούει ταύτα των εδδαιμήνων. 

ΧΟ. άλΧ' εύχλεώς τοι χατΙ^ανεΤν χάρις βροτφ. 

ΚΑ. Ιώ πάτερ σου σων τε γενι^αίων τέχνων, 

ΧΟ. τι δ' Ισή χρημα^ τίς σ αποστρέφει ψ6βος\ 1305 

ΚΑ. φευ φευ. 

1299. τίμώς έστι παρ^ ά^Βρώηοις^ φησίν, ό ύστατος χρόνος* 
δταν γάρ προς το τέλος ζχωσι, χαΐ το βραχύ ζηααι κέρδος ηγούνται. 
1306. άηολοφυρομένη λέγει τούτο έν τψ είσιέναι. όχνεΤ γάι^ είσελ- 
Βεϊν ως τι δεινόν όρώσα. 1285. χάτοιχτος δο&Ιί^θΓ. 1287. 9ΐλον Μαβ^τ&νίηβ. 1288. 

έχ ^εώρ {. 1289. άραρ'- Ιοΰσα (νίάβ &ά ν. 1283) Εη^^βΓ, ηι&Ιίιη 

Ιοοσ\ άραρΒ, τλήβομαι. 1290. τάσό' ίγώ Ααταΐαβ: τάς λέγω ΙϊΥχΛ, 

1294. ό^ σοφίί { ^. 1295. ίχτειι,ας ^. 1296. (αδτης ϊή. 1298. 

-κλέψ 1ι. 1302 61 1304 (τ&ηβροηβΐΜϋ νίάβηΐιιτ (1304. 1303. 1302). 

1304. <τών Αυτ&ΐηβ: των 1ιΙ>η. 318 ΑΕδΟΗΥυ 

ΧΟ, τι τουτ' ίφευξας; ει ττ μη φρενών στόγος, 
ΚΑ, φόνον δόμοι ττνέουσιν (Δματοσταγη. 
ΧΟ, χαι πώς; τοδ* ίίζει (θυμάτων έφεστίων, 
ΚΑ, δμοιος άτ/ώς ωσπερ έχ τάφου πρέπει, 1310 

ΧΟ, ου Σύριον αγλάισμα δώμασιν λέγεις, 
ΚΑ, άλλ* ειμί χάν δόμοισι χωχόσουσ* εμηρ 
^Αγαμέμνονος τε μοϊραν. άρχείτω βίος, 
Ιώ ξένοι, 

ούτοι δυσοίζω {^άμνον ως δρνις φύβψ 1315 

άλλως• ^ανούστι μαρτυρείτε μοι τόδε^ 
δταν γυνή γυναιχός άντ' έμοΰ ^άντ/^ 
άνήρ τε δυσδάμαρτος άντ* ανδρός πέσ^/, 
έπιξενουμαι ταύτα ί' ως ^ανουμένη, 
ΧΟ, ω τλημον^ οίχτειρω σε ϋεσφάτου μόρου, 1320 

ΚΑ, άπαξ ετ' εΙπέιν ρησιν ^ ί^ρηνον ϋέλω 
έμόν τον αότ^ς, ήλίφ δ' έπεύχομαι 
προς υστατον φως τοΊς έμοΤς τιμαόροις 
έχ9ρο7ς φονεύσι τοις έμοΊς τινειν δμου 
δούλης {θανούσης εύμαρους χειρώματος. 1326 

Ιώ βρότεια πράγματ* * εότυχούντα μϊν 
σχιά τις άν τρέψειεν ει ίέ δύστυχοι^ 

1307. δίά τ/, φησί^ τό φευ εψηχας\ εΐ μ^ι έχφοβ^ γάρ^ πώς 
λέγεις τό φευ; έχ τούτου γάρ τό ίφευξας έσχημάτισεν, 1311. 

τόν άπό Συρίας λιβανωτόν, — δ λέγεις^ φησίν^ ούχ Ιστι Βυμίαμα^ 
νυν δέ τεΒυμίαται δ δόμος, 1315. οί δυσχεραίνω^ φησίν^ ώς 

δρνις Βέλουσα εΙς χαλιάν εϊσελΒεΙν χα\ ϋηρά τίνα φοβούμενη, 1319. 
φιλιούμαι. 1308. ψόβον ϊ^, ψόβον 1ι. 1316. Λλλως- ^νούστ^ Ηβπη&ηη: άλλ 
ώς ^νου<ηι 1ίΙ)ή. 1321. Μϋτ' %. 1322. ^λ(οο Ι&οοΙ). 13288ς[. 

&ά Ιιυηο Ιοοαιη νβΐ ίηίβΓροΐΑίαιη νβΐ Ι&βαηοΒίιιη £;1θ88ΐιιη ΗβΒγοΜ ά^χΒύ• 
οις- φιλοϊς^ άπαρασχ^ύοις, ΑΙϋχόλος Άγΰητμέμνονί Γβίβιΐ ΗβπηΑηη. 1324. 
τοις, βχ τους ηί γϊάβϊνατ ί&οίηιη, ί, 1327. άν τρέφΒϋν ΡοΓβοη: άν 

τρέφείΒν ]ι\)ή. όυστυχοϊ Βίοιη&βΐά: άυατοχη 1ίΙ)η. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 319 

βολαις ύγρώσσων σπόγγος ώλεσεν γ(}αφήν, 
χαί ταύτ^ έχείρωρ μάλλον οίχτείρω πολύ. 

ΧΟ, τό μέν εύ πράσσειν ίχόρεστο)^ εφυ 1330 

πάσι βροτοίσιν • όοίχτυλοόείχτων ί ' 
ουης άττειπώι^ εψγει μελάί^ρων^ 
μηχέτ^ έσέλί^τ^ς, τάδε φωνών. 
χ(ύ τψδε πάλιν μϊν έλεΊν ίόοσαν 

μάχαρες Πριάμου^ 1335 

^εοτίμητος δ' οιχαδ^ ιχάί^ει' 
νυν ί' εΐ προτέρων αΐμ' αποτίσει 
χαϊχ τοΊσι ί^ανουσι ικανών άλλων 
ποινάζ ί^ανάτων έπιχρανεϊ^ 

τις άν ευξαιτο βροτών άσινει 1340 

δαίμονι φϋναι τάδ' άχοόων] 

ΑΓ. ώμοι, πέπληγμαι χαιρίαν πλτ^γην εσω, 
ΧΟ, σιγα' τίς πληγην άυτει χαιρίως οότασμένος; 
ΑΓ. ώμοι μόΧ αΜις, δευτέραν πεπληγμένος, 
ΧΟ. τουργον είργάσί^αι δοχέϊ μοι βασιλέως οΐμώγμασιν 1345 
άλλα χοινωσώμε&^ άν πως ασφαλή βουλεύματα, 
ΧΟ, 1, έγώ μεν ΰμΰίν την Ιμην γνώμψ λέγω^ 

1331. ουδέ τψ δαχτυλω τις π€φαδειχνΰς αίρτψ άποστησει του 
οϊχου ' ο& γάρ ποτέ τι τοιούτον υηοπτευσει, 1347. τχντεχαίδεχα 

είσίν οι του τραγιχου χορού υποχριτάί χολ ίχαστος αυτών δίστιχον 
γνώμη ν λέγει ' είπόντων δε τών ιβ\ τφΐν χαΐ τους πεντεχαίδεχα εΙ- 
πβ?ν, τφολαβουσα έξηλ^εν ή Κλυταιμνήστρα, άμίμητον γάρ μετά τΐ 
ηάντας εΙπείν τάς οίχείαυς γνώμας ωσπερ άπό συνθήματος τίνος τότε 
έξελθειν ΊΊ^ν γυναΤχα. επίτηδες δε τήν διαχοπήν ίποίησεν 6 τιοιητής 1328. βουλαΙς%, ώλ^σε 1ίΙ)Γί. 1330. ηράσσ^ιν Ροηοη: πράττ^α^ 

1ίΙ>ή. 1331. βρατοΊσιν Ρααν: βροτοις 1ίΙ)ή. όαχτυλοόΛοτων 115ι1 

1333. μηχέτ' ίσέλ^τ^ς Ηβπη&ηη: μηηίτι ό* βΜλάης 111)Η. 1338. ίοτί. 
άλλος. 1339. (^αν ίπαρανεϊ 1ι), ίπαράναι Κβοΐε. 1340. τίς χοτ' 

άν ΕΑΙΑΙιτβηβ. 1343. ΙιβπήοΙιΟΓϋ άαχ, 1346 8ς[. οοΓγρΙι&βιιβ ΓβαΙ&τβ 

νίάβϋατ. 1345. Λίργάσάοι ϋΙ)Γί. 1346. χοινωσώμΛ^^ ϊμκας Ειηρβηαβ. 320 ΑΕ80ΗΥ1.Ι 

προς δώμα δευρ^ αατοίβι χηρύσσεί)^ βοτ^υ, 
ΧΟ, 2, έμοί (V όπως τάχιστα γ^ έμπείτεΊν δοχέι 

χα\ πράγμα ε?Αγχείν αύν νεορρύτψ ξίφει, 1350 

ΧΟ» 3, χάγώ τοίούτου γ)^ώματος χοινωνυς άν 

ψηί^ίζομαί η δραν τ^ μη μέλλειν <ϊ' άχμή, 
ΧΟ, 4, 6ρά\ί πάρεστι* φροιμιάζονται γαρ ώς 

τυραννίδος αημευι πράααοντες Τκόλει. 
ΧΟ. 5, χρονίζομεν γάρ' οι ίέ τ^ς μελλοκ^ς χλέος 1355 

πέδοι πατουντες ου χαί^εύόουσιν χερί, 
ΧΟ, 6, ούχ οίδα βοολης 7^στι\^ος τυχών λέγω, 

του δρώντυς έστι χάί το βουλεΰσαι ηέρι, 
ΧΟ. 7. χάγώ τοιούτος ε}μ\ έπει δυαμηχανώ 

λόγοιαι τό]/ Ι^ανόντ* άνιστάναι πάλιν, 1360 

ΧΟ. 8, ^ χαι βίον τείνοντες ώί' ύπείζομεν 

δόμων χαταιαχυντηρσι τοίσδ^ ί^γουμένοις; 
ΧΟ. θ, άλλ* ουχ άνεχτόν^ Ιιλλά χατ1^ανεν> χρατεΐ' 

πεπαιτέρα γαρ μοίρα τ^ς τυραννίδας, 
ΧΟ. 10. ^ γαρ τεχμηρίοισιν έ$ οϊμωγμάτων 1365 

δυοΐν στοχαζόμενος^ Μ-^"^^ αίσχράν Βέλων ποιησαι τ^ν χρίσιν των ϋτιη• 
χοών ηροεμένων τόν βασιλέα μήτε έπιχίνδυνον την τψαξιν προπετώς 
είσιόντων εΙς τά βασίλεια, είσι δε ο7 ϊχαστον όχτάστιχον ίνός φα- 
σιν είναι στοίχου του χορούς Ίνα τρεΤς δντες οι στοίχοι άνά τεσσά- 
ρων διστίχων εηζωσιν εις τρεις γαρ στοίχους διαιρείται ό χορός 
ιε' ων Ιβποχριτών. 1357. οί»χ οίδα^ ψησίν^ ηοίαν εΐηών βουλην 

επιτύχω ' χ&ν γάρ βουλεύσωμαι^ τφαξαι ου δύναμαΐ' άνήνυτος δε 
δίχα πράξεως ^ βουλή. 1364. ώριμωτέρα^ γλυχυτέρα. ήδύτερος^ 
ψησίν^ 6 θάνατος ό υπέρ των δεσποτών της τυραννίδος. 1355. (Λ όέ, της μελλούσης χλ€ος ί^, οΐ όέ, μελλούσης χλέος 1ι, ωόε 
τής μελλοΟς χάριν ΎτγρΙίΟ περί τρόπον ΠΙ ρ. 1»6 8ρ6η^. 1356. 

κέδοί Ηβπη&ηη: ηεδον 1ίΙ)ή. χα&εύόουσι {. 1361. τείνοντες Ο&ηΙβΓ: 

χτείί^οντες 1ίΙ)η. 1363. χρατεϊ 0&8&ιιΙ)οηα8 : χράτει 111)ιί. 1365. 

τεχμήρι* ίατιν ; ^ '^ΤνβΠ. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 321 

μαντευαόμεσβα τάνδρ^ς ώς όλωλότος] 
ΧΟ, 11, σάφ^ είδότας χρη τώνδε 9^^^μοΰσ9α^ τζέρΐ' 

το γαρ τοπάζειν του σάψ^ ε\8ένω. 31χα, 
ΧΟ. 12, ταυτην έπαινεΊν πάντο^εν πλη^ύνομαι^ 

τρανώς ^Ατρείδην εΐδέυαι χυρουν9^ δπως. 1370 

ΚΑ. πολλών πάροώεν χαιρίως είρημένωυ 
τάναντΓ εΙπεΤν ούχ έπαισχυν^ήσομαί, 
πώς γάρ τις έχβροίς έχί^ρά ηοραΰνων^ φίλοις 
δοχοϋσιν είναι^ ττημοι^ς άρχόστατ* ά)^ 
φράξειει^ δψος χρεΊσσον έχττηδήματος; 1376 

έμοι δ' άγώ)^ δδ^ ούχ άφρό)/Τίστος πάλαι 
νείχης παλαιάς ^λ(^ε^ σΰν χρ6νψ γε μην 
ϊύτηχα δ* Ινί^' Ιπαισ έπ* έξειργασμένοις, 
οΖτω δ* ϊπραξα^ χαι τάδ' ούχ άρνηοομαι^ 
ώς μήτε φεύγειν μήτ* άμύ\/εσ9αι μόρον, 1380 

ατϋειρον αμφίβληστρον^ ωσπερ ΙχΜων^ 
ττεριστιχίζω^ πλούτο)^ εΐματος χαχόρ. 
παίω δέ ]/ιν δΙς* χάν δυοΊν οΙμώγμααι\^ 

1369. έπαινοΰμεν διαψόρως ταύτην τ^ι/ γνώμψ^ τό μα^εΤν έν 
ο7φ έστΙ χαταστάσει 6 βασιλεύς. 1373. ηώς τοΐς έχΒροΐς^ ψησίν^ 
έττηρεάσαι τις δύναται, δταν φίλοι δοχώσιν^ εΐ μ^ δι^ άπατης \ τό δέ 
^Ζφος χρέίσύον έχ'πηδηματος^ τούτο σημαίνειν βούλεται^ 8τι 6 φιλί- 
χός {φιλιχώς Ηβίπίδοβΐ;!!) ύπερχόμενός τίνα χαΐ άπατησαι βουλόμενος 
εΙς άφυχτον φραγμόν εμπλέκει αυτόν της άπατης^ ώς μ^ δύνασΒαι 
ύιιερβαλέαΒαι αυτόν τροηιχώς δέ ταύτα λέγει συνήθως, 1374. 

άψυχτον- 1380. ού φεύγω ^ φησίν^ ουδέ τ^)ν τφάξιν αρνούμαι, 

ούτως αυτόν έφόνευσα ώς μήτε δύνασΒαι φεύγειν μήτε άμύνασθαι. 1367. ^υμοΰσάαι ΕΑΙΑΙίτβηβ: μυβοΰσ^ι \ί\)ή. 1374. πημορής 

ΑαΓ&Ιαβ: 1Γημον^^ν ]ι\)ή. άρχύστατ* άν ΕΙπιβΙβγ: άρχόστατον ϋΙ)η. 1376. 
φρέξειεν %. 1377. νβίχι^ς Ηβ&ΐΐι : νίχης \\\>τι. 1378. ίπεσ^ ί. έζειρ- 
γασμένοις, σ β% ρ Γαοΐο, ί. 1380. άμύνεσ^αι νίοίοπιιβ: Λμύνασ^αι 

ΙΛπ. 1382. περιστοιχίζω^ ί, περιστιχίζωι^ %. 1383. οΐμαητμάτοιί' 

ΕϊταΒΪβγ. λ 

ΑαοϊιγΙχίΛ β<1. ^^^1^16^η. 21 322 ΑΕδΟΗΥυ 

με&ηχε)/ αυτού χώλα* χάί πετιτωχότι 

τρίτην έπε)^όίδωμι^ του χατά χ9ονός ΐ385 

^Αί/ίου νεχρώρ αωτηρος εόχταίαν χάριν, 

οΰτω τόν αύτου 9υμον δρμαχνει πεσών 

χάχφυσίών όξεΊαν αΰΐματος σφαγην 

βάλλει μ* έρεμ^ΐ/ φαχάδι φοινίαζ δρόσου^ 

χαίρουσαν οόδϊν τ^σσον ^ δωσδότψ' 1390 

γάνει στΐορητ^ς χάλυχος έν λοχε&μααιν, 

ώς ώί' εχόντων^ πρέσβος Άργείων τόδε^ 

χαιροιτ^ αν, εΐ χαίροιτ\ ίγώ ί' ίπεύχομαι. 

εΐ δ' Ι^ν πρεπόντων ωστ^ ίπισπένδειν νεχρφ^ 

τφδ' άν διχαίως ^ν, ΰηερδίχως μεν οδν. 1395 

τοσώνδε χρατηρ^ έν δόμοις χαχών δδε 

πλτ/σας άραίων αύτΑς εχπίνει μολών, * 

ΧΟ, ^αυμάζομέν σου γλώασαν, ώς 9ρασύστομος^ 
ήτις τοιόνδ^ ίπ* άνδρΐ χο μπάζεις λύγον. 

ΚΑ. πειρασΜ μου γυναιχός ώς άφράσμονος. 1400 

έγώ δ* άτρέστψ χαρδι^/. πρ6ς είδότας 
λέγω' συ ί' αΙνεΤν εϊτε με ψέγειν Μλεις 
δμοιον, οΰτός έστιν ^Αγαμέμνων^ έμός 
πόσις, νεχρος ίέ τησδε δεξιάς χερος 
εργον^ διχαίας τέχτονος, τάδ^ ώδ^ ίχει, 1405 

«<Γ. ΧΟ. τι χαχόν^ ώ γύναι^ 

1393. ίηευχομχιι χαίρειν ίβμάς ^ χαυχώμαι δηλονότι χσίρειν, 
1396. τ^γοον έν φόνψ^ ηλησας κρατήρα 6 ^Αγαμέμνων ούτος τψώτος 
έλθών πίνει» 1406. τι χαχόν^ ω γύναι, έδεστον^ ^^τοι βρώσιμον^ 

^ πόσψυον χτησαμένη έχ θαλάσσης όρμώμενον ίμαθες τοιοοβτα ?ιθ£- 
εΐν θύματα. 

1384. αδτοΰ ΙΥοββίιιβ: αύτοΰ 1ίΙ)η. 1386. Διός νηρων Εη^θΓ. 

1387. α^θ(; ϋ5Η. ό/ο<;/'«Εΐ/β< Ηβπηαηη. 1390 8ς[. (^£ο^(^τ^ ρ^ανβι ΡοΓδοη : 
όώς νότω γαν (γαν βαρβΓβΟΓ. η 1ι) εΐ 1ίΙ>η. 1391. σπόρητος ]ί\)ή. 1395. 
τφό* ΤγτΝΥάα: τάό' 1ίΙ)π. 1396. το4ΤΟν^9 Βίοιηββίά. 1397. ίοΛ. 

(ηησας, 1400. μου οιηίδϋ %. 1405. {όιχαίως Ιι). 1406 — 11. 

χάονοτρ»φΙς | . . ρόσας | . . ί^όος Ι», . άκίταμ^ς \ . ,.άατοις \ {. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 823 

χ^οι^οτρεφ^ς έδανόν ^ ποτον 
πασαμένα ρυτάς ίξ άλ^ς ορμ£)^ον 
τόό' έττέ&ου ϋύος δημοΆροους τ' άράς\ 
άπέδίχες^ άπέταμες — άπόπολις ί' ί(ηυ — 1410 
μίσος δβριμον άστοΊς, 
ΚΛ. νυν μεν διχάζεις έχ πόλεως φυγην Ιμοι 
χώ. μίσος αστών δημό&ρους τ' εχειν άράς^ 
οόδεν τότ άνδρί τψδ^ εναντίον φέρων 
δς ού προτιμών^ ώσπερει βοτου μόρον^ 1415 

μήλων φλεόντων εόπόχοις νομεύμασιν^ 
Ϊ9υσεν αυτοΰ πάιδα^ φάτάτην έμοί 
ώδϊν\ έπφδόν θρτ^χίων άημάτων, 
οό τούτον έχ γης τησδε χρψ σ άνδρηλατειν^ 
μιασμάτων άποιν*; ϊττηχοος δ' έμών 1420 

Ιργων διχαστής τραχύς εΐ. λέγω δέ σοι 
τοιαοτ* άπειλειν^ ώς παρεσχευασμένης 
έχ των όμοιων^ Χ^Ψ^^ νιχήσαντ^ έμου 
αρχειν έάν δέ τουμπαλιν χραίντ^ &εός, 
γνώσει διδαχθείς όώε γουν τ6 σωφρονειν, 1425 

αηϋβίτ, ΧΟ. μεγαλόμηης ε7, 

1414. χατ' ουδέν μεμφόμενος τψ Άγαμέμνονι 3τι τήν έμ^ν ^α- 
γατέρα Ίφιγένειαν εχτεινεν ώς ηλοόσιος ποφ^ν πολλά ίχων θρέμματα 
Βΰσειεν Ιξ (ώτών ίν> 1416. πληθυνόντων. 1422. άναγχαίως 

(1. χαφίως) απειλείς ίνα έχεΐνοι το άμφίβολον τΨ^ς μάχης φυλάξωνται. 1406. ροτάς δΐ&ηΐβγ: ^υσας (βυσάς) ΙίΙ)ή. δρμ€)^ον ΑΙ)Γ68€ΐι: όρώ» 

β α 

μβνον {όρώμΛνον 1ι) 1ίΙ)η. 1409. {ίπεΜου ίή. 1410. άπέταμΜς ί, άπέτε^ 

μες Ιι. άηέόίχέ 0\ άηέταμίν σ' λνίβββΙβΓ. άηόπολίς δβίάΙβΓ: άπολις 1ίΙ>η. 
1411. δμβρίμον 1ίΙ)η. αστών 'ννβίΐ. 1414. ούάέν οοττ, θχ ού σΰν {. 

τότ^ ΙΥοβήοβ: τόά* 1ίΙ)η. 1416. εύτόχοις, ίοτίβ αί νίάβίατ βχ εύπό• 

χοίς ίλο^απι, ^. 1417. αύτοΰ 1ίΙ)ή. 1418. έπω&ηί' £;. Θρ7)χ(ων άημά- 
των Ο&ηΙβΓ: άρηχίων τέ λημμάτων ]ϊ\)τί, 1419. χρήν ΡοΓβοη: χρή ϋ^η. 
1420. βιασμάτων ^. 1422 άβίβί Έη£;6Γ. 1424. χράν^ι Ηθπν^θΓάβη. 

1426—82. περιφρονά \ . . τύχα \ , . ομμάτων \ , . χρί^ | . . Ησαι | ί. 

21• 324 ΑΕ8^ΗΥI^I 

περιφρονά δ^ Ιλοαες^ ωσπερ ούν 
φονολιβεΊ τύχφ φρψ ίτιιμαίνεται 
λίπος έπ' δμμάτων αίματος εΰ πρέπειν 
άτίετον εη σ^ χρί) στερομέναν φίλων 1430 

τύμμα τύμματι τϊσαι, 
ΚΑ, χάχ τψδ' άχουεις ^ρχίων Ιμων 9έμιρ' 
μα την τέλειον της έμης παιδός Δίχην^ 
^Ατην ^Ερινύν ?>', άίοι τόνδ^ ίσφαξ* ίγώ, 
ου μοι φόβου μέλαθρον Ιλπίς Ιμπατεί^ 1435 

ϊως άν αΐ9τΐ] πυρ έφ^ έστΙας Ιμης 
Αίγισ^ος^ ώς το πρόσέ^εν εδ φρονών έμοί, 
ούτος γάρ ί/μΤν άσπ\ς οό σμιχρά θράσους» 
χεΊται γυναιχίίς τησδε λυμαντήριος, 
Χρυσηίδων μείλιγμα των υπ"" Ίλίψ^ 1440 

η τ' αΙχμάλωτος ηδε χαι τερασχόπος 
χαΐ χοΐνόλ.εχτρος τούδε Άεσφατηλόγος^ 
πίστη ξύνευνος^ ναυτίλων δϊ σελμάτων 
Ισοτρφης, άτιμα ί* ούχ έπραξάτην 
8 μέν γάρ οδτως^ ^ δέ τοι χύχνου δίχην 1445 

τόν υστατον μέλψασα ί^ανάσιμον γόον 
χείται φιλητωρ τούδ\ έμοί ί' έττήγαγεν 
εύνης παροψώνημα της έμης χλιδής. 

1428. μαίνεται σου ^ φρ^ν ώστε άκολέσΒοΛ (1. άγάλλεσθαι) έφ^ 
φ δέδραχας. έπίχειταί δέ σου τψ τφοσώπφ χα^αρόν τό αίμα ώστε 
τόν φονεύοντα σε μ^ έγχαλεΐσΒαι. 1447. ή (οιη. Υίοΐ.) έχ ψυχής 
φιλουμένη (τψ Άγαμέμνονι αάά. ΥίοΙ.). 1448. η^ν έχ περιου- 

σίας τρυφην. 

1429. λίπος ΙίΙ)η. πρέηειν ΕΑΙΑΙιτβηδ: πρέπει 1ίΙ)η. 1480. 4ν- 

τίετον ί ζ. 1431. τυμμαη1ΥθΒ8\νί9: τύμμα Ιί\)ή. τίσαι ΙΛη. 1434. 

έριννύν \\\ϊή. 1435. φόνου ΥοΒδΐαδ. 1436. έμης ΡοΓδοη: εμάς 1ί1)η. 

1438. μίχρά 1ίΙ)η. 1442. ^ ρΓΟ χΛί ΚΛΓδΙβη. 1444. Ισοτρφι^ς Ρ&ηψ : 
Ιστοτρίβης 1ίΙ)η. 1447. φιλήτως ί. 1448. ΓοΓί. εύνψ (δίο ΙΥοβδΐαδ) 

. . τήνό^. παροψώνημα 0&δ&ΐιΙ)θηυδ : παροψόνημα Η1)η. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 825 

#<Γ. 1, ΧΟ. φευ, τίς ίρ έ)^ ^4?δ<, μη περιώδυυος^ 

μηδέ δεμνιοτηρης^ 1460 

μόλοι ΓΟν αΙε\ φέρουσ* έν ί/μίν 

Μοίρ^ άτέλευτο)^ δτη/ον, δαμέντος 

φύλαχος είμενεστάτου χώ 

πολλά τλάντος γοναίχ^ς διαί' 

ττρός γυι^αιχός δ^ ίπέφ^ισεν βίον, 1455 

Ιώ ποφανόμους ^Ελένα^ 
μία τάς πολλάς^ τάς πάνυ πολλάς 
ψυχάς όλέσασ ΰπό Τροίηί, 

νυν δε τελείαν πολύμναατον 
έ7Π]νθίσω δι άχμ^ ανιτττον, 14β0 

ϊ^ις ^ν γ/ϊγ' έν δόμοις 
ερις έρίδματος ανδρός οιζυς. 
ΚΑ. μηδέν θανάτου μοΊραν έπευχου 
τοΊσδε βαρυνθείς' 

μηδ' εΙς ^Ελένην χότον έχτρέψης^ 14β5 

ώς άνδρολέτειρ\ ώς μία πολλών 
ανδρών φυχάς Δαναών όλίσασ 
άξυστατον άλγος ίπραξεν. 
οηϋΒίν. 1. ΧΟ. δάχμον^ 8ς έμττίτνεις δώμασι χα\ διφυΐ' 

οισι Τανταλίδαισιν^ 1470 

1470. 9 (οιη. ΥκΧ.) ^Ατρέίχάί θυέστυ^ ^ *Αγαμέμνονι χαΐ Μενβλάψ. 1449. ρΗοΓθΒ ρ&τίββ Ιτίαιη βίτορίι&ηιιη θ1 &η1ί8ΐτ. οΙιοΗ ϋτββ ΟΓάίηοβ, 
βρίιτιηηίοπιιη &υ(βιη &η&ρ&θ8ΐ08 οοΓΤρΙι&βαβ, ιηθΗοα Ιοίαβ οΐιοπιβ ο&ιιθγθ τί- 
άβίητ. 1451. ίοΓ^. φέρουσ* δνησιν, 1452. δπνόν οοη*. ΘΧ ΰμνον £ 

1454. πολέα ΟΘΗ&υρΙ. Μ 1ι. 1455. βίον ά6ΐθΙ)&1 οΐίιη Ηθπη&ηη. 1456 
^ 1458. Ιώ\. . τάς πολλάς \ . . ψυχάς \ . . Τροίψ \ ί, 1456. Ιώ Ιώ οναα 
Βίοιηίίθΐάίο θ^ παμάνους Ηβπη&ηη, ΐοτί. ϊώ σΰ ηαρώνυμος οΖ^. 1458. 
όλέσας ί^, 1459 8ς[. Ιιτην&ίσω (ς[αοά άθΐβνίΐ β&άβιη ιη&ηαβ 1ίηβο1& 

ΐΓ&η8Υθη&) Ι Ικην^Ισω . . άνιπτον \ {, 1462. ό'ιζός 1ίΙ)Η. 1465. 

ίχτρέχης ί 1467. όλέσαν ί^;. 1469 8ς[. έμπίτνεις ΟλοΙβΓ: ίμ- 

πίπτΛίς ΗΙηί. ό^φοίοια Ηθπηαηη: όιφοΛίσι 1ίΙ)η. τανταλιάίϋηί ίς. χαΙ\ 
. . τανταλίάβσα^ | £ 226 ΑΕδΟΗΥυ 

χράτος Ισόψυχοι^ έχ γυναιχών 
χαρδιόδηχτον ίμόί χρατύνεις, 
ίπί δϊ σώματος δίχαν μοι 
χόραχος έχ9ροϋ αταί^είς έννόμως 
δμνον ύμι^έίν έπεόχεται. 1475 

ΚΑ. νον ί' ώρ9ωσας στόματος γνώμψ^ 
τόν τριπόχυντον 

δαίμο)/α γέννης τησδε χιχλήσχων. 
έχ του γαρ ϊρως αίματολο^ός 
ρείρφ τρέφεται^ πρϊν χαταληξαι 1480 

τό παλαιόν <?/«ς, νέος Ιχώρ. 
#ίΓ. 2. ΧΟ. ^5 μέγαν οΐχοις τοΊσδε 

δαίμονα χα\ βαρύμψιν αΙνεΊς, 

φευ φεΰ^ χαχόν αΊνον άτη- 

ράς τύχας άχορέστου' 1485 

Ιώ Ιη^ διώ Δώς 

παναιτίου πανεργέτα, 

τί γάρ βροτόϊς αν'ευ Δώς τελεΧται\ 

τί τωνδ* ού &εόχραντόν έστιν] 

ϊώ ϊώ βασιλεύ βασιλευ^ 1490 

πώς σε δαχρύσω\ 

1471. Κλυταιμνήστραν χα} "^Ελένην (Κλυτοίμνήστρας χαΐ Ελένης 
νίοΐ;.) λέγει^ α? χατά φαυλότητα Τσας τάς φυχάς εχουσι. 1474. 

ώς χόραξ έσΒίων νεχρόν {νεχρών ΥίβΙ.) σώμα βο^^ οδτω χαΐ δ δαί• 
μων έχνόμως διχάσει^ παρά τό δίχαχον. 1478. δίά τό εΙς τ6ν 

δαίμονα άηοτείνεσΒαι τόν παλοαόν έχεΐνος γάρ αϊτιος χαϋ του φό^ 
νου τούτου. 1471. φ^σίψυχον ΑΙιΰάιπβ. 1472. χαρδιό&τμτον ΑΙ)Γ68θ1ι: χα/Ε>- 

6ία άηχτόν 1ίΙ)η. 1473. μοι άβίβΐ ΒίηάοΓί. 1474. έχνόμως 1ι. 

Ρθ8ΐ 1475 Η6Γ&( 1456 — 62 ηΐ; βρίιγιηηίιιιη Βατηβ^. 1477. τριηάχυν* 

τον Β&ιη))βΓ£;6Γ : τριπάχυων Η1)π. 1478. γέννης Γ^» /'^ννας 1ι. 1480. 
ν^ίρψ \ν6ΐ1&π6Γ {ν^ίρτ^ 0Λ8ΛυΙ)0ηα8): ν^ίρα Η1)π. 1487. ηΰο^^ργέταν 

ί%. 149084. 1<*»' \' • όουιρύσω \ ί. 1490 6« 1514. Ιώ Ββιηβΐ ί^. ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 827 

φρενός Ιχ φιλίας τι ποτ' εϊπω\ 
χέίσαι ί' αράχνης έν ύφάσματι τφδ^ 
ασεβεί &ανάτφ βίον εχττνέων. 

ώμοι μοι χοίταν τάνδ^ άνελεύ&ερον 1495 

δολίφ μόρφ δαμεις 
έχ χερός άμφιτόμψ βελέμνφ. 
ΚΑ. αυχείς είναι τόδε τοΰργον Ιμόν 
μηδ^ έπιλεχ&^ς 

^Αγαμεμνονίαν είναι /ι' αλοχον. 1500 

φανταζόμενος δέ γυναιχι νεχρού 
τοϋδ^ δ ηαλαώς δριμύς δλάβχωρ 
^Ατρέως χαλεπού θοινατηρος 
τόνδ* άπέτισεν 

τέλεον νεαροίς έπι&όσας. 1505 

αη^Μ^Γ. 2. ΧΟ. ώς μϊν άναΐτως εΊ 

τούδε φόνου τις δ μαρτυρησων; 

πώ πώ\ πατρό9εν δϊ σολλψ 

πτωρ γένοιτ* Άν άλάστωρ, 

βιάζεται δ' δμοσπόροις 1510 

έπιρροαΊσιν αΙμάτων 

μέλους ^Αρης, δποι ίέ χαι προβαίνων 

πάχνφ χουροβόρψ παρέζει. 

ϊώ Ιώ βασιλευ βασιλευ^ 

1499. μ^ νόμιζε έμέ είναι^ φησίν^ αλοχον του Αγαμέμνονος^ άλλα 
φανέν εϊδωλον του τιμωρητιχοΰ δαίμονος δμοιω^έν έμοί άτη^τησε τόν 
Αγαμέμνονα τόν φόνον του 'Ατρέως του Βοινήσαντος τόν θυέστην χα\ 
οίονεΐ εόωχίαν τιοήσαντος τα εκείνου τέχνα, 

1492 θ* 1516. (ποτ' ί/>' βΓπαι; 1ι). 1494 βί 1518. {έχπνείων Κ). 

1495. μοί\ . . άν^λεύΰ^ρον \ ί. 1495 β« 1519. (άνεΧζό^ερα 1ι). 1496. 
όαμΛΪς (βάμαρτος"^ Εη^θΓ. 1498. {τοδμγον έμόν τόόε] 1ι). 1499. 

έπιλέξτος ΟΥοΒΒΪηΒ. 1505. {νεχροΐς \ι). 1608. (όέ οπήβΗ 1ι). 1510. 
ίοΛ. λιάζεται. 1512. δποι όίχαν 8θ1ιο1βββ1ά {όίχψ ΒαϋβΓ). προβαίνων 
ΟωιίβΓ: ηρούβαίνων Η1)η. 1513. πάχνηί ΗβπηΛηη: ηάχνα ΙΛη. 1514. 
οΐιοη ηο(& ρΓ&6&χ& ίη ί, Ιιβιηίοΐιοήί ίη %. 328 ΑΕδΟΗΥυ 

πώς αε δακρύσω; 1615 

φρενός έχ φιλίας τΐ πστ* έϊπω; 
χείααι δ' αράχνης έν ΰφάσματι τφδ^ 
άσεβε! ^ανάτφ βιον έχττνέων, 

ώμοι μοι χοίταν τάνδ^ άνελεύί^ερον 
δολίφ μ6ρφ δαμέίς 1520 

έχ χερός άμφατόμφ βελέμνφ. 
ΚΑ. [οΰτ^ άνελεύ^ερον οΊμαι ί^άνατον 
τφδε γενέσΙ^αί,^ 
ϋόδϊ γάρ ούτος δολίαν ατην 

οΐχοισιν ί&ηχ* ; 1525 

άλλ' Ιμ6υ έχ τοϋδ^ Ιρνος άερΙ^ϊν 
την πολόχλαυτόν γ' Ίφιγένειαν^ 
άξια δράσας άξια πάσχων 
μηδϊν έν ^Αιδου μεγαλαυχείτω^ 

ξιφοδηλήτφ 1530 

ϋανάτψ τΐσας άπερ ^ρξεν. 
Μίν. 3. ΧΟ. άμηχανώ φροντιδος στερήσεις 
εύπαλάμων μεριμνάν 
δπψ τράπωμαι^ ττίτνοντος όίχου, 
δέδοιχα δ^ δμβρου χτύπον δομοσφαλη 1535 

τόν αίματηρόν ψεχάς δϊ λ-ηγει. 
Δίχα ί' έττ' άλλο πράγμα ϋηγάνει βλάβης 
προς άλλοις ϋηγάναις μοϊρα. 1518. εύϋίβεϊ ί. 1519 8ς[. άνελεό \ ΰ^ρον . . όαμ%ϊς \ £. 15228ς[. 
βρυτίοΒ ίυάίο&νίί δβίάΙθΓ. 1525 — 31. τοΰό^ . . Έολύχλαυτόν | τ* . . ^ρά' 

αας Ι . . &όου | . . ξίφοάηλήτω \ . . ί}ρξ6ί» [ ί, 1527. τ^ς πολυχλαότης 

Ιφιγένειας Ηθπη&ηη. 1528. δξια δράκας Ηθπη&ηη: ανάξια όράαας 

Μ\)ή. 1531. ϊρξεν δρ&ηΐιβίιη. 1532. (φροντίδων 1ι). 1533. 

εΰκαλάμων μ»ριμναν £η£;θΓ: εΰπάλαμνον (εΰπάλαμον ΡθΓ8θη) μέριμναν 

Η1>ή. 1534. δπα \ι. 1535. άημοσφαλη £. 1537. δ(χη ί, ά(χα 

ζ, όίχψ 1ι. βγάνει Ηβπη&ηη: ^ήγα 1ίΙ)ή. 1538. μάχαιραν Μαβ- ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 329 

Ιώ γα γά^ εΧ9ε μ ίδέξω^ 
ηρίν τόνδ^ ίπιδέΐν άργυρυτοίχου 1540 

δροίτης χατέχοντα χαμεύνην, 
τίς 6 ^άψων ι/ίν; πς & &ρηνήσων; 
^ σΰ τόί' Ιρξαί τλησίβ^ χτείνοΜ 
άνδρα τόν αύτης άποχωχυσαι 
ψοχΐι γ' αχαριν χάριν άι/τ' έργων ΐ546 

μεγάλων άδίχως έπαράναι*^ 

τίς ί' έπιτύμβίος αίνος έπ* άνδρΐ &εΙφ 
σΰν δαχρύοις Ιάπτων 
άλη^είφ φρενών πονήσει; 
ΚΑ. οΰ σί προαηχει τό μέλημ* ίλέγειν ΐ650 

τούτο ' προς ί^μών 

χάττπεσε^ χάτΆανε^ χ(ύ χατα^άψομεν^ 
ούχ ύπό χλαυ^μών των έζ οΐχων^ 
άλλ* Ιφιγένεια νιν άσπασίως 
βυγάτηρ^ ώς χρή, 1555 

Ίΐατερ* άντιάσασα προς ώχύπορον 
π^φέ^μευμ^ άχέων 
περ} χείρα βαλοϋσα φιλήσει, 
αηΟβίν. 3. ΧΟ. δνειδος ^χει τόδ^ άντ' ονείδους. 

δύσμαχα δ' έστι χριναι, 1560 1539. ΙιβπιίοΙιΟΓη ηοΐ&χη 1ι&1)θη« ί^. βΒ* Ιμ' ίς. 1539—47. γά 

γα \ . , έκιόίΤν | άργυροτοίχου \ • . χαμι^όναν \ . . ^ρηνήσων | . . Ιρξαι \ 
. . αίητ^ς \ . . άχαριν \ . . ίργων \ . . έπιχράναι \ . . ίκηόμβως \ . . ϋ^ίψ \ 
ί. 1541. όροίτας {όροίτας νΰν 1ι) θ( χαμ^ύναν ϋΙ)Γί. 1545. 

ψυχί τ' ΕΑΙΑΙιτοηβ: ψυχην 1ίΙ)ή. 1546. ίοιί. μ^λέων. 1547. 

ΙιβπήοΙιΟΓϋ ηο(Α ρΓ&β&χα ίη ί%, Υοτί, έπιτυμβίάιος Α/ν'. 1548. όα• ο» χρυ (ν οοΓΓ. βχ σ) ϊ, ίοτί, όαχρόοις χζροιν. 1550. (οδτβ 1ΐ). μέ- 

λημ' άλέγ^ιν Κ&τβίβη: μέλημα λέγειν ΗΜ. 1551 8ς[. χάτ^αν^ | . . 

χατα^ψομ^ν \ £. ΡοβΙ 1553 Ι&οαη&ιη άαοηιιη νβηυιιιη ΐηάίο&νΚ Ηθγ- 
ιη&ηη. 1554. Ίφνγέναά ν(ν Αιΐ]*&(α8: ΙφΐγένΜίαν' Γν* 1ίΙ)Γί. 1557. 

άχίίών {ίΆχΛνοΏ. βχ άχαιώΐβ) ξ, 1558. χ^^ρ^ Ροηοη. φιλήσα δ(&η1θ7: 
ψλήστ^ 1ίΙ)Γί. 330 ΑΕ8^ΗΥI^I 

φέρει φέρουτ\ ίχτίνει ί' & χαίνων, 
μιμνει δϊ μίμνοντος έν &ρόνφ Δώζ 
πα&ε7ι/ τόν ερξαντα* Μσμιον γαρ. 
τις &ν γονάν άραων έχβάλοι δόμων; 
χεχύλληται γένος προσάψαι. 1566 

ΚΛ, ές τΛί' ένέβης ξΰν άλη^είφ 
χρησμόν, έγώ ί' οΰν 
Ι&έλω δοίΐμονι τφ Πλεισ^ενιδαν 
δρχους δεμένη τάδε μίν στέργειν^ 
δύύτλψά περ δν9\ 8 ^έ λοιπόν^ Ιόντ^ 1570 

ίχ τώνδε δόμων αλλην γενεάν 
τριβειν ^ανάτοις αυδένταισιν, 
χτεάνων τε μέρος 
βαών ^χοόστ) πάν άπόχρη μοι 
άλληλοφόνους 1575 

μανίας μελάϋρων άφελοόσγ}. 

ΑΐγισΒος. ώ φέγγος εδφρον ί/ μέρας δίχηφόρου, 
φανην Άν ηδη νυν βροτών τιμαόρους 
^εους άνωΙ^εν γης έποτΐτεύειν άγη, 
Ιδών δφαντοΊς έν τάπλοις ^Ερινυών 1580 

τ})ν άνδρα τόνδε χείμενον φιλως έμοί^ 
χερός πατρφας έχτινοντα μηχανάς. 
^Ατρεΰς γαρ άρχων τησδε γης^ τούτου πατηρ^ 
πατέρα θυέστην τον έμόν^ ώς τορώς φράσαι^ 
αδτοϋ δ' άδελφόν, άμφιλεχτος ών χράτει, 1585 1562. ^ρόνφ δοΐιαβίζ: χρόνω {χρόνφ) ΠΜ. 1564. άραΖον Ηβπη&ηη: 
ραον \\\)ή. 1565. προς άτ^ Βίοπιδβΐά. Ρθ8( 1565 ϋβΤΛϊ 1539—49 αϊ 
βρίιγιηηίαιη Βατηβ^. Ιδββ,Μβης€&ηί&τ:ένέβη\ί])ή, σΰν ^. 1668. 

ηλεισβενιόάν \ι, 1569. ^8μέ)*α \ι, 1570. όυσπλητά Γ. (1572 οιηίβϋ 
1ι.) 1573. όέ ΑιΐΓ&Ιπδ. 1573 — 75. ^χοόστιι \ . . άλλ-ηλοφόνους \ ί. 

1574. μοι €&η^6Γ: μοι ά* 1ιΙ)ή. 1575 8^. μανίας μελά^ρων άλληλοψόνους 
ΕτίϊΐΓάί. 1579. άγη ΑατΕΐαβ: ϋχη Η1)π. 1580. έν ηάγαις ΝΛαοΙτ. 

ίρίννύων 1ίΙ)η. 1582. χεφ6ς 1ι. 1585. αδτόΰ ό^ Εΐιηβΐβ^: αύτοΰ τ' ϋ1)η. ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 331 

ηνδρηλάτηαεν έχ πόλεως τε χαΐ δόμων. 

χαί προστρ/^παιοζ εστίας μολών πάλιν 

τλτ/μων θυέστης μοϊραν ηδρετ^ ασφαλή^ 

τδ μ^ι &ανών πατρφον αΐμάξαί ηέδον 

άΰτοο* ξένια δϊ τυΰδε δύσ9εος πατί/ρ 1690 

^Ατρεύς^ προ9ύμως μάλλον ^ φίλως^ πατρϊ 

τώμψ, χρεουργόν ^μαρ εόδύμως αγειν 

δοχών, παρέσχε δαΐίτα παιδειών χρεών. 

τα μϊν ποδήρη χαί χερών αχρους χτένας 

19ρυπτ ανω9εν άνδραχάς χα9ήμενος 1595 

όίσημ^' 8 ί' αυτών αότίχ* ίγνοιηί λαβών 

ίσί^ει βοράν ασωτον ώς όρ^ς γένει, 

χάπειτ^ έπιγνούς ϊργον ού χαταίσιον 

ψμωξεν^ άμπιτττει δ* άπό σφαγίων έρών^ 

μόρον δ^ άφερτον Πελοπιδαις Ιπεύχεται^ ΙβΟΟ 

λάχτισμα δείττνου ξυνδίχως τι9εις άρ^^ 

οΰτως όλέσ9αι πάν τό Πλεισ^ένους γένος, 

έχ τώνδέ σοι πεσόντα τόνδ* Ιδειν πάρα, 

χάγώ διχαιος τούδε του φόνου ^αφευς* 

τρίτον γαρ όντα μ^ Ιπι δέχ' ά9λίφ πατρ\ 1605 

συνεξελαύνει τυτί^όν υντ^ έν σπαργάνοις* 

τραφέντα ί' αύδις ^} δίχη χατηγαγεν. 

χαί τούδε τάνδρός ί^ψάμην ϋυραίίος ών, 

πάσαν συνάψας μηχανην δυσβουλίας. 

1594. τας διαστάσεις τών δάχτυλων. 1588. €δρ6τ' 1ίΙ)η. 1590. αΜς Βίοιηββίά. {ξενίψ 1ι). 1594. 

χρεών ί. 1595 ίοΓί. άνόραχάς όατούμΛνος, 1596. άσημ^' 8 

ό* ϋίηάοΓί: άσημα ^ Η1)π. 1599. ώμωξεν ΟΟΓΓ. βχ ώμωζεν ί. άμ• 

πίπτει ΟίΐηίβΓ: άν πίπτει Η1)ΓΪ. σφαγών ΑητΛίιιβ: σφαγτ^ς ΙΛή. 1601. 
έ/>δ %. 1602. όλέσ^αι Τζβίζββ ίη Ογλιπ. Αηβοά. Οχ. ΠΙ ρ. 378 

(άράτ' όλέσάαι πάν τό Πλ γένος) : όλέσ^η 1ίΙ)π, όλισ^εϊν Κβοΐί. 1605. 
£οη. γάρ αότόν δντα μ' ά^λίψ. 1609. (ξυνάψας \ή. 332 ΑΕδΟΗΥυ 

ο5τω χαλόν Ο) χάί τό χατ&ανέίν έμοί, ιβίΟ 

Ιδόντα τούτον της δίχης έν ϊρχεσιν, 

ΧΟ. Αίγισ^ν^ ΰβριζζιν έν χαχοΊσίν οό σέβω, 
(ώ ί' αι^δρα τόνδε φής έχων χαταχτανέϊν^ 
μόνος ί' ίποιχτον τόνδε βουλευσαι φονον 
ου φημ* ίλύξειν έν δίχτ] το φ»ν χάρα 1615 

δημορριφεΊς^ σάφ^ ΐσδί^ λευσίμους αράς, 
ΑΙ. ^ ταύτα φωνεΊς νερτέρφ προσήμενος 
χώτηυ^ χρατοόντων των έπι ζυγφ δορ6ς\ 
γνώσγ^ γέρων ών ως δαδάσχεσ^αι βαρΰ 
τφ τηλίχοότφ σωφρονέϊν είρημένον, 1620 

δεσμός δϊ χώ το γ9}ρας αϊ τε νήστιδες 
δύαι διδάσχειν έξοχώταται φρενών 
Ιατρομάντεις, ούχ δρψς ^ρών τάδε; 
προς χέντρα μη λάχτιζε^ μη ττταίσας μογτ/ς, 

ΧΟ, γόναι, σΰ τους ηχοντας εχ μάχης νέον 1626 

οϊχουρός εΐ^νήν ανδρός αΙσχύνων Άμα 
άνδρ\ στρατηγψ τύνδ^ έβούλευσας μόρον; 
ΑΙ. χού ταύτα τάττη χλαυμάτων άρχηγενη, 
^Ορψει δϊ γλώσσαν ϊτ^ν έναντίαν Ι/6«ς• 
8 μϊν γαρ ^γε πάντ^ άπό φ9ογγης χαρςι^ 1680 

σΐί δ' έξορίνας νηπώις υλάγμασιν 
αξίβ' χρατη^εις δ' ήμερώτερος φαν^. 

1617• άντΙ του (οιη. Υΐβί.) υποδεεστέρψ χα^έδρψ ών. οΐ γαρ 
ζΰγιοι (ζυγοί Υίοΐ.) των θαλαμιών ανω&έν είσιν. 1624. άντΙ του 
παΒών, 

1611. Ιάόνη 1ι. 1613. τόί^όε γ^ς Ρ^ηψι τόνά* ίφης 1ίΙ)Η. 8οη- 

1)βηάιιιιι ίχάς. 1617. ί^ετέρψ ί. 1621. όεσμόν ί %, τ6 ρΧγος 

ΜΑΤβοΗοπΙΙι. 1622. ίξοχώτατε %, 1624. πταίσας ΒυίΙθΓ: ηή^τας 

1ίΙ)Η, παίσας 8θ1ιο1. Ρίηά. Ρ^. II 173. 1625. 80ηΙ>6ηάιιιιι νίάβίατ 

γυνή σΰ, — μάχτ^ μένων ΥίίβΒέΙ^τ. 162%. αΙσχυνων Κ9(ύί: αίσχόνουύ* 
1ιΙ)Γί {αΐύχύνας '^ίοββΙβΓ). 1630. ^γζ οοη:. βχ ^σ^ (α( νίά.) ί. 1631. 
νηπίας ΙαβοΙ): ήπίοις ]ί\)ή. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 333 

ΧΟ. ώς δη συ μοι τύραννος ^Αρχείων εστ^, 

βς οόχ, έπείδη τψδ' έβούλευσας μόρυν, 

ηρασαι τόδ^ έργον οόχ Ιτλης αυτοχτόνως] 1635 

ΑΙ. τυ γαρ δολώσαι πρ^ς γυναιχος ^ν σαφώς* 

εγώ <ϊ' δποπτος έχ9ρός ^ παλαιγενης, 

έχ τών ίέ τοϋδε χρισμάτων πειράσομαι 

αρχειν πολιτών* τ^ν δέ μη πει^άνορα 

ζεύξω βαρείαις ούτι μη σειραφόρον 1640 

χρώώντα πώλον άλλ* δ δοσφιλεΐ σχότφ 

λιμός ξύνοίχος μαλ&αχόν σφ' έπόφεται. 
ΧΟ. τι δη τον άνδρα τόνδ^ άηό ψοχης χαχης 

οόχ αότός ήνάριζες, άλλα νιν γυνή 

χώρας μίασμα χα) &εών εγχωρίων 1645 

εχτειν^\ ^Ορέστης &ρά που βλέπει φάος^ 

ηπως χατελ&ών δεΰρο πρευμενεΐ τύχ^) 

άμφοΊν γένηται τοΊνδε παγχρατης φονεύς, 
ΑΙ. άλλ* ίπε\ δοχείς τάδ' ερδειν χαι λέγειν, γνώση τάχα. 

εΐα δη^ φίλοι λοχίται, τουργον οΙ}χ έχάς τάδε. 1650 

ΧΟ, εΐα δή^ ζίφος πρόχωπον πάς τις εύτρεπιζέτω. 
ΑΙ. άλλα μτ^ν χάγώ πρυχωπος οόχ άναίνομαι &ανε7ν. 

1635. οί^χ όπέμεινας^ φησίν, ξ ούχ έτόλμησας (^ ο. έτ. οίη. ΥίοΙ.) 
δράσαζ συ αυτός τό έργον μόνος, άλλα συν τ^ γυναιχί. 1641. 

οόχ υποζεύξω τον μ^ ηεώαρχουντα ώς χρώώντα πώλον, (ήγουν 
πίονα ταΤς χριΒαΙς αάά. Υιοί.), άλλα συγχλείσας χαΐ λιμώττειν έάσας 
ηραΰνώ. 

1634. τώ^Β βουλεύσας Γ β- 1637. ? ΡοΓδοη: 1) ΙΛη. 1638. έχ 

των όέ Ι&οοΙ): έχ τώνόβ ϋΙ)π. 1640. μ^ν Ι^ίβδβΙβΓ. 1641. όυσ- 

φιλέΐ «Χ($τ^ 8β&1ί^βΓ : δυσφιλ^^ς χότψ \ί\)ή. 1642. συνοιχος ^. 1643 
— 1648 ρο8ΐ 1627 Ιχ&ηβίβΠ; Ηβίιηβοβϋι, ςα& γθ ρΓθΙ)&(& ν. 1649 οοτγ- 
ρΐι&βο ΙήΙ)ΐιί άβΙ)6ΐ. 1644. νιν δρ&ηΐιβίιη: συν 1ίΙ)Η. 1649. ίοτϊ. 

άλλ^ σπτ^ β( οιιιη Αατ&Ιο χοΰ λέγειν 8θηΙ)6ηάυιη. 1650. οΙιογο θ&η( 

1ίΙ)η, Αθ^5(1ιο Γ6ά(1ί(1ί( δΐ&ηΐβγ. 1651. οΐιοη βχ Αθ^βΐΐιί ηοία οογ- 

ΓΘΟίΑ ίη ί. 1652. μην χάγώ ΡοΓβοη: χάγώ μ^ν 1ίΙ)η. πρόχοπος ί, 

ηρόχοπτος 1ι. 334 ΑΕ80ΗΥΜ 

ΧΟ, δεχομένοις λέγεις ί^αι^εϊν σε* ττ^ν τύχψ ί' αίρούμεύα. 
ΚΑ. μηδαμώς^ ώ φίλτατ^ ανδρών^ άλλα δράσωμε)* χαχά. 

άλλα χαι τάδ' έξαμησαι πολλά δύστηι^ο]^ &έρος. ιβ55 

πημονης δ' άλις γ^ υπάρχει* μηδίι^ αϊματώμεί^α. 
στειχετε δ^ ο\ γέρο\^τες προς δόμους πεπρωμένους 

τούσδέ^ 
πριν παϋεΧν ϊρζαντες χαιρόν • χρψ τάδ^ ώς έπράξαμεν, 
εΐ δέ τοι μ6χ9ων γένοιτο τώνδ^ αλις^ δεχοίμε&^ αν, 
δαίμονος χτ}λγ^ βαρε'κ^ δυστυχώς πεπληγμένοι. 1660 

ωδ^ έχει λόγος γυναιχός^ ει τις άξιοΊ μαί^εΊν. 
ΑΙ» άλλα τούσδ* έμοι ματαίαν γλώσσαν ώδ^ άπανί^ίσαι 
χάχβαλεΊν ίττη τοιαύτα δαίμονος πειρωμένους^ 
σώφρονος γνώμης ί* άμαρτειν τ^ν χρατοϋντα , . . 
ΧΟ, ούχ άν ^Αργείων τόδ' εϊη^ φώτα προσσαίνειν χαχόν, 1665 
ΑΙ, άλΧ" έγώ σ' έν ύστέραισιν ^μέραις μέτειμ' ίτι, 
ΧΟ. οΰχ^ έάν δαίμων ^Ορέστην δευρ* άπευΆύν^ι μολεϊν, 
ΑΙ. όΐδ^ έγώ φεύγοντας άνδρας ελπίδας σιτουμένους. 
ΧΟ, πράσσε, πιαίνου^ μιάίνων την δίχην έπεί πάρα, 
ΑΙ. ϊσ9ι μοι δώσων αποινα τησδε μωρίας χάριν. 1670 

1653. τόν οίωνον δηλονότι. 1653. αΙρούμΒάα ΑΐιταΙαβ: έροόμεάα 1ίΙ)ή. 1654. όράσωμεν 

ΥίοΙοηαβ: δράσομ^)» ]ί\χή. 1655. ^έρος δοΐιαβίζ: 6 Μρως 111)η. 

1656. δηάρχει δο&]1$[βΓ: δπαρχε ]11)η. αίματώμεί^α ΙαοοΙ): ήματώμεάα 
Ιί\}ή. 1657. στεϊχε χαι σύ χοΐ γέροντες Γγ&πζ. 1657 8ς[. πβ- 

τζρωμένους^ \ τούσόε πρΙν παάεϊν άχαιρον οΐίιη λΥβίΙ {άχαιρον Μιΐδ^α- 
γία3, άκαιρα οΐίιη Ηβπη&ηη). 1658. ίρξαι^τα ^ 1ι. έπραξάμψ ^ 1ι. 

1659. ίοτί. γένοιτο τοΰμπαλιν. — όεχοίμεά^ ΜΛΤίίη: /*' ϊχοίμΛύ^ 1ί1)η. 

1660. χηλή ί %, 1662. τουσό* έμοΙ ΥοΒδΐαβ: τούσόε μοι Π1)ή. άχον- 
τίσαι ΫΓαΙεβ&θΙά. 1663. δαίμονος 0&3&αΙ)οηα8: δαίμονας 1ίΙ)Γί. πει- 
ρωμέν-η ^. 1664. άμαρτειν τον €&8&ΐΐΙ)θηα8: άμαρτ^τον ί)ι, σώφρο- 
νοσ γνώμησ χρατοϋντα ^. ΥβΓβιιβ 1663. 1664 Ιτ&ηβροηβικϋ τίάβη- 
(αΓ 810 : σώφρονος . . άμαρτεϊν δαίμονος πειρωμένους ! χάχβαΜϊ\^ ίπη 
τοιαύτα τόν χρατοΰντ* (^άνασχετόν γ^ . 1665. προσαίνειν Γ. 1666. 
€ΐ7ΐ&βιηθ8ΐτ&θ ηο(& ρΓ&β6χα ίη ί. 1670. ίοτί. μωρίας χρόνφ. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 335 ΧΟ, χόμπασον ϋαρσών^ άλέχτωρ ώστε βηλείας πέλας, 
ΚΑ. μη ηροτιμηατις ματαίων τώνά' ΰλαγμάτων' Ιγώ 

χαι σΰ ϋησομεν χρατοΰντε τώι^δε δωμάτων (χαλώς). 

1678. έγώ^ ^^^\ *«^ ^ κρατούντες τώνδε των δωμάτων δια- 
Βησόμεθα τά (τό Υιοί;.) χα^' <ώτούς χαλώς. 1671. όαρσ&ν ΡοΓβοη: θαρρών 1ίΙ)Γί. &ϋτΒ δο&ϋ^βΓ: ώση^ρ 1ίΙ)Γί. 
1672. δλάγμαϋ^* ώς ίγώ ΚΑποΙίθηδΙβίη. 1672 8<ι. ίγώ βΐ χαΧώς οιηϋ- 

ίηηΐ ϋΙ)η: θχ βοΐιοΐ. αάάίάβηιηΐ Ο&ηίβΓ θ( Αυτ&Ιαβ. δυΙ)8οηρ(ιιιη ίη 
ί: χα\ νυν πάρΒστιν άγαμέμνονος τέλος^ ίη % τέλος άγαμέμνονος. Αοοβάαηΐ 

8θ1ιο1ια αά Α^αιηβιηηοηβιη οοάίοίβ ί. 

Ατ^αιηβη^υιη βΐ ρβΓβοηαπιιη ίηάίοβιη βχΜ^βΙ βίεάβιη νβΓΜδ ςιιί- 
1)υ8 Μ, ηίδί <|ΐιοά 1. 8 ϋτιεσχετο 2Λ6ϊί βί 1. 19 αΙγίσΒου ρΓΟ Όρέστου 
1ι&1)6ΐ. Ρθ8ΐ ρ6Γ8θη&πιιη ίηάίββιη: τφολογίζει δέ δ φυλαξ θεράπων 
Άγαμέμνονος, Τιιΐη ^ εϊσ^εσις του παρόντος δράματος έχ μονό» 
ατροφιχης έστι περιόδου^ οΐ δ^ στίχοι είσίν ΙαμβιχοΙ τρίμετροι άχα- 
τάληχτοι λη\ ων τελευταίος ι^μΛ^ουσιν αύδώ χου μαΒουσί λήΒομα(€, 
μετά δέ τόν χδ' χώλον ΙαμβίχΙν δίμετρον άχατάληχτον, 2. των 

χατά τό μηχος της ίτείας γρουράς, έτύ μηχος δ^ ί}ν χοιμώμενος. 

— άστείως εΤρηται τό χοιμώμενος οδχ έπι ύπνου* πώς γάρ άν χαΙ 
φρουροί χα} Άστρα βλέποι δ {ίπνών\ άλλ^ έπΙ άπλης άναχλίσεως^ 7να 
εϊη δ φΰλαξ ούτος χοιμώμενος χαΒά χαΐ χύων ίν γυλαχ^ νυχτερινή, 

— ίπί μαχράν λέγω (01.)• — άναχλινόμενος (01.)• 8. άνέχα^εν ανω• 
Βεν έξ άρχης (01.)• — δίά τό φυλαχτιχόν χα\ φύλοδέσποτον (01.) (βίο). 
6. τους δυναμένους τηφά τά άλλα σημάναι τους χαιρους, 7. δυνω- 
σιν (01.). 8. μηνύω (01.). 10. ^ήμην (01.). — ήγουν χρατεϊται 
(01.)• 11• τό μείζονα ^ χατά γυναίχα βουλευόμενον^ γενναίων ^ χατά 
άνδρα βουλευόμενον. — ελπίδα ίχον, 12. &ηΐ6 νβΓδίιιη: δτίότε δέ 
φυλάσσω, 14. ερχετοΛ (01.). 16. λέγειν χλαίειν. 17. τό 
ίναντωΰμενον προς τόν υτζνον (01.). 19. οίχονομουμένου του οΓ- 
χου (01.). 21. σχοτεινου (01.). 22. δε7 διαστήματος ολίγου^ 336 ΑΕδΟΗΥυ 

είτα άνουζραγεΤν^ ώς Βεασάμενον τόν ηυρσόν, τό δέ νυχτός άντΙ του 
έχ νυχτός ήμέραν ί^μίν διδούς. 27. έγερΒεΤσαν ((τΐ.)• 28. £&- 

ε 

χ^)ν η (1. ηαρά) τοΤς παλ€ίΐο7ς (ΘΙ.). 30. διατφεηές έστιν ((τ1.). 

31. πρ6 της Κλιττοαμνηστρας, 32. οΙχειώσομχχΛ, 33. τωροιμία 

το τρ\ς %ξ βάλλε/ν έπΙ των άχρως εΐίτυχοόντων, 36. ηαροίμία 

Ιστ\^ έπΙ των άλαλων ^ άντΙ του βάρος ίπίχειτοζ ^ φοβούμαι ζημίαν 
έπιχεισομένην μοι, 39. τί)ν μοιχείαν της Κλυταιμνήστρας (ΘΙ.). 

40. δεχατόν μέν έτος: 6 παρών χορός συνέστηχεν έχ χώλω¥ ολβ ^ 
ων τα μίν ξδ' άναπαιστιχά δίμετρα άχατάληχτα χα! χαταληχτιχά, 
τ^οι ίψΒημίμερη χαΐ μονόμετρα, έξης δε μεταβάς ε!ς έτέραν υηό^ 
Βεσιν χαΐ τό μέτρον ένήλλαξε, χαί είσι τά έξης χω λα άναπαιστιχά 
ηενΒημιμερη χα) ίψΒημίμερη χαί δίμετρα άχατάληχτα τίνα χάί μο• 
νόμετρα ξδ\ ίξης δε εΙς έτέραν υηόΒεσιν μεταβάς χαί έτέρω με- 
τρφ έχρήσατο. χαί εΙσι τά έξης χώλα χορίαμβιχά δίμετρα χατα- 
ληχτιχά, ήτοι έφΒημιμερη, χαΐ άχατάληχτα χαΐ ήμιόλια χαΙ ττεν&η^ 
μιμερη^ χα} τρίμετρα βραχυχατάληχτα χαϊ χαταληχτιχά ρδ\ ών τε- 
λευτάίον ^γαίας μονόψροορον ίρχος€. — άφ* ου (Θ1.). 41 (ίίβιη 
46. 51. 53). μονόμετρον (01.). 48. βοησαντες (01.). — άττί' 

χώς, χοινίος άρην (01.). 49. έχπατίοις λεχέων αντί του εξω 

της αυτών οΐχίας, 50. αΙχμαλώτων (01.). 52. αντί του τζετό^ 
μενοί (01.). 53. τών αιχμαλώτων (01•). 56. 6 δρεως (01.). 

58. υτάρ τών μετοιχισΒέντων νεοσσών ηέμτζει τοις ταψαβάσι χΰά 
μετοίχίσασιν αύτους Ζστερον τψχιαρίσ:^, 65. ηρό της αλώσεως 

(01.). 66. δόρατος (01.). 72. βλάβην ίχοντες άντΙ του γήρως. 
— γηρ^ (01.) 79. χόμης (01.). 80. ξηρανΒείσης (01.). 82. 
ώσανει δναρ ό γέρων. 87. ήγουν δι επιστολής Βυσίαν πέμπεις 

(01.). 91. Βυσίαις (01.). — λάμπουσι (01.). 94. βαπτομένη 

{β\,), — του ελαίου (01.). ΑηΙβ 96: σχοτεινώ, 99. θεραπευτής 
(01.). 101. ηραέα (01.). 102. αποσοβεί (01.). 104. δυνατός 
είμυί εΙπεΤν τ6 συμβάν αίτοις σημειον άξιουσι (1. έξιουσή' το δέ 
δδίον άντι του ένδοξότατον. ^ τό έν τ^ όδψ όφθέν (01.). 117. 
εΙΒος άετου (01.). 118. εγγύς (01.). 120. ητοις (1. ι^τοι) τοις 
βασιλείοις. 122. πολύτοχον (01.). — τούτων λαγωών γέναν λέγει 
(01 ). 123. Ιαμβιχόν δίμετρον (01.). 125. δ Κάλχας (01.) 126. 
χρατημασι (01.) 128. ήγουν είχόνισεν είναι τους δύο αετούς τους 
δύο ΑτρεΙδας, — αετούς (01.). 130. τδ τέρας έρμηνε'Ήυν (01.). 

134. δημόσια (01.). 139. στρατά) χυχλωΒέν (01). 144. δίμε- 

τρον Ιαμβιχόν (01.). 160. ου φοβουμένην τόν άνδρα (01.). 226. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 337 

ίηί^υμητιχώς (01.) 264. σύνατττε τό τφοχαιρέτω εΙς τό τφοκλύειν. 
27ο. εϊσ^εσις 8ιπ}ης άμοιβααας συνεχούς χαΐ μονοστροφιχης, οι 8έ 
στίχοι είσιν Ιαμβικοί τρίμετροι άχατάληχτοι ςζ\ ών τελευταίος 
άχαρις γάρ οΰχ άτιμος εϊργασται πόνων•. 281. δντως (61). 

287. νυσταζουσης ((χΐ.). 288. χουψη (01.). 295. ορός Λήμνου 
έν φ έτιμάτο 6 'Ερμης (01). 301. δρας Ευβοίας (01.). 305. δρος. 
307. σωρον (01.). 318. χόληος (01.). 321. δρος'Άργους (01.). 
823. οό ξένον^ άλλα συγγενές (01.). 327. χοιν^} (βοίΐ. συλλαβή) 

δυρβΓ τοι {ρύτον). 334. αοΐβ νβΓδαιη: λείηει τό ώς- 367. ω ζεύ 
βασιλεϋ: δ τταρών χορός συνέστηχεν έχ χώλων ρλς', ών τα τφώτα 
ιβ' άναπαιστιχά 8ίμετρα άχατάληχτα χα! χαταληχτιχά ήτοι ίφ^ψ 
μιμερ^ ' τα ίέ έξης ρχ8' χοριαμβιχά δίμετρα άχατάληχτα χαΐ χατα- 
ληχτιχά. ^^οι ίφΒημιμερή χαΐ πενθημιμερη χαΐ ήμιόλ(ια)^ χα} τριμε- 
τρα βραχυχατάληχτα χα} χαταληχτιχά^ ών τελευτ{α2ον)' ^γυναίχο- 
γηρυτον δλυται χλέος•, 373. δίχτυον (01.). 387. συνίζησις (01.). 
388. συνίζησις (01.). — φλυαροΰντων (01.). 406. χαχίαν (01.). 

421. πολύτιμος (01.). 427. άπορίαις (01.). 484. ψευδός (01.). 

494. εϊσ^εσις διπλής μονοστροψικης χαί συνεχούς, οΐ δέ στίχοι εΐ- 
σίν Ιαμβιχοϊ τρίμετροι άχατάληχτοι ρςβ\ ών τελευταίος ^τοσαυτ' 
άχοίΗτας ϊσΒι τάλη^ή χλύων€. 497. ήπάτησε (01.). 517. ^ουν 
απόμαχος (01.). 518. τους δμα ένΐ τόπψ ιδρυμένους, 519. 

βοηΒόν (01.). 524. οί εΙς άι^ατολήν όρωντες (01.). 531. σπάθ]^ 
(01.). 540. του (^σααΒαι τους Τρώας (01.). 541. έΒέρισεν 

(01.). 542. τον μισ&όν της αμαρτίας. 561. σπανίους (01.). 

569. βαψύν (01.). 588. χαίρω έν τφ μ^ άντιλέγειν (01.). 591. 
μεταδιδόναι μοι της χαράς (01.). 598. χοινή (νΧ 327). 646. 

έξορίσθέντας (01.). 686. 6 ταφών χορός συνέστηχεν έχ χώλων 

ρχζ\ ών τά μέν ρ ' εΙσ\ χοριαμβιχά δίμετρα άχατάληχτα χαί χατοτ 
ληχτιχά ήτοι έφ&ημιμερή, πένθη μιμ&ρή χα! ήμιόλια^ χαί τρί μέτρα 
βραχυχατάληχτα χα} χαταληχτιχά. έξης δέ μετ€φάς εΙς έτερον 
Ιίτώθεσιν χαί τό μέτρον ένήλλαξε. χαί είσι τά έξης χώλα άνοαιαί-^ 
στιχά δίμετρα άχατάληχτα χαϊ χαταληχτιχά τ^οι έφΒημιμερή^ χα} 
μανόμετρα χζ\ ών τελευταΐον -^πόλιν οίχουρούντα πολιτών•, 740. 
λίαν χεχοσμημένον (01.). 773. χώλα ρ\ 801. εϊσΒεσις διπλής 
μονοστροψιχής τε χα\ συνεχούς, οί δέ στίχοι είσΐν ΙαμβιχοΙ τρίμβτ 
τροι άχατάληχτοι ρξε', ών τελευταίος ^μέλοι δέ σοι τοι τώνπερ άν 
μέλλης τελεΐν•. 907. προσηκόντως (01.). 910. καλλώπιζε (01.). 
917. δι ών οί πόδες δηλονότι χίίλλωπίζονται. 966. 6 παρών χο- 

Α9%οϊιγ\\χ% «4. ΐνβοΐϋοίη. 22 338 ΑΕδΟΗΥΙ^Ι 

ρ6ς συνίσταται έχ χώλων χορισμβίχών ξ' ών τά μήν έστι δίμετρα 
όυίατάληχτα, τά 8έ χαταληχτιχά ήτοι έ^θημιμερη, τα δέ ηενΒημί' 
μέρη χαϋ ί/μιόλια χα} τρίμετρα βραχυχατάληχτα ών τελευτάίον ^ζω- 
πυρουμενας ψρενός€. 1019. εϊσΒεσις διπλής* οί δ^ στίχοι είσΐν 

Ιαμβιχόϊ τρίμετροί άχατάληχτοι λζ\ ών τελευταίος ^έχοϋσ^ άνάγχη 
τ^δε χαίνισον ζυγόν€. 1045. βαρβάρψ (01.). 1056. ότοτοτοί: 
εϊσΒεσις διπλής αμοιβαίας τάς περιόδους (Αάάβ μανοστρο^ιχάς) χα} 
συνεχείς ίχουσα. είσΐ δέ οί μεν του χορού στίχοι ΙαμβιχοΙ τρίμε' 
τροί άχατάληχτοι^ τά δέ του έτερου προσώπου χώλα άντισπαστιχά. 
Ιοίχε δέ ταϋτα στροφή χα} αντιστροφή), χαΐ είσΐ της μέν στροφής 
χώλα β\ ών τό α' ήμιόλιον, τό δέ β' τχν^μιμερές, όμαίως χαΐ 
της αντίστροφης• τά αυτά γάρ είσι χώλα. ίχουσι δέ χαί τους πό^ 
δας πεντασυλλάβους. 1064. έτερα στροφέ) ίχουσα χώλα γ\ ών 

τό α^ πεν^ημιμερές ^ τό β' δίμετρον άχατάληχτον^ τό γ' Ιαμβιχός 
στίχος τρίμετρος άχατάληχτος. 1069. αντιστροφή ίχουσα χώλα 

γ' δμοια τοΤς της στροφής. 1075. έτερα στροφέ) ίχουσα χώλα 

γ', ών τό α' άντισπαστιχόν τρίμετρον βραχυχατάληχτον^ τό β' δίμε- 
τρον άχατάληχτον, ίχουσι δέ πεντασυλλάβους πόδας, τό δέ γ' 
Ιαψίβιχός τρίμετρος άχατάληχτος. 1076. άγχόναι (β1.). 1080. 
αντιστροφή έτερα ίχουσα χώλα γ' δμαια τοις της στροφής, 1085. 
έτερα στροφή ίχουσα χώλα ε\ ών τό πρώτον άντισπαστιχόν δίμε- 
τρον ϋπερχατάληχτον, τό β' δίμετρον χαταληχτιχόν^ ήτοι έφ^ημιμε^ 
ρές. τό γ' Ιαμβιχός τρίμετρος άχατάληχτος. τό δ' άντισπαστιχόν 
τρίμετρον χαταληχτιχόν. τό δέ ε' πενΒημιμερές. ίχουσι δέ τοός 
πόδας πεντασυλλάβους. 1089. τόν νρέστην λέγει. 1092. τά 

περί θυέστου. 1093. έτερα αντιστροφή ίχουσα χώλα ε' δμοια 

τοις της στροφής. 1101. έντευ&εν έτέρως έσχημάτισε τό μετρον 
χαΐ προέΒηχε της στροφής χώλόν τι τό ί ί. τά δέ έξης χωλά εΙσι 
ε\ ών τό α' άντισπαστιχόν δίμετρον δπερχατάληχτον ^ τό β' δίμε^ 
τρον χαταληχτιχόν ί^οι έφ^ημιμερές^ τό γ' Ιαμβιχόν τρίμετρον^ τό 
δ' δμοιον τφ α\ τό δέ ε' τρίμετρον χαταληχτιχόν^ άντισπαστιχόν 
χαΐ αυτό. ίχουσι δέ χα! πεντασυλλάβους πόδας. 1108. ^ στροφή 
αυυτη του χορού χώλων έστΙ ^', ών οί πρώτοι β^ Ιαμβιχόϊ τρίμετροί^ 
τό γ' χαί} δ' άντισπαστιχόν τρίμετρον χαταληχτιχόν^ τό ε' δίμετρον 
Ιηζερχατάληχτον^ τό δέ <:' έφθημιμερές. ίχουσι δέ χα} ττεντασυλλά' 
βους πόδας. — λέγεις (β1.). 1112. συμπληρουται (01.). 1115. 
αντιστροφή έστιν α&τη της βη^είσης στροφής χα} ίχει χώλα Ισόμε" 
τρα έχείνιι ε'. 1122. της ταυ χορού στροφής αβτη έστΙν αντί- ΑΘΑΜΈΜΝΟΝ. 839 

<ττροψ)ι Ιχουσα χώλα ϋμαια ^^ 1129. στροφή ίτέρα χώλων β\ 

ών τό α' μονόμετρον^ τό β' δίμβτρον ϊίηερχατάληχτον άντίσπααΠ' 
χόν, τό γ' τρίμετρον χατίίληχτιχόν δμοιον^ τό δ' Ιαμβιχόν τρ^μ^τρον^ 
τό ε* Ζμοιον τψ γ', 1135. ίτέρα στρσφη του χορ€Μ χώλων <:' 

4ντισ7ταστ(χών^ ών τό α τρίμετρον βραχυχατάληχτον^ τό β' τιενΒψ 
μιμερές^ τό γ' δίμετρον άχατάληχτον^ τό δ' τρίμετρον χατοίληχτιχόν, 
τό ε' Ζμοιον τψ α', τ^ ς' δμοιον τψ β', 1142. αντιστροφή της 

^νω ατροψης χώλων όμοιων ε', 1148. αντιστροφή έτερα της 

του χορού στροφής χώλων όμοιων ς', 1155. έτερα στροφοί χώ- 
λων ^' άντισηαστιχων^ ών τό α' χάί β' τρίμετρον άχατάληχτον, τό 
γ' τρίμετρον βραχυχατάληχτον ^ τό ό' ττενϋημιμερές ^ τό ε' χα} τό 
<:' δμοια τψ ηρώτψ. 1161. έτερα στροφή του χορού χώλων ε' 

άντίσηαστίχών^ ών τό α' δίμετρον Ι^περχατάληχτον, τό β' έφθημιμε- 
ρές, τό γ' τρίμετρον χαταληχτιχόν, τό δ' δμοιον^ τό ε' ηενΒημψε- 
ρές. 1166. άντιστροφί^ της &νω στροφής χώλων όμοιων ^^ 

1172. αντιστροφή του χορού χώλων όμοιων ε' , 1177. ^σΒεσις 

διπλής μονοστροφιχης χα} συνεχούς, οί δέ στίχοι είσΐν ΙαμβιχοΙ 
τρίμετροι άχατάληχτοι ρμΒ\ ών τελευταίος >χα2 ταύτ' έχείνων μαλ' 
λον οΙχτείρω πολύ*, μετά δέ τόν λ<:' χώλον Ιαμβιχόν δίμετρον 
άχατάληχτον. μετά δέ τόν ρχζ! χώλον δμοιον μονόμετρον βραχύ* 
χατάληχτον» μετά δέ τόν ρλδ' χώλον δμοιον μονόμετρον άχατώ- 
ληχτον. 1164. συνίζησις (61.). 1255. χοινί) βυρβΓ οίον (ο£γ. 827). 
1815. δυσχεραίνω (61.). 1819. φιλιόύμαέ (61.). 1330. εΤσΒεσις 
χορού έτιψδιχ^ι διά τό μετά τ^ν διπλην χεισΒαι. τά δέ χωλά είσοβ 
άνατιαιστιχά ιβ'^ ών τό ς' μονόμετρον^ τά δέ λοιπά δίμετρα άχατά- 
ληχτα χα} χατοίληχτιχά ί^τοι έφθημιμερη. 1842. εΤσθεσις διπλής 

αμοιβαίας χα! μονοστροφιχης (περιόδου άβίβΐηιη) * οΐ δέ στίχοι είσΐν 
ξδ', ών ό β' χάί δ' χα! ε' τροχαιχοί τετράμετροι χαταληχτιχοϊ^ οί 
δέ λοιπό} ΙαμβιχοΙ τρίμετροι άχατάληχτοι^ ών τελευτοϋος ι^ίργον δι* 
χαίας τέχτονος. τάδ' ώδ' Ιχεΐ€. 1351 6ΐ 1359. χο^νή (υΐ 327). 
1364. ήδΰτερος,^ ψ^^^ ^ Βάνατος της τυραννίδος, — ωριμότερα (βίο), 
γλυχυτέρα (61.). 1406. στροφί) χορού έχ χώλων άντισπαστιχών 

ε ', ών τό α' δίμετρον &περχατάληχτον^ τό β' τρίμετρον βραχυχατάλψ 
χτον, τό γ' τρίμετρον χαταληχτιχόν ^ τό δ' δμοιον^ τό ε' δμοων, 
1412. ίαμβιχοί τρίμετροι άχατάληχτοι στίχοι ιδ'. 1416. πληΒυνόν^ 
των (61.). 1426. άιντιστροφί^ ιχουσα χώλα ε' δμοια τοις της στρο- 
φης άντισπαστιχοίίς. 1432. ΙαμβιχοΙ τρίμετροι άχατάληχτοι στί' 

χοι ιζ'. 1448. τ^ ίχ περιουσίας τρυφην (61.). 1449. ^σ^ 

22* 840 ΑΈδΟΗΤυ ΑαΛΜΕΜΝΟΝ. 

θεσίς δίτιϊης μονοστρόφως (1. μονοστρόφους) ίχουσα τάς τιεριόδους * 
ού γάρ ίχεί άντιστροφάς. χαί βίαϊ του μέν χορού τά χώλα χοριαμ^ 
βίχά^ του δέ ίτέρου τφοσώττου άναποαστιχά, είσί 8έ της παρούσης 
στροφής χώλα χοριαμβιχά ώ' δίμετρα χαΙ τρίμετρα χαταληχτιχά 
Μοί βραχυχατάληχτα χα} άχατάληχτα. μετά δέ το ζ' χώλου τμήμα 
τά Ιώ. 1463. άνατταιστίχά χώλα <γ', ών το β' μέν μονόμετρον^ 

τά δέ λοιπά δίμετρα άχατάληχτα, τό δέ <γ' έφ^ημψζρές. 1464. 
μονόμετρον (61.). 1469. στροφή έτερα χώλων χορΐ€ψβιχών ζ\ 

είσϊ δέ τά μυέν δίμετρα^ τά δέ τρίμετρα χαταληχτιχά χάί βραχυχα- 
τάληχτα χα} άχατάληχτα, 1476. άναπααστιχά δμοια τοις προρρη- 
Βέίσιν ίξ. 1482. έτερα στροφή χώλων χοριαμβιχών ιε'. εΙσί δέ 
τά μέν δίμετρα, τά δέ τρίμετρα χαταληχτιχά χαΐ βραχυχατάληχτα 
χα} άχατάληχτα, τά δέ ^όλια, μετά δέ τον η' χαί ιβ' χώλων 
τμήματα. 1498. άναπαιστιχά χώλα η\ ών το β' χαί ζ' μανόμε- 

τρα, τά δέ λοιπά δίμετρα άχατάληχτα, τ6 δέη' έφ^ημιμερές. 1506. 
στροφή έτερων (1. έτερα) χώλων δμυοίων τοις βηΒεΤσι χοριαμβιχών 
η\ 1614. άναπαιστιχά χώλα ζ' , ών τδ β' μέν χα} ζ' έψΒημι- 

μερές, τά δέ λονπά δίμετρα άχατάληχτα, ών τφοτίΒεται χώλον Ιαμ- 
βιχδν μονόμετρον βραχυχατάληχτον. 1522. άνατκαιστιχά χώλα Β', 
ών τό β' μέν μονόμετρον, τά δέ λοιπά δίμετρα άχατάληχτα, τό δέ 
Β' έφΒημιμυερές. 1532. στροφή έτερα χώλων δμοίων τοις 1>ηΒέίσι 
χοριαμβιχών ζ', 1539. άναπαιστιχά χώλα ι', ών τό α' , τό γ' χα} 
τό <γ' χα} τό Β' μανόμετρα, τά δέ λοιπά δίμετρα άχατάληχτα, τό δέ ι' 
έφΒημιμερέζ. 1547. χοριαμβιχά χώλα δμαια τοις Ι^ηΒεΐσι δ', 

1550. άναπαιστιχά χώλα Β' , ών τό γ', τό ς' χα} τό η' μανόμετρα, 
τά δέ λοιπά δίμετρα άχατάληχτα, τό δέ Β' έψΒημιμερές. 1559. 
έτερα στροφή χώλων όμοιων τοις βηΒέίσι ζ', ίοιχε δέ αντιστροφή} 
είναι της στροφής ης ή αρχή :»άμηχανώ€, δμαια γάρ ΐχει τά χώλα. 
1566. άναπαιστιχά χώλα ι' , ών τό β' μονόμετρον, τά δέ λοιπά δί- 
μετρα άχατάληχτα, τό δέ ι' έφΒημιμερές. 1567. μονόμετρον 
(61.). 1577. εϊσΒεσις διπλής μονοστροφιχης χα} συνεχούς, οι 
δέ στίχοι είσΐν ΙαμβιχοΙ τρίμετροι άχατάληχτοι οβ', ών τελευταίας 
3άμφοΊν γένηται τοινδε τιαγχρατής φονεύς^. 1614. έλεεινόν (0\.) , 
1644. σοΙ δηλονότι (61 βυρβΓ συν), 1649. εΤσΒεσις διπλής συ- 
νεχούς έν έχΒέσει του δράματος, οί δέ στίχοι εΙσΙ τροχαϊχοι χε', 
ών οί χγ' τετράμετροι χαταληχτιχοί, οί δέ έν τφ τέλει β' τρίμετροι 
υπερχατάληχτοι. 1653. τόν οίωνόν δηλονότι. ΑΕδΟΗΥΙΙ ΰΗΟΕΡΗΟΑΟΕ. ΟΡ. "^Ερμ^ χ^νιε^ πατρφ^ έποτττεύων χράτη 
σοηηρ γενου μοι σύμμαχος γ' αΐτουμέρφ* 
^χω γάρ ές γην τήνδε χάί χατέρχομαι 

τύμβου ί' έπ' (!χ^ψ τφδε χ'ηρύαοω πατρί 

χλύειν^ άχουσαι 5 

» • » » • » 

πλόχαμορ Ίνόχψ &ρεπτήριον^ 

τόν δεύτερον ίέ τύνδε πενΆητηριον 

Φ ϋι % % ϋι % 

ού γάρ παρών φμωξα σίίν^ πάτερ^ μόρον 

ούδ^ έξέτεινα χεΊρ' έπ' έχφορφ νεχρου 
• • » • • • 

τι χρήμα λεύσσω\ τίς ποί' τ^δ' δμηγυρις ίο 

στείχει γυναιχών φάρεσιν μελαγχίμοις 

πρέπουσα] ποίψ ξυμψορψ προσεαάσω; 

πότερα δύμοισι ττημα προσχυρεί νέον; 

^ πατρ\ τώμφ τάσδ* έπειχάσας τύχω 

χοάς φέρουσας νερτέροις μειλιγματα\ 15 

οόδέν ποτ' άλλο' χάί γάρ Ήλέχτραν δοχώ 

στείχειν άδελψ^^ν τί}ν έμην πενθεί λυγρφ 

12. χοσμηΒεΤσα. 18. άντΙ του τζημα νέον (τψοσεγγίζει βχ 

Ηββγοίι. ηροσχυρέί' προσεγγίζει αά(1ϋ ΙΓΓβγ). 

Χοηφόροι ίη βτιηιιηο πιατ^. βοήρδίΐ; ηχ^. 1 — 5 βυρρίβνίΐ ΟαηΙβΓ 

βχ Ληβίορίι. Βαη. 112β-1^ (1138, 11528(1.), 11728ς[. 6. 7 βαρρίβ- 

νϋ δίΛηΙβγ βχ 8θ1ιο1. Ρίηά. ΡγΛ. IV 145. 8. 9 ρΓΟίηΙίΙ ΡίηάοΓί βχ 

8θ1ιο1. Εατ. Αίο. 768 οοά. ΥλΙ. 909. 9. ίχφορ§ί ΡίικίοΓί: ίχφοράν 

οοάβχ. 15. μ%ιλ(γματα 0&β&ιιΙ)θηυ8 : μ^ιλίγμασιν Μ. 344 ΑΕδΟΗΥυ 

πρίποοααν. ώ Ζεΰ^ δός με τισασ^αι μόρον 
πατρός^ γενοΰ δε σύμμαχος Μλων ίμοί. 
Πυλάδη^ αταΰώμεν έχποδών^ ώς άν σαφώς 20 

μά&ω γυναιχών ήτις τ^δε προατροττη, 

$ίτ, 1. ΧΟ. Ιαλτός έχ δόμω)^ Ιβη)* 

χοάς προπομπός όξύχεψι σ&ρ χόπφ, 
πρέπει παρψς ψοί^ιαα άμυγμόϊς 
ϋνοχος άλοχι ρεοτόμφ' 25 

(Λ' άΙώνος δ^ ΙυγμοΊσι βόσχεται χέαρ)' 
λΐ)^οψ^6ροί δ' ύφασμάτωρ 
λαχίδες ίφλαδον^ όπ' αλγεσΐ)* 
πρύστερνοι στολμόϊ 

ττέπλων άγελάστοις 80 

ξυμφοραίς πεπληγμένων. 
αηϋβίν. 1. τορδς γαρ Φοίβος όρΜ&ριξ 

δίψων όνειρήμαντις έξ δπνου χότον 

21. ίχέτις τφόσοδος (01.)• 22. οπό Κλυταιμήστρα^ς πεμ* 

ψΒέισα, :»ίπε} προΐαλλε συβώτη* (Ηοίη. ^ 18). 28. άντΙ του 

χοπετφ (01.). — ί^τιως ίναγ^ζουσα χόφωμαα χαΐ θρψήσω. 24. 

δισψαΐνεται (01.). 25. αυλαχι^ '^^β^ί* 26. άντΙ του τρέφομαι 

τψ Βρηνφ (01.). 27. τά λίνα δίαφ&είρουσοί, — τό έξης^ οΐ δέ 

στολίομοί των δφασμάτων προς τοΊς στέρνοις λινοφΒόροί λαχίδες 
έρράγησαν. 28. άντ\ του 1)ηό των χοπετών (01.). 82. 0α- 

φής, — όρΒουύΒοί ποιών τάς τρίχας, 88. δι* ονείρων τόΐς δό^ 

μοις μαντευόμενος, — άντΙ του δι* ΰπνου. 20. έχποάώίβ δ1&ιιΐ67: έχηοόών Μ. 22. οΐιοη ηο^Αΐη οιπίβΗ Μ. 

Ιαλτός ΤιιηιβΙ)ΐΐ8: ϊάλτος Μ. Μβην Βοΐιοιίβΐΐαβ, ίη Μ ηιιηο ίη &1)8θί88& 
61; Γβ8&τ(& ιηβιηΙ)Γ&η& ηίΜΙ ίθΓβ ηίβί Ι . . ^ άίβρίοιίΌΓ, ίύίβββ ααΐβιη τιάβ- 
ΙΐΐΓ ίβην ροϋαβ ς[α&ιιι Μβη, ίβαν Όϊηάοτΐ. 28. σύν πάπφ Ι&οοΙ): 

ϋυνχύητωι οοιτ. βχ ϋογχυ•ωι Μ. 24. παρ^σι Ηβπη&ηη, φοοβίαις (ψοί- 
νίοίς Βθ88ΐ)&€]ι) άμυγμ&ς Οοηίη^οη. 26. ^ ΙογμοΙσί Ο&ηίβΓ: δωη^ 

μοίύί Μ. 28. άλγ^σιν £(. Μ&^η. ρ. 408, 47: Λλγ^ιη Μ. 29. πρόϋ^ 
στ^λνοί Μ, */9' 8υρΓ& λ 80Γ. πι. 82. τορός Λ Ιι&ΰΐιιη&ηη. ΟΗΟΕΡΗΟΚΟΕ. 345 

ΤΓΡέων άωρόνυχτον άμβύαμα 

μυχόΙ^εν έλαχε τνερι φόβφ^ 35 

γυραιχεωισιν έν δώμασιν βαρΰς πίτνω)^. 
χριτώ δϊ τώνδ' όνεφάτων 
δεόβεν ελαχο)^ ύπέγγυοί ^ 

μέμφεσί^αι τους γας 

νέρ&εν ηερΜμως 40 

τοις χταροΰσί γ' έγχοτεΊν, 
#<Γ. 2. τοίάνδε χάριν άχάρντον άπότροπον χαχών^ 
Ιώ γαία μαΐα^ 
μωμένα μ Ιάλλει 

δύσΰεος γυνά- (φοβοΰ- 45 

μαι δ' ίπος τύδ' έχβαλειν)* 
τί γαρ λύτρον πεσόντος αίματος ηέδφ; 
Ιώ πάνοιζυς έστία^ 
Ιώ χατασχαφάι δόμων. 

84. χατά. το μεσονύχτιον (01). 85. έχ των της χαρδίας 

μυχών. — περίσσώς τψ φόβψ, — ώκαλοΜεΐν χάί βοησαα τί/ν Κλί}- 
τααμηστραν έποίησεν 6 σαψ^ς ψάβος^ δί' ονείρων μαντευόμενος. 86. 
γυναιχίόίσιν έν δώ{μασίν): οίονεΐ τοΊς έστερημένοις του χουριδίου 
ανδρός, 38. άληΒέίς^ Βεοφόρητοι (01.). — υτιέγγυοι; τ^^ν άηό' 

ψϋΐσίν έγγυώμενοί^ ^ έχ Βεών ήσ^λισμενοι τ^ν μαντείαν. 40. 

ΰηερβαλλόντως φηερβαλόντως ιη). 42. τοις όργιζομένοις νεχροΐς 
άχαριν, η, έμοί άηδώς υ7ΐηρετο04η^ αύτφ (αύτ^ 01>6ΐχ1ίθ^). 43. 

ώ γη μήτηρ. τούτο δε δια μέαου άνατιεφώνηται, 44. ζητούσα. 

45. δεΐνοεΐν δτι τό ^δύσ^εος γυνά€ ήρεμα πως έ^έγξατο. διό ψησι^ 
φοβούμαι γαρ έπος τόδ* έχβάλλειν. 35. Μλαχε Μ, μ* βυρβΓ χε βοτ, ιη. 36. γυναιχίοισίν Μ. πιτνών 

Μ. 37. όέ &άάίάίί Ατη&ΐάιιβ. 38. ίλαχον ΤατηβΙ)!»: ϊλαχον Μ. 

42. άχάρΐτον Εΐιηβίβχ: άχαριν Μ. 44. α^' 1<ίλλει Ρ&τιν: ρΜ^Ι Μ. 

46. ίχβαλΜΪν Ι&οοΙ): έχβάλλειν Μ. 47. λύτρον ΟαηΙθΓ: λυγρόν Μ. 

Ίΐέόοι ΒίηάοΓί. 48. ηάνοιζυς I^οι)6^]^: πανοϊζΰσ Μ. 346 ΑΕδΟΗΥΙ.1 

ανήλιοι^ βροτοστυγέΐς 60 

δν^φοι χίζλύτηουσί δόμους 
δεστΓοτών ΰανάτοισί. 
αηΙίΜίτ. 2. σέβας δ^ ίμαχον^ ίδάματο)^^ άπόλεμον τ^ πριν 
δί ώτων φρενός τε 

δαμίας ηεραΐνον 55 

νυν άφίαταταί. φοβεί- 
ται δέ τις τόδ* εότυχειν 
{τό ί' έν βροτόϊς βεός τε χαι §εοΰ πλέον)* 
βοπ)] δ* ίπισχοπεΊ δίχας 

ταμεία τους μίν έν φάει^ 60 

τά δ^ έν μεταίχμίψ σχότου 
μένει χρονίζοντ^ αχη βρύεΐ' 

50. ους ουδέ ξλιος έπίδοι, διά τό *Αγ(χμέμνονος μυσος, 53. 

ίχούσιον σέβας τό μ^ έχ φόβου, άλλα έζ αΐδους αύτοΤς γινόμενον. 
τούτο δέ ^έλει εΙπεΐν^ δτι ^ αΙδώς, ^ν περϊ Αγαμέμνονος εΐχον οΐ 
δημοι^ νυν εΙς φόβον έτράπη, έχεΤνον γάρ ]^δουντο χα} έφίλουν, τόν 
δέ φοβούνται ώς τύραννον διατελοΰμενον. 54. φάοΰντες γόφ άότόν 
ουδέ άχουειν ^νείχοντο χατ* αίπου, 56. τ^ς δημοσίας, τ^ς του 

δήμου (β1.). 568^. άντϊ του ϊχαστος φοβείται φ&έγξασ&αι. 58. 
γνωμιχώς, 59. 3^ δέ της δίχης βοτι)} τους μέν έπισχοπεΐ ταχέως 
χα} αμύνεται, άλλοις δέ έν άμφιβόλψ έ§ί τ^ν τιμωρίαν, ούχ αθρόως 
αύτους αμυνομένη, ώστε τους ήδιχημένους 6π' αυτών λυπέισΒαΐ' 
άλλους δέ σχότος χαλύτττει, ώς μηδ* δράσΒαι υπ* αΐ^της. δμως 6 
φόνος ηέπηγεν χαΐ ού διαρρεΤ, άλλ* έπέξεισιν εαυτόν, βΟ. άντ\ 

του τους μέν (01.). — φανερώς, 61. 3σα δέ δπερτί^εται, ταύτα 
3συν τε μεγάλψ άπέτισαν^ (Ηοιη. Δ 161). 62. άνΒει. 

52. δεσποτώμ Μ. 53. άδάματον Ηβηη&ηη: άόάμαντον Μ. 54. 
ώτ&ν Μ, ώτων τα. φρενός Υίοΐοητιβ: φρένες Μ. 55. πέραιναν ίβ- 

μ 

οϋ πι βχ π—ρ—νον. 56. άφ(σταται Μ, μ βυρβΓβΟΓ. ιη. 57. ης 

τόό^ Μαβ^&γίηβ: τισ- τό ό* Μ. 68. τόό' έν βροτοίσι οογγ. θχ τόό* 

έμβροτοΊσι Μ. 69. όίχας 6Χ 8θ1ιο1. ΤηηΐθΙ)υ8 : δικαν Μ. 60. τοός 

ΤατηβΙιιιβ: τοίσ Μ. 62. Λχει οοχτ. ίη άχη Μ. χρονίζοντας άχη Βίη- 
άοΓί. βρόει άθΐβνϋ Ηβπη&ηη. ΟΗΟΕΡΗΟΚΟΕ. 347 

τους δ* άχραντος Ιχει )^άξ. 
Ητ. 3. δι αίματ* Ιχποδεν ύπό χδονός τροφού 

τίτας φόρος τιέπηγε)^ οό διαρρύδαν. 65 

διαλγης ατη 
διαφέρει τόν άίηον 
παναρχέτας ι^όσου βρύειν, 
αηϋβίτ. 3, ^γόντι δ* οΰτι νυμφιχών ίδωλίων 

&χος^ πύροι τε πάντες έχ μιας δδου 70 

βαίνοντες τόν 
χερομυση φύνον χαΰαί- 
ροντες Ιουσαν μάταν, 
€ροά, έμόϊ δ^ {ανάγχαν γάρ άμφίπτολιν 

68. άντι του αΙώνιος θάνατος. 64. διά τά αίματα (01.)• 

65. 6 τιμωρός. — άντΙ του ού διαρρέων, 66. 3^ διαιωνίζουσα 

άτη^ τοϋτ* ίστιν δ φόνος, 67. διαστηφάσσει (01.)• 68. πα- 

νοφχέτας: της ε!ς πάντα τόν χρόνον άρχούσης αύτψ, — λείπει τό 
&στε, — τούτο ωστιερ έπψδόμενόν ίστιν, 69. νυμφιχών έδω{λίων): 
τό γυναιχεΐον αΙδοΤον λέγει, — ωστιερ τψ ίπιβάντι νυμφιχης χλίνης 
ούχ ίστιν Τασις τφός άναπαρ&ένευσιν της χάρης, ο^τως ουδέ τψ φο- 
νέΐ πάρεστι πόρος πρδς αχεσιν του φόνου, 70. πάντες οΐ τιοτα» 

μοί εΙς ϊν συνερχόμενοι, 73. άντ\ του της ίπιούσης α&τψ ϋτης. 

'Αττιχών δέ τό προς αΐτιατιχ^ν συντάσσειν, χα^αίρω σε τόν φόνον 
τό δέ χοινόν, χαΒαίρω σε του φόνου. 74. τό ίζης^ ίμοί δέ τφέ' 
ποντα χαΐ οφειλόμενα έστιν άπαρχάς βίου τά των βίφ με φερομέ' 
νων αΐνέσαι πιχρόν φρενών στάγος (στΰγος ΥίοΙ.) χρατουστ^, άνάγ• 
χην γάρ μοι οΐ Βεο\ πρυσηνεγχαν, — άμφίπτολιν: τ^ν έχ διαφόρων 64. ίχτΐο^ίνϋ^ δοΐιηβΐζ, ϊοτί. αΧμ* άπαξ πο&έν ά*. 65. όιαρρόόαν 
I^οι>6^]^: όιαρρυδαν Μ. 66. δ' δτα δοΐιτιβίζ. Ρθ8( 68 Ιι&ΙίθΙ Μ 

υ6γΙ)& τοός (Γ άχραντος Ιχα νύξ 6 ν. 63 Γορβϋ^α, (^υ&β άβίβνίΐ Ηβ&ϋι. 

69. ^ιγόντί δ(θρ1ι&ηη3: οϊγονη Μ. 70. άχοσπόροί Μ, δχο•πόροι ιη. 

71. όίαένοντ8ς Ιι&οΐυη&ηη. τόν ρΓΟχίιηο νβΓβυί &ά<1ίΙ Μ. 72. χερο- 

μυσή ΡοΓβοη: χαιρομυσή Μ. 73. μάτην δο&Ιί^βΓ: άτην Μ, •α• βαρβΓ 
η 80Γ. πι. ίΟΓί. φόνον </6οα?σ£ν^ ^όνησαν αν μάταν. 74. άμφίπτολιν 

Μ, άμφίτηολιν ιη. 348 ΑΕ8^ΗΥI^I 

ί^εοί προσηνεγχαν έχ γάρ οίχων 75 

πατρφων δούλιον έσοίγον αΐσαν) 

δίχαια χαι μη δίχαια^ 

πρέποντ αρχάς βίου 

βία φερομένων αΐνέααι^ ηιχρον φρενών 

στύγοζ χρατούστμ δαχρύω 5* ΰφ^ εϊμάτων 80 

ματαίυισι δεσπύταν 

τύχαις^ χρυφαίυις πέν^εσιν παχνουμένη, 

Η Α, δμφάί γυναίχες^ δωμάτων εΜήμονες^ 
έπεί πάρεατε τησδε πρυστροττης έμοί 
πομποί^ γένεσ&ε τώνδε σύμβουλοι πέρΐ' 85 

τύμβφ χέουσα τάσδε χηδείους χοάς 
πώς εΰφρον* εΐπω^ πώς χατεύζωμαι πατρί; 

πόλεων άνάγχην^ 3 έστι πόλεμον (πολεμίων 01)βΓ(ϋθΐ£)• ως ^άμφί- 
μάτυρας χάρους € φηαϊν δ Ευριπίδης (Απάτοιη. 466). έχ διαφόρων 
γάρ πόλεων ^σαν οΐ ΐΆλληνες, 77. εϊτε δικαίως^ είτε μη. ίστι 

δε παροιμία :» δούλε, δεσποτών αχουε χαΐ δίχαια χαι άδιχα€, 78. 
πρέποντ* αρχάς βίου: πρέποντα μοι έστι χα} οφειλόμενα, έξότε το5- 

τον έπαν]^ρημαι τόν βίον, τά τών τφός βίαν χεχτημένων (χεχτημένον 
ω) έπαινέσαι, χαλυτηουσι^ την χατ* αυτών άποστυγησιν χαΙ μηδί παρ- 
ρησίψ, τον δεσπότην χλαιούσι^, 81. έπΙ ματαίαις τυχαις. 82 

(ίιηιηο 80). τοϋτέστι, μ^ έχφαινοΰσγ^ τό μΰσος {μίσος Είτο1ι1ιθ£ί) 
τ^ χατά Κλυταιμήστρας, 83. εύθήμονες: τουτέστιν υττηρέτιδες 

ευ τιΒεισαι τά χατά τδν οιχον, 86. συγγενιχάς (01.). 87. 

λείπει λόγον. 76. ίσαγ'ον Μ, ίσ δγον ιη. 77. αΚβηιιη δίχαια άβίβΐ Ηβπη&ηη. 

78. άκ* αρχάς βοΐιοΐ., ίΟΓΐ έίτ' αρχάς, 79. παρόν βοΐιοΐ.: πιχρών 

Μ. βίφ φρ8ί/ών αΐνέσαι πιχρόν ατόγος ΗΙιΑΙιτβηβ. 82. παχνουμένη 

Τιιτη6ΐ)α8: ηαχνουμένην Μ. 83. ρ&τ&^&ρΐιηβ ρΓ&β&χα ίη Μ. δμωαχ 

ε 
Μ. 84. πάρ^σται ηί νίάβΐιιτ &η(θ Γ&8. Μ. 85. γενέσθαι Μ. 

86. τυμβφ χέουσα ΤΐΐΓηθΙ>ΐΐ8: τυφω (ό(μαι τύμβφ αάβοηρβίΐ ιη) δέ χέ- 
ουσα Μ. 87. Βδφρων Μ, εδφρον* ιη. χαπυξωμαι ΤιιτηθΙ>ιΐ8: χατευ- 
ξομαι Μ. ΟΗΟΕΡΗΟΚΟΕ. 349 

πότερα λέγουσα παρά φίλης ψίλψ ψίρειν 

γυναίχος άνδρί^ της έμης μητρός πάρα; 

τίυνό' ο') πάρεστί ί^άρσος^ οόδ' εχω τΐ φώ 90 

χέουσα τόνδε πίλανον έν τύμβφ πατρός. 

^ τούτο φάσχω τουπος^ ως νόμος βροτοΊς 

εστ^ άντιδουναι τοισι πέμπουσιν τάδε 

ατεψη^ δόσιν γε των χαχών έπαξίαν\ 

^ σίγ^ άτίμως^ ωσπερ ο5ν άπώλετο 95 

πατηρ^ τάδ* εχχέααα, γάποτον χύσιν^ 

στείχω^ χα&άρμαί^' ως τις έχπέμψας πάλίν 

δίχούσα τεύχος άστρόφοισιν ομμασιν ; 

τησδ" έστϊ βουλής^ ω φίλαι^ μεταίτιαι' 

χϋΐν()ν γάρ ίχ^ος ίν δόμοις νομίζομεν, 100 

μη χεύί^ετ' ένδον χαρδίας φόβψ τινός, 

τί> μόρσιμον γάρ τόν τ έλεύ&ερον μένει 

χάι τον προς άλλης δεσποτούμενον χερός. 

90• των λόγων (01.)• ^1• ^^^ '^^ έηιΒυόμενον ούτω χαλούν 

αιν. 93. άντΙ του τάς χοάς. 94. παρ' υπόνοιαν» ίίει γάρ 

»ταίν χαλώνΐί εΙπεΤν, 96. έηεξηγήσατο τι είσιν δ φέρει διά του 

^γάτατΓον χύσιν*. 97. στείχω^ χαΒάρμαΒ^ ως τις έχπέ{μφας): 

τούτο ηρός τό παρ^ ^ΑΒηναίοις εΒος^ δτι χαΒαίροντες οΐχίαν όστρα^ 
χίνψ Βομιατηρίω [>ίφαντες έν τάίς τριόδοις τό δστραχον άμεταστρεπ- 
τε} άνεχώρουν (οογγ. βχ άναχωρούσιν τη). — πάλιν εΙς τούπίσω Αα- 
χωρήσω. 98. προς τόν ΆΒήν^^σι νόμον, — άστρόφοισιν δμμα^ 

(σιν): τό έξης ούτως, βιχούσα τεύχος άστρόφοισιν δμμασι στείχω 
πάλιν, χαΒάρματα ως τις έχπέμφας. 99. γίνεστε. άναδέξασΒε 

Γ^ν αίτίαν της βουλής. — άντι του σύμβουλοι (β1.). 101. την 

βουλήν, 102. άντΙ τού ουδέν πείσεσΒε παρά τό μόρσιμον. 88. παρ φίλιας Η^οΐί. 91. τωνόε κοΧλ οογτ. Μ. η^λανόν Μ. 

92. τ' οοκοσ (ί&οίαιη βχ τ' ουηωά) Μ. 98. Γσ' άντιάοΰναι Β&ιηΙ)6Γ- 

^Γ. πέμκουσιν Υίοίοήαδ: πέμπουσι Μ. 94. γε δί&οΐβγ: τε Μ. 

96. ίχχέασα ΡίηάοΓί: έχχέοοϋα Μ. 99. μεταέτωι Βίοιηβθΐά. 103. 

ίη ιη&τ^;. όεσποτουμ (οβ^βΓα &1)8θί88&) ιη^. 350 ΑΕ80ΗΥΜ 

λέγοις αν, εΓ π τώνδ' έχεις ύττέρτερον. 
ΧΟ, αΐδουμέρη σοι βωμ^ν ως τύμβο]^ πατρός ΐ05 

λέξω, χελεόεις γάρ, τόν έχ φρενός λόγον. 
ΠΑ, λέγοις αν, ωσπερ -ηδέσω τάφον πατρός. 
ΧΟ, φ&έγγου χέουσα σεμνά τοΊσιν ευφροσιν. 
ΗΛ. τίνας Ά τούτους των φίλων προσεννέπω; 
ΧΟ. πρώτον μεν αυτιών χώσζις ΑΊγισ^ον στυγεΊ. ι ίο 

Η Α. έμοι τε χα} σοί ταρ^ έπεύξωμαι τάδε; 
ΧΟ. αύτη σύ ταύτα μαν&άνουσ ηδη φράσαι. 
ΠΑ, τίν* οΰν Ιτ' άλλον τ^ε προστι&ώ στάαει\ 
ΧΟ, μέμνησ* ^Ορέστου, χεΙ {^υραϊός έσ&' δμως. 
ΠΑ, εδ τούτο, χάφρένωσας ούχ ηχιστά με. ιΐ5 

ΧΟ. τοΊς αΐτίοις νυν του φόνου μεμνημένη 
ΠΑ. τι φώ\ δίδασχ* άπειρον ίξηγουμένη. 
ΧΟ. έλδεΊν τιν αότοΊς δαίμον^ ί) βροτών τίνα 
ΠΑ. πότερα διχαστην ^ διχηφύρον λέγεις\ 
ΧΟ. απλώς τι φράζουσ*, δστις άνταποχτενει. 120 

104. των ύη' εμού (ανωτέρω λελεγμένων, 106. λέξω σοι 

τον έχ φρενός λόγον, αΐδουμένη τον Αγαμέμνονος τύμβον ώς βωμόν, 
108. χέουσα τάς χοάς εΰξαι άγαΒά τοις ευ φρονούσι τψΆγ(ψέμνονι 
δηλονότι. 109. τους ευ φρονούντας αΐ^τψ. — ονομάσω (01.). 

110. σεαυυτ^ν δηλονότι χάχεινον δστις ΑϊγισΒον στυγέί. 112. συ 

σχόττησον τις στυγεΊ ΑΤγισ&ον. ούχ έμύν γάρ εΐηεΐν. 113. τ^ 

συστάσει ημών. 119. χριτ^/ν ^ τιμωρόν δ έστιν άχουσόμενον 

του πράγματος, ^ τφό όυιοης τ^ν τιμωρίαν έπάγοντα, ώς άναμφιβό^ 
λου δντος του χαχού. 104. ίχεις Ι&οοΙ)8: ϊχοις Μ. ΥβΓβαιη άβίβΐ; δοΐιιιβίζ. 106 — 124. 

8ίη^ιιϋ8 Υ6Γ8ίΙ)υ3 ρατ&^αρίιί ρΓ&βδχ&β ίη Μ βχοβρϋβ 106 β1 108 (βΙ; 
123). αΐδουμένη τοι ΡίηάοΓί. 108. χεδνά Ήχτίχχχί^, 110. α6• 

τ^ν ίΑοΙιυη οχ αΐίτ^ν βΐ στύγΛΐ Μ. 111. έηεύξωμαι ΟοΙ>Γ&θΐΐ8: έπ«ά- 

ξομαι Μ. 114. χαΐ λϊ τμώτλ ίη χ' εΐ ιηηΐ&ΐυιη ίη Μ. 116. νυν 

Μ. 118. τ(ν' Μ. 119. λέγω; λΥθϋ. ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 351 

Η Α, χαι ταυτά μοόστί\^ εύσεβη &εών πάρα; 

ΧΟ, ηώς ί' οί, τον έχ{^ρόν άνταμείβεσί^αι χαχοις; 

ΗΑ, χ^ροζ μέγιστε των άνω τε χαΐ χάτω^ 
ν^ _ ν^ Έρμ^ χΆόνιε^ χηρύξας Ιμοί^ 
τους γης ΐνερ&ε δαίμονας χλύειν εμάς 1 26 

εΰχάς^ πατρφων αΙμάτων έπισχόπους^ 
χάί γαιαν αότήν^ ^ τά πάντα τίχτεται 
^ρέψασά τ' αύθις τώνδε χύμα λαμβάνει, 
χάγώ χέουσα τάαδε χέρνιβας βροτοίς 
λέγω χαλούσα πατέρ\ έποίχτεφόν γ' έμΐ^ 130 

φίλον γ' ^Ορέστην πώς άνάξομεν δόμοις. 
πεπραμένοι γαρ νυν γέ πως άλώμεϋα 
προς της τεχοόσης, άνδρα δ' άντηλλάξατο 
Αίγισ9ον^ δσπερ σου φόνου μεταίτιος, 
χάγώ μΙ^ν άντίδουλος* έχ δέ χρημάτων 135 

φεύγων ^Ορέστης Ιστίν^ <Ά δ' ύπερχόπως 
έν τοίσι σοΊς πόνοισι χλίουσιν μέγα. 
έλΰεΊν ί' ^Ορέστην δεϋρο σΰν τύχτβ τινι 
χατεύχομαί σοι^ χάί σΰ χλυ9ί μου^ πάτερ' 

121. χάί τό ταύτα είπεΐν τκφά Βεών δσιά μοι κρίνεται; 122* 
(αά 181 ΓβίβΓΐ Οοηίη£;1οη) πώς. ίνα. 126. νυν τι επισκόπους; 

128. Βρέφασα ^ γη τ6ν σπόρον τοις έπιουσι χαρποις άπ^ αΐηου 
χΟημα λαμβάνει. 131. αντ\ του δπως (01.). — βασιλεύσομεν. 

132. νενιχημένοι, χατηγωνισμένοι, 135. άντίδουλος: Ισόδουλος^ 

έν δούλης τάξει. 136. Ιίπερηφάνως (61.). 137. τρυφώσίν. 123 ίη Μ ρθ8( 164 οοΐΐοο&ίτυη Ιιίο ΓβροδαίΙ; Ηβπη&ηη. μέγιστ• 
δίαηΐβ^: μ^γίατη Μ. 124. άμηξον βαρρίβΐ ΕΙ&αββη. 126. αίμα- 

των ΗΙιΑΙιτβηβ:^ ομμάτων Μ. 129. γρ. νεχροΐς ιη, φϋηοις Ηθγ- 

ιη&ηη. 130. πάτερ Μ. 131. ίοΓί. *Ορέατην πέισμ* άναφον έν, 

132. πεπραμένοι 0&8&ιιΙ>οηιΐ8 : πεπραγμένοι Μ. 136. ψεύγων ΒθΙ>θΓ- 

ΙθΠαβ: ψεύγειν Μ. ϊστιν Μ, έατίν ιη. 137. το\ϋ ίσοισ &η1β οοπτ. 

Μ. πόνοισι ΚοΙ^ΟΓίβϋτιβ: πόνοισιν Μ. μίέγα ΤπηίθΙιιιβ: μέτα Μ. 139. 
σοι ίβοϋ βχ αου Μ. 352 ΑΕ8^ΗΥI^I 

αΰτγ^ τέ μοι δός σωφρον^στέραν πολίβ 140 

μψρος γενέσθαι χέιρά τ ευσεβεστέρα^. 
ημΧν μϊν εύχάς τάσδε' τοις ό' ένω^τίοις 
λέγω φανηναί σου^ πάτερ^ τιμώιρον^ 
χαί τους χτανόντας άντιχατ^ανεΊν δίχην. 
ταυτ^ έν μέσφ τίϋημί της χαχης άρας^ 146 

χείροις λέγουσα τήνδε τψ χαχτΙ/ν άράρ, 
ί^μιν δε πομπός ϊσΆι των έσ&λώρ άνω 
συν &εοΊσι χαί γγ^ χα\ δίχ^ι νιχηφόρψ, 
τοιάισδ^ έπ* είβχαΊς τάσδ' έπισπένδω χοάς, 
ύμας δϊ-χωχυτοΊς επανί^ίζειν νόμος^ 150 

παιάνα του (θανόντος έξαυδωμένας, 
ΧΟ. ΐετε δάχρυ χαναχες όλόμενον 
όλομένφ δεσπότ^^ 
προς ερυμα τόδε χαχών χεδνών τ' 
άπότροπον άγος άπευχετον 166 

χεχυμένων χοαν. χλόε δε μοι^ χλύε 
σέβας^ ω δέσποτ\ ί$ άμαυράς φρενός, 

142. τοις δέ (τοΐσδε τα) έχΒροΊς σου λέγω σε φανηνοίΐ τψχυρόν. 
145. ίν χεφαλαΐψ^ έν υποθέσει τί^ημι, 147. άντΙ του ίσο (61.). 

150. στέψεων ώς άν^εσιν, 151. δτι (ί. β. σημείωσαν δτή έπΙ 

αποθανόντος παιάνα έϊπεν χαχώς, χσΐ ΕΙβρίπίδης{Α1θβΒί* 424) ^παι- 
άνα τφ κάτωθεν άσπόνδω θεαπ. 152. χαναχηδόν δαχρυετε, — 

ήχητιχόν (β1.). 154. τόν τάφον (01.). 155. τ^ ίξης^ έχχε- 

χυμένων χοαν προς Ιρομα τόδε Ίετε δάχρυ άγος άπευχετον (τό δά- 
χρυ γαρ άπευχτόν άγος είτΐεν) άπότροπον των ημετέρων χαχών χΰά 
των άγαΒών των έχΒρών, 157. της ασθενούς^ ως προς σύγχρι^ 
σιν Ηλέκτρας. ^ οτι σχίά οΐ νεκροί.. 140. σωφρονεατερα Μ, σωφρονεστέραν η. 144. γρ. άντίχατοΛτα- 

Δ 
νεϊ¥ πι. 146. χαλ^ς δοΐιαβίζ. 147. των ΒοΙ)θΐΐ6ΐ1α8 : των Μ. 150. 

χοχυτοΧσ Μ, βοιτ. ιη^. 152. ρ&τ&$ρτ&ρ1ιιΐ8 ρΓ&θδχΑ ίη Μ. 162 8ς[. 

ίΟΓί. Ϊετε . . χαναχ^ \ όλομένφ μελόμενον δεσπότη, 166. άγος βοΐιοΐ. : 

άλγος Μ. 1678(1. σεβάσω δέσποτα^, μοι σέβας^ χλό\ & ΒΛΠί\^Τ(ξ<6Τ. ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 358 

ότοτοτοτοτοτοτοί^ 

Ιώ τις δορο' 

σιδερής άνηρ άναλυτηρ δόμων^ Σχυ&ιχά τ έν 160 

χεροΊν ηαλίρτον' έν εργφ βέλη 

'πιπάλλων 'Άρης 

σχέδια γ' αύτόχωπα ι^ωμών βέλη, 
ΗΑ, Ιχεί μέν τ^δη γαπότους χοάς πατήρ, 

νέου δε μύδου τοΰδε χοινωνησατε, 166 

ΧΟ. λέγοις «ν δργεηαι δϊ χαρδία ψόβψ. 
ΗΑ, δρω τομαίίον τόνδε βόστρυχον τάφψ, 
ΧΟ, τίνος ποτ' ανδρός ί) βα&υζώνου χόρης; 
ΗΑ. εύξύμβολον τόδ^ έ^ηι παντι δοξάσαι. 
ΧΟ, πώς οδν παλαιά παρά νεωτέρας μάΙ^ω\ 170 

ΗΑ, ούχ εστίν όστις πλην έμοϋ χείραιτό νιν, 
ΧΟ, έχ{^ρο) γάρ οΐς προσηχε πεν&ησαι τριχί, 
ΗΑ. ΧΟΛ μτΙ/ν δδ' έστ} χάρτ' Ιδεϊν όμόπτερος. 
ΧΟ. ποίαις ί&είραις] τούτο γάρ Μλω μα&ειν. 
ΗΑ. αότοΊσιν ί^μιν χάρτα προσψερ)}ς Ιδέίν. 175 

ΧΟ. μών ουν 'Ορέστου χρύβδα δώρον ζ τάδε; 
Η Α, μάλιστ* έχείνου βοστρύχοις προαείδεται. 

160* των έν τοις δόμοις χοίχών. 161. έν τψ ίργφ^ έν τφ 

βάλλειν, — συν ίργω πάλλων^ Ζ ϊστι μ^ μόνον φέρων ^ αλλά τφάτ» 
των. 168. γρ. (1. ηνές βΐ ίηΐβϋβς^β ^1. &ά σχέδια) ίτοιμα. — 

αίυτόχ<υπ{α): τά άχρ^ εαυτών ίχοντα τ^ν λαβί)ν ζίφη. σχέδια δέ έχ 
του σχεδόν φονεύοντα χοά οό πόρρωΒεν^ ωστιερ τά βέλη, 166. 

λίαν χινεΤναι, 172. λείτΐει τό είσίν, 173. Ζδε 6 πλόχίχμος. 

— συγγενής. Μ. ^ 

169. ίτω η^ Βούιβ. Ιου. Σχυ^ιχά τ' ΒοΙκ>ηθ11ιΐ8 : σχυ^άτ^ Μ. 

161. βέλη άβίβΐ ΗβίηίδΟβύι. 164. ηιιΐΐα ρβηοη&β ηο1& ίη Μ. γαπότους 
Τιιπΐ6ΐ>ιΐ8: άηό,του (, ίηββηιίΐ; πι υθΙ ιηΐ) Μ. 166— 182. βίηβαϋβ ΥβηίΙ>α8 
ρΑΤ&ρτ&ρΜ ΡΓ&6&ΧΑ6 ίπ. Μ. 166. ^ν* όρχΒΪταί Τιιπιβ1)ΐΐ8: άνορχεΤτοί Μ. 
171. χείραιτό νιν Ταπΐ6ΐ>ιΐ8: χείρετό νείν Μ, νιν Βνρβηοηρβίΐ; ιη. Ρθ8ΐ 
172 Ι&οαηΑ β38θ νίάβίατ. 0&. δορίι. £1. 909 βςς. 176. ί} Μ. 

Αοοίινίυ* ββ. ^νΰοΐϋΰίη. 23 ί 354 ΑΕ80ΗΥΜ 

ΧΟ. ΧΟΛ πώς εχεινος δεορ" έτόλμησεν μολεΐ)^; 

ΗΑ, Ιπεμψε χαίτη\^ χουρΊμη\^ Χ^Ρ^^ πατρός. 

ΧΟ. οΰχ ηασο)^ ευδάχρυτά μοι λέγεις ταίε^ 180 

ε\ τησδε χώρας μηποτε ψαύσει ποόι, 

ΗΑ. χάμυί προαεατη χαρδίας χλυδώνιυι/ 

χολης^ ίπαίσδην ί' ώς διανταίφ βέλει' 

έξ ομμάτων δέ δίψιοι πίττυουσι μοι 

σταγόι^ες άφραχτοι δυαχίμου πλημμυρίδας^ 185 

πλόχαμοί^ Ιδουσΐ[ΐ τόνδε* πώς γάρ ελπίσω 

αστών πι/' άλλον τησδε δεσπόζειν ψόβης\ 

άλΧ οόδέ μήν νιν ί/ χτανουσ^ ίχείρατο^ 

έμη δέ μήττ^ρ, ουδαμώς έπώνυμον 

φρόνημα παισι δύσ&εον πεπαμένη. 190 

έγώ δ^ δπως μϊν άντιχρυς τάδ^ αϊνέσω^ 

έΐναχ τόδ' αγλάισμα μοι του φιλτάτου 

βροτών ^ Ο ρέστου* σαίνομαι ί' δττ' ελπίδος. 

φευ. 

ε?ί^' έ^ε φωνην ϊμφρον* αγγέλου δίχην^ 

182. χίνησις της χο^ης της χατ' αυτόν {α^την ΒΙοΐΏ^βΙά). 
183. ώς βέλει έχρούσϋην έξ εναντίας τιτρώσχοντι. 184. ποΒει- 

ναι μοι. τψώην άρευστοι. ώς ^δίφιον ^Αργος€ τό ποτέ άνυδρον. 

189. οίχ άξιον του όνομάζεσθαι υπό των τεχνών έαυτης μητηρ. 

190. τό δυσΒεον φρόνημα ουδαμώς έπώνυμον μητρός τιεπαμένη. 

191. λείπει ούχ ίχω. 193. παραμοΒουμαχ. 194. 6 πλόχαμος 
δηλονότι ((χ1.). 179. ίπεμψε χαίτην ΥίοΙοΗαβ: ίπβμφεν χαΐ τΊ^ν Μ. κατρί Τιιπίθ• 

χ 
1>α8. 180. ούχ Μ. 181. ψαύσει ΤιιπιβΙ)α8: ψαύόει Μ, Η βαρβΓ 

ει ΒΟΓ. χη. 182. χαρόίψ δο&1ί£^Γ, χαρόίαν Ηβί]η80β11ι. 183. Ιπαί- 

μ. 

σ^ην Ο&ηίβΓ: έχαέί^κ^ν Μ. 185. χλημυρίόος Μ. 189. έμή γ• Ροηοη. 

193. σαίνομαι, ρΗοήΙ)α8 1τίΙ)α8 Ιίΐβήβ &1) &ϋ& ιη&ηα ίη 1ί(υτ& Βοτίρϋβ, Μ. 

194. Ιμφρον* Αυτ&ίΰβ: ε^φρον* Μ. ΟΗΟΕΡΗΟΚΟΕ. 855 

δττως διφροντις οδσα μη *χΐ)/υσσόμην^ 105 

άλλ* ευ αάψ^ ^ι/ ^ τονί^ άποπώσαι πλόχοι^, 

εΐπερ γ^ ίπ ^χ^ρου χρατος ^ν τετμημέί^ος^ 

^ ζι^ΤΤ^^^ ^^ ^^Ζ^ οομπενί^εΊν ίμοί, 

άγαλμα τύμβου τούδε χαί τιμη)^ πατρός. 

άλλ' εΐόότας μϊν τους ϋεους χαλούμε&α^ 200 

οΐοισΐ)^ έν χειμώσι ί^αυτίλω]^ δίχηρ 

στροβούμεΙ^^ ' εΐ ίέ χρη τυχεΤ)^ σωτηρίας^ 

σμιχρου γένοντ^ 3ν σπέρματος μέγας πυ9μψ. 

χώ μί^ν στίβοι γε^ δεύτερο)^ τεχμήριον^ 

ποδών δ' δμοίοι τοις τ εμοΊσιν έμφερεΊς 206 

χα\ γαρ δύ^ εστόν τώδε περίγραφα ποδοΐν^ 

αυτού γ' έχείνου χάί συνεμπόρου τινός, 

πτέρναι^ τενόντων έ^' ύπογραψαι μετρούμεναι 

εΙς ταύτό συμβαίνουσι τοις έμοΊς σζίβοις. 

πάρεστι δ' ώδις χοί φρενών χαταφ&ορά, 210 

ΟΡ. εΰχου τα λοιπά, τοΊς {^εοΊς τελεσφόρους 

195. διχογνώμων ((χ1.)• — έφανταζόμην. χήνυμα {χίνυγμα δί&ιΐ- 
Ιβγ) γαρ το εϊδωλον, 196. ευ: άντΙ του άχρφώς. — μισησαι 

(01.). 199. λείτκι ή εΙς. 201. τρόπφ ναυτών. — δτι (ί. β. 

σημείωσαι δτι) χατά δοτιχτ^ν δίχτ^, 203. ώ^τι τού^ εΐ Όρέστου 

έστΙν δ πλοχαμος^ γένοιτ^ ^ έχ μιχρας τφοφάσεως μέγα αγαπάν, 
204. το έξης, χαΐ μί)ν δεύτερον τεχμηριον. — οί έν τγ^ γ^ τύτιοι των 
ποδών. 205. επειδή άδηλον τίσιν όμοιοι^ έττηγαγε ΒΤ0?ς γ* έμο^ 

σιν έμφερεΤς€. 208. τ^ν εΙς μηχος τών ποδών ίχτασιν τένοντας 
φησιν. 210. άλγηδών χα} λύπη, χα} ώσπερ ώδίνω τά ταχρόντΌ^ 196. μίι *χιι^υσσόμψ ΤιιηιβΙ)ΐΐ8: μήχηνυσσόμηί* Μ. 196. σά^' ^¥ 

9 >^β11&α6Γ: σαφηνή Μ. 200—203 ρθ8ΐ 210 Ιτ&ηβροηϋ ^οίΐ (ρθ8ΐ 

209 οο11οο&1)&1; ΒαύβΓ). 201. όΰιην ΑΙά.: όιχηι {ψ ίη Γ&8.) Μ. 206. 
δ' άβίβΐ; Τιιηΐ6ΐ)α8. ΥβΓ8ίΙ)α8 206. 207 άβ Κίτο1ι1ιο£& οοηΐθοίχιπι ροβΐ; 210 
Ιτ&ηβροβίϋβ ΥβΓΐ)& <Γ Ζμοιοι . . έμφερΒίς | πτίρνοΛ <1θ1θη<1& νΐάβη^ατ. 
ομοωι Μ, όμοιοι πι. 211 — 223. ρ&Γ&ςτ&ρΙιίΒ ρΓ&ββχίβ ρβηοη&ταηι 

νίοββ ίη Μ ηοΐοη^ητ, ηίβί <ιαοά υ. 218 ΟΓθβϋβ ηο(Α ρΓ&ββοτίρίΑ. 

23• 356 ΛΕδΟΗΤυ 

εόχάς έπαγγέλλουσα^ τυγχόνειν χαλως. 
ΗΑ, έττεί τΐ νυν ίχατι δαιμόνων χυρώ; 
ΟΡ. εΙς δφιν ^χεις ώνττερ ίξψχου τΐάλαι. 
ΗΛ, χώ τίνα σύνοισ&ά μοι χαλουμίντ^ βροτών\ 215 

ΟΡ, συνοίδ* ^Ορέστην πολλά α έχπαγλουμένην. 
ΗΔ, χ€ά προς τΐ δητα τυγχάνω χατευγμάτων; 
ΟΡ, δδ^ είμί' μη μάτευ' έμου μάλλον φίλον, 
ΗΛ. άλλ^ 1) δόλον τίν\ ώ $έν\ ίμφί μοι πλέχεις\ 
Ο Ρ. αϊτός χατ' αότοΰ τάρα μηχανορραφώ. 220 

ΗΛ. άλλ* Ιν χαχοΊσι τοις έμοΊς γελάν θέλεις, 
ΟΡ, χάν τοΊς ίμο7ς αρ\ ειττερ Ιν γε τοΤσι σοΐς. 
ΗΛ. ώς δντ' ^Ορέστην τάδ* εγώ σε προυννέπω; 
ΟΡ, αΐπόν μίν οδν δρώσα δυσμαϋέίς έμέ^ 

χουράν ί' Ιδοϋσα τήνδε χηδειου τρίχας 225 

άνετττερώί^ης χάδόχεις δράν έμέ^ 

Ιχνοσχοηουσά τ' έι; στίβοισι τοις ΙμοΊς, 

σαυτης αδελφού συμμέτρου τφ σφ χάρφ 

σχίφαχ Γ0//5 προσδέίσα βύστρυχον τριχός, 

Ιδοϋ δ^ δφασμα τούτο, σης ϊργον χερύς^ 230 

218. έττειδή τι νυν λαμβάνω έχ δαιμόνων; τίνος γάρ ιζδη έττε- 
τυχον δη6 Βεών δτι είπες >τά λοΐ7ΐά€; 216. έχτιάγλως Βαυμά^ 

ζούσαν, 217. έηέτυχον. 224. άηιστεΤς. 225. της έηΐ 

χηδείψ, τετμημένης. 228. παφαπλησίου. 280. ού πάντως έν 

τφ νυν χιτωνι^ άλλ^ είχός αυτόν ίξω^εν εχειν παιδιχόν σπάργανον. 214. έξηύχου ΚθΙ)θΓΐ«11ιΐ8: έξηόχου Μ. 216. πολλάσ &η1θ οογτ. 

Μ. έχπαγλουμένην ΒθΙ>ΟΓ(6ΐ1ΐΐ8 : Ιηκαγλουμένησ Μ. 218. μάτευ* Ι»: 

μάστ^υ* Μ. 220. τάρα ΟίηάοΓί {τ3ίρα δ&1νίηίιΐ8) : ταρρα Μ. 222. 
έμοϊς ΤνοΏΛΪίαΒ: ίμοΧσιν Μ. τοίσ Χσοισ &η1» οοιτ. Μ. 228. τάό^ 

σ* ίγώ ηροσ•ν¥ίκω\ Αηι&ΐάιιβ, τόνδ* έγώ προ^ννέπω; Ρπιηβ^βη. 224. 
χιιι11& ρβηοη&θ ηο(& ίη Μ. οδν Τιιπΐ6ΐ)ΐΐ8: νυν Μ. 226. χαάοκείσ 

Β1, χάό6κ9ίσ ιη. 227 ροβΐ; 225 οοΙΙοβΑνίΙ; ΚοΙ)θ]1«11α8. 226 βίοίβιι- 
άαβ ν^άθ^11^. 229. σπίψαι τομξ ΤιιπιβΙ>ιΐ8: σχέφάΐ το /κ^ Μ. ι ΟΗΟΕΡΗΟΚΟΕ. 357 

σπάθης τε πληγάς ^ίέ θήρεων γραφ-ψ. 

ί)/δον γενου^ χαρ^ ίέ μη 'χπλαγ^ς φρένας' 

τους φιλτάτους γαρ όΐδα νφ\^ διάτας πιχρούς. 

& φίλτατον μέλημα δώμασίν ηατρός^ 

δαχρυτός ίλπίς σπέρματος σωτηρίου^ 285 

άλχτι πεποξ&ώς δώμ άναχτησγι πατρός* 

ΗΑ, & τερπνόν δμμα τεσσάρας μοίρας Ιίχον 
εμοΐ' πρησαυδάν ο* ϊστ^ άναγχαίως ΐχον 
πατέρα τε χα\ τό μψρός ές σέ μοι βέτκι 
στέργηθρον 9) δϊ πανδίχως ΙχδαΙρεται' 240 

χα\ της τυθείσης νηλεώς όμοσπόρου' 
πιστός δ' άδελψ/^ς ^<τί^', έμο\ σέβας φέρων, 
μόνον Κράτος τε χα\ Δίχη σ(ίν τψ τρίτφ 
πάντων μεγίστψ ΖηνΙ συγγένοίτό σοι, 

ΟΡ, Ζευ Ζευ^ θεωρός τώνδε πραγμάτων γενου' 245 
Ιδου δέ γένναν ευνιν αϊετου πατρός^ 
θανόντος εν πλεχταίσι χαι σπειράμασιν 
δεινής ίχίδνης. τους δ' άπωρφανισμένους 

231. 7ΐ€φά τό »έν τφοτέροισι ηόδεσι χύων £χε€ (Ηοίη. τ 228). 
235. 9 δτι παρ ' ελπίδας ώφθη^ ^ Ζτι φανείς Βάχρυα σΐη^ ίχίνησεν. 
238. ό δέ άντΙ του γάρ. 240. έν σο\ δρω μητέρα στεργόμενσν 

(\. /Μητρός στέργηΒρον\ αΰτη δέ άτΐέχθετοίί μοι, 241. άπό χοοημ 
τό ΛεΙς σέ μοί στέργηθρον€. 245. θεατής (01.). 246. ήμέίς 

{ημάς Βίηά.) δηλονότι. 248. άντΙ του ήμας. 231. ήάέ Τιιηΐ6ΐ)α8: »1σ δέ Μ. ^ήρβων Β&ιηΙ)βΓβ6Γ: ^ηρίον Μ. 232. 

μ^Ι *χπλαγζς Τιιηΐ6ΐ)α8: μήχπλαγή Μ. 233. οΤσ&α Η&χίαη^. 234 

— 36 αιϋβ 243 άβ Κθ88ΐ)&ο1ιί 86η(6ηϋ& ίηββΓβηάί β1 οαιη 248 βς. οοηϋ- 
ηα&ϋ οΙιΟΓΟ 1ηΙ)α6ηάί γίάβηίητ. 235. σωτήριος δοΐιαβίζ. 289. 

ί^^^μοί Μ, έσσέμοι ιη, ς[ΐιί ίάβιη ίη ιη&τ^. &ά8θήρ8ί1;. 243. μόνον 

Τιιηΐ6ΐ>η8: μόνοσ'ϋί. 244. σοι δίΑπΙβ^: μοι Μ. 245. ηα11& ρβΓβοιίΑβ 
ηο(Α ίη Μ. πραγμάτων ΚοΙ>οιΐ6Πα8: πρηγμάτων Μ. 246. γένναν «$- 
νιν Ταπΐ6ΐ>ιΐ8: γ^ννανιν Μ, γέννα^ νϊν πι. 247. σπβιράμασιν Ι): σπ§•^ 

ράμασιν Μ. 248. άινήσ Μ, χηαΐ. ίη δ^ιν^σ ηι. 358 ΑΕ80ΗΥΜ 

νηστις πιέζει λιμός ' οΙ γαρ έντε?3ις 
ίΗ^ραν τιατρώαν προ<9φέρειν ατηνημασιν, 250 

οΖτω όέ χαμέ τήν^ε τ\ ^Ηλέχτραν λέγω^ 
ΜεΊν πάρεστί «κ, πατροστερη γόνον^ 
αμφω φυγην ϊχοντε την αίτην δόμων, 
χάί του 9υτηρος χαί σε τιμώντος μέγα 
πατρός νεοσσούς τοόσό' άποφδείρας πό&εν 255 

Ιξεις δμοίας χεφος εΰ^οινον γέρας\ 
ουτ^ αίετου γένε9λ* άποφί^είρας πάλιν 
πέμπειν ε/οις ύν ση ματ* εόπιί^ βροτοϊς^ 
οίτ' άρχιχός σοι πάς δό^ αύαν^εις πυ9μην 
βωμο'ις άρηξει βουδύτοις έν ημασιν. 2βΟ 

χόμιζ*, άπό σμιχρου ί' άν αρειας μέγαν 
δόμον^ δοχουντα χάρτα νυν πεπτωχέναι. 
ΧΟ. ώ παίδες^ ώ σωτήρες εστίας πατρός^ 
ση'ά9\ δπως μη πεόσεταί «ς, ώ τέχνα^ 
γλώσσης χάριν δί πάντ^ άπαγγείλτ^ τάδε 265 

προς τους χρατουντας* οΰς ΐδοιμ* έγώ ποτέ 

249• οίχ ίση γέννα εντελής^ ώστε την πατρώαν Βτραν ηροσ- 
άγειν τ^ χαλιψ 255. έάν άποχτείνγις ήμας, 256. ευ^υνον 

δ(ά του υ τ6 δίχαιον σημαίνει, διά δέ της οι χα^ν εΰωχίαν ίχον 
γέρας ^ παρά π^ν ^οίνην. 257. ^δστε οι αύτψ φίλτατος οΙωνών^ 

(Ηθΐη« Ω 292). 260. άντ\ του έπιμελήσεται των βωμών. 261• 
χαΒ* ίαοτόν (1. εαυτό), άντΙ του σώζε ήμας, δύνασαι γάρ άπό 
σμιχρας αίτιας άνοιχοδομησαι τ6ν πεσόντα δόμον. 265. μ^ δυ- 

νάμενος έχεμυΒεϊν. 249. έντ9λ€ίς Ρβλιψ. 250. ^ήραν πατρψαν βολοΐ. : ί^ήρα πα- 
τρώα (πατρώα πι) Μ. 251. λέ/ω ΛΙά. : ίγώ Μ. 254. χαΐ σέ Μ* 

255. άποφδίρασ Μ, οοη*. ίη άποφ^ζίρασ ιη. 256. Β^υνον (βηρβΓβΟΓ. 

ι 

η) Μ. 258. Λίηζα^^ (βαρβηοΓ. η( νίά. ιη) Μ. 261. δ"" άν δρβιας 

ΤιιπιβΙ)α8: άαναρίασ Μ. 263. ρ&τ&^ρτ&ρΐιυβ ρΓ&ββχα ίη Μ. 266. 
ϊδοιμι Μ. ΟΗΟΕΡΗΟΚΟΕ. 359 

βάνοντας έν χηχΊδι τησσηρει φλογός. 
ΟΡ. οΰτοί προδώσει Αοξίου μεγασθενής 

χρησμός χελεύω)/ τόνδε χΐνδυνον π£/>αν, 

χάξορ&ιάζων πολλά χαι δυσχειμέρους 270 

ατας ϋψ^ ήπαρ δερμόν ί$αυδώμε)/ος^ 

εϊ μ)/ μέτειμι του πατρός τους αίτιους^ 

τρόπο)/ τόν αυτό)/ άνταποχτεΊναι λέγων^ 

άποχρημάτοισι ζημίαις ταυρούμενον 

αΙτόί/ δ' εφασχε ττ^ ψίλτ[^ Φ'^ΧΤΙ '^^^δε 275 

τίσειν μ* ίχοντα πολλά δυστερττη χαχά, 

τα μέν γαρ έχ γης δυσφρόνων μειλίγματα 

βροτοις πιφαύ